Alendronic acidcolecalciferol teva - tablett (70mg +5600rü)

ATC Kood: M05BB03
Toimeaine: alendroonhape +kolekaltsiferool
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

ALENDRONIC ACIDCOLECALCIFEROL TEVA
tablett (70mg +5600RÜ)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Alendronic acid/Colecalciferol Teva, 70 mg/5600 RÜ tabletid alendroonhape/kolekaltsiferool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Enne kui hakkate seda ravimit kasutama, on äärmiselt oluline aru saada infost, mis on esitatud lõigus 3 („Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t võtta“).

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Alendronic acid/Colecalciferol Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Alendronic acid/Colecalciferol Teva võtmist
 3. Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Alendronic acid/Colecalciferol Teva ja milleks seda kasutatakse

Mis on ravim on Alendronic acid/Colecalciferol Teva?

Alendronic acid/Colecalciferol Teva on tablett, mis sisaldab kahte toimeainet – alendroonhapet (naatriumalendronaatmonohüdraadina) ja kolekaltsiferooli (seda nimetatakse ka -vitamiiniks).D

Milleks Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t kasutatakse?

Arst on teile Alendronic acid/Colecalciferol Teva välja kirjutanud osteoporoosi raviks ja sellepärast, et teil on D-vitamiini vaeguse risk. Alendronic acid/Colecalciferol Teva vähendab lülisamba ja puusa luumurdude riski naistel pärast menopausi.

Mis on alendroonhape?

Alendroonhape on mittehormonaalne ravim, mis kuulub bisfosfonaatide ravimrühma.

Alendronaat hoiab ära luukoe hõrenemist (osteoporoos) postmenopausis olevatel naistel ja soodustab luukoe taastumist. Ravim vähendab lülisamba ja reieluu proksimaalse osa murdude tekkeohtu.

Mis on D-vitamiin?

D-vitamiin on asendamatu toitaine, mis on vajalik kaltsiumi imendumiseks ja luude tervise tagamiseks. Organism omastab toidust kaltsiumi korralikult vaid juhul, kui selles on piisavalt

D- vitamiini. Väga vähesed toidud sisaldavad D-vitamiini. Põhiline allikas on suvine päikesevalgus, mille mõjul toodetakse D-vitamiini nahas. Vananedes D-vitamiini tootmine nahas väheneb. D-vitamiini puuduse tagajärjel võib väheneda luumass ja tekkida osteoporoos. Tõsine D-vitamiini vaegus võib põhjustada lihasnõrkust, mis võib viia kukkumisteni ja luumurdude tekkeriski suurenemiseni.

Mis on osteoporoos?

Osteoporoos on luukoe hõrenemine ja nõrgenemine. Seda esineb sagedamini naistel pärast menopausi. Menopausi ajal lõpetavad munasarjad naissuguhormoon östrogeeni, mis aitab hoida naise luustikku tervena, tootmise. Selle tulemusena tekib luude hõrenemine ja luud muutuvad nõrgemaks. Mida varem saabub naisel menopaus, seda suurem on tal risk osteoporoosi tekkeks.

Tavaliselt ei kaasne osteoporoosiga algul mingeid haigusnähtusid. Kui aga haigust ei ravita, võib see viia luumurdude tekkeni. Kuigi luumurdudega kaasneb tavaliselt valu, võivad lülisamba murrud jääda

märkamatuks nii kaua, kuni nad põhjustavad kehapikkuse vähenemist. Luumurrud võivad tekkida tavaliste, igapäevaste toimingute juures, näiteks tõstmisel või väikeste vigastuste korral, mille puhul tavaliselt terve luu ei murdu. Sagedamini tekivad reieluu, lülisamba või randme murrud, millega ei kaasne ainult valu, vaid ka märkimisväärsed luudeformatsioonid (nt küürus asend) ja liikumisvõimetus.

Kuidas osteoporoosi ravitakse?

Osteoporoos on ravitav ning ravi alustamiseks pole kunagi liiga hilja.

Lisaks ravile Alendronic acid/Colecalciferol Teva’ga võib arst teile soovitada eluviiside muutmist, et parandada teie tervist, nt:

Loobuge suitsetamisest

Suitsetamine kiirendab luukoe hõrenemist ja võib seeläbi suurendada

 

luumurdude tekkeriski.

Liikuge

Sarnaselt lihastega vajavad ka luud pidevat liikumist, et püsida tervete ja

 

tugevatena. Enne ükskõik millise treeninguga alustamist pidage nõu oma

 

arstiga.

Toituge tasakaalustatult

Arst nõustab teid ka toitumise ning toidulisandite kasutamise osas.

Mida on vaja teada enne Alendronic acid/Colecalciferol Teva võtmist

Ärge võtke Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t:

 • kui olete alendroonhappe, kolekaltsiferooli (Dvitamiin) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on mõni söögitoru haigus (söögitoru on elund, mis ühendab suuõõnt maoga), nt söögitoru ahenemine või neelamisraskused;
 • kui te ei saa sirgelt seista või istuda vähemalt 30 minutit järjest;
 • kui arst on öelnud, et teie veres on liiga vähe kaltsiumi.

Kui te arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, ÄRGE neid tablette võtke. Rääkige kõigepealt oma arstiga ja järgige tema nõuandeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Alendronic acid/Colecalciferol Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Oluline on rääkida oma arstiga:

 • kui teil on mõni neeruhaigus;
 • kui teil esineb mis tahes neelamis või seedimisprobleeme;
 • kui teie arst on öelnud, et teil on Barretti söögitoru (seisund, mis on seotud rakuliste muutustega söögitoru alaosas);
 • kui teil on halb hammaste seisukord, igemehaigus, teil on plaanis hamba väljatõmbamine või kui te ei saa tavapärast hambaravi;
 • kui teil on vähk;
 • kui te saate keemiaravi või kiiritusravi;
 • kui te võtate kortikosteroide (näiteks prednisoon või deksametasoon);
 • kui te olete või olite kunagi suitsetaja (kuna see võib suurendada riski hambaprobleemide tekkeks).

Enne ravi alustamist Alendronic acid/Colecalciferol Teva’ga võidakse teile soovitada käia hammaste kontrollis.

Ravi ajal Alendronic acid/Colecalciferol Teva’ga on väga tähtis hea suuhügieen. Te peate käima regulaarselt hammaste kontrollis kogu ravi ajal ja te peate ühendust võtma oma arsti või hambaarstiga, kui teil esineb mis tahes probleeme suu või hammastega, näiteks hammaste väljakukkumine, valu või turse.

Tekkida võivad söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) ärritusnähud, põletik või haavandid, mille sagedasteks sümptomiteks on valu rinnus, kõrvetised, raskendatud või valulik neelamine. Need tekivad eeskätt siis, kui patsiendid ei joo ära tervet klaasitäit vett ja/või kui nad heidavad pikali varem kui 30 minutit pärast Alendronic acid/Colecalciferol Teva võtmist. Need kõrvaltoimed võivad halveneda, kui patsiendid jätkavad Alendronic acid/Colecalciferol Teva võtmist pärast nimetatud sümptomite ilmnemist (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Lapsed ja noorukid

Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t ei tohi anda alla 18-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Alendronic acid/Colecalciferol Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kaltsiumipreparaadid, antatsiidid ja mõned suukaudsed ravimid võivad samaaegsel kasutamisel takistada Alendronic acid/Colecalciferol Teva imendumist.

