Donepezil orion - õhukese polümeerikattega tablett (10mg)

ATC Kood: N06DA02
Toimeaine: donepesiil
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

DONEPEZIL ORION
õhukese polümeerikattega tablett (10mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Donepezil Orion, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Donepesiilvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Donepezil Orion ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Donepezil Orion’i võtmist
 3. Kuidas Donepezil Orion’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Donepezil Orion’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Donepezil Orion ja milleks seda kasutatakse

Donepezil Orion (donepesiilvesinikkloriid) kuulub atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite rühma. Donepesiil suurendab ajus teatud aine (atsetüülkoliini) sisaldust, mis on vajalik mälufunktsiooni toimimiseks, aeglustades atsetüülkoliini lagunemist.

Seda kasutatakse dementsuse sümptomite raviks (ratsionaalse käitumise häire) isikutel, kellel on diagnoositud kerge kuni keskmise raskusega Alzheimeri tõbi (krooniline vaimuhaigus). Sümptomiteks on süvenev mälukaotus, segasus ja käitumise muutused. Selle tagajärjel on Alzheimer’i tõvega patsientidel järjest raskem ja raskem oma igapäevaeluga toime tulla.

Donepezil Orion’i kasutatakse ainult täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Donepezil Orion’i võtmist

Ärge võtke Donepezil Orion'i:

 • kui olete donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Donepezil Orion’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga kui teil on või on olnud:

 • mao või kaksteistsõrmikuhaavandid;
 • krambid või krambihood;
 • südamehaigus, nt ebakorrapärane või väga aeglane pulss;
 • astma (düspnoe) või mõni muu krooniline kopsuhaigus;
 • probleeme maksaga või maksapõletik (teie annust tuleb reguleerida);
 • raskusi urineerimisel või neeruhaigus.

Samuti rääkige oma arstile, kui olete rase või arvate, et võite olla rase.

Palun rääkige oma arsti või apteekriga, kui teil esineb ükskõik milline ülalloetletud seisund Donepezil Orion’i võtmise ajal.

Muud ravimid ja Donepezil Orion

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Öelge alati oma arstile või apteekrile, kui te lisaks Donepezil Orion’ile kasutate või saate alljärgnevaid ravimeid:

 • teised Alzheimer’i haiguse ravimid (nt galantamiin või rivastigmiin);
 • valuvaigistid või ravimid, mida kasutatakse artriidi raviks, nt atsetüülsalitsüülhape, mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd), nt ibuprofeen ja diklofenak;
 • antikolinergilised ravimid, nt tolterodiin;
 • antibiootikumid, nt erütromütsiin ja rifampitsiin;
 • seenevastased ravimid, nt ketokonasool ja itrakonasool (seeni hävitavad ja nende paljunemist takistavad preparaadid);
 • lihaslõõgastid, nt diasepaam, suktsinüülkoliin;
 • antidepressandid (depressiooniravimid), nt fluoksetiin;
 • antikonvulsandid (ravimid, mida kasutatakse erinevat tüüpi krampide vältimiseks), nt fenütoiin ja karbamasepiin;
 • südameravimid, nt kinidiin, beetablokaatorid (propranolool ja atenolool);
 • üldanesteetikumid.

Kui teil seisab ees operatsioon, milleks on vajalik üldanesteesia (narkoos), öelge oma arstile ja anestesioloogile, et kasutate Donepezil Orion’i.

Donepezil Orion’i võib kasutada neeruhaigusega patsientidel ning kerge kuni mõõduka maksahaiguse korral. Rääkige kohe oma arstile, kui teil on neeru- või maksahaigus. Raske maksahaigusega patsiendid ei tohi Donepezil Orion’i võtta.

Donepezil Orion koos toidu, joogi ja alkoholiga

Donepezil Orion’i manustatakse koos vedelikuga (klaas vett). Toit ei mõjuta ravimi toimet. Donepesiili kasutamise ajal tuleb piirata alkoholi tarbimist, kuna alkohol võib muuta donepesiili toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Donepezil Orion’i ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal. Donepezil Orion’i ei tohi kasutada imetamise ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alzheimer’i tõbi võib vähendada teie võimet juhtida autot või töötada masinatega ning te ei tohi nimetatud toiminguid teha, kui teie arst ei ole öelnud, et see on ohutu. Samuti võib teie ravim põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe ja kui teil sellised toimed tekivad, ei tohi te juhtida autot ega töötada masinatega.

