Donepezil actavis - õhukese polümeerikattega tablett (10mg)

ATC Kood: N06DA02
Toimeaine: donepesiil
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

DONEPEZIL ACTAVIS
õhukese polümeerikattega tablett (10mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Donepezil Actavis, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Donepezil Actavis, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Donepesiilvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Donepezil Actavis ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Donepezil Actavis’e võtmist
 3. Kuidas Donepezil Actavis’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Donepezil Actavis’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Donepezil Actavis ja milleks seda kasutatakse

Donepezil Actavis kuulub atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite nime all tuntud ravimite rühma. Seda kasutatakse dementsuse sümptomite raviks inimestel, kellel on diagnoositud kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimeri tõbi.

Donepezil Actavis on kasutamiseks ainult täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Donepezil Actavis’e võtmist

Ärge võtke Donepezil Actavis’t:

 • kui olete donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ravi Donepezil Actavis’ega tohib alustada ja jälgida ainult arst, kellel on kogemus Alzheimeri tõve diagnoosimisel ja ravis.

Enne Donepezil Actavis’e võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on kunagi olnud mao või kaksteistsõrmikuhaavandeid või kui te võtate mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (MSPVA’d).
 • kui teil on kunagi esinenud krampe. Donepesiilil võib olla krampe esile kutsuv toime. Teie arst jälgib teie sümptomeid.
 • kui teil on südamehaigus (eriti kehtib see ebakorrapärase pulsi, siinussõlme nõrkuse sündroomi või teiste südamerütmi häirivate seisundite korral), kuna donepesiil võib teie südamerütmi aeglustada.
 • kui teil on astma või mõni muu pikaajaline kopsuhaigus.
 • kui teil on kunagi olnud maksahaigust.
 • kui teil on raskusi urineerimisel.
 • kui te lähete operatsioonile, mille sooritamisel on vajalik üldanesteesia, kuna anesteesiaks kasutatava ravimi annust võib olla tarvis korrigeerida.

Lapsed ja noorukid

Donepezil Actavis ei ole soovitatav alla 18-aastastele lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja Donepezil Actavis

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

See kehtib eriti järgmiste ravimite kohta:

 • valu ja põletikuvastased ravimid (MSPVA’d).
 • antibiootikumid, nagu erütromütsiin või rifampitsiin.
 • seenevastased ravimid, nagu ketokonasool või itrakonasool.
 • lihaslõõgastid, nagu suktsinüülkoliin.
 • antidepressandid, nt fluoksetiin.
 • krambivastased ained, nt fenütoiin või karbamasepiin.
 • südamehaiguste ravimid, nt kinidiin, või kõrge vererõhu ravimid, nagu beeta adrenoblokaatorid.
 • muud ravimid, mis toimivad sarnaselt donepesiilile (nt galantamiin või rivastigmiin) ja mõningad kõhulahtisuse, Parkinson’i tõve või astma ravimid.
 • üldanesteetikumid.

Donepezil Actavis koos toidu, joogi ja alkoholiga

Sel ajal, kui teid ravitakse donepesiiliga, peate te vältima alkoholi joomist, kuna see võib vähendada donepesiili toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Donepezil Actavis’t ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Donepezil Actavis ja teie haigus võivad kahjustada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Teie ravim võib iseäranis ravi alguses põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe ja kui teil sellised toimed tekivad, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda. Enne nimetatud tegevuste sooritamist peaksite te seda arutama oma arstiga.

Donepezil Actavis sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Donepezil Actavis’t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie poolt võetava tableti tugevus võib aja jooksul muutuda, sõltuvalt ajast, kaua te juba ravimit võtnud olete ja sellest, mida teie arst soovitab.

Tavaliselt alustate te ühe õhukese 5 mg polümeerikattega tableti (5 mg donepesiilvesinikkloriidi) võtmisest igal õhtul. Ühe kuu möödudes võib teie arst lasta teil igal õhtul võtta kaks 5 mg õhukese polümeerikattega tabletti või ühe 10 mg õhukese polümeerikattega tableti (10 mg donepesiilvesinikkloriidi). Suurim soovituslik annus on 10 mg igal õhtul.

Annuste jaoks, mis ei ole saavutatavad/kasutatavad selle tugevusega, on olemas sama ravimi teised tugevused.

Võtke Donepezil Actavis’t suu kaudu koos klaasitäie veega üks kord ööpäevas õhtul, vahetult enne magama minekut.