Seetõttu on tähtis järgida lõigus 3 „Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t võtta“ antud soovitusi ja oodata vähemalt 30 minutit enne teiste suukaudsete ravimite või preparaatide võtmist.

Teatud reuma või pikaajalise valu ravimid, mida nimetatakse MSPVA (mittesteroidsed põletikuvastased ained, nt aspiriin või ibuprofeen), võivad põhjustada seedetrakti probleeme. Seetõttu on vaja olla ettevaatlik, kui neid ravimeid võetakse Alendronic acid/Colecalciferol Teva’ga samaaegselt.

Teatud ravimid või toidulisandid - nt kunstlikud rasvaasendajad, mineraalõlid, kehakaalu langetav ravim orlistaat ja kolesteroolisisaldust vähendavad ravimid kolestüramiin ja kolestipool - võivad takistada Alendronic acid/Colecalciferol Teva’s oleva D-vitamiini jõudmist teie organismi. Krampide (langetõvehoogude) vastased ravimid võivad vähendada D-vitamiini toimet. Sellisel juhul võib arst teile määrata lisaks D-vitamiini sisaldava preparaadi.

Kolekaltsiferooli vitamiin)3-(D sisaldavad ravimid võivad omada koostoimeid järgmiste ravimitega:

 • tiasiiddiureetikumid (kasutatakse kehast liigse vedeliku väljutamiseks uriinierituse suurendamise kaudu);
 • hormoonid, nt hüdrokortisoon või prednisoloon (kasutatakse põletiku raviks);
 • südameglükosiidid, nt digitaalis (kasutatakse südamehäirete raviks);
 • aktinomütsiin (ravim, mida kasutatakse teatud vähivormide raviks);
 • imidasooli tüüpi seenevastased ravimid (ravimid nagu klotrimasool ja ketokonasool, mida

kasutatakse seenhaiguste raviks).

Kui võtate mõnda nimetatud ravimitest, paluge täpsemaid juhiseid oma arstilt.

Alendronic acid/Colecalciferol Teva koos toidu ja joogiga

Toit ja joogid (sh mineraalvesi) võivad samaaegsel kasutamisel vähendada Alendronic acid/Colecalciferol Teva toimet. Seetõttu on tähtis järgida lõigus 3 „Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t võtta“ antud juhiseid. Te peate ootama vähemalt 30 minutit, enne kui tarbite mis tahes toitu ja jooki peale vee.

Rasedus ja imetamine

Alendronic acid/Colecalciferol Teva on ette nähtud kasutamiseks ainult postmenopausis naistel. Ärge võtke Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t, kui te olete rase või arvate end olevat rase või kui te imetate.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alendronic acid/Colecalciferol Teva kasutamisel on kirjeldatud kõrvaltoimeid (näiteks hägune nägemine, pearinglus ja tõsine luu-, lihas- või liigesevalu), mis võivad mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). Kui teil tekib mõni neist kõrvaltoimetest, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda, kuni teie enesetunne ei ole paranenud.

Alendronic acid/Colecalciferol Teva sisaldab sahharoosi

 1. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.
 2. Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Alendronic acid/Colecalciferol Teva on ette nähtud kasutamiseks ainult osteoporoosiga postmenopausis naistel.

Võtke üks Alendronic acid/Colecalciferol Teva tablett üks kord nädalas.

Et tagada maksimaalne kasu ravist Alendronic acid/Colecalciferol Teva’ga, järgige tähelepanelikult neid soovitusi:

 1. Valige nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini. Igal nädalal võtke valitud päeval üks Alendronic acid/Colecalciferol Teva tablett.
 2. Alendronic acid/Colecalciferol Teva tablett tuleb alla neelata tervelt koos klaasitäie (vähemalt 200 ml) puhta kraaniveega hommikul pärast ülestõusmist ning enne söömist, joomist või teiste ravimite

võtmist.

 1. Pärast tableti allaneelamist ei tohi pikali heita – olge püstises asendis (istuge, seiske või kõndige) vähemalt 30 minutit. Ärge heitke pikali enne, kui olete söönud päeva esimese eine.
 2. Pärast Alendronic acid/Colecalciferol Teva allaneelamist oodake vähemalt 30 minutit, enne kui sööte päeva esimese eine, joote midagi või võtate teisi ravimeid, sh antatsiide, kaltsiumipreparaate ja vitamiine. Alendronic acid/Colecalciferol Teva on efektiivne vaid juhul, kui seda võtta tühja kõhuga.
 • Ärge võtke ravimit koos mineraalveega (gaseerimata või gaseeritud) või mõne muu joogiga, sh kohvi, tee, mahla või piimaga. Seda ravimit tohib võtta ainult kraaniveega.
 • Tabletti ei tohi purustada, närida ega lasta suus lahustuda.
 • Ärge võtke Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t enne magamaminekut või hommikul enne voodist tõusmist.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t ei tohi anda alla 18-aastastele lastele.

Kui te võtate Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, jooge peale klaasitäis piima ja pöörduge otsekohe oma arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist ega heitke pikali.

Kui te unustate Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t võtta

Kui te unustate annuse manustamata, võtke lihtsalt üks tablett järgmisel hommikul pärast seda, kui see teile meenus. Ärge võtke samal päeval kahte tabletti. Seejärel jätkake ühe tableti võtmist üks kord nädalas selleks esialgu valitud päeval.

Kui te lõpetate Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t võtmise

On oluline, et te jätkaksite Alendronic acid/Colecalciferol Teva võtmist seni, kuni arst on teile seda ravimit määranud.

Alendronic acid/Colecalciferol Teva ravib teie osteoporoosi ainult nii kaua, kuni te jätkate tablettide võtmist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge otsekohe arsti poole, kui märkate ükskõik millist järgnevatest kõrvaltoimetest, mis võivad olla tõsised ja mille tõttu te võite vajada kiiret arstiabi:

 • allergilised reaktsioonid, nagu nõgestõbi, näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis või neelamisraskusi; raskekujulised nahareaktsioonid.

Teised kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

 • luu, lihas ja/või liigesevalu, mis võib mõnikord olla tõsine.

Sage (võib esineda kuni 1-l inimesel 10-st):

 • kõrvetised, neelamisraskus, valu neelamisel, söögitoruhaavandid (söögitoru on elund, mis ühendab suuõõnt maoga), mis võivad põhjustada valu rindkeres, kõrvetisi või raskusi või valulikkust neelamisel;
 • liigeste turse;
 • kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus või röhatised pärast söömist, kõhukinnisus, täistunne maos, kõhulahtisus, kõhupuhitus;
 • juuste väljalangemine;
 • sügelus;
 • peavalu;
 • pearinglus;
 • väsimus;
 • käte või jalgade tursed.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l inimesel 100-st):

 • iiveldus, oksendamine;
 • söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) või mao ärritusnähud või põletik (vt lõik 2 „Mida on vaja teada enne Alendronic acid/Colecalciferol Teva võtmist“);
 • must või tõrvataoline väljaheide;
 • hägune nägemine, silmade valu või punetus;
 • lööve, nahapunetus;
 • mööduvad gripilaadsed sümptomid, nagu lihaste valulikkus, üldine halb enesetunne ja mõnikord palavik (tavaliselt ravi alguses);
 • maitsetundlikkuse muutused.

Harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st):

 • vere madala kaltsiumisisalduse sümptomid, sh lihaskrambid või spasmid ja/või surisemistunne sõrmedes või suuümbruses;
 • mao või seedehaavandid (mõnikord tõsised või verejooksuga);
 • söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) ahenemine;
 • lööve, mis tugevneb päikesevalgusega kokkupuutel, raskekujulised nahareaktsioonid;
 • valu suus ja/või lõualuus, turse või haavandid suus, tuimus või raskustunne lõualuus või hamba väljakukkumine. Need võivad olla märgid luu kahjustustest lõualuus (osteonekroos), mis on üldiselt seotud hilinenud ravi ja infektsiooniga, sageli pärast hamba väljatõmbamist (vt lõik 2 „Mida on vaja teada enne Alendronic acid/Colecalciferol Teva võtmist“). Võtke ühendust oma arsti ja hambaarstiga, kui teil esineb selliseid sümptomeid;
 • harva võib tekkida reieluu ebaharilik murd, eeskätt pikaajalist osteoporoosi ravi saavatel patsientidel. Võtke ühendust oma arstiga, kui tunnete valu, nõrkust või ebamugavustunnet reies, puusas või kubemes. See võib olla võimaliku reieluu murru varajane tunnus;
 • suuõõnehaavandid, kui tablette on näritud või imetud.

Väga harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 10 000-st)

 • Pidage nõu oma arstiga, kui teil on kõrvavalu, eritis kõrvast ja/või kõrvapõletik. Need võivad olla kõrva luukahjustuse nähud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

On abiks, kui teete kirjalikke märkmeid, milline kõrvaltoime teil tekkis, kuna see algas ja kaua kestis. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Alendronic acid/Colecalciferol Teva sisaldab

 • Toimeained on alendroonhape ja kolekaltsiferool (Dvitamiin).

Üks tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumalendronaatmonohüdraadina) ja 140 mikrogrammi (5600 RÜ) kolekaltsiferooli -vitamiin).(D

 • Teised koostisosad (abiained) on mannitool (E421), mikrokristalliline tselluloos (E460), kolloidne veevaba ränidioksiid (E551), magneesiumstearaat (E572), sahharoos, kopovidoon (E1201), butüülhüdroksütolueen (BHT) (E321), keskmise ahelaga triglütseriidid, polüvinüülalkohol osaliselt hüdrolüüsitud, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk (E553b).

Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Teva välja näeb ja pakendi sisu

Alendronic acid/Colecalciferol Teva, 70 mg/5600 RÜ tabletid on valged või valkjad kapslikujulised tabletid, mille ühel küljel on märgistus „A70“ ja teisel küljel „5600“.

Tabletid on alumiiniumblistris ja karbis. Pakendi suurused on 4, 4x1, 4 (kalenderpakend), 12, 12 (kalenderpakend), 16, 24 või 28 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: TEVA Pharma B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland

Tootjad:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungari

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Holland

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov

Tšehhi Vabariik

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow Poola

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren

Saksamaa

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Alendronic acid/Colecalciferol Teva, 70 mg/5600 RÜ tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumalendronaatmonohüdraadina) ja 5600 RÜ (140 mikrogrammi) kolekaltsiferooli -vitamiin).(D

INN. Acidum alendronicum, colecalciferolum.

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks tablett sisaldab 11,2 mg sahharoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett

Valge või valkjas kapslikujuline tablett mõõtmetega ligikaudu 12,7 mm x 6,4 mm, mille ühel küljel on märgistus „A70“ ja teisel küljel „5600“.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Menopausijärgse osteoporoosi ravi D-vitamiini vaeguse riskiga naistel, kes ei saa täiendavalt D- vitamiini.

Alendroonhappe ja kolekaltsiferooli kombinatsioon vähendab lülisamba ja reieluu proksimaalse osa murdude riski.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus on üks Alendronic acid/Colecalciferol Teva tablett üks kord nädalas.

Patsiendile tuleb selgitada, et kui nad unustavad Alendronic acid/Colecalciferol Teva annuse võtmata, siis tuleb võtta üks tablett järgmisel hommikul pärast seda, kui see talle meenus. Samal päeval ei tohi võtta kahte tabletti, kuid edaspidi tuleb ravimit manustada esialgselt plaanitud päeval kord nädalas.

Lähtuvalt osteoporoosi haiguskulust on Alendronic acid/Colecalciferol Teva ette nähtud pikaajaliseks kasutamiseks. Optimaalne bisfosfonaatravi kestus osteoporoosi korral ei ole määratud. Ravi jätkamise vajadust tuleb perioodiliselt uuesti hinnata, kaaludes Alendronic acid/Colecalciferol Teva võimalikke riske ja kasu individuaalsetele patsientidele, eriti viie või enama kasutusaasta järel.

Juhul kui dieedist tulenevalt ei sisalda toit piisavalt kaltsiumi, peavad patsiendid lisaks saama kaltsiumipreparaate (vt lõik 4.4). Alendronic acid/Colecalciferol Teva’s sisalduva 5600 RÜ D- vitamiini üks kord nädalas manustamise ekvivalentsust igapäevase 800 RÜ D-vitamiini manustamisega ei ole uuritud.

Eakad:

Kliinilistes uuringutes ei esinenud vanusega seotud erinevust alendronaadi efektiivsuses või ohutuses. Seetõttu ei ole eakatel patsientidel vaja annust korrigeerida.

Neerukahjustus:

Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t ei soovitata raske neerukahjustusega patsientidele, kelle glomerulaarfiltratsiooni kiirus (glomerular filtration rate, GFR) on alla 35 ml/min, sest kliiniline kogemus on ebapiisav. Patsientidel GFR-iga üle 35 ml/min ei ole annuse korrigeerimine vajalik.

Lapsed:

Alendronic acid/Colecalciferol Teva ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t ei soovitata kasutada alla 18 aasta vanustel lastel andmete puudumise tõttu.

Manustamisviis

Suukaudne.

Alendronaadi piisava imendumise tagamiseks:

Alendronic acid/Colecalciferol Teva tuleb sisse võtta ainult veega (mitte mineraalveega), vähemalt 30 minutit enne päeva esimest sööki, jooki või muu ravimi (sh antatsiidide, kaltsiumipreparaatide ja vitamiinide) võtmist. Teised joogid (ka mineraalvesi), toit ja mõned ravimid võivad vähendada alendronaadi imendumist (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Selleks, et vähendada söögitoru võimalike ärritusnähtude ja sellega seotud kõrvaltoimete teket (vt lõik 4.4), tuleb täpselt kinni pidada järgmistest soovitustest:

Alendronic acid/Colecalciferol Teva tuleb sisse võtta vahetult pärast hommikust ülestõusmist koos klaasitäie veega (vähemalt 200 ml).

Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t peab kindlasti tervelt alla neelama. Patsiendid ei tohi tabletti purustada ega närida või lasta tabletil suus lahustuda, sest see võib põhjustada orofarüngeaalse piirkonna haavandumist.

Patsient ei tohi pikali heita enne, kui on söönud päeva esimese eine.

Patsient ei tohi pikali heita vähemalt 30 minutit pärast Alendronic acid/Colecalciferol Teva võtmist.

Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t ei tohi võtta enne magamaminekut või hommikul enne voodist tõusmist.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Söögitoru kahjustused ja muud söögitoru tühjenemist takistavad seisundid, nt striktuur või

 

akalaasia.

Võimetus seista või istuda sirgelt vähemalt 30 minutit järjest.

Hüpokaltseemia.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Alendronaat

Seedetrakti ülaosa kõrvaltoimed

Alendronaat võib põhjustada seedetrakti ülaosa limaskesta lokaalseid ärritusnähte. Kuna alendronaat võib põhjustada olemasoleva haiguse süvenemist, siis peab ravimit ettevaatusega manustama patsientidele, kellel esineb seedetrakti ülaosas probleeme, nagu neelamisraskus, söögitoru haigus, gastriit, duodeniit, haavandid või viimase aasta jooksul esinenud raske seedetrakti haigus, nagu seedehaavand või seedetrakti verejooks või seedetrakti ülaosa operatsioon, v.a püloroplastika (vt

lõik 4.3). Patsientidel, kellel on diagnoositud Barretti söögitoru, tuleb iga patsiendi puhul individuaalselt kaaluda alendronaadist saadavat kasu ja võimalikke riske.

Alendronaadiga ravitud patsientidel on esinenud järgmisi söögitoru kõrvaltoimeid (mõnikord raskeid ja hospitaliseerimist nõudvaid): ösofagiit, söögitoruhaavandid ja -erosioonid, mis on harva viinud söögitorustriktuuri tekkeni. Seetõttu peavad arstid olema valvsad kõigi sümptomite suhtes, mis viitavad söögitoru võimalikule kahjustusele. Patsientidele tuleb selgitada, et söögitoru ärritusnähtude (nagu neelamisraskus, valu neelamisel või rinnaku taga või kõrvetised või nende ägenemine) tekkimisel tuleb alendronaadi kasutamine lõpetada ja pöörduda arsti poole (vt lõik 4.8).

Raskete seedetrakti kõrvaltoimete tekkeoht tundub olevat suurem patsientidel, kes ei võta alendronaati vastavalt juhistele ja/või jätkavad ravimi kasutamist pärast söögitoru ärritusele viitavate sümptomite tekkimist. Seetõttu on väga tähtis anda patsiendile põhjalik alendronaadi kasutamise õpetus ja jälgida, et patsient juhistest õigesti aru saaks (vt lõik 4.2). Patsientidele tuleb selgitada, et nende juhiste mittejärgimisel suureneb söögitoru kõrvaltoimete risk.

Harva (alendronaadi turuletuleku järgselt) on teatatud mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite tekkest, millest mõned olid rasked ja komplitseerunud, kuigi laiahaardelistes kliinilistes uuringutes riski suurenemist ei täheldatud (vt lõik 4.8).

Lõualuu osteonekroos

Eelkõige intravenoosselt manustatavaid bisfosfonaate sisaldavaid raviskeeme saavatel vähihaigetel on kirjeldatud lõualuu osteonekroosi, mis on üldjuhul seotud hambaekstraktsiooni ja/või paikse infektsiooniga (sh osteomüeliit). Paljud neist patsientidest said ka kemoteraapiat ja kortikosteroide. Lõualuu osteonekroosi on kirjeldatud ka suukaudseid bisfosfonaate saavatel osteoporoosiga patsientidel.

Hinnates iga patsiendi individuaalset riski lõualuu osteonekroosi tekkeks, tuleb arvesse võtta järgnevaid riskitegureid:

bisfosfonaadi tugevus (kõrgeim zoledroonhappel), manustamistee (vt eespool) ja kumulatiivne annus

vähk, kemoteraapia, kiiritusravi, kortikosteroidid, suitsetamine

anamneesis stomatoloogiline haigus, halb suuõõne hügieen, periodondi haigus, invasiivsed hambaraviprotseduurid ja halvasti sobituvad proteesid.

Halva hammaste seisukorraga patsientidel tuleb kaaluda preventiivset hambaravi enne ravi alustamist suukaudsete bisfosfonaatidega.

Ravi ajal peavad need patsiendid võimalusel hoiduma invasiivsetest hambaraviprotseduuridest. Patsientidel, kellel tekib bisfosfonaatravi ajal lõualuu osteonekroos, võivad kirurgilised hambaraviprotseduurid seisundit halvendada. Hambaraviprotseduure vajavate patsientide kohta puuduvad andmed, mis näitaksid, kas bisfosfonaatravi lõpetamine vähendab lõualuu osteonekroosi riski. Iga patsiendi raviplaan peab põhinema raviarsti kliinilisel hinnangul, mis arvestab individuaalset kasu ja riski suhet.

Bisfosfonaatravi ajal tuleb kõikidel patsientidel soovitada järgida head suuhügieeni, käia regulaarselt hammaste kontrollis ja teatada igast suuõõne sümptomist, nagu hammaste liikumine, valu või turse.

Väliskuulmekanali osteonekroos

Bisfosfonaatide kasutamise korral on teatatud väliskuulmekanali osteonekroosist, peamiselt pikaajalise ravi korral. Väliskuulmekanali osteonekroosi võimalike riskitegurite hulka kuuluvad steroidide kasutamine, keemiaravi ja/või lokaalsed riskitegurid, nagu infektsioon või trauma. Väliskuulmekanali osteonekroosi võimalust tuleb arvesse võtta bisfosfonaate saavate patsientide puhul, kellel tekivad kõrvadega seotud sümptomid, sh krooniline kõrvapõletik.

Skeletilihaste valu

Bisfosfonaate kasutavatel patsientidel on kirjeldatud luu-, liigese- ja/või lihasvalu. Turuletulekujärgse kogemuse põhjal on need sümptomid harva olnud raskekujulised ja/või liikumisvõimetust põhjustavad (vt lõik 4.8). Sümptomite avaldumise aeg varieerus ühest päevast mitme kuuni pärast ravi alustamist.

Enamikul patsientidest leevendusid sümptomid pärast ravi lõpetamist. Osadel patsientidel kordusid sümptomid sama ravimi või mõne teise bisfosfonaadi uuesti kasutusele võtmisel.

