Afrin menthol - ninasprei, lahus (0,5mg 1ml)

ATC Kood: R01AA05
Toimeaine: oksümetasoliin
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

AFRIN MENTHOL
ninasprei, lahus (0,5mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Afrin, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus

Afrin Menthol, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus

Oksümetasoliinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Afrin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Afrin'i kasutamist
 3. Kuidas Afrin'it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Afrin'it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Afrin ja milleks seda kasutatakse

Ravimi nimetus:

Afrin, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus

Afrin Menthol, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus

Mis ravim on Afrin

Afrin ninasprei sisaldab toimeainena oksümetasoliinvesinikkloriidi.

Kuidas Afrin toimib

Afrin on nina limaskesta turse vastane ravim, mis ahendades ninas asuvaid veresooni, vähendab ninakinnisust. Ravimi toime saabub juba mõne minuti järel ning kestab tunde.

Millal Afrin'it kasutada

Afrin'it kasutatakse ninakinnisuse sümptomaatiliseks leevendamiseks, mille on põhjustanud heinapalavik, külmetushaigus või ninakõrvalurkepõletik.

Ravimit võib kasutada iga 12 tunni järel.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Afrin'i kasutamist

Ärge kasutage Afrin'it:

(RHINITIS SICCA);

 • kui olete oksümetasoliinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te võtate monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid (kasutatakse Parkinsoni tõve ja depressiooni ravis). MAO inhibiitorid võivad tugevdada oksümetasoliini vererõhku tõstvat toimet;
 • kui teil on suletudnurga glaukoom (silma siserõhu tõus);
 • kui teil on olnud transsfenoidaalne hüpofüsektoomia (ajuripatsi kirurgiline eemaldamine);
 • kui teil on nina eesmises osas naha ja limaskestapõletik koos koorikute moodustumisega
 • kui teil on äge südameveresoonkonna haigus või südamehaigusest põhjustatud astma.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstile, kui teil on:

 • südame isheemiatõbi,
 • hüpertensioon (kõrge vererõhk),
 • hüpertüreoos (kilpnäärme ületalitlus),
 • suhkurtõbi,
 • eesnäärme suurenemisest tingitud urineerimisraskused.

Pikemaajalisel kasutamisel võib Afrin põhjustada ninakinnisust. Afrin'it ei soovitata kasutada kauem kui üks nädal. Kui sümptomid süvenevad ega leevendu pärast 7-päevast ravi, pidage nõu oma arstiga.

Lapsed

Afrin'it ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel (vt lõik 3 "Kuidas Afrin'it kasutada").

Muud ravimid ja Afrin

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Oksümetasoliini vererõhku tõstev toime võib tugevneda, kui seda kasutatakse koos:

 • teatud tüüpi antidepressantidega: tritsüklilised antidepressandid, maprotiliin, monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid.

Rasedus ja imetamine

RASEDUS

Oksümetasoliini ei seostata kahjuliku mõjuga rasedusele. Rasedad naised võivad Afrin'it soovitatud annustes kasutada. Ettevaatlik tuleb olla kasutamisel hüpertensiooniga või platsenta vähenenud perfusiooniga patsientidel. Sage või pikaajaline suurte annuste kasutamine võib vähendada platsenta perfusiooni.

IMETAMINE

Ei ole teada, kas oksümetasoliin eritub rinnapiima. Kuna puudub piisav teave oksümetasoliini kasutamise kohta imetamise ajal, ei tohi Afrin'it rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimeid autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.

Afrin sisaldab bensalkooniumkloriidi ja bensüülalkoholi. Afrin Menthol sisaldab bensalkooniumkloriidi, bensüülalkoholi ja propüleenglükooli.

Kuidas Afrin'it kasutada

 • Bensalkooniumkloriid (säilitusaine) võib põhjustada ninas ärritust või turset, eriti pikaajalisel kasutamisel.
 • Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
 • Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

ANNUSTAMINE

Täiskasvanud ja üle 10-aastased lapsed: 1 kuni 2 pihustust mõlemasse ninasõõrmesse iga 12 tunni järel.

6…10-aastased lapsed: 1 pihustus mõlemasse ninasõõrmesse iga 12 tunni järel. Täiskasvanud ei tohi 24 tunni vältel manustada rohkem kui 8 pihustust (lapsed 4 pihustust). Soovitatud annust ei tohi ületada.

