Diclac 1% - geel (10mg 1g)

ATC Kood: M02AA15
Toimeaine: diklofenak
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

DICLAC 1%
geel (10mg 1g)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Diclac 1%, geel

Diklofenak

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabei saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Diclac 1% ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Diclac 1% kasutamist
 3. Kuidas Diclac 1% kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Diclac 1% säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Diclac 1% ja milleks seda kasutatakse

Diclac 1% geel kuulub valuvaigistavate ja põletikuvastaste ravimpreparaatide rühma (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid).

Diclac 1% on mõeldud nahale määrimiseks ja seda kasutatakse valu leevendamiseks ning põletiku ja turse vähendamiseks liigeseid ja lihaseid hõlmavate valulike seisundite korral.

Diclac 1% geeli võib kasutada järgmiste seisundite raviks täiskasvanutel ja üle 14-aastastel noorukitel:

lihaste ja liigeste vigastused (nt nihestused, nikastused, muljumised, seljavalu, spordivigastused), kõõluste põletikud (nt nn tennise küünarnukk).

Mida on vaja teada enne Diclac 1% kasutamist

Ärge kasutage Diclac 1% järgmistel juhtudel:

 • kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained kutsuvad teil esile astma, nõgestõve (urtikaaria) või ägeda nohu hoogusid;
 • kui teil on raseduse viimane trimester.
 • kui te olete noorem kui 14 eluaastat.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Üldised soovitused:

 • kui te kasutate ravimit suurtel nahapindadel pikema aja jooksul. Juhul kui selline ravi on plaanis, siis tuleks teil tutvuda diklofenaki süsteemsete vormide pakendi infolehega.
 • Diclac 1% geeli tohib manustada ainult tervele nahapinnale (kus ei ole lahtisi haavu ega vigastusi). Vältida tuleb selle sattumist silma või limaskestadele ning samuti geeli allaneelamist.

Ärge manustage geeli nahale, millel on:

lööve või ekseem,

haavad.

Kui pärast selle ravimi manustamist tekib lööve, lõpetage ravi.

Olge hoolikas, et geeli ei satuks silma, suhu ega teistele limaskestadele.

Vältige manustamist suurtele nahapindadele või pika aja jooksul, välja arvatud juhul, kui see on arsti korraldus.

Ettevaatus on vajalik, kui viibite päikese käes või solaariumis, sest teie nahk võib pärast Diclac 1% geeli kasutamist olla päikesevalguse suhtes tundlikum.

Diclac 1% geeli tohib kasutada tavaliste sidemetega, kuid mitte õhukindlate sidemetega.

Muud ravimid ja Diclac

Diclac 1% geeli õigel kasutamisel ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Siiski palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Te ei tohi Diclac 1% geeli kasutada viimase 3 raseduskuu jooksul, sest see võib kahjustada teie sündimata last või põhjustada probleeme sünnitusel.

Ärge kasutage Diclac 1% geeli raseduse esimese kuue kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui teie arst peab seda vajalikuks.

Diclac 1% geeli kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav. Aga kui teie arst soovitab teil seda ravimit imetamise ajal kasutada, ei tohi Diclac 1% geeli manustada rindadele ega mujale suurtele nahapindadele või pika aja jooksul.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Diklofenaki kutaanne manustamine ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Diclac 1% kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid

Pigistage õrnalt tuubist välja väike kogus geeli ja määrige valulikule või turses piirkonnale 3…4 korda päevas, hõõrudes seda aeglaselt nahka.

 1. Vajalik kogus sõltub valuliku või turses piirkonna suurusest. Näiteks 2…4 g diklofenaki geelist (kirsisuurusest kogusest Kreeka pähkli suuruse koguseni) piisab umbes 400…800 cm2 piirkonna raviks.

Vältige kasutamist suurtel nahapindadel ja pika ajal jooksul, välja arvatud juhul, kui see on arsti korraldus.

Kahe manustamiskorra vahele peab jääma vähemalt neli tundi. Ärge manustage 24 tunni jooksul rohkem kui neli korda.

Ärge kasutage Diclac 1% geeli üle kahe nädala arstiga nõu pidamata.

Kui teie enesetunne ei parane või kui see muutub halvemaks, pidage nõu oma arstiga.

Manustamisviis

Võtke tuub karbist välja. Enne esimest kasutamiskorda purustage korgil oleva teravikuga tuubil olev kaitsekile. Ärge kasutage, kui kaitsekile on kahjustatud.

Geel on ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge kasutage suus. Juhuslikul allaneelamisel teavitage kohe oma arsti.

Olge hoolikas, et geeli ei satuks silma ega limaskestadele.

Kui see juhtub, loputage silmi puhta veega. Kui ebamugavustunne püsib, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Ärge määrige geeli haavadele või piirkondadele, kus nahk on kahjustatud.

