Cisplatin kabi 1 mgml - infusioonilahuse kontsentraat (1mg 1ml)

ATC Kood: L01XA01
Toimeaine: tsisplatiin
Tootja: Fresenius Kabi Oncology Plc.

Artikli sisukord

CISPLATIN KABI 1 MGML
infusioonilahuse kontsentraat (1mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cisplatin Kabi 1 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

Tsisplatiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Cisplatin Kabi 1 mg/ml ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Cisplatin Kabi 1 mg/ml kasutamist
 3. Kuidas Cisplatin Kabi 1 mg/ml kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Cisplatin Kabi 1 mg/ml säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Cisplatin Kabi 1 mg/ml ja milleks seda kasutatakse

Tsisplatiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tsütostaatikumideks ja kasutatakse vähi ravis. Tsisplatiini saab kasutada üksinda, kuid sagedamini kasutatakse tsisplatiini kombinatsioonis teiste tsütostaatikumidega.

Milleks seda kasutatakse?

Tsisplatiini kasutatakse munandite, munasarjade, kusepõie, pea ja kaela vähi ning kopsuvähi raviks. Tsisplatiini kasutatakse emakakaelavähi raviks kombinatsioonis kiiritusraviga.

Lisainfot saate oma arstilt.

Mida on vaja teada enne Cisplatin Kabi 1 mg/ml kasutamist

Ärge kasutage Cisplatin Kabi 1 mg/ml:

 • kui olete tsisplatiini või teiste plaatinaühendite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on neeruhaigus (neerufunktsiooni kahjustus);
 • kui teil on organismis vedelikupuudus;
 • kui teie luuüdi funktsioon on tõsiselt pärsitud, mille sümptomid võivad olla äärmine väsimus, kerge verevalumite või veritsuste teke, infektsioonide esinemine;
 • kui teil on kuulmiskahjustus;
 • kui te kannatate tsisplatiini poolt põhjustatud närvisüsteemi häirete all;
 • kui te toidate last rinnaga;
 • kombinatsioonis elusvaktsiinide, sh kollapalaviku vaktsiiniga või fenütoiiniga (vt allpool lõik “Muud ravimid ja Cisplatin Kabi 1 mg/ml”).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cisplatin Kabi 1 mg/ml kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

 • Teie arst viib läbi teste, et määrata teie vere kaltsiumi, naatriumi, kaaliumi ja magneesiumisisaldust, samuti selleks, et kontrollida teie verepilti ja teie maksa ning neerufunktsiooni ja neuroloogilist funktsiooni.
 • Tsisplatiini tohib manustada ainult kemoteraapia manustamises kogenud spetsialiseerunud arsti range järelevalve all.
 • Teie kuulmist kontrollitakse iga kord enne järgmist ravikuuri tsisplatiiniga.
 • Kui teil on närvisüsteemi häire, mis ei ole tsisplatiini poolt põhjustatud.
 • Kui teil on infektsioon. Pidage palun nõu oma arstiga.
 • Kui te kavatsete saada lapsi (vt lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus“).
 • Tsisplatiini sattumisel nahale tuleb saastunud kohta otsekohe pesta vee ja seebiga. Kui tsisplatiini sattus süstimisel väljapoole veresoont, tuleb ravimi manustamine otsekohe lõpetada. Tsisplatiini märkamatu imendumine naha sisse võib põhjustada koekahjustust (tselluliit, fibroos ja nekroos).

Pidage palun nõu oma arstiga ka juhul kui need väited on kehtinud teie kohta mis tahes ajal minevikus.

Muud ravimid ja Cisplatin Kabi 1 mg/ml

Pange palun tähele, et järgmised väited võivad kehtida ka ravimite kohta, mida kasutati mõnda aega tagasi või mida kasutatakse lähitulevikus.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

 • Samaaegne luuüdi funktsiooni pärssivate ravimite kasutamine või kiiritusravi võib tugevdada tsisplatiini kõrvaltoimeid luuüdile.
 • Tsisplatiini toksilisus võib suureneda, kui seda manustatakse samaaegselt teiste tsütostaatikumidega (vähiravimid) nagu bleomütsiin ja metotreksaat.
 • Ained, mida kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks (hüpertensioonivastased ravimid, mis sisaldavad furosemiidi, hüdralasiini, diasoksiidi ja propranolooli), võivad suurendada tsisplatiini toksilist toimet neerudele.
 • Tsisplatiini toksilisus võib raskelt mõjutada neerusid, kui seda manustatakse samaaegselt ainetega, mis võivad põhjustada kõrvaltoimeid neerudele, nagu teatud infektsioonide ennetamiseks/raviks kasutatavad ained (antibiootikumid: tsefalosporiinid, aminoglükosiidid ja/või amfoteritsiin B) ja kontrastained.
 • Tsisplatiini toksilisus võib mõjutada kuulmisvõimet, kui seda manustatakse samaaegselt ainetega, mis võivad põhjustada kõrvaltoimeid kuulmisvõimele, nagu aminoglükosiidid.
 • Kui te kasutate tsisplatiinravi ajal aineid podagra raviks, siis võib olla vajalik kohandada nende ainete annust (nt allopurinool, kolhitsiin, probenetsiid ja/või sulfiinpürasoon).
 • Teie organismi poolt eritatava uriini kogust suurendavate ravimite (lingudiureetikumide) manustamine kombinatsioonis tsisplatiiniga (tsisplatiini annus enam kui 60 mg/m; uriini eritumine alla 1000 ml 24 tunni jooksul) võib viia toksiliste toimeteni neerudele ja kuulmisele.
 • Esimesed kuulmiskahjustuse nähud (pearinglus ja/või helin kõrvus) võivad jääda varju, kui tsisplatiinravi ajal manustatakse teile lisaks ülitundlikkuse vastaseid aineid (antihistamiinikumid nagu buklisiin, tsüklisiin, loksapiin, meklosiin, fenotiasiinid, tioksanteenid ja/või trimetobensamiidid).
 • Tsisplatiin manustatuna kombinatsioonis ifosfamiidiga võib põhjustada kuulmiskahjustust.
 • Tsisplatiinravi toimeid saab vähendada samaaegse püridoksiini ja heksametüülmelamiini manustamise kaudu.
 • Tsisplatiin manustatuna kombinatsioonis bleomütsiini ja vinblastiiniga võib põhjustada kahvatust või sõrmede ja/või varvaste sinakaks värvumist (Raynaud’ fenomen).
 • Tsisplatiini manustamine enne ravi paklitakseeliga või kombinatsioonis dotsetakseeliga võib põhjustada rasket närvikahjustust.
 • Tsisplatiini kasutamine kombinatsioonis bleomütsiini ja etoposiidiga võib langetada vere liitiumisisaldust. Seetõttu tuleb regulaarselt kontrollida liitiumisisaldust.
 • Tsisplatiin vähendab fenütoiini toimeid epilepsiaravile.
 • Penitsillamiin ja teised nn kelaate moodustavad ained võivad vähendada tsisplatiini efektiivsust.
 • Tsisplatiin võib omada negatiivset mõju verehüübimist ennetavate ainete suhtes (antikoagulandid). Seetõttu tuleb kombineeritud kasutamise ajal verehüübivust kontrollida palju sagedamini.
 • Tsisplatiini ja tsüklosporiini kasutamine võib põhjustada immuunsüsteemi pärssimist koos riskiga valgete vereliblede (lümfotsüütide) tootmise suurenemiseks.
 • Te ei tohiks saada ühtegi vaktsineerimist elusviirusi sisaldavate vaktsiinidega kolme kuu jooksul pärast tsisplatiinravi lõppu.
 • Tsisplatiinravi ajal ei tohi te saada kollapalaviku vaktsiini (vt ka „Ärge kasutage Cisplatin Kabi 1 mg/ml“).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Enne kui te alustate ravimi kasutamist või kui teile manustatakse tsisplatiini, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tsisplatiini ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui see on teie arst poolt teile selgelt näidustatud. Te peate tsisplatiin-ravi ajal ja vähemalt 6 kuu jooksul pärast ravi kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Sel ajal kui te saate ravi tsisplatiiniga, ei tohi te last rinnaga toita.

