Cisplatin accord 1mgml - infusioonilahuse kontsentraat (1mg 1ml)

ATC Kood: L01XA01
Toimeaine: tsisplatiin
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

CISPLATIN ACCORD 1MGML
infusioonilahuse kontsentraat (1mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cisplatin Accord 1 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

Tsisplatiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Cisplatin Accord 1 mg/ml ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Cisplatin Accord 1 mg/ml kasutamist
 3. Kuidas Cisplatin Accord 1 mg/ml kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Cisplatin Accord 1 mg/ml säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Cisplatin Accord 1 mg/ml ja milleks seda kasutatakse

Tsisplatiin moodustab osa ravimite rühmast, mida nimetatakse tsütostaatikumideks, mida kasutatakse vähi ravis. Tsisplatiini saab kasutada üksinda, kuid palju sagedamini kasutatakse tsisplatiini kombinatsioonis teiste tsütostaatikumidega.

Milleks seda kasutatakse?

Tsisplatiin suudab hävitada teie organismis rakke, mis võivad põhjustada teatud tüüpi vähki (munandite kasvaja, munasarjade kasvaja, kusepõie kasvaja, pea ja kaela epiteelkasvaja, kopsuvähk ja kombinatsioonis koos kiiritusraviga ka emakakaelavähi korral).

Lisainfot saate oma arstilt.

Mida on vaja teada enne Cisplatin Accord 1 mg/ml kasutamist

Ärge kasutage Cisplatin Accord 1 mg/ml:

 • kui olete tsisplatiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui olete allergiline (ülitundlik) mõne muu ravimi suhtes, mis sisaldab plaatina ühendeid;
 • kui teil on neeruhaigusi (neerufunktsiooni kahjustus);
 • kui teil on organismis vedelikupuudus (dehüdratsioon);
 • kui teil on raske luuüdi funktsiooni pärssimine, mille sümptomid võivad olla äärmine väsimus, kerge verevalumite või veritsuste teke, infektsioonide esinemine;
 • kui teil on kuulmiskahjustus;
 • kui te kannatate tsisplatiinist põhjustatud närvisüsteemi häirete all;
 • kui te toidate last rinnaga;
 • kombinatsioonis elusvaktsiinide, sh kollapalaviku vaktsiiniga;
 • kombinatsioonis fenütoiini profülaktilise kasutamisega (vt allpool lõik “Muud ravimid ja Cisplatin Accord”).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teie arst viib läbi teste, et määrata teie vere kaltsiumi-, naatriumi-, kaaliumi- ja magneesiumisisaldust, samuti selleks, et kontrollida teie verepilti ja teie maksa- ning neerufunktsiooni ja neuroloogilist funktsiooni.

 • Tsisplatiini tohib manustada ainult kemoteraapia manustamises kogenud spetsialiseerunud arsti range järelevalve all.
 • Teie kuulmist kontrollitakse enne iga Cisplatin Accord 1 mg/ml ravikuuri.
 • Kui te kannatate närvisüsteemi häire all, mis ei ole Cisplatin Accord 1 mg/ml poolt põhjustatud.
 • Kui olete saanud kiiritusravi pea piirkonda.
 • Kui teil on infektsioon. Pidage palun nõu oma arstiga.
 • Kui te plaanite saada lapsi (vt lõik “Rasedus, imetamine ja viljakus”).
 • Öelge oma arstile, kui eeltoodu kehtib teie kohta enne selle ravimi kasutamist.
 • Tsisplatiini mahavalgumise korral tuleb saastunud nahka otsekohe pesta vee ja seebiga. Kui tsisplatiini on süstitud väljapoole veresoont, tuleb manustamine otsekohe lõpetada. Tsisplatiini

märkamatu imendumine naha sisse võib põhjustada koekahjustust (tselluliit, fibroos ja nekroos). Pidage palun nõu oma arstiga, isegi kui need väited kehtisid teie kohta mistahes ajal minevikus.

Muud ravimid ja Cisplatin Accord

Pange palun tähele, et järgmised väited võivad kehtida ka ravimite kohta, mida kasutati mõnda aega tagasi või mida kasutatakse lähitulevikus.

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid muid ravimeid.

 • Samaaegne selliste ravimite kasutamine, mis pärsivad luuüdi funktsiooni või kiirituse kasutamine võib tugevdada tsisplatiini kõrvaltoimeid luuüdile.
 • Tsisplatiini toksilisus võib suureneda, kui seda manustatakse samaaegselt teiste tsütostaatikumidega (vähi ravimid), nagu bleomütsiin ja metotreksaat.
 • Ained, mida kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks (hüpertensioonivastased ravimid, mis sisaldavad furosemiidi, hüdralasiini, diasoksiidi ja propranolooli) võivad suurendada Cisplatin Accord 1 mg/ml toksilist toimet neerudele.
 • Tsisplatiini toksilisus võib raskelt mõjutada neerusid, kui seda manustatakse samaaegselt ainetega, mis võivad põhjustada kõrvaltoimeid neerudele, nagu teatud infektsioonide ennetamiseks/raviks kasutatavad ained (antibiootikumid: tsefalosporiinid, aminoglükosiidid ja/või amfoteritsiin B) ja kontrastained.
 • Tsisplatiini toksilisus võib mõjutada kuulmisvõimet, kui seda manustatakse samaaegselt ainetega, mis võivad põhjustada kõrvaltoimeid kuulmisvõimele, nagu aminoglükosiidid.
 • Kui te kasutate tsisplatiinravi ajal aineid podagra raviks, siis võib olla vajalik kohandada nende ainete annust (nt allopurinool, kolhitsiin, probenetsiid ja/või sulfiinpürasoon).
 • Teie organismi poolt eritatava uriini kogust suurendavate ravimite (lingudiureetikumid) manustamine kombinatsioonis tsisplatiiniga (tsisplatiini annus enam kui 60 mg/m; uriini eritumine alla 1000 ml 24 tunni jooksul) võib viia toksiliste toimeteni neerudele ja kuulmisele.
 • Esimesed kuulmiskahjustuse nähud (pearinglus ja/või helin kõrvus) võivad jääda varjatuks, kui tsisplatiinravi ajal manustatakse teile lisaks ülitundlikkuse vastaseid aineid (antihistamiinikumid, nagu buklisiin, tsüklisiin, loksapiin, meklosiin, fenotiasiinid, tioksanteenid ja/või trimetobensamiidid).
 • Tsisplatiin manustatuna kombinatsioonis ifosfamiidiga võib põhjustada kuulmiskahjustust.
 • Tsisplatiinravi toimeid saab vähendada samaaegse püridoksiini ja heksametüülmelamiini manustamise kaudu.
 • Tsisplatiin manustatuna kombinatsioonis bleomütsiini ja vinblastiiniga võib põhjustada sõrmede ja/või varvaste kahvatust või sinakaks värvumist (Raynaud’ fenomen).
 • Tsisplatiini manustamine enne ravi palkitakseeliga või kombinatsioonis dotsetakseeliga võib põhjustada rasket närvikahjustust.
 • Tsisplatiini kasutamine kombinatsioonis bleomütsiini ja etoposiidiga võib langetada vere liitiumisisaldust. Seetõttu tuleb regulaarselt kontrollida liitiumisisaldust.
 • Tsisplatiin vähendab fenütoiini toimeid epilepsiaravile.
 • Penitsillamiin võib vähendada Cisplatin Accord 1 mg/ml efektiivsust.
 • Tsisplatiin võib omada negatiivset mõju verehüübimist ennetavate ainete suhtes (antikoagulandid). Seetõttu tuleb kombineeritud kasutamise ajal verehüübivust kontrollida palju sagedamini.
 • Tsisplatiini ja tsüklosporiini kasutamine võib põhjustada immuunsüsteemi pärssimist koos riskiga valgete vereliblede (lümfotsüüdid) tekke suurenemiseks.
 • Te ei tohi saada ühtegi vaktsineerimist elusviirusi sisaldavate vaktsiinidega kolme kuu jooksul pärast tsisplatiinravi lõppu.
 • Tsisplatiinravi ajal ei tohi te saada kollapalaviku vaktsiini (vt ka “Ärge kasutage Cisplatin Accord 1 mg/ml”).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Cisplatin Accord 1 mg/ml ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui see on teie arst poolt teile selgelt näidustatud.

