Dysport - süstelahuse pulber (500ühik)

ATC Kood: M03AX01
Toimeaine: botulismitoksiin
Tootja: Ipsen Pharma

Artikli sisukord

DYSPORT
süstelahuse pulber (500ühik)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

DYSPORT, 500 Ü süstelahuse pulber

CLOSTRIDIUM BOTULINUM´i A-tüüpi toksiini hemaglutiniinkompleks

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Dysport ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Dysport´i kasutamist
 3. Kuidas Dysport´i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Dysport´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Dysport ja milleks seda kasutatakse

Dysport on toksiin, mida produtseerivad CLOSTRIDIUM BOTULINUM´i bakterid. Toksiin toimib närvisõlmedele närvide ja lihaste vahel, inhibeerides keemilise aine (atsetüülkoliini) vabanemist närvilõpmetes, mille tõttu tõmbub lihas tavaliselt kokku. Kui atsetüülkoliini vabanemist takistatakse, võimaldab see lihasel lõdvestuda, vähendades lihase ebanormaalseid kokkutõmbeid.

Üks Dysport´i ampull sisaldab 500 ühikut toksiini kompleksi. Need ühikud on ainult Dysport´i jaoks, seega ei kehti nad teiste BOTULINUM´i toksiinide kohta.

Dysport´i kasutatakse:

Täiskasvanutel blefarospasmi, näo hemispasmi, spastilise kõõrkaelsuse, käelihaste koldelise spastilisuse sümptomaatilise ravi korral, hüppeliigese koldelise spastilisuse (tahtmatud lihasspasmid jalgades, mis võivad halvendada jalgade funktsioneerimist) sümptomaatilise ravi korral täiskasvanud patsientidel insuldi või traumajärgse ajukahjustuse järgselt, püsiva raske kaenlaaluste liighigistamise korral, mis häirib elukvaliteeti ja ei allu paiksele ravile ning kulmukortsutamise ajal esile tulevate kulmude vaheliste keskmiste või tugevate vertikaalkortsude (laubakortsude) ja lateraalsete silmaümbruskortsude (”kanavarbad”) ajutiseks silumiseks alla 65-aastastel täiskasvanutel.

Dysport´i kasutatakse ka jalaspasmide raviks patsientidel, kellel on spastiline tserebraalparalüüs, et parandada nende kõndimist. Dysport´i tohib kasutada lastel ainult alates kahe aasta vanusest.

Blefarospasm on seisund, mille korral silmalau lihaste funktsioon on häiritud ning tekivad mittekontrollitavad silmapilgutused ja silmade sulgemine.

Näo hemispasmi tekitavad ühe näopoole mittekontrollitavad lihaste kokkutõmbed.

Spastiline kõõrkaelsus on kaela pööratud sundasend, millest on tingitud ebatavaline pea ja õlgade asend. Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud püstpöid on jäseme lihaste liigsest jäikusest (spasmist) tingitud liikumatus (liikumisraskused).

Mida on vaja teada enne Dysport´i kasutamist

Ärge kasutage Dysport´i:

 • kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete või arvate, et võite olla rase või toidate rinnaga;
 • kui te arvate, et teie haiguse sümptomid on halvenenud või muutunud;
 • kui teil on varem esinenud ebaharilikke reaktsioone, nagu näiteks nahalööve või gripi sümptomid ükskõik millise toksiini süstimisel;
 • kui teil on varem esinenud bronhiiti, kopsupõletikku, hingamisraskusi või varasemaid pikki lihasnõrkuse perioode, sest nendel juhtudel on Dysport´i kasutamisel spastilise kõõrkaelsuse raviks suurenenud risk eelnimetatud seisundite kordumisele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Võtke viivitamatult ühendust oma arsti või kiirabiga, kui teil tekivad neelamis-, kõne- või hingamis- häired. Informeerige arsti, kui teile on tehtud näo kirurgilisi operatsioone.

Ettevaatus on vajalik, kui te saate ravi jalalihaste spasmide leevendamiseks (hüppeliigese spastilisus). Täiskasvanutel, eriti eakatel, võib suureneda kukkumise risk.

Kasutamine lastel:

Dysport’i ei tohi kasutada alla 2-aastastel lastel. Dysport ei ole näidustatud kulmudevaheliste ja lateraalsete silmaümbruskortsude raviks alla 18-aastastel patsientidel.

Muud ravimid ja Dysport

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, eriti aga antibiootikume (näiteks aminoglükosiidantibiootikume nagu gentamütsiin või amikatsiin) või lihaseid lõõgastavaid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Dysport´i tohib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui see on vältimatult vajalik. Dysport´i kasutamisel raseduse ajal peab olema äärmiselt ettevaatlik. Dysport´i ei soovitata kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

On võimalik, et pärast Dysport´i süstet, tunnete ajutiselt lihasnõrkust. Sel juhul tuleb autojutimisel ja masinatega töötamisel olla ettevaatlik.

Dysport sisaldab:

Dysport sisaldab väikeses koguses inimese verest saadud albumiini. Kuna tegemist on verepreparaadiga, ei saa viirusinfektsiooni ülekandumist täielikult välistada.

Kuidas Dysport´i kasutada

Dysport´i viaali tohib kasutada ainult teil teie ühekordseks süsteseansiks.

Kõik Dysport´i süstid tehakse haiglas tervishoiutöötajate järelvalve all. Süste teeb arst, keda on eelnevalt õpetatud Dysport´i kasutama.

Arst valmistab lahuse, valib koha, kuhu teha süst, süstib ja otsustab, kui kaua ravi peab kestma. Blefarospasmi korral, kui häiritud on mõlemat silma ümbritsevate lihaste liikumine, on esimene süst 40 ühikut silma kohta. Ravim süstitakse naha alla, arsti poolt otsustatud kindlasse piirkonda silma ümbruses. Süste tehakse tavaliselt umbes iga12 nädala järel, kuna seejärel lihast lõõgastav toime kaob.

Kui algannus ei avalda toimet, võib ravimi korduval manustamisel suurendada annust kas 60, 80 või 120 ühikuni silma kohta. Annuse määrab arst. Kui ainult üks teie silmadest on haige, süstib arst ravimit ainult selle silma ümbrusesse.

Kui teil on näo hemispasm, tehakse süste samuti kui blefarospasmi korral, ainult kahjustatud näopoolele. Kui teil on spastiline kõõrkaelsus, on esimene üldannus 500 ühikut, mis jaotatakse erinevate kaelapiirkondade vahel, tõenäoliselt 2...3 koha vahel, mis on kõige enam kahjustatud.

Arst määrab ravimi annuse suuruse ja otsustab millistesse lihastesse süstida.

Süstitakse iga 16 nädala järel, sõltuvalt ravimi toime kestusest lihastele, kuid mitte sagedamini kui iga 12 nädala tagant. Millal ja millises annuses on vajalik järgmine süst, otsustab arst.

Kaenlaaluste liighigistamise korral on soovitatav algannus täiskasvanutel ja eakatel 100 ühikut kaenlaaluse kohta. Kui soovitud toimet ei saabu, võib manustada täiendavaid süsteid, kuid maksimaalne koguannus ei tohi ületada 200 ühikut. Süstitav piirkond peab olema eelnevalt kindlaksmääratud,

kasutades joodi – tärklise testi. Mõlemad kaenlaalused tuleb puhastada ja desinfitseerida. Maksimaalne toime saabub ühe kuni kahe nädala jooksul pärast manustamist. Enamikel juhtudel on soovitatav annus olnud piisav toime saamiseks. Toime kestab umbes 48 nädalat. Edasiste süstete aeg tuleb määrata individuaalselt, kuid süsteid ei tohi korrata sagedamini kui 12 nädala tagant. Korduva manustamise korral võib toime kumuleeruda, seetõttu tuleb kõiki teile manustatavaid annuseid määrata individuaalselt.

Käelihaste koldeline spastilisuse korral on tavapäraseks annuseks 1500 ühikut. Arst võib annused jaotada kahjustatud käe-ja jalalihaste vahel. Süsteid korratakse tavaliselt iga 12...16 nädala tagant. Kui te vajate ravi ka jalgade koldelise spastilisuse raviks võib teile ravimit manustada nii käe- kui jalalihastesse samal ajal, jaotades annuse käe- ja jalalihaste vahel, kusjuures koguannus ei tohi ületada 1500 ühikut.

Kulmude vaheliste keskmiste või tugevate vertikaalkortsude (laubakortsude) lateraalsete silmaümbruskortsude ajutine silumine:

Dysport’i tohib manustada vaid vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega arst, kellel on vastav varustus. Arst valmistab ette ja süstib teile ravimi. Ühte Dysport’i viaali tohib kasutada vaid teil vaid üheks ravikuuriks.

Soovitatav annus:

 • Kulmudevaheliste kortsude silumiseks: 50 ühikut s.t teile süstitakse lihasesiseselt 10 ühikut (0,05 ml) igasse viiest süstekohast nina ja kulmude kohal.
 • Silmaümbruskortsude silumiseks: 60 ühikut, s.t teile süstitakse lihasesiseselt 10 ühikut igasse

kuuest süstekohast silmaümbruse piirkonnas.

Laubakortsude vähenemine algab tavaliselt 2...3 päeva pärast süstimist, toime kestab tavaliselt kuni 4 kuud. Kahe ravikuuri vahe peab olema vähemalt kolm kuud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud jalalihaste spasmide raviks: üle 2-aastastele lastele: annuse otsustab teie arst. Dysport´i süstitakse jalgade kahjustunud lihastesse. Annus ei tohi olla suurem kui 1000 ühikut või 30 ühikut/kg kehakaalu kohta ühe ravisessiooni kohta. Teie arst kordab ravi ligikaudu iga 16…22 nädala tagant või nii sageli kui vaja, kuid mitte sagedamini kui iga 12 nädala järel.

Kui te unustate Dysport´i kasutada

Kui süst jääb tegemata, võivad teie haigusega kaasnevad lihaste spasmid (osaliselt) taastuda. Konsulteerige oma arstiga ja ta otsustab, millal on vaja teha järgmine süst.

