Diazepam accord - tablett (5mg)

ATC Kood: N05BA01
Toimeaine: diasepaam
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

DIAZEPAM ACCORD
tablett (5mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Diazepam Accord 5 mg tabletid

Diazepamum

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Diazepam Accord ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Diazepam Accord’i võtmist
 3. Kuidas Diazepam Accord’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Diazepam Accord’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Diazepam Accord ja milleks seda kasutatakse

Diasepam Accord sisaldab toimeainena diasepaami, mis kuulub bensodiasepiinide rühma. Diasepaamil on anksiolüütiline, rahustav ja lihaseid lõõgastav toime.

Diazepam Accord’i kasutatakse täiskasvanutel:

Mida on vaja teada enne Diazepam Accord’i võtmist

 • raske, töövõimetust või tugevat stressi põhjustava ärevuse lühiajaliseks (2…4 nädalat) sümptomaatiliseks raviks;
 • alkoholi ägedate võõrutusnähtude sümptomaatiliseks raviks.

Ärge võtke Diazepam Accord’i, kui:

­te olete diasepaami, teiste bensodiasepiinide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

­teil esineb seisund, mida nimetatakse myasthenia gravis (põhjustab lihaste nõrkust ja kiiret väsimist);

­teil on uneapnoe (unehäire, mille korral tekivad magamise ajal hingamispausid);

­teil on rasked maksahäired;

­teil on äge hingamisdepression (aeglane ja/või pindmine hingamine);

­teil on teiste kesknärvisüsteemi toimivate ravimite (uinutid, valuvaigistid, antidepressandid, antipsühhootikumid) äge mürgistus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

­kui teil on anamneesis alkoholism või ravimisõltuvus

­te olete eakas. See ravim võib tekitada segasust ja avaldada toimet lihastele, mis võib põhjustada kukkumisi ja vigastusi

­kui teil on hingamisprobleemid

­kui teil on depressioon

­kui teil on enesetapumõtted

­kui teil on epilepsia või anamneesis krambihood

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja noorukitel, kuna ohutus ja efektiivsus selles vanuserühmas ei ole teada.

Tähelepanu on vajalik

­Vaimsed kõrvaltoimed – võtke ühendust oma arstiga, kui teil tekivad kõrvaltoimed, nagu agitatsioon, hüperaktiivsus, rahutus, agressiivsus, õudusunenäod või hallutsinatsioonid. Need kõrvaltoimed ilmnevad tõenäolisemalt lastel või eakatel.

­Amneesia (mälukaotus) – selle ravimi võtmisel võib teil tekkida amneesia. Amneesia esinemine on tõenäolisem, kui manustatakse suuri diasepaami annuseid.

­Sõltuvus – selle ravimi võtmisel esineb risk sõltuvuse tekkeks, mis kasvab annuse suurenedes ja ravikestuse pikenedes, samuti on tõenäosus suurem patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud alkoholismi ja ravimi kuritarvitamist. Seetõttu tuleb seda ravimit kasutada võimalikult lühikese aja jooksul.

­Taluvus – kui te märkate mõne nädala möödudes, et tabletid ei toimi enam nii hästi nagu ravi alguses, peate te rääkima oma arstiga.

­Võõrutus – ravi tuleb lõpetada järk-järgult. Võõrutussümptomid ilmnevad isegi siis, kui ravimit manustatakse tavalistes annustes lühikese aja jooksul. Vt lõik 3 “Kui te lõpetate selle ravimi võtmise”.

­Pikatoimeliste bensodiasepiinide kasutamise korral on väga oluline ettevaatus üleminekul lühitoimelistele bensodiasepiinidele, kuna tekkida võivad võõrutusnähud.

Muud ravimid ja Diazepam Accord

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid. Eriti:

­antidepressandid (nt fluvoksamiin, fluoksetiin)

­antipsühhootikumid, nt klosapiin (vaimsete häirete raviks)

­antihistamiinid (allergiate raviks)

­üldanesteetikumid

­rahustid (rahustava toime saavutamiseks)

­uinutid (aitavad teil magada)

­lihaslõõgastid (nt suksametoonium, tubokurariin)

­mõned tugevad valuvaigistid, nt morfiin (opioidid)

­barbituraadid, nt fenobarbitaal (epilepsia ja vaimsete häirete raviks)

Nende ravimite võtmine koos diasepaamiga võib mõjutada teie vaimset seisundit, muuta teid väga uniseks ja pärssida teie hingamist ning vererõhku:

­disulfiraam (kasutatakse alkoholisõltuvuse raviks). Selle ravimi võtmine koos diasepaamiga võib teha teid väga uniseks ning põhjustada diasepaami aeglasemat eritumist organismist võrreldes tavapärasega;

­epilepsiaravimid (nt fenütoiin ja karbamasepiin), kuna need võivad vähendada diasepaami toimet. Diasepaam võib samuti mõjutada fenütoiini toimet;

­teofülliin (kasutatakse astma ja teiste hingamishäirete raviks), kuna see võib nõrgendada diasepaami toimet;

­tsimetidiin, omeprasool või esomeprasool (maohapet vähendavad ravimid), kuna need võivad aeglustada diasepaami eritumist organismist võrreldes tavapärasega;

­rifampitsiin (antibiootikum), kuna see võib kiirendada diasepaami eritumist organismist võrreldes tavapärasega. Diasepaami toime võib nõrgeneda;

­atasanaviir, ritonaviir, delavirdiin, efavirens, indinaviir, nelfinaviir või sakvinaviir (viirusvastased), flukonasool, itrakonasool, ketokonasool või vorikonasool (seentevastased ravimid), kuna need võivad aeglustada diasepaami eritumist organismist ja seetõttu suurendada kõrvaltoimete riski.

­isoniasiid (kasutatakse tuberkuloosi raviks), kuna see võib aeglustada diasepaami eritumist organismist võrreldes tavapärasega.

­suukaudsed kontratseptiivid, kuna need võivad aeglustada diasepaami eritumist organismist ja suurendada selle toimet. Diasepaami ja suukaudsete kontratseptiivide samaaegsel võtmisel võib ilmneda tsükliväliseid verejookse, kuid kontratseptiivide toime ei vähene;

­tsisapriid (kasutatakse maoprobleemide raviks), kuna see võib aeglustada diasepaami eritumist organismist võrreldes tavapärasega;

­kortikosteroidid (kasutatakse põletike raviks), kuna need võivad nõrgendada diasepaami toimet;

­levodopa (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks). Diasepaam võib vähendada levodopa toimet;

­valproehape (kasutatakse epilepsia ja vaimsete häirete raviks), kuna see võib aeglustada diasepaami eritumist organismist võrreldes tavapärasega ja suurendada selle toimet;

­ketamiin (anesteetikum), kuna diasepaam suurendab ketamiini toimet.

Samaaegse opioidide kasutamisega kaasnev risk

Diasepam Accord’i ja opioidide (tugevad valuvaigistid, asendusraviks kasutatavad ravimid ja mõned köharavimid) samaaegne kasutamine suurendab uimasuse, hingamisraskuste, kooma ja surma tekkeriski. Seetõttu tohib samaaegset ravi kaaluda vaid juhul, kui muud alternatiivsed ravivõimalused ei ole võimalikud. Kui Diazepam Accord’i ja opioide kasutatakse siiski samaaegselt, tuleb annust ja kasutamise kestust piirata. Palun öelge oma arstile, milliseid opioide te võtate ja järgige hoolikalt arsti antud annustamissoovitusi.