Donepezil Orion sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Donepezil Orion’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teile määratava tableti tugevus sõltub ravimi tarvitamise kestusest ning arsti soovitustest. Tavaliselt alustatakse 5 mg donepesiilvesinikkloriidiga igal õhtul. Ühe kuu möödudes võib arst soovitada teil võtta 10 mg igal õhtul. Maksimaalne soovitatav annus on 10 mg igal õhtul.

Võtke Donepezil Orion’i tablett suu kaudu koos klaasi veega õhtul enne magamaminekut.

Kui kaua te peate Donepezil Orion’i võtma?

Järgige alati oma arsti või apteekri juhiseid ravimi võtmisel ja võtmisaegade kohta. Ärge muutke annust ise ilma arsti soovituseta. Teie arst või apteeker ütleb, kui kaua peaksite tablette kasutama. Peaksite käima aeg-ajalt arsti juures, et kontrollida ravi tulemust ja hinnata sümptomeid.

Kui te kasutate Donepezil Orion’i rohkem kui ette nähtud

Ärge võtke ravimit rohkem kui teie igapäevane soovitatav annus.

Kui võtsite rohkem ravimit kui ette nähtud, helistage otsekohe oma arstile. Kui arsti ei ole võimalik kätte saada, pöörduge kohe lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Haiglasse minnes tuleb alati kaasa võtta tabletid ja ravimi pakend, et arst saaks teada, mis ravimit te võtsite. Üleannustamise sümptomid on iiveldus ja oksendamine, süljevool, higistamine, aeglane südame löögisagedus, madal vererõhk (kergelt joobnud tunne või pearinglus püsti tõusmisel), hingamisprobleemid, teadvuskaotus ja krambid (tõmblused) või krambihood.

Kui te unustate Donepezil Orion’i kasutada

Kui unustate ravimi võtmata, võtke üks tablett järgmisel päeval tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui unustate oma ravimit võtta rohkem kui ühe nädala jooksul, pidage nõu oma arstiga, enne kui jätkate ravimi võtmist.

Kui te lõpetate Donepezil Orion’i kasutamise

Ärge katkestage tablettide võtmist, kui arst ei ole nii määranud. Ravi lõpetamisel kaob järk-järgult donepesiili kasulik toime.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Donepezil Orion’i kasutavad patsiendid on teatanud järgmistest kõrvaltoimetest:

Tõsised kõrvaltoimed

Te peate teatama viivitamatult oma arstile, kui märkate järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid. Te võite vajada kiiret meditsiinilist ravi.

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

 

kõhulahtisus

iiveldus

 • maksakahjustus, nt maksapõletik (hepatiit). Hepatiidi sümptomid on iiveldus või oksendamine, söögiisu kaotus, üldine halb enesetunne, palavik, sügelus, naha ja silmade muutumine kollaseks ning uriini muutumine tumedaks (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st).
 • mao või kaksteistsõrmiku haavandid. Haavandi sümptomid on valu ja ebamugavustunne kõhus (seedehäire), mis annab tunda naba ja rinnakuluu vahelises piirkonnas (võib esineda kuni 1 inimesel 100st).
 • mao või soolte veritsus. See võib muuta teie väljaheite mustaks ja tõrvataoliseks või põhjustada nähtavat vereeritust pärasoolest (võib esineda kuni 1 inimesel 100st).
 • krambid (tõmblused) või krambihood (võib esineda kuni 1 inimesel 100st).
 • palavik koos lihasjäikusega, higistamine või teadvustaseme langus (häire, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks) (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st).
 • lihasnõrkus, valulikkus või valu, eelkõige juhul, kui teil on samal ajal halb enesetunne, palavik või tume uriin. Neid nähte võib tekitada lihaskoe ebanormaalne lagunemine (seisund, mida nimetatakse rabdomüolüüsiks), mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemide tekkeni (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st).

peavalu

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

külmetushaigus

väsimus

ebamugavustunne kõhus

nahalööve

söögiisu kaotus

sügelus

hallutsinatsioonid (nähakse või kuuldakse

lihaskrambid

 

asju, mida ei ole tegelikult olemas)

 

 

agiteeritus

tahtele allumatu urineerimine

agressiivne käitumine

valu

minestus

õnnetusjuhtumid (patsientidel on suurem

 

 

 

kalduvus kukkuda ja saada

 

 

 

õnnetusvigastusi)

pearinglus

ebatavalised unenäod, sh hirmu-unenäod

oksendamine

unetus (unehäired)

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

aeglane pulss

veres kreatiinkinaasi taseme tõus (kreatiinkinaas osaleb lihaste ainevahetuses)

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

liikumishäired, nt värisemine, jäikus või kontrollimatud liigutused, peamiselt näos ja keelel, aga ka jäsemetel

südameblokaad

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Donepezil Orion’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Donepezil Orion sisaldab

 • Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid.