Te peate Cisplatin Accord 1 mg/ml ravi ajal ja vähemalt 6 kuu jooksul pärast ravi kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Sel ajal kui te saate Cisplatin Accord 1 mg/ml ravi, ei tohi te last rinnaga toita.

Meessoost patsientidel, kes saavad raviks Cisplatin Accord 1 mg/ml, ei ole soovitav eostada last ravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi. Lisaks on meestel soovitav enne ravi algust käia sperma säilitamist käsitleval nõustamisel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Cisplatin Accord 1 mg/ml võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu unisus ja/või oksendamine. Kui teil tekib kumbki neist seisunditest, ei tohi te töötada ühegi masinaga, mis nõuab kogu teie tähelepanu.

Cisplatin Accord sisaldab naatriumi

Cisplatin Accord 1 mg/ml sisaldab 3,5 mg naatriumi ühe ml kohta. Sellega tuleb arvestada, kui olete kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

Kuidas Cisplatin Accord 1 mg/ml kasutada

Annustamine ja manustamisviis

Tsisplatiini tohib manustada ainult vähiravi spetsialist.

Kontsentraat lahjendatakse naatriumkloriidilahusega, mis sisaldab glükoosi. Tsisplatiini manustatakse ainult süstena veeni (intravenoosne infusioon). Anafülaktilise reaktsiooni kontrollimiseks peavad saadaval olema vastavad seadmed. Tsisplatiin ei tohi puutuda kokku mis tahes alumiiniumi sisaldavate materjalidega.

Cisplatin Accord 1 mg/ml soovitatav annus sõltub teie heaolust, oodatud ravitoimetest ja sellest, kas tsisplatiini manustatakse üksi (monoteraapia) või kombinatsioonis teiste ainetega (kombineeritud kemoteraapia).

Cisplatin Accord 1 mg/ml (monoteraapia):

Soovitatavad on järgmised annused:

 1. -Üksikannus 50 kuni 120 mg/m2 kehapinna kohta, iga 3…4 nädala järel.
 2. -15 kuni 20 mg/m2 ööpäevas 5 päeva jooksul, iga 3…4 nädala järel.

Cisplatin Accord 1 mg/ml kombinatsioonis teiste kemoterapeutikumidega (kombineeritud kemoteraapia):

 1. -20 mg/m2 või rohkem, üks kord iga 3…4 nädala järel.
 2. Emakakaelavähi ravis kasutatakse tsisplatiini kombinatsiooni kiiritusraviga. Tavaline annus on 40 mg/m2 nädalas 6 nädala jooksul.

Selleks et vältida või vähendada neeruprobleeme, on soovitav, et te jooksite rohkesti vett 24 tunni jooksul pärast Cisplatin Accord 1 mg/ml ravi.

Kui te kasutate rohkem Cisplatin Accord 1 mg/ml kui ette nähtud

Teie arst tagab selle, et teile manustatakse teie seisundi jaoks õige annus. Üleannustamise korral võivad teil esineda tugevnenud kõrvaltoimed. Teie arst võib teile nende kõrvaltoimete vastu anda sümptomaatilist ravi. Kui te arvate, et teile on manustatud liiga palju Cisplatin Accord 1 mg/ml, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, on oluline, et te teavitaksite sellest oma arsti enne järgmist ravikuuri.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui te märkate midagi järgnevast:

 • püsiv või raske kõhulahtisus või oksendamine
 • stomatiit/mukosiit (valusad huuled või haavand suus)
 • näo, huulte, suu või kõri turse
 • seletamatud hingamisteede sümptomid, nagu kuiv köha, hingamisraskused või raginad
 • neelamisraskused
 • tuimus või surin sõrmedes või varvastes
 • äärmine väsimus
 • ebatavaline verevalumite või veritsuste teke
 • infektsiooni nähud, nagu kurguvalu ja kõrge kehatemperatuur
 • ebamugavustunne süstimiskohal või selle läheduses infusiooni ajal.

Esineda võivad järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage (võib tekkida rohkem kui ühel kasutajal 10-st)

Veri ja lümfisüsteem: luuüdi supressioon, millele on iseloomulik vere valgeliblede arvu tugev langus, mis teeb infektsioonide tekke palju tõenäolisemaks (leukopeenia), vereliistakute arvu langus, mis suurendab verevalumite ja veritsuste tekke riski (trombotsütopeenia), samuti vere punaliblede arvu langus, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või hingeldust (aneemia).

Toitumine ja ainevahetus: elektrolüütide (naatrium) taseme langus. Seedetrakt: söögiisu kaotus (anoreksia), iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus.

Neerud ja kuseteed: ülemäärane kusihappe sisaldus (hüperurikeemia) veres (nt podagra).

Üldised sümptomid: palavik.

Sage (võib tekkida kuni ühel kasutajal 10-st) Infektsioonid: veremürgistus (sepsis).

Süda: südame rütmihäire, sh aeglustunud südame löögisagedus (bradükardia), kiirenenud südame löögisagedus (tahhükardia).

Veresooned: veenipõletik (flebiit) süstekohas.

Hingamisteede häired: hingamisraskused (düspnoe), kopsupõletik (pneumoonia) ja hingamispuudulikkus.

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni ühel kasutajal 100-st)

Immuunsüsteem: ülitundlikkusreaktsioonid, sh nahalööve, ekseem koos raske sügeluse ja muhkude moodustumisega (urtikaaria), naha punetus ja põletik (erüeem) või sügelus (pruuritus), (anafülaktoidsed reaktsioonid) sümptomitega nagu näo turse ja palavik, madal vererõhk (hüpotensioon), kiirenenud südametöö (tahhükardia), hingamisraskused (düspnoe), respiratoorne distress, mille põhjuseks on lihaskrambid hingamisteedes (bronhospasmid).

Kuulmine: kõrvakahjustus (ototoksilisus).

Toitumine ja ainevahetus: elektrolüütide taseme langus (magneesium). Seedetrakt: metalli ladestumine igemetel.

Nahk: juuste väljalangemine (alopeetsia).

Reproduktiivne süsteem ja rinnanäärmed: mittefunktsioneeriv spermatogenees ja ovulatsioon ning valulik rinnanäärmete kasv meestel (günekomastia).

Harv (võib tekkida kuni ühel kasutajal 1000-st)

Immuunsüsteem: raske ülitundlikkus (anafülaktilised reaktsioonid) koos madala vererõhuga (hüpotensioon), kiirenenud südame löögisagedusega (tahhükardia), hingamisraskustega (düspnoe), hingamisvaevustega hingamisteede lihaste krampide tulemusena (bronhospasm), näotursega ja palavikuga; immuunsüsteemi pärssimine (immunosupressioon).