Ärge kasutage pärast geeli manustamist õhku mitteläbilaskvat sidet ega rõhksidet. Kuid geeli võib kasutada koos tavalise sidemega.

Geeli määrimisel võite märgata kerget jahutavat tunnet.

Pärast Diclac 1% geeli kasutamist peske käed, välja arvatud juhul, kui ravitavaks piirkonnaks on käed. Keerake kork tagasi.

Kui te kasutate Diclac 1% rohkem kui ette nähtud

Nahal kasutamise korral ei ole Diclac 1% geeli kasutamisel üleannustamine tõenäoline.

Aga kui teie neelate või neelab laps kogemata alla Diclac 1% geeli, pöörduge oma arsti poole või erakorralise meditsiini osakonda. Võtke pakend kaasa, et seda arstile näidata.

Kui unustate Diclac 1% kasutada

Kui te jätsite Diclac 1% geeli manustamise õigel ajal vahele, manustage seda siis, kui see teile meenub. Jätkake nagu enne. Ärge kasutage kahekordset kogust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Diclac 1% põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned harva või väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla rasked.

Kui teil tekib mis tahes järgnevates sümptomitest, lõpetage Diclac 1% geeli kasutamine ja pöörduge arsti poole:

villiline nahalööve, nõgestõbi (bulloosne dermatiit) (harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 1000- st);

näo, huulte, keele või kõri turse (väga harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st);

ootamatult tekkiv hingamisraskus ja pigistustunne rinnas koos viliseva hingamise või köhaga (astma) (väga harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st).

Teised kõrvaltoimed

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

nahalööve, sügelus, põletustunne, naha punetus või kipitus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st):

ülitundlikkus, nõgestõve tüüpi lööve;

mädavillidega lööve;

naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes. Võimalikud sümptomid on päikesepõletus koos sügeluse, turse ja villidega.

Kui teil tekib nahalööve, lõpetage selle ravimi kasutamine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Diclac 1% säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Geeli võib kasutada 9 kuu jooksul pärast esmast avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diclac 1% sisaldab

 • Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.
 • Teised abiained on ammoniaagi 10% lahus, ikarbomeer (980), deküüloleaat, naatriumedetaat (FE), oktüüldodekanool (FE), letsitiin, isopropüülalkohol, RRRalfatokoferool, lõhnaained, puhastatud vesi.

Kuidas Diclac 1% välja näeb ja pakendi sisu

Diclac 1% on kergelt kollakas emulsioongeel iseloomuliku isopropüülalkoholi lõhnaga.

Diclac 1% on 25 g, 50 g ja 100 g tuubides saadaval.

Kõiki pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootjad

Salutas Pharma GmBH

Otto-vonGuericke-Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

Salutas Pharma GmbH

Lange Göhren 3

39171 Osterweddingen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn

Tel + 372 665 2400

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diclac 1%, geel

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi. INN. Diclofenacum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Geel.

Värvitu või kergelt kollane geel.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid:

Nõrga kuni mõõduka valu ja põletiku paikne sümptomaatiline leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

 1. Diclac 1% geel kantakse 3…4 korda päevas lokaalselt nahale ja hõõrutakse kergelt naha sisse. Vajalik ravimi kogus sõltub valutava piirkonna suurusest. Tavaliselt on piisavaks koguseks 2...4 g diklofenak- geeli (kirsi kuni kreeka pähkli suurusele vastav kogus geeli), millega ravida ligikaudu 400...800 cm2 suurust nahapiirkonda. Ravi kestus sõltub näidustusest ja ravivastusest. On soovitatav, et ravi hinnatakse uuesti 2 nädala tagant.

Patsientide eripopulatsioonid

Alla 14-aastased lapsed:

Efektiivsuse ja ohutuseandmed kasutamiseks alla 14-aastastel lastel on piiratud (vt ka lõik 4.3).

Eakad (65-aastased ja vanemad)

Pole tõendeid, et soovitada eakatele erinevaid annuseid kui noorematele patsientidele või kõrvaltoimed erineksid neil võrreldes nooremate patsientidega.

Neerukahjustus

Pole tõendeid, et soovitada neerukahjustusega patsientidel annust kohandada.

Maksakahjustus

Pole tõendeid, et soovitada maksakahjustusega patsientidel annust kohandada.

Manustamisviis

Diclac 1% geel määritakse õhukese kihina ravi vajavale kehapinnale ja hõõrutakse kergelt naha sisse. Pärast ravimi manustamist tuleb pesta käed, v.a juhul, kui käed on ravitav kehapiirkond.

Vastunäidustused

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
 • Diklofenaki geel on vastunäidustatud patsientidele, kellel atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd) kutsuvad esile astma, urtikaaria või ägeda riniidi hooge (vt lõigud 4.4 ja 4.8 ).
 • Raseduse viimane trimester (vt lõik 4.6).
 • Alla 14aastased lapsed.