Viljakus

Meessoost patsientidel, kes saavad raviks tsisplatiini, ei ole soovitav eostada last ravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi. Lisaks on meestel soovitav enne ravi algust käia sperma säilitamist käsitleval nõustamisel.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tsisplatiin võib põhjustada kõrvaltoimeid nagu unisus ja/või oksendamine. Kui teil tekib kumbki neist seisunditest, ei tohi te juhtida autot ega töötada selliste masinatega, mis nõuavad kogu teie tähelepanu.

Cisplatin Kabi 1 mg/ml sisaldab naatriumi

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (9 mg) ühe ml kohta, st on praktiliselt naatriumivaba.

Kuidas Cisplatin Kabi 1 mg/ml kasutada

Annustamine ja manustamisviis

Tsisplatiini tohib manustada ainult vähiravi spetsialist. Kontsentraat on lahjendatud naatriumkloriidilahusega, mis sisaldab glükoosi.

Tsisplatiini manustatakse ainult süstena veeni (intravenoosne infusioon).

Tsisplatiin ei tohi puutuda kokku ühegi materjaliga, mis sisaldab alumiiniumi.

Tsisplatiini soovitatav annus sõltub teie heaolust, oodatud ravitoimetest ja sellest, kas tsisplatiini manustatakse üksi (monoteraapiana) või kombinatsioonis teiste ainetega (kombineeritud kemoteraapia).

Tsisplatiin (monoteraapia):

Soovitatavad on järgmised annused:

 1. -Üksikannus 50 kuni 120 mg/m2 kehapinna kohta, iga 3…4 nädala järel.
 2. -15 kuni 20 mg/m2 ööpäevas 5 päeva jooksul, iga 3…4 nädala järel

Tsisplatiin kombinatsioonis teiste kemoterapeutikumidega (kombineeritud kemoteraapia):

-20 mg/m2 või rohkem, üks kord iga 3…4 nädala järel.

Emakakaelavähi ravis kasutatakse tsisplatiini kombinatsiooni kiiritusraviga.

-Tavaline annus on 40 mg/m2 üks kord nädalas 6 nädala jooksul.

Selleks et vältida või vähendada neeruprobleeme, on soovitav, et te jooksite rohkesti vett 24 tunni jooksul pärast tsisplatiini manustamist.

Kui te arvate, et teile on tsisplatiini manustatud rohkem kui ette nähtud

Teie arst tagab selle, et teile manustatakse teie seisundi jaoks õige annus. Üleannustamise korral võivad teil esineda tugevnenud kõrvaltoimed. Teie arst võib teile nende kõrvaltoimete vastu anda sümptomaatilist ravi. Kui te arvate, et teile on manustatud liiga palju tsisplatiini, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, on oluline, et te teavitaksite sellest oma arsti enne järgmist ravikuuri.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui te märkate midagi järgnevast:

 • püsiv või raske kõhulahtisus või oksendamine;
 • stomatiit/mukosiit (valusad huuled või haavand suus);
 • näo, huulte, suu või kõri turse;
 • seletamatud hingamisteede sümptomid nagu kuiv köha, hingamisraskused või räginad;
 • neelamisraskused;
 • tuimus või surin sõrmedes või varvastes;
 • äärmine väsimus;
 • ebatavaline verevalumite või veritsuste teke;
 • infektsiooni nähud, nagu kurguvalu ja kõrge kehatemperatuur;
 • ebamugavustunne süstimiskohal või selle läheduses infusiooni ajal.

Esineda võivad järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage: võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st

 • valgete vereliblede hulga vähenemine, mis muudab teid vastuvõtlikuks infektsioonide suhtes (leukopeenia);
 • vereliistakute hulga vähenemine, mis suurendab riski verevalumite ja veritsuste tekkeks (trombotsütopeenia);
 • punaste vereliblede hulga vähenemine, mis võib teie naha muuta kahvatuks ja põhjustada nõrkust või õhupuudust (aneemia);
 • neerufunktsiooni häire, nt uriinitootmise lakkamine (anuuria);
 • vere mürgistus uriiniga (ureemia);
 • elektrolüütide (naatriumi) sisalduse vähenemine.

Sage: võivad esineda kuni 1 inimesel 10st

 • veremürgistus (sepsis);
 • närvisüsteemi kahjustus (neurotoksilisus);
 • arütmia, sh südame löögisageduse aeglustumine (bradükardia), südame löögisageduse kiirenemine (tahhükardia);
 • veenipõletik (flebiit)
 • hingamisraskused (düspnoe), kopsupõletik (pneumoonia) ja hingamispuudulikkus;
 • naha punetus ja põletik (erüteem, nahahaavand) süstepiirkonnas, turse (ödeem), valu süstepiirkonnas.

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1 inimesel 100st

 • rasked ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaksia), sh lööve, ekseem koos tugeva sügelusega ja kuplade tekkimisega (urtikaaria), naha punetus ja põletik (erüteem) või sügelus (kihelus), anafülaktoidsed reaktsioonid, mille sümptomiteks on näoturse ja palavik, madal vererõhk (hüpotensioon), kiirenenud südame löögisagedus (tahhükardia), hingamisraskused (düspnoe), respiratoorne distress hingamisteede lihaste krampide (brohnospasmi) tagajärjel;
 • elektrolüütide (magneesium) sisalduse vähenemine;
 • kuulmislangus (ototoksilisus);
 • spermatogeneesi ja ovulatoorse funktsiooni häired, valulik rinnanäärmete suurenemine meestel (günekomastia).

Harv: võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st

 • leukeemia riski suurenemine (äge leukeemia);
 • immuunsüsteemi pärssimine (immunosupressioon);
 • kolesterooli kõrge tase veres (hüperkolesteroleemia);
 • tundenärvide perifeerne neuropaatia (bilateraalne sensoorne neuropaatia), millele on iseloomulik torkimine, sügelus või kihelus, millel ei ole selget põhjust; mõnikord ka maitse, puutetundlikkuse või nägemise kadu, samuti ajufunktsiooni häired (segasus, ebaselge kõne, mõnikord pimedaks jäämine, mälukaotus ja paralüüs); järsk tulistav valu kaelast läbi selja jalgadesse ette kummardamisel, seljavalud, krambid, teatud tüüpi ajufunktsioonide lakkamine, sh ajufunktsiooni häire, mille korral esinevad spasmid ja teadvustaseme langus (entsefalopaatia), karotiidarteri ummistus;
 • silmanärvi põletik koos valuga ja närvifunktsiooni vähenemisega (optiline neuriit), silma liigutamise häired;
 • südame isheemiatõbi, südameinfarkt;
 • vererõhu tõus (hüpertensioon);
 • suu limaskesta põletik (stomatiit);
 • albumiini (valgu) sisalduse vähenemine veres.

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st

 • krambihood.