Neeruprobleemide korral ei ole annuse kohandamine vajalik.

Kerge kuni mõõduka maksahaigusega täiskasvanud patsientide puhul võib arst otsustada teie ravimi annust kohandada. Puuduvad andmed kasutamise kohta raske maksakahjustusega patsientidel.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Donepesiili ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Te peate alati järgima oma arsti juhiseid, kuidas ja millal oma rohtu võtta. Ärge ise, ilma arstilt nõu küsimata, ravimi annust muutke. Ärge lõpetage tablettide võtmist, kui arst teile seda ise öelnud ei ole.

Kui kaua te peate Donepezil Actavis’t võtma

Teie arst ütleb teile, kui pikalt te peate oma tablettide võtmist jätkama. Te peate oma arstiga kohtuma regulaarselt, et tal oleks võimalik teie ravi üle vaadata ja sümptomeid hinnata.

Kui teil on tunne, et Donepezil Actavis’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Donepezil Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Ärge võtke rohkem tablette, kui arst teile öelnud on. Kui olete võtnud rohkem kui tohib, pöörduge koheselt oma arsti poole või haiglasse. Võtke alati tabletid ja ravimi karp endaga haiglasse kaasa, et arst teaks, mis rohtu on võetud.

Üleannustamise sümptomid võivad olla iiveldus, oksendamine, sülje väljanõrgumine suust, higistamine, südame löögisageduse aeglustumine, hingamisraskused, lihasnõrkus, minestamine ja krambid.

Kui te unustate Donepezil Actavis’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te unustate tableti võtta, võtke üks tablett järgmisel päeval tavalisel ajal. Kui te unustate oma ravimit võtta rohkem kui ühe nädala jooksul, pöörduge enne ravimi võtmist oma arsti poole.

Kui te lõpetate Donepezil Actavis’e võtmise

Kui ravi lõpetatakse, siis donepesiili soodne ravitoime väheneb järk-järgult. Ärge lõpetage ilma arsti loata oma tablettide võtmist, isegi kui te end hästi tunnete.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Te peate koheselt oma arstile teatama, kui kogete järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid. Te võite vajada kiiret arstiabi:

 • maksakahjustus nt hepatiit. Hepatiidi sümptomid on iiveldus, söögiisu puudus, üldine halb enesetunne, palavik, sügelus, naha ja silmade kollaseks muutumine, tume uriin (Harv: võib esineda kuni 1l inimesel 1000st ).
 • mao või kaksteistsõrmikuhaavandid. Haavandite sümptomid on kõhuvalu ja ebamugavustunne (seedehäire) naba ja rinnaku vahelisel alal (Aegajalt: võivad esineda kuni 1l inimesel 100st).
 • mao või sooleveritsus. Selle tulemusel võib väljaheide mustaks värvuda või esineda nähtavat verd pärasoolest (Aegajalt: võivad esineda kuni 1l inimesel 100st).
 • krambihood või krambid (Aegajalt: võivad esineda kuni 1l inimesel 100st).
 • palavik lihasjäikusega, higistamine või teadvuse vähenemine (seisund, mida nimetatakse „maliigses neuroleptiliseks sündroomiks“, väga harv: võib esineda kuni 1l inimesel 10000st ).
 • lihasnõrkus, hellus või valu, ja eriti veel, kui te tunnete end samal ajal halvasti, teil on kõrge palavik või tume uriin. Need võivad olla põhjustatud ebaloomulikust lihaste lagunemisest, mis võib olla eluohtlik ja viia neerukahjustuseni (seda seisundit nimetatakse rabdomüolüüsiks).

Teised kõrvaltoimed

Väga sage: võivad esineda rohkem kui 1-l inimesel 10-st:

 • kõhulahtisus,
 • iiveldus,
 • peavalu.

Sage: võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st:

 • külmetushaigused,
 • söögiisu kadumine,
 • hallutsinatsioonid, agressiivne käitumine, ärrituvus, mis on kadunud annuse vähendamisega või ravi katkestamisega,
 • pearinglus, unetus, minestamine,
 • oksendamine, seedehäired,
 • sügelus, nahalööve,
 • lihaskrambid,
 • kusepidamatus,
 • väsimus, valutunne,
 • õnnetusjuhtumid,
 • ebatavalised unenäod ja hirmuunenäod.

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st:

 • südame löögisageduse aeglustumine,
 • lihasensüümi kreatiinkinaasi taseme vähene suurenemine vereanalüüsis.