Üldised soovitused

Võrreldes patsientidega, kes manustavad diklofenakki suukaudselt, on paikselt manustatava diklofenaki kasutamise korral süsteemsete kõrvaltoimete esinemise tõenäosus väike.Aga kui diklofenaki geeli manustatakse suhteliselt suurele nahapinnale ja pikema aja jooksul, ei saa süsteemsete kõrvaltoimete esinemist välistada. Kui kavandatakse sellist kasutamist, tuleb vaadata süsteemselt kasutatavate diklofenaki ravimvormide pakendi infolehti.

Diklofenaki geeli tohib manustada ainult tervele ja kahjustamata nahapinnale (kus puuduvad avatud haavad või vigastused). Kokkupuudet silmade või limaskestadega tuleb vältida.

Nahalööbe tekkimisel tuleb ravi katkestada.

Diklofenaki geeli võib kasutada koos mitteoklusiivse sidemega, kuid seda ei tohi kasutada koos õhku mitteläbilaskva rõhksidemega.

Patsiente tuleb hoiatada, et ravitavat nahapiirkonda tuleb kaitsta liigse päikesevalguse eest, vähendamaks riski väga harva esineda võiva valgustundlikkuse reaktsiooni tekkeks.

Diklofenaki geeli ei tohi alla neelata.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kuivõrd diklofenaki süsteemne imendumine nahapinnale manustamise järel on väga väike, on koostoimete tekkimine ebatõenäoline.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilses eas naised

Puuduvad andmed soovituste kohta fertiilses eas naistele.

Rasedus

Diklofenaki kasutamise kohta raseduse ajal ei ole piisavalt andmeid. Diklofenak-geeli ei tohiks seetõttu raseduse ajal kasutada. Diklofenak on vastunäidustatud raseduse kolmandal trimestril, kuna see võib põhjustada emaka inertsust, loote neerukahjustust koos sellele järgneva oligohüdramnioniga ja/või arterioosjuha enneaegset sulgumist (vt lõigud 4.3 ja 5.3 ).

Loomkatsed ei ole näidanud otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüonaalsele/loote arengule, sünnitusele ega sünnitusjärgsele arengule (vt lõik 5.3).

Imetamine

Ei ole teada, kas paikse toimega diklofenak eritub inimese rinnapiima ja seetõttu ei soovitata kasutada diklofenak-geeli imetamise ajal. Kui diklofenak-geeli kasutamine on imetamise ajal vältimatult vajalik, siis ei tohi seda manustada rindadele ega suurtele nahapindadele, samuti ei tohi seda kasutada pikema aja vältel.

Toime reaktsioonikiirusele

Diklofenaki kutaanne manustamine ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete kokkuvõte

Kõrvaltoimed kliinilistest uuringutest ja turuletulekujärgsetest ja kirjanduses avaldatud teatistest (vt allpool) on loetletud MedRA organsüsteemi klasside alusel. Igas organsüsteemi klassis on kõrvaltoimed toodud esinemissageduse järgi, kusjuures kõige sagedamad on toodud esimesena. Igas esinemissageduse kategoorias on kõrvaltoimed toodud raskuse vähenemise järjekorras. Kõrvaltoimete esinemissageduste kokkuleppeline kategooria:

Väga sage (≥ 1/10)

Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10) Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100) Harv (≥ 1/10 000, < 1/1000)

Väga harv (< 1/10 000), sealhulgas üksikjuhud

Infektsioonid ja infestatsioonid

Väga harv: pustuloosne lööve

Immuunsüsteemi häired

Väga harv: ülitundlikkus (sealhulgas urtikaaria), angioödeem

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Väga harv: astma

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: dermatiit (sealhulgas kontaktdermatiit), lööve, erüteem, ekseem, sügelus Harv: bulloosne dermatiit

Väga harv: fotosensitiivne reaktsioon

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Paikselt kasutatava diklofenaki süsteemne imendumine on vähene, mistõttu üleannustamine on väga ebatõenäoline.

Siiski võib diklofenak-geeli tahtmatu allaneelamise korral oodata diklofenaki tablettide üleannustamisele sarnaseid kõrvaltoimeid (üks 100 g tuub sisaldab ekvivalendina 1000 mg diklofenaknaatriumi).

Diklofenaki mürgistuse ravi on toetav ja sümptomaatiline. Tuleb kaaluda maoloputuse ning aktiivsöe kasutamist, eriti juhul kui ravimi sissevõtmisest on vähe aega möödas.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletikuvastased ained paikseks kasutamiseks. ATC-kood: M02AA15

Toimemehhanism

Diclac 1% geeli toimeaine diklofenak on mittesteroidne põletiku- ja valuvastane ravim, millel on väljendunud reuma-, põletiku-, valuvastane ja palavikku alandav toime.