Närvisüsteem: aju teatud tüüpi funktsioonide kadumine, sh aju funktsiooni häire, millele on iseloomulikud spasmid ja vähenenud teadvuse tase (entsefalopaatia), tundenärvide perifeerne neuropaatia (bilateraalne sensoorne neuropaatia), millele on iseloomulik põhjuseta kõdi-, sügelus- või surinatunne, mõnikord maitse-, puutetundlikkuse või nägemise kadu, järsud valusööstud kaelast läbi selja jalgadesse ette kummardamisel, krambihood.

Kuulmine: võimetus normaalselt vestelda, kuulmise kadu (eriti laste ja eakate patisentide hulgas). Süda: kõrgenenud vererõhu väärtused, südame pärgarterite haigus ja südameinfarktid.

Maks ja sapiteed: vähenenud albumiini (valgu) sisaldus veres. Seedetrakt: suu limaskestade põletik (stomatiit).

Üldised: Cisplatin Accord 1 mg/ml, nagu teised sarnased ravimid, suurendab leukeemia riski (äge leukeemia).

Väga harv (võib tekkida kuni ühel kasutajal 10 000-st)

Toitumine ja ainevahetus: suurenenud rauasisaldus veres.

Süda: südameseiskus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Infektsioonid: infektsioon.

Veri ja lümfisüsteem: hemolüütiline aneemia.

Hormoonid: vasopressiinhormooni puudulik tootmine ajus (SIADH), amülaasi (ensüüm) sisalduse suurenemine veres.

Toitumine ja ainevahetus: elektrolüütide (kaltsium, fosfor, kaalium) taseme langus veres koos lihaskrampidega ja/või muutustega elektrokardiogrammis (EKG). Liiga kõrge kolesterooli tase veres. Närvisüsteem: selgroo haigus, aju funktsioonihäire (segasus, segane kõne, mõnikord pimedus, mälukaotus ja halvatus), insult, maitsetundlikkuse kadu (ageusia), samuti karotiidarteri sulgus. Üldised sümptomid: väsimus (nõrkus), halb enesetunne, dehüdratsioon, paistetus (turse), naha punetus, põletik ja valu süstekohas (erüteem, nahahaavand).

Neerud ja kuseteed: neerufunktsiooni häire, nt võimetus uriini toota (anuuria) ja veremürgistus uriiniga (ureemia).

Lihased ja skelett: lihaskrambid.

Nahk ja nahaaluskude: juuste väljalangemine, nahalööve.

Maks ja sapiteed: maksafunktsiooni kahjustus, maksaensüümide aktiivsuse tõus, bilirubiinisisalduse suurenemine.

Seedetrakt: söögiisu kaotus (isutus), iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, luksumine. Veresooned: verevoolu häire, nt ajus, kuid samuti sõrmedes ja varvastes (Raynaud’ sündroom), trombootiline mikroangiopaatia koos hemolüütilis-ureemilise sündroomiga.

Süda: südamekahjustus.

Kuulmine ja tasakaalufunktsioon: kuulmiskadu koos tinnitusega (helin kõrvus).

Silmad: hägune nägemine, värvustaju kahjustused ja silma liigutusfunktsiooni takistus, turse (papillödeem), silmanärvipõletik, millega kaasneb valu ja närvi funktsiooni vähenemine (optiline neuriit), pimedus aju funktsioonihäire tulemusel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Cisplatin Accord 1 mg/ml säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate nähtavaid riknemise märke.

Kõik materjalid, mida kasutati lahuse ettevalmistamisel ja manustamisel või mis puutusid tsisplatiiniga kokku ükskõik mis asjaoludel, tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksiliste ainete käsitsemise juhenditele.

Kui te märkate, et lahus on hägune või selles on lahustumatu sade, tuleb pudel minema visata.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cisplatin Accord 1 mg/ml sisaldab

 • Toimeaine on tsisplatiin.

Iga milliliiter (ml) lahust sisaldab 1 milligrammi (mg) tsisplatiini. See ravim on saadaval merevaiguvärvi klaaspudelites, mida nimetatakse viaalideks.

Viaali suurus

10 ml

25 ml

50 ml

100 ml

Tsisplatiini kogus

10 mg

25 mg

50 mg

100 mg

Pakend sisaldab ühte viaali (kõik viaali suurused ei pruugi olla müügil).

 • Teised koostisosad on süstevesi, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks) ja/või naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks).

Kuidas Cisplatin Accord 1 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu

Cisplatin Accord 1 mg/ml on selge värvitu kuni kahvatukollane lahus merevaiguvärvi klaasist viaalides, milles praktiliselt ei ole nähtavaid osakesi ja mis on varustatud läbipaistva äramurtava kaanega.

Pakend ühe 10 ml süstelahuse viaaliga, süstelahuse viaal sisaldab 10 mg tsisplatiini. Pakend ühe 25 ml süstelahuse viaaliga, süstelahuse viaal sisaldab 25 mg tsisplatiini. Pakend ühe 50 ml süstelahuse viaaliga, süstelahuse viaal sisaldab 50 mg tsisplatiini.

Pakend ühe 100 ml süstelahuse viaaliga, süstelahuse viaal sisaldab 100 mg tsisplatiini.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Accord Healthcare Limited Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Ühendkuningriik.

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Ravimi ettevalmistamine ja käsitlemine

Sarnaselt kõigile antineoplastilistele ravimitele on tsisplatiini käitlemisel vajalik ettevaatus. Lahjendamine peab toimuma aseptilistes tingimustes ainult selleks vastava väljaõppe saanud meditsiinitöötajate poolt vaid selleks ettenähtud alal. Selleks tuleb kasutada kaitsekindaid. Tuleb rakendada ettevaatusabinõusid vältimaks kontakti naha ja limaskestadega. Kui kokkupuude nahaga siiski tekkis, tuleb nahka otsekohe pesta seebi ja veega. Nahakontaktil on täheldatud kihelust, põletust ja punetust. Kontakti korral limaskestadega tuleb limaskesti loputada suure hulga veega. Pärast inhaleerimist on teatatud hingeldusest, valust rinnus, kurguärritusest ja iiveldusest.

Rasedad naised peavad vältima kontakti tsütostaatiliste ravimitega. Tsisplatiini ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui arst leiab, et risk on konkreetse patsiendi puhul kliiniliseks õigustatud.

Organismist pärinevaid jäätmeid ja okset tuleb hävitada ettevaatusega.

Kui lahus on hägune või märgatakse lahustumatut sadet, tuleb pudel minema visata.

Kahjustunud pudelit tuleb hoida ja käsitseda samade ettevaatusabinõudega nagu saastunud jäätmeid. Saastunud jäätmeid tuleb säilitada vastavates erimärgistatud jäätmekonteinerites. Vt lõik „Hävitamine“.

Valmistumine intravenoosseks manustamiseks

Võtke vajaminev lahuse kogus pudelist ja lahjendage see vähemalt 1 liitriga järgmistest lahustest:

 • 0,9% naatriumkloriidilahus
 • 0,9% naatriumkloriidilahuse/5% glükoosilahuse segu (1:1), (mis annab lõpliku kontsentratsiooni: 0,45% naatriumkloriidi, 2,5% glükoosi)
 • 0,9% naatriumkloriidilahus ja 1,875% mannitoolilahus süstimiseks
 • 0,45% naatriumkloriidilahus, 2,5% glükoosilahus ja 1,875% mannitoolilahus süstimiseks.

Enne kasutamist vaadelge alati süstelahust. Manustada tohib ainult selget osakestevaba lahust.

ÄRGE viige kontakti süstevahenditega, mis sisaldavad alumiiniumi. ÄRGE manustage lahjendamata.

Lahjendamata lahuste mikrobioloogilise, keemilise ja füüsikalise stabiilsuse kohta vt allpool lõik „Säilitamise eritingimused“.

