Capsicam - salv (20mg +2mg +30mg +30mg +50mg 1g)

ATC Kood: M02AX92
Toimeaine: bensüülnikotinaat +nonivamiid +kamper +tärpentiniõli +dimetüülsulfoksiid
Tootja: AS Grindeks

Artikli sisukord

CAPSICAM
salv (20mg +2mg +30mg +30mg +50mg 1g)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Capsicam, salv

Dimetüülsulfoksiid, kamper, tärpentiniõli, bensüülnikotinaat, nonivamiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Capsicam ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Capsicami kasutamist
 3. Kuidas Capsicami kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Capsicami säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Capsicam ja milleks seda kasutatakse

Capsicam on paikselt kasutatav valuleevendav ja soojendav salv liiges- ja lihasvalude korral.

Mida on vaja teada enne Capsicami kasutamist

Ärge kasutage Capsicami

 • kui olete dimetüülsulfoksiidi, kampri, tärpentiniõli, bensüülnikotinaadi, nonivamiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on haavandid ja nahahaigused.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Capsicami kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Salvi ei tohi kanda kahjustatud nahale.

Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.

Vahetult enne või pärast salvi kasutamist ei ole soovitatavad kuumad veeprotseduurid (saun, vann, jne), kuna see võib põhjustada nahapooride avanemise tõttu nahal põletustunde.

Kõrvaltoimete vältimiseks peaks eelnevalt väikese koguse salviga määrama naha tundlikkuse ravimi suhtes.

Lapsed ja noorukid

Ravimi kasutamine lastel või noorukitel ei ole soovitatav, sest andmed kasutamise kohta sellel vanuserühmal on puudulikud.

Muud ravimid ja Capsicam

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga või apteekriga.

Asjakohaste ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi Capsicami raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Capsicam ei avalda mõju autojuhtimise ja liikuvate mehhanismide käsitsemise võimele.

Capsicam sisaldab tsetostearüülalkoholi (tüüp A) ja bronopoli,

Tsetostearüülalkohol (tüüp A) ja bronopol võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone (sh kontaktdermatiiti).

Kuidas Capsicami kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Välispidiseks kasutamiseks.

Täiskasvanud

Salvi kasutamisel soojendava vahendina sportlastel määrida lihaspiirkonnale aplikaatoriga 2...3 g salvi ja hõõruda masseerivate liigutustega naha sisse kuni naha kerge punetuseni. Pärast treeningut tuleb salv leige veega nahalt maha pesta.

Valu vaigistamise eesmärgil määrida valulikule piirkonnale aplikaatoriga 1...3 g salvi 2...3 korda päevas sõltuvalt valu intensiivsusest ja hoida kaetult, et suurendada soojusefekti. Ravikuuriks kulub ligikaudu 50...100 g salvi.

Pärast igakordset salvi kasutamist tuleb pesta käsi leige vee ja seebiga.

Kui teil on tunne, et salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Capsicami rohkem kui ette nähtud

Liiga suure koguse salvi nahale kandmine võib põhjustada tugeva ärrituse. Sellisel juhul on soovitatav salv nahalt maha pesta.

Salvi juhusliku allaneelamise korral tuleb pöörduda viivitamatult arsti poole, kes määrab vajaliku ravi. Ärge püüdke esile kutsuda oksendamist.

Kui te unustate Capsicami kasutada

Kasutage seda niipea, kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise kasutamise aeg, siis kasutage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Capsicami kasutamise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (esineb kuni ühel kasutajal 1000-st)

• sügelus

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

ülitundlikkusreaktsioonid

põletustunne nahal

nõgestõbi (kiiresti tekkivad ja kaduvad vahelduva suurusega „nõgese” kublad nahal)

turse

naha punetus

Sellisel juhul on soovitatav salvi kasutamine katkestada ja salv nahalt maha pesta. Nimetatud nähud kaovad 8...12 tunni möödumisel pärast salvi kasutamise katkestamist.

Kõrvaltoimete vältimiseks on soovitatav eelnevalt väikese koguse salviga määrata naha tundlikkuse ravimi suhtes.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Capsicami säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Capsicam sisaldab

 • Toimeained on dimetüülsulfoksiid, kamper, tärpentiniõli, bensüülnikotinaat ja

nonivamiid.

1 g salvi sisaldab 50 mg dimetüülsulfoksiidi, 30 mg kamprit, 30 mg tärpentiniõli, 20 mg bensüülnikotinaati, 2 mg nonivamiidi.

 • Teised koostisosad on emulgeeriv tsetostearüülalkohol (tüüp A), naatriumtsetostearüülsulfaat, bronopol, polüsorbaat 80, puhastatud vesi.

Kuidas Capsicam välja näeb ja pakendi sisu

Valge või kergelt kollakasvalge värvusega kampri ja tärpentiniõli lõhnaga salv.

30 g või 50 g salvi alumiiniumtuubis. Alumiiniumtuub ja aplikaator kartongkarbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel.: +371 67083205

Faks: +371 67083505 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tootjad

Tallinna Farmaatsiatehase AS

Tondi 33, 11316 Tallinn, Eesti

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge müügiloa hoidja (vt ülal) või müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal

Tondi 33, 11316 Tallinn

Tel.: +372 6120224

Faks: +372 6120331

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Capsicam, salv

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g salvi sisaldab 50 mg dimetüülsulfoksiidi (Dimethylis sulfoxidum), 30 mg kamprit (Camphora racemica), 30 mg tärpentiniõli (Terebinthinae aetheroleum), 20 mg bensüülnikotinaati (Benzylis nicotinas), 2 mg nonivamiidi (Nonivamidum).