Diklofenaki prostaglandiinide biosünteesi pärssiv toime on eksperimentaalselt tõestatud ja seda peetakse diklofenaki toimemehhanismi oluliseks osaks.

Farmakodünaamilisede omadused

Traumaatilist või reumaatilist päritolu põletiku korral on näidatud, et diklofenak-geel leevendab valu, vähendab turset ja lühendab normaalse funktsiooni taastumisele kuluvat aega.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

 1. Naha kaudu imendunud diklofenaki kogus on proportsionaalne kontakti kestuse ja Diclac 1% geeliga kaetava piirkonna suurusega ja sõltub paikselt manustatud kogusest ning naha hüdratatsioonist. 2,5 g diklofenak-geeli lokaalsel manustamisel 500 cm2 nahapinnale imendub ligikaudu 6% manustatud diklofenaki koguannusest, arvutatuna üldise renaalse eritumise alusel, võrreldes diklofenaki tablettidega. 10-tunnine oklusioon (naha piirkonna, kuhu geel on kantud, õhukindel katmine) suurendab diklofenaki imendumist kolm korda.

Jaotumine

Pärast diklofenak-geeli manustamist käe- ja põlveliigestele on diklofenaki kontsentratsioon mõõdetav plasmas, sünoviaalkoes ja -vedelikus. Maksimaalne plasmakontsentratsioon diklofenaki paiksel manustamisel jääb ligikaudu 100 korda madalamaks, kui diklofenaki tablettide suukaudsel manustamisel. 99,7% diklofenakist seondub seerumi valkudega, peamiselt albumiiniga (99,4%).

Diklofenak kuhjub nahas, mis toimib reservuaarina, millest toimub ravimi pidev vabanemine nahalustesse kudedesse. Sealt jaotub ja püsib diklofenak eelistatult sügavamates põletikulistes kudedes, nagu liigestes, kus teda leidub kuni 20 korda suuremas kontsentratsioonis kui vereplasmas.

Biotransformatsioon

Diklofenaki biotransformatsioon toimub osalt intaktse molekuli glükuroniseerimise teel, kuid peamiselt ühe- ja mitmekordse hüdroksüleerumise teel, mille tulemuseks on mitmete fenoolmetaboliitide teke, millest enamik muundatakse glükuroniidkonjugaatideks. Kaks nendest fenoolmetaboliitidest on bioloogiliselt aktiivsed, kuigi palju väiksemal määral kui diklofenak.

Eritumine

Diklofenaki kogu süsteemne kliirens plasmast on 263 ± 56 ml/min (keskmine väärtus ± SD). Plasma lõplik poolväärtusaeg on 1 kuni 2 tundi. Neljal metaboliidil, millest kaks on aktiivsed, on samuti lühike plasma poolväärtusaeg (1 kuni 3 tundi). Ühel metaboliidil, 3’-hüdroksü-4-metoksüdiklofenakil, on palju pikem poolväärtusaeg, kuid see metaboliit on praktiliselt inaktiivne. Diklofenak ja selle metaboliidid eritatakse peamiselt uriiniga.

Patsientide erirühmad

Neerukahjustusega patsiendid

Neerukahjustusega patsientidel ei ole oodata diklofenaki ja selle metaboliitide kumuleerumist.

Maksakahjustusega patsiendid

Kroonilise hepatiidiga või mittedekompenseeritud tsirroosiga patsientidel on diklofenaki kineetika ja metabolism sarnased tervetele patsientidele.

Prekliinilised ohutusandmed

Diklofenakiga tehtud ägeda toksilisuse ja korduva annustamise toksilisuse uuringud, samuti genotoksilisuse, mutageensuse ja kartsinogeensuse prekliinilised uuringud ettenähtud terapeutiliste annuste kasutamise korral ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Tõendeid diklofenaki

teratogeense toime kohta hiirtele, rottidele või küülikutele ei leitud. Diklofenak ei mõjutanud täiskasvanud rottide fertiilsust. Järeltulijate pre-, peri- ja postnataalne areng ei olnud mõjutatud.

Diklofenak-geel oli erinevates uuringutes hästi talutav. Fototoksilist potentsiaali ei täheldatud ja diklofenak-geel ei põhjustanud naha sensitisatsiooni.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Ammooniaagilahus Karbomeer Deküüloleaat Naatriumedetaat Oktüüldodekanool (3-sn-fosfatidüül)koliin Propaan-2-ool RRR-alfa-tokoferool Lõhnaained Destilleeritud vesi

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmakordset avamist: 9 kuud

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Tuub sisaldab 25 g, 50 g või 100 g geeli.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

06.2005/3.02.2010

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

august 2018