Harv: võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st:

 • jäikus või kontrollimatud liigutused, peamiselt näos ja keelel, aga ka jäsemetel,
 • südamehäired.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Donepezil Actavis’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril/tabletipurgil ja välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Donepezil Actavis sisaldab

 • Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab donepesiilvesinikkloriidmonohüdraati koguses, mis vastab 5 mg või 10 mg donepesiilvesinikkloriidile.
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat. Tableti kate: polüvinüülalkohol, makrogool 3350, talk, titaandioksiid (E171) ja kollane raudoksiid (E172) (ainult 10 mg tablettides).

Kuidas Donepezil Actavis välja näeb ja pakendi sisu

5 mg õhukese polümeerikattega tablett on valge, ümmargune ja kaksikkumer, ühele küljele on graveeritud „DZ 5”.

10 mg õhukese polümeerikattega tablett on kahvatukollane, ümmargune ja kaksikkumer, ühele küljele on graveeritud „DZ 10”.

Pakendi suurused:

Blister: 7, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 98, 100 või 120 õhukese polümeerikattega tabletti. Tabletipurk: 28, 30, 100 ja 250 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavikurvegi 76-78,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Tootjad:

Actavis Ltd.,

BLB016 Bulebel Industrial Estate,

Zejtun ZTN 3000,

Malta

Actavis hf.,

Reykjavikurvegur 76-78,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Appelhof 13,

Oudehaske, 8465RX,

Holland

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Neptunus 12,

Herenveen, 8448CN,

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4 11317 Tallinn

Tel: +372 661 0801

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Donepezil Actavis, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Donepezil Actavis, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab donepesiilvesinikkloriidmonohüdraati koguses, mis vastab 5 mg või 10 mg donepesiilvesinikkloriidile.

INN. Donepezilum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Donepezil Actavis 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 92,5 mg laktoosi (laktoosmonohüdraadina).

Donepezil Actavis 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 185 mg laktoosi (laktoosmonohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Donepezil Actavis 5 mg õhukese polümeerikattega tablett on valge, ümmargune ja kaksikkumer, ühel poolel graveering ‘DZ 5’ .

Donepezil Actavis 10 mg õhukese polümeerikattega tablett on kahvatu-kollane, ümmargune ja kaksikkumer, ühel poolel graveering ‘DZ 10’ .

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiline ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud/eakad

Ravi alustatakse 5 mg ööpäevas (annustamine üks kord ööpäevas). Annustamist 5 mg ööpäevas tuleb jätkata vähemalt üks kuu, et oleks võimalik hinnata ravi esimesi kliinilisi toimeid ning et oleks võimalik saavutada donepesiilvesinikkloriidi püsikontsentratsioone. Pärast ühekuulise ravi kliinilist hindamist annusega 5 mg ööpäevas, võib donepesiilvesinikkloriidi annust suurendada 10 mg-ni ööpäevas (annustamine 1 kord ööpäevas). Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 10 mg. Suuremaid annuseid kui 10 mg ööpäevas ei ole kliinilistes uuringutes uuritud.

Ravi peab alustama ja kontrollima arst, kellel on kogemusi Alzheimeri dementsuse diagnoosimises ja ravis. Diagnoos tuleb panna vastavalt aktsepteeritud ravijuhistele (nt DSM IV, RHK 10). Ravi donepesiiliga tohib alustada ainult siis, kui on olemas hooldaja, kes regulaarselt jälgib patsiendi ravimi

võtmist. Säilitusravi võib jätkata nii kaua, kuni patsiendil kestab terapeutiline toime. Seepärast tuleks donepesiili kliinilist kasu regulaarselt uuesti hinnata.

Ravi lõpetamist tasub kaaluda siis, kui terapeutilist efekti enam ei esine. Individuaalset ravivastust donepesiilile ette arvata ei ole võimalik.

Pärast ravi lõpetamist esineb järk-järguline donepesiili toime vähenemine.

Annuste jaoks, mis ei ole saavutatavad/kasutatavad selle tugevusega, on olemas sama ravimi teised tugevused.

Neeru- ja maksakahjustus

Neerukahjustusega patsientidel võib järgida samasugust annustamisskeemi, kuna see seisund ei mõjuta donepesiilvesinikkloriidi kliirensit.

Seoses toime võimaliku suurenemisega kerge kuni mõõduka maksakahjustuse korral (vt lõik 5.2), tuleb annuse suurendamine läbi viia vastavalt individuaalsele taluvusele. Andmed kasutamise kohta raske maksakahjustusega patsientidel puuduvad.