Hävitamine

Kõik ettevalmistamisel ning manustamisel kasutatud materjalid või materjalid, mis olid tsisplatiiniga kontaktis mis tahes viisil, tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksiliste ainete käitlemise juhistele. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Sobimatus

Vältige kontakti alumiiniumiga. Tsisplatiin reageerib metallilise alumiiniumiga ning tekib must plaatina sade. Kõigi alumiiniumi sisaldavate intravenoossete süsteemide, nõelte, kateetrite ja süstalde kasutamist tuleb vältida.

Tsisplatiin laguneb lahustes, mille keskkonnas on väike kloriidide sisaldus; kloriidide sisaldus peab vastama vähemalt 0,45% naatriumkloriidi lahusele.

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Antioksüdandid (nt naatriummetabisulfit), bikarbonaadid (naatriumbikarbonaat), sulfaadid, fluorouratsiil ja paklitakseel võivad põhjustada tsisplatiini inaktiveerumist infusioonisüsteemides.

Säilitamise eritingimused

Müügipakendis olev ravim:

1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Lahjendamata lahus: Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Kui lahus ei ole selge või kui moodustub lahustumatu sade, ei tohi lahust kasutada.

Lahjendatud lahus:

Lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt allpool lõik „Infusioonilahuse kontsentraat pärast lahjendamist“.

Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Infusioonilahuse kontsentraat pärast lahjendamist:

Pärast lahjendamist

Keemilise ja füüsikalise stabiilsuse sisukohast, mida on käsitletud lõigus „Ravimi ettevalmistamine ja käsitsemine“, jääb Cisplatin Accord 1 mg/ml pärast lahjendamist soovitatavate intravenoossete vedelikega toatemperatuuril 20…25°C stabiilseks 24 tunni jooksul.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahjendatud lahus kohe ära kasutada. Kui seda ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ning lahjendamine peab toimuma kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cisplatin Accord 1 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 1 mg tsisplatiini.

INN. Cisplatinum

10 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 10 mg tsisplatiini.

25 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 25 mg tsisplatiini.

50 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 50 mg tsisplatiini.

100 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 100 mg tsisplatiini.

Teadaolevat toimet omavad abiained: 1 ml lahust sisaldab 3,5 mg naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Selge värvitu kuni kahvatukollane lahus merevaiguvärvi klaasviaalis, praktiliselt ilma nähtavate osakesteta.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Kaugelearenenud või metastaseerunud

 • munandivähk;
 • munasarjavähk;
 • kusepõiekartsinoom;
 • pea ja kaela lamerakkkartsinoom;
 • mitteväikerakk kopsukartsinoom;
 • väikerakkkopsukartsinoom.

Emakakaela kartsinoomi ravi kombinatsioonis teiste kemoterapeutikumidega või kiiritusraviga. Tsisplatiini võib kasutada monoteraapiana ja kombineeritud ravis.

Annustamine ja manustamisviis

Cisplatin Accord 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat tuleb enne manustamist lahjendada. Juhiseid ravimi lahjendamiseks enne manustamist vt lõik 6.6.

Lahjendatud lahust tohib manustada ainult intravenoossel infusioonil (vt allpool). Manustamisel tuleb vältida mistahes alumiiniumi sisaldavaid vahendeid (infusioonisüsteemid, nõelad, kateetrid, süstlad), mis võiksid sattuda kontakti tsisplatiiniga (vt lõik 6.2).

Täiskasvanud ja lapsed

Tsisplatiini annus sõltub esmasest haigusest, oodatud reaktsioonist ja sellest, kas tsisplatiini kasutatakse monoteraapiana või komponendina kombineeritud kemoteraapiast. Annustamisjuhised kehtivad nii täiskasvanutele kui lastele.

Monoteraapia korral on soovitatavad järgmised kaks annustamisrežiimi:

-Üksikannus 50…120 mg/m2 kehapinna kohta iga 3...4 nädala järel;

 1. Kui tsisplatiini kasutatakse kombineeritud kemoteraapias, tuleb tsisplatiini annust vähendada. Tavaline annus on 20 mg/m2 või rohkem iga 3...4 nädala järel.
 2. Emakakaela vähi ravis kasutatakse tsisplatiini kombinatsioonis kiiritusraviga. Tavaline annus on 40 mg/m2 nädalas 6 nädala jooksul.
 • 15…20 mg/m/ööpäevas 5 päeva järjest iga 3...4 nädala järel.

Hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, millega tuleb arvestada enne järgmise ravitsükli alustamist vt lõik 4.4.

Neerufunktsiooni häire või luuüdi supressiooniga patsientidel tuleb annust vastavalt vähendada (vt lõik 4.3).

Tsisplatiini infusioonilahus, mis on valmistatud vastavalt juhistele (vt lõik 6.6) tuleb manustada intravenoossel infusioonil 6...8 tunni jooksul.

Tagada tuleb adekvaatne hüdratsioon alates 2...12 tunnist enne tsisplatiini manustamist kuni minimaalselt 6 tunniks pärast selle manustamist. Hüdratsioon on vajalik piisava diureesi tagamiseks tsisplatiinravi ajal ja pärast seda. Seda saab teostada, manustades intravenoossel infusioonil ühte järgmistest lahustest:

0,9% naatriumkloriidilahus;

0,9% naatriumkloriidi- ja 5% glükoosilahuse segu (1:1).

Hüdratsioon enne tsisplatiinravi:

Intravenoosne infusioon 100…200 ml/tunnis 6…12 tunni jooksul kogumahuga vähemalt 1 liiter.

Hüdratsioon pärast tsisplatiini manustamise lõppu:

Intravenoosne infusioon täiendava 2 liitriga infusioonikiirusega 100…200 ml tunnis 6...12 tunni jooksul.

Kui pärast hüdratsiooni on uriinieritus väiksem kui 100…200 ml/tunnis, võib olla vajalik diureesi forsseerida. Forsseeritud diureesi võib teostada, manustades intravenoosselt 37,5 g mannitooli 10% lahusena (375 ml 10% mannitoolilahust) või, normaalse neerufunktsiooni korral, manustades diureetikumi.

 1. Mannitooli või diureetikumi manustamine on vajalik ka juhul, kui manustatud tsisplatiini annus on suurem kui 60 mg/m2 kehapinna kohta.

Adekvaatse uriinierituse tagamiseks peab patsient jooma suurtes kogustes vedelikku veel vähemalt 24 tunni jooksul pärast tsisplatiini infusiooni.

Vastunäidustused

 • ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;
 • olemasolev neerukahjustus*;
 • dehüdratsioon (neerufunktsiooni tõsiste häirete vältimiseks on vajalik ravieelne ja ravijärgne hüdreerimine);
 • müelosupressioon;
 • olemasolev kuulmiskahjustus*;
 • tsisplatiinist tingitud neuropaatia;
 • imetamine (vt lõik 4.6);
 • kombinatsioon elusvaktsiinidega, sh kollapalaviku vaktsiin (vt lõik 4.5);
 • kombinatsioon fenütoiiniga profülaktilisel kasutamisel (vt lõik 4.5).

*Tulenevalt faktist, et tsisplatiin on nefrotoksiline ja neurotoksiline (eeskätt ototoksiline). Seda tüüpi häirete esinemisel võib toksilisus olla kumulatiivne.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tsisplatiini tohib manustada ainult antineoplastilise kemoteraapia ravikogemusega onkoloogi järelevalve all. Anafülaktilise reaktsiooni kontrollimiseks peavad lisaseadmed olema kättesaadaval.