Kui teile süstitakse Dysport´i rohkem kui ette nähtud

Kui teile süstitakse Dysport´i rohkem kui oleks pidanud, siis võivad teised, lähedal olevad lihased muutuda nõrgaks. See ei pruugi juhtuda kohe. Kui see (lihased muutuvad nõrgaks) juhtub, rääkige sellest viivitamatult oma arstile. Otsige viivitamatult abi, kui teil tekivad hingamis-, neelamis või rääkimisraskused.

Kui te lõpetate Dysport´i kasutamise

Kui te lõpetate ravi Dysport´iga, siis lihaseid lõõgastav toime kaob ja lihaste spasmid taastuvad nii nagu nad olid enne ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Rääkige oma arstile viivitamatult, kui:

 • Teil tekivad neelamis, hingamis või kõneraskused
 • Teil tekivad hingamisraskused koos näo, huulte, keele ja/või kõritursega, hingamisraskused ilma näo, huulte, keele ja/või kõriturseta, naha punetus või sügelev lööve (nõgestõbi). See võib tähendada, et teil on tekkinud allergiline reaktsioon Dysport´ile.

Kõrvaltoimete esinemissagedust on kirjeldatud alljärgnevalt:

Kõrvaltoimete sagedus

Väga sage – esineb rohkem kui 1 ravitud patsiendil 10-st

Sage – esineb vähem kui 1 ravitud patsiendil 10-st

Aeg-ajalt – esineb vähem kui 1 ravitud patsiendil 100-st

Harv – esineb vähem kui 1 ravitud patsiendil 1000-st

Väga harv – esineb vähem kui 1 ravitud patsiendil 10 000-st.

Mõned kõrvaltoimed võivad esineda ükskõik, millisel patsiendil, samas kui mõned kõrvaltoimed sõltuvad ravitavast haigusest. Lugege kindlasti teie haiguse kohta käivat teavet.

Kõigi haigusseisundite ravi (kõik patsiendid)

Aeg-ajalt on teatatud ülitundlikkuse juhtudest.

Pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekivad hingamisraskused koos näo, huulte, keele ja/või kõritursega või ilma, nahapunetus või sügelev kupladega lööve (nõgestõbi). See võib tähendada, et te olete Dysport’I suhtes allergiline.

Kõrvaltoimetest, mis on seotud toksiini levimisega süstekohast eemale, on teatatud väga harva (liigne lihasnõrkus, neelamishäired, võõraine sissehingamise tulemusel tekkinud kopsupõletik (aspiratsioonipneumoonia), mis võib lõppeda surmaga).

Üldised kõrvaltoimed võivad olla: Sage:

 • verevalumid, punetus, paistetus või valu süstekoha lähedal või põletustunne süstimise ajal
 • üldine nõrkustunne
 • väsimus
 • gripisümptomid

Aeg-ajalt:

 • sügelus

Harv:

 • nahalööve ja lihasnõrkus

Teised kõrvaltoimed, mis on esinenud seoses Dysport´i imendumisega süstekohast kaugemale on: tugev lihasnõrkus, neelamis-või hingamisraskused, mis väga harva võivad lõppeda surmaga.

Käelihaste koldelise spastilisuse ravis esinevad kõrvaltoimed on:

Sage:

 • lihasnõrkus
 • lihasskeleti valu
 • valu jäsemetes

Jalgade koldelise spastilisuse ravis esinevad kõrvaltoimed on:

Sage:

 • kukkumine
 • lihasnõrkus
 • lihasvalu
 • neelamisraskused
 • nõrkus
 • väsimus
 • gripilaadsed sümptomid
 • manustamiskoha reaktsioonid (valu, verevalumid, lööve, sügelus)

Kui süste tehakse silma lähedale, võib silmalaug alla vajuda, esineda silmade kuivust või ähmast nägemist. Kui süste tehakse kaela piirkonda, võib mõnede toitude neelamine olla raskendatud, võib esineda peavalu, kaela-ja näolihaste nõrkust, suu kuivust, hingeldust, kaelavalu, valu ja jäikust jäsemetes, lihasvalu, peapööritust, hägust nägemist, nägemisteravuse vähenemist või muutub teie hääletoon. Aeg- ajalt võib silmalaug alla vajuda, esineda kahelinägemist, iiveldust, lihasmassi vähenemist ja lõualuu häireid. Harva võib teil esineda aspiratsiooni.

Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud jalalihaste spasmide raviks:

Esineda võivad kõrvaltoimed on:

Sage:

 • lihasvalu
 • lihasnõrkus
 • kusepidamatus
 • gripilaadne haigus
 • valu, punetus ja verevalumid süstekohas
 • ebanormaalne kõnnak
 • väsimus
 • kukkumine

Aeg-ajalt:

 • jõuetus ja nõrkus

Kaenlaaluste liighigistamise vastaste süstide korral võib teil tekkida hingeldus või kompenseeriv higistamine teistes nahapiirkondades, õla-ja kaelavalu ning valu säärelihastes. Aeg-ajalt võib esineda peapööritust, peavalu, lihaste tõmblusi, silmalau tahtmatuid liigutusi, kuumahoogusid või ninavere- jooksu. Kaenlaaluse liighigistamise korral oli sagedasti esinev kõrvaltoime tasakaalustav higistamine.

Kulmude vaheliste keskmiste või tugevate vertikaalkortsude (laubakortsude) ajutise silumise korral võivad esineda järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sage: peavalu, nähud süstekohal (kaasaarvatud valu, paistetus, sügelus, tundlikkushäire (surin), punetus, lööve). Märkus: neid kõrvaltoimeid täheldati sageli ka kontrollravimi (platseebo) rühmas.

Sage: nägemisväsimus, silmalau vaje, silmalau turse, pisaravooluse suurenemine, silmade kuivus, lihaste tõmblused, lihas(te)nõrkus süstekohas, mis võib tekitada silmalau vajet, nägemisväsimust või aeg-ajalt näolihaste kerget halvatust või nägemishäireid.

Aeg-ajalt: hägune nägemine, kahelinägemine, nägemishäired, silma liigutuse häired, ülitundlikkus, nahalööve, kihelus.

Kui mõni eelnimetatud kõrvaltoimetest peaks muutuma häirivaks, peate kindlasti sellest rääkima oma arstile.

Lateraalsete silmaümbruskortsude ajutine silumine:

Sage: peavalu, silmalau turse, verevalumid, sügelus ja turse silmade ümber, ülemise silmalauvaje, ajutine näonärvi halvatus.

Aeg-ajalt: kuiv silm.

Kõrvaltoimed, mis tekivad kulmudevaheliste ja lateraalsete silmaümbruskortsude silumisel, ilmnevad tavaliselt esimesel nädalal pärast süstimist ja ei kesta kaua. Need on tavaliselt kerge kuni mõõduka raskusastmega.

Viivitamatult tuleb arstile teatada väga tugevast silmade kuivusest või neelamisraskustest, eriti kui neelamisraskused takistavad teil söömist ja te võite kaotada kehakaalu.

Enamik kõrvaltoimetest on kerged ja mööduvad.

Kui ükskõik milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole mainitud, palun rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Dysport´i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoidke ravimit külmkapis (2 C... 8°C).

Kuigi lahustatud ravim säilib külmkapis temperatuuril 2°C...8°C 24 tundi, on soovitatav see kohe ära kasutada. Mitte lasta külmuda.

Teile koju seda ravimit ei anta. Ravimit ei tohi kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dysport sisaldab

 • Toimeaine on CLOSTRIDIUM BOTULINUM´i Atüüpi toksiini hemaglutiniinkompleks.
 • Teised koostisosad on albumiin ja laktoos.

Süstimiseks lahustatakse Dysport naatriumkloriidi lahusega.

Kuidas Dysport välja näeb ja pakendi sisu

Lüofiliseeritud valge pulber 3 ml klaasviaalis.

Iga pakend sisaldab 1 või 2 viaali süstelahuse pulbrit.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne - Billancourt Prantsusmaa

Tootja:

Ipsen Biopharm Ltd,

Ash road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL 139 UF, Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Centralpharma Communications OÜ Selise 26-11

13522 Tallinn Tel: +372 6015540

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DYSPORT, 500Ü süstelahuse pulber

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 viaal sisaldab 500 ühikut Clostridium botulinum´i A-tüüpi toksiini kompleksis hemaglutiniiniga. INN. Toxinum Clostridii botulinii

Abiainete täielik loetelu vt. lõik 6.1

RAVIMVORM

Süstelahuse pulber

KLIINILISED ANDMED

Näidustused.

Blefarospasm. Näo hemispasm.

Spastiline kõõrkaelsus.

Käelihaste koldelise spastilisuse sümptomaatiline ravi täiskasvanutel.

Hüppeliigeste koldelise spastilisuse sümptomaatiline ravi täiskasvanutel ajuinsuldi või ajutrauma järgselt.

Püsiv raske primaarne aksillaarne hüperhidroos, mis häirib elukvaliteeti ja on resistentne paiksele ravile.

Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud dünaamilise püstpöia ravi alates kahe aasta vanusest. Kulmukortsutamise ajal esiletulevate keskmiste või tugevate:

 • kulmudevaheliste vertikaalkortsude ja/või
 • naermise ajal tekkivate lateraalsete silmaümbruskortsude („kanavarbad“)

ajutiseks silumiseks alla 65-aastastel täiskasvanutel kui kortsude tugevus avaldab patsiendile psühholoogilist mõju.

Märkus:

Enne ravi alustamist Dysport’iga tuleb patsienti teavitada ka teistest ravivõimalustest (meditsiinilised, kirurgilised) ning et kõik patsiendid ei allu Dysport-ravile. Mõnedel patsientidel võib see vaid osaliselt sümptomeid leevendada.

Annustamine ja manustamisviis

Dysport´i ühikud ei ole vastavuses teiste botulinum´i toksiini sisaldavate preparaatidega. Dysport´i tohivad süstida ainult arstid, kes on saanud spetsiaalse väljaõppe.

