Daivobet - salv (50mcg +0,5mg 1g)

ATC Kood: D05AX80
Toimeaine: kaltsipotriool +beetametasoon
Tootja: LEO Pharma A/S

Artikli sisukord

DAIVOBET
salv (50mcg +0,5mg 1g)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Daivobet, 50 mikrogrammi/0,5 mg/g salv kaltsipotriool, beetametasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Daivobet ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Daivobet’i kasutamist
 3. Kuidas Daivobet’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Daivobet’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Daivobet ja milleks seda kasutatakse

Daivobet salvi kasutatakse nahal, et ravida naastulist psoriaasi (harilik psoriaas) täiskasvanutel. Psoriaasi põhjustavad liiga kiiresti paljunevad naharakud. See põhjustab naha punetust, ketendust ja paksenemist.

Daivobet salv sisaldab kaltsipotriooli ja beetametasooni. Kaltsipotriool aitab normaliseerida naharakkude kasvu ja beetametasoon vähendab põletikku.

Mida on vaja teada enne Daivobet’i kasutamist

Ärge kasutage Daivobet’i:

 • kui olete kaltsipotriooli, beetametasooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on probleeme kaltsiumi kontsentratsiooniga organismis (küsige oma arstilt).
 • kui teil on teatud tüüpi psoriaas: nt erütrodermiline, eksfoliatiivne ja pustuloosne (küsige oma arstilt).

Kuna Daivobet sisaldab tugevatoimelist steroidi, ÄRGE kasutage seda nahal, millel on järgmised kahjustused:

 • naha viirusinfektsioonid (nt külmavillid või tuulerõuged);
 • naha seeninfektsioonid (nt nn sportlase jalg ja kassihaigus);
 • naha bakterinfektsioonid;
 • naha parasiitinfektsioonid (nt sügelised);
 • tuberkuloos (TB);
 • perioraalne dermatiit (punetav lööve suu ümber);
 • õhuke nahk, kergesti kahjustatavad veenid, venitusarmid;
 • ihtüoos (kuiv nahk kalasoomuseid meenutava ketendusega);
 • akne (vistrikud);
 • rosaatsea (näonaha tugev õhetus või punetus);
 • haavandid või nahavigastused.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Daivobet’i kasutamist ja kasutamise ajal pidage nõu oma arsti/meditsiiniõe/apteekriga:

 • kui te kasutate teisi kortikosteroide sisaldavaid ravimeid, kuna teil võivad tekkida kõrvaltoimed.
 • kui te olete seda ravimit kaua aega kasutanud ja planeerite selle lõpetamist (kuna steroidide äkilise lõpetamise korral võib psoriaas ägeneda või „õitsele puhkeda”).
 • kui teil on suhkruhaigus (diabeet), kuna steroidid võivad mõjutada teie veresuhkru taset.
 • kui teil tekib nahainfektsioon, kuna vajalikuks võib osutuda ravi katkestamine.
 • kui teil on teatud tüüpi psoriaas, mida nimetatakse tilkpsoriaasiks.
 • kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid.

Ettevaatusabinõud

 • Vältige ravimi kasutamist rohkem kui 30%l teie kehapinnast või rohkem kui 15 grammi ööpäevas.
 • Vältige ravimi kasutamist kompressi või sideme all, kuna see suurendab steroidi imendumist.
 • Vältige kasutamist kahjustatud naha suurel pinnal, limaskestadel või nahavoltides (kubemed, kaenlaalused, rindade alused), kuna see suurendab steroidi imendumist.
 • Vältige kasutamist näol või genitaalidel (suguelundid), kuna need on steroidide suhtes väga tundlikud.
 • Vältige liigset päevitamist, liigset solaariumi kasutamist ja muud valgusravi.

Lapsed

Daivobet’i ei ole soovitav kasutada alla 18-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Daivobet

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kui teie arst on nõustunud, et te võite last rinnaga toita, olge ettevaatlik ja ärge määrige Daivobet’i rindadele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sellel ravimil ei tohiks olla toimet teie autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Daivobet salv sisaldab butüleeritud hüdroksütolueeni (E321)

Daivobet salv sisaldab butüleeritud hüdroksütolueeni (E321). Võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti) või silmade ja limaskestade ärritust.

Kuidas Daivobet’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas Daivobet’i kasutada: kasutamiseks nahal.

