Cestal cat - närimistablett (20mg +80mg)

ATC Kood: QP52AA83
Toimeaine: prasikvanteel +püranteel
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisukord

Cestal Cat
närimistablett (20mg +80mg)


PAKENDI INFOLEHT

Cestal Cat, 80/20 mg närimistabletid kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Lavet Pharmaceuticals Ltd.

2143 Batthyány u. 6. Kistarcsa

Ungari

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cestal Cat, 80/20 mg närimistabletid kassidele

Prasikvanteel

Püranteel(embonaat)

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab:

 

Toimeained

 

Prasikvanteel

20 mg

Püranteel

80 mg, vastab 230 mg püranteelembonaadile

Kollakaspruunikas ovaalne poolitusjoonega tablett.

Iga tableti saab jagada kaheks võrdseks osaks.

NÄIDUSTUS(ED)

Järgnevate paelusside ja ümarusside seganakkuste raviks kassidel:

  • ümarussid: Toxocara cati, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja vanemad noorvormid),
  • kidaussid: Ancylostoma tubaeforme,
  • paelussid: Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum

(täiskasvanud ja noorvormid), Joyeuxiella liigid.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada alla 6-nädalastel kassipoegadel. Mitte kasutada koos piperasiiniühenditega.

KÕRVALTOIMED

Väga harva (vähem kui 1 loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud) võivad esineda kerged ja mööduvad seedetrakti häired, nagu süljeerituse suurenemine ja/või oksendamine, ning kerged ja mööduvad neuroloogilised häired, nagu ataksia. Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Üks tablett 4 kg kehamassi kohta (mis vastab järgnevatele toimeainete annustele: prasikvanteeli 5 mg/kg ja püranteeli 20,0 mg).

Kehamass vähemalt 1 kg kuni maksimaalselt 2 kg: ½ tabletti

Kehamass üle 2 kg kuni maksimaalselt 4 kg: 1 tablett

Kehamass üle 4 kg kuni maksimaalselt 6 kg: 1½ tabletti

Kehamass üle 6 kg kuni maksimaalselt 8 kg: 2 tabletti

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ühekordne suukaudne manustamine.

Ravimi manustamine ja ravi kestus

Närimistablett tuleb anda loomale otse suhu, aga vajaduse korral võib selle peita toidu (lihatükk, vorst jne) sisse. Ümarussinakkuste korral, eriti noortel loomadel, ei saa oodata parasiitide täielikku hävimist ja risk inimestele jääb.

30 kassil läbi viidud uuringus oli tableti võtmine vabatahtlik 83% juhtudest.

Juurdepääsu toidule ei pea piirama ei enne ega pärast ravimi manustamist. Õige annustamise tagamiseks tuleb kehamass kindlaks määrata nii täpselt kui võimalik.

Ravi vajaduse ja selle kordamise sageduse osas peab nõu küsima loomaarstilt.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kasutamata pooliku tableti säilitamisel tuleb see tagasi panna avatud blistrisse või ribapakendisse ja panna see tagasi kokkupandavasse karpi.

Osadeks jagatud (poolitatud) tablettide kõlblikkusaeg pärast blistri avamist: 2 päeva.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Hea hügieeni huvides peavad tablette kassile otse suhu manustavad või neid kassi toidule lisavad inimesed pärast seda käsi pesema.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Ehhinokokoos ohustab inimesi. Kuna ehhinokokoos on Maailma Loomatervishoiu Organisatsioonile (OIE) teatamiskohustuslik haigus, peab vastavalt pädevalt asutuselt hankima spetsiifilised juhendid ravi ja järelkontrolli ning inimeste ettevaatusabinõude kohta.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kuna tabletid on maitsestatud, peab neid hoidma ohutus, loomadele kättesaamatus kohas. Halvas seisundis loomad või loomad, kellel on tugev nakkus, mis avaldub selliste sümptomitena nagu kõhulahtisus, oksendamine, parasiitide esinemine roojas ja okses, karvastiku halb seisukord, peab loomaarst enne ravimi manustamist läbi vaatama. Väga nõrkadel või tugeva nakkusega kassidel kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Mitte kasutada tiinuse ajal. Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte kasutada koos piperasiiniühenditega.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Üleannustamise sümptomeid ei esine kuni viiekordse soovitatava annuse manustamisel. Suurema kui viiekordse soovitatava annuse manustamisel on täheldatud talumatuse nähte, näiteks oksendamist.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2017

LISAINFO

Pakendi iseloomustus ja sisu

Ravim on pakendatud kas blistritesse, mis koosnevad kinnisulatatud alumiiniumikihiga komposiitalumiiniumfooliumist, või ribadesse, mis on valmistatud mitmest alumiiniumfooliumi- /polüetüleenikihist.