Lahustamise juhised on 300 ühiku ja 500 ühiku puhul spetsiifilised. Kogused ja kontsentratioonid on spetsiifilised iga näidustuse puhul.

Saadav annus

Lahusti* 500

Lahusti* 300

Ühikud ml kohta

ühiku viaali kohta

ühiku viaali kohta

 

 

 

500 ühikut

1ml

0,6 ml

200 ühikut

2,5 ml

1,5 ml

100 ühikut

5 ml

3 ml

*Säilitusainetevaba 0,9% naatriumkloriidi süstelahus

Lõpliku süstimismahu saamiseks võib laste spastilise tserebraalparalüüsiga patsientidel, kelle annused arvestatakse kehakaalu järgi, olla vajalik edasine lahjendamine.

Viaali kummikork puhastatakse alkoholiga vahetult enne kasutamist. Süstimiseks tuleb kasutada 23 või 25 mm või kulmude vaheliste vertikaalkortsude süstide korral 29...30 mm pikkusi steriilseid nõelu.

Blefarospasm. Näo hemispasm.

Annustamine:

Soovitatavaks algannuseks on 40 ühikut silma kohta. 80 ühikuga silma kohta saavutati pikemaajalisem toime, kuigi paiksete kõrvaltoimete, eriti ptoos, esinemine olid annusest sõltuvad. Blefarospasmi ja näo hemispasmi korral ei tohi maksimaalne annus silma kohta ületada 120 ühikut.

10 ühikut (0,05 ml) süstida mediaalsele ja 10 ühikut (0,05 ml) lateraalsele kummagi silma nii ala- kui ülalau sõõrlihasesse (3,4 ja 5,6 joonisel).

Ülalausse süstimiseks peab nõel olema suunatud keskkohast eemale, et vältida süstimist tõsturlihasesse, kuna see võib põhjustada ptoosi.

Sümptomite vähenemist võib oodata 2…4 päeva pärast, maksimaalne toime saabub 2 nädala jooksul. Süsteid tuleb korrata umbes iga 12 nädala tagant või nii sageli kui vaja, et vältida sümptomite taasteket, kuid mitte tihedamini kui iga 12 nädala tagant.

Kui algannus ei avalda piisavat toimet, võib ravimi korduval manustamisel suurendada annust kas 60 ühikuni ühe silma kohta: 10 ühikut (0,05 ml) mediaalsele ja 20 ühikut (0,1 ml) lateraalsele, 80 ühikuni silma kohta: 20 ühikut (0,1 ml) mediaalsele ja 20 ühikut (0,1 ml) lateraalsele või 120 ühikuni silma kohta: 20 ühikut (0,1 ml) mediaalsele ja 40 ühikut (0,2 ml) lateraalsele kummagi silma üla- ja alalau lihasesse.

Võimalikud süstekohad on ka otsmiku- ja kulmulihas (1 ja 2) juhul, kui nende lihaste spasmid segavad nägemist.

Unilateraalse blefarospasmi korral tehakse süsted ainult haigusest haaratud silma lihastesse.

Näo hemispasmiga patsiente tuleb ravida samamoodi kui unilateraalse blefarospasmiga patsiente. Soovitatud annused sobivad kõikidele vanusegruppidele, kaasaarvatud eakad.

Blefarospasmi ja näo hemispasmi korral ei tohi maksimaalne annus ületada 120 ühikut silma kohta.

Lapsed: Dysport´i ohutust ja efektiivsust ei ole tõestatud lastel blefarospasmi ja näo hemispasmi ravimisel.

Manustamisviis:

Blefarospasmi ja näo hemispasmi korral lahustada Dysport 2,5 ml 0,9% naatriumkloriidi lahuses (saadav lahus sisaldab 200 ühikut Dysport´i/ml kohta).

Dysport süstitakse subkutaanselt mediaalsele ja lateraalsele nii ala- kui ülalau sõõrlihasesse.

Spastiline kõõrkaelsus.

Annustamine:

Annused sobivad täiskasvanutele igas vanuses, kellel on normaalne kehakaal ja kellel pole kaelalihaste mass vähenenud. Alakaalulistel ja vähenenud lihasmassiga patsientidel on vajalik annuse vähendamine. Algannus spastilise kõõrkaelsuse korral on 500 ühikut, jaotatuna annusteks ja manustatuna kahte või kolme kõige aktiivsemasse kaelalihasesse.

Rotatoorse kõõrkaelsuse korral manustatakse 500 ühikut, süstides 350 ühikut m. capitis splenius’esse samale poole peapöörde suhtes ja 150 ühikut m. sternocleidomastoideus’se vastaspoolele peapöörde suhtes.

Laterokollis´e puhul manustada 500 ühikut, süstides 350 ühikut samapoolsesse m. capitis splenius’esse ja 150 ühikut samapoolsesse m. sternocleidomastoideus’esse.

Kui spastiline kõõrkaelsus esineb koos õlgade elevatsiooniga, võib samapoolne m. trapezius ja m. levator scapulae samuti ravi vajada, vastavalt nähtavale lihashüpertroofiale või elektromüograafia (EMG) leiule.

Kui on vajalikud süsted 3 lihasesse, manustada 500 ühikut järgnevalt: 300 ühikut m. capitis splenius’se, 100 ühikut m. sternocleidomastoideus’esse ja 100 ühikut kolmandasse lihasesse. Retrokollis’e puhul manustada 500 ühikut järgnevalt: 250 ühikut mõlemasse m. capitis splenius’esse. Ettevaatust – mõlemapoolsed süsted m. splenius`esse võivad põhjustada kaela lihastoonuse vähenemist. Kui vastus on ebapiisav, manustada 6 nädala pärast kuni 250 ühikut mõlemasse trapetslihasesse.

Kõikide kõõrkaelsuse vormide puhul on olulised raviarsti teadmised ja elektromüograafiline uuring, et suunata ravi enim haaratud lihastele. Elektromüograafiat tuleb kasutada kõikide komplekssete kõõrkaelsuse vormide diagnoosimiseks, ülekaaluliste patsientide puhul vajaliku süstekoha leidmiseks, samuti ebaõnnestunud süstete analüüsimiseks mittekomplekssete vormide korral.

Järgnevatel manustamiskordadel tuleb annuseid kohandada vastavalt kliinilisele vastusele ja tekkivatele kõrvaltoimetele.

Soovitatakse annuseid 250 - 1000 ühikut, suuremate annuste kasutamise korral on kõrvaltoimete risk suurem, eriti neelamishäirete tekkimiseks. Maksimaalne annus ei tohi ületada 1000 ühikut. Kõõrkaelsuse sümptomite vähenemine peaks ilmnema umbes nädala jooksul. Süsteid tuleb korrata iga 16 nädala tagant või nii sageli kui on vajalik sümptomite taastekkimise ärahoidmiseks, kuid mitte sagedamini kui iga 12 nädala tagant.

Lapsed: Dysport´i ohutust ja efektiivsust kõõrkaelsuse ravimisel lastel ei ole tõestatud.

Manustamisviis:

Spastilise kõõrkaelsuse korral lahustada Dysport 1 ml 0,9% naatriumkloriidi lahuses, et saadav lahus sisaldaks 500 ühikut Dysport´i/ml kohta. Spastilise kõõrkaelsuse korral manustatakse Dysport´i intramuskulaarselt.

Koldelise spastilisuse sümptomaatiline ravi täiskasvanutel Käed

Annustamine

Esialgse ja korduva ravi korral tuleb täpne annus määrata individuaalselt, sõltuvalt kaasatud lihaste suurusest, arvust ja asukohast, spastilisuse tugevusest, lokaalsest lihasnõrkusest, patsiendi vastusest eelnenud ravile ja/või lähtuvalt botulinum´i toksiini ravi kõrvaltoimete ajaloost. Kliinilistes uuringutes kasutati 500, 1000 ja 1500 ühiku suurusi annuseid, jagatuna valitud lihaste vahel ravisessioonide ajal, nagu allpool olevas tabelis kirjas. Suuremaid annuseid kui 1000 ja kuni 1500 ühikut võib kasutada, kui süstitakse ka õlalihastesse.

Igas erinevas süstekohas tuleb manustada mitte rohkem kui 1 ml.

Dysport´i 1500 ühikust suuremaid annuseid käelihaste koldelise spastilisuse sümptomaatilises ravis täiskasvanutel ei uuritud.

Süstitavad lihased

Soovitatav

 

Dysporti annus

 

(ühikutes)

Flexor carpi radialis (FCR)

100…200 ühikut

Flexor carpi ulnaris (FCU)

100…200 ühikut

Flexor digitorum profundus

100…200 ühikut

(FDP)

 

Flexor digitorum superficialis

100…200 ühikut

(FDS)

 

Flexor pollicis longus

100…200 ühikut

Adductor pollicis

25…50 ühikut

Brachialis

200…400 ühikut

Brachioradialis

100…200 ühikut

Biceps prachii (BB)

200…400 ühikut

Pronator teres

100…200 ühikut

Triceps brachii

150…300 ühikut

Pectoralis major

150…300 ühikut

Subscapularis

150…300 ühikut

Latissimus dorsi

150…300 ühikut

Kuigi süstekoha asukoha võib määrata palpeerimise teel, on süstekoha täpseks määramiseks soovitatav kasutada elektromüograafiat, elektristimulatsiooni või ultraheli.

 1. Korduvat botulinum´i toksiini ravi tuleb teha siis, kui eelmise süste toime on vähenenud, kuid mitte varem kui 12 nädalat pärast eelmist süstet. Enamikule patsientidest süstiti kliinilistes uuringutes korduvannus pärast 12…16 nädala möödumist, kuigi mõne patsiendi puhul oli ravitoime pikem, kuni 20 nädalat. Lihaste spastilisuse raskusaste ja iseloom võivad tingida muutusi süstitava botulinum´i toksiini annustes ja süstitavates lihastes. Ravivastust võib oodata üks nädal pärast botulinum´i toksiini manustamist.