Diazepam Accord koos toidu ja joogiga

Ärge tarbige alkoholi diasepaami võtmise ajal. Alkohol võib suurendada selle ravimi rahustavat toimet ja teha teid väga uniseks.

Te ei tohi diasepaami võtmise ajal juua greipfruudimahla, kuna see võib aeglustada diasepaami eritumist organismist võrreldes tavapärasega ja suurendada kõrvaltoimete riski.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui te võtate seda ravimit raseduse hilises faasis või sünnituse ajal, võivad teie lapsel esineda madal kehatemperatuur, loidus ja hingamisraskused. Ravimi regulaarsel kasutamisel raseduse hilises faasis võivad lapsel tekkida võõrutussümptomid.

Te ei tohi Diazepam Accord-ravi ajal imetada, kuna see ravim eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib muuta teid uniseks ja mõjutada teie keskendumist. See võib mõjutada ka teie lihaste tööd. Need toimed võivad kesta mitu päeva pärast diasepaamravi lõpetamist. Ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu või masinaid, kui teil on sellised toimed.

Diazepam Accord sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi (teatud tüüpi suhkur). Kui teile on öeldud, et teil esineb talumatus teatud suhkrute suhtes, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

Kuidas Diazepam Accord’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake tabletid alla klaasitäie veega.

Teie arst määrab teile sobiliku annuse ja ravikestuse. Tavaliselt ei ületa ravikestus 4 nädalat (sh annuse vähendamise periood). Vajadusel võib arst ravikestust pikendada.

Tavalised annused:

Täiskasvanud

Ärevuse ravi: 2 mg kuni 5 mg diasepaami 2…3 korda ööpäevas. Rasketel juhtudel võib arst otsustada annust järk-järgult suurendada maksimaalselt 30 mg-ni ööpäevas jaotatuna 2 kuni 4 annuseks. Alkoholi võõrutusnähtude ravi: 5 mg kuni 20 mg diasepaami, vajadusel korrata 2 kuni 4 tunni järel.

Et manustada sobilikke alla 5 mg annuseid, tuleb kasutada diasepaami sisaldavaid alternatiivseid ravimeid.

Eakad

Kui te olete eakas või nõrgestatud organismiga, olete te tõenäoliselt selle ravimi toime suhtes tundlikum ja teie annust on vaja vähendada. Teie arst otsustab, kui palju ja kui tihti tuleb teil diasepaami manustada. Tavaline algannus on 2 mg…2,5 mg 1 või 2 korda ööpäevas. Et manustada sobilikke alla 5 mg annuseid, tuleb kasutada diasepaami sisaldavaid alternatiivseid ravimeid.

Neerufunktsiooni kahjustus

Annuse kohandamine ei ole tavaliselt vajalik.

Maksafunktsiooni kahjustus

Kui teil esineb tsirroos või muud maksaprobleemid, tuleb teie annust vähendada.

Kui te võtate Diazepam Accord’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtsite liiga palju tablette (rohkem kui arst määras) või kui te arvate, et laps on mõned tabletid alla neelanud, pöörduge kohe lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda või oma arsti poole. Üleannustamise nähtudeks on koordinatsiooni kadu lihaste liigutamisel, unesarnane uimane seisund, segasus, segane kõne ja lihasnõrkus. Äärmine üleannustamine võib viia kooma (teadvusetus), madala kehatemperatuuri (hüpotermia), madala vererõhu, aeglase pulsi ja tõsiste hingamisraskuste tekkeni.

Kui te unustate Diazepam Accord’i võtta

Võtke oma tavaline annus niipea, kui see teile meenub, kuid ärge võtke kahekordset annust, et vahelejäänud annust korvata. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Diazepam Accord’i võtmise

­Ärge lõpetage selle ravimi võtmist enne arstiga nõu pidamata. Enne ravimi võtmise lõplikku katkestamist peate te järk-järgult vähendama tablettide tugevust või arvu.

­Kui te katkestate selle ravimi võtmise järsku, võivad teil tekkida võõrutussümptomid, sh: ärevus, paanikahood, palpitatsioonid (tugevad ja väljendnud südamelöögid), higistamine, treemor, kõhuprobleemid, ärrituvus, agressioon, tundlikkushäired, lihasspasmid, üldine halb enesetunne, söögiisu kaotus, unetus, vaimsed kõrvaltoimed, nagu segasus ja krambihood. Võõrutussümptomite esinemise tõenäosus ja raskusaste sõltub ravikestusest, annuse suurusest ja sõltuvuse tasemest.

­Kui teil on epilepsia või on anamneesis esinenud krambihooge, ja te katkestate selle ravimi võtmise järsku, esineb risk krampide või pikaajalise epilepsiahoo tekkeks. Krambihoogude risk esineb ka juhul, kui teil on alkoholi- või ravimisõltuvuse probleem ja te katkestate järsku selle ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged kuni mõõdukad.

Öelge oma arstile, kui te märkate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest või märkate mõnda toimet, mida pole siin loetletud.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja vajada kohest meditsiinilist ravi:

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st:

­Hingamisdepressioon (väga aeglane ja/või pindmine hingamine)

Harv: võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st:

­Hingamisseiskus (hingamine peatub)

­Teadvusetus

­Ikterus (naha või silmavalgete kollasus)

Väga harv: võivad esineda kuni 1-l inimesel 10 000-st:

­Anafülaksia (raske allergiline reaktsioon), millega kaasnevad sümptomid, nagu hingeldus, huulte, keele, kõri või keha turse, lööve, minestamine või neelamisraskused

Muud kõrvaltoimed:

Väga sage: võivad esineda rohkem kui 1-l inimesel 10-st:

­Uimasus

Sage: võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st:

­Väsimus

­Võõrutussümptomid (võimalike sümptomite kohta vt “Kui te lõpetatae Diazepam Accord’i võtmise” lõigus 3)

­Segasus

­Koordinatsiooni kadumine lihaste liigutamisel (ataksia) ja muud liigutamishäired, lihasvärin

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st:

­Lihasnõrkus

­Mälukaotus

­Keskendumisraskused

­Tasakaaluhäired

­Pearinglus

­Peavalu

­Segane kõne

­Mao- ja seedehäired, nagu iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhulahtisus

­Süljeerituse suurenemine

­Allergilised nahareaktsioonid, mis väljenduvad sügeluse, nahapunetuse ja nahalööbena

Harv: võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st:

­Vere düskraasia (sümptomitena esinevad püsiv palavik, verevalumid, veritsus, kahvatus)

­Vaimsed kõrvaltoimed, nagu ärevus, agiteeritus, rahutus, ärrituvus, agressiivsus, mälukaotus, meelepetted, raevuhood, psühhoosid, õudusunenäod või hallutsinatsioonid. Võivad olla või muutuda tõsisteks. Need kõrvaltoimed võivad tõenäolisemalt esineda lastel või eakatel. Pidage nõu oma arstiga.