Afrin'it ei tohi kasutada kauem kui 7 päeva, välja arvatud juhul kui arst on määranud teisiti. Ravimi uuesti manustamisele eelnev paus peab kestma vähemalt paar päeva.

MANUSTAMINE

Enne kasutamist korralikult loksutada. Esmakordsel kasutamisel vajutage pumbale mitu korda, kuni otsikust pihustub esimene sprei täisannus.

Hoides pudelit püstises asendis, asetage pihusti otsik järgemööda mõlemasse ninasõõrmesse ning vajutage samal ajal sisse hingates üks kuni kaks korda pumbale.

Pärast kasutamist puhastage pihusti otsik. Afrin'i samaaegne kasutamine rohkem kui ühe inimese poolt võib kaasa aidata nakkuse levikule.

Kui te kasutate Afrin'it rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kasutanud Afrin'it rohkem kui ette nähtud, võtke ühendust oma arstiga või pöörduge viivitamatult haiglasse ning võtke kaasa ravimi pudel.

Kui te unustate Afrin'it kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed

Aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel inimesel 100-st): aevastamine; kuivus- või ärritustunne ninas, suus või kõris; ninakinnisus.

Harv (esineb vähem kui ühel inimesel 1000-st): ärevus, väsimus, ärrituvus, lastel unehäired, kiire südamerütm, südamepekslemine, kõrgenenud vererõhk, nina limaskesta turse, peavalu, iiveldus, nahaõhetus, lööve, nägemishäired.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Afrin'it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast märget „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast esmast avamist võib kasutada 30 päeva jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja mu teave

Mida Afrin sisaldab

Afrin

 • Toimeaine on oksümetasoliinvesinikkloriid. 1 ml lahust sisaldab 0,5 mg oksümetasoliinvesinikkloriidi.
 • Abiained on dinaatriumedetaat, dinaatriumfosfaat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, povidoon K2932, bensalkooniumkloriid (0,25 mg/ml), polüetüleenglükool 1450, puhastatud vesi, bensüülalkohol (2,5 mg/ml), mikrokristalliline tselluloos ja karmelloosnaatrium, sidruni aroomilisand (sh naturaalsed ja kunstlikud aroomilisandid, alkohol ja DLalfatokoferool).

Afrin Menthol

 • Toimeaine on oksümetasoliinvesinikkloriid. 1 ml lahust sisaldab 0,5 mg oksümetasoliinvesinikkloriidi.
 • Abiained on dinaatriumedetaat, dinaatriumfosfaat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, povidoon K2932, bensalkooniumkloriid (0,25 mg/ml), polüetüleenglükool 1450, propüleenglükool, puhastatud vesi, bensüülalkohol (3 mg/ml), mikrokristalliline tselluloos ja karmelloosnaatrium, tsineool, kamper, levomentool.

Kuidas Afrin välja näeb ja pakendi sisu

Afrin on valge kuni peaaegu valge geelisarnane lahus valgest plastist pumbaga valges valguskindlas 15 ml kõrgtihedast polüetüleenist (HDPE) pudelis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja:

Berlimed S.A., C/Francisco Alonso no.7, Poligono Industrial Santa Rosa Alcalá de Henares, 28806 Madrid, Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Bayer OÜ

Lõõtsa 2 11415 Tallinn

Tel: +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

AFRIN: Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, Leedu, Holland, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rumeenia AFRIN Comfort: Ungari

AFRIN ND: Bulgaaria, Poola NASAROX: Portugal Rhinacept: Kreeka

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Afrin, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus

Afrin Menthol, 0,5 mg/ml ninasprei, lahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml lahust sisaldab 0,5 mg oksümetasoliinvesinikkloriidi.

1 pihustus (100 mikroliitrit) sisaldab 50 mikrogrammi oksümetasoliinvesinikkloriidi. INN. Oxymethazolinum

Teadaolevat toimet omavad abiained: bensalkooniumkloriid 0,25 mg/ml;

bensüülalkohol 2,5 mg/ml (Afrin), 3,0 mg/ml (Afrin Menthol). Afrin Menthol ninasprei lahus sisaldab propüleenglükooli (5 mg/ml).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Ninasprei, lahus

Valge kuni peaaegu valge geelisarnane lahus, mille pH on 5,0 kuni 6,5.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Ninakinnisuse sümptomaatiline leevendamine heinapalaviku, ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooni ja sinusiidi korral.