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab 9,12 mg donepesiilile.

 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos 2910 (E464), titaandioksiid (E171), propüleenglükool, talk.

Kuidas Donepezil Orion välja näeb ja pakendi sisu

Valge, ümmargune õhukese polümeerikattega tablett, mille diameeter on ligikaudu 9,3 mm ja mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused: 14, 28, 56, 84, 98 ja 112 tabletti pakendis (blistris 14 tabletti). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Eesti: Donepezil Orion Saksamaa: Donepezilhydrochloride Orion

Taani, Norra, Poola, Iirimaa: Doneprion Ühendkuningriigid: Donepezil Hydrochloride

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Orion Pharma Eesti OÜ

Lastekodu 5-24

10115 Tallinn

Tel/Faks: 6616863

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Donepezil Orion, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab 9,12 mg donepesiilile.

Teadaolevat toimet omav abiaine: 150,71 mg laktoosmonohüdraati ühes õhukese polümeerikattega tabletis.

INN. Donepezilum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge, ümmargune tablett, mille diameeter on ligikaudu 9,3 mm ja mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiline ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud/eakad

Ravi alustatakse 5 mg ööpäevas (ühekordse annusena). Annuse 5 mg ööpäevas manustamist tuleb jätkata vähemalt ühe kuu jooksul, et oleks võimalik hinnata esmast kliinilist vastust ning määrata seisundi tasakaalustamiseks sobivaim donepesiilvesinikkloriidi annus. Pärast ravitulemuse hindamist ühe kuu möödumisel ravimi kasutamise algusest annusega 5 mg ööpäevas, võib Donepezil Orion’i annust suurendada 10 mg-ni ööpäevas (annustamine üks kord ööpäevas). Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 10 mg. Suuremaid annuseid kui 10 mg ööpäevas ei ole kliinilistes uuringutes uuritud.

Ravi peab määrama ja jälgima arst, kellel on kogemus Alzheimeri tõve diagnoosimise ja ravi suhtes. Diagnoos tuleb panna vastavalt üldtunnustatud juhistele (nt DSM IV, RHK 10). Ravi donepesiiliga võib alustada ainult juhul, kui on olemas hooldaja, kes jälgib regulaarselt ravimi manustamist patsiendile. Säilitusravi võib jätkata seni, kuni terapeutiline toime patsiendi jaoks on olemas. Donepesiilist saadavat kliinilist kasu tuleb regulaarselt uuesti hinnata. Ravi lõpetamist tuleks kaaluda siis, kui terapeutilist efekti enam märgata ei ole. Individuaalset reaktsiooni donepesiilile ei saa prognoosida.

Peale ravi lõpetamist toimub järk-järguline Donepezil Orion’i toime vähenemine.

Neeru- ja maksakahjustus

Neerukahjustusega patsientidel on annustamine sama, kuna see seisund ei mõjuta donepesiilvesinkkloriidi kliirensit.

Võimaliku suurenenud toime tõttu kerge kuni keskmise raskusega maksakahjustuse korral (vt lõik 5.2) tuleb sobiv annus määrata vastavalt individuaalsele taluvusele. Raske maksakahjustusega patsientide kohta andmed puuduvad.

Lapsed

Puudub Donepezil Orion’i asjakohane kasutus lastel.

Manustamisviis

Donepezil Orion’i manustatakse suu kaudu, õhtul, enne magama minekut.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Donepesiili kasutamist raske Alzheimeri tõve, muud tüüpi dementsuse või teiste mäluhäiretega (nt. vanusest tingitud kognitiivsete võimete langus) patsientidel ei ole uuritud.