­Vähenenud tähelepanuvõime

­Depressioon

­Emotsioonide vähesus

­Unetus (uneprobleemid)

­Südameprobleemid, nagu madal südamelöögisagedus (bradükardia), südamepuudulikkus ja südametöö katkemine (südameseiskus)

­Madal vererõhk, minestus (sünkoop)

­Suurenenud limahulk kopsudes

­Suukuivus

­Söögiisu suurenemine

­Muutused teatud maksaensüümides vastavalt vereanalüüsidele

­Võimetus urineerida, kontrolli kadu põie üle (uriini lekkimine)

­Rinnanäärmete suurenemine meestel

­Impotensus, muutused seksuaaltungis (libiido)

Väga harv: võivad esineda vähem kui 1-l inimesel 10 000-st:

­Madal valgevererakkude arv (leukopeenia)

­Teatud ensüümide sisalduse suurenemine veres (transaminaasid)

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

­Hägune nägemine, topeltnägemine ja soovimatud silma liigutused (need kõrvaltoimed kaovad, kui te lõpetate diasepaami võtmise)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Diazepam Accord’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril, sildil ja karbil pärast “EXP:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diazepam Accord sisaldab

 • Toimeaine (tableti koostisosa, mis avaldab toimet) on diasepaam. Üks tablett sisaldab 5 mg diasepaami.
 • Teised koostisosad on: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), talk, magneesiumstearaat.

Kuidas Diazepam Accord välja näeb ja pakendi sisu

Valge kuni kahvatuvalge ümmargune lame kaldservadega, ligikaudu 8 mm läbimõõduga tablett, mille ühel küljel on pimetrükk ‘CY’ ja teine külg on sile.

PVC/PVdC -Alumiinium blistrid

Pakendi suurused: 10, 20, 25, 28, 30, 40, 50, 60, 90 või 100 tabletti karbis.

HDPE-purgid

Pakendi suurus: 30 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Ühendkuningriik

Tootjad

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Ühendkuningriik

Wessling Hungary Kft

Anonymus ut 6, Budapest 1045

Ungari

Diazepam Accord on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Liikmesriik

Ravimi nimi

Austria

Diazepam Accord 5/10 mg Tabletten

Bulgaaria

Diazepam Accord 5/10 мг таблетки

 

 

Eesti

Diazepam Accord

 

 

Iirimaa

Diazepam 5/10 mg Tablets

 

 

Küpros

Diazepam Accord 5/10 mg Tablets

Malta

Diazepam 5/10 mg Tablets

 

 

Norra

Diazepam Accord

 

 

Poola

Lazostan

 

 

Prantsusmaa

DIAZEPAM ACCORD 5mg/10mg comprimé

 

 

Rootsi

Diazepam Accord 5/10mg tabletter

 

 

Saksamaa

Diazepam Accord 5/10 mg Tabletten

 

 

Slovakkia

Diazepam Accord 5/10mg tablety

 

 

Soome

Diazepam Accord 5/10mg tabletti

 

 

Taani

Diazepam Accord 5 mg tabletter

 

 

Ühendkuningriik

Diazepam 5/10mg Tablets

 

 

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diazepam Accord 5 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 5 mg diasepaami.

INN. Diazepamum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks 5 mg tablett sisaldab 122 mg laktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

Valge kuni kahvatuvalge ümmargune lame kaldservadega, ligikaudu 8 mm läbimõõduga tablett, mille ühel küljel on pimetrükk ‘CY’ ja teine külg on sile.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Täiskasvanud

Annustamine ja manustamisviis

 • Raske, töövõimetust või tugevat stressi põhjustava ärevuse lühiajaline (2…4 nädalat) sümptomaatiline ravi.
 • Alkoholi ägedate võõrutusnähtude sümptomaatiline ravi.

Standardannus

Optimaalse toime saavutamiseks tuleb annus määrata individuaalselt. Ravi tuleb alustada konkreetse seisundi jaoks väikseima efektiivse annusega.

Et manustada sobilikke alla 5 mg annuseid, tuleb kasutada alternatiivseid diasepaami sisaldavaid ravimeid.

Ravikestus

Ravikestus peab olema võimalikult lühike. Üldjuhul ei tohi ravi olla pikem kui 4 nädalat, sealhulgas annuse vähendamise periood. Ravikestust ei tohi pikendada ilma patsiendi seisundit uuesti hindamata. Patsiendi seisundit tuleb uuesti hinnata mitte rohkem kui 4 nädala pärast ning seejärel regulaarselt, et otsustada ravi jätkamise vajaduse üle.

 • Pikaajaline krooniline kasutamine ei ole soovitatav. Teatud juhtudel võib olla vajalik ravi pikendamine üle maksimaalse lubatud raviperioodi; kui see on vajalik, ei tohi ravi pikendada ilma patsiendi seisundit uuesti hindamata.

Annuse vähendamine

Ravi tuleb alati lõpetada annust järk-järgult vähendades. Patsientidel, kes on pikaajaliselt võtnud bensodiasepiine, võib olla vajalik pikem annuse vähendamise periood.

Täiskasvanud:

Ärevus

 • Tavaline annus: 2 mg kuni 5 mg diasepaami 2…3 korda ööpäevas.
 • Maksimaalne annus: rasketel juhtudel võib annust järkjärgult suurendada 30 mgni ööpäevas jaotatuna 2 kuni 4 annuseks. Seda tuleb kohandada individuaalselt.

Alkoholi võõrutusnähud

 • 5 mg kuni 20 mg diasepaami, vajadusel korrata 2 kuni 4 tunni järel.

Patsientide erirühmad:

Järgmistesse patsientide rühmadesse kuuluvaid patsiente tuleb ravi alguses regulaarselt jälgida. Jälgimine ravi ajal on oluline, et minimeerida annust ja/või annustamissagedust ning vältida kuhjumise tõttu tekkida võivat üleannustamist näiteks lastel, eakatel ning maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel. Sobiva annuse määramiseks tuleb eelnevalt kasutada 5 mg-st väiksemat diasepaami annust sisaldavaid ravimeid.

Eakad

Jaotumine, eritumine ja kliirens on eakatel patsientidel muutunud, mille tulemusel on poolväärtusaeg pikenenud. Seetõttu tuleb annust vähendada 50% tavapärasest soovituslikust annusest.

Ravi alguses tuleb neid patsiente regulaarselt jälgida, et minimeerida annust ja/või annustamissagedust ning vältida kuhjumise tõttu tekkida võivat üleannustamist.

 • Algannus: 2 mg kuni 2,5 mg 1 või 2 korda ööpäevas. Annust suurendada järkjärgult vastavalt vajadusele ja taluvusele.

Neerufunktsiooni kahjustus

Annuse kohandamine ei ole tavaliselt vajalik. Siiski on neerufunktsiooni kahjustusega patsientide diasepaamiga ravimisel vajalik ettevaatus.

Maksafunktsiooni kahjustus

Tsirroosi ja maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel tuleb annust vähendada. Raske maksafunktsiooni kahjustusega patsiente ei tohi diasepaamiga ravida hepaatilise entsefalopaatia riski tõttu (vt lõik 4.3).

Lapsed

Diasepaami ei soovitata kasutada ärevuse ja alkoholi ägedate võõrutusnähtude raviks lastel ja noorukitel (vt lõik 4.1), kuna ohutus ja efektiivsus ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Suukaudne.