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • amülaasi (ensüüm) sisalduse suurenemine veres;
 • elektrolüütide (magneesium, kaltsium, naatrium, fosfaat, kaalium) sisalduse vähenemine veres koos lihaskrampidega ja/või muutustega elektrokardiogrammil (EKG), dehüdratsioon, lihaste tahtele allumatud kokkutõmbed (tetaania);
 • insult (ajuveresoonkonna tüsistus);
 • nägemise kaotus (pimedaks jäämine), raskused värvide eristamisel, hägune nägemine, turse (papilliödeem);
 • kurtus, tinnitus;
 • südame häired;
 • vereringehäired, nt ajus, kuid ka sõrmedes ja varvastes (Raynaud’ sündroom);
 • kopsuemboolia;
 • söögiisu kaotus (isutus), iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, luksumine;
 • juuste väljalangemine (alopeetsia), lööve;
 • palavik, nõrkus (asteenia), halb enesetunne
 • insult (tserebrovaskulaarne haigusjuht).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Cisplatin Kabi 1 mg/ml säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast lahjendamist:

Lahuse keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud 8 tunni jooksul temperatuuril 15°C…25°C keskkonnavalguses ja kuni 14 päeva temperatuuril 15°C…25°C valguse eest kaitstult.

Kui avamise/lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitusaja ja -tingimuste eest kasutaja. Lahjendatud lahust tuleb säilitada valguse eest kaitstult. Ärge säilitage lahjendatud lahuseid külmkapis või sügavkülmas.

Kui märkate, et lahus on hägune või sisaldab lahustumatut sadet, tuleb pudel ära visata.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cisplatin Kabi 1 mg/ml sisaldab

 • Toimeained on tsisplatiin. 1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 1 mg tsisplatiini. Üks infusioonilahuse kontsentraadi 10 ml viaal sisaldab 10 mg tsisplatiini.

Üks infusioonilahuse kontsentraadi 20 ml viaal sisaldab 20 mg tsisplatiini. Üks infusioonilahuse kontsentraadi 50 ml viaal sisaldab 50 mg tsisplatiini. Üks infusioonilahuse kontsentraadi 100 ml viaal sisaldab 100 mg tsisplatiini.

 • Teised koostisosad on naatriumkloriid, vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks), naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ja süstevesi.

Kuidas Cisplatin Kabi 1 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu

See ravim on infusioonilahuse kontsentraat.

Cisplatin Kabi 1 mg/ml on selge, värvitu kuni kahvatukollane infusioonilahuse kontsentraat klaasist süsteravimi viaalis, mis ei sisalda nähtavaid osakesi.

10 ml viaal: 20 ml merevaiguvärvi I tüübi klaasist valatud viaal, millel on klorobutüülkummist kork ja roheline äratõmmatav alumiiniumkaas.

20 ml viaal: 20 ml merevaiguvärvi I tüübi klaasist valatud viaal, millel on klorobutüülkummist kork ja punane äratõmmatav alumiiniumkaas.

50 ml viaal: 20 ml merevaiguvärvi I tüübi klaasist valatud viaal, millel on klorobutüülkummist kork ja kollane äratõmmatav alumiiniumkaas.

100 ml viaal: 20 ml merevaiguvärvi I tüübi klaasist valatud viaal, millel on klorobutüülkummist kork ja lilla äratõmmatav alumiiniumkaas.

Pakendi suurused: 1 x 10 ml viaal

1 x 20 ml viaal

1 x 50 ml viaal

1 x 100 ml viaal

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU350NF Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 7338080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Cisplatin Kabi 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Cisplatine Fresenius Kabi 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Küpros

Cisplatin/Kabi 1 mg/ml πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση

Tšehhi Vabariik

Cisplatin Kabi 1 mg/ml

Saksamaa

Cisplatin Kabi 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Taani

Cisplatin Fresenius Kabi

Eesti

Cisplatin Kabi 1 mg/ml

Kreeka

Cisplatin/Kabi 1 mg/ml πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση

Hispaania

Cisplatino Kabi 1mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Prantsusmaa

Cisplatine Kabi 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Ungari

Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Iirimaa

Cisplatin 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Itaalia

Cisplatino Kabi

Läti

Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Leedu

Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luksemburg

Cisplatin Kabi 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Malta

Cisplatin 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Holland

Cisplatine Fresenius Kabi 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Norra

Cisplatin Fresenius Kabi

Poola

Cisplatin Kabi

Portugal

Cisplatina Kabi

Rumeenia

Cisplatina Kabi 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Slovaki Vabariik

Cisplatin Kabi 1 mg/ml

Sloveenia

Cisplatin Kabi 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Ühendkuningriik

Cisplatin 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ravimi ettevalmistamine ja käsitsemine

Tutvuge kohalike eeskirjadega tsütotoksiliste ainete käsitsemiseks.

Sarnaselt kõigile antineoplastilistele ravimitele on tsisplatiini käitlemisel vajalik ettevaatus.

Lahjendamine peab toimuma aseptilistes tingimustes ainult selleks vastava väljaõppe saanud meditsiinitöötajate poolt selleks ainult selleks ettenähtud alal tõmbekapis, kandes kaitsekitlit ja kindaid. Kui tõmbekappi ei ole, tuleb kaitsevarustusele lisada näomask ja kaitseprillid. Tuleb rakendada ettevaatusabinõusid, et ravimit ei satuks nahale ja limaskestadele. Kui kokkupuude nahaga siiski tekkis, tuleb nahka otsekohe pesta seebi ja veega. Nahakontaktil on täheldatud surinat, põletust ja punetust. Kontakti korral limaskestadega tuleb limaskesti loputada suure hulga veega. Pärast inhaleerimist on teatatud hingeldusest, valust rinnus, kurguärritusest ja iiveldusest.

Kui lahust tilgub maha, peab ravimiga töötav isik panema kätte kindad ja pesema mahakukkunud ravimi ära selleks tarbeks tõmbekapis hoitava svammiga. Loputage pinda kaks korda veega. Kogu lahus ja kasutatud svammid tuleb panna plastkotti ja kott tuleb sulgeda.

Rasedad naised peavad vältima kontakti tsütostaatiliste ravimitega.

Organismist pärinevate jäätmete ja oksemasside hävitamine peab toimuma ettevaatusega.

Kui lahus on hägune või märgatakse lahustumatut sadet, tuleb pudel minema visata.

Kahjustunud pudeli hoidmisel ja käsitsemisel tuleb lähtuda samadest ettevaatusabinõudest nagu saastunud jäätmete puhul. Saastunud jäätmeid säilitatakse vastavates erimärgistusega jäätmekonteinerites. Vt lõik „Hävitamine“.

Ettevalmistus intravenoosseks manustamiseks

Tõmmake pudelist välja vajaminev lahuse kogus ja lahjendage see vähemalt 1 liitris järgmistest lahustest:

 • 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahus
 • segu, millesse kuuluvad 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahus ja 50 mg/ml (5%) glükoosi lahus (lõppkontsentratsioonid on järgmised: naatriumkloriid 4,5 mg/ml (0,45%), glükoos 25 mg/ml (2,5%).

Enne kasutamist vaadelge alati süstelahust. Manustada tohib ainult selget lahust, milles ei ole tahkeid osakesi.

Ravim EI TOHI kokku puutuda süstevahenditega, mis sisaldavad alumiiniumi.

ÄRGE manustage lahjendamata ravimit.

Lahjendamata lahuste keemilise ja füüsikalise stabiilsuse kohta vt lõik „Kuidas Cisplatin Kabi 1 mg/ml säilitada“

Intravenoosse lahuse ettevalmistamine - hoiatused

Sarnaselt teistele potentsiaalselt toksilistele ainetel on ka tsisplatiini lahuse käitlemisel hädavajalik rakendada ettevaatust. Ravimi juhuslikul sattumisel nahale on võimalikud nahakahjustused. Soovitatav on kanda kindaid. Juhul kui tsisplatiini lahust satub nahale või limaskestadele, peske hoolikalt nahka või limaskesti vee ja seebiga.

Soovitatav on rakendada standardprotseduure, mis kehtivad tsütostaatiliste ainete käitlemisele ja hävitamisele.

Enne lahuse manustamist patsiendile veenduge, et lahus on läbipaistev ja ei sisalda tahkeid osakesi.