Anesteesia

Donepesiilvesinikkloriid võib koliinesteraasi inhibiitorina süvendada suktsinüülkoliini tüüpi lihaste lõõgastumist anesteesia ajal.

Kardiovaskulaarsed seisundid

Oma farmakoloogilise toime tõttu võivad koliinesteraasi inhibiitorid omada südame löögisagedusele vagotoonilist toimet (nt bradükardia). Sellise toime võimalus võib olla eriti oluline patsientide korral, kellel esineb siinussõlme nõrkuse sündroom või teised supraventrikulaarsed südame erutusjuhtehäired, nagu sinuatriaalne või atrioventrikulaarne blokaad.

Olemas on andmeid sünkoobi ja krampide esinemisest. Selliste patsientide uurimisel tuleb arvesse võtta südameblokaadi või pikki siinuspause.

Gastrointestinaalsed seisundid

Suurenenud haavandiriskiga patsiente, nt varem haavandit põdenud patsiente või samaaegselt mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA-d) tarvitavaid patsiente tuleb jälgida haavandtõve sümptomite suhtes. Kliinilised uuringud donepesiiliga ei näidanud siiski seedetraktihaavandite või gastrointestinaalse veritsuse sagenemist võrreldes platseeboga.

Suguelundid ja kuseteed

Kuigi seda ei vaadeldud donepesiiliga tehtud kliinilistes uuringutes, võivad kolinomimeetikumid põhjustada uriini äravoolutakistust kusepõiest.

Neuroloogilised seisundid

Krambid: arvatakse, et kolinomimeetikumid võivad põhjustada üldisi krampe. Samas võib krambihooge põhjustada ka Alzheimeri tõbi.

Kolinomimeetikumid võivad soodustada või põhjustada ektrapüramidaalseid sümptomeid.

Maliigne neuroleptiline sündroom (MNS)

MNS on potentsiaalselt eluohtlik seisund ning seda iseloomustavad hüpertermia, lihasjäikus, autonoomne ebastabiilsus, muutunud teadvusseisund ning plasma kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse tõus; veel võivad esineda müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge neerupuudulikkus. MNS-ist on teatatud väga harva seoses donepesiili kasutamisega, eriti patsientidel, kes said kaasuvalt antipsühhootikume. Kui patsiendil tekivad MNS-ile viitavad nähud või sümptomid või kui tal esineb seletamatu põhjusega kõrge palavik ilma MNS-i kliiniliste nähtudeta, tuleb ravi katkestada.

Pulmonaalsed seisundid

Kolinomimeetilise toime tõttu tuleb koliinesteraasi inhibiitoreid määrata ettevaatusega isikutele, kellel on anamneesis astma või obstruktiivne kopsuhaigus.

Donepezil Orion’i määramist samaaegselt teiste atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite ja kolinergilise süsteemi agonistide või antagonistidega tuleb vältida.

Raske maksakahjustus

Raske maksakahjustusega patsientide kohta andmed puuduvad.

Suremus vaskulaarse dementsuse kliinilistes uuringutes

Viidi läbi kolm 6-kuud kestnud kliinilist uuringut isikute uurimiseks, kes vastasid NINDS-AIREN kriteeriumidele tõenäolise või võimaliku vaskulaarse dementsuse suhtes (VaD). NINDS-AIREN kriteerium on loodud patsientide kindlaks määramiseks, kellel dementsus tundub ilmnevat ainult vaskulaarsetel põhjustel ning Alzheimeri tõvega patsientide välistamiseks. Esimeses uuringus oli suremuse näitaja 2/198 (1,0%) donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse juures, 5/206 (2,4%) donepesiilvesinikkloriidi 10 mg annuse juures ja 7/199 (3,5%) platseebo puhul. Teises uuringus oli suremus 4/208 (1,9%) donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse juures, 3/215 (1,4%) donepesiilvesinikkloriidi 10 mg ja 1/193 (0,5%) platseebo puhul. Kolmandas uuringus olid suremuse näitajad 11/648 (1,7%) donepesiilvesinikkloriidi 5 mg juures ja 0/326 (0%) platseebo puhul. Suremuse näitaja kolme VaD uuringu puhul kombineerituna donepesiilvesinikkloriidi rühmaga (1,7%) oli matemaatiliselt kõrgem kui platseebo rühmas (1,1%), kuid see erinevus oli statistiliselt ebaoluline. Enamik patsientide surmadest nii donepesiilvesinikkloriidi kui ka platseebot võtvas rühmas olid erinevate veresoonkonna haiguste tagajärg, mis oli ootuspärane veresoonkonna haigusi põdevate eakate rühma juures. Kõigi tõsiste surmaga mittelõppenud ja surmaga lõppenud veresoonkonna seisundite analüüs ei näidanud erinevust esinemissageduse osas donepesiilvesinikkloriidi või platseebot võtvate rühmade vahel.