Lapsed

Donepezil Actavis‘t ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Manustamisviis

Donepezil Actavis’t tuleb manustada suukaudselt õhtuti enne magamaminekut.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, piperidiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Donepesiili kasutamist raske Alzheimeri tõvest tingitud dementsusega, muud tüüpi dementsusega või muud tüüpi mäluhäiretega (nt vanusest sõltuv kognitiivsete võimete langus) patsientidel ei ole uuritud.

Anesteesia

Donepesiil kui koliinesteraasi inhibiitor tõenäoliselt võimendab suktsinüülkoliini-tüüpi müorelaksatsiooni anesteesia ajal.

Kardiovaskulaarsed seisundid

Oma farmakoloogilise toime tõttu võivad koliinesteraasi inhibiitorid avaldada südamele vagotoonilist toimet (nt tekitada bradükardiat). Selle toime tõenäosus on oluline „siinussõlme nõrkuse sündroomiga” või mõne muu supraventrikulaarse südame ülejuhtehäirega, nagu sinuatriaal- või atrioventrikulaarblokaad, patsientidel.

On olnud teateid minestamisest ja krampide tekkest. Selliste patsientide uurimisel tuleb arvestada südame blokaadi või pikkade siinuspauside tekke võimalusega.

Gastrointestinaalsed seisundid

Kõrgenenud haavandi tekkeriskiga patsiente, nt neid, kellel anamneesis on esinenud haavand või neid, kes saavad mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA), tuleb sümptomite tekke osas jälgida. Siiski ei näidanud kliinilised uuringud donepesiiliga sarnaselt platseebole mitte mingit tõusu ei peptilise haavandtõve ega gastrointestinaalse verejooksu juhtudes.

Suguelundid ja kuseteed

Kuigi donepesiili kliinilistes uuringutes seda ei täheldatud, võivad kolinomimeetikumid põhjustada põiest uriini äravoolu takistust.

Neuroloogilised seisundid

Krambid: Arvatakse, et kolinomimeetikumid võivad põhjustada generaliseerunud krampe. Samas võib suurenenud krambivalmidus olla ka Alzheimeri tõve avaldus.

Kolinomimeetikumid võivad süvendada või esile kutsuda ekstrapüramidaalseid sümptome.

Maliigne neuroleptiline sündroom (Neuroleptic Malignant Syndrome - NMS)

Donepesiili kasutamisel on väga harva teatatud NMS-st, potentsiaalselt eluohtlikust seisundist, mida iseloomustavad hüpertermia, lihasjäikus, autonoomne ebastabiilsus, teadvuse muutused ja kreatiinfosfokinaasi tasemete tõus seerumis, eriti patsientidel, kes samaaegselt saavad ka antipsühhootikume. Lisaks võivad ilmneda müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge neerupuudulikkus. Kui patsiendil tekivad NMS-ile viitavad nähud ja sümptomid, või tekib seletamatu kõrge palavik ilma täiendava kliinilise NMS-i pildita, tuleb ravi lõpetada.

Pulmonaalsed seisundid

Tänu kolinomimeetilistele toimetele, tuleb koliinesteraasi inhibiitoreid astma või kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse anamneesiga patsientidele välja kirjutada ettevaatusega.

Donepesiili samaaegset manustamist teiste atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoritega, kolinergilise süsteemi agonistide või antagonistidega tuleb vältida.

Raske maksakahjustus

Raske maksakahjustusega patsientide kohta andmed puuduvad.

Laktoosi talumatus

See ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoos-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit võtta.