Hävitamine

Kõik ettevalmistamisel ning manustamisel kasutatud materjalid ning materjalid, mis puutusid kokku tsisplatiiniga mis tahes viisil, tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksiliste ainete käitlemise nõuetele. Ravimijäägid ning kõik materjalid, mida kasutati lahjendamisel ja manustamisel, tuleb hävitada vastavalt haigla standardprotseduurile, mis on ette nähtud tsütotoksiliste ainete puhul ning vastavalt ohtlike jäätmete hävitamise kohalikele nõuetele.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cisplatin Kabi 1 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 1 mg tsisplatiini.

Üks infusioonilahuse kontsentraadi 10 ml viaal sisaldab 10 mg tsisplatiini. Üks infusioonilahuse kontsentraadi 20 ml viaal sisaldab 20 mg tsisplatiini. Üks infusioonilahuse kontsentraadi 50 ml viaal sisaldab 50 mg tsisplatiini.

Üks infusioonilahuse kontsentraadi 100 ml viaal sisaldab 100 mg tsisplatiini. INN. Cisplatinum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks ml lahust sisaldab 0,1 kuni 0,2 millimooli naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Selge, värvitu kuni kahvatukollane lahus.

Kontsentraadi pH on vahemikus 3,5 kuni 6,5.

Osmolaarsus on vahemikus 250 kuni 400 mOsmol/l.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Kaugelearenenud või metastaseerunud

 • munandivähk;
 • munasarjavähk;
 • kusepõiekartsinoom;
 • pea ja kaela lamerakkkartsinoom;
 • mitteväikerakkkopsukartsinoom;
 • väikerakkkopsukartsinoom.

Emakakaela kartsinoomi ravi kombinatsioonis kiiritusraviga.

Tsisplatiini võib kasutada monoteraapiana ja kombineeritud ravis.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja lapsed:

Tsisplatiini annus sõltub esmasest haigusest, oodatavast reaktsioonist ja sellest, kas tsisplatiini kasutatakse monoteraapiana või kombineeritud kemoteraapia komponendina. Annustamisjuhised kehtivad nii täiskasvanutele kui lastele.

Monoteraapia korral on soovitatavad järgmised kaks annustamisrežiimi:

-üksikannus 50 kuni 120 mg/m2 kehapinna kohta, iga 3 kuni 4 nädala järel;

 1. Kui tsisplatiini kasutatakse kombineeritud kemoteraapias, tuleb tsisplatiini annust vähendada. Tavaliseks annuseks on 20 mg/m2 või rohkem üks kord iga 3 kuni 4 nädala järel.
 2. Emakakaelavähi korral kasutatakse tsisplatiini koos kiiritusraviga. Tüüpiliseks annuseks on 40 mg/m2 üks kord nädalas 6 nädala jooksul.
 • 15 kuni 20 mg/m/päevas, viis päeva, iga 3 kuni 4 nädala järel.

Enne järgmise ravitsükli alustamist tuleb arvestada lõigus 4.4 kirjeldatud hoiatuste ja ettevaatusabinõudega.

Neerufunktsiooni häirega või luuüdi supressiooniga patsientidel tuleb annust sobivalt vähendada.

Tsisplatiini infusioonilahus, mis on valmistatud vastavalt juhistele (vt lõik 6.6), tuleb manustada intravenoosse infusioonina 6 kuni 8 tunni jooksul.

2 kuni 12 tundi enne tsisplatiini manustamist ja vähemalt 6 tundi pärast seda tuleb tagada adekvaatne hüdreerimine. Hüdreerimine on vajalik piisava diureesi tagamiseks tsisplatiinravi ajal ja pärast seda. Seda saab teostada, manustades intravenoosse infusioonina ühte järgmistest lahustest:

0,9% naatriumkloriidi lahus;

0,9% naatriumkloriidi lahuse ja 5% glükoosi lahuse segu (1:1). Hüdreerimine enne tsisplatiinravi:

Intravenoosne infusioon 100 kuni 200 ml/tunnis 6 kuni 12 tunni jooksul kogumahuga vähemalt 1 liiter.

Hüdreerimine pärast tsisplatiini manustamise lõppu:

Intravenoosne infusioon täiendava 2 liitriga infusioonikiirusega 100 kuni 200 ml tunnis 6 kuni 12 tunni jooksul.

Kui pärast hüdreerimist on uriinieritus väiksem kui 100 kuni 200 ml/tunnis, võib olla vajalik diureesi forsseerida. Forsseeritud diureesi võib teostada, manustades intravenoosselt 37,5 g mannitooli 10% lahusena (375 ml 10% mannitoolilahust) või (normaalse neerufunktsiooni korral) manustades diureetikumi.

 1. Mannitooli või diureetikumi manustamine on vajalik ka juhul, kui manustatud tsisplatiini annus on suurem kui 60 mg/m2 kehapinna kohta.

Adekvaatse uriinierituse tagamiseks peab patsient jooma suurtes kogustes vedelikku veel vähemalt 24 tunni jooksul pärast tsisplatiini infusiooni.

Manustamisviis

Cisplatin Kabi 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat tuleb enne manustamist lahjendada. Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

Lahjendatud lahus manustatakse üksnes intravenoosse infusioonina (vt allpool). Ravimi manustamisel ei tohi kasutada mingeid seadmeid, mis sisaldavad alumiiniumi, mis võiks kokku puutuda tsisplatiiniga (intravenoosse infusiooni süsteemid, nõelad, kanüülid, süstlad) (vt lõik 6.2)..

Vastunäidustused

Tsisplatiin on vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb:

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus tsisplatiini või teiste plaatinat sisaldavate preparaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;
 • Neerukahjustus (kreatiniini kliirens < 60 ml/min). Tsisplatiin on nefrotoksiline;
 • Dehüdreeritud seisund (tõsise neerufunktsiooni kahjustuse vältimiseks on vajalik eel ja järelhüdreerimine);
 • Müelosupressioon;
 • Kuulmiskahjustus. Tsisplatiin on neurotoksiline (eeskätt ototoksiline);
 • Tsisplatiinist tingitud neuropaatia;
 • Imetamine (vt lõik 4.6);
 • Kombinatsioonis elusvaktsiinidega, sh kollapalaviku vaktsiiniga (vt lõik 4.5);
 • Profülaktiline kasutamine kombinatsioonis fenütoiiniga (vt lõik 4.5);
 • Nefrotoksilisus, neurotoksilisus ja ototoksilisus on kumuleeruvad, seetõttu tuleb arvestada ka juba olemasolevate asjakohaste häiretega.

Tsisplatiin reageerib metallilise alumiiniumiga ning tekib must plaatina sade. Kõiki alumiiniumi sisaldavate intravenoossete süsteemide, nõelte, kateetrite ja süstalde kasutamist tuleb vältida.

Tsisplatiini tohib manustada kemoterapeutikumide kasutamisele spetsialiseerunud arsti hoolika järelevalve all.

Ravi ja selle komplikatsioonide asjakohane käsitlus ja jälgimine on võimalikud ainult siis, kui käepärast on piisavad diagnostikavõimalused ja täpsed ravitingimused.

Iga kord enne ja pärast tsisplatiini manustamist tuleb teha vereanalüüsid, et jälgida:

 • neerufunktsiooni;
 • maksafunktsiooni;
 • verepilti;
 • seerumi elektrolüütide sisaldust (kaltsium, naatrium, kaalium, magneesium).

Tsisplatiini korduv manustamine tuleb edasi lükata, kuni on saavutatud järgmiste parameetrite normaalsed väärtused:

 • seerumi kreatiniin ≤ 130 mikromooli/l või 1,5 mg/dl;
 • uurea < 25 mg/dl;
 • valgevereliblede arv > 4000/mikroliitris või < 4,0 x 10/l;
 • vereliistakute arv > 100 000/mikroliitris või > 100 x 10/l;
 • audiogramm: tulemused normi piires.

