Alamycin - nahasprei, lahus (32,1mg 1g)

ATC Kood: QD06AA03
Toimeaine: oksütetratsükliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

Alamycin
nahasprei, lahus (32,1mg 1g)


PAKENDI INFOLEHT

Alamycin, 32,1 mg/g nahasprei, lahus veistele, sigadele ja lammastele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Ltd.

Station Works Newry BT35 6JP Ühendkuningriik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Alamycin, 32,1 mg/g nahasprei, lahus veistele, sigadele ja lammastele.

Oksütetratsükliin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

1 g nahasprei, lahust sisaldab:

Oksütetratsükliinvesinikkloriidi 36 mg, mis vastab 32,1 mg oksütetratsükliinile.

Abiained:

Patentsinine (E 131), propüleenglükool (säilitusaine, E1520)

NÄIDUSTUS(ED)

Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud lokaalsete infektsioonide raviks veistel, sigadel ja lammastel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis, lammas, siga.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Välispidiseks manustamiseks.

Pihustada mõned sekundid, või kuni kahjustuse ala on piisavalt kaetud.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Sõramädaniku raviks tuleb sõrad eelnevalt puhastada ja värkida. Haavad tuleb enne manustamist puhastada. Rõhukonteinerit tuleb enne kasutamist loksutada.

Ravitud lambad tuleks enne karjamaale tagasi lubamist lasta üks tund kuival pinnal seista.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: veis, lammas, siga: 0 päeva Piimale: veis, lammas: 0 päeva.

Mitte kasutada lakteerivate loomade udaral ega nisadel, kui nende piima tarvitatakse inimtoiduks.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Ettevaatust konteiner on rõhu all!

Kaitsta rõhukonteinerit otsese päikesevalguse eest ja mitte lasta kuumeneda üle 50ºC. Ka tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes, peaksid preparaadiga töötamist vältima. Vältida preparaadi sattumist silma. Vältida preparaadi kontakti nahaga.

Vältida ravimi sissehingamist. Pärast kasutamist pesta käed.

Preparaadi käsitsemise ajal mitte suitsetada.

Kergesti süttiv. Mitte pihustada lahtise tule või hõõguvate materjalide läheduses. Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides.

Konteiner on rõhu all. Mitte lõhkuda ega põletada konteinerit pärast kasutamist.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2015

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

76401 Laagri

Harjumaa

Eesti

Tel. +372 6 501 920

RAVIMIOMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Alamycin, 32,1 mg/g nahasprei, lahus veistele, lammastele ja sigadele.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:

1 g nahasprei, lahust sisaldab:

Oksütetratsükliinvesinikkloriidi 36 mg, mis vastab 32,1 mg oksütetratsükliinile.

Abiained:

Patentsinine (E 131), propüleenglükool (säilitusaine, E1520)

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Nahasprei, lahus.

Sinine lahus.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Veis, lammas, siga.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud lokaalsete infektsioonide raviks veistel, sigadel ja lammastel.

.Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

.Erihoiatused

Ei ole.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes, peaksid preparaadiga töötamist vältima. Vältida preparaadi sattumist silma. Vältida preparaadi kontakti nahaga.

Vältida ravimi sissehingamist. Pärast kasutamist pesta käed.

Preparaadi käsitsemise ajal mitte suitsetada.

Mitte pihustada lahtise tule või hõõguvate materjalide läheduses. Kergesti süttiv.

Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides. Konteiner on rõhu all.

Mitte lõhkuda ega põletada rõhukonteinerit pärast kasutamist.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Pärast ravimi manustamist tiinetele ja lakteerivatele loomadele kõrvaltoimeid ega loote arenguhäireid ei ole täheldatud.

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed puuduvad.

.Annustamine ja manustamisviis

Välispidiseks manustamiseks.

Sõramädaniku raviks tuleb sõrad eelnevalt puhastada ja värkida. Haavad tuleb enne manustamist puhastada.

Rõhukonteinerit tuleb enne kasutamist loksutada.

Pihustada mõned sekundid, või kuni kahjustatud ala on kaetud.

Ravitud lammastel tuleks enne karjamaale tagasi lubamist lasta üks tund kuival pinnal seista.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ei rakendata.

. Keeluaeg (-ajad)

Lihale ja söödavatele kudedele: veis, siga lammas: 0 päeva. Piimale: veis, lammas: 0 päeva.

Mitte kasutada lakteerivate loomade udaral ega nisadel, kui nende piima tarvitatakse inimtoiduks.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: tetratsükliin ja selle derivaadid,

ATC vet kood: QD06AA03

.Farmakodünaamilised omadused

Oksütetratsükliin on bakteriostaatiline antibiootikum, mis pärsib tundlike bakterite proteiini sünteesi. See seostub bakteriaalse ribosoomi 30S alaühikuga ja ensüümid, mis katalüüsivad aminoatsüül-

transport-RNA seostumist ribosomaalsete aktseptoritega, pärsitakse. See hoiab ära aminohapete lülitumise peptiidahelasse, pidurdades (inhibeerides) valkude sünteesi.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Puhastatud vesi

Isopropüülalkohol/metanool

Patentsinine (E 131)

Povidoon

Propüleenglükool (säilitusaine, E1520)

Magneesiumkloriidheksahüdraat

Monoetanoolamiin

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Ettevaatust konteiner on rõhu all!

Kaitsta rõhukonteinerit otsese päikesevalguse eest ja mitte lasta kuumeneda üle 50ºC Ka tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Rõhukonteiner sulgklappkorgiga, sisaldab surve all vedelikku. Propellent lämmastik (hapnikuvaba). Pakend: 140 g.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Norbrook Laboratories Ltd. Station Works

Newry BT35 6JP Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 20.10.1998

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.03.2015

TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.