Jalad

Annustamine:

Esialgse ravi korral võib intramuskulaarselt manustada annuseid kuni 1500 ühikut. Esialgse ja korduva ravi korral tuleb täpne annus määrata individuaalselt, sõltuvalt kaasatud lihaste suurusest ja arvust, spastilisuse tugevusest, võttes arvesse ka lokaalse lihasnõrkuse esinemist ja patsiendi vastust eelnenud ravile. Siiski ei tohi koguannus ületada 1500 ühikut. Mistahes erinevas süstekohas ei tohi manustada rohkem kui 1 ml.

Lihased

Soovitatav Dysport’i

Süstekohate arv

 

annus

lihase kohta

 

(ühikutes)

 

Distaalne

 

 

Lestlihas

300…550 ühikut

2…4

Sääremarjalihas

 

 

Keskmine

100…450 ühikut

1…3

Külgmine

100…450 ühikut

1…3

Tibialis posterior

100…250 ühikut

1…3

Flexor digitorum longus

50…200 ühikut

1…2

Flexor digitorum brevis

50…200 ühikut

1…2

Flexor hallucis longus

50…200 ühikut

1…2

Flexor hallucis brevis

50…100 ühikut

1…2

Lihaste spastilisuse raskusaste ja iseloom võivad tingida muutusi süstitava Dysport’i annustes ja süstitavates lihastes.

Kuigi süstekoha asukoha võib määrata palpeerimise teel, on süstekoha täpseks määramiseks soovitatav kasutada elektromüograafiat, elektristimulatsiooni või ultraheli.

Dysport’i korduvannus tuleb manustada 12…16 nädala või vajadusel pikema aja möödumisel, sõltuvalt kliiniliste sümtomite taasesinemisest, kuid mitte varem kui 12 nädala möödumisel pärast viimast süsti.

Käed ja jalad

Kui ravi käigus on vajalik samaaegne käte ja jalgade ravi, tuleb Dysport’i annus määrata individuaalselt vastavalt patsiendi vajadustele, kuid koguannus ei tohi ületada 1500 ühikut.

Lapsed:

Ravimi ohutust ja efektiivsust käelihaste koldelise spastilisuse sümptomaatilise ravi korral lastel ei ole tõestatud.

Eakad (üle 65 aastased):

Ei ole esinenud ravivastuse erinevust eakate ja nooremate patsientide puhul kliinilises praktikas. Üldine reegel on, et eakaid patsiente tuleb jälgida nende botulinum´i toksiini taluvuse suhtes, kuna sageli esinevad neil kaasnevad haigused ja nad võtavad ka teisi ravimeid.

Manustamisviis:

Käte ja jalgade koldelise spastilisuse sümptomaatilise ravi puhul täiskasvanutel lahjendatakse Dysport 0.9% naatriumkloriidi lahuses, et saada lahus, mis sisaldaks botulinum´i A-tüüpi toksiini kompleksis hemaglutiniiniga kas 100, 200 või 500 ühikut/ ml kohta.

Dysport´i manustatakse ülalnimetatud tabelis olevatesse lihastesse intramuskulaarselt.

Aksillaarne hüperhidroos.

Annustamine:

Soovitatav algannus on 100 ühikut kaenlaaluse kohta. Kui soovitud toimet ei teki, võib manustada täiendavaid süsteid, kuid maksimaalne annus kaenlaaluse kohta ei tohi ületada 200 ühikut. Maksimaalne toime saabub ühe kuni kahe nädala jooksul pärast manustamist. Enamikel juhtudel on soovitatav annus olnud piisav toime saamiseks. Toime kestab umbes 48 nädalat. Edasiste süstete aeg tuleb määrata individuaalselt, kuid süsteid ei tohi korrata sagedamini kui 12 nädala tagant. Korduva manustamise korral on andmeid kumuleeruvast toimest, seetõttu tuleb kõiki patsiendile manustatavaid annuseid määrata individuaalselt.

Lapsed: Dysport´i ohutus ja efektiivsus aksillaarse hüperhidroosi ravimisel lastel ei ole tõestatud.

Manustamisviis:

Dysport lahjendatakse 2,5 ml naatriumkloriidi lahusega (0,9%) saavutamaks lahust, mis sisaldab 1 ml- s 200 ühikut Dysport’i.

Süstitav piirkond peab olema eelnevalt kindlaksmääratud, kasutades joodi – tärklise testi. Mõlemad kaenlaalused tuleb puhastada ja desinfitseerida. Dysport´i manustatakse aksillaarse hüperhidroosi korral 10 ühikut 10-sse kohta kaenlaaluses, 100 ühikut Dysport´i kaenlaaluse kohta subkutaanselt.

Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud dünaamilise püstpöia ravi alates kahe aasta vanusest.

Annustamine:

Esialgse ja korduva ravi korral tuleb annused kohandada individuaalselt, arvestades kaasatud lihaste suurust, arvu ja asukohta, spastilisuse tugevust, lokaalset lihasnõrkust, patsiendi vastusest eelnenud ravile ja/või lähtuvalt ravi ajal esinenud kõrvaltoimetest.

Maksimaalne Dysport´i koguannus ühe ravikuuri kohta ei tohi ületada 15 ühikut/kg kehakaalu kohta, süstituna ühte jalga või 30 ühikut/kg kehakaalu kohta süstituna mõlemasse jalga. Lisaks ei tohi Dysport´i koguannus ravikuuri kohta ületada 1000 ühikut või 30 ühikut/kg kehakaalu kohta, olenevalt sellest, kumb annus on väiksem. Süstitav koguannus tuleb jaotada kaasatud alajäsemete lihaste vahel.

Võimalusel korral tuleb annus ühe lihase puhul jaotada rohkem kui 1 süstekoha vahel. Ühte süstekohta ei tohi manustada rohkem kui 0,5 ml Dysport´i. Vt soovitatud annuseid allolevast tabelist.

Lihas

Soovitatav annuse vahemik jalalihase kohta

Süstekohtade arv lihase

(ühikut/kg kehakaalu kohta)

kohta

 

Distaalne

 

 

 

 

 

M. gastrocnemius

5 kuni 15 ühikut/kg kehakaalu kohta

kuni 4

 

 

 

M. soleus

4 kuni 6 ühikut/kg kehakaalu kohta

kuni 2

 

 

 

M. tibialis posterior

3 kuni 5 ühikut/kg kehakaalu kohta

kuni 2

 

 

 

Kogu annus

kuni 15 ühikut/kg kehakaalu kohta/ jala kohta

 

Kuigi süstekoha asukoha võib määrata palpeerimise teel, on süstekoha täpseks määramiseks soovitatav kasutada suunavat tehnikat, s.o. elektromüograafiat, elektristimulatsiooni või ultraheli. Korduvat Dysport´i ravi tuleb teha siis, kui eelmise süste toime on vähenenud, kuid mitte varem kui 12 nädalat pärast eelmist süstet.

Enamikule patsientidest süstiti kliinilistes uuringutes korduvannus pärast 16…22 nädala möödumist, kuigi mõne patsiendi puhul oli ravitoime pikem, kuni 28 nädalat.

Lihaste spastilisuse raskusaste ja iseloom võivad tingida muutusi süstitava Dysport´i annustes ja süstitavates lihastes.

Manustamisviis:

Laste spastilise tserebraalparalüüsi korral lahustatakse Dysport 0,9% naatriumkloriidi lahusega ja manustatakse intramuskulaarselt vastavalt eelnevalt detailselt kirjeldatud viisile.

Keskmiste või tugevate kulmudevaheliste vertikaalkortsude (glabellaarkortsud) ja/või lateraalsete silmaümbruskortsude ajutine silumine.

Annustamine:

Ravi intervall sõltub hindamise järgselt individuaalselt patsiendi ravivastusest. Dysport’iga ravi intervall ei tohi olla sagedam kui 3 kuud. Enne süstimist tuleb eemaldada igasugune meik ja desinfitseerida nahk antiseptikuga. Intramuskulaarsed süsted tuleb teha kasutades steriilseid 29...30G nõelu. Soovitatavad süstimiskohad glabellaarkorstude ja lateraalsete silmaümbruskortsude korral on kirjeldatud allpool:

Glabellaarkortsud:

Soovitatav annus on 50 ühikut (0,25 ml) jagatuna 5 süstimiskoha vahel, s.t. 10 ühikut (0,05 ml) manustatakse intramuskulaarselt igasse 5 järgnevasse süstekohta: 2 süstet mõlemasse m. corrugator´isse ja üks m. procerus´sse otsmiku-ninajoone kolmnurga tippu nagu on näidatud ülaloleval diagrammil.

Anatoomilisi punkte on kergem mõõdistada, kui neid jälgida ja palpeerida maksimaalse kulmukortsutamise ajal. Enne süstimist asetatakse pöial või nimetissõrm kindlalt silmapilu alla, vältimaks ekstravasatsiooni silmapilu all. Nõel peab süstimise ajal olema suunatud üles mediaaalsele. Ptoosi riski vähendamiseks vältida süste ülalau tõsturlihase lähedale, eriti laia kulmu depressorlihase kompleksiga patsientidel. Süsted m. corrugator´isse tuleb teha lihase keskossa, vähemalt 1 cm kulmukaarset kõrgemal.

Intervallid ravikordade vahel sõltuvad patsiendi individuaalsest ravivastusest. Kliinilistes uuringutes saavutati optimaalne toime glabellaarkortsude korral pärast süstimist kuni 4 kuuks. Mõnedel patsientidel kestis toime kuni 5 kuud (vt. lõik 5.1).

Lateraalsed silmaümbruskortsud:

Soovitatav annus ühele silmaümbrusele on 30 ühikut (60 ühikut mõlemale poole kokku, 0,3 ml lahjendatud lahust) Dysport’i jagatuna 3 süstimiskoha vahel, s.t. 10 ühikut (0,05 ml lahjendatud lahust) manustatakse intramuskulaarselt igasse süstekohta. Süste tuleb teha lateraalselt (20…30° kraadise nurga all) ja naha pinna alla. Kõik süstimiskohad tuleb teha orbicularis oculi lihase välimisse ossa ja silmakoopast piisavalt kaugele (ligikaudu 1…2 cm) nagu näidatud eespool.