Reieluu atüüpilised murrud

Eeskätt pikaajalist osteoporoosi bisfosfonaatravi saavatel patsientidel on teatatud atüüpilistest reieluu subtrohhanteersetest ja diafüüsi murdudest. Need risti- või lühikesed põikimurrud võivad tekkida reieluu igas osas – vahetult allpool väikest pöörlit kuni ülalpool põndaülist laienemist. Need murrud tekivad mittetraumaatilistena või pärast minimaalset traumat ning mõned patsiendid kogevad enne täieliku reieluumurru teket nädalaid või kuid kestvat valu reies või kubemes, millega sageli kaasnevad pingemurru kuvatavad tunnused. Murrud on sageli kahepoolsed, mistõttu tuleb reieluu keskosa murruga bisfosfonaatravi saavatel patsientidel uurida ka vastaspoolset reieluud. Teatatud on ka selliste murdude halvast paranemisest. Patsientidel, kellel kahtlustatakse atüüpilist reieluumurdu, tuleb patsiendi seisundi ja individuaalse kasu-riski hindamise järel kaaluda bisfosfonaatravi lõpetamist. Bisfosfonaatravi ajal tuleb patsiente nõustada, et nad teataksid igasugusest valust reie, puusa või kubeme piirkonnas ja igal nimetatud sümptomitega patsiendil tuleb hinnata võimaliku atüüpilise reieluumurru esinemist.

Neerupuudulikkus

Alendronic acid/Colecalciferol Teva’t ei soovitata kasutada neerukahjustuse korral, kui GFR on alla 35 ml/min (vt lõik 4.2).

Luu ja mineraalainete metabolism

Tuleb arvestada, et osteoporoos võib tekkida ka teistel põhjustel kui östrogeeni defitsiit ja vananemine.

Hüpokaltseemia tuleb korrigeerida enne Alendronic acid/Colecalciferol Teva’ga ravi alustamist (vt lõik 4.3). Teised mineraalainete metabolismi häired (nt D-vitamiini defitsiit ja hüpoparatüreoidism) peavad samuti olema efektiivselt korrigeeritud enne Alendronic acid/Colecalciferol Teva’ga ravi alustamist. D-vitamiini sisaldus preparaadis Alendronic acid/Colecalciferol Teva ei ole piisav D-vitamiini defitsiidi korrigeerimiseks. Sellises seisundis patsiente tuleb Alendronic acid/Colecalciferol Teva kasutamise ajal jälgida hüpokaltseemia sümptomite suhtes ja mõõta seerumi kaltsiumisisaldust.

Kuna alendronaat suurendab luu mineraalset tihedust, võib tekkida seerumi kaltsiumi- ja fosfaadisisalduse vähenemine, eriti glükokortikosteroide kasutavatel patsientidel, kellel võib olla vähenenud kaltsiumi imendumine. See on tavaliselt kerge ja asümptomaatiline. Siiski on teatatud ka harvadest sümptomaatilise hüpokaltseemia juhtudest, mis on mõnikord olnud tõsised ja tihti ilmnenud soodustavate seisundite olemasolu korral (nt hüpoparatüreoidism, D-vitamiini defitsiit ja kaltsiumi imendumishäire) (vt lõik 4.8).

Kolekaltsiferool

-vitamiinD võib suurendada hüperkaltseemiat ja/või hüperkaltsiuuriat, kui seda manustatakse kaltsitriooli reguleerimata üleproduktsiooniga seotud haiguse korral (nt leukeemia, lümfoom, sarkoidoos). Neil patsientidel tuleb jälgida kaltsiumisisaldust uriinis ja seerumis.

Imendumishäiretega patsientidel ei pruugi -vitamiinD piisavalt imenduda.

Abiained

See ravimpreparaat sisaldab sahharoosi. Päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sukraasi-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alendronaat

Toit ja jook (sh mineraalvesi), kaltsiumipreparaadid, antatsiidid ja mõned suukaudselt manustatavad ravimid mõjutavad samaaegselt võetuna tõenaoliselt alendronaadi imendumist. Seetõttu peab alendronaadi ja teiste suukaudsete ravimite manustamise vahele jääma vähemalt 30 minutit (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Kuna mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) kasutamist seostatakse seedetrakti ärritusnähtudega, peab olema ettevaatlik nende samaaegsel kasutamisel koos alendronaadiga.

Kolekaltsiferool

D-vitamiini imendumist võivad takistada Olestra, mineraalõlid, orlistaat ja sapphapete sekvestrandid (nt kolestüramiin, kolestipool). D-vitamiini katabolismi võivad suurendada antikonvulsandid, tsimetidiin ja tiasiidid. Täiendavate D-vitamiini preparaatide kasutamine otsustatakse individuaalselt.

Tiasiiddiureetikumravi puhul, millega kaasneb kaltsiumi väljaviimine uriiniga, on soovitatav jälgida kaltsiumi kontsentratsioone seerumis.

Glükokortikoidide samaaegne kasutamine võib nõrgendada D-vitamiini toimet.

Digitaalist ja teisi südame glükosiide sisaldavate ravimite kasutamisel võib D-vitamiini manustamine suurendada riski digitaalise intoksikatsiooni tekkeks (arütmia). Vajalik on range arstlik järelevalve koos kaltsiumi kontsentratsioonide määramisega seerumis ja vajadusel EKG monitooringuga.

Tsütostaatikum aktinomütsiin ja imidasooli tüüpi seenevastased ravimid häirivad D-vitamiini aktiivsust, pärssides 25-hüdroksüvitamiin D konverteerimist 1,25-dihüdroksüvitamiin D’ks neeruensüüm 25-hüdroksüvitamiin D 1-hüdroksülaasi vahendusel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Alendronic acid/Colecalciferol Teva on ette nähtud kasutamiseks ainult postmenopausis naistel ning seetõttu ei tohi seda kasutada rasedatel ega imetavatel naistel.

Rasedus

Alendronic acid/Colecalciferol Teva kasutamise kohta raseduse ajal ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed alendronaadiga ei näita otsest kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule või postnataalsele arengule. Tiinetele rottidele manustatud alendronaat põhjustas hüpokaltseemiaga seotud düstookiat (vt lõik 5.3). Loomkatsed D vitamiini suurte annustega on näidanud hüperkaltseemia teket ja kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Imetamine

Ei ole teada, kas alendronaat eritub inimese rinnapiima. Kolekaltsiferool ja mõned selle aktiivsed metaboliidid erituvad rinnapiima.

Fertiilsus

Bisfosfonaadid ühenduvad luukoega, kust nad järk-järgult vabanevad aastate jooksul. Inimese luukoes oleva bisfosfonaadi hulk ja seeläbi ka kogus, mis eritub tagasi vereringesse, on otseselt seotud bisfosfonaatide kasutamise perioodi ja annusega (vt lõik 5.2). Ohtude kohta inimese lootele puuduvad andmed. Siiski on teoreetiline risk loote kahjustamiseks, peamiselt luustiku osas, kui naine rasestub peale ravikuuri bisfosfonaatidega. Riski sõltuvust sellest, milline on aeg bisfosfonaatravi lõppemise ja rasestumise vahel, millist bisfosfonaati kasutati ja milline oli manustamistee (intravenoosne või suukaudne), ei ole uuritud.

Toime reaktsioonikiirusele

Alendronic acid/Colecalciferol Teva ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Teatud kõrvaltoimed (nt hägune nägemine, pearinglus ja tugev luu-, lihas- või liigesevalu (vt lõik 4.8)), mida on kirjeldatud Alendronic acid/Colecalciferol Teva kasutamisel, võivad mõnedel patsientidel mõjutada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini on teatatud seedetrakti ülaosa kõrvaltoimetest, sh kõhuvalu, düspepsia, söögitoruhaavand, düsfaagia, kõhupuhitus ja maohappe regurgitatsioonid (> 1%).