Suremus vaskulaarse dementsuse kliinilistes uuringutes

Viidi läbi kolm 6-kuulist kliinilist uuringut, kus uuriti isikuid, kes vastasid tõenäolise või võimaliku vaskulaarse dementsuse (VaD) suhtes NINDS-AIREN kriteeriumidele. NINDS-AIREN kriteeriumid on mõeldud tuvastamaks patsiente, kelle dementsuse põhjuseks on vaid vaskulaarsed põhjused ning välistamaks Alzheimeri tõvega patsiendid. Esimeses uuringus oli suremuse määr 5 mg donepesiilvesinikkloriidiga 2/198 (1,0%), 10 mg donepesiilvesinikkloriidiga 5/206 (2,4%) ja platseeboga 7/199 (3,5%). Teises uuringus oli suremuse määr 5 mg donepesiilvesinikkloriidiga 4/208 (1,9%), 10 mg donepesiilvesinikkloriidiga 3/215 (1,4%) ja platseeboga 1/193 (0,5%). Kolmandas uuringus oli suremuse määr 5 mg donepesiilvesinikkloriidiga 11/648 (1,7%) ja platseeboga 0/326 (0%). Suremuse määr kolmes VaD uuringus kõikides donepesiilvesinikkloriidi saanute gruppides kokku (1,7%) oli arvuliselt suurem kui platseebogrupis (1,1%), kuigi see erinevus ei olnud statistiliselt oluline. Suurem osa surmajuhtumeid nii donepesiilvesinikkloriidi kui ka platseebot saanud patsientidel tunduvad olevat erinevate vaskulaarsete põhjustega, mida võiks ka eeldada eelneva vaskulaarse haiguse olemasoluga eakate populatsioonis. Kõikide tõsiste mittefataalsete ja fataalsete vaskulaarsete juhtumite analüüs ei näidanud esinemissageduses mingit erinevust donepesiilvesinikkloriidi grupis võrreldes platseeboga.

Ühendatud Alzheimeri tõve uuringutes (n=4146) ja kui need Alzheimeri tõve uuringud ühendati teiste dementsuse uuringutega, kaasa arvatud vaskulaarse dementsuse uuringud (kokku n=6888), ületas platseebogrupi suremuse määr arvuliselt donepesiilvesinikkloriidi grupi oma.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Donepesiilvesinikkloriid ja/või mõni tema metaboliitidest ei inhibeeri inimestel teofülliini, varfariini, tsimetidiini või digoksiini metabolismi. Donepesiilvesinikkloriidi metabolismi ei mõjuta digoksiini või tsimetidiini samaaegne manustamine. In vitro uuringud on näidanud, et tsütokroom P450 isoensüümid 3A4 ja vähesel määral ka 2D6 on seotud donepesiili metabolismiga. In vitro läbi viidud ravimi koostoime uuringud näitavad, et ketokonasool ja kinidiin, mis on siis vastavalt CYP3A4 ja 2D6 inhibiitorid, inhibeerivad donepesiili metabolismi. Seepärast võivad need ja teised CYP3A4 inhibiitorid, nagu itrakonasool ja erütromütsiin ning CYP2D6 inhibiitorid, nagu fluoksetiin,

inhibeerida donepesiili metabolismi. Tervete vabatahtlikega uuringus tõstis ketokonasool keskmist donepesiili kontsentratsiooni ligikaudu 30%. Ensüümide indutseerijad, nagu rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin ja alkohol võivad vähendada donepesiili sisaldust. Kuna inhibeeriva või indutseeriva efekti tugevus ei ole teada, tuleb selliseid ravimite kombinatsioone kasutada ettevaatusega.

Donepesiilvesinikkloriid võib sekkuda antikolinergilist aktiivsust omavate ravimite toimesse. On võimalik ka sünergistlik aktiivsus samaaegse ravi korral selliste ravimitega nagu suktsinüülkoliin, teised neuromuskulaarse ülekande blokaatorid või kolinergilised agonistid või südame erutusjuhtesse toimivad beetablokaatorid.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Adekvaatsed andmed donepesiili kasutamise kohta rasedatel puuduvad. Loomkatsed ei ole näidanud teratogeenset efekti, kuid on näidanud peri- ja postnataalset toksilisust (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimestele on teadmata. Donepezil Actavis`t ei tohi raseduse ajal kasutada ilma tungiva vajaduseta.

Imetamine

Donepesiil eritub roti piima. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriid eritub inimese rinnapiima ning uuringud imetavate naistega puuduvad. Seepärast ei tohi donepesiili kasutavad naised last rinnaga imetada.

Toime reaktsioonikiirusele

Donepezil Actavis‘el on vähene või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Dementsus võib kahjustada autojuhtimise suutlikkust või masinate käsitsemisoskust. Lisaks võib donepesiil indutseerida väsimust, pearinglust ja lihaskrampe eelkõige ravi alguses või annuste suurendamisel. Raviarst peab regulaarselt hindama donepesiili saava patsiendi võimet juhtida autot või käsitseda keerukaid masinaid.

Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on kõhulahtisus, lihaskrambid, väsimus, iiveldus, oksendamine ja unetus.

