Albadry plus - intramammaarsuspensioon (200mg +400mg 10ml)

ATC Kood: QJ51RC81
Toimeaine: prokaiinbensüülpenitsilliin +novobiotsiin
Tootja: Zoetis Belgium S.A.

Artikli sisukord

Albadry Plus
intramammaarsuspensioon (200mg +400mg 10ml)


PAKENDI INFOLEHT

Albadry Plus, 200mg/400mg, intramammaarsuspensioon veistele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve Belgia

Partii väljastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited Factory No4

Carnbane Industrial Estate Newry, Co. Down

BT 35 6 QQ Ühendkuningriik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Albadry Plus, 200mg/400mg, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele

Prokaiinbensüülpenitsilliin, novobiotsiin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 annus (10 ml) intramammaarsuspensiooni sisaldab:

Prokaiinbensüülpenitsilliini

200 mg

Novobiotsiini (naatriumnovobiotsiinina)

400 mg

Abiained: Alumiiniummonosteraat, arahhiisiõli.

Valkjas õlisuspensioon

NÄIDUSTUS(ED)

Prokaiinbensüülpenitsilliinile ja novobiotsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud subkliiniliste mastiitide ravi kinnisperioodil.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Staphylococcus aureus Streptococcus spp.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte manustada lakteerivatele lehmadele.

KÕRVALTOIMED

Loomadel, kellele on manustatud penitsilliine, on esinenud anafülaktilist reaktsiooni. Ravitud loomi peab hoolikalt jälgima ja allergiliste või anafülaktiliste reaktsioonide tekkimisel rakendada koheselt sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis (kinnislehmad).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramammaarseks manustamiseks.

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Annustamine: Manustada kinni jäetavale lehmale pärast viimast lüpsi, kuid mitte vähem kui 30 päeva enne poegimist, üks udarasüstlatäis (10 ml) ravimit igasse udaraveerandisse.

Manustamine:

Ainult intramammaarseks kasutamiseks aseptilisi ettevaatusabinõusid kasutades. Lüpsta udar täiesti tühjaks. Puhastada nisa ots alkoholipadjakese või mõne muu sobiva puhastusainega. Kasutada iga nisa jaoks eraldi padjakest. Eemaldada süstla plastikotsalt kate. Valida soovitav sisestamispikkus (täielik või osaline) ja sisestada süstlaots nisajuhasse. Manustada kogu süstla sisu ja jaotada preparaat udaraveerandi masseerimisega piimaurkesse. Pärast manustamist on soovitatav kasta kõik nisad sobivasse nisakastutuslahusesse.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

V.t punkt 8.

KEELUAEG

Piimale: 84 tundi pärast poegimist, eeldades, et lehma on ravitud 30. päeval enne poegimist või varem. Kui lehma on ravitud hiljem, kui 30 päeva enne poegimist, peab piima antibiootikumijääkide suhtes testima või mitte kasutama inimtarbimiseks 30 pluss 3 päeva pärast viimast ravimi manustamist.

Lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva pärast ravimi manustamist.

Ravi ajal loomi inimtoiduks tappa ei tohi.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud

Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele, arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe .

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Vältida preparaadi sattumist nahale.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat).

Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.

Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.

Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud.

Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust.

Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus:

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

Laktatsioon:

Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

November 2014

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Albadry Plus, 200mg/400mg, intramammaarsuspensioon veistele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeained:

1 annus (10 ml) intramammaarsuspensiooni sisaldab:

Prokaiinbensüülpenitsilliini

200 mg

Novobiotsiini (naatriumnovobiotsiinina)

400 mg

Abiained:

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Intramammaarsuspensioon.

Valkjas õlisuspensioon

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Veis (kinnislehmad).

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Prokaiinbensüülpenitsilliinile ja novobiotsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud subkliiniliste mastiitide ravi kinnisperioodil.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Staphylococcus aureus Streptococcus spp

.Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte manustada lakteerivatele lehmadele.

.Erihoiatused

Ei ole.

. Ettevaatusabinõud

Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele, arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe .

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida preparaadi sattumist nahale.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat).

Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.

Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.

Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud.

Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust.

Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Pärast kasutamist pesta käed.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Loomadel, kellele on manustatud penitsilliine, on esinenud anafülaktilist reaktsiooni. Ravitud loomi peab hoolikalt jälgima ja allergiliste või anafülaktiliste reaktsioonide tekkimisel rakendada koheselt sümptomaatilist ravi.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Tiinus:

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

Laktatsioon:

Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Intramammaarseks manustamiseks. Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Annustamine:

Manustada kinni jäetavale lehmale pärast viimast lüpsi, kuid mitte vähem kui 30 päeva enne poegimist, üks udarasüstlatäis (10 ml) ravimit igasse udaraveerandisse.

Manustamine:

Ainult intramammaarseks kasutamiseks aseptilisi ettevaatusabinõusid kasutades. Lüpsta udar täiesti tühjaks. Puhastada nisa ots alkoholipadjakese või mõne muu sobiva puhastusainega. Kasutada iga nisa jaoks eraldi padjakest. Eemaldada süstla plastikotsalt kate. Valida soovitav sisestamispikkus (täielik või osaline) ja sisestada süstlaots nisajuhasse. Manustada kogu süstla sisu ja jaotada preparaat udaraveerandi masseerimisega piimaurkesse.

Pärast manustamist on soovitatav kasta kõik nisad sobivasse nisakastutuslahusesse.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ei ole teada.

. Keeluaeg (-ajad)

Piimale: 84 tundi pärast poegimist, eeldades, et lehma on ravitud 30. päeval enne poegimist või varem. Kui lehma on ravitud hiljem, kui 30 päeva enne poegimist, peab piima antibiootikumijääkide suhtes testima või mitte kasutama inimtarbimiseks 30 pluss 3 päeva pärast ravimi manustamist.

Lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva pärast ravimi manustamist.

Ravi ajal loomi inimtoiduks tappa ei tohi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Beetalaktaam-antibiootikumid, penitsilliin koos teiste antibakteriaalsete ainetega.

ATCvet kood: QJ51RC81

Farmakodünaamilised omadused

Albadry Plus toimeained on penitsilliin ja novobiotsiin. Penitsilliin toimib kasvava bakteri rakuseina sünteesile ja põhjustab raku lüüsumist. Seega on preparaadil bakteritsiidne toime. Novobiotsiinil on nii bakteriostaatiline kui bakteritsiidne toime; see inhibeerib bakteriaalse DNA güraasi aktiivsust, takistades sellega bakterite paljunemist. Penitsilliin toimib peamiselt streptokokkidesse ja novobiotsiin S. aureus’esse (nii penitsillinaasi tootvatesse kui mittetootvatesse). Penitsilliini ja novobiotsiini kombinatsioonil on bakteritsiidne toime ka stafülokokkide vastu.

Farmakokineetilised andmed

Toimeainete tase piimas ületab sihtpatogeenide (S. aureus, Strep. dysgalacticae, Strep. agalacticae ja

Strep. uberis) minimaalseid inhibeerivaid kontsentratsioone nii ravi ajal kui ka kuni 24 tundi pärast viimast manustamist.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Alumiiniummonosteraat, arahhiisiõli.

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Süstal on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

12 ml valged LDPE udarasüstlad, mis sisaldavad 10 ml intramammaarsuspensiooni. Polüetüleenkolb. Polüetüleenist põhjakork.

Polüetüleenist otsakork. Pappkarp 20 udarasüstlaga.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2014

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.