Allpool on kirjeldatud kõrvaltoimeid, mis esinesid alendronaadi kasutamisel kliinilistes uuringutes ja/või turuletuleku järgselt.

Alendronaadi ja kolekaltsiferooli kombinatsiooni kasutamisel ei ole täiendavaid kõrvaltoimeid ilmnenud.

Esinemissagedused on määratletud kui: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000).

Immuunsüsteemi häired:

Harv: ülitundlikkusreaktsioonid, sh urtikaaria ja angioödeem

Ainevahetus- ja toitumishäired:

Harv: sümptomaatiline hüpokaltseemia, tihti predisponeerivate

 

seisundite esinemisel

Närvisüsteemi häired:

Sage: peavalu, pearinglus

 

Aeg-ajalt: düsgeusia

Silma kahjustused:

Aeg-ajalt: silmapõletik (uveiit, skleriit või episkleriit)

Kõrva ja labürindi kahjustused:

Sage: peapööritus

Seedetrakti häired:

Sage: kõhuvalu, düspepsia, kõhukinnisus, kõhulahtisus,

 

flatulents, söögitoru haavand, düsfaagia, kõhupuhitus,

 

maohappe regurgitatsioonid

 

Aeg-ajalt: iiveldus, oksendamine, gastriit, ösofagiit, söögitoru

 

erosioonid, meleena

 

Harv: söögitoru striktuur, orofarüngeaalne haavand, seedetrakti

 

ülaosa PHV (perforatsioon, haavand, veritsus)

Naha ja nahaaluskoe

Sage: alopeetsia, kihelus

kahjustused:

Aeg-ajalt: lööve, erüteem

 

Harv: valgusülitundlikkuslööve, rasked nahareaktsioonid sh

 

Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermise nekrolüüs

Lihas-skeleti ja sidekoe

Väga sage: lihas-skeleti (luude, lihaste või liigeste) valu, mis

kahjustused:

mõnikord võib olla tugev1,2

 

Sage: liigeste turse

 

Harv: lõualuu osteonekroos1,4, atüüpiline subtrohhanteerne või

 

diafüsaalne reieluu murd (bisfosfonaatide klassiefekt)

 

Väga harv: väliskuulmekanali osteonekroos (bifosfonaatide

 

klassiefekt)

Üldised häired ja

Sage: asteenia, perifeersed tursed

manustamiskoha reaktsioonid:

Aeg-ajalt: mööduvad sümptomid, nt akuutse faasi reaktsioonina

 

(müalgia, halb enesetunne ja harvadel juhtudel ka palavik),

 

tüüpiliselt seoses ravi alustamisega

 1. Vt lõik 4.4.
 2. Esinemissagedus oli kliinilistes uuringutes platseebo ja ravimi grupis sarnane. 3 Vt lõigud 4.2 ja 4.4.
 3. See kõrvaltoime tehti kindlaks turuletulekujärgse seire käigus. Esinemissagedus „harv“ tuletati vastavate kliiniliste uuringute põhjal.
 4. Kindlaks tehtud turuletulekujärgse kogemuse põhjal.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Alendronaat

Suukaudse üleannustamise korral võivad tekkida hüpokaltseemia, hüpofosfateemia ja seedetrakti ülaosa kõrvaltoimed, nagu maoärritus, kõrvetised, ösofagiit, gastriit või seedetrakti haavand.

Alendronaadi üleannustamise ravi kohta spetsiifiline informatsioon puudub. Alendronic acid/Colecalciferol Teva üleannustamise korral tuleks alendronaadi sidumiseks anda patsiendile piima või antatsiide. Söögitoru ärritusnähtude tekkeohu tõttu tuleb vältida oksendamise esilekutsumist ja haige peab jääma täielikult püstiasendisse.

Kolekaltsiferool

D-vitamiini toksilisust ei ole dokumenteeritud pikaajalise ravi jooksul üldiselt tervetel täiskasvanutel annustes alla 10 000 RÜ ööpäevas. Tervete täiskasvanutega läbi viidud kliinilises uuringus ei seostatud -vitamiiniD ööpäevaste annuste 4000 RÜ manustamist kuni viie kuu jooksul hüperkaltsiuuria või hüperkaltseemia tekkega.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: luuhaiguste raviks kasutatavad ained, bisfosfonaatide kombinatsioonid, ATC-kood: M05BB03

Alendronic acid/Colecalciferol Teva on kombinatsioontablett, mis sisaldab kahte toimeainet – alendronaatnaatriummonohüdraati ja kolekaltsiferooli -vitamiin).(D

Alendronaat

Alendronaatnaatrium on bisfosfonaat, mis pärsib osteoklastidega seotud luuresorptsiooni ning ei oma otsest toimet luu moodustumisele. Prekliinilistes uuringutes on täheldatud, et alendronaat koguneb eelistatult aktiivse resorptsiooni kohtadesse, pärssides osteoklastide aktiivsust. Kuid osteoklastide juurdetekkimine või kinnitumine ei muutu. Alendronaatravi ajal moodustunud luu on normaalse kvaliteediga.

Kolekaltsiferool -vitamiin)(D

 1. D-vitamiin tekib nahas ultraviolettkiirguse toimel 7-dehüdrokolesterooli muutumisel D-vitamiiniks. Piisava päikesevalguse puudumisel on D-vitamiin asendamatu toitaine. D-vitamiin muutub maksas 25-hüdroksüvitamiin D’ks, mis talletatakse kuni kasutamiseni. Neerudes toimuv muutumine aktiivseks kaltsiumi mobiliseerivaks hormooniks 1,25-dihüdroksüvitamiin D’ks (kaltsitriool) on täpselt reguleeritud. 1,25-dihüdroksüvitamiin D3 põhiline toime on suurendada nii kaltsiumi kui fosfaadi imendumist soolest ning reguleerida ka seerumi kaltsiumisisaldust ning kaltsiumi ja fosfaadi renaalset eritumist, luu moodustumist ja resorptsiooni.

-vitamiinD on vajalik normaalseks luu moodustumiseks. D-vitamiini defitsiit tekib juhul, kui päikesevalgus ja vitamiini saamine toiduga ei ole piisavad. Vaegus on seotud negatiivse kaltsiumitasakaalu, luukoe hõrenemise ja suurenenud luumurruriskiga. Rasketel juhtudel kujunevad vaeguse tagajärjel sekundaarne hüperparatüreoidism, hüpofosfateemia, proksimaalsete lihaste nõrkus ja osteomalaatsia, mis veelgi suurendavad kukkumiste ja luumurdude ohtu osteoporoosiga isikutel. D-vitamiini täiendav manustamine vähendab loetletud riske ja nende tagajärgi.

Osteoporoosi kriteeriumiks on luu mineraalse tiheduse (LMT) langus lülisambas või reieluu proksimaalses osas 2,5 standardhälbe võrra võrreldes keskmisega tervete noorte populatsioonis või luuhõrenemisest tingitud luumurd olenemata LMT väärtusest.