Alzheimeri tõve ühendatud uuringutes (n=4146) ning siis, kui Alzheimeri tõve uuringud ühendati muude dementsuse uuringutega, kaasa arvatud vaskulaarse dementsuse uuringud (kokku n=6888), oli suremuse näitaja platseebo rühmas kõrgem kui donepesiilvesinikkloriidi rühmas.

Abiained

Ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid ei takista teofülliini, varfariini, tsimetidiini ega digoksiini metabolismi inimesel. Digoksiini või tsimetidiini samaaegne manustamine ei mõjuta donepesiilvesinikkloriidi metabolismi. In vitro uuringud on näidanud, et donepesiili metabolismis osalevad tsütokroom P450 isoensüümid 3A4 ja vähemas ulatuses 2D6. Ravimite koosmõju uuringud in vitro näitasid, et ketokonasool ja kinidiin, vastavalt CYP3A4 ja 2D6 inhibiitorid, takistavad donepesiili metabolismi. Seetõttu võivad need ja teised CYP3A4 inhibiitorid, nagu itrakonasool ja erütromütsiin ning CYP2D6 inhibiitorid, nagu fluoksetiin takistada donepesiili metabolismi. Uuringus tervete vabatahtlikega suurendas ketokonasool donepesiili kontsentratsiooni ligikaudu 30%. Ensüümi indutseerijad, nagu rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin ja alkohol võivad vähendada donepesiili kontsentratsiooni. Kuna takistava või soodustava mõju ulatus ei ole teada, tuleb selliseid ravimikombinatsioone kasutada ettevaatlikult. Donepesiilvesinikkloriidil on potentsiaal koostoime tekkimiseks antikolinergilise toimega ravimitega. Olemas on ka potentsiaal sünergiliseks toimeks

kaasneva raviga, mis hõlmab selliseid ravimeid nagu suktsinüülkoliin, teised neuromuskulaarsed blokaatorid, kolinergilised agonistid või beetablokaatorid, mis toimivad südame erutusjuhtesse.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Donepesiili kasutamise kohta rasedatel naistel ei ole piisavaid andmeid.

Loomkatsed ei ole näidanud teratogeenset toimet, kuid on näidanud peri- ja postnataalset toksilisust (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada.

Donepezil Orion’i ei tohi raseduse ajal ilma tungiva vajaduseta kasutada.

Imetamine

Donepesiil eritub rottide piima. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriid eritub inimese rinnapiima ja imetavate naistega ei ole tehtud uuringuid. Seetõttu ei tohi donepesiili kasutavad naised imetada.

Toime reaktsioonikiirusele

Donepesiil mõjutab kergelt või mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Dementsus võib põhjustada autojuhtimise halvenemist või ohustada masinatega töötamise võimet. Lisaks võib donepesiil põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe, eriti ravi algul või annuse suurendamise ajal. Raviarst peab alati hindama donepesiili kasutava patsiendi võimet autojuhtimise või keeruliste masinatega töötamise jätkamiseks.

Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on kõhulahtisus, lihaskrambid, väsimus, iiveldus, oksendamine ja unetus.

Allpool on organsüsteemi klassi ja esinemissageduse alusel loetletud kõrvaltoimed, millest on teatatud sagedamini kui üksikjuhtudel. Esinemissagedused on defineeritud järgnevalt: väga sage (>1/10), sage (>1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (>1/1000 kuni < 1/100), harv (>1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv

(< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi

Väga

Sage (1/100 kuni

Aeg-ajalt

Harv (1/10000

Väga harv

klass

sage

<1/10)

(1/1000 kuni

kuni <1/1000)

(<1/10000)

 

(1/10)

 

<1/100)

 

 

 

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

 

Ülemiste

 

 

 

infestatsioonid

 

hingamisteede

 

 

 

 

 

viirusinfektsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

Anoreksia

 

 

 

toitumishäired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Hallutsinatsioonid**