Allergilised reaktsioonid

Sarnaselt teiste plaatinapõhiste preparaatidega võivad ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaktoidsed reaktsioonid) avalduda enamikul juhtudel perfusiooni ajal ja vajalik võib olla lõpetada perfusioon ja alustada sobivat sümptomaatilist ravi (antihistamiinikumid, adrenaliin ja/või glükokortikoidid). Kõikide plaatinaühendite puhul on teatatud ristreaktsioonidest, mis mõnikord lõppesid surmaga (vt lõigud 4.8 ja 4.3).

Nefrotoksilisus

Tsisplatiin põhjustab raskekujulist kumulatiivset nefrotoksilisust. Tsisplatiini nefrotoksilisust võib vähendada uriinieritus 100 ml tunnis või rohkem. Seda on võimalik saavutada, hüdreerides patsienti eelnevalt 2 liitri sobiva intravenoosse lahusega ja samasuguse tsisplatiini manustamisele järgneva hüdreerimisega (soovitatav 2500 ml/m/24 tundi). Kui rohkest hüdreerimisest ei ole abi piisava uriinierituse saavutamisel, võib manustada osmootset diureetikumi (nt mannitooli). Hüperurikeemia ja hüperalbumineemia võivad soodustada tsisplatiini poolt põhjustatud nefrotoksilisust.

Neurotoksilisus

Teatatud on tõsistest neuropaatiatest.

Need neuropaatiad võivad olla pöördumatud ja avalduda paresteesiana, arefleksiana ja propriotseptsiooni vähenemisena ning vibratsioonitundena. Samuti on teatatud motoorse funktsiooni halvenemisest. Patsiendil tuleb regulaarselt teostada neuroloogilisi uuringuid.

Erilist ettevaatust tuleb rakendada patsientide puhul, kellel on mitte-tsisplatiin-etioloogiline perifeerne neuropaatia.

Ototoksilisus

Ototoksilisust on täheldatud kuni 31% patsientidest, kellele manustati tsisplatiini ühekordne annus

50 mg/m. See väljendus tinnituse ja/või kuulmiskaona kõrgetel sagedustel (4000 kuni 8000 Hz). Aeg- ajalt võib väheneda kõne-eristusvõime tavakõne sagedusvahemikus. Tsisplatiiniga ravitud lastel võib ototoksiline mõju olla tugevam. Kuulmislangus võib olla ühe- või kahepoolne ja korduvate annuste korral kaldub esinema sagedamini ja raskemal kujul; pärast tsisplatiini algannuse manustamist tekkinud kurtusest on aga teatatud harva. Ototoksilisust võib võimendada samaaegne peapiirkonna kiiritusravi ja see võib olla seotud tsisplatiini maksimaalse kontsentratsiooniga plasmas. Ei ole teada, kas tsisplatiini põhjustatud ototoksilisus on pöörduv. Enne ravi alustamist tsisplatiiniga ja enne iga ravitsükli algust tuleb hoolikalt kontrollida kuulmist audiomeetrilisel uuringul. Teatatud on ka vestibulaarsest toksilisusest (vt lõik 4.8)

Maksafunktsioon ja hematoloogilised parameetrid

Regulaarselt tuleb jälgida patsiendi maksafunktsiooni ja hematoloogilisi parameetreid.

Kartsinogeenne potentsiaal

Harvadel juhtudel on inimestel tekkinud äge leukeemia, millel on ajaline seos tsisplatiini kasutamisega, kuid mis oli üldjuhul seotud ka teiste leukemogeensete ainete kasutamisega.

Tsisplatiin on bakteriaalne mutageen ja põhjustab loomsete rakkude kultuurides kromosoomide aberratsioone. Kartsinogeensus on võimalik, kuid tõestamata. Tsisplatiin on hiirtele teratogeenne ja embrüotoksiline.

Süstekoha reaktsioonid

Tsisplatiini manustamisel võib esineda süstekoha reaktsioone. Ekstravasatsiooni ohu tõttu on ravimi manustamise ajal soovitatav hoolikalt jälgida infusioonikohta võimaliku infiltratsiooni tekkimise suhtes. Hetkel puudub ekstravasatsiooni spetsiifiline ravi. Eriline ettevaatus on nõutav patsientide puhul, kellel on ägedaid bakteriaalseid või viiruslikke infektsioone.

Ekstravasatsiooni korral:

HOIATUS

 • lõpetada otsekohe tsisplatiini infusioon;
 • nõela paigast mitte liigutades aspireerida ekstravasaalne vedelik koest süstlasse ja loputada kudesid 0,9% naatriumkloriidi lahusega (kui kasutati lahust, milles tsisplatiini kontsentratsioon on soovitatust suurem, vt lõik 6.6).

Sellel tsütostaatilisel ainel on märkimisväärselt suurem toksilisus kui tavapäraselt kasutatavatel kasvajavastastel keemiaravimitel.

Tsisplatiini toksilisus võib tugevneda, kui samaaegselt kasutatakse ravimeid, mis on mainitud organite või organsüsteemide suhtes toksilised.

Iiveldus ja oksendamine võivad olla intensiivsed ja võivad nõuda adekvaatset antiemeetilist ravi.

Pärast tsisplatiini manustamist tekivad sageli iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus (vt lõik 4.8). Need sümptomid kaovad enamikel patsientidest 24 tunni pärast. Vähem tõsine iiveldus ja isutus võivad pärast ravi püsida veel kuni seitse päeva.

Profülaktiline antiemeetikumide manustamine võib olla efektiivne iivelduse ja oksendamise ärahoidmisel või leevendamisel. Oksendamisest ja kõhulahtisusest tingitud vedelikukaod tuleb kompenseerida.

Samuti on vajalik patsiendi hoolikas jälgimine ototoksilisuse, müelosupressiooni ja anafülaktiliste reaktsioonide suhtes (vt lõik 4.8).

On tõestatud, et tsisplatiin on mutageenne. Sellel võib olla ka viljakust kahjustav toime. Teiste antineoplastiliste ainete puhul on tõestatud kartsinogeenne toime ja sellega tuleb arvestada ka tsisplatiini pikaajalisel kasutamisel.

Kontratseptsioon

Meessoost ja naissoost patsiendid peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid tsisplatiinravi ajal ja 6 kuud pärast ravi lõpetamist (vt lõik 4.6).

Oluline teave mõningate Cisplatin Kabi koostisainete suhtes

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (9 mg) ühe ml kohta, st on praktiliselt naatriumivaba.

Sellega tuleb arvestada madala naatriumisisaldusega dieedi korral.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Nefrotoksilised ravimid

Samaaegne manustamine koos nefrotoksiliste (nt tsefalosporiinid, aminoglükosiidid, amfoteritsiin B või kontrastained) või ototoksiliste (nt aminoglükosiidid) ravimitega võimendab tsisplatiini toksilist toimet neerudele. Tsisplatiinravi ajal ja pärast seda on soovitav rakendada ettevaatust selliste ainete puhul, mille eritumine on peamiselt renaalne, nt tsütostaatikumide bleomütsiini ja metotreksaadi kasutamisel, sest võimalik on neerufunktsiooni kahjustus.

Ifosfamiidi renaalne toksilisus võib suureneda, kui seda kasutada koos tsisplatiiniga või patsientidel, kes on varem saanud raviks tsisplatiini.

Mõnel juhul on täheldatud veres liitiumitaseme vähenemist pärast tsisplatiini kombineeritud ravi bleomütsiini ja etoposiidiga. Seetõttu on soovitatav jälgida liitiumitaset.

Tsisplatiinist tingitud nefrotoksilisus võib intensiivistuda samaaegsel kasutamisel koos antihüpertensiivsete ravimitega, mis sisaldavad furosemiidi, hüdralasiini, diasoksiidi või propranolooli.