Anatoomilisi punkte on kergem mõõdistada, kui neid jälgida ja palpeerida maksimaalse naeratamise ajal. Ettevaatus on vajalik, et vältida süstimist zygomaticus major/minor lihastesse, et vältida lateraalset suu vajumist ja asümmeetrilist naeratust.

Lapsed: preparaadi kasutamine kulmude vaheliste keskmiste või tugevate vertikaalkortsude või lateraalsete silmaümbruskortsude ajutiseks silumiseks alla 18-aastastele patsientidele ei ole soovitatav.

Manustamisviis:

Kulmude vaheliste keskmiste või tugevate vertikaalkortsude ajutiseks silumiseks lahjendatakse Dysport 500 ühikut 2,5 ml naatriumkloriidi lahusega (0,9% w/v), et saada 200 ühikut Dysport´i sisaldav lahus.

Dysport´i manustatakse intramuskulaarselt nagu on eelpool detailselt kirjeldatud.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus ravimi mõne komponendi suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

On teatatud süstekohast kaugemale levinud toksiiniga seotud kõrvaltoimetest (vt lõik 4.8). Terapeutilises annuses ravi saanud patsientidel võib tekkida tugev lihasnõrkus. Selle kõrvaltoime tekkimise riski vältimiseks kasutada väikseimat toimivat annust ja mitte ületada soovitatud maksimumannust.

Väga harva on teatatud surmaga lõppenud kõrvaltoimetest nagu düsfaagia, pneumopaatia (sealhulgas, kuid mitte ainult düspnoe, hingamispuudulikkus, hingamispeetus) ja/või märkimisväärne jõuetus (asteenia) seoses toksiini A või B tüve levikuga manustamiskohast kaugemale.

Pärsitud neuromuskulaarsest ülekandest tingitud neelamis- või hingamisraskustega patsientidel on nende kõrvaltoimete tekke risk suurem. Neile patsientidele tuleb Dysport´i manustada spetsialisti järelvalve all ning vaid siis, kui kasu ravist ületab võimalikud riskid.

Neelamis-ja hingamisraskustega patsientidele, tuleb Dysport´i ravi rakendada ettevaatlikkusega, kuna toksiin võib neelamis- ja hingamisraskusi suurendada toime tõttu vastavatesse lihastesse.

Harva on esinenud aspiratsiooni ning selle kõrvaltoime tekke risk on suurem krooniliste hingamishäiretega patsientide puhul.Pärsitud neuromuskulaarse ülekande subkliiniliste või kliiniliste juhtude ( nt myasthenia gravis) korral tohib Dysport´i kasutada ainult äärmise ettevaatusega ja hoolika jälgimise tingimustes. Pärsitud neuromuskulaarse ülekandega patsientidel võib olla selliste ravimite nagu Dysport suhtes suurenenud tundlikkus, mille tagajärjel võib tekkida liigne lihasnõrkus.

Dysport´i annuseid ja manustamissagedust ei tohi ületada.

Patsiente või hooldajaid tuleb nõustada, et neelamis-, kõne- või hingamishäirete tekkides tuleb kohe otsida meditsiiniabi.

Dysport´i ei tohi kasutada spastilisuse raviks patsientidel, kellel on arenenud väljakujunenud könksus (fikseeritud kontraktuur).

Täiskasvanud, eriti eakate patsientide ravimisel jalalihaste koldelise spastilisuse korral tuleb olla ettevaatlik, kuna võib esineda suurenenud kukkumise risk. Platseebokontrolliga kliinilises uuringus, kus patsientidel raviti jalalihaste spastilisust, esines 9,4%-l (Dysport 1000 ühikut), 6,3%-l (Dysport 1500 ühikut) ja 3,7%-l (platseebo) patsientidel kukkumist.

Nagu igasuguse lihasesisese süste korral, kasutada Dysporti pikenenud veritsusajaga patsientidel, infektsiooni või põletiku korral süstekohal, ainult äärmise vajaduse korral.

Dysport´i tuleb kasutada ainult ühe patsiendi raviks ühe raviseansi ajal. Järelejäänud ravimi kogus tuleb hävitada vastavalt p 6.6. Ravimi lahustamise ja manustamise protseduuri ajal tuleb rakendada erilisi ettevaatusabinõusid, samuti ravimi järelejäänud koguse inativeerimise ja hävitamise juures.

Enne Dysport´i manustamist kulmude vaheliste keskmiste või tugevate vertikaalkortsude (glabellaarkortsude) ajutiseks silumiseks on väga oluline uurida patsiendi näo anatoomiat. Tuleb arvesse võtta näo asümmeetriat, ptoosi, liigselt rippuvat nahka (blefarokalaas), armide olemasolu ja eelnenud kirurgiliste operatsioonide tõttu esinevaid anatoomilisi kõrvalekaldeid.

Dysport sisaldab vähesel määral inimese albumiini. Kuna tegemist on verepreparaadiga, ei saa viirusinfektsiooni ülekandumist täielikult välistada.

Harva on täheldatud antikehade teket botulinum´i toksiini suhtes Dysport´i saavatel patsientidel. Kliiniliselt võib neutraliseerivate antikehade tekkimist kahtlustada raviefekti märgatava vähenemise ja/või vajadusest ravimi suuremate annuste järele.

Lapsed

Dysport´i tohib laste spastilise tserebraalparalüüsi ravimiseks kasutada ainult lastel alates kahe aasta vanusest. Turuletulekujärgselt on kaasuvate haigustega, eriti tserebraalparalüüsiga lastel, teatatud toksiini võimalikust kaugemale levimisest väga harva. Üldjuhul kasutati sellistel juhtudel soovituslikust suuremaid annuseid (vt lõik 4.8). Harva on esinenud spontaanseid teateid surmast, mis on tserebraalparalüüsiga lastel olnud mõnikord seotud aspiratsioonipenumooniaga pärast ravi botuliinitoksiiniga, sealhulgas kui seda on kasutatud mitteregistreeritud viisil (nt kaela piirkonda). Äärmine ettevaatus on vajalik, kui ravitakse lapsi, kellel esineb märkimisväärne neuroloogiline nõtrus, düsfaagia või kellel on hiljuti esinenud aspiratsioonipenumoonia või kopsuhaigus. Ravi halva kaasuva tervisliku seisundiga patsientidele tohib teostada vaid juhul, kui võimalik kasu patsiendile kaalub üles riskid.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Samaaegselt Dysport´iga tuleb ettevaatusega kasutada ravimeid, mis otseselt või kaudselt mõjutavad neuromuskulaarset ülekannet ja võivad suurendada botulinumi toksiini toimet.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Andmeid A-tüüpi botulinum´i toksiini kasutamise kohta rasedatel naistel on vähe.

Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, loote arengule, sünnitamisele või lapse sünnijärgsele arengule, ainult suurtes annustes on botulinum´i toksiin emale toksiline (vt lõik 5.3).

Dysport´i võib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui ravist saadav kasu kaalub üles võimaliku riski lootele. Rasedate ravimiasel botulinum´i toksiiniga tuleb olla ettevaatlik.

Ei ole teada, kas A-tüüpi botulinum´i toksiin eritub rinnapiima. Loomkatsetes ei ole A-tüüpi botulinum´i toksiini eritumist emapiima uuritud, seetõttu ei soovitata ravimit imetamise ajal kasutada.

Toime reaktsioonikiirusele

Lihasnõrkuse tekkimine kõrvaltoimena võib mõjutada võimet juhtida autot või käsitseda masinaid.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissagedused on väljendatud järgmiselt: väga sage: (>1/10) sage: (>1/100, >1/10) aeg-ajalt: (>1/1000, >1/100) harv: (>1/10 000), väga harv: (<1/10 000).

Üldised

Patsientidel, keda raviti erinevatel näidustustel, sealhulgas blefarospasmi, näo hemispasmi, spastilise kõõrkaelsuse, tserebraalparalüüsist või insuldist tuleneva spastilisuse, aksillaarse hüperhidroosi, glabellaar- või lateraalsete silmaümbruskortsude korral, täheldati järgmisi kõrvaltoimeid.

On esinenud juhuslikke ülitundlikkuse juhtusid.

Kõrvaltoimetest, mis on seotud toksiini levimisega süstekohast eemale, on teatatud väga harva (liigne lihasnõrkus, düsfaagia, aspiratsioonipneumoonia, mis lõppeda surmaga).

Närvisüsteemi häired

Harv: neuralgiline amüotroofia

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: sügelus

Harv: nahalööve

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage: üldine nõrkus, väsimus, gripi-laadsed sümptomid, valu/turse süstekohal.

Koldelise spastilisuse sümptomaatiline ravi täiskasvanutel: Käed

Järgnevaid kõrvaltoimeid täheldati Dysport´i kasutamisel käelihaste koldelise spastilisuse sümptomaatilise ravi puhul täiskasvanutel.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Sage: süstekoha reaktsioonid (nagu valu, punetus, turse jne), asteenia, väsimus, gripilaadsed sümptomid.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Sage: lihasnõrkus, lihas-skeleti valu, valu jäsemetes Seedetrakti häired:

Aeg-ajalt: düsfaagia*

* Neelamishäirete sagedus saadi avatud uuringu koondandmete põhjal. Düsfaagiat ei täheldatud käelihaste koldelise spastilisuse sümptomaatilise ravi topeltpimedates uuringutes.

Jalad

Järgnevaid kõrvaltoimeid täheldati Dysport´i kasutamisel jalalihaste koldelise spastilisuse sümptomaatilise ravi puhul täiskasvanutel.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Sage: asteenia, väsimus, gripilaadsed sümptomid, süstekoha reaktsioonid (valu, verevalumid, lööve, sügelus).

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused: Sage: kukkumine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: Sage: lihasnõrkus, müalgia

Seedetrakti häired: Aeg-ajalt: düsfaagia*

Nii käte kui jalgade ravimisel samaaegselt Dysport’iga annuses kuni 1500 ühikut, ei ole täheldatud eraldi ohutusega seotud leidusid lisaks nendele, mis võivad eeldatavasti tekkida kas käe- või jalalihaste eraldi ravimisel.