Tsisplatiin reageerib keemiliselt metall alumiiniumiga, nii et tekib must plaatinasade. Tuleb vältida kõiki alumiiniumisisaldusega i.v. süsteeme, nõelu, kateetreid ja süstlaid (vt lõik 6.2.).

Infusioonilahust ei tohi segada teiste ravimite või lisanditega (vt lõik 6.2).

Ravi ja selle tüsistuste asjakohane käsitlus ja jälgimine on võimalik ainul juhul, kui adekvaatsed diagnostikavõimalused ja täpsed ravitingimused on kättesaadavad.

On tõestatud, et tsisplatiin on kumulatiivselt ototoksiline, nefrotoksiline ja neurotoksiline. Tsisplatiini toksilisus võib tugevneda, kui samaaegselt kasutatakse ravimeid, mis on mainitud organite või organsüsteemide suhtes toksilised.

Enne iga tsisplatiini manustamist, selle ajal ja pärast seda tuleb määrata järgmiste organite funktsiooni parameetrid:

 • neerufunktsioon;
 • maksafunktsioon;
 • vereloome funktsioon (puna ja valgevereliblede ning vereliistakute arv);
 • seerumi elektrolüütide sisaldus (kaltsium, naatrium, kaalium, magneesium).

Neid uuringuid tuleb kogu tsisplatiinravi jooksul korrata iga nädal.

Tsisplatiini korduv manustamine tuleb edasi lükata seni, kuni on saavutatud järgmiste parameetrite normaalsed väärtused:

 1. Nefrotoksilisus
 2. Tsisplatiin põhjustab rasket kumulatiivset nefrotoksilisust. Tsisplatiini nefrotoksilisust võib vähendada uriini väljavool 100 ml tunnis või rohkem. Selle võib saavutada, hüdreerides patsienti eelnevalt 2 liitri sobiva intravenoosse lahusega ning samasuguse tsisplatiini manustamise järgse hüdreerimisega (soovitatavalt 2500 ml/m2 24 tunni kohta). Kui jõulisest hüdreerimisest ei piisa adekvaatse uriinierituse tagamiseks, võib manustada osmootset diureetikumi (nt mannitooli).
 • seerumi kreatiniinisisaldus < 130 mikromol/l, vastavalt 1,5 mg/dl
 • uureasisaldus < 25 mg/dl
 • valgevereliblede arv > 4000/mikrol, vastavalt > 4,0 x 109/l
 • vereliistakute arv > 100 000/mikrol, vastavalt > 100 x 109/l
 • audiogramm: tulemused jäävad normi piiresse.

Hüperurikeemia ja hüperalbumineemia võivad soodustada tsisplatiini poolt põhjustatud nefrotoksilisust.

Neuropaatiad

On teatatud neuropaatia rasketest juhtudest.

Need neuropaatiad võivad olla pöördumatud ja väljenduda paresteesia, arefleksia ja tunnetuse vähenemisena ja vibratsioonitundena. Samuti on teatatud motoorse funktsiooni kadumisest. Regulaarsete intervallide järel tuleb teostada neuroloogilisi läbivaatusi.

Erilist ettevaatust tuleb rakendada patsientide puhul, kelle perifeerse neuropaatia põhjuseks ei ole tsisplatiin. Enne igat manustamist tuleb kindlaks määrata, et ei esine perifeerse neuropaatia sümptomeid.

Ototoksilisus

Kuni 31%-l patsientidest, kellele manustati tsisplatiini üksikannus 50 mg/m, on täheldatud ototoksilisust, mis väljendus tinnituse ja/või kuulmiskaona kõrgetel sagedustel (4000 kuni 8000 Hz). Aeg-ajalt on esinenud vestlushäälte kuulmisvõime vähenemist. Tsisplatiini saanud lastel võib ototoksiline toime tugevamalt väljenduda. Kuulmiskadu võib olla ühe- või mõlemapoolne ja kaldub

esinema sagedamini ja raskemini pärast korduvate annuste manustamist; siiski on harva teatatud ka kurtusest, mis on tekkinud pärast tsisplatiini algannuse manustamist. Ototoksiline toime võib olla tugevam, kui eelnevalt on toimunud samaaegne kraniaalpiirkonna kiiritus ning see võib olla seotud tsisplatiini maksimaalse kontsentratsiooniga plasmas. On ebaselge, kas tsisplatiini poolt põhjustatud ototoksilisus on pöörduv. Enne ravi alustamist ja enne iga järgnevat tsisplatiini annustamist peab teostama hoolika audiomeetrilise uuringu. Samuti on teatatud vestibulaartoksilisusest (vt lõik „Kõrvaltoimed“).

Allergiline fenomen

Sarnaselt teistele plaatinapõhistele preparaatidele võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid, mis avalduvad enamikul juhtudel perfusiooni jooksul, ning nõuda perfusiooni katkestamist ja vastavat sümptomaatilist ravi. Kõigi plaatinaühendite puhul on teatatud ristuvatest reaktsioonidest, mis mõnikord on lõppenud surmaga (vt „Kõrvaltoimed“ ja „Vastunäidustused“).

On täheldatud anafülaktoidseid reaktsioone tsisplatiini suhtes. Neid reaktsioone saab kontrolli alla antihistamiinikumide, adrenaliini ja/või glükokortikoidide manustamisega.

Maksafunktsioon ja verepilt

Verepilti ja maksafunktsiooni tuleb kontrollida regulaarsete intervallide järel.

Kartsinogeenne potentsiaal

Harvadel juhtudel on inimestel samaaegselt tsisplatiini kasutamisega tekkinud äge leukeemia, mis seostus üldjuhul teiste leukemogeensete ainetega.

Tsisplatiin on bakteriaalne mutageen ja põhjustab loomarakkude kultuurides kromosoomide aberratsioone. Kartsinogeensus on võimalik, kuid tõestamata. Tsisplatiin on hiirtele teratogeenne ja embrüotoksiline.

Süstekoha reaktsioonid

Tsisplatiini manustamise ajal võivad tekkida süstekoha reaktsioonid. Arvestades ekstravasatsiooni võimalust, on soovitatav ravimi manustamise ajal hoolikalt jälgida infusioonikohta võimaliku infiltreerumise suhtes. Siiani puudub ekstravasatsioonreaktsioonide spetsiifiline ravi.

HOIATUS

Selle tsütostaatikumi toksilisus on märkimisväärselt suurem kui tavalise kasvajavastase ravi puhul.

Neerutoksilisus, mis on eelkõige kumulatiivne, on raske ja nõuab manustamisel erilisi ettevaatusabinõusid (vt „Kõrvaltoimed“ ja „Manustamine“).

Iiveldus ja oksendamine võivad olla tugevad ja nõuda piisavat antiemeetilist ravi.

Samuti tuleb teostada hoolikat järelevalvet ototoksilisuse, müelosupressiooni ja anafülaktiliste reaktsioonide suhtes (vt „Kõrvaltoimed“).

Intravenoosse lahuse ettevalmistamine

Hoiatus

Sarnaselt kõigi teiste potentsiaalselt toksiliste preparaatidega on ka tsisplatiini lahuse käsitlemisel hädavajalik rakendada ettevaatust. Juhuslikul kokkupuutel preparaadiga on võimalikud nahakahjustused. Soovitatav on kanda kindaid. Juhul kui tsisplatiini lahus peaks sattuma nahale või limaskestadele, peske nahka või limaskesta väga hoolikalt seebi ja veega.

Soovitatav on kinni pidada protseduurireeglitest, mis kehtivad tsütostaatiliste ainete käsitsemisele ja hävitamisele.

Enne lahuse manustamist patsiendile kontrollida, et lahus oleks selge ja ei sisaldaks võõrosakesi.