Vastunäidustused

Diazepam Accord on vastunäidustatud patsientidele, kellel on:

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus bensodiasepiinide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
 • Myasthenia gravis.
 • Uneapnoe sündroom.
 • Raske maksapuudulikkus.
 • Raske hingamispuudulikkus.
 • Teiste kesknärvisüsteemi (KNS) toimivate ravimite (nt uinutid, valuvaigistid, antidepressandid, anipsühhootikumid) äge toksilisus.

Alkoholi/KNS-i depressantide samaaegne kasutamine

Diasepaami samaaegset kasutamist koos alkoholi ja/või KNS-i depressantidega tuleb vältida. Samaaegse kasutamise korral suurenevad tõenäoliselt diasepaami kliinilised toimed, sealhulgas võib tekkida raske sedatsioon, kliiniliselt oluline respiratoorne ja/või kardiovaskulaarne depressioon (vt lõik 4.5).

Samaaegse opioidide kasutamisega kaasnev risk

Diasepaami ja opioidide samaaegse kasutamise tulemusel võib tekkida sedatsioon, respiratoorne depressioon, kooma ja saabuda surm. Nende riskide tõttu tohib bensodiasepiine ja opioide samaaegselt määrata ainult patsientidele, kellele ei sobi teised alternatiivsed ravivõimalused. Kui arst otsustab määrata bensodiasepiine ja opioide samaaegselt, tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust nii lühikese aja jooksul kui võimalik. Patsiente tuleb pidevalt jälgida respiratoorse depressiooni ja sedatsiooni nähtude ning sümptomite tekke suhtes (vt lõik 4.5).

Alkoholi- või ravimisõltuvus anamneesis

Diasepaami tuleb kasutada äärmise ettevaatusega patsientidel, kellel esineb anamneesis alkoholi- või ravimisõltuvus.

Taluvus

Korduvate annuste kasutamine mitmete nädalate jooksul võib vähendada bensodiasepiinide hüpnootilise toime efektiivsust.

Sõltuvus

Diasepaamravi tulemusel võib ilmneda psüühiline või füüsiline sõltuvus. Mida suurem annus ja pikem raviperiood, seda suurem on risk; suurem risk esineb ka patsientidel, kes on varasemalt tarvitanud liigselt alkoholi või ravimeid või kellel esinevad märkimisväärsed isiksusehäired. Selliste patsientide regulaarne jälgimine on oluline, vältida tuleb regulaarset korduvat ravimi määramist ning ravi tuleb lõpetada järk-järgult.

Võõrutus

Kui on tekkinud füüsiline sõltuvus, kaasnevad ravi järsu lõpetamisega võõrutusnähud. Nendeks võivad olla peavalu, lihasevalu, tugev ärevus, pinge, rahutus, segasus või ärrituvus. Rasketel juhtudel võivad ilmneda järgmised sümptomid: derealisatsioon, depersonalisatsioon, hüperakuus, tuimus ja torkimistunne jäsemetes, ülitundlikkus valgusele, mürale või füüsilisele puudutusele, hallutsinatsioonid või epileptilised krambihood.

Unetuse ja ärevuse taasteke

Ravimi ärajätmisel võib ajutiselt tekkida haiguse taastekke sündroom, mis tähendab, et enne bensodiasepiinravi esinenud sümptomid ilmnevad uuesti ning raskekujulisemalt. Samuti võivad kaasneda teised reaktsioonid, nagu tujumuutused, ärevus või unehäired ja rahutus. Kuna ärajätusümptomite ja haiguse taastekke sündroomi risk on suurem ravi järsul lõpetamisel, on soovitatav annust vähendada järk-järgult.

Epilepsiaga patsientidel või nendel, kellel on anamneesis esinenud krambihooge, võib diasepaamravi järsk lõpetamine põhjustada krampide või epilepsiahoo teket. Krampide teket on täheldatud ka ravi järsul lõpetamisel alkoholi- või ravimisõltuvusega patsientidel. Ravi lõpetamine peab toimuma järk- järgult, et minimeerida ärajätusümptomite tekkeriski.

Pikatoimeliste bensodiasepiinide kasutamise korral on väga oluline ettevaatus üleminekul lühitoimelistele bensodiasepiinidele, kuna tekkida võivad võõrutusnähud.

Amneesia

Bensodiasepiinide kasutamisel tavapärastes annustes võib tekkida anterograadne amneesia, pigem on selle teket täheldatud siiski suurte annuste manustamisel. Selline seisund tekib kõige tõenäolisemalt paar tundi pärast ravimi võtmist ning selle riski vähendamiseks peab patsient saama 7...8 tundi segamatult magada (vt ka lõik 4.8). Amnestiline toime võib olla seotud ka ebasobiliku käitumisega.

Psühhiaatrilised ja 'paradoksaalsed' reaktsioonid

Bensodiasepiinide kasutamisel on teatatud paradoksaalsetest reaktsioonidest (nt rahutus, agitatsioon, ärrituvus, agressiivsus, meelepetted, raevuhood, õudusunenäod, hallutsinatsioonid, psühhoosid, ebaadekvaatne käitumine ja muu soovimatu käitumine). Selliste reaktsioonide teket on tõenäolisemalt sagedamini täheldatud lastel ja eakatel ning selle ilmnemisel tuleb ravi lõpetada.

Patsientide erirühmad

Bensodiasepiine ei tohi anda lastele enne vastava vajaduse hoolikat kaalumist; ravikestus tuleb hoida minimaalselt lühike.

Eakatele ja nõrgestatud organismiga patsientidel tuleb annust vähendada (vt lõik 4.2). Lihaseid lõõgastava toime tõttu on oht kukkumisteks, mille tagajärjeks võib eakatel olla puusaluu murd.

Respiratoorse depressiooni riski tõttu soovitatakse väksemat annust kasutada ka kroonilise hingamispuudulikkusega patsientidel.

Bensodiasepiinide kasutamine ei ole näidustatud raske maksapuudulikkusega patsientidel, kuna see võib soodustada entsefalopaatia teket. Kroonilise maksahaigusega patsientidel võib vajalik olla annuse vähendamine.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientide ravimisel tuleb rakendada tavapärast ettevaatust. Neerupuudulikkuse korral ei ole diasepaami poolväärtusaeg muutunud kliiniliselt olulisel määral ning seega ei ole annuse kohandamine tavaliselt vajalik.

Bensodiasepiine ei soovitata kasutada psühhootiliste haiguste esmaseks raviks.

Bensodiasepiine ei tohi kasutada monoteraapiana depressiooni või depressiooniga seotud ärevuse raviks (see võib sellistel patsientidel soodustada enesetapuriski).

Üleannustamise riski tõttu ei tohi enesetapule kalduvatel inimestel olla ligipääsu suurtele diasepaami kogustele.