Kõrvaltoimeid, mis on esinenud rohkem kui üksikutel juhtudel, on kirjeldatud allpool organsüsteemi ja esinemissageduse alusel. Sagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (>1/10), sage (>1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100), harv (>1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

klass

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

 

Ülemiste

 

 

 

infestatsioonid

 

hingamisteede

 

 

 

 

 

viirusinfektsioon

 

 

 

Ainevahetus ja

 

Anoreksia

 

 

 

toitumishäired

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Hallutsinat-

 

 

 

häired

 

sioonid

 

 

 

 

 

Agiteeritus

 

 

 

 

 

Agressiivne

 

 

 

 

 

käitumine

 

 

 

 

 

Ebatavalised

 

 

 

 

 

unenäod ja

 

 

 

 

 

hirmuunenäod

 

 

 

Närvisüsteemi

 

Minestamine

Krambid

Ekstra-

Maliigne

häired

 

Pearinglus

 

püramidaalsed

neuroleptiline

 

 

Unetus

 

sümptomid

sündroom

Südame häired

 

 

Bradükardia

Sinuatriaalne

 

 

 

 

 

blokaad

 

 

 

 

 

Atrio-

 

 

 

 

 

ventrikulaarne

 

 

 

 

 

blokaad

 

Seedetrakti

Kõhulahtisus

Oksendamine

Seedetrakti

 

 

häired

Iiveldus

Seedehäire

verejooks

 

 

 

 

 

Mao ja

 

 

 

 

 

duodeenumi

 

 

 

 

 

haavandid

 

 

Maksa ja

 

 

 

Maksafunktsiooni

 

sapiteede häired

 

 

 

häired, k.a hepatiit

 

Naha ja

 

Lööve

 

 

 

nahaaluskoe

 

Sügelus

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja

 

Lihaskrambid

 

 

Rabdo-

sidekoe

 

 

 

 

müolüüs

kahjustused

 

 

 

 

 

Neerude ja

 

Kusepidamatus

 

 

 

kuseteede häired

 

 

 

 

 

Üldised häired

Peavalu

Väsimus

 

 

 

ja

 

Valu

 

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

Uuringud

 

 

Lihaste

 

 

 

 

 

kreatiinkinaasi

 

 

 

 

 

kontsentratsiooni

 

 

 

 

 

vähene tõus

 

 

 

 

 

seerumis

 

 

Vigastus,

 

Õnnetusjuhtumid

 

 

 

mürgistus ja

 

 

 

 

 

protseduuri

 

 

 

 

 

tüsistused

 

 

 

 

 

 1. Uurides patsiente minestamise või krampide tekke suhtes, tuleb arvesse võtta südameblokaadi või pikkade siinuspauside tekke tõenäosust (vt lõik 4.4).
 2. Hallutsinatsioonid, ebatavalised unenäod, hirmu-unenäod, agiteeritus ja agressiivne käitumine on lahenenud annuse vähendamisel või ravi lõpetamisel.

Teadmata põhjusel tekkinud maksa funktsioonihäirete korral tuleb kaaluda Donepezil Actavis ravi ärajätmist.

 1. On teateid, et rabdomüolüüs esineb sõltumatult pahaloomulisest neuroleptilisest sündroomist ja tihedas ajalises seoses donepesiil-ravi alustamise või annuse suurendamisega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Hinnanguline donepesiilvesinikkloriidi keskmine surmav annus pärast ühekordset suukaudset manustamist hiirtele ja rottidele on vastavalt 45 mg/kg ja 32 mg/kg kohta või ligikaudu 225 ja 160 korda suurem kui soovitatav maksimaalne annus - 10 mg - inimesel ööpäevas. Loomadel on uuringute käigus täheldatud annusest sõltuvaid kolinergilise stimulatsiooni tunnuseid ja nendeks olid vähenenud spontaanne liikumine, lamav asend, taaruv kõnnak, pisaravool, kloonilised krambid, raskendatud hingamine, süljeeritus, mioos, fastsikulatsioon ja kehapinna temperatuuri langus.

Koliinesteraasi inhibiitorite üleannustamine võib viia kolinergilise kriisini, mida iseloomustavad tugev iiveldus, oksendamine, süljeeritus, higistamine, bradükardia, hüpotensioon, hingamisdepressioon, kollaps ja krambid. Võimalik on ka suurenev lihasnõrkus ja see võib lõppeda surmaga, kui haaratud on hingamislihased.

Nagu iga üleannustamise korral, tuleb rakendada üldisi toetavaid meetmeid. Antidoodina donepesiili üleannustamise korral võib kasutada tertsiaarseid antikolinergilisi aineid, nagu atropiin. Soovitatav on intravenoosne atropiinsulfaat, mis on vastavalt tiitritud: algannus 1,0…2,0 mg i.v., järgmised annused põhinevad kliinilisel vastusel.