Teadaolevat toimet omavad abiained: tsetostearüülalkohol (tüüp A), bronopol. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Salv.

Valge või kergelt kollakasvalge värvusega kampri ja tärpentiniõli lõhnaga salv.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Välispidiselt valu leevendamiseks ja soojendamiseks liiges- ja lihasvalude korral.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Salvi kasutamisel soojendava vahendina sportlastel määritakse lihaspiirkonnale aplikaatoriga 2...3 g salvi ja hõõrutakse masseerivate liigutustega naha sisse kuni naha kerge punetuseni. Pärast treeningut tuleb salv nahalt leige veega maha pesta.

Valu vaigistamise eesmärgil määritakse valulikule piirkonnale aplikaatoriga 1...3 g salvi 2...3 korda päevas sõltuvalt valu intensiivsusest ja hoitakse kaetult, et suurendada soojusefekti. Ravikuuriks kulub ligikaudu 50...100 g salvi.

Lapsed

Andmed kasutamise kohta lastel puuduvad (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Kutaanne.

Pärast igakordset salvi kasutamist tuleb pesta käed leige vee ja seebiga.

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

-

Haavandid ja nahahaigused.

4.4

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Salvi ei tohi kanda kahjustatud nahale. Tugeva ärrituse vältimiseks tuleb jälgida, et salvi ei satuks silma ega limaskestadele.

Vahetult enne või pärast salvi aplitseerimist ei ole soovitatavad kuumad veeprotseduurid (saun, vann, jne), kuna see võib põhjustada nahapooride avanemise tõttu nahal põletustunde.

Ravimi kasutamine lastel või noorukitel ei ole soovitatav, sest andmed kasutamise kohta sellel vanuserühmal on puudulikud.

Salv sisaldab tsetostearüülalkoholi (tüüp A) ja bronopoli, mis võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone (sh kontaktdermatiiti).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Asjakohaste ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi salvi raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada.

Toime reaktsioonikiirusele

Salvil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kõrvaltoimed

Alljärgnevad kõrvaltoimed on klassifitseeritud vastavalt MedDRA-organsüsteemi klasside ja esinemissageduse konventsioonile: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: ülitundlikkusreaktsioonid.

Närvisüsteemi häired

Teadmata: põletustunne nahal.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv: sügelus.

Teadmata: nõgestõbi, turse, erüteem.

Naha suurenenud tundlikkuse korral salvi koostisosade suhtes võib tekkida kihelus, turse või nõgestõbi. Sellisel juhul on soovitatav salvi kasutamine lõpetada ja salv nahalt maha pesta. Nimetatud nähud kaovad 8...12 tunni möödumisel pärast ravi katkestamist.

Kõrvaltoimete vältimiseks peaks eelnevalt väikese koguse salviga määrama naha tundlikkuse ravimi suhtes.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamine võib põhjustada tugeva nahaärrituse. Sellisel juhul on soovitatav salv nahalt maha pesta.

Salvi juhusliku allaneelamise korral tuleb pöörduda viivitamatult arsti poole.

Väärkasutamine

Salvi allaneelamine võib põhjustada gastrointestinaalseid sümptomeid nagu oksendamine ja kõhulahtisus. Ravi on sümptomaatiline.

Suurema koguse juhuslikul allaneelamisel võivad tekkida ägeda mürgistuse nähud nagu iiveldus, oksendamine, kõhu- ja peavalu, peapööritus, kuumatunne/õhetus, krambid, respiratoorne depressioon ja kooma.

Raskete gastrointestinaalsete või neuroloogiliste mürgistussümptomitega patsiente tuleb hoolikalt jälgida, ravi on sümptomaatiline. Ei tohi esile kutsuda oksendamist.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: paikselt kasutatavad ained liiges- ja lihasvalude korral, ATC-kood: M02AX92

Salv sisaldab veresooni laiendavaid ja tundenärvilõpmeid ärritavaid aineid ning avaldab seetõttu lokaalselt ärritavat, hüpereemilist ja valuvaigistavat toimet. Lokaalne naha ärritamine põhjustab seljaaju sama segmendi poolt innerveeritud siseelundite verevarustuse ja troofika muutuse ning valikulise vähenemise. Lisaärritus kutsub vastavas seljaaju segmendis esile antinotsitseptiivse süsteemi täiendava aktivatsiooni, mis takistab esialgsete valuimpulsside jõudmist ajukoorde ja valu tajumist.

Farmakokineetilised omadused

Salv imendub kiiresti ning mõne minuti pärast tekib kipitus, märgatav naha hüpereemia ja soojatunne, vähenevad lihaspinge ja valuaistingud. Naha temperatuur tõuseb 2...3

tunniks 1...2 °C võrra. Analgeetiline toime saabub 30...40 minuti pärast ja kestab 3...6 tundi. Temperatuuri tõus ja verevarustuse paranemine toimib soodsalt reumaatiliste seisundite, põrutuste, lihasevenituste ja teiste sporditraumade korral. Salvi korduvkasutamisel kestab salvi toime 10...14 päeva.

Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Emulgeeriv tsetostearüülalkohol (tüüp A)

Naatriumtsetostearüülsulfaat

Bronopol

Polüsorbaat 80

Puhastatud vesi

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

Pakendi iseloomustus ja sisu

30 g või 50 g salvi alumiiniumtuubis. Alumiiniumtuub ja aplikaator kartongkarbis.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti. Tel.: +371 67083205

Faks: +371 67083505 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04.06.1996

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.06.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2018