Karp, mis sisaldab 1 blistrit 2 tabletiga (2 tabletti)

Karp, mis sisaldab 2 blistrit 2 tabletiga (4 tabletti)

Karp, mis sisaldab 52 blistrit 2 tabletiga (104 tabletti)

Karp, mis sisaldab 1 blistrit 8 tabletiga (8 tabletti)

Karp, mis sisaldab 3 blistrit 8 tabletiga (24 tabletti)

Karp, mis sisaldab 6 blistrit 8 tabletiga (48 tabletti)

Karp, mis sisaldab 13 blistrit 8 tabletiga (104 tabletti)

Karp, mis sisaldab 5 riba 2 tabletiga (10 tabletti)

Karp, mis sisaldab 25 riba 2 tabletiga (50 tabletti) Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Küsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cestal Cat, 80/20 mg närimistabletid kassidele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab:

 

Toimeained:

 

Prasikvanteel

20 mg

Püranteel

80 mg, vastab 230 mg püranteelembonaadile

Abiained:

 

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

RAVIMVORM

Närimistablett.

Kollakaspruunikas ovaalne poolitusjoonega tablett.

Iga tableti saab jagada kaheks võrdseks osaks.

KLIINILISED ANDMED

Loomaliigid

Kass.

Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Järgnevate paelusside ja ümarusside seganakkuste raviks kassidel:

  • ümarussid: Toxocara cati, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja vanemad noorvormid),
  • kidaussid: Ancylostoma tubaeforme,
  • paelussid: Echinococcus multilocularis, Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum

(täiskasvanud ja noorvormid), Joyeuxiella liigid.

Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada alla 6-nädalastel kassipoegadel. Mitte kasutada koos piperasiiniühenditega. Vt lõik 4.7.

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Kirbud on ühe levinuma paelussi Dipylidium caninum'i vaheperemeheks. Paelussiinfestatsioonid tekivad kindlasti uuesti, kui vaheperemehi, nagu kirbud, hiired jne, ei tõrjuta. Parasiitide resistentsus teatud anthelmintikumide klassi suhtes võib tekkida pärast selle klassi anthelmintikumi sagedast ja korduvat kasutamist.

Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kuna tabletid on maitsestatud, peab neid hoidma ohutus, loomadele kättesaamatus kohas. Halvas seisundis loomad või loomad, kellel on tugev infestatsioon, mis avaldub selliste sümptomitena nagu kõhulahtisus, oksendamine, parasiitide esinemine roojas ja okses, karvastiku halb seisukord, peab loomaarst enne ravimi manustamist läbi vaatama. Väga nõrkadel või tugeva infestatsiooniga kassidel kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Hea hügieeni huvides peavad tablette kassile otse suhu manustavad või neid kassi toidule lisavad inimesed pärast seda käsi pesema.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Muud ettevaatusabinõud

Ehhinokokoos ohustab inimesi. Kuna ehhinokokoos on Maailma Loomatervishoiu Organisatsioonile (OIE) teatamiskohustuslik haigus, peab vastavalt pädevalt asutuselt hankima spetsiifilised juhendid ravi ja järelkontrolli ning inimeste ettevaatusabinõude kohta.

Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Väga harva (vähem kui 1 loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud) võivad esineda kerged ja mööduvad seedetrakti häired, nagu hüpersalivatsioon ja/või oksendamine, ning kerged ja mööduvad neuroloogilised häired, nagu ataksia.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Mitte kasutada tiinuse ajal. Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte kasutada koos piperasiiniühenditega.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus on: 20,0 mg püranteeli (vastab 57,5 mg/kg püranteelembonaadile) ja 5 mg/kg prasikvanteeli. See vastab 1 tabletile 4 kg kehamassi kohta.

Kehamass (kg)

Tablettide arv

≥ 1,0 – ≤ 2,0

½

> 2,0 – ≤ 4,0

> 4,0 – ≤ 6,0

> 6,0 – ≤ 8,0

Ravimi manustamine ja ravi kestus

Ühekordne suukaudne manustamine. Närimistablett tuleb anda loomale otse suhu, aga vajaduse korral võib selle toidu sisse peita.