Teiste kolinomimeetikumide koosmanustamisel kvaternaarsete antikolinergikumidega, nagu glükopürrolaat, on registreeritud atüüpilisi vastuseid vererõhu ja südame löögisageduse osas. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid on dialüüsi (hemodialüüs, peritoneaaldialüüs või hemofiltratsioon) abil organismist elimineeritavad.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Dementsusevastased ained; antikoliinesteraasid.

ATC-kood: N06DA02

Donepesiilvesinikkloriid on spetsiifiline ja pöörduv atsetüülkoliinesteraasi, ajus kõige levinuma koliinesteraasi, inhibiitor. Donepesiilvesinikkloriid on in vitro üle 1000 korra tugevama toimega inhibiitor kui butürüülkoliinesteraas – ensüüm, mis esineb peamiselt väljaspool kesknärvisüsteemi.

Alzheimeri tõvest tingitud dementsusega patsientidel, kes osalesid kliinilistes uuringutes, tekitas üks kord ööpäevas manustatud 5 mg või 10 mg donepesiili annus stabiilse atsetüülkoliinesteraasi aktiivsuse inhibeerumise (mõõdeti erütrotsüütide membraanides) 63,6% ja 77,3%, kui seda mõõdeti pärast annustamist. Atsetüülkoliinesteraasi (AChE) inhibeerimine erütrotsüütides donepesiilvesinikkloriidiga on näidanud korreleeruvust muutustele ADASCog-is – tundlikul skaalal, mis uurib tunnetuse valitud aspekte. Donepesiilvesinikkloriidi võimet muuta dementsuse aluseks oleva neuropatoloogia käiku ei ole uuritud. Seega ei ole alust arvata, et donepesiilil on mingisugunegi efekt haiguse kulule.

Donepesiili ravi efektiivsust on uuritud neljas platseebokontrollitud uuringus, 2 kuue-kuulist ja 2 ühe- aastast uuringut.

6-kuulises kliinilises uuringus tehti analüüs donepesiili ravi kokkuvõtte põhjal, kasutades kolme efektiivsuse kriteeriumi kombinatsiooni: ADAS-Cog (kognitiivse võimekuse näitaja), Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (üldise funktsionaalse võimekuse näitaja) ja Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (ühiskonnategurite, kodu, hobide ja enesehooldusega hakkamasaamise näitaja).

Patsiendid, kes vastasid allpool toodud kriteeriumitele, loeti ravile alluvaks.

Vastanud = Paranemine ADAS-Cog skaalal vähemalt 4 punkti CIBIC skaalal halvenemise puudumine

Dementia Rating Scale alamskaalas „igapäevase elu tegevused” halvenemise puudumine

 

Vastanute %

 

 

 

 

Ravikavatsusega populatsioon

Hinnatav populatsioon

 

n = 365

n = 352

Platseebogrupp

10%

10%

Donepesiil 5 mg grupp

18%*

18%*

Donepesiil 10 mg grupp

21%*

22%**

* p<0.05 ** p<0.01

Donepesiil põhjustas annusest sõltuva statistiliselt olulise tõusu patsientide protsendis, keda arvati ravile reageerivat.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Maksimaalne plasmatase saavutatakse ligikaudu 3…4 tundi pärast ravimi suukaudset manustamist. Plasmakontsentratsioonid ja AUC suurenevad proportsionaalselt manustatud annusega. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 70 tundi, seega saavutatakse ööpäevaste üksikannuste korduva manustamisega järk-järgult tasakaaluseisund. Tasakaalukontsentratsioon saavutatakse ligikaudu 3 nädala jooksul pärast ravi alustamist. Tasakaalukontsentratsiooni korral varieeruvad donepesiilvesinikkloriidi plasmakontsentratsioon ja sellega seotud farmakodünaamiline toime päeva jooksul väga vähe.

Toit ei mõjuta donepesiilvesinikkloriidi imendumist.