Alendronic acid/Colecalciferol Teva uuringud

Alendronic acid/Colecalciferol Teva (alendronaat 70 mg/ -vitamiinD 2800 RÜ ja alendronaat 70 mg/ -vitamiinD 5600 RÜ) toimet D-vitamiini sisaldusele on demonstreeritud 15-nädalases mitmes riigis

läbi viidud uuringus, kus osales 476 osteoporoosiga postmenopausis euroopa (kaukaasia) rassist naist (uuringueelne seerumi 25-hüdroksüvitamiin D keskmine sisaldus 18,76 nanogrammi/ml, vahemik 9,0...47,7 nanogrammi/ml; vanus: keskmiselt 63 aastat, vahemik 42…93 aastat). Patsiendid said Alendronic acid/Colecalciferol Teva väiksemat tugevust (70 mg/2800 RÜ) (n=157), suuremat tugevust (70 mg/5600 RÜ) (n=161) või FOSAMAX’i (alendronaat) 70 mg (n=158) üks kord nädalas; täiendav D-vitamiini preparaatide manustamine oli keelatud. Kõigile patsientidele manustati aga lisaks suukaudselt kaltsiumi annuses 500 mg ööpäevas. Patsiendid olid kohustatud kinni pidama dieedipiirangutest ja piirama otsese päikesevalguse käes viibimist. Pärast 15 ravinädala möödumist oli keskmine seerumi 25-hüdroksüvitamiin D sisaldus oluliselt suurem Alendronic acid/Colecalciferol Teva (70 mg/2800 RÜ) rühmas (24,07 nanogrammi/ml) ja (70 mg/5600 RÜ) rühmas

(28,13 nanogrammi/ml) võrreldes ainult alendronaati saanute rühmaga (18,07 nanogrammi/ml).

D-vitamiini langusega (seerumi 25-hüdroksüvitamiin D sisaldus < 37,5 nanomooli/l

[< 15 nanogrammi/ml]) patsientide arv vähenes 15 nädalaga olulisel määral: 75,06% võrra Alendronic acid/Colecalciferol Teva (70 mg/2800 RÜ) rühmas ja 87,44% võrra Alendronic acid/Colecalciferol Teva (70 mg/5600 RÜ) rühmas vs. ainult alendronaati saanute rühmas (vastavalt 8,8% ja 4,7% vs. 37,0%).

D-vitamiini defitsiidiga (seerumi 25-hüdroksüvitamiin D sisaldus < 22,5 nanomooli/l [< 9 nanogrammi/ml]) patsientide arv vähenes olulisel määral: 63,44% võrra Alendronic

acid/Colecalciferol Teva (70 mg/2800 RÜ) rühmas vs. ainult alendronaati saanute rühmas (vastavalt 5,1% vs. 15,1%).

D-vitamiini defitsiidi tekkerisk (seerumi 25-hüdroksüvitamiin D sisaldus [< 9 nanogrammi/ml]) vähenes oluliselt Alendronic acid/Colecalciferol Teva (70 mg/5600 RÜ) rühmas (82,57%) vs. ainult alendronaati saanute rühmas (vastavalt 2,7% vs. 15,1%).

Alendronaadi uuringud

Alendronaadi üks kord nädalas 70 mg (n=519) ja alendronaadi 10 mg ööpäevas (n=370) terapeutilist ekvivalentsust demonstreeriti 1-aastases multitsentrilises uuringus osteoporoosiga postmenopausis naistel. Aasta möödudes oli lülisamba nimmepiirkonna luu mineraalne tihedus võrreldes algväärtusega tõusnud 70 mg üks kord nädalas ravigrupis 5,1% (95% CI: 4,8%, 5,4%) ning 10 mg üks kord ööpäevas ravigrupis 5,4% (95% CI: 5,0%, 5,8%). Keskmine LMT tõus reieluukaelas oli 70 mg üks kord nädalas ja 10 mg üks kord ööpäevas gruppides vastavalt 2,3% ja 2,9% ning reieluu proksimaalses osas 2,9% ja 3,1%. Luustiku teistes piirkondades oli luu mineraalse tiheduse tõus mõlemas ravigrupis samuti sarnane.

Alendronaadi toimet luumassile ja luumurdude esinemissagedusele hinnati postmenopausis naistel kahes sarnase ülesehitusega esimeses efektiivsuse uuringus (n=994) ja samuti FIT-uuringus (Fracture Intervention Trial (Luumurdude vältimise uuring), n=6459).

Esimestes efektiivsuse uuringutes suurenes kolmandal raviaastal keskmine LMT alendronaati 10 mg ööpäevas saanud patsientidel lülisambas, reieluukaelas ja reieluupeas vastavalt 8,8%, 5,9% ja 7,8% võrreldes platseebot saanutega. Üldine LMT suurenes samuti märkimisväärselt. Alendronaadiga ravitud patsientide hulgas vähenes ühe või enama lülimurruga patsientide osakaal 48% (alendronaadi grupis 3,2% vs. platseebogrupis 6,2%) võrreldes platseebot saanutega. Nende uuringute 2-aastases lisauuringus suurenes jätkuvalt lülisamba ja reieluupea luu mineraalne tihedus ning säilus reieluukaela ning üldine luu mineraalne tihedus.

FIT koosnes kahest platseebokontrollitud uuringust alendronaadiga üks kord ööpäevas (5 mg ööpäevas kahe aasta jooksul ja 10 mg ööpäevas kas ühe või kahe lisaaasta jooksul):

FIT 1: Kolmeaastane uuring 2027 patsiendiga, kellel oli vähemalt üks eelnev lülisamba (kompressioon)murd. Selles uuringus vähendas alendronaat üks kord ööpäevas manustatuna ≥ 1 uue lülisamba murru esinemissagedust 47% võrra (alendronaadi grupis 7,9% vs. platseebogrupis 15,0%). Lisaks leiti statistiliselt oluline reieluu proksimaalse osa murdude esinemissageduse vähenemine (1,1% vs. 2,2%, esinemissageduse vähenemine 51%).

FIT 2: Nelja-aastane uuring 4432 patsiendiga, kellel oli madal luu mineraalne tihedus, kuid polnud eelnevaid lülisamba murdusid. Selles uuringus leiti osteoporoosiga naiste (37% üldpopulatsioonist vastas ülaltoodud osteoporoosi kriteeriumile) alagrupi analüüsimisel oluline erinevus reieluu proksimaalse osa murdude (alendronaadi grupis 1,0% vs. platseebogrupis 2,2%, esinemissageduse vähenemine 56%) ning ≥ 1 lülisamba murru esinemissageduses (2,9% vs. 5,8%, esinemissageduse vähenemine 50%).

Muutused laboratoorsetes analüüsides

Kliinilistes uuringutes on täheldatud asümptomaatilist, vähest ja mööduvat kaltsiumi- ja fosfaadisisalduse vähenemist seerumis vastavalt ligikaudu 18%-l ja 10%-l alendronaati (10 mg ööpäevas) ning ligikaudu 12%-l ja 3%-l platseebot saanud haigetest. Seerumi kaltsiumisisalduse vähenemine kuni väärtuseni < 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) ja fosfaadisisalduse vähenemine kuni väärtuseni ≤ 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) esines siiski mõlemas grupis võrdse sagedusega.