Diazepam Accord sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, täieliku laktaasipuudulikkusega või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised koostoimed

Kui diasepaami kasutatakse koos teiste tsentraalselt toimivate ravimitega, tuleb hoolikalt analüüsida samaaegselt kasutatavate ravimite farmakoloogiat, eriti ravimite puhul, mis võivad tugevdada diasepaami toimet või mille toimet diasepaam võib tugevdada, näiteks neuroleptikumid, anksiolüütikumid/rahustid, uinutid, antidepressandid, krambivastased ravimid, uimasust põhjustavad antihistamiinid, antipsühhootikumid, üldanesteesiaks kasutatavad anesteetikumid ja narkootilised valuvaigistid. Nende samaaegne kasutamine võib suurendada sedatiivset toimet ning põhjustada hingamise või kardiovaskulaarsete funktsioonide pärssumist. Narkootiliste valuvaigistite samaaegne kasutamine võib eufooria võimendumise tõttu soodustada psüühilise sõltuvuse teket.

Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav

Alkohol

Ravi ajal diasepaamiga ei tohi tarbida alkoholi, kuna võimeneb KNS-i inhibitsioon ja sedatsioon tugevneb (vt lõik 4.4).

Opioidid

Kesknärvisüsteemi pärssiva täiendava toime tõttu suurendab bensodiasepiinide ja opioidide samaaegne kasutamine sedatsiooni, respiratoorse depressiooni, kooma ja surma tekkeriski. Samaaegsel kasutamisel tuleb annust ja kasutamise kestust piirata (vt lõik 4.4).

Fenobarbitaal

Mehhanism: Aditiivne KNS-i inhibitsioon.

Toime: Sedatsiooni ja respiratoorse depressiooni suurenenud risk.

Klosapiin

Mehhanism: Farmakodünaamiline sünergism.

Toime: Raskekujuline hüpotensioon, respiratoorne depressioon, teadvusetus ja potentsiaalselt eluohtlik hingamise ja/või südame seiskumine. Seega ei ole samaaegne kasutamine soovitatav ja seda tuleb vältida.

Samaaegsel kasutamisel on vajalik ettevaatus

Teofülliin

Mehhanism: Teadaoleva mehhanismi kohaselt seondub teofülliin konkureerivalt adenosiini retseptoritega ajus.

Toime: Vastupidine toime diasepaami farmakodünaamilisele toimele, näiteks sedatsiooni ja psühhomotoorsete toimete vähenemine.

Lihaslõõgastid (suksametoonium, tubokurariin)

Mehhanism: Võimalik farmakodünaamiline antagonism.

Toime: Mõõdukas neuromuskulaarse blokaadi intensiivsus.

Farmakokineetilised koostoimed

Diasepaam metaboliseerub peamiselt farmakoloogiliselt aktiivseteks metaboliitideks N- desmetüüldiasepaamiks, temasepaamiks ja oksasepaamiks. Diasepaami oksüdatsiivset metabolismi vahendavad CYP3A4 ja CYP2C19 isoensüümid. Oksasepaam ja temasepaam konjugeeritakse edasi glükuroonhappeks. CYP3A4 ja/või CYP2C19 inhibiitorid võivad põhjustada diasepaami kontsentratsiooni suurenemist plasmas, samas ensüüme indutseerivad ravimid, nagu rifampitsiin, liht- naistepuna (hypericum perforatum) ja teatud epilepsiavastased ravimid võivad diasepaami kontsentratsiooni plasmas märkimisväärselt vähendada.

Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav

Indutseerijad

Rifamütsiinid (rifampitsiin)

Mehhanism: Rifampitsiin on CYP3A4 tugev indutseerija, mis suurendab märkimisväärselt diasepaami hepaatilist metabolismi ja kliirensit. Tervetel vabatahtlikel läbiviidud uuringus, kus manustati 600 mg või 1,2 g rifampitsiini ööpäevas 7 päeva järjest, suurenes diasepaami kliirens 4-kordselt.

Rifampitsiiniga samaaegne kasutamine vähendab märkimisväärselt diasepaami kontsentratsiooni. Toime: Diasepaami toime vähenemine. Rifampitsiini ja diasepaami samaaegset kasutamist tuleb vältida.

Karbamasepiin

Mehhanism: Karbamasepiin on teadaolev CYP3A4 indutseerija ja suurendab diasepaami hepaatilist metabolismi. Selle tulemusel võib diasepaami plasmakliirens suureneda ja poolväärtusaeg lüheneda kuni 3-kordselt.

Toime: Diasepaami toime vähenemine.

Fenütoiin

Mehhanism – toime diasepaamile: Fenütoiin on teadaolev CYP3A4 indutseerija ja suurendab diasepaami hepaatilist metabolismi.

Mehhanism – toime fenütoiinile: Fenütoiini metabolism võib diasepaami toimel ettearvamatult suureneda, väheneda või jääda muutumatuks.

Toime diasepaamile: Diasepaami toime vähenemine.

Toime fenütoiinile: Fenütoiini kontsentratsiooni suurenemine või vähenemine plasmas. Fenütoiini kontsentratsioone tuleb jälgida hoolikalt, kui diasepaamravi alustatakse või lõpetatakse.

Fenobarbitaal

Mehhanism: Fenobarbitaal on teadaolev CYP3A4 indutseerija ja suurendab diasepaami hepaatilist metabolismi.

Toime: Diasepaami toime vähenemine.

Inhibiitorid

Viirusvastased ained (atasanaviir, ritonaviir, delaviridiin, efavirens, indinaviir, nelfinaviir, sakvinaviir) Mehhanism: Viirusvastased ained võivad inhibeerida CYP3A4 metaboolset rada diasepaami metaboliseerimisel.

Toime: Suurenenud sedatsiooni ja respiratoorse depressiooni risk. Seetõttu tuleb samaaegset kasutamist vältida.

Asoolid (flukonasool, itrakonasool, ketokonasool, vorikonasool)

Mehhanism: Bensodiasepiinide kontsentratsiooni suurenemine plasmas CYP3A4 ja/või CYP2C19 metaboolse raja inhibeerimise tõttu.

Flukonasool: Samaaegne kasutamine koos 400 mg flukonasooliga esimesel päeval ja 200 mg-ga teisel päeval suurendas ühekordse 5 mg suukaudse annuse diasepaami AUC-d 2,5-kordselt ja pikendas poolväärtusaega 31 tunnilt 73 tunnini.

Vorikonasool: Tervetel vabatahtlikel teostatud uuringus leiti, et 400 mg vorikonasooli 2 korda ööpäevas esimesel päeval ja 200 mg vorikonasooli 2 korda ööpäevas teisel päeval suurendas ühekordse 5 mg suukaudse annuse diasepaami AUC-d 2,2-kordselt ja pikendas poolväärtusaega 31 tunnilt 61 tunnini.

Toime: Bensodiasepiini suurenenud kõrvaltoimete ja toksilisuse risk. Samaaegset kasutamist tuleb vältida või diasepaami annust vähendada.

Fluvoksamiin

Mehhanism: Fluvoksamiin inhibeerib nii CYP3A4 kui CYP2C9, mis põhjustab diasepaami oksüdatiivse metabolismi inhibeerimist. Samaaegne kasutamine koos fluvoksamiiniga põhjustab poolväärtusaja suurenemist ja diasepaami plasmakontsentratsiooni (AUC) ligikaudu 190%-list suurenemist.

Toime: Uimasus, psühhomotoorse võimekuse ja mälu halvenemine. Eelistatult tuleb kasutada bensodiasepiine, mis metaboliseeruvad mitteoksüdatiivse metaboolse raja kaudu.