Juhised õigeks kasutamiseks

 • Kasutage seda ainult psoriaasi puhul ja ärge kasutage nahal, kus psoriaasi ei ole.
 • Eemaldage kork ja kontrollige, et tuubi kate ei oleks salvi esmakordsel avamisel purunenud.
 • Katte purustamiseks kasutage korgi tagaküljel olevat teravikku.
 • Pigistage salvi puhtale sõrmele.
 • Hõõruge õrnalt nahale, kattes psoriaasist kahjustatud nahapiirkonna, kuni enamik salvist on naha sisse imendunud.
 • Ärge asetage nahale sidet, ärge katke ega mähkige seda tugevasti.
 • Pärast Daivobet’i kasutamist peske oma käsi korralikult (v.a. kui te kasutate salvi käte raviks). See väldib salvi juhuslikku sattumist teistele kehaosadele (eriti näole, peanahale, suhu ja silmadesse).
 • Ärge muretsege, kui veidi salvi satub psoriaasist kahjustatud naha ümber olevale tervele nahale; kui see liiga kaugele satub, pühkige see maha.
 • Optimaalse toime saavutamiseks ei ole soovitatav kohe pärast Daivobet’i salvi määrimist duši all või vannis käia.
 • Pärast salvi määrimist vältige kokkupuudet kergesti määrduvate rõivastega (nt siid).

Ravi kestus

 • Kasutage salvi üks kord päevas. Salvi kasutamine võib olla mugavam õhtul.
 • Tavapärane esmane raviperiood kestab 4 nädalat, kuid teie arst võib määrata muu raviperioodi.
 • Teie arst võib otsustada ka ravi korrata.
 • Ärge kasutage rohkem kui 15 grammi päevas.

Kui kasutate teisi kaltsipotriooli sisaldavaid ravimeid, ei tohi kaltsipotriooli sisaldavate ravimite üldkogus ületada 15 grammi päevas ning ravitava piirkonna suurus ei tohi ületada 30% kogu kehapindalast.

Mida võiks Daivobet’i kasutamisel oodata?

Enamus patsiente näevad ilmseid tulemusi 2 nädala pärast, kuigi psoriaas ei ole selleks hetkeks veel täielikult kadunud.

Kui te kasutate Daivobet’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete kasutanud rohkem kui 15 grammi päevas, pöörduge arsti poole.

Daivobet’i liigne kasutamine võib põhjustada kaltsiumitaseme muutusi veres, mis ravi katkestamisel tavaliselt normaliseerub.

Arst võib vajada teha vereanalüüse, et kontrollida, kas salvi liigne kasutamine on teie vere kaltsiumisisaldust muutnud.

Liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada ka teie neerupealiste töö muutumist (need asuvad neerude peal ning toodavad hormoone).

Kui te unustate Daivobet’i kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Daivobet’i kasutamise

Daivobet’i kasutamine tuleb lõpetada nii, nagu teie arst on teile öelnud. Vajalikuks võib osutuda ravi järk-järguline lõpetamine, eriti kui te olete seda pikka aega kasutanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Pöörduge viivitamatult oma arsti/meditsiiniõe poole, kui tekib mõni allpool mainitud kõrvaltoimetest. Vajalikuks võib osutuda teie ravi lõpetamine.

Daivobet’i kasutamisel on teatatud järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest. Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • psoriaasi süvenemine. Kui teie psoriaas süveneb, pöörduge arsti poole niipea kui võimalik.

Harv (võib esineda kuni1 inimesel 1000-st):

 • tekkida võib pustuloosne psoriaas (punetav ala kollakate mädavillidega, tavaliselt kätel või jalgadel). Selliste nähtude puhul lõpetage Daivobet’i kasutamine ja rääkige sellest oma arstile niipea kui võimalik.

Mõned tõsised kõrvaltoimed on teadaolevalt põhjustatud beetametasooni (tugevatoimeline steroid), Daivobet’i ühe koostisosa, poolt. Kui teil peaks mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest tekkima, rääkige

sellest oma arstile niipea kui võimalik. Need kõrvaltoimed on tõenäolisemad pikaajalise kasutamise korral, kasutamisel nahavoltides (nt kube, kaenlaalune piirkond või rindade all), kasutamisel sideme all või kasutamisel suurtel nahapindadel.

Kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

 • Teie neerupealised võivad lakata korralikult töötamast. Selle märgiks on väsimus, depressioon ja ärevus.
 • Katarakt (ähmane ja udune nägemine, raskused öise nägemisega ja valgustundlikkus) või silmasisese rõhu tõus (tunnusteks on silmavalu, silma punetus, nägemise nõrgenemine või ähmastumine).
 • Infektsioonid (kuna immuunsüsteem, mis võitleb infektsioonidega, võib olla alla surutud või nõrgenenud).
 • Pustuloosne psoriaas (punetus kollakate mädavillidega tavaliselt kätel või jalgadel). Selliste nähtude puhul lõpetage Daivobet’i kasutamine ja teavitage sellest oma arsti niipea kui võimalik.
 • Mõju veresuhkru tasemele diabeedi korral (kui teil on diabeet, võivad esineda teil vereglükoosi väärtuste kõikumised).

Tõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool:

 • Allergilised reaktsioonid koos näo või muude kehaosade, nt käte või jalgade tugeva tursega. Tekkida võivad suu/kõri turse ja hingamisraskused. Kui teil tekib allergiline reaktsioon, lõpetage Daivobet’i kasutamine, teavitage viivitamatult arsti või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.
 • Ravi selle salviga võib põhjustada kaltsiumitaseme tõusu teie veres või uriinis (tavaliselt siis, kui kasutatud on liiga palju salvi). Vere kaltsiumitaseme tõusu sümptomiteks on ülemäärane uriini eritumine, kõhukinnisus, lihasnõrkus, segasus ja kooma. Tegemist võib olla tõsise kõrvaltoimega ning te peate otsekohe võtma ühendust oma arstiga. Siiski, kui ravi katkestatakse, siis kaltsiumitase normaliseerub.

Vähem tõsised kõrvaltoimed

Daivobet’i kasutamisel on teatatud järgmiste vähem tõsiste kõrvaltoimete esinemisest.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • sügelus
 • naha kihistumine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • nahavalu või nahaärritus
 • lööve koos naha põletikuga (dermatiit)
 • nahapunetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem)
 • karvanääpsupõletik või turse (follikuliit)
 • nahavärvi muutused piirkondades, kus olete kasutanud salvi
 • nahalööve
 • põletustunne
 • nahainfektsioonid
 • naha õhenemine
 • punaste või lillade laikude esinemine nahal (purpur või verevalumid).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • karvafolliikulite bakteriaalne või seeninfektsioon (furunkel)
 • allergilised reaktsioonid
 • hüperkaltseemia
 • venitusarmid
 • naha valgustundlikkus, mis põhjustab lööbe
 • akne
 • kuiv nahk
 • tagasilöögiefekt: sümptomite/psoriaasi süvenemine pärast ravi lõppu.

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • nägemise ähmastumine.

Beetametasooni peamiselt pikaajalisest kasutamisest tingitud vähem tõsised kõrvaltoimed võivad olla alljärgnevad. Kui te märkate ükskõik millist neist, pöörduge võimalikult kiiresti arsti või meditsiiniõe poole.

 • naha õhenemine
 • naha pindmiste veresoonte või venitusarmide nähtavaletulek
 • muutused juuksekasvus
 • punetav lööve suu ümber (perioraalne dermatiit)
 • nahalööve koos põletiku või tursega (allergiline kontaktdermatiit)
 • kuldset värvi geeliga täidetud vinnid (kolloidmiiliumid)
 • nahavärvi heledamaks muutumine (depigmentatsioon)
 • karvanääpsu põletik või turse (follikuliit).

Vähem tõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool, on järgmised:

 • naha kuivus
 • valgustundlikkus, mis põhjustab lööbe
 • ekseem
 • sügelus
 • nahaärritus
 • põletus ja kipitustunne
 • väikeste veresoonte laienemisest tingitud nahapunetus (erüteem)
 • lööve
 • lööve koos nahapõletikuga (dermatiit)
 • psoriaasi ägenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Daivobet’i säilitada

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
 • Hoida temperatuuril kuni 25°C
 • Tuub tuleb hävitada pärast esmast avamist 1 aasta pärast. Kirjutage tuubi esmase avamise kuupäev karbil olevasse lahtrisse.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Daivobet sisaldab

Toimeained on kaltsipotriool ja beetametasoon.

Üks gramm salvi sisaldab 50 mikrogrammi kaltsipotriooli (monohüdraadina) ja 0,5 mg beetametasooni (dipropionaadina).

Teised koostisosad on vedel parafiin, all-rac-alfa-tokoferool, polüoksüpropüleenstearüüleeter, valge vaseliin, butüleeritud hüdroksütolueen (E321).

Kuidas Daivobet välja näeb ja pakendi sisu

Daivobet salv on tuhmvalge kuni kollane salv, mis on pakendatud alumiinium/epoksüfenool tuubidesse, milledel on polüetüleenist keeratav kork.