Ümarussiinfestatsioonide korral, eriti noortel loomadel, ei saa oodata parasiitide täielikku hävimist ja risk inimestele jääb.

30 kassil läbi viidud uuringus oli tableti võtmine vabatahtlik 83% juhtudest.

Juurdepääsu toidule ei pea piirama ei enne ega pärast ravimi manustamist. Õige annustamise tagamiseks tuleb kehamass kindlaks määrata nii täpselt kui võimalik.

Ravi vajaduse ja selle kordamise sageduse osas peab nõu küsima loomaarstilt.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üleannustamise sümptomeid ei esine kuni viiekordse soovitatava annuse manustamisel. Suurema kui viiekordse soovitatava annuse manustamisel on täheldatud talumatuse nähte, näiteks oksendamist.

Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: anthelmintikumid, kinolooni derivaadid ja sarnased ained, prasikvanteeli kombinatsioonid

ATCvet kood: QP52AA51

Farmakodünaamilised omadused

Prasikvanteel imendub ja jaotub väga kiiresti kogu parasiidis. Nii in vitro kui ka in vivo uuringud on näidanud, et prasikvanteel kahjustab parasiidi integumenti, mis põhjustab parasiitide kontraktsiooni ja paralüüsi. Peaaegu hetkega tekib parasiidi lihastiku tetaaniline kontraktsioon ja süntsütiaalse tegumendi kiire vakuolisatsioon. Seda kiiret kontraktsiooni on seletatud bivalentsete katioonide, eriti kaltsiumi vooludega.

Püranteel toimib kolinergilise agonistina. Selle toimemehhanism seisneb parasiidi nikotiinergiliste kolinoretseptorite stimuleerimises, nematoodide spastilise paralüüsi indutseerimises ja seeläbi seedesüsteemist parasiitide peristaltikaga eemaldamise võimaldamises.

Farmakokineetilised andmed

Prasikvanteel imendub, metaboliseerub ja jaotub organismis kiiresti. Pärast suukaudset manustamist kassidele saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas umbes 2 tunniga Prasikvanteel metaboliseerub maksas. See eritub täielikult 48 tunni jooksul pärast manustamist, peamiselt metaboliitidena uriiniga.

Püranteel imendub halvasti, nii et võib oodata, et suur osa manustatud annusest jääb seedetrakti ja avaldab seal terapeutilist toimet. See eritub peamiselt muutumatult roojaga.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tsetüülpalmitaat

Laktoosmonohüdraat

Eelželatiniseeritud tärklis

A-tüüpi naatriumtärklisglükolaat

Kuivatatud pärm

Seamaksapulber

Magneesiumstearaat

Sobimatus

Ei rakendata.

Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

Osadeks jagatud (poolitatud) tablettide kõlblikkusaeg pärast blistri avamist: 2 päeva.

Säilitamise eritingimused

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Kasutage osadeks jagatud tablette järgmisel manustamiskorral, mis ei tohi olla rohkem kui 48 tunni pärast. Kasutamata pooliku tableti säilitamisel tuleb see tagasi panna avatud blistrisse või ribapakendisse ja panna see tagasi kokkupandavasse karpi. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Ravim on pakendatud kas blistritesse, mis koosnevad kinnisulatatud alumiiniumikihiga komposiitalumiiniumfooliumist, või ribadesse, mis on valmistatud mitmest alumiiniumfooliumi- /polüetüleenikihist.

Karp, mis sisaldab 1 blistrit 2 tabletiga (2 tabletti)

Karp, mis sisaldab 2 blistrit 2 tabletiga (4 tabletti)

Karp, mis sisaldab 52 blistrit 2 tabletiga (104 tabletti)

Karp, mis sisaldab 1 blistrit 8 tabletiga (8 tabletti)

Karp, mis sisaldab 3 blistrit 8 tabletiga (24 tabletti)

Karp, mis sisaldab 6 blistrit 8 tabletiga (48 tabletti)

Karp, mis sisaldab 13 blistrit 8 tabletiga (104 tabletti)

Karp, mis sisaldab 5 riba 2 tabletiga (10 tabletti)

Karp, mis sisaldab 25 riba 2 tabletiga (50 tabletti) Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

  1. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 24.05.2017

10 TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.