Blefarospasm. Näo hemispasm.

Järgnevaid kõrvaltoimeid täheldati Dysport´i kasutamisel blefarospasmi ja näo hemispasmi raviks. Närvisüsteemi häired

Sage: näolihaste nõrkus Aeg-ajalt: näonärvi parees

Silma kahjustused

Väga sage: ptoos

Sage: kahelinägemine, silmade kuivus, pisaravoolus Harv: oftalmopleegia

Naha ja nahaaluskoe kahjustused Sage: silmalaugude turse Harv: entroopion

Kõrvaltoimed võivad tekkida Dysport´i liiga sügavatest või valesse kohta tehtud süstetest, mis ajutiselt halvavad lähedalolevaid lihasgruppe.

Spastiline kõõrkaelsus.

Järgnevaid kõrvaltoimeid täheldati Dysport´i kasutamisel spastilise kõõrkaelsuse raviks. Närvisüsteemi häired

Sage:peavalu, peapööritus, näonärvi parees

Silmakahjustused

Sage: hägune nägemine, nägemisteravuse vähenemine Aeg-ajalt: kahelinägemine, ptoos

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired Sage: düsfoonia, düspnoe

Harv: aspiratsioon Seedetrakti häired

Väge sage: düsfaagia, suu kuivus Aeg-ajalt: iiveldus

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused Väga sage: lihasnõrkus

Sage: kaelavalu, muskuloskeletaalne valu, müalgia, valu jäsemetes, muskuloskeletaalne jäikus Aeg-ajalt: lihaste atroofia, lõualuu häired

Düsfaagia oli annusest sõltuv ja esines kõige sagedamini pärast süsteid m.sternocleidomastoideus’sse. Sümptomite möödumiseni on soovitatav kerge dieet.

Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud dünaamilise püstpöia ravi alates kahe aasta vanusest.

Järgnevaid kõrvaltoimeid täheldati Dysport´i kasutamisel laste spastilise tserebraalparalüüsi raviks. Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage: müalgia, lihasnõrkus Neerude ja kuseteede häired

Sage: kusepidamatus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage: gripilaadne haigus, süstekoha reaktsioonid (nt valu, punetus, verevalumid jne), käimishäire, väsimus

Aeg-ajalt: asteenia

Vigastus, mürgistus ja protseduuri komplikatsioonid Sage: kukkumine

Aksillaarne hüperhidroos.

Järgnevaid kõrvaltoimeid täheldati Dysport´i kasutamisel aksillaarse hüperhidroosi raviks. Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: peapööritus, peavalu, paresteesia, silmalau lihaste tahtmatud liigutused Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: kuumahood

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired Sage: düspnoe

Aeg-ajalt: ninaverejooks Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: kompenseeriv (tasakaalustav) higistamine Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage: õlavarre-, õla- ja kaelavalu, õla- ja säärelihaste müalgia

Kulmudevaheliste keskmiste või tugevate vertikaalkortsude (glabellaarkortsude) ajutine silumine

Silmakahjustused

Sage: astenoopia, silmalau ptoos, silmalauturse, pisaravooluse suurenemine, silmade kuivus, lihaste tõmblused.

Aeg-ajalt: hägune nägemine, kahelinägemine, nägemise halvenemine, silma liigutuse häired. Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väge sage: süstekoha reaktsioonid (kaasaarvatud valu, paistetus, sügelus, paresteesia, punetus, lööve). Märkus: neid kõrvaletoimeid täheldati sageli ka platseeborühmas.

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt: ülitundlikkus

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage: lihas(te)nõrkus süstekohas

Närvisüsteemi häired

Väga sage: peavalu

Sage: näolihaste parees

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: nahalööve, kihelus

Keskmiste kuni tugevate lateraalsete silmaümbruskortsude silumine

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu, ajutine näonärvi halvatus (süstimiskoha lähedal asuvate näolihaste ajutine halvatus)

Silmakahjustused

Sage: silmalau turse, silmalau ptoos Aeg-ajalt: kuiv silm

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage: süstekoha reaktsioonid (nt hematoom, sügelus ja turse).

Turuletulekujärgne kogemus

Turuletuleku järgselt esinenud kõrvaltoimete profiil peegeldab kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimeid. On raporteeritud ülitundlikkuse juhtumitest.

Väga harva on teatatud manustamiskohast kaugemale levinud toksiiniga seotud kõrvaltoimetest (liigne lihasnõrkus, düsfaagia, osadel juhtudel surmaga lõppenud aspiratsioonipneumoonia)

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Botulinum´i toksiini liiga suured annused võivad tekitada üldist ja sügavat neuromuskulaarset paralüüsi.

Üleannustamise korral suureneb risk, et neurotoksiin satub vereringesse ja võib tekitada komplikatsioone, mis on sarnased suukaudse botuliini mürgistusega (nagu neelamishäire ja düsfoonia).

Spetsiifilist antidooti botulinum´i toksiinile ei ole; antitoksiin botulinum´i toksiini mürgistuse korral ei toimi; soovitatav on üldine toetav ravi.

Üleannustamise korral tuleb patsienti liigse lihasnõrkuse või lihasparalüüsi ükskõik, milliste märkide ja/või sümptomite suhtes jälgida, vajadusel alustada sümptomaatilist ravi. Kui hingamislihased on halvatud, tuleb kasutada kunstlikku hingamist.

Üleannustamise tunnused ei pruugi ilmneda vahetult pärast ravimi süstimist. Üleannustamise korral peab patsient võimaliku liigse lihasnõrkuse või – paralüüsi tõttu arstliku järelvalve alla jääma mitmeks nädalaks.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: perifeerse toimega müorelaksandid.

ATC-kood: M03AX01.

Toimemehhanism

Clostridium botulinum´i A-tüüpi toksiini ja hemaglutiniini kompleks blokeerib koliinergilise neuromuskulaarse impulsi ülekannet, seondudes motoorse närvilõpme retseptoritega ja inhibeerides presünaptilist atsetüülkoliini vabanemist.

Toksiin katkestab kaltsiumiioonide poolt vahendatud atsetüülkoliini vabanemise mehhanismi, mistõttu väheneb motoorse närvi lõpp-plaadi potentsiaal ning tekib lihase paralüüs.

Närviimpulsside ülekanne taastub järk-järgult. Loomkatsetes on taastumisprotsess aega võtnud 6…8 nädalat. Terapeutilised annused süsteemset toimet ei avalda.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kulmude vaheliste keskmiste või tugevate vertikaalkortsude või lateraalsete silmaümbruskortsude ajutise silumise näidustuse uurimiseks kaasati kliinilistesse uuringutesse üle 4500 patsiendi ning Dysport’i manustati ligikaudu 3800-le patsiendile.

Kulmudevahelised keskmised või tugevad vertikaalkortsud:

Kliinilistes uuringutes raviti kulmude vaheliste keskmiste või tugevate vertikaalkortsude ajutiseks silumiseks 2032 patsienti soovitatava annusega 50 ühikut. Neist 305 raviti 50 ühikuga kahes III faasi topeltpimedas platseebo-kontrollitud uuringus ja 1200 raviti 50 ühikuga avatud pikaajalises korduvannusega III faasi uuringus. Ülejäänud patsiente raviti toetavas ja annustega uuringutes.

Toime saabumise mediaalne aeg oli 2 kuni 3 päeva, maksimaalset toimeefekti täheldati 30 päeva pärast. Mõlemas platseebo-kontrollitud III faasi uuringus vähendasid Dysport´i süstid märkimisväärselt glabellaarkortse kuni 4 kuuks. Ühes kahest uuringust oli toime märgatav veel 5 kuu möödudes.

30 päeva pärast süstimist loeti uurijate poolt ravile reageerinuks 90% (273/305-st) patsientidest (kortsude kadumine või nõrgad kortsud maksimaalsel kulmukortsutamisel), võrreldes 3% (4/153-st) platseebo-rühmaga. Viis kuud pärast süsti oli 17%-l (32/190-st) selles uuringus Dysport´i saanud patsientidest ikka veel toime võrreldes 1%-ga (1/92-st) platseebo-rühmas. Patsientide oma hinnangu kohaselt oli 30 päeva pärast Dysport´i süsti maksimaalse kulmukortsutuse ajal 82% -l (251/305-st) vastus ravile ja 6%-l (9/153-st) platseebo-rühma patsientidest.

Ühes III faasi uuringus hinnati ka kaheastmelist kortsude vähenemist maksimaalse kulmukortsutamise ajal. See oli uurijate hinnangul 77% (79-l patsiendil 103-st).

177 patsiendil olid enne ravi alustamist keskmised või tugevad glabellaarkortsud ilma kulmukortsutamiseta. Uurijate hinnang selles rühmas näitas, et 30 päeva pärast süstimist oli 71%-l (125/177-st) Dysport´i saanud patsientidest toime 10% (8/78-st) võrreldes platseebo- patsientidega.

Pikaajaline korduvannusega avatud uuring näitas, et toime saabumise mediaalne aeg 3 päeva, saavutati korduvannuste seeriatega.

Vastajate osakaal maksimaalse kulmukortsutamise ajal, nagu oli määratletud uurijate poolt, oli 30-l päeval korduvannuste viie seeria korral 80% ...91 % . Vastajate osakaal ilma kulmukortsutamiseta oli võrreldav ühekordse annuse uuringu tulemustega ja see jäi vahemikku 56%...74% (30-l päeval pärast süstimist).

Ükski tulemusnäitaja ei hõlmanud psühholoogilise mõju objektiivset hindamist.

Lateraalsed silmaümbruskortsud:

Topeltpimedates kliinilistes uuringutes raviti maksimaalse naeratuse korral tekkivate keskmiste või tugevate lateraalsete silmaümbruskortsude silumiseks 308 patsienti soovitatava annusega 30 ühikut ühe silma kohta. Neist 252 patsienti raviti III faasi topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus ja 56 patsienti raviti varieeruva annusega II faasi topeltpimedas uuringus.