Kuna tsisplatiin põhjustab kusihappe sisalduse suurenemist seerumis, võib kasutamisel koos tsisplatiiniga osutuda vajalikuks kohandada allopurinooli, kolhitsiini, probenetsiidi või sulfiinpürasooni annust.

 1. Võimaliku ototoksilisuse ja kuseteede kahjustuse tõttu ei tohi diureesi forsseerimiseks kasutada lingudiureetikume, välja arvatud patsientidel, kes saavad tsisplatiini annuseid, mis ületavad 60 mg/m2 ja kelle 24-tunnine uriinieritus on vähem kui 1000 ml.

Ifosfamiidi samaaegne kasutamine põhjustab valguerituse suurenemist.

Ototoksilised ravimid

 1. Ototoksiliste ravimpreparaatide (nt aminoglükosiidid, lingudiureetikumid) samaaegne manustamine suurendab tsisplatiini toksilist mõju kuulmisfunktsioonile. Võimaliku ototoksilisuse ja kuseteede kahjustuse tõttu ei tohi diureesi forsseerimiseks kasutada lingudiureetikume, välja arvatud patsientidel, kes saavad tsisplatiini annuseid, mis ületavad 60 mg/m2 ja kelle 24-tunnine uriinieritus on vähem kui 1000 ml.

Ifosfamiid võib tugevdada tsisplatiini poolt põhjustatud kuulmislangust.

Nõrgestatud elusvaktsiinid

Kollapalaviku vaktsiini kasutamine on rangelt vastunäidustatud riski tõttu fataalse süsteemse vaktsiinihaiguse tekkeks (vt lõik 4.3). Generaliseerunud haiguse riski tõttu on soovitav võimaluse korral kasutada inaktiiveeritud vaktsiini.

Elus viirusvaktsiine ei ole soovitatav manustada kolme kuu jooksul pärast tsisplatiin-ravi lõpetamist.

Suukaudsed antikoagulandidSamaaegsel kasutamisel suukaudsete antikoagulantidega on soovitav regularselt kontrollida INR väärtusi.

Antihistamiinikumid, fenotiasiinid ja teised ravimid

Samaaegne antihistamiinikumide, buklisiini, tsüklisiini, loksapiini, meklosiini, fenotiasiinide, tioksanteenide või trimetobensamiidide kasutamine võib varjata ototoksilisuse sümptomeid (nt pearinglust ja tinnitust).

Krambivastased ained

Tsisplatiin-ravi ajal võivad krambivastaste ainete kontsentratsioonid seerumis langeda allapoole terapeutilist taset.

Samaaegsel fenütoiini manustamisel võib tsisplatiin vähendada fenütoiini imendumist, mis võib põhjustada kontrolli halvenemist epilepsia üle. Tsisplatiin-ravi ajal on rangelt vastunäidustatud alustada uut krambivastast ravi fenütoiiniga (vt lõik 4.3).

Püridoksiin + altretamiin kombinatsioon

Kaugelearenenud munasarjavähi ravi randomiseeritud uuringus oli püridoksiini kasutamisel kombinatsioonis altretamiiniga (heksametüülmelamiini) ja tsisplatiiniga ebasoodne mõju ravivastuse saavutamiseks kulunud ajale.

Paklitakseel

Ravi tsisplatiiniga enne paklitakseeli infusiooni võib aeglustada paklitakseeli kliirensit 33% võrra ning võimendada neurotoksilisust (70% patsientidest või veelgi rohkem).

Muud

Tsisplatiini müelosupressiivne toime tugevneb müelosupressiivsete ravimite samaaegsel manustamisel või koos kiiritusraviga.

Tsisplatiin, manustatuna kombinatsioonis bleomütsiini ja vinblastiiniga, võib põhjustada Raynaud’ fenomeni.

Uuringus metastaatiliste või kaugelearenenud kasvajatega vähipatsientidel põhjustas dotsetakseel kombinatsioonis tsisplatiiniga rohkem raskeid neurotoksilisi toimeid (annusest sõltuvat ja peamiselt sensoorset tüüpi neuropaatiat) kui kumbki ravim üksikravimina sarnastes annustes.

Kelaate moodustavad ained nagu penitsillamiin võivad vähendada tsisplatiini efektiivsust.

Tsisplatiini samaaegsel kasutamisel tsüklosporiiniga tuleb arvestada liigse immunosupressiooniga, millega kaasneb lümfoproliferatsiooni risk.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestumisvõimelised naised / rasestumisvastased vahendid meestel ja naistel Rasestumisvõimelised naised ja meespatsiendid peavad ravi ajal ja kuni 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus

Tsisplatiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Siiski, tsisplatiini farmakoloogiliste omaduste alusel võib eeldada, et tsisplatiin põhjustab toksilisi lootekahjustusi. Loomkatsed on

näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele ja transplatsentaarset kartsinogeensust (vt lõik 5.3). Tsisplatiini ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul kui see on selgelt hädavajalik.

Imetamine

Tsisplatiin eritub rinnapiima. Tsisplatiinravi ajal on imetamine vastunäidustatud.

Fertiilsus

Patsiendile, kes soovib saada lapsi pärast tsisplatiinravi lõpetamist, on soovitatav geneetiline konsultatsioon. Tsisplatiin võib põhjustada ajutist või püsivat viljatust. Kaaluda tuleks sperma krüokonserveerimist (vt ka lõik 4.4).

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski võib kõrvaltoimete profiil (nt nefrotoksilisus) avaldada toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Patsiendid, kellel esineb selliseid mõjusid (nt unisus või oksendamine), ei tohi juhtida sõidukeid ega käsitseda masinaid.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on annusest sõltuvad ja võivad olla kumulatiivsed.

Tsisplatiini kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed (> 10%) olid hematoloogilised (leukopeenia, trombotsütopeenia ja aneemia), seedetrakti häired (isutus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus), kõrva kahjustused (kuulmiskahjustus), neerude häired (neerupuudulikkus, nefrotoksilisus, hüperurikeemia) ja palavik.

Tõsistest toksilistest toimetest neerudele, luuüdile ja kõrvadele on teatatud kuni ühel kolmandikul patsientidest, kellele manustati tsisplatiini ühekordses annuses; toimed on üldiselt annusest sõltuvad ja kumulatiivsed. Ototoksilisus võib olla raskem lastel.

Esinemissagedused on defineeritud järgmise konventsiooni alusel:

Väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni ≤ 1/1000); väga harv (≤ 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kliiniliste uuringutes või turuletulekujärgselt esinenud kõrvaltoimete tabel (MedDRA terminoloogia)

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

MedDRA termin

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage

Sepsis

 

Teadmata

InfektsioonA

Hea-, pahaloomulised ja

Harv

Äge leukeemia

täpsustamata kasvajad (sealhulgas

 

 

tsüstid ja polüübid)

 

 

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage

Luuüdi puudulikkus, trombotsütopeenia

 

Teadmata

Coombs-positiivne hemolüütiline aneemia

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

AnafülaktoidneB reaktsioon

 

Harv

Immunosuppressioon

Endokriinsüsteemi häired

Teadmata

Amülaasi tõus veres, antidiureetilise hormooni

 

 

liigsekretsioon

Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga sage

Hüponatreemia

 

Aeg-ajalt

Hüpomagneseemia

 

Harv

Hüperkolesteroleemia

 

Teadmata

Dehüdratsioon, hüpokaleemia,

 

 

hüpofosfateemia, hüperurikeemia,

 

 

hüpokaltseemia, tetaania

Närvisüsteemi häired

Sage

Neurotoksilisus

 

 

Harv

Konvulsioonid, perifeerne neuropaatia,

 

 

 

leukoentsefalopaatia, pöörduv posterioorse

 

 

 

leukoentsefalopaatia sündroom

 

 

Väga harv

Krambihood

 

 

Teadmata

Tserebrovaskulaarne haigusjuht,

 

 

 

hemorraagiline insult, isheemiline insult,

 

 

 

ageusia, tserebraalarteriit, Lhermitte’ sümptom,

 

 

 

müelopaatia, autonoomne neuropaatia

Silma kahjustused

Harv

Optiline retrobulbaarne neuriit, silmaliigutuste

 

 

 

häire

 

 

Teadmata

Hägune nägemine, omandatud värvipimedus.