Ägeda bakteriaalse või viirusinfektsiooniga patsientide puhul on nõutav eriline ettevaatus.

Nii mees- kui naissoost patsiendid peavad tsisplatiinravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast seda kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid (vt lõik 4.6).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tsisplatiini müelosupressiivne toime tugevneb müelosupressiivsete ravimite samaaegsel manustamisel või koos kiiritusraviga. Tsisplatiini samaaegsel kasutamisel koos furosemiidi, hüdralasiini, diasoksiidi ja propranolooli sisaldavate antihüpertensiivsete ravimitega on teatatud nefrotoksilisusest.

Nefrotoksilised ained:

Samaaegne manustamine koos nefrotoksiliste (nt tsefalosporiinid, aminoglükosiidid või amfoteritsiin B või kontrastained) või ototoksiliste (nt aminoglükosiidid) ravimitega potentseerib tsisplatiini toksilist toimet neerudele. Tsisplatiinravi ajal ja pärast seda on peamiselt renaalselt erituvate ainete, nt tsütostaatikumide bleomütsiini ja metotreksaadi puhul soovitav rakendada ettevaatust, sest nende eliminatsioon neerude kaudu võib väheneda.

Tsisplatiini manustamine kombinatsioonis bleomütsiini ja vinblastiiniga võib viia Raynaud’ fenomeni tekkeni.

Ifosfamiidi toksilisus võib olla suurem, kui seda kasutatakse koos tsisplatiiniga või patsientidel, kes on varem saanud tsisplatiini.

Mõnedel juhtudel täheldati vere liitiumitaseme vähenemist pärast tsisplatiini kombineeritud ravi koos bleomütsiini ja etoposiidiga. Seetõttu on soovitatav jälgida liitiumi taset.

Kuna tsisplatiin põhjustab kusihappe sisalduse suurenemist seerumis, võib kasutamisel koos tsisplatiiniga osutuda vajalikuks kohandada allopurinooli, kolhitsiini, probenetsiidi või sulfiinpürasooni annust.

Tsisplatiin, manustatuna kombinatsioonis bleomütsiini ja vinblastiiniga, võib põhjustada Raynaud’ fenomeni.

Uuringus metastaatiliste või kaugelearenenud kasvajatega vähipatsientidel põhjustas dotsetakseel kombinatsioonis tsisplatiiniga rohkem raskeid neurotoksilisi toimeid (annusest sõltuvad ja sensoorsed) kui kumbki ravim manustatuna üksikravimina sarnastes annustes.

Kelaate moodustavad ained, nagu penitsillamiin, võivad vähendada tsisplatiini efektiivsust. Samaaegsel tsisplatiini ja tsüklosporiini kasutamisel tuleb arvestada liigse immunosupressiooniga, millega kaasneb lümfoproliferatsiooni risk.

Ototoksilised ained:

 1. Ototoksiliste ravimite (nt aminogükosiidid, lingudiureetikumid) samaaegne manustamine tugevdab tsisplatiini toksilist toimet kuulmisfunktsioonile. Võimaliku kuseteede ja ototoksilise kahjustuse tõttu ei tohi diureesi forsseerimiseks kasutada lingudiureetikume, välja arvatud patsientidel, kes saavad tsisplatiini annuseid üle 60 mg/m2 ja kelle uriinieritus on vähem kui 1000 ml 24 tunni kohta.

Ifosfamiid võib tugevdada tsisplatiini poolt põhjustatud kuulmiskaotust.

Nõrgestatud elusvaktsiinid:

Kollapalaviku vaktsiini kasutamine on rangelt vastunäidustatud letaalse süsteemse vaktsiinihaiguse tekke riski tõttu (vt lõik 4.3). Generaliseerunud haiguse riski tõttu on soovitav kasutada kättesaadavat inaktiveeritud vaktsiini.

Suukaudsed antikoagulandid:

Samaaegsel kasutamisel suukaudsete antikoagulantidega on soovitav regulaarselt kontrollida INR väärtust.

Antihistamiinikumid, fenotiasiinid jt:

Antihistamiinikumide, buklisiini, tsüklisiini, loksapiini, meklosiini, fenotiasiinide, tioksanteenide või trimetobensamiidide samaaegne kasutamine võib varjata ototoksilisuse sümptomeid (nagu pearinglus ja tinnitus).

Krambivastased ained:

Tsisplatiinravi jooksul võivad krambivastaste ravimite kontsentratsioonid seerumis jääda subterapeutilisele tasemele. Samaaegsel fenütoiini manustamisel võib tsisplatiin vähendada fenütoiini imendumist, mille tagajärjeks on epilepsia kontrolli vähenemine. Uue krambivastase ravi alustamine fenütoiiniga on tsisplatiinravi ajal rangelt vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Püroksidiin + altretamiin kombinatsioon:

Kaugelearenenud munasarjavähi ravi randomiseeritud uuringus oli ravivastuseni kulunud ajale ebasoodne mõju, kui püroksidiini kasutati kombinatsioonis altretamiini (heksametüülmelamiin) ja tsisplatiiniga.

Paklitakseel:

Paklitakseeli infusiooni eelne ravi tsisplatiiniga võib paklitakseeli kliirensit vähendada 33% võrra ning seega tugevdada neurotoksilisust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Tsisplatiini manustamine rasedale naisele võib olla lootele toksiline. Loomkatsed on näidanud reproduktsioonitoksilisust ja transplatsentaarset kartsinogeensust (vt lõik 5.3). Tsisplatiini ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui arst leiab, et risk on konkreetse patsiendi puhul kliiniliselt õigustatud.

Tsisplatiinravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast seda tuleb kasutada sobivaid rasestumisvastaseid meetmeid.

Imetamine

Tsisplatiin eritub rinnapiima. Patsiendid, kes saavad raviks tsisplatiini, ei tohi last rinnaga toita.

Fertiilsus

Kui patsient soovib saada pärast ravi lõpetamist lapsi, on soovitatav pakkuda geneetilist konsultatsiooni.

Kuna ravi tsisplatiiniga võib põhjustada pöördumatut viljatust, on soovitatav, et mehed, kes soovivad tulevikus isaks saada, saaksid enne ravi konsulteerida sperma krüokonserveerimise suhtes.

Kontratseptsioon meestel ja naistel

Mees- ja naispatsiendid peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid ravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi tsisplatiiniga.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Siiski võib (kesknärvisüsteemi ja meeleelundite) kõrvaltoimete profiil põhjustada kerget või mõõdukat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Patsiendid, kellel esinevad sellised toimed (nt unisus või oksendamine) peavad vältima autojuhtimist ja masinate käsitsemist.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed sõltuvad kasutatud annusest ja võivad olla kumulatiivsed.

Tsisplatiini kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed (>10%) olid hematoloogilised (leukopeenia, trombotsütopeenia ja aneemia), seedetrakti häired (isutus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus), kõrva kahjustused (kuulmiskahjustus), neerude häired (neerupuudulikkus, nefrotoksilisus, hüperurikeemia) ja palavik.

Tõsistest toksilistest toimetest neerudele, luuüdile ja kõrvadele on teatatud kuni ühel kolmandikul patsientidest, kellel manustati tsisplatiini ühekordses annuses; toimed olid üldiselt annusest sõltuvad ja kumulatiivsed. Ototoksilisus võib olla raskem lastel.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on defineeritud, kasutades järgmist konventsiooni:

Väga sage (1/10); sage (1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100); harv (1/10 000 kuni ≤1/1000); väga harv (≤1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Ülitundlikkus võib avalduda nahalööbe, urtikaaria, erüteemi või allergilise kihelusena.

Kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse kasutamise käigus teatatud ravimi kõrvaltoimed (MedDRA terminid).

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

MedDRA termin

Infektsioonid ja infestatsioonid

Teadmata

InfektsioonA

 

Sage

Sepsis

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage

Luuüdi puudulikkus, trombotsütopeenia,

 

 

leukopeenia, aneemia

 

Teadmata

Coombs-positiivne hemolüütiline aneemia

Hea-, pahaloomulised ja

Harv

Äge leukeemia

täpsustamata kasvajad

 

 

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

AnafülaktoidneB reaktsioon

 

 

Ülitundlikkus võib esineda nahalööbe,

 

 

urtikaaria, erüteemi või allergilise kihelusena

Endokriinsüsteemi häired

Teadmata

Amülaasisisalduse suurenemine veres,

 

 

ebapiisav antidiureetilise hormooni sekretsioon

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata

Dehüdratsioon, hüpokaleemia,

 

 

hüpofosfateemia, hüpokaltseemia, tetaania,

 

 

lihasspasmid ja/või muutused

 

 

elektrokardiogrammis vastusena tsisplatiinist

 

 

tingitud neerukahjustusele,mille korral väheneb

 

 

katioonide tubulaarne tagasiimendumine.

 

 

Hüperkolesteroleemia. Amülaasisisalduse

 

 

suurenemine veres

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Hüpomagneseemia

 

 

 

 

Väga harv

Rauasisalduse suurenemine veres

 

 

 

 

Väga sage

Hüponatreemia

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Teadmata

Tserebrovaskulaarne tüsistus, hemorraagiline

 

 

insult, isheemiline insult, ageusia,

 

 

tserebraalarteriit, Lhermitte’i tunnus,

 

 

müelopaatia, autonoomne neuropaatia

 

Harv

Krambid, perifeerne neuropaatia,

 

 

leukoentsefalopaatia, pöörduv posterioorne

 

 

leukoentsefalopaatia sündroom

Silma kahjustused

Teadmata

Hägune nägemine, omandatud värvipimedus,

 

 

kortikaalne pimedus, optiline neuriit,

 

 

papillödeem, reetina pigmentatsioon

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt

Ototoksilisus

 

Teadmata

Tinnitus, kurtus

 

Harv

Patsient võib kaotada normaalse vestlusvõime.

 

 

Lastel ja eakatel patsientidel võib tsisplatiini

 

 

poolt põhjustatud kuulmiskahjustus olla tõsine

 

 

(vt lõik 4.4.)

Südame häired

Teadmata

Südame häire

 

Sage

Arütmia, bradükardia, tahhükardia

 

Harv

Müokardi infarkt

 

Väga harv

Südameseiskus

Vaskulaarsed häired

Teadmata

Trombootiline mikroangiopaatia (hemolüütilis-

 

 

ureemiline sündroom), Raynaud’ fenomen

 

Sage

Flebiit süstekohal

Seedetrakti häired

Teadmata

Oksendamine, iiveldus, isutus, luksumine,

 

 

kõhulahtisus

 

Aeg-ajalt

Metalli ladestumine igemetele

 

 

 

 

Harv

Stomatiit

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata

Maksaensüümide aktiivsuse tõus, bilirubiini

 

 

sisalduse suurenemine veres

 

Harv

Albumiini taseme langus veres

Respiratoorsed, rindkere ja

Sage

Düspnoe, pneumoonia, hingamispuudulikkus

mediastiinumi häired

Teadmata

Kopsuemboolia

Naha ja nahaaluskoe

Teadmata

Lööve, alopeetsia

kahjustused

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Teadmata

Lihasspasmid

kahjustused

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata

Äge neerupuudulikkus, neerupuudulikkusC,

 

 

neerutuubulite häire

 

Väga sage

Hüperurikeemia

Reproduktiivse süsteemi ja

Aeg-ajalt

Spermatogeneesi ja ovulatsiooni kõrvalekalded

rinnanäärme häired

 

ja valulik günekomastia

Üldised häired ja

Teadmata

Püreksia (väga sage), asteenia, halb enesetunne,

manustamiskoha reaktsioonid

 

süstekoha ekstravasatsioonD

*Esinemissageduste allikas: Cisplatin Injection Company Core Data Sheet (CCDS), BMS Pharmacovigilance & Epidemiology, 02. august 2010. Esinemissagedused, millest ei ole teatatud CCDS-s, on lisatud hinnangulisest raportist

A: Infektsioossed tüsistused on põhjustanud mõnedel patsientidel surma.

B: Anafülaktoidse reaktsioonina on teatatud sümptomitest nagu näoturse (PT näoturse), vilisev hingamine, bronhospasm, tahhükardia ja hüpotensioon, mis kuuluvad kôrvaltoimete esinemissageduse tabelis anafülaktoidse reaktsiooni koondmõiste alla.

C: Vere uurea lämmastiku ja kreatiniini-, seerumi kusihappesisalduse suurenemine ja/või kreatiniini kliirensi vähenemine on lisatud neerupuudulikkuse alla.

D: Ekstravasatsioon põhjustab pehmete kudede toksilisust, sh kudede tselluliiti, fibroosi ja nekroosi (sage), valu (sage), turset (sage) ja erüteemi (sage).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise korral väljenduvad eespool mainitud kõrvaltoimed tugevamalt. Tsisplatiini toksilisust võivad aidata vähendada adekvaatne hüdreerimine ja osmootne diurees, eeldusel et seda rakendatakse otsekohe pärast üleannustamist.

Üleannustamise (≥200 mg/m) korral on võimalikud otsesed toimed hingamiskeskusele, mis võivad viia eluohtlike hingamishäirete ja happe-leelistasakaalu häireteni, kuna ravim läbib hematoentsefaalbarjääri.

Tsisplatiini ägeda üleannustamise tagajärjeks võib olla neerupuudulikkus, maksapuudulikkus, kurtus, silmatoksilisus (sh reetina irdumine), oluline müelosupressioon, ravimatu iiveldus ja oksendamine ja/või neuriit. Üleannustamine võib lõppeda surmaga.

Tsisplatiini üleannustamise puhul puudub spetsiifiline antidoot. Isegi kui hemodialüüsi alustati 4 tundi pärast üleannustamist, oli selle mõju tsisplatiini elimineerimisele kehast vähene, kuna tsisplatiin seondub tugevalt ja kiiresti valkudele.

Üleannustamise ravi seisneb peamiselt toetavate meetmete rakendamises.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised kasvajavastased ained, plaatinaühendid.

ATC-kood: L01XA01

Tsisplatiin on anorgaaniline ühend, mis sisaldab raskemetalli [cis-diamiindikloroplaatina(II)]. See inhibeerib DNA sünteesi, tekitades DNA-s ristsidemeid. Vähemal määral inhibeeritakse valgu ja RNA sünteesi.

Kuigi kõige olulisem toimemehhanism näib olevat DNA sünteesi inhibeerimine, võivad tsisplatiini antineoplastilises aktiivsuses mängida rolli ka teised mehhanismid, sh tuumori immunogeensuse suurendamine. Tsisplatiini onkolüütilised omadused on võrreldavad alküleerivate ainetega. Tsisplatiinil on ka immunosupressiivsed, kiirituse suhtes tundlikkust suurendavad ja antibakteriaalsed omadused. Tsisplatiin toimib rakupooldumise tsüklisse mittespetsiifiliselt. Tsisplatiini tsütotoksiline toime on seotud kõigi DNA aluspaaridega seondumisega, seondudes eelistatult guaniini ja adenosiini N-7- asenditega.