III faasi uuringus, vähendas Dysport’i süstimine märkimisväärselt lateraalsete silmaümbruskortsude sügavust võrreldes platseeboga (p≤0,001) 4., 8. ja 12. nädalal (hinntuna maksimaalse naeratuse ajal uurijate poolt). Uuringus osalejate rahulolu hinnangus oma lateraalsete silmaümbruskorstude välimuse suhtes, esines märkimisväärne erinevus Dysport’i ja platseebo (p≤0,010) vahel 4., 8. ja 12. nädalal Dysport’i kasuks.

Esmane tulemusnäitaja 4. nädala järel pärast süstimist oli: uurijate hinnangul saavutati ravivastus 47,2%-l (119/252) patsientidest (maksimaalsel naeratamisel esinesid kerged lateraalsed silmaümbruskortsud või puudusid need üldse) võrreldes 7,2%-ga (6/83) platseebot saanud patsientidega.

Vaheanalüüsil samal ajal, 4. nädala järel pärast süstimist, saavutati vähemalt 1 astme võrra paranenud tulemus maksimaalsel naeratamisel 75%-l Dysport’i saanud patsientidest (189/252) võrreldes vaid 19%-ga (16/83) platseebot saanud patsientidega.

315 osalejat sisenesid avatud III faasi uuringu pikendatud faasi, mille käigus nad võisid saada samaaegset ravi nii lateraalsete silmaümbruskortsude kui glabellaarkorstude silumiseks.

Topeltpimeda avatud III faasi uuringus said Dysport’i saanud patsiendid lateraalsete silmaümbruskorstude silumiseks mediaanselt 3 ravikuuri. Mediaanintervall süstete vahel lateraalsete silmaümbruskorstude silumiseks, mis oli määratud protokolli järgi, varieerus 85-st kuni 108 päevani. Tulemused näitasid, et efektiivsus püsib korduva manustamise jooksul 1-aastase perioodi jooksul.

Patsientide rahulolu tase oma lateraalsete silmaümbruskortsude välimuse suhtes 4., 16. ja 52. nädalal pärast esimest Dysport’i süstet oli 165 patsiendi puhul 252-st (65,5%) väga rahul või rahul.

Dysport’i A rühma radomiseeritud patsientidel, oli 16. nädalal, 4 nädalat pärast teist Dysport’i ravikuuri või esimeseks ravikuuriks platseeborühma randomiseeritud patsientidel, rahulolu tase väga rahul või rahul (233/262; 89%). 52. nädalal, kui osalejad olid võinud saada juba kuni 5 Dysport’I ravikuuri, millest viimane oli 48. nädalal, oli väga rahul/rahul patsientidel osakaal 255/288 (84,7%).

Pärast korduvaid ravikuure Dysport’iga rohkem kui 1 aasta jooksul ei tuvastatud ühelgi patsiendil toksiini neutraliseerivate antikehade olemasolu.

Koldelise spastilisuse sümptomaatiline ravi täiskasvanutel

Käed

Dysport´i efektiivsust ja ohutust käelihaste koldelise spastilisuse sümptomaatilise ravi korral hinnati randomiseeritud, mitmekeskuselises, topeltpimedas platseebo-kontrollitud uuringus, milles osales 238 patsienti (159 Dysport‘i ravil ja 79 platseebot saanud) käelihaste spastilisusega, kellel oli vähemalt 6 kuud tagasi olnud insult või post-traumaatiline ajukahjustus.

Esmane tõhususnäitaja oli sihtlihasgrupi algtaseme lihastoonus 4. nädalal, mõõdetud modifitseeritud Ashworth´i skaala (MAS) järgi ja esimene teisene tõhususnäitaja oli arsti üldhinnang ravile (AÜH). Olulisemad tulemused 4. ja 12. nädalal on allolevas tabelis:

 

 

4. nädal

 

 

12. nädal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platseebo

Dysport

Dysport

Platseebo

 

Dysport

Dysport

 

(N=79)

(500

(1000

(N=79)

 

(500

(1000

 

 

ühikut)

ühikut)

 

 

ühikut)

ühikut)

 

 

(N=80)

(N=79)

 

 

(N=80)

(N=79)

VR´i keskmine muutus ESLG

 

 

 

-0,1

 

-0,7**

-0,8**

algtaseme lihastoonuses

-0,3

-1,2**

-1,4**

 

n=75

 

n=76

n=76

MAS´i alusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR´i keskmine AÜH vastus

0,7

1,4*

1,8**

0,4

 

0,5

1,0*

ravile

n=75

 

n=76

n=76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR´i keskmine muutus

 

 

 

 

 

 

 

randme painutajalihase

-0,3

-1,4**

-1,6**

-0,3

 

-0,7*

-0,9*

algtaseme lihastoonuses

n=54

n=57

n=58

n=52

 

n=54

n=56

MAS´i alusel

 

 

 

 

 

 

 

VR´i keskmine muutus sõrme

-0,3

-0,9*

-1,2**

-0,1

 

-0,4*

-0,6*

painutajalihase algtaseme

 

n=70

n=66

n=73

n=67

 

n=62

n=70

lihastoonuses MAS´i alusel

 

 

 

 

 

 

 

 

VR´i keskmine muutus

 

 

 

 

 

 

 

 

küünarnuki painutajalihase

-0,3

 

-1,0*

-1,2**

-0,3

-0,7*

 

-0,8*

algtaseme lihastoonuses

n=56

 

n=61

n=48

n=53

n=58

 

n=46

MAS´i alusel

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine muutus õla

-0,4

 

-0,6

-0,7

0,0

-0,9

 

0,0

nelipealihase algtaseme

 

 

n=12

 

n=7

n=6

n=12

n=7

 

n=6

lihastoonuses MAS (1) alusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p<0.05; ** p<0.0001;

 

 

 

 

 

 

 

 

VR (LS,Least Square) - vähimruutude meetod

 

 

 

 

 

 

MAS (1) - harva esinemissageduse tõttu ravi- ja platseeborühmas ei tehtud statistilisi uuringuid

 

ESLG – Esmane sihtlihasgrupp (PTMG, Primary Target Muscle Group)

 

 

 

MAS – Modifitseeritud Ashworth´i Skaala

 

 

 

 

 

 

AÜH – Arsti üldhinnang (PGA, Physician Global Assessment)

 

 

 

 

Et uurida ravi efektiivust toimetulekulanguse korral, hinnati seda puude hindamisskaala alusel (PHS – Puude hindamisskaala, DAS, Disability Assessment Scale). PHS põhisihtgrupi populatsiooni ravivastused on esitatud allolevas tabelis:

Ravigrupp

4. nädal

12. nädal

 

ravivastuse %

ravivastuse %

 

 

 

Dysport 500Ü

50,0

41,3

 

n=80

n=76

 

p = 0,1279

p = 0,1053

 

 

 

Dysport 1000Ü

62,0

55,7

 

n=78

n=76

 

p = 0,0018

p = 0,0004

 

 

 

Platseebo

39,2

32,9

 

n=79

n=75

 

 

 

*PHS´i olid hõlmatud hügieenitegevus, käe asend, riietumine ja valu.

PHS – Puude hindamisskaala (DAS – Disability Assessment Scale)

Nii Dysport´i annused 500 kui ka 1000 ühikut vähendasid statistiliselt oluliselt spastilisuse nurka ja spastilisuse raskusastet võrreldes platseeborühmaga, hinnatuna Tardieu skaala järgi 4. nädalal kõikides lihasrühmades (sõrme-, randme- või küünarnuki painutajalihastes). Spastilisuse astme vähenemine oli platseeboga võrreldes märkimisväärne annuses 1000 ühikut 12. nädalal kõikides lihasgruppides.

Dysport annuses 1000 ühikut parandas statistiliselt märkimisväärselt liigutusaktiivsuse vahemikku kliiniliselt oluliste näitajate osas küünarnukilihastel (+18,3 kraadi), randmelihastel (+35,2 kraadi) ja sõrmelihastel (+11,8 kraadi) 4. nädalaks, samal ajal ei olnud paranemist platseeborühmas. Dysport 500 ühikuga oli sarnane kasutegur sõrmelihaste liigutusaktiivsuse paranemises.

Lahase paigaldamise lihtsus paranes 4. ja 12. nädalal statistiliselt oluliselt rohkem Dysport´i annuses 1000 ja 500 ühikuga ravirühmades kui platseeborühmas.

Järgnevalt kirjeldatud avatud jätku-uuringus, määrati korduva ravi kliiniline vajadus pärast vähemalt 12 nädalat kestnud ravi.

Õlalihastesse tehtavate süstete korral suurendati annuseid 1000 ühikust kuni 1500 ühikuni. Isikutele, kellel esines samaaegselt jalalihaste spastilisus, manustati lisaks käelihastesse süstitud 1000 ühikule 500 ühikut jalalihastesse, nii, et maksimaalne koguannus oli 1500 ühikut.

Pärast korduvaid süsteid ülajäseme lihastesse, saavutati Dysport´i toime kuni 1 aastaks, hinnates MAS´i (Modifitseeritud Ashworth´i Skaala) järgi (mida tõendab avatud uuringu ravivastuse määr 75%-st 80%-ni, võrreldes 75%-ga platseeborühmas) ja arsti üldhinnangu alusel. Dysport´i toime säilis või paranes ka passiivse funktsiooni (puude hindamisskaala), spastilisuse (Tardieu) skaala järgi, aktiivse liikumisulatuse (AROM) ja lahaste paigaldamise lihtsuse alusel.

Jalad

Dysport´i efektiivsust ja ohutust jalalihaste koldelise spastilisuse sümptomaatilise ravi korral hinnati keskse tähtsusega randomiseeritud, mitmekeskuselises, topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus, milles osales 385 insuldi või posttraumaatilise ajukahjustuse läbiteinud jalalihaste spastilisusega patsienti (255 patsienti said Dysport’i, 130 patsienti said platseebot). Esmane tõhususnäitaja oli hüppeliigese hinnang mõõdetuna modifitseeritud Ashworth´i skaala (MAS) järgi.

1000 ühikut (N=127) või 1500 ühikut (N=128) sisaldava Dysport’i lahuse või platseebo (N=128) kogumaht 7,5 ml jagati sääremarjalihase, lestlihase ja veel ühe jalalihase vahel vastavalt kliinilisele vajadusele.