Samaaegsel kasutamisel on vajalik ettevaatus

Indutseerijad

Kortikosteroidid

Mehhanism: Krooniline kortikosteroidide kasutamine võib suurendada diasepaami metabolismi tsütokroom P450 isoensüümi CYP3A4 induktsiooni või vastutavate ensüümide glükuronidatsiooni tõttu.

Toime: Diasepaami toime vähenemine.

Inhibiitorid

Tsimetidiin

Mehhanism: Vähendades diasepaami kliirensit ja pikendades poolväärtusaega, inhibeerib tsimetidiin selle hepaatilist metabolismi. Ühes uuringus, kus 300 mg tsimetidiini manustati 4 korda ööpäevas 2 nädala jooksul, suurenes diasepaami ja selle aktiivse metaboliidi, desmetüüldiasepaami, kombineeritud tase plasmas 57% võrra, kuid reaktsiooniaja ja teiste motoorsete ning intellektuaalsete testide tulemused jäid samaks.

Toime: Diasepaami toime suurenemine ja uimasuse riski suurenemine. Vajalik võib olla diasepaami annuse vähendamine.

Omeprasool

Mehhanism: Omeprasool inhibeerib CYP2C19 metaboolset rada diasepaami metabolismis. Omeprasool pikendab diasepaami eliminatsiooni poolväärtusaega ja suurendab diasepaami plasmakontsentratiooni (AUC) ligikaudu 30 kuni 120%. Toime väljendub CYP2C19 märkimisväärsete metaboliseerijate korral, kuid mitte aeglaste metaboliseerijate korral, mille puhul on diasepaami kliirens madal.

Toime: Diasepaami toime suurenemine. Vajalik võib olla diasepaami annuse vähendamine.

Esomeprasool

Mehhanism: Esomeprasool inhibeerib CYP2C19 metaboolset rada diasepaami metabolismis. Samaaegne kasutamine koos esomeprasooliga pikendab diasepaami eliminatsiooni poolväärtusaega ja suurendab diasepaami plasmakontsentratsiooni (AUC) ligikaudu 80%.

Toime: Diasepaami toime suurenemine. Vajalik võib olla diasepaami annuse vähendamine.

Isoniasiid

Mehhanism: Isoniasiid inhibeerib CYP2C19 ja CYP3A4 metaboolset rada diasepaami metabolismis. Samaaegne kasutamine koos 90 mg isoniasiidiga 2 korda ööpäevas 3 päeva jooksul põhjustas diasepaami eliminatsiooni poolväärtusaja pikenemist ja suurendas diasepaami plasmakontsentratsiooni (AUC) ligikaudu 35%

Toime: Diasepaami toime suurenemine.

Itrakonasool

Mehhanism: Diasepaami plasmakontsentratsiooni suurenemine CYP3A4 metaboolse raja inhibeerimise tõttu. Ühes tervetel vabatahtlikel teostatud uuringus, suurendas 200 mg itrakonasooli manustamine ööpäevas 4 päeva jooksul ühekordse 5 mg suukaudse annuse diasepaami AUC-d ligikaudu 15%, kuid puudus kliiniliselt oluline koostoime psühhomotoorsetes võimekuse testides. Toime: Võimalik diasepaami toime suurenemine.

Fluoksetiin

Mehhanism: Fluoksetiin inhibeerib diasepaami metabolismi CYP2C19 ja teiste metaboolsete radade kaudu, mille tulemusena tõuseb diasepaami kontsentratsioon plasmas ja väheneb diasepaami kliirens. Toime: Diasepaami toime suurenemine. Samaaegse kasutamise korral on vajalik pidev jälgimine.

Disulfiraam

Mehhanism: Diasepaami metabolismi pärssimine põhjustab diasepaami poolväärtusaja pikenemist ja plasmakontsentratsiooni suurenemist. Diasepaami N-desmetüül-metaboliitide eliminatsioon aeglustub, mis võib põhjustada sedatiivse toime märkimisväärset suurenemist.

Toime: KNS-i inhibitsiooni, nt sedatsiooni riski suurenemine.

Suukaudsed kontratseptiivid

Mehhanism – toime diasepaamile: Diasepaami oksüdatiivse metabolismi inhibeerimine. Mehhanism – toime suukaudsetele kontratseptiividele: Diasepaami ja suukaudsete kontratseptiivide

samaaegne kasutamine põhjustab teadaolevalt tsüklivälist verejooksu. Selle reaktsiooni mehhanism ei ole teada.

Toime diasepaamile: Diasepaami toime suurenemine.

Toime suukaudsetele kontratseptiividele: Tükliväline verejooks, kuid kontratseptiivide ebatõhususest ei ole teatatud.

Greipfruudimahl

Mehhanism: Greipfruudimahl inhibeerib usutavasti CYP3A4 ja suurendab diasepaami kontsentratsiooni plasmas. CMAX suureneb 1,5-kordselt ja AUC 3,2-kordselt.

Toime: Võimalik diasepaami toime suurenemine.

Muud

Tsisapriid

Mehhanism: Kiireneb diasepaami imendumine.

Toime: Suukaudselt manustatud diasepaami sedatiivse toime ajutine suurenemine.

Levodopa Mehhanism: Teadmata.

Toime: Vähestel juhtudel põhjustas diasepaamiga samaaegne kasutamine levodopa toime vähenemist.

Valproehape

Mehhanism: Valproaat vabastab diasepaami albumiini seondumiskohtadest ja inhibeerib selle metabolismi.

Ketamiin

Mehhanism: Sarnaste oksüdatiivsete protsesside tõttu inhibeerib diasepaam konkureerivalt ketamiini metabolismi. Eelnev ravi diasepaamiga põhjustab ketamiini poolväärtusaja pikenemist, mille tulemusel toime suureneb.

Toime: Sedatsiooni suurenemine.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Viljastumisvõimelised naised

Naine, kes plaanib rasestumist või kahtlustab, et on rase, peab viivitamatult arstiga ühendust võtma ravi katkestamise osas.

Rasedus

Loomkatsed on näidanud reproduktiivtoksilisust (vt lõik 5.3). Andmed diasepaami kasutamise kohta rasedatel on piiratud.

Bensodiasepiinide kasutamisel terapeutilistes annustes raseduse varajases järgus on väärarengute risk madal, kuigi mõned epidemioloogilised uuringud viitavad suulaelõhe riski suurenemisele. On teatatud väärarengutest ja vaimsest peetusest lastel, kes on sünnieelselt saanud bensodiasepiinide üleannuse või mürgistuse.

Kui mõjuval põhjusel on raseduse viimasel trimestril või sünnituse ajal manustatud suurtes annustes diasepaami, võib vastsündinul esineda ravimi farmakoloogilisest toimest tulenevalt selliseid kõrvaltoimeid nagu hüpotermia, hüpotoonia, südame löögisageduse häired, imemishäired ja respiratoorne depressioon.

Lisaks võib imikutel, kelle emad võtsid bensodiasepiine raseduse hilises faasis regulaarselt, kujuneda välja füüsiline sõltuvus ning esineda risk võõrutusnähtude tekkeks sünnijärgsel perioodil.

Diasepaami võib rasedatele määrata vaid mõjuval põhjusel võimalikult väikeses annuses ja lühikese aja jooksul.