Farmakokineetilised omadused

Pärast intravenoosset manustamist jaotub tsisplatiin kiirelt kõigis kudedes; tsisplatiin läbib halvasti hematoentsefaalbarjääri. Suurimad kontsentratsioonid saavutatakse maksas, neerudes, kusepõies, lihaskoes, nahas, testistes, eesnäärmes, pankreases ja põrnas.

Pärast intravenoosset manustamist on välja filtreeruva valkudega mitteseotud tsisplatiini eliminatsioon kahefaasiline, esmase ja lõpliku faasi poolväärtusaegadega vastavalt 10…20 minutit ja 32…53 minutit. Kogu plaatinakoguse eliminatsioon toimub kolmefaasiliselt poolväärtusaegadega vastavalt 14 minutit, 274 minutit ja 53 päeva.

Tsisplatiin seondub plasmavalkudega 90% ulatuses.

Eritumine toimub peamiselt uriiniga: 27…43% manustatud annusest on määratav uriinist esimese viie päeva jooksul pärast ravi. Plaatina eritub ka sapiga.

Prekliinilised ohutusandmed

Krooniline toksilisus

Kroonilise toksilisuse mudelis ilmnesid neerukahjustus, luuüdi supressioon, seedetrakti häired ja ototoksilisus.

Mutageensus ja kartsinogeensus

Tsisplatiin osutus mitmetes in vitro ja in vivo testides mutageenseks (bakteriaalsed testsüsteemid, kromosomaalsed häired looma raku- ja koekultuuridel). Pikaajalistes uuringutes on näidatud, et tsisplatiin on kartsinogeenne hiirtel ja rottidel.

Reproduktsioonitoksilisus

Hiirtel on täheldatud gonadaalset supressiooni, mis põhjustab amenorröad või azoospermiat, mis võib olla pöördumatu ja põhjustada viljatust. Emastel rottidel indutseeris tsisplatiin morfoloogilisi muutusi munasarjades, põhjustades osalist ja pöörduvat viljatust.

Katsed rottidel on näidanud, et kokkupuude tiinuse ajal võib põhjustada kasvajaid täiskasvanud järglastel.

Tsisplatiin on embrüotoksiline hiirtel ja rottidel, arenguhäireid on täheldatud mõlemal liigil. Tsisplatiin eritub rinnapiima.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks)

Vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks)

Süstevesi

Sobimatus

Vältige kontakti alumiiniumiga. Tsisplatiin reageerib metallilise alumiiniumiga ning tekib must plaatina sade. Kõigi alumiiniumi sisaldavate intravenoossete süsteemide, nõelte, kateetrite ja süstalde kasutamist tuleb vältida. Tsisplatiin laguneb lahustes, mille keskkonnas on väike kloriidide sisaldus; kloriidide sisaldus peab vastama vähemalt 0,45% naatriumkloriidi lahusele.

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada. Antioksüdandid (nt naatriummetabisulfit), bikarbonaadid (naatriumbikarbonaat), sulfaadid, fluorouratsiil ja paklitakseel võivad põhjustada tsisplatiini inaktiveerumist infusioonisüsteemides.

Cisplatin Accord 1 mg/ml tohib segada ainult nende lahustitega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kõlblikkusaeg

Enne avamist

3 aastat

Pärast lahjendamist

Keemilise ja füüsikalise stabiilsuse sisukohast, mida on käsitletud lõigus 6.6, jääb Cisplatin Accord 1 mg/ml pärast lahjendamist soovitatavate intravenoossete vedelikega toatemperatuuril 20…25°C stabiilseks 24 tunni jooksul. Lahjendatud lahust tuleb hoida valguse eest kaitstult. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahjendatud lahus kohe ära kasutada. Kui seda ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ning lahjendamine peab toimuma kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Säilitamise eritingimused

Lahjendamata lahus:

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

10 ml

10 ml I tüüpi merevaiguvärvi klaasist viaal halli klorobutüülkummist korgi, alumiiniumkatte ja valge läbipaistva äramurtava kaanega/20 mm läbipaistev äramurtav ots.

25 ml

30 ml I tüüpi merevaiguvärvi klaasist viaal halli klorobutüülkummist korgi, alumiiniumkatte ja valge läbipaistva äramurtava kaanega/20 mm läbipaistev äramurtav ots.

50 ml

50 ml I tüüpi merevaiguvärvi klaasist viaal halli klorobutüülkummist korgi, alumiiniumkatte ja valge läbipaistva äramurtava kaanega/20 mm läbipaistev äramurtav ots.

100 ml

100 ml I tüüpi merevaiguvärvi klaasist viaal halli klorobutüülkummist korgi, alumiiniumkatte ja valge läbipaistva äramurtava kaanega/20 mm läbipaistev äramurtav ots.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ravimi ettevalmistamine jA käsitlemine

Sarnaselt kõigile antineoplastilistele ravimitele on tsisplatiini käitlemisel vajalik ettevaatus. Enne kasutamist tuleb lahjendada. Lahjendamine peab toimuma aseptilistes tingimustes ainult selleks vastava väljaõppe saanud meditsiinitöötajate poolt vaid selleks ettenähtud alal. Selleks tuleb kasutada kaitsekindaid. Tuleb rakendada ettevaatusabinõusid vältimaks kontakti naha ja limaskestadega. Kui kokkupuude nahaga siiski tekkis, tuleb nahka otsekohe pesta seebi ja veega. Nahakontaktil on täheldatud kihelust, põletust ja punetust. Kontakti korral limaskestadega tuleb limaskesti loputada suure hulga veega. Pärast inhaleerimist on teatatud hingeldusest, valust rinnus, kurguärritusest ja iiveldusest.

Rasedad naised peavad vältima kontakti tsütostaatiliste ravimitega.

Organismist pärinevaid jäätmeid ja okset tuleb hävitada ettevaatusega.

Kui lahus on hägune või märgatakse lahustumatut sadet, tuleb pudel minema visata.

Kahjustunud pudelit tuleb hoida ja käsitseda samade ettevaatusabinõudega nagu saastunud jäätmeid. Saastunud jäätmeid tuleb säilitada vastavates erimärgistatud jäätmekonteinerites. Vt lõik „Hävitamine“.

Valmistumine intravenoosseks manustamiseks

Võtke vajaminev lahuse kogus pudelist ja lahjendage see vähemalt 1 liitriga järgmistest lahustest:

 • 0,9% naatriumkloriidilahus
 • 0,9% naatriumkloriidilahuse/5% glükoosilahuse segu (1:1) (mis annab lõpliku kontsentratsiooni:

0,45% naatriumkloriidi, 2,5% glükoosi)

 • 0,9% naatriumkloriidilahus ja 1,875% mannitoolilahus süstimiseks
 • 0,45% naatriumkloriidilahus, 2,5% glükoosilahus ja 1,875% mannitoolilahus süstimiseks.

Enne kasutamist vaadelge alati süstelahust. Kui lahus ei ole läbipaistev või on moodustunud lahustumatu sade, ei tohi lahust kasutada. Manustada tohib ainult selget osakestevaba lahust.

ÄRGE viige kontakti süstevahenditega, mis sisaldavad alumiiniumi. ÄRGE manustage lahjendamata.

Lahjendamata lahuste mikrobioloogilise, keemilise ja füüsikalise stabiilsuse kohta vt lõik 6.3.

Hävitamine

Kõik ettevalmistamisel ning manustamisel kasutatud materjalid või materjalid, mis olid tsisplatiiniga kontaktis mistahes viisil, tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksiliste ainete käitlemise juhistele. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

MÜÜGILOA HOIDJA

Accord Healthcare Limited Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF, Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.08.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.04.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

aprill 2016