Pakendi suurused: 15, 30, 60, 100 ja 120 g.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

Tootja:

LEO Laboratories Ltd.

Cashel Road

Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Biocodex OÜ

Väike – Paala 1 EE-11415 Tallinn Tel: +372 605 6014 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Daivobet®: Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Läti, Leedu, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi.

Dovobet®: Belgia, Küpros, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Ühendkuningriik.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Daivobet, 50 mikrogrammi/0,5 mg/g salv

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks gramm salvi sisaldab 50 mikrogrammi kaltsipotriooli (monohüdraadina) ja 0,5 mg beetametasooni (dipropionaadina).

INN. Calcipotriolum, betamethasonum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Butüleeritud hüdroksütolueen (E321) 50 mikrogrammi/g salvis.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Salv.

Tuhmvalge kuni kollane.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Paiksele ravile alluva stabiilse naastulise psoriaasi ravi täiskasvanutel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Daivobet salvi tuleb haigusest haaratud nahapiirkonnale määrida üks kord ööpäevas. Soovitav ravikuur on 4 nädalat. On kogemus, kus Daivobet’i ravikuure tehti kuni 52 nädalat. Kui pärast

4 nädala möödumist ravi on vaja jätkata või uuesti alustada, tuleb seda teha pärast arstlikku läbivaatust ning regulaarse meditsiinilise järelevalve all.

Kaltsipotriooli sisaldavate ravimite kasutamisel ei tohi maksimaalne ööpäevane annus ületada 15 g. Kaltsipotriooli sisaldavate ravimitega ravitav kehapinna suurus ei tohi ületada 30% (vt lõik 4.4).

Patsientide eripopulatsioonid

Neeru- ja maksakahjustus

Daivobet salvi ohutust ja efektiivsust raske neerupuudulikkusega või raske maksafunktsiooni häirega patsientidel ei ole hinnatud.

Lapsed

Daivobet salvi ohutust ja efektiivsust alla 18-aastastel lastel ei ole uuritud. Praegu teadaolevad andmed laste puhul vanuses 12 kuni 17 aastat on toodud lõikudes 4.8 ja 5.1, kuid soovitusi annustamise osas teha ei saa.

Manustamisviis

Daivobet salvi manustada kahjustatud nahapiirkonnale. Optimaalse toime saavutamiseks ei ole soovitatav duši alla või vanni minna kohe pärast Daivobet salvi kasutamist.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Daivobet on vastunäidustatud erütrodermilise, eksfoliatiivse ja pustuloosse psoriaasi korral.

Kaltsipotriooli sisalduse tõttu on Daivobet vastunäidustatud patsientidele, kellel on teadaolev kaltsiumi ainevahetuse häire (vt lõik 4.4).

Kortikosteroidi sisalduse tõttu on Daivobet vastunäidustatud järgmistel juhtudel: naha viiruskahjustused (nt herpes või tuulerõuged), seente põhjustatud või bakteriaalsed nahainfektsioonid, parasiitnakkused, tuberkuloosi manifesteerumine nahal, perioraalne dermatiit, atroofiline nahk, atroofilised striiad, nahaveenide fragiilsus, ihtüoos, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, haavandid ja haavad (vt lõik 4.4.).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Toimed endokriinsüsteemile

Daivobet salv sisaldab tugevatoimelist III grupi steroidi ja samaaegset ravi teiste steroididega tuleb vältida. Süsteemse imendumise tõttu võivad ka kortikosteroidide lokaalse manustamise korral tekkida kortikoidide süsteemse raviga seotud kõrvaltoimed, nagu adrenokortikaalne supressioon või mõju diabeedi metaboolsele kontrollile.

Tuleb vältida kasutamist oklusioonsidemete all, kuna see suurendab kortikosteroidide süsteemset imendumist. Vältida tuleb kasutamist kahjustatud naha suurtel pindadel ja oklusioonsidemete all või limaskestadel või nahavoltides, kuna sel moel suureneb kortikosteroidide süsteemne imendumine (vt lõik 4.8).

Uuringus, kuhu kaasati peanaha ja keha ulatusliku psoriaasiga patsiendid, kellel kasutati Daivobet geeli (peanahale) suurte annuste ja Daivobet salvi (kehale) suurte annuste kombinatsiooni, täheldati 5-l patsiendil 32-st pärast adrenokortikotroopse hormooni (ACTH) stimuleerimist kortisooli vastuse piiripealset vähenemist pärast 4 ravinädalat (vt lõik 5.1).