 

 

 

häired

 

Agiteeritus**

 

 

 

 

 

Agressiivne

 

 

 

 

 

käitumine**

 

 

 

 

 

Ebatavalised

 

 

 

 

 

unenäod ja hirmu-

 

 

 

 

 

unenäod**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi

 

Sünkoop*

Krambihoog*

Ekstrapüramidaalsed

Maliigne neuro-

häired

 

Pearinglus

 

sümptomid

leptiline sündroom

 

 

Unetus

 

 

(MNS)

 

 

 

 

 

 

Südame häired

 

 

Bradükardia

Sinuatriaalne

 

 

 

 

 

blokaad

 

 

 

 

 

Atrioventrikulaarne

 

 

 

 

 

blokaad

 

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti

Kõhu-

Oksendamine

Seedetrakti

 

 

häired

lahtisus

Seedehäired

hemorraagia

 

 

 

Iiveldus

 

Mao- ja

 

 

 

 

 

kaksteistsõrmiku

 

 

 

 

 

haavandid

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksa ja

 

 

 

Maksafunktsiooni

 

sapiteede häired

 

 

 

häired, ka

 

 

 

 

 

hepatiit***

 

 

 

 

 

 

 

Naha ja

 

Lööve

 

 

 

nahaaluskoe

 

Sügelus

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja

 

Lihaskrambid

 

 

Rabdomüolüüs****

sidekoe

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neerude ja

 

Kusepidamatus

 

 

 

kuseteede häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised häired

Peavalu

Väsimus

 

 

 

ja

 

Valu

 

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuringud

 

 

Lihaste

 

 

 

 

 

kreatiinkinaasi

 

 

 

 

 

kontsentratsiooni

 

 

 

 

 

vähene tõus

 

 

 

 

 

seerumis

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigastus,

 

Õnnetusjuhtumid

 

 

 

mürgistus ja

 

 

 

 

 

protseduuri

 

 

 

 

 

tüsistused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uurides patsiente sünkoobi või krampide suhtes tuleb võtta arvesse ka südameblokaadi või pikkade siinuspauside võimalust (vt lõik 4.4)

**Hallutsinatsioonid, ebatavalised unenäod, hirmu-unenäod, agiteeritus ja agressiivne käitumine on lahenenud annuse vähendamisel või ravi lõpetamisel.

***Määratlemata maksafunktsiooni häire puhul tuleb kaaluda Donepezil Orion’i kasutamisest loobumist.

****Teadete kohaselt esineb rabdomüolüüsi maliigsest neuroleptilisest sündroomist eraldi ja see on ajaliselt tihedalt seotud donepesiili ravi alustamise või annuse suurendamisega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Hinnanguline letaalne donepesiilvesinikkloriidi annus suukaudsel manustamisel hiirtel ja rottidel on vastavalt 45 mg/kg ja 32 mg/kg, ehk ligikaudu 225 ja 160 korda suurem kui inimesel kasutatav

maksimaalne annus 10 mg ööpäevas. Annusega seotud kolinergilise stimulatsiooni tunnuseid jälgiti loomadel ning täheldati vähenenud spontaanseid liigutusi, lamavat asendit, tuigerdavat kõnnakut, pisaravoolu, kloonilisi konvulsioone, hingamishäireid, süljevoolu, mioosi, fastsikulatsiooni ja madalamaid temperatuure keha pinnal.

Koliinesteraasi inhibiitorite üleannustamine võib põhjustada kolinergilist kriisi, mida iseloomustab tugev iiveldus, oksendamine, liigne süljevoolus, higistamine, bradükardia, hüpotensioon, hingamisdepressioon, kollaps ja konvulsioonid. Kasvav lihaste nõrkus on samuti võimalik ja võib lõppeda surmaga, kui see haarab hingamislihaseid.

Üleannustamise korral tuleb kasutada üldisi toetavaid meetmeid. Tertsiaarseid antikolinergikume, nagu atropiin, võib kasutada Donepezil Orion’i üleannustamisel antidoodina. Soovitatakse intravenoosset atropiinsulfaati toimivas annuses: algne annus 1,0...2,0 mg IV koos järgnevate annustega vastavalt kliinilisele reaktsioonile. Ebatüüpilisi reaktsioone vererõhu ja pulsisageduse osas on esinenud teiste kolinomimeetikumide samaaegsel kasutamisel kvaternaarsete antikolinergikumidega, näiteks glükopürrolaat. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriidi ja/või selle metaboliite saab organismist eemaldada dialüüsi teel (hemodialüüs, peritoneaaldialüüs või hemofiltratsioon).