 

 

 

kortikaalne amauroos, optiline neuriit,

 

 

 

papillödeem, reetina pigmentatsioon

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt

Ototoksilisus

 

 

Teadmata

Tinnitus, kurtus

Südame häired

Sage

Arütmia, bradükardia, tahhükardia

 

 

Harv

Müokardiinfarkt, raske südame isheemiatõbi

 

 

Väga harv

Südameseiskus

 

 

Teadmata

Südame häire

Vaskulaarsed häired

Sage

Flebiit

 

 

Harv

Hüpertensioon

 

 

Teadmata

Trombootiline mikroangiopaatia (hemolüütilis-

 

 

 

ureemiline sündroom), Raynaud’ fenomen

Respiratoorsed, rindkere ja

Sage

Düspnoe, pneumoonia ja respiratoorne

mediastiinumi häired

 

puudulikkus

 

 

Teadmata

Kopsuemboolia

Seedetrakti häired

Harv

Stomatiit

 

 

Teadmata

Oksendamine, iiveldus, isutus, luksumine,

 

 

 

kõhulahtisus

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata

Maksaensüümide aktiivsuse tõus, bilirubiini

 

 

 

sisalduse suurenemine veres

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage

Erüteem, nahahaavand, lokaliseerunud turse ja

 

 

 

valu

 

 

Teadmata

Lööve, alopeetsia

Lihas-skeleti ja sidekoe

Teadmata

Lihasspasmid

kahjustused

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Väga sage

Äge neerupuudulikkus, neerupuudulikkusC,

 

 

 

neerude tubulaarne häire

Reproduktiivse süsteemi ja

Aeg-ajalt

Spermatogeneesi ja ovulatsiooni häired,

rinnanäärme häired

 

günekomastia

Üldised häired ja

Teadmata

Püreksia (väga sage), asteenia, halb

manustamiskoha reaktsioonid

 

enesetunne, ekstravasatsioon süstekohasD

Uuringud

Harv

Albumiini sisalduse vähenemine veres

a

Infektsioossed tüsistused on mõne patsiendi puhul lõppenud surmaga.

b

Sellised anafülaktoidsete reaktsioonide sümptomid nagu näoturse (PT-face oedema), vilisev

 

hingamine, bronhospasm, tahhükardia ja hüpotensioon on kõrvaltoimete esinemissageduse

 

tabelisse lisatud anafülaktoidsete reaktsioonide mõiste all.

c

BUNi (vere uurea) ja kreatiniini, seerumi kusihappe suurenemine ja/või kreatiniini kliirensi

 

vähenemine on koondatud neerupuudulikkuse alla.

 

dLokaalne pehmete kudede toksilisus, sh kudede tselluliit, fibroos ja nekroos (sage), valu (sage), turse (sage) ja erüteem (sage) on ekstravasatsiooni tagajärjed.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise puhul aitab toksilisust vähendada patsiendi piisav hüdreerimine ja osmootse diureesi tagamine, kui seda rakendatakse otsekohe pärast üleannustamist.

Tsisplatiini ägeda üleannustamise korral võivad ilmneda neerupuudulikkus, maksapuudulikkus, kurtus, silmade toksilisus (sh reetina irdumine), väljendunud müelosupressioon, ravile allumatu iiveldus ja oksendamine ja/või neuriit. Üleannustamine võib lõppeda surmaga.

Tsisplatiini üleannustamisel puudub spetsiifiline antidoot. Hemodialüüsi mõju tsisplatiini eliminatsioonile organismist on vähene juba siis, kui seda alustada 4 tundi pärast üleannustamist, sest tsisplatiin seondub kiiresti ja tugevalt vereplasma valkudega.

Üleannustamise ravis kasutatakse üldisi toetavaid meetmeid.

Krampide puhul kasutatakse sobivaid antikonvulsante. Igapäevaselt tuleb kontrollida neerufunktsiooni, kardiovaskulaarset funktsiooni ja verepilti, et hinnata võimalikku toksilist toimet neile süsteemidele. Hoolikalt tuleb jälgida magneesiumi ja kaltsiumi tasemeid seerumis ning lihaste krambivalmiduse nähtusid ja sümptomeid. Kui tekib sümptomaatiline tetaania, tuleb manustada elektrolüütide preparaate. Pärast akuutset üleannustamist tuleb igapäevaselt kontrollida ka maksaensüüme ja kusihappe taset.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised kasvajavastased ained, plaatinaühendid, ATC-kood: L01XA01

Toimemehhanism

Tsisplatiin on anorgaaniline ühend, mis sisaldab raskemetalli [cis-diamiindikloroplaatina(II)]. Ravim inhibeerib DNA sünteesi, tekitades DNA-s ristsidemeid. Valgu- ja RNA sünteesi pärssimine toimub vähemal määral.

Kuigi tsisplatiini peamine toimemehhanism on DNA sünteesi inhibeerimine, võivad tsisplatiini antineoplastilises aktiivsuses omada rolli ka teised mehhanismid, sh tuumori immunogeensuse suurendamine. Tsisplatiini onkolüütilised omadused on sarnased alküülivatele ainetele. Tsisplatiinil on ka immunosupressiivsed, kiirituse suhtes tundlikkust suurendavad ja antimikroobsed omadused. Tsisplatiini toime rakupooldumise tsüklisse on mittespetsiifiline. Tsisplatiini tsütotoksiline toime on seotud kõigi DNA aluspaaridega seondumisega, kuid eelistatud on guaniini ja adenosiini N-7- positsioonid.

Farmakokineetilised omadused

Jaotumine

Pärast intravenoosset manustamist jaotub tsisplatiin kiirelt kõigis kudedes. Tsisplatiin ei suuda hästi tungida kesknärvisüsteemi. Suurimad kontsentratsioonid saabuvad maksas, neerudes, kusepõies, lihaskoes, nahas, munandites, eesnäärmes, kõhunäärmes ja põrnas.

Eritumine

Pärast intravenoosset manustamist toimub filtreeritava, valkudele mitte seondunud tsisplatiini eliminatsioon bifaasiliselt, kusjuures algne ja lõplik poolväärtusaeg on vastavalt 10…20 minutit ja

32…53 minutit. Kogu plaatinakoguse eliminatsioon toimub kolmefaasiliselt poolväärtusaegadega 14 minutit, 274 minutit ja 53 ööpäeva.

Tsisplatiin seondub plasmavalkudele 90% ulatuses.

Tsisplatiin eritub peamiselt uriiniga. 27…43% manustatud annusest on leitav uriinis esimese viie päeva jooksul pärast ravimi manustamist. Plaatina eritub ka sapiga.

Prekliinilised ohutusandmed

Krooniline toksilisus

Kroonilise toksilisuse mudelis ilmnesid neerukahjustus, luuüdi supressioon, seedetrakti häired ja ototoksilisus.

Genotoksilisus ja kartsinogeensus

Tsisplatiin osutus mitmetes in vitro ja in vivo testides mutageenseks (bakteriaalsed testsüsteemid ja kromosomaalsed defektid loomsetel raku- ja koekultuuridel). Pikaajalistes uuringutes hiirte ja rottidel ilmnes kartsinogeenne toime.