Nägemishäired

Kortikosteroidide süsteemsel ja toopilisel kasutamisel võib esineda nägemishäireid. Kui patsiendil tekib nägemise ähmastumine või muid nägemishäireid, tuleb kaalutleda patsiendi suunamist silmaarsti juurde, et uurida võimalikke põhjusi, mis võivad olla näiteks kae, glaukoom või harvikhaigused, näiteks tsentraalne seroosne korioretinopaatia (CSCR), mida on täheldatud kortikosteroidide süsteemsel ja toopilisel kasutamisel.

Toimed kaltsiumi ainevahetusele

Kaltsipotriooli sisalduse tõttu võib maksimaalse ööpäevase annuse (15 g) ületamisel tekkida hüperkaltseemia. Seerumi kaltsiumisisaldus normaliseerub ravi katkestamisel. Hüperkaltseemia risk on minimaalne kui järgitakse kaltsipotriooli puudutavaid soovitusi. Vältida tuleb rohkem kui 30% kehapinna ravimist (vt lõik 4.2).

Lokaalsed kõrvaltoimed

Daivobet sisaldab tugevatoimelist III grupi steroidi ning samaaegset ravi teiste steroididega samas piirkonnas tuleb vältida.

Näonahk ja suguelundid on kortikosteroidide suhtes väga tundlikud. Nendes piirkondades ei tohi seda ravimit kasutada.

Patsiendile tuleb selgitada ravimi õiget kasutamist, et vältida selle manustamist ja juhuslikku sattumist näole, suhu ja silma. Juhusliku sattumise vältimiseks nendesse piirkondadesse tuleb pärast igat manustamist käed pesta.

Kaasnevad nahainfektsioonid

Kui nahakahjustusele tekib sekundaarne infektsioon, tuleb seda ravida antimikroobsete vahenditega. Siiski, kui infektsioon süveneb, tuleb ravi kortikosteroididega katkestada (vt lõik 4.3).

Ravi katkestamine

Psoriaasi ravimisel lokaalsete kortikosteroididega võib ravi katkestamisel esineda generaliseerunud pustuloosse psoriaasi risk või tagasilöögi efekt. Seetõttu peaks ravijärgses perioodis jätkuma patsiendi meditsiiniline jälgimine.

Pikaajaline kasutamine

Pikaajalise kasutamise korral on suurenenud risk kortikosteroidide lokaalsete ja süsteemsete kõrvaltoimete tekkeks. Kortikosteroidide pikaajalisest kasutamisest tingitud kõrvaltoimete tekkimisel tuleb ravi katkestada (vt lõik 4.8).

Hindamata kasutusalad

Daivobet´i kasutamise kohta väikeselaigulise psoriaasi puhul kogemus puudub.

Samaaegne ravi ja kokkupuude UV-kiirgusega

Ravimi kasutamise kohta peanahal kogemus puudub. Keha psoriaasi kollete raviks mõeldud Daivobet salvi on kasutatud koos peanaha psoriaasi raviks mõeldud Daivobet geeliga, kuid kogemus samaaegse ravi kohta teiste paikseks kasutamiseks mõeldud psoriaasivastaste ravimitega samas ravitavas piirkonnas, teiste süsteemselt manustatavate psoriaasivastaste ravimitega või koos valgusraviga on piiratud.

Ravi ajal Daivobet´iga on soovitatav arstidel patsientidele selgitada nii loodusliku kui ka kunstliku päikesevalguse liigse kokkupuute piiramise või vältimise vajadust. Lokaalselt manustatavat kaltsipotriooli võib koos UV-kiirgusega kasutada vaid juhul, kui arst ja patsient leiavad, et sellest saadav potentsiaalne kasu ületab sellega seotud potentsiaalsed riskid (vt lõik 5.3).

Abiainetest tingitud kõrvaltoimed

Daivobet salv sisaldab abiainena butüleeritud hüdroksütolueeni (E321). See võib põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (kontaktdermatiit) ning silmade ja limaskestade ärritust.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Daivobet´i kasutamise kohta rasedatel pole piisavalt andmeid. Glükokortikoididega tehtud loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3), kuid mitmed epidemioloogilised uuringud (vähem kui 300 raseda andmed) ei ole näidanud kaasasündinud väärarenguid lastel, kes sündisid naistel, keda raseduse ajal raviti kortikosteroididega. Potentsiaalne risk inimesele ei ole teada. Seetõttu tohib Daivobet salvi raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui ravist saadav võimalik kasu kaalub üles võimaliku kaasuva riski.

