Gabapentin accord - kõvakapsel (300mg)

ATC Kood: N03AX12
Toimeaine: gabapentiin
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

GABAPENTIN ACCORD
kõvakapsel (300mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Gabapentin Accord 100 mg kõvakapslid

Gabapentin Accord 300 mg kõvakapslid

Gabapentin Accord 400 mg kõvakapslid

Gabapentiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Gabapentin Accord ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Gabapentin Accord´i võtmist
 3. Kuidas Gabapentin Accord´i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Gabapentin Accord´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Gabapentin Accord ja milleks seda kasutatakse

Gabapentin Accord kuulub ravimite rühma, mida kasutatakse epilepsia ja perifeerse neuropaatilise valu (närvikahjustusest põhjustatud pikaajalise valu) raviks.

Gabapentin Accord’i toimeaine on gabapentiin.

Gabapentin Accord’i kasutatakse:

Mitmesuguste epilepsia vormide (krambihood, mis esialgu saavad alguse aju teatud osadest, levides sealt teistesse ajuosadesse või mitte) raviks. Teie arst kirjutab Gabapentin’i teile epilepsia ravimiseks, kui teie praeguse raviga ei saa teie seisundit täielikult kontrollida. Kui pole öeldud teisiti, peate Gabapentin’i võtma lisaks praegusele ravile. Gabapentin’i võib kasutada ka eraldi täiskasvanute ja üle 12-aastaste laste raviks.

Perifeerse neuropaatilise valu (närvikahjustustest põhjustatud pikaajalise valu) raviks. Perifeerset neuropaatilist valu (esineb peamiselt jalgades ja/või kätes) võivad põhjustada paljud haigused, näiteks diabeet või vöötohatis. Valutunnet võib kirjeldada kui ägedat, põletavat, tuikavat, tulitavat, torkivat, teravat, kramplikku, pakitsevat, kipitavat, tuima, „nõelu täis“ tunne jne.

Mida on vaja teada enne Gabapentin Accord´i võtmist

Ärge võtke Gabapentin Accord´i

kui olete gabapentiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Gabapentin Accord’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on probleeme neerudega, siis võib arst määrata teile teistsuguse annuse;

kui te saate dialüüsravi (et eemaldada neerupuudulikkuse tõttu organismis kuhjunud jääkaineid), rääkige oma arstile, kui teil tekib lihasvalu ja/või –nõrkus;

kui teil tekivad sellised nähud nagu püsiv kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, võtke kohe ühendust oma arstiga, sest need võivad olla ägeda pankreatiidi (kõhunäärmepõletik) sümptomid;

kui teil on närvisüsteemi häired, hingamishäired või kui olete üle 65-aastane, võib arst teile määrata teistsuguse annustamisskeemi.

Turuletulekujärgsete kogemuste põhjal on gabapentiini kasutamisel teatatud kuritarvitamise ja sõltuvuse tekkest. Rääkige oma arstiga, kui teil on esinenud kuritarvitamist või sõltuvust.

Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud antiepileptikumidega nagu gabapentiin, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Oluline teave võimalike tõsiste reaktsioonide kohta

Väikesel hulgal inimestel, kes võtavad Gabapentin Accord’i, tekib allergiline reaktsioon või potentsiaalselt tõsine nahareaktsioon, mis võib ravimata jätmisel areneda palju tõsisemaks probleemiks. Kui te võtate Gabapentin Accord’i, peate te sümptome teadma ning tähele panema.

Lugege nende sümptomite kirjeldust infolehe lõigust 4 „Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui pärast ravimi võtmist tekib mõni järgmistest sümptomitest, sest need võivad viidata tõsisele haigusseisundile“.

Kui teil on lihasnõrkus, -hellus või -valu ja eriti kui te samal ajal tunnete ennast halvasti või on kõrge palavik, võib see olla põhjustatud ebanormaalsest lihaste lagunemisest, mis võib olla eluohtlik ning viia neeru probleemideni. Teil võib samuti tekkida uriini värvuse muutus ja muutused vereanalüüside tulemustes (vere kreatiinfosfokinaasi märkimisväärne tõus). Kui teil tekib mõni nendest nähtudest või sümptomitest, pöörduge kohe arsti poole.

Muud ravimid ja Gabapentin Accord

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Eriti teatage oma arstile (või apteekrile), kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes ravimeid krampide, unehäirete, depressiooni, ärevuse või muude neuroloogiliste või psühhiaatriliste probleemide vastu.

Opioide sisaldavad ravimid, nagu morfiin

Kui te võtate ükskõik milliseid opioide sisaldavaid ravimeid (nt morfiin) rääkige sellest palun oma arstile või apteekrile, sest opioidid võivad tugevdada Gabapentin Accord’i toimet. Lisaks võib Gabapentin Accord’i kooskasutamine opioididega tekitada unisust ja/või hingamise aeglustumist.

Antatsiidid (seedehäirete raviks)

Kui samaaegselt võetakse Gabapentin Accord’i ning alumiiniumi ja magneesiumi sisaldavaid antatsiide, võib Gabapentin Accord’i imendumine maost väheneda. Seetõttu on soovitatav, et Gabapentin Accord’i ei võeta varem kui vähemalt kaks tundi pärast antatsiidi võtmist.

Gabapentin Accord:

ei oma teadaolevaid koostoimeid teiste epilepsiavastaste ravimite ega suukaudsete rasestumisvastaste vahenditega.

võib mõjutada mõningate laboratoorsete analüüside tulemusi, kui teil on vaja teha uriinianalüüsi, rääkige oma arstile või haiglas, milliseid ravimeid te võtate.

Gabapentin Accord koos toiduga

Gabapentin Accord’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Gabapentin Accord’i ei tohi raseduse ajal võtta, välja arvatud kui teie arst ei ole teile öelnud teisiti. Fertiilses eas naised peavad kasutama tõhusat rasestumisvastast meetodit.

Uuringuid konkreetselt gabapentiini kasutamise kohta rasedatel ei ole läbi viidud, kuid on teada, et teised krambihoogude ravimiseks kasutatavad ravimid on potentsiaalselt ohtlikud lapse arengule, eriti kui samaaegselt kasutatakse rohkem kui ühte krambivastast ravimit. Seetõttu peate võimalusel püüdma raseduse ajal võtta ainult ühte krambivastast ravimit ja ainult oma arsti juhiste kohaselt.

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui te Gabapentin Accord’i võtmise ajal rasestute, arvate, et olete rase või plaanite rasestuda. Ärge katkestage selle ravimi võtmist järsku, sest see