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: psühhoanaleptikumid; antikoliinesteraasid, ATC kood: N06DA02

Donepesiilvesinikkloriid on spetsiifiline ja pöörduv ajus leiduva predominantse koliinesteraasi, atsetüülkoliinesteraasi, inhibiitor. Donepesiilvesinikkloriid on in vitro üle 1000 korra tugevama toimega inhibiitor, kui butürüülkoliinesteraas - ensüüm, mis esineb peamiselt väljaspool kesknärvisüsteemi.

Alzheimeri dementsus

Kliinilistes uuringutes osalenud Alzheimeri dementsusega patsientidel tekitas donepesiilvesinikkloriidi ühekordsete ööpäevaste 5 mg või 10 mg annuste manustamine atsetüülkoliinesteraasi aktiivsuse tasakaalus hoidmise (mõõdeti erütrotsüütide membraanides) vastavalt 63,6% ja 77,3%, mõõdetuna pärast annuse manustamist. Atsetüülkoliinesteraasi (AChE) inhibitsioon vere punalibledes donepesiilvesinikkloriidi toimel on näidatud seostatuna ADAS-Cog-is, mis on tundlik skaala tunnetuse valitud aspektide mõõtmiseks. Donepesiilvesinikkloriidi potentsiaali haiguse aluseks oleva neuropatoloogia muutmiseks ei ole mõõdetud. Seetõttu ei ole võimalik vaadelda donepesiilvesinikkloriidi toimet haiguse progresseerumisele.

Donepesiilvesinikkloriidi ravitoimet on uuritud neljas platseebo abil kontrollitud uuringus, 2 kestsid 6 kuud ja 2 ühe aasta.

Kuuekuulises kliinilises uuringus teostati donepesiiliravi analüüs kolme efektiivsuskriteeriumi kombinatsioonina: ADAS-Cog (kognitiivse toimimise mõõtmine), Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input - CIBIC+ (globaalne mõõtmisviis) ja Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (võimete mõõtmine asjaajamisel, kodutoimetustes, vaba aja tegevustes ja enese eest hoolitsemisel).

Patsiendid, kes vastasid allpool loetletud kriteeriumidele, loeti ravist abi saanuteks.

Vastanud = ADAS-Cog hindamiskriteeriumi paranemine vähemalt 4 punkti võrra

CIBIC + halvenemist ei esinenud.

Dementia Rating Scale alamskaalas halvenemise puudumine igapäevaelu tegevuste skaalal

 

 

Vastanute %

 

 

 

 

 

Ravitav populatsioon

 

Hinnatav populatsioon

 

n=365

 

n=352

 

 

 

 

Platseeborühm

10%

 

10%

 

 

 

 

Donepesiilvesinikkloriid 5 mg rühm

18%*

 

18%*

 

 

 

 

Donepesiilvesinikkloriid 10 mg rühm

21%*

 

22%**

 

 

 

 

* p<0,05 ** p<0,01

Donepesiilvesinikkloriid tekitas annusest sõltuva statistiliselt olulise patsientide osakaalu suurenemise, kes said ravist kasu.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Maksimaalsed plasmakontsentratsioonid saavutati ligikaudu 3...4 tundi pärast suukaudset manustamist. Plasmakontsentratsioonid ja kontsentratsioonikõvera- alune piirkond tõusevad proportsionaalselt annuse suhtes. Lõplik dispositsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 70 tundi, niisiis on korduvate ööpäevaste üksikannuste manustamise tulemuseks järk-järguline lähenemine tasakaaluseisundile. Tasakaalukontsentratsioon saavutatakse 3 nädala jooksul ravi alustamisest. Juba tasakaalustatuna võivad plasma donepesiilvesinikkloriidi kontsentratsioonid ja sellega seonduv farmakokineetiline tegevus päeva jooksul veidi varieeruda.

Toit ei mõjuta donepesiilvesinikkloriidi imendumist.