Imetamine

Beetametasoon eritub rinnapiima, kuid terapeutiliste annuste korral on imikul tekkivate kõrvaltoimete risk ebatõenäoline. Kaltsipotriooli eritumise kohta rinnapiima andmed puuduvad. Daivobet´i määramisel rinnaga toitvale naisele tuleb olla ettevaatlik. Patsiendile tuleb soovitada rinnaga toitmise ajal Daivobet´i mitte kasutada rindadele.

Fertiilsus

Uuringutes rottidega, kellele manustati suukaudset kaltsipotriooli või beetametasoondipropionaati, ei täheldatud isas- ega emasloomade fertiilsuse häireid (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Daivobet ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissageduste hindamine põhineb ühendatud andmete analüüsil, mis on saadud kliiniliste uuringute, sealhulgas müügiloajärgsete ohutusuuringute ning spontaanse raporteerimise käigus.

Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed ravi ajal olid erinevad nahareaktsioonid, nagu sügelus ja naha ketendus.

Esines ka pustuloosset psoriaasi ja hüperkaltseemiat.

Kõrvaltoimed on loetletud MedDRA organsüsteemi klasside kaupa ning individuaalsed kõrvaltoimed on loetletud alates kõige sagedamini teatatutest. Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed loetletud raskusastme vähenemise järjekorras.

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Infektsioonid ja infestatsioonid

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Nahainfektsioonid*

 

Follikuliit

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Furunkel

Immuunsüsteemi häired

 

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Ülitundlikkus

Ainevahetus- ja toitumishäired

 

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Hüperkaltseemia

Silma kahjustused

 

Teadmata

Nägemise ähmastumine****

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Naha ketendus

 

Sügelus

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Naha atroofia

 

Psoriaasi ägenemine

 

Dermatiit

 

Erüteem

 

Lööve**

 

Purpur või verevalumid

 

Naha põletustunne

 

Nahaärritus

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Pustulaarne psoriaas

 

Naha striiad

 

Naha valgustundlikkus

 

Akne

 

Kuiv nahk

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Manustamiskoha pigmentatsiooni muutused

 

Valu manustamiskohas***

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Tagasilöögi efekt

* On teatatud nahainfektsioonidest, sealhulgas bakteriaalsed, seen- ja viirusinfektsioonid.

 • **On teatatud erinevat liiki lööbereaktsioonidest, nagu eksofoliatiivne lööve, papuloosne lööve ja pustuloosne lööve.
 • ***Manustamiskoha valu alla loetakse ka põletustunne manustamiskohas.

****vt ka lõik 4.4.

Lapsed

Kontrollimata avatud uuringus raviti 33 psoriasis vulgaris’ega noorukit vanuses 12...17 aastat Daivobet salviga nelja nädala jooksul, maksimaalselt 56 grammiga nädalas. Ühtegi uut kõrvaltoimet ei tähendatud ning probleeme seoses süsteemsete kortikosteroidide toimetega ei ilmnenud. Siiski ei anna uuringu suurus võimalust teha konkreetseid järeldusi Daivobet salvi ohutusprofiili kohta laste ning noorukite puhul.

Arvatakse, et allpool loetletud kõrvaltoimed on seotud kaltsipotriooli ja beetametasooni ravimklassidesse kuuluvate ravimite toimega:

Kaltsipotriool

Kõrvaltoimeteks on manustamiskoha reaktsioonid, sügelus, nahaärritus, põletus- ja torkimistunne, naha kuivus, erüteem, lööve, dermatiit, ekseem, psoriaasi ägenemine, valgustundlikkus- ja ülitundlikkusreaktsioonid sh angioödeemi ja näo turse väga harv esinemine.

Väga harva võivad tekkida süsteemsed toimed pärast lokaalset kasutamist, põhjustades hüperkaltseemiat või hüperkaltsuuriat (vt lõik 4.4).

Beetametasoon (dipropionaadina)

Pärast paikset manustamist, eriti pikaajalisel manustamisel, võivad esineda lokaalsed reaktsioonid, sh naha atroofia, teleangiektaasia, striiad, follikuliit, hüpertrihhoos, perioraalne dermatiit, allergiline kontaktdermatiit, depigmentatsioon ja kolloidmiiliumid.

Psoriaasi ravimisel paiksete kortikosteroididega on risk generaliseerunud pustuloosse psoriaasi tekkimiseks.