Reproduktsioonitoksilisus

Hiirtel on täheldatud gonadaalset supressiooni, mis põhjustab amenorröad ja azoospermiat. See võib olla pöördumatu ja põhjustada infertiilsust. Emastel rottidel indutseeris tsisplatiin morfoloogilisi muutusi munasarjades, mis põhjustasid osalist ja pöörduvat viljatust.

Uuringud rottidel on näidanud, et raseduse ajal tsisplatiiniga kokku puutumine võib põhjustada täiskasvanud järglastel kasvajate teket. Tsisplatiin on hiirtele ja rottidele embrüotoksiline ning mõlema liigi puhul on teatatud sünnidefektidest. Tsisplatiin eritub rinnapiima.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Süstevesi

Naatriumkloriid

Vesinikkloriidhape pH kohandamiseks

Naatriumhüdroksiid pH kohandamiseks

Sobimatus

See ravim ei tohi kokku puutuda alumiiniumiga. Tsisplatiin reageerib alumiiniumiga ja moodustub plaatinaühend, mis on musta värvi sade. Ravimi manustamisel ei tohi kasutada mingeid alumiiniumi sisaldavaid intravenoosse infusiooni süsteeme, nõelu, kanüüle või süstlaid. Tsisplatiin laguneb lahustes, mille keskkonnas on väike kloriidide sisaldus; kloriidide sisaldus peab vastama vähemalt 0,45% naatriumkloriidi lahusele.

Antioksüdandid (nt naatriummetabisulfit), bikarbonaadid (naatriumbikarbonaat), sulfaadid, fluorouratsiil ja paklitakseel võivad põhjustada tsisplatiini inaktiveerumist infusioonisüsteemides.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kõlblikkusaeg

Enne avamist: 2 aastat

Pärast lahjendamist:

Lahuse keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 8 tunni jooksul temperatuuril 15°C…25°C keskkonnavalguses ja kuni 14 päeva temperatuuril 15°C…25°C valguse eest kaitstult.

Kui avamise/lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Lahjendatud lahust tuleb säilitada valguse eest kaitstult. Ärge säilitage lahjendatud lahuseid külmkapis või sügavkülmas.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult. Ärge kasutage lahust, kui lahus on hägune või sisaldab lahustumatut sadet.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Üks viaal sisaldab 10 ml, 20 ml, 50 ml või 100 ml infusioonilahuse kontsentraati.

Viaal, mis sisaldab 10 ml infusioonilahuse kontsentraati, on 20 ml merevaiguvärvi I tüübi klaasist valatud viaal, millel on klorobutüülkummist kork ja roheline äratõmmatav alumiiniumkaas.

Viaal, mis sisaldab 20 ml infusioonilahuse kontsentraati, on 20 ml merevaiguvärvi I tüübi klaasist valatud viaal, millel on klorobutüülkummist kork ja punane äratõmmatav alumiiniumkaas.

Viaal, mis sisaldab 50 ml infusioonilahuse kontsentraati, on 20 ml merevaiguvärvi I tüübi klaasist valatud viaal, millel on klorobutüülkummist kork ja kollane äratõmmatav alumiiniumkaas.

Viaal, mis sisaldab 100 ml infusioonilahuse kontsentraati, on 20 ml merevaiguvärvi I tüübi klaasist valatud viaal, millel on klorobutüülkummist kork ja lilla äratõmmatav alumiiniumkaas.

Pakendi suurused: 1 x 10 ml viaal

1 x 20 ml viaal

1 x 50 ml viaal

1 x 100 ml viaal

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ravimi ettevalmistamine ja käsitlemine

Tutvuge kohalike eeskirjadega tsütotoksiliste ainete käsitlemiseks.

Sarnaselt kõigile antineoplastilistele ravimitele on tsisplatiini käitlemisel vajalik ettevaatus. Lahjendamine peab toimuma aseptilistes tingimustes ainult selleks vastava väljaõppe saanud meditsiinitöötajate poolt ainult selleks ettenähtud alal tõmbekapis, kandes kaitsekitlit ja kindaid. Kui tõmbekappi ei ole, tuleb kaitsevarustusele lisada näomask ja kaitseprillid. Tuleb rakendada ettevaatusabinõusid, et ravimit ei satuks nahale ja limaskestadele. Kui kokkupuude nahaga siiski tekkis, tuleb nahka otsekohe pesta seebi ja veega. Nahakontaktil on täheldatud surinat, põletust ja punetust. Kontakti korral limaskestadega tuleb limaskesti loputada suure hulga veega. Pärast inhaleerimist on teatatud hingeldusest, valust rinnus, kurguärritusest ja iiveldusest.

Kui lahust tilgub maha, peab ravimiga töötav isik panema kätte kindad ja pesema mahakukkunud ravimi ära selleks tarbeks tõmbekapis hoitava svammiga. Loputage pinda kaks korda veega. Kogu lahus ja kasutatud svammid tuleb panna plastkotti ja kott tuleb sulgeda.

Rasedad naised peavad vältima kontakti tsütostaatiliste ravimitega.

Organismist pärinevate jäätmete ja oksemasside hävitamine peab toimuma ettevaatusega.

Kui lahus on hägune või märgatakse lahustumatut sadet, tuleb pudel minema visata.

Kahjustunud pudeli hoidmisel ja käsitlemisel tuleb lähtuda samadest ettevaatusabinõudest nagu saastunud jäätmete puhul. Saastunud jäätmeid säilitatakse vastavates erimärgistusega jäätmekonteinerites. Vt lõik „Hävitamine“.

Ettevalmistus intravenoosseks manustamiseks

Tõmmake pudelist välja vajaminev lahuse kogus ja lahjendage see vähemalt 1 liitris järgmistest lahustest:

 • 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahus
 • segu, millesse kuuluvad 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahus ja 50 mg/ml (5%) glükoosi lahus (lõppkontsentratsioonid on järgmised: naatriumkloriid 4,5 mg/ml (0,45%), glükoos 25 mg/ml (2,5%).

Enne kasutamist vaadelge alati süstelahust. Manustada tohib ainult selget lahust, milles ei ole tahkeid osakesi.

Ravim EI TOHI kokku puutuda süstevahenditega, mis sisaldavad alumiiniumi.

ÄRGE manustage lahjendamata ravimit.

Lahjendamata lahuste keemilise ja füüsikalise stabiilsuse kohta vt lõik 6.3.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravimpreparaat tuleb hävitada vastavalt tsütotoksiliste ainete kohta kehtivatele kohalikele nõuetele.

Intravenoosse lahuse ettevalmistamine - hoiatused

Sarnaselt teistele potentsiaalselt toksilistele ainetel on ka tsisplatiini lahuse käitlemisel hädavajalik rakendada ettevaatust. Ravimi juhuslikul sattumisel nahale on võimalikud nahakahjustused. Soovitatav on kanda kindaid. Juhul kui tsisplatiini lahust satub nahale või limaskestadele, peske hoolikalt nahka või limaskesti vee ja seebiga.

Soovitatav on rakendada standardprotseduure, mis kehtivad tsütostaatiliste ainete käitlemisele ja hävitamisele.

Enne lahuse manustamist patsiendile veenduge, et lahus on läbipaistev ja ei sisalda tahkeid osakesi.

Hävitamine

Kõik ettevalmistamisel ning manustamisel kasutatud materjalid ning materjalid, mis puutusid kokku tsisplatiiniga mis tahes viisil, tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksiliste ainete käitlemise nõuetele. Ravimijäägid ning kõik materjalid, mida kasutati lahjendamisel ja manustamisel, tuleb hävitada vastavalt haigla standardprotseduurile, mis on ette nähtud tsütotoksiliste ainete puhul ning vastavalt ohtlike jäätmete hävitamise kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

04.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014