Imetamine

Diasepaam eritub rinnapiima. Diasepaami ei tohi imetamise ajal kasutada.

Fertiilsus

Loomkatsed rottidel kõrgete annustega on näidanud rasestumismäära ning järglaste elulemuse langust. Inimandmed puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Diasepaam mõjutab märkimisväärselt autojuhtimise ning masinatega töötamise võimet. See tekib tavaliselt motoorsete võimete halvenemise, treemori, unisuse, amneesia, keskendumisvõime vähemise ja väsimuse tõttu (vt lõik 4.8).

See toime ilmneb kohe pärast ravi algust ning võib diasepaami pika poolväärtusaja tõttu kesta veel mitu päeva pärast ravi lõpetamist.

Kõrvaltoimed

Uimasus, emotsionaalne tuimus, tähelepanuvõime vähenemine, segasus, väsimus, peavalu, pearinglus, lihasnõrkus, ataksia või topeltnägemine ilmneb valdavalt ravi alguses, kuid kaob tavaliselt korduval manustamisel. Kõrgete annuste kasutamisel võivad eakatel esineda segasusseisundid. Bensodiasepiine kasutavatel eakatel on suurenenud risk kukkumisteks ja sellega seotud puusaluu murdudeks.

Teatatud on sülje- ja bronhiaalsekretsiooni suurenemisest, eriti lastel.

Amneesia

Terapeutiliste annuste kasutamisel võib esineda anterograadne amneesia, risk suureneb annuse suurenedes. Amnestilised toimed võivad olla seotud sobimatu käitumisega (vt lõik 4.4).

Sõltuvus

Korduvkasutamine (ka terapeutilistes annustes) võib põhjustada nii füüsilise kui psüühilise sõltuvuse teket: ravi katkestamine võib põhjustada võõrutuse või haiguse taastekke nähtusid (vt lõik 4.4). Teatatud on bensodiasepiinide kuritarvitamisest.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on reastatud järgmiselt:

Väga sage (≥ 1/10)

Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)

Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100)

Harv (≥ 1/10 000 to < 1/1000)

Väga harv (< 1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoimed

Vere ja lümfisüsteemi häired

Harv

Vere düskraasia

 

Väga harv

Leukopeenia

Immuunsüsteemi häired

Väga harv

Anafülaksia

Psühhiaatrilised häired

Sage

Segasus

 

Harv

Psühhiaatrilised ja paradoksaalsed

 

 

reaktsioonid, nagu ärevus, rahutus,

 

 

agiteeritus, ärrituvus, agressiivsus,

 

 

meelepetted, raevuhood, hallutsinatsioonid,

 

 

psühhoosid, mälukaotus, õudusunenäod,

 

 

sobimatu käitumine ja muud käitumuslikud

 

 

kõrvaltoimed.

 

 

Emotsioonide vähesus, tähelepanuvõime

 

 

vähenemine ja depressioon.

Närvisüsteemi häired

Väga harv

Uimasus

 

Sage

Ataksia, motoorse võimekuse vähenemine,

 

 

treemor

 

Aeg-ajalt

Anterograadne amneesia.

 

 

Keskendumisraskused, tasakaaluhäired,

 

 

pearinglus, peavalu, segane kõne.

 

Harv

Teadvusetus, unetus, düsartria

Silma kahjustused

Teadmata

Mööduvad nägemishäired: hägune

 

 

nägemine, diploopia, nüstagm.

Südame häired

Harv

Bradükardia, südamepuudulikkus, sh

 

 

südameseiskumine.

Vaskulaarsed häired

Harv

Hüpotensioon, sünkoop

Respiratoorsed, rindkere ja

Aeg-ajalt

Respiratoorne depressioon

mediastiinumi häired

Harv

Hingamisseiskus, bronhiaalsekretsiooni

 

 

suurenemine

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt

Seedetrakti häired (iiveldus, oksendamine,

 

 

kõhukinnisus, kõhulahtisus),

 

 

süljesekretsiooni suurenemine.

 

Harv

Suukuivus, söögiisu suurenemine

Maksa ja sapiteede häired

Harv

Ikterus, muutused

 

 

maksafunktsiooninäitajates (ALAT, ASAT,

 

 

alkaalse fosfataasi aktiivsuse tõus)

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt

Allergilised nahareaktsioonid (sügelus,

kahjustused

 

erüteem, lööve)

Lihas-skeleti ja sidekoe

Aeg-ajalt

Müasteenia

kahjustused

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Harv

Uriinipeetus, uriinipidamatus

Reproduktiivse süsteemi ja

Harv

Günekomastia, impotentsus, libiido tõus või

rinnanäärme häired

 

langus

Üldised häired ja

Sage

Väsimus, võõrutussümptomid (ärevus,

manustamiskoha reaktsioonid

 

paanika, palpitatsioonid, higistamine,

 

 

treemor, seedetrakti häired, ärrituvus,

 

 

agressioon, tundlikkusehäired, lihasspasmid,

 

 

üldine halb enesetunne, söögiisu kaotus,

 

 

paranoidne psühhoos, deliirium ja

 

 

epileptilised hood).

Uuringud

Väga harv

Transaminaaside aktiivsuse tõus

 1. Esineb teadaolevalt bensodiasepiinide ja bensodiasepiinisarnaste ainete kasutamisel. Need reaktsioonid võivad olla tõsised. Need ilmnevad tõenäolisemalt lastel ja eakatel. Selliste sümptomite ilmnemisel tuleb diasepaamravi lõpetada (vt lõik 4.4).
 2. Bensodiasepiinide kasutamisega võib avalduda eelnevalt varjul olnud depressioon.
 3. Võib esineda terapeutiliste annuste kasutamisel, risk suureneb annuse suurenedes. Amnestilised toimed võivad olla seotud sobimatu käitumisega (vt lõik 4.4).
 4. Võõrutussümptomite esinemise tõenäosus ja raskusaste sõltub ravikestusest, annuse suurusest ja sõltuvuse tasemest.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Iga üleannustamise juhtumi (nt enesetapukatse) korral tuleb hinnata, kas see hõlmas mitme ravimi kasutamist. Üleannustamise sümptomid väljenduvad tugevamalt, kui on tarvitatud ka alkoholi või kesknärvisüsteemi depressiooni põhjustavaid ravimeid.

Sümptomid

Kerge üleannustamise sümptomiteks on uimasus, vaimne segasus ja letargia. Raskematel juhtudel võivad sümptomid hõlmata ataksiat, düsartriat, hüpotensiooni ja hüpotooniat. Raske üleannustamine põhjustada tsentraalset tsirkulatoorset ja respiratoorset depressiooni (tsüanoos, teadvusekadu, mis võib viia hingamispuudulikkuse ja südameseiskuseni) ning koomat. Vajalik on hospitaliseerimine intensiivravi osakonda. Üleannustamisest taastumisel on teatatud raske agitatsiooni esinemisest.

Ravi

Pärast bensodiasepiinide suukaudset üleannustamist võib kaaluda oksendamise esilekutsumist (1 tunni jooksul), kui patsient on teadvusel, või teostada maoloputus, hoides hingamisteed kaitstuna, kui patsient on teadvuseta. Mürgistuse algstaadiumis võib imendumise vähendamiseks manustada aktiivsütt. Edasine ravi on sümptomaatiline ja toetav. Intensiivravis tuleb erilist tähelepanu pöörata hingamise ja südameveresoonkonna funktsioonidele.