Kortikosteroidide lokaalsest kasutamisest tingitud süsteemsed toimed esinevad täiskasvanutel harva, kuid siiski võivad need olla rasked. Esineda võivad adrenokortikaalne supressioon, katarakt, infektsioonid, mõju diabeedi metaboolsele kontrollile ja silma siserõhu tõus, eriti pärast pikaajalist ravi. Süsteemsed kõrvaltoimed tekivad sagedamini, kui manustatakse oklusioonsideme (kile, nahavoldid) alla, kui manustatakse suurtele nahapindadele ja kui ravi on pikaaegne (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Soovitatud annusest suuremas annuses kasutamine võib põhjustada seerumi kaltsiumi kontsentratsiooni tõusu, mis ravi katkestamisel langeb. Hüperkaltseemia sümptomite hulka kuuluvad polüuuria, kõhukinnisus, lihasnõrkus, segasus ja kooma.

Paiksete kortikosteroidide liigne pikaajaline kasutamine võib pärssida hüpofüüsi ja neerupealiste funktsioone, põhjustades neerupealiste sekundaarse puudulikkuse, mis tavaliselt on pöörduv. Sellistel juhtudel on näidustatud sümptomaatiline ravi.

Kroonilise toksilisuse korral tuleb kortikosteroidravi lõpetada järk-järgult.

On teatatud ühest ulatusliku erütrodermilise psoriaasiga patsiendist, kellel Daivobet salvi väärkasutamise tõttu, raviti 240 g salviga nädalas (vastab ligikaudu 34 g päevaannusele) 5 kuu jooksul (maksimaalne soovituslik annus 15 g üks kord päevas), tekkis ravi ajal Cushingi sündroom ja ja pärast ravi järsku lõpetamis pustuloosne psoriaas.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Psoriaasivastased ained. Teised psoriaasivastased ained paikseks kasutamiseks, kaltsipotriool, kombinatsioonid.

ATC-kood: D05AX52

Kaltsipotriool on D-vitamiini analoog. In vitro andmed näitavad, et kaltsipotriool indutseerib keratinotsüütide diferentseerumist ja pärsib nende proliferatsiooni. See arvatakse olevat toime aluseks psoriaasi ravis.

Nagu teised paiksed kortikosteroidid, on beetametasoondipropionaat põletikuvastase, sügelusvastase, vasokonstriktiivse ja immunosupresseeriva toimega, kuid ilma et see haigust raviks. Oklusiooni abil saab toimet tugevdada, kuna suureneb ravimi tungimine sarvkihti. Selle tulemusena suureneb ka kõrvaltoimete sagedus. Üldiselt on paiksete steroidide põletikuvastase toime mehhanism ebaselge.

634 psoriaasiga patsienti hõlmavas ohutusuuringus uuriti vajadusel kord päevas kasutatava Daivobet salvi korduvaid ravikuure kas monoteraapiana või Daivonex’iga vaheldumisi kasutades kuni 52 nädala jooksul; võrdlusena Daivonex’i monoteraapiaga 48 nädala jooksul pärast esmast ravikuuri Daivobet salviga. Kõrvaltoimeid esines 21,7%-l patsientidest Daivobet salvi grupist, 29,6%-l Daivobet salvi/Daivonex’i vaheldumisi kasutamise grupist ja 37,9%-l Daivonex grupist. Kõrvaltoimeid, mida Daivobet salvi grupis esines rohkem kui 2%-l patsientidest, olid sügelus (5,8%) ja psoriaas (5,3%). Kortikosteroidide pikaajalisest kasutamisest tingitud murettekitavaid kõrvaltoimeid (nt nahaatroofia, follikuliit, depigmentatsioon, furunklid ja purpura) teatati 4,8%-l patsientidest Daivobet salvi grupist, 2,8%-l Daivobet salvi/Daivonex’i vaheldumisi kasutamise grupist ja 2,9%-l Daivonex’i grupist.

Neerupealiste vastus AKTH-le määrati seerumi kortisoolitaseme mõõtmisega patsientidel, kellel oli nii ulatuslik peanaha kui ka keha psoriaas ja kes kasutasid nädalas kuni 106 g Daivobet geeli ja Daivobet salvi kombinatsiooni. Pärast 4-nädalast ravi täheldati 5-l patsiendil 32-st (15,6%) kortisooli vastuse piiripealset vähenemist 30 minutit pärast stimuleerimist AKTH-ga ning 2-l patsiendil 11-st (18,2%), kes jätkasid ravi kuni 8 nädalat. Kõikidel juhtudel olid 60 minutit pärast AKTH-ga stimuleerimist seerumi kortisoolitasemed normaalsed. Nendel patsientidel ei täheldatud muutusi kaltsiumi ainevahetuses. HPA supressiooni osas näitab see uuring mõningal määral, et väga kõrgetes annustes Daivobet geelil ja salvil võib olla nõrk toime HPA teljele.