Jaotumine

Donepesiilvesinikkloriid seotakse ligikaudu 95 % inimese plasmaproteiinidega. Plasmaproteiin, mis seob aktiivset metaboliiti 6-O-desmetüüldonepetsiili, ei ole tuntud. Donepesiilvesinikkloriidi levikut erinevates organismi kudedes ei ole lõpuni uuritud. Massitasakaalu uuringus tervetel meessoost vabatahtlikel oli 240 tundi pärast ühekordse 5 mg C märgisega donepesiilvesinikkloriidi manustamist ligikaudu 28 % märgisest taastumata. Võib oletada, et donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid võivad püsida inimese organismis enam kui 10 päeva.

Biotransformatsioon/eritumine

Donepesiilvesinikkloriid eritub uriiniga nii muutumatul kujul kui ka metaboliseerituna tsütokroom P450 süsteemi kaudu paljudeks metaboliitideks, millest kõik ei ole tuntud. Ühekordse 5 mg C märgisega donepesiilvesinikkloriidi annuse manustamise järgselt oli plasma radioaktiivsus, väljendatuna protsentides manustatud annusest, algselt terviklik donepesiilvesinikkloriid (30%), 6-O- desmetüüldonepesiil (11% - ainus metaboliit, mille toime on samasugune nagu donepesiilvesinikkloriidil), donepesiil-cis-N-oksiid (9%), 5-O-desmetüüldonepesiil (7%) ja glükuroniid, mis seondub 5-O-desmetüül donepesiiliga (3%). Ligikaudu 57% kogu manustatud radioaktiivsusest avastati uriinist (17% muutumatu donepesiilina) ja 14,5% avastati roojast, mis lubab oletada biotransformatsiooni ja uriiniga eritumist kui peamisi elimineerimisviise. Ei ole tõendeid, mis lubaks oletada donepesiilvesinikkloriidi ja/või selle metaboliitide enterohepaatilist retsirkulatsiooni.

Donepesiilvesinikkloriidi kontsentratsioon plasmas langeb ligikaudu 70-tunnise pooldumisajaga.

Sugu, rass ja suitsetamine ei avalda kliiniliselt olulist mõju donepesiilvesinikkloriidi kontsentratsioonile plasmas. Donepesiili farmakokineetikat ei ole formaalset uuritud tervetel eakatel

ega Alzheimeri tõbe või vaskulaarset dementsust põdevatel patsientidel. Keskmised plasmakontsentratsioonid patsientidel olid peaaegu samad nagu tervetel noortel vabatahtlikel.

Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel olid suurenenud donepesiili kontsentratsioonid tasakaalustatud seisundis; keskmine AUC oli 48% ja keskmine CMAX oli 39% (vt lõik 4.2).

Prekliinilised ohutusandmed

Ulatuslik testimine katseloomadel on näidanud, et see aine põhjustab vähe mõjusid lisaks soovitud farmakoloogilistele toimetele kolinergilise stimulaatorina (vt lõik 4.9).

Donepesiil ei ole mutageenne bakterite ja imetajate rakumutatsiooniproovide põhjal. In vitro täheldati mõningaid klastogeenseid toimeid rakkudele ilmselt toksilistes kontsentratsioonides ning kontsentratsioonides, mis ületasid rohkem kui 3000 korda plasmakontsentratsiooni tasakaaluseisundi. Hiire mikronukleaarsel mudelil in vivo ei avastatud klastogeenset ega muud genotoksilist toimet. Tõendeid onkogeense potentsiaali kohta pikaajalise kantserogeensuse uuringutes rottidel ja hiirtel ei esinenud.

Donepesiilvesinikkloriid ei mõjutanud rottide viljakust ega olnud teratogeenne rottidel ega küülikutel, kuid avaldas vähest mõju surnult sündidele ja vastsündinute elulemusele tiinete rottide katses 50 korda suuremate annustega kui kasutatakse inimestel (vt lõik 4.6).

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat

Maisitärklis

Hüdroksüpropüültselluloos

Mikrokristalliline tselluloos

Magneesiumstearaat

Tableti kate:

Opadry White:

Hüpromelloos 2910 (E464),

Titaandioksiid (E171),

Propüleenglükool,

Talk

Sobimatus

Ei kohaldata

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30˚C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blisterpakend (PVC-PE-PVDC/alumiiniumblister)

Pakendis 14, 28, 56, 84, 98 ja 112 õhukese polümeerikattega tabletti (blistris 14 tabletti)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.12.2008

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2016