Jaotumine

Donepesiilvesinikkloriid seondub inimese plasmavalkudega ligikaudu 95% ulatuses. Aktiivse metaboliidi 6-O-desmetüüldonepesiili seonduvus plasmavalkudega ei ole teada. Donepesiilvesinikkloriidi jaotumist organismi erinevatesse kudedesse ei ole täpselt uuritud. Siiski leiti tervetel meessoost vabatahtlikel tehtud massitasakaalu uuringus, et 240 tundi pärast C-ga märgistatud donepesiilvesinikkloriidi 5 mg ühekordse annuse manustamist esines ligikaudu 28% vereplasma radioaktiivsusest muutumatul kujul. See kinnitab , et donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid võivad püsida organismis kauem kui 10 päeva.

Biotransformatsioon/eritumine

Donepesiilvesinikkloriid eritub uriiniga nii muutumatul kujul kui ka metaboliseerituna tsütokroom P450 süsteemi poolt paljudeks metaboliitideks, millest kõik ei ole veel identifitseeritud. Pärast C-ga märgistatud donepesiilvesinikkloriidi 5 mg-lise ühekordse annuse manustamist esines vereplasma radioaktiivsus, mida väljendati protsendina manustatud annusest, eelkõige intaktse donepesiilvesinikkloriidina (30%), 6-O-desmetüüldonepesiilina (11% – ainus metaboliit, mille aktiivsus sarnaneb donepesiilvesinikkloriidi omale), donepesiil-cis-N-oksiidina (9%), 5-O-desmetüüldonepesiilina (7%) ja 5-O-desmetüüldonepesiili glükuroniidkonjugaadina (3%). Ligikaudu 57% kogu manustatud radioaktiivsusest avastati uriinist (17% muutmatult donepesiilina) ja 14,5% väljaheitest, mis lubab oletada, et peamisteks eliminatsiooniteedeks on biotransformatsioon ja eritumine uriiniga. Puuduvad tõendid, mis lubaksid oletada donepesiilvesinikkloriidi ja/või mõne selle metaboliidi enterohepaatilist retsirkulatsiooni.

Donepesiili kontsentratsioonid plasmas vähenevad poolväärtusajaga ligikaudu 70 tundi.

Sugu, rass ja suitsetamine anamneesis ei oma donepesiilvesinikkloriidi plasmakontsentratsioonile kliiniliselt olulist mõju. Donepesiili farmakokineetikat ei ole tervetel eakatel ega Alzheimeri tõvega või vaskulaarset dementsust põdevatel patsientidel formaalselt uuritud. Siiski sarnanesid patsientide keskmised plasmatasemed suuresti noorte tervete vabatahtlike vastavate näitajatega.

Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel on donepesiili tasakaalukontsentratsioonid suurenenud, keskmine AUC 48% ja keskmine Cmax 39% võrra (vt lõik 4.2).

Prekliinilised ohutusandmed

Ulatuslikud katseloomadel tehtud uuringud on näidanud, et see ühend põhjustab mõningaid teisi toimeid kui oodatud farmakoloogilised toimed, mis on kooskõlas selle toimimisega kolinergilise stimulaatorina (vt lõik 4.9). Donepesiil ei ole mutageenne bakteri- ja imetaja rakkudel tehtud mutatsioonitestides. In vitro täheldati mõningast klastogeenset toimet rakkudele toksilistes

kontsentratsioonides, mis ületavad enam kui 3000 korda plasma tasakaalukontsentratsioone. Klastogeenset või genotoksilist toimet ei täheldatud in vivo hiire mikrotuumade mudelis. Pikaajalistes kartsinogeensuse uuringutes ei leitud tõendeid onkogeense potentsiaali kohta ei rottidel ega hiirtel.

Donepesiilvesinikkloriidil ei olnud toimet rottide fertiilsusele ning ei olnud teratogeenne rottidel ega küülikutel, kuid sellel oli siiski vähene toime järglaste surnult sündimisele ja enneaegselt sündinud järglaste elulemusele, kui seda manustati tiinetele rottidele annuses, mis ületas 50 korda inimesel kasutatava annuse (vt lõik 4.6).

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat

Maisitärklis

Mikrokristalliline tselluloos

Magneesiumstearaat

Tableti kate:

Polüvinüülalkohol

Makrogool 3350

Talk

Titaandioksiid E171

Kollane raudoksiid E172 (ainult 10 mg tabletis)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blister PVC/alumiinium.

Tabletipurk (polüetüleenist) ärakeeratava korgiga (polüetüleenist).

Pakendi suurused:

Blister: 7, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 98, 100 või 120 õhukese polümeerikattega tabletti. Tabletipurk: 28, 30, 100 ja 250 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Island

MÜÜGILOA NUMBRID

5 mg: 607108

10 mg: 607008

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.10.2008

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.09.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

august 2017