Lapsed

Neerupealiste vastust AKTH suhtes mõõdeti kontrollimata neljanädalase uuringu käigus 33 kehapsoriaasiga noorukil vanuses 12...17 aastat, kes kasutasid kuni 56 g Daivobet salvi nädalas. Ühtegi juhtu HPA telje allasurumisest ei tähendatud. Ühtegi hüperkaltseemia juhtu ei tähendatud, kuid ühel patsiendil tõusis kaltsiumi tase uriinis, mis võis olla seotud raviga.

Farmakokineetilised omadused

Radioaktiivselt märgistatud salviga tehtud kliinilised uuringud näitavad, et kaltsipotriooli ja beetametasooni süsteemne imendumine Daivobet salvist on tervele nahale manustatuna (625 cm) 12 tunni jooksul, vähem kui 1% annusest (2,5 g). Kasutamine psoriaasinaastudel ja tihedate sidemete all võib paiksete kortikosteroidide imendumist suurendada. Imendumine kahjustatud naha kaudu on ligikaudu 24%.

Süsteemse ekspositsiooni järgselt mõlemad toimeained – kaltsipotriool ja beetametasoondipropionaat

– metaboliseeritakse kiiresti ja ulatuslikult. Seonduvus valkudega on ligikaudu 64%. Plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast veenisisest manustamist on 5...6 tundi. Kuna nahas moodustub depoo, kestab eritumine pärast nahale manustamist päevi. Beetametasoon metaboliseeritakse peamiselt maksas, kuid ka neerudes glükuroniidiks ja sulfaatestriteks. Kaltsipotriool eritub peamiselt roojaga (rotid ja minisead) ning beetametasoondipropionaat uriiniga (rotid ja hiired). Radioaktiivselt märgistatud kaltsipotriooli ja beetametasoondipropionaadiga tehtud jaotuvusuuringud rottidel näitasid, et kõrgeim radioaktiivsuse tase oli vastavalt maksas ja neerudes.

Kõigi 34 keha ja peanaha ulatusliku psoriaasiga 4 kuni 8 nädalat Daivobet geeli ja Daivobet salviga ravitud patsientide vereproovides olid kaltsipotriooli ja beetametasoondipropionaadi sisaldused tuvastamise alumisest piirist madalamad. Üks kaltsipotriooli ja üks beetametasoondipropionaadi metaboliit tuvastati mõnel patsiendil.

Prekliinilised ohutusandmed

Kortikosteroididega tehtud loomkatsed on näidanud reproduktsioonitoksilisust (suulaelõhe, skeleti väärarendid). Kortikosteroidide pikaajalise suukaudse manustamise kohta läbi viidud reproduktsioonitoksilisuse uuringutes rottidel täheldati pikenenud gestatsiooniaega ning pikenenud ja rasket poegimist. Lisaks täheldati järeltulijate elulemuse vähenemist, kehakaalu langust ning väiksemat kehakaalu suurenemist. Fertiilsuse häirumist ei täheldatud. Nende asjakohasus inimestel ei ole teada.

Kaltsipotriooliga hiirtel läbi viidud dermaalne ja rottidel läbi viidud suukaudne kartsinogeensuse uuring ei näidanud ohtu inimestele.

Foto(ko)kartsinogeensuse uuringud hiirtel näitavad, et kaltsipotriool võib tugevdada UV-kiirguse võimet tekitada nahakasvajaid.

Dermaalne kartsinogeensuse uuring hiirtel ja suukaudne kartsinogeensuse uuring rottidel ei näidanud beetametasoondipropionaadi kahjulikku riski inimestele. Beetametasoondipropionaadiga ei ole teostatud fotokartsinogeensuse uuringuid.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Vedel parafiin

Polüoksüpropüleenstearüüleeter

All-rac-alfa-tokoferool

Valge vaseliin

Butüleeritud hüdroksütolueen (E321)

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast esmast avamist: 1 aasta.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiinium/epoksüfenooltuub polüetüleenist keeratava korgiga.

Tuubide suurused: 3 g (näidis), 15 g, 30 g, 60 g, 100 g ja 120 g.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 6.12.2002

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.11.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018