Oksümetasoliin on näidustatud täiskasvanutele ja lastele alates 6. eluaastast.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud: 1 kuni 2 pihustust mõlemasse ninasõõrmesse iga 12 tunni järel.

Lapsed

Üle 10-aastased lapsed: 1 kuni 2 pihustust mõlemasse ninasõõrmesse iga 12 tunni järel. 6…10-aastased lapsed: 1 pihustus mõlemasse ninasõõrmesse iga 12 tunni järel.

Täiskasvanud ei tohi 24 tunni vältel manustada rohkem kui 8 pihustust (lapsed 4 pihustust). Soovitatud annust ei tohi ületada.

Oksümetasoliini ei tohi kasutada kauem kui 7 päeva, välja arvatud juhul, kui arst on määranud teisiti. Ravimi uuesti manustamisele eelnev paus peab kestma vähemalt paar päeva.

Manustamisviis

Enne kasutamist loksutada korralikult. Esmakordsel kasutamisel vajutada pumbale mitu korda, kuni otsikust pihustub esimene sprei täisannus. Pudelit püstises asendis hoides asetatakse pihusti otsik järgemööda mõlemasse ninasõõrmesse ning vajutatakse samal ajal sisse hingates üks kuni kaks korda pumbale.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või teadaolev tundlikkus sümpatomimeetiliste ainete suhtes.

Afrin'it ei tohi kasutada:

patsiendid, kes võtavad monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid või patsiendid, kes on võtnud MAO inhibiitoreid eelneva kahe nädala jooksul;

patsiendid, kellel on suletudnurga glaukoom;

patsiendid pärast transsfenoidaalset hüpofüsektoomiat;

kui esineb teadaolev ülitundlikkus või idiosünkraasia ravimi mis tahes koostisosa suhtes;

kui esineb nina eesmises osas naha ja limaskesta põletik koos koorikute moodustumisega (rhinitis sicca);

patsiendid, kellel on äge südame-veresoonkonna haigus või südamehaigusest põhjustatud astma.

Afrin'it ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Afrin ninasprei kasutamisel südame isheemiatõve, hüpertensiooni, hüpertüreoosi, diabeedi või eesnäärme suurenemisest tingitud urineerimisraskustega patsientidel tuleb olla ettevaatlik ning ravimit võib sellisel juhul kasutada vaid arsti soovitusel.

Ravimi pikemaajaline kasutamine võib põhjustada ninakinnisuse taasteket (nn tagasilöögiefekt).

Nagu kõigi paikselt kasutatavate ninakinnisuse vastaste preparaatide puhul, ei ole ravimit soovitatav kasutada kauem kui üks nädal.

Afrin'is sisalduv säilitusaine bensalkooniumkloriid võib põhjustada ninas ärritust või turset, eriti pikaajalisel kasutamisel.

Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Afrin Menthol'is sisalduv propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegsel kasutamisel koos tritsükliliste antidepressantide, maprotiliini või monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoritega võib oksümetasoliini vasopressoorne toime tugevneda.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Oksümetasoliini ei seostata kahjuliku mõjuga rasedusele. Loomkatsed ei ole näidanud otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või sünnijärgsele arengule. Rasedad naised võivad Afrin'it soovitatud annustes kasutada. Ettevaatlik tuleb olla hüpertensiooniga või platsenta vähenenud perfusiooniga patsientide puhul. Sage või pikaajaline suurte annuste kasutamine võib vähendada platsenta perfusiooni.

Imetamine

Ei ole teada, kas oksümetasoliin eritub rinnapiima. Kuna puudub piisav teave oksümetasoliini kasutamise kohta imetamise ajal, ei tohi Afrin'it rinnaga toitmise ajal kasutada.

Fertiilsus

Puuduvad andmed oksümetasoliini toimete kohta meeste ja naiste fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Afrin’il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kõrvaltoimed

Afrin on üldiselt hästi talutav ja täheldatud kõrvaltoimed on olnud üldjuhul kerged ning mööduva iseloomuga. Kõige sagedamini mainitud kõrvaltoime on nina limaskesta kuivus. Aeg-ajalt esinenud paiksed toimed on kipitus- ja põletustunne.