Hinnates MAS alusel hüppeliigest, kui põlv oli väljasirutatud (sealhulgas kõik plantaarsed painutajalihased), täheldati olulist paranemist 1500 ühiku kasutamisel. Hinnates MAS alusel pahkluud, kui põlv oli painutatud (sealhulgas kõik plantaarsed painutajalihased, välja arvatud sääremarjalihas), täheldati statistiliselt olulist paranemist 1000 ja 1500 ühiku kasutamisel.

Spastilisuse paranemist hüppeliigeses näidati ka kasutades Tardieu skaalat (TS), mille alusel ilmnes spastilisuse statistiliselt oluline paranemine nii 1000 kui 1500 ühiku manustamisel. Dysport’ravi seostati ka statistiliselt olulise paranemisega mõlema annuse manustamisel mõõdetuna PGA-skoori alusel.

Selle uuringu lõppemisel kaasati 345 patsienti edasi avatud jätku-uuringusse, mille käigus jätkuravi Dysport’iga annuses 1000 või 1500 ühikut, määrati vastavalt kliinilisele vajadusele. Isikutele, kellel esines samaaegselt käelihaste spastilisus, manustati lisaks jalalihastesse süstitud 1000 ühikule 500 ühikut käelihastesse, nii, et maksimaalne koguannus oli 1500 ühikut. Efektiivsuse parameetrite (MAS, PGA ja TS) paranemine, mida täheldati 4-nädalase topeltpimeda ravi järgselt jalalihasesse Dysport’iga, jätkus ravimi kodruval manustamisel. Kõndimiskiiruse paranemist ei täheldatud topeltpimedas uuringus ühekordse ravi järgselt, kuid täheldati pärast korduvat ravi.

Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud dünaamilise püstpöia ravi alates kahe aasta vanusest.

Spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud dünaamilise püstpöiaga lastel viidi läbi topeltpime, platseebokontrolliga mitmekeskuseline kliiniline uuring (Study Y-55-52120-141). Kokku kaasati uuringusse 235 botulismitoksiini mittesaanud või varem botulismitoksiini saanud patsienti, kellel oli Modifitseeritud Ashworth´i Skaala (MAS) järgi 2. või suurem aste. Neile manustati Dysport´i 10 ühikut/kg kehakaalu kohta/jalg, Dysport 15 ühikut/kg kehakaalu kohta/jalg või platseebot. 41% patsientidest raviti bilateraalselt (mõlemat jalga) Dysport´i koguannusega 20 ühikut/kg kehakaalu kohta või 30 ühikut/kg kehakaalu kohta. Esmane tulemusnäitaja oli keskmine muutus algtasemest pahkluu pöia painutajalihasel MAS´i järgi 4. nädalal. Teisene tulemusnäitaja oli keskmine tulemus arstide üldhinnangu alusel ja keskmine tulemus Eesmärgi Saavutamise Skaala (ESS) (Goal Attainment Scaling) järgi 4. nädalal. Patsiente jälgiti kuni 12 nädala jooksul pärast ravi lõppu ja maksimaalselt kuni 28 nädalat. Selle uuringu lõppemisel pakuti patsientidele võimalust osaleda avatud jätku-uuringus (Study Y-55-52120-147).

MAS muutus algtasemest 4. ja 12. nädalal, AÜH ja ESS 4. ja 12. nädalal (ravikavatsuslik populatsioon)

Parameeter

Platseebo

DYSPORT

 

(N=77)

10 ü/kg

 

15 ü/kg

 

 

 

 

 

kehakaalu

kehakaalu

 

 

 

kohta/jalg

kohta/jalg

 

 

 

(N=79)

(N=79)

VR keskmine muutus algtasemest pahkluu

 

 

 

pöia painutajalihasel MAS´i

järgi

 

 

 

4. nädalal

 

-0,5

-0,9 **

-1,0 ***

12. nädalal

 

-0,5

-0,8 *

-1,0 ***

VR keskmine tulemus AÜH järgi vastus

 

 

 

ravile [b]

 

 

 

 

4. nädalal

 

0,7

1,5 ***

1,5 ***

12. nädalal

 

0,4

0,8 *

1,0 **

VR keskmine ESS tulemus [a]

 

 

 

4. nädalal

 

46,2

51,5 ***

50,9 **

12. nädalal

 

45,9

52,5 ***

50,5 *

* p≤ 0,05; **p≤ 0,003; *** p≤ 0.0006 võrreldes platseeboga; VR=vähimruutude meetod

[a] ESS tulemus eesmärkide saavutamises võrreldes algtasemega. Eesmärgid valiti 12-st kategooriast. 5 kõige sagedamini valitud eesmärki olid: paranenud käimismuster (70,2%), paranenud tasakaal (32,3%), vähenenud kukkumissagedus (31,1%), vähenenud komistussagedus (19,6%) ja vastupidavuse suurenemine (17,0%)

AÜH – arstide üldhinnang

ESS – eesmärgi saavutamise skaala

Spastilisuse vähenemist pahkluu pöia painutajalihasel hinnati Tardieu skaala järgi. Spastilisuse aste

(Y) paranes statistiliselt oluliselt võrreldes platseeborühmaga mõlemas Dysport´i ravirühmas: nii 10 ü/kg kehakaalu kohta/jalg kui ka 15 ü/kg kehakaalu kohta/jalg 4. ja 12. nädalal ja haaramisnurk (Xv3) oli märkimisväärne 10 ü/kg kehakaalu kohta/jalg Dysport´i rühmas 12. nädalal ning mõlemas rühmas, nii 4. kui ka 12. nädalal Dysport´i rühmas, kus manustati 15 ü/kg kehakaalu kohta/jalg.

Mõlemates Dysport´i ravirühmades, nii 10 ü/kg kehakaalu kohta/jalg kui ka 15 ü/kg kehakaalu kohta/jalg, esines algtasemest märkimisväärset paranemist kõnnianalüüsi (Observational Gait Scale) järgi 4. nädalal platseeboga võrreldes ja statistiliselt oluliselt kõrgemat osakaalu ravile reageerinud patsientide arvus algse jalakontakti osas kõnnianalüüsi järgi 4. ja 12. nädalal.

Lapsevanemad täitsid seisundi-spetsiifilise mooduli tserebraalparalüüsi kohta Laste Elukvaliteedi Küsimustikus (Paediatric Quality of Life Inventory). Statistiliselt märkimisväärne paranemine algtasemest väsimuses ilmnes 12. nädalal Dysport´i mõlemas ravirühmas (10 ü/kg kehakaalu kohta/jalg ja 15 ü/kg kehakaalu kohta/jalg) võrreldes platseeboga. Statistiliselt olulisi paranemisi teistes alaskaalades ei täheldatud.

Uuringu lõppedes lülitusid 216 patsienti avatud jätku-uuringusse (Y-55-52120-147), kus neil võimaldati saada kordusravi vastavalt kliinilisele vajadusele. Lubati süstida nii distaalseid (gastrocnemius, soleus ja tibialis posterior) kui ka proksimaalseid (tuhara- ja puusa lähendaja-) lihaseid, kaasaarvatud mitmekihilised süsted. Efektiivsus ilmnes korduvate ravisessioonide puhul kuni 1 aasta vältel, hinnatuna Modifitseeritud Ashworth´i skaala (MAS), arstide üldhinnangu (AÜH) ja eesmärgi saavutamise skaala (ESS) järgi.

Farmakokineetilised omadused

Uuringud ahvidel on näidanud, et väikeste annuste korral saabub toime 2…3 päeva jooksul, maksimaalse toime saavutamine võtab aega 5…6 päeva. Toime kestus varieerub 2 nädalast 8 kuuni. Näitajad on sarnased ka inimeste puhul, kuigi konkreetseid katseid pole inimestega tehtud.

Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse uuringus, mille käigus manustati rottidele 12 ühikut/looma kohta, süsteemset toksilisust ei esinenud.

Reproduktsiooniuuringutes, mille käigus manustati tiinetele rottidele ja jänestele igapäevaselt A tüüpi botulinum´i toksiini vastavalt annustes 79 ühikut ja 42 ühikut/kg kohta, ei täheldatud ravimil toksilist toimet lootele. Tõsist toksilisust esines suuremate annuste manustamisel ning mõlema liigi puhul väljendus see implantatsiooni häiretena. A tüüpi botulinum´i toksiinil ei täheldatud teratogeenset toimet ei rottidele ega jänestele, samuti ei leitud toimet F1 generatsiooni rottidele sünnituseelses ja - järgses uuringus. Isas-ja emasloomade viljakus vähenes seoses vähenenud sugulise aktviisusega, mis omakorda tekkis lihasparalüüsi tõttu suurte annuste tagajärjel.

Juveniilse toksilisuse uuringus rottidel, keda raviti 1 kord nädalas alates võõrutusest 21.-l sünnijärgsel päeval kuni 13. nädalani, mis vastab laste vanusele 2 aastast noorukieani (11 manustamist 10 nädala jooksul, kuni koguannuseni ligikaudu 33 ühikut/kg kehakaalu kohta), ei esinenud kõrvaltoimeid sünnijärgses kasvus (kaasaarvatud luustiku hindamine), reproduktsioonis, neuroloogilises ja neurokäitumuslikus arengus. Reproduktsiooni -, juveniilse ja korduvtoksilisuse uuringutes piirdus ravimi toime vaid toimemehhanismile iseloomuliku toimega lihastes, millesse ravimit oli süstitud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Albumiini 20% lahus,

Laktoos.

Sobimatus

Pole teada.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 2°C...8°C. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb preparaat kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja .

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 ºC…8 °C ). Mitte lasta külmuda.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Lüofiliseeritud valge pulber 3 ml I tüüpi klaasviaalis.

Pakendis on 1 viaal või 2 viaali süstelahuse pulbrit.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Dysporti järelejäänud lahus tuleb neutraliseerida hüpokloriidi lahusega.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne - Billancourt Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.12.1999

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 3.12.2009

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

november 2018