Farmakokineetilised omadused

Alendronaat

Imendumine

Veenisisesele referentsannusele vastavalt oli ööjärgse tühja kõhuga ja kaks tundi enne standardset hommikueinet 5...70 mg annuste suukaudsel manustamisel alendronaadi keskmine biosaadavus naistel 0,64%. Alendronaadi manustamisel üks tund või pool tundi enne standardset hommikueinet ravimi biosaadavus vähenes ning oli vastavalt 0,46% ja 0,39%. Osteoporoosi uuringutes oli alendronaat efektiivne, kui seda manustati vähemalt 30 minutit enne päeva esimest sööki või jooki.

Alendronaat Alendronic acid/Colecalciferol Teva (70 mg/5600 RÜ) kombinatsioontabletis on bioekvivalentne alendronaadi 70 mg tabletile.

Koos hommikueinega või kuni kaks tundi pärast einet manustamisel oli biosaadavus väga madal. Alendronaadi manustamisel koos kohvi või apelsinimahlaga vähenes biosaadavus ligikaudu 60%.

Tervetele vabatahtlikele suukaudselt manustatud prednisoon (20 mg kolm korda ööpäevas 5 päeva jooksul) ei mõjutanud kliiniliselt oluliselt alendronaadi suukaudset biosaadavust (suurenes keskmiselt 20...44%).

Jaotumine

Uuringud rottidega näitavad, et pärast 1 mg/kg veenisisest manustamist võib alendronaati ajutiselt leida pehmetes kudedes, kuid seejärel jaotub ta kiiresti luudesse või eritub uriiniga. Keskmine jaotusruumala püsikontsentratsioonil, kui luu välja arvata, on inimesel vähemalt 28 liitrit. Alendronaadi kontsentratsioon plasmas pärast raviannuse suukaudset manustamist on määramiseks liiga madal (< 5 nanogrammi/ml). Seonduvus inimese plasmavalkudega on ligikaudu 78%.

Biotransformatsioon

Andmed alendronaadi metaboliseerumise kohta loomade või inimeste organismis puuduvad.

Eritumine

Pärast ühekordset veenisisest [14C]alendronaadi manustamist eritus 72 tunniga ligikaudu 50% radioaktiivsusest uriiniga; väljaheites ei leitud radioaktiivsust üldse või leiti vähesel määral. Pärast ühekordset 10 mg alendronaadi veenisisest manustamist oli renaalne kliirens 71 ml/min ning süsteemne kliirens ei ületanud 200 ml/min. Pärast veenisisest manustamist vähenes plasmakontsentratsioon 6 tunniga rohkem kui 95%. Terminaalne poolväärtusaeg inimesel on rohkem kui 10 aastat, peegeldades alendronaadi vabanemist luustikust. Alendronaat ei eritu rottidel neerude happeliste või aluseliste transpordisüsteemide kaudu ja seega eeldatavasti ei mõjuta teiste ravimite eritumist nende süsteemide kaudu ka inimesel.

Kolekaltsiferool

Imendumine

 1. Alendronic acid/Colecalciferol Teva manustamisel tervetele täiskasvanutele (meestele ja naistele) pärast üleöö söömata olemist oli D-vitamiini keskmine seerumi kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC -72 tundi) 426,671 nanogrammi h/ml (endogeense D-vitamiini sisalduse suhtes korrigeeritud algväärtus). D-vitamiini keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon (CMAX) oli

12,335 nanogrammi/ml ja keskmine aeg maksimaalse plasmakontsentratsiooni saabumiseni (TMAX) oli 13,91 tundi. Alendronic acid/Colecalciferol Teva’s sisalduva 5600 RÜ -vitamiiniD biosaadavus sarnaneb biosaadavusega eraldi manustatud 5600 RÜ -vitamiinist.D

Jaotumine

-vitamiinD imendub vereringesse külomikronite koosseisus. -vitamiinD jaotub kiiresti, peamiselt maksa, kus metaboliseerub 25-hüdroksüvitamiin D’ks, mis on peamiseks talletumisühendiks. Väiksemates kogustes jaotub rasv- ja lihaskoesse, kus talletatakse -vitamiininaD hilisemaks vabastamiseks vereringesse. Tsirkuleeriv -vitamiinD on seotud D-vitamiini siduva valguga.

Biotransformatsioon

-vitamiinD metaboliseerub kiiresti maksas hüdroksüleerumise teel 25-hüdroksüvitamiin D’ks ja seejärel neerudes 1,25-dihüdroksüvitamiin D’ks, mis on bioloogiliselt aktiivne vorm. Edasine hüdroksüleerumine leiab aset enne eritumist. Väike protsent -vitamiinistD läbib enne eritumist glükuronidatsiooni.

Eritumine

Kui tervetele inimestele manustati radioaktiivset -vitamiini,D oli 48 tunni möödudes keskmine radioaktiivsus uriinis 2,4% ja 4 päeva möödudes keskmine radioaktiivsus roojas 4,9%. Mõlemal juhul eritunud radioaktiivsus pärines peaaegu eranditult lähtemetaboliitidest.

Neerukahjustus

Prekliinilised uuringud on näidanud, et alendronaat, mis ei deponeeru luudes, eritub kiiresti uriiniga. Pärast pikaajalist kumulatiivsete annuste (kuni 35 mg/kg) veenisisest manustamist loomadele ei ilmnenud küllastumist luudes. Kuigi vastav kliiniline informatsioon puudub, on väga tõenäoline, et neerufunktsiooni häirega patsientidel väheneb alendronaadi eritumine neerude kaudu sarnaselt loomadele. Seetõttu on neerufunktsiooni häirega haigetel oodata alendronaadi mõnevõrra suuremat kuhjumist luudes (vt lõik 4.2).

Prekliinilised ohutusandmed

Alendronaadi ja kolekaltsiferooli kombinatsiooniga ei ole mittekliinilisi uuringuid läbi viidud.

Alendronaat

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Uuringud rottidega on näidanud, et tiinuse ajal manustatav alendronaat võib põhjustada emasloomal hüpokaltseemiast tingitud düstookiat. Suurte annuste manustamisel rottidele suurenes loote mittetäieliku luustumise esinemissagedus. Nende leidude tähtsus inimesele ei ole teada.

Kolekaltsiferool

Loomkatsetes on ilmnenud reproduktsioonitoksilisus inimesele soovitatud terapeutilistest annustest tunduvalt suuremate annuste kasutamisel.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Mannitool (E421)

Mikrokristalliline tselluloos (E460)

Kolloidne veevaba ränidioksiid (E551)

Magneesiumstearaat (E572)

Sahharoos

Kopovidoon (E1201)

Butüülhüdroksütolueen (BHT) (E321)

Keskmise ahelaga triglütseriidid

Polüvinüülalkohol - osaliselt hüdrolüüsitud

Titaandioksiid (E171)

Makrogool 3350

Talk (E553b)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

OPA/Al/PVC - Al blistrid karbis. Pakendi suurused: 4, 4 x 1, 4 (kalenderpakend), 12, 12 (kalenderpakend), 16, 24 või 28 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

TEVA Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.03.2014

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.10.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2016