Bensodiasepiinide sedatiivsete toimete osaliseks või täielikuks tagasipööramiseks võib kaaluda flumaseniili kasutamist, mis on bensodiasepiin-retseptorite antagonist. Flumaseniili tohib manustada vaid pideva järelevalve all. Flumaseniili lühikese poolväärtusaja tõttu võivad bensodiasepiini mürgistuse sümptomid lühikese aja pärast uuesti ilmneda. Seega on patsiendi kliinilise seisundi jälgimine väga oluline. Mõnede patsiendirühmade jaoks võib ravi flumaseniiliga olla kasulik, eriti just kunstliku hingamise vajaduse vältimiseks. See kehtib eriti patsientide kohta, kellel on eelnevalt esinenud hingamishäired või on oht hingamispuudulikkuse tekkeks, samuti eakatele ja lastele.

Flumaseniil on mõeldud täiendava, kuid mitte ainsa ravimina bensodiasepiinide üleannustamise raviks.

Tähelepanu tuleb pöörata võõrutussümptomite ja krampide võimalikule tekkele, eriti just bensodiasepiinide pikaajaliste kasutajate puhul ja patsientide puhul, kellel esineb segamürgistus teiste toimeainetega, mis alandava krambiläve (nt tritsüklilised antidepressandid).

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: anksiolüütikumid, bensodiasepiini derivaadid, ATC-kood: N05BA01

Toimemehhanism

Diasepaam seondub ajus spetsiifiliste bensodiasepiini retseptoritega, võimendades sellega virgatsaine GABA ülekannet. GABA inhibeerib olulise virgatsaine ülekannet, mille kaudu saavutatakse neuronaalne inhibitsioon. Lihaseid lõõgastavat toimet vahendavad seljaaju sünaptilised refleksid.

Farmakodünaamilised toimed

Diasepaam on anksiolüütikum, mis toimib rahustavalt ärevuse sümptomitele, nagu agitatsioon, rahutus ja pinge. Diasepaamil on rahustav ja lihaseid lõõgastav toime, millega kaasneb ka amnestiline toime.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Diasepaam imendub seedetraktist kiiresti ja täielikult, maksimaalne kontsentratsioon plasmas tekib 30...90 minutit pärast suukaudset manustamist. Imendumine lükkub edasi ja väheneb, kui manustada koos mõõdukalt rasvase einega. Toiduga manustamisel esineb viivitus ligikaudu 45 minutit võrreldes 15 minutiga söömata olekus. Samuti on maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamise aeg toiduga manustamisel 2,5 tundi võrreldes 1,25 tunniga söömata olekus. Koos toiduga manustamise tulemusel langeb CMAX keskmiselt 20% ning AUC 27% (vahemikus 15% kuni 50%).

Jaotumine

Diasepaam ja selle metaboliidid on suurel määral seotud plasmavalkudega (98%). Diasepaam ja selle metaboliidid läbivad kergesti hematoentsefaal- ja platsentaarbarjääri ning on leitavad rinnapiimas koguses, mis on võrreldav ühe kümnendikuga ema veres oleva kogusega (vt lõik 4.6). Ilmne jaotusruumala on 1...2 l/kg.

Metabolism

Diasepaam metaboliseerub peamiselt farmakoloogiliselt aktiivseteks metaboliitideks temasepaamiks ja oksasepaamiks. Diasepaami oksüdatiivset metabolismi vahendavad CYP3A4 ja CYP2C19 isoensüümid. Edasi konjugeeritakse oksasepaam ja temasepaam glükuroonhappeks.

Bioloogiliselt aktiivse metaboliidi N-desmetüüldiasepaami poolväärtusaeg on 2 kuni 4 päeva.

Eritumine

Suukaudse manustamise järgselt on kontsentratsiooniaja profiili langus plasmas bifaasiline, milles esimesele kiirele ja ulatuslikule faasile järgneb pikaajaline lõplik eliminatsioonifaas (poolväärtusaeg kuni 48 tundi). Lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg aktiivsel metaboliidil, N-desmetüüldiasepaamil on kuni 100 tundi. Diasepaam ja tema metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga, enamasti nende konjugeeritud vormina ning 10% eritub roojaga. Diasepaami kliirens on 20...30 ml/min.

Farmakokineetika kliinilistes eriolukordades

Eritumise poolväärtusaeg võib olla pikenenud vastsündinutel, eakatel ja maksahaigusega patsientidel. Neerupuudlikkuse korral ei ole diasepaami poolväärtusaeg muutunud kliiniliselt olulisel määral. Eakatel on poolväärtusaeg ligikaudu 2 korda suurem võrreldes noortega.

Ülekaalulised patsiendid

Erinevad uuringud on näidanud, et võrreldes normaalkaaluliste patsientidega, on ülekaalulistel patsientidel kineetika muutunud. Uuringus, kus osalejatele manustati 2 mg diasepaami ööseks 30 päeva jooksul, oli näha rasvunud patsientidel kuhjumise edasilükkumist ning kuhjunud diasepaami poolväärtusaja pikenemist võrreldes normaalkaaluliste patsientidega (7,8 päeva vs. 3,1 päeva). Samuti oli aktiivse metaboliidi desmetüüldiasepaami kuhjunud kogus oluliselt suurem. Diasepaami plasma poolväärtusaeg pikenes ülekaalulistel uuringus osalejatel 82 tunnini. Samuti muutub farmakokineetika ülekaalulistel patsientidel pikaajalise kasutamise korral, eeldatavalt jaotusruumala tõttu. Need andmed viitavad, et ülekaalulised patsiendid vajavad oluliselt pikemat raviperioodi kui normaalkaalulised patsiendid, enne kui saavutatakse ravimi maksimaalne ravitoime pikaajalise ravi käigus. Pärast pikemaajalise ravi lõpetamist ülekaalulistel patsientidel võib nendel sarnaselt pikema ravitoime avaldumisele ilmneda ka pikema aja jooksul pärast ravi lõpetamist soovimatuid kõrvaltoimeid, sh võõrutussümptomeid.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringutest pärinevad prekliinilised andmed ei viita inimesele kahjulikele toimetele.

Viljakuse langus

Reproduktiivuuringud rottidel on näidanud rasestumismäära ning järglaste elulemuse langust, kui diasepaami on manustatud enne paaritumist ja selle ajal ning kogu tiinuse ja imetamise perioodil.

Teratogeensus

Diasepaami manustamine raseduse esimesel trimestril põhjustab huule- ja suulaelõhe riski suurenemist (hiirtel), samuti KNS-i häireid ja püsivaid funktsionaalseid häireid järglastel (rottidel).

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

Maisitärklis

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Talk

Magneesiumstearaat

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PVdC-Alumiinium blistrid ja lastekindla PP-korgiga HDPE-purgid.

Pakendi suurused

PVC/PVdC-Alumiiniumblistrid

10, 20, 25, 28, 30, 40, 50, 60, 90 või 100 tabletti karbis.

HDPE-purgid

30 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 13.02.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

veebruar 2018