Kõrvaltoimete loend tabelina

Allpool on loetletud turuletulekujärgselt teatatud kõrvaltoimed organsüsteemi klasside kaupa. Kõrvaltoimete esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Närvisüsteemi häired

Harv

ärevus, rahustav toime, ärrituvus,

 

 

unehäired lastel, peavalu

Silma kahjustused

Harv

nägemishäired

Südame häired

Harv

tahhükardia, südamepekslemine

Vaskulaarsed häired

Harv

reaktiivne hüpereemia, vererõhu tõus

Respiratoorsed, rindkere ja

Aeg-ajalt

aevastamine; kuivus- ja ärritustunne

mediastiinumi häired

 

ninas, suus ja kõris; nn tagasilöögiefekt

Seedetrakti häired

Harv

iiveldus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv

eksanteem

Bensalkooniumkloriid ja propüleenglükool võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Keskmise raskusega või raske üleannustamise sümptomid võivad olla müdriaas, iiveldus, tsüanoos, palavik, spasmid, tahhükardia, südame rütmihäired, südameseiskus, hüpertensioon, kopsuturse, düspnoe ja psüühikahäired. Kesknärvisüsteemi funktsioonide pärssimisest tingitult võib tekkida ka unisus, kehatemperatuuri alanemine, bradükardia, šokitaoline hüpotensioon, apnoe ja teadvuse kadu. Kõrgenenud vererõhu alandamiseks võib manustada mitteselektiivset alfaadrenoblokaatorit, näiteks fentolamiini. Tõsistel juhtudel võib olla vajalik intubeerimine ja kopsude kunstlik ventilatsioon.

Keskmise raskusega või raske tahtmatu suukaudse üleannustamise korral võib manustada aktiivsütt (absorbeeriv aine) ja naatriumsulfaati (lahtisti). Suurte allaneelatud annuste korral võib teha maoloputust.

Edasine ravi on toetav ja sümptomaatiline. Vasopressoorsed ravimid on vastunäidustatud.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: sümpatomimeetikumid.

ATC-kood: R01AA05

Toimemehhanism

Oksümetasoliinvesinikkloriid on sümpatomimeetiline aine, mis avaldab nina limaskestale paikset vasokonstriktiivset toimet, vähendades seeläbi ninakinnisust. Afrin ninaspreid nimetatakse

„mittetilkuvaks“ ravimvormiks, sest see muutub pärast pihustamist viskoossemaks ja jääb seetõttu nina limaskestale püsima pikemaks ajaks kui standardne vesilahus. Kliinilised uuringud on näidanud, et oksümetasoliini toime algab mõne minuti jooksul ja võib kesta kuni 12 tundi pärast manustamist.

Farmakokineetilised omadused

Oksümetasoliinvesinikkloriid manustatakse otse nina limaskestale, kus ta avaldab paikset vasokonstriktiivset toimet. Puuduvad andmed oksümetasoliini süsteemse ekspositsiooni kohta pärast nasaalset manustamist.

Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse või reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Afrin'iga ei ole läbi viidud genotoksilisuse ega kartsinogeensuse uuringuid.

Prekliinilised andmed viitavad, et bensalkooniumkloriid võib põhjustada kontsentratsioonist ja kasutamisaja pikkusest sõltuvat toksilist toimet limaskesta karvakestele, sh nende pöördumatut liikumatust. Samuti võib aine tekitada nina limaskestas histopatoloogilisi muutusi.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Afrin

Dinaatriumedetaat

Dinaatriumfosfaat Naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat Povidoon K29-32 Bensalkooniumkloriid Polüetüleenglükool 1450

Puhastatud vesi Bensüülalkohol

Mikrokristalliline tselluloos ja karmelloosnaatrium

Sidruni aroomilisand (sh naturaalsed ja kunstlikud aroomilisandid, alkohol ja DL-alfa-tokoferool)

Afrin Menthol

Dinaatriumedetaat

Dinaatriumfosfaat

Naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat

Povidoon K29-32

Bensalkooniumkloriid

Polüetüleenglükool 1450

Propüleenglükool

Puhastatud vesi

Bensüülalkohol

Tsineool

Ratseemiline kamper

Levomentool

Mikrokristalliline tselluloos ja karmelloosnaatrium

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat

Pärast esmast avamist võib kasutada 30 päeva jooksul.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Valge valguskindel 15 ml kõrgtihedast polüetüleenist (HDPE) pudel, mis on suletud valge polüpropüleenist pumbamehhanismiga.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

MÜÜGILOA NUMBRID

Afrin: 760811

Afrin Menthol: 760711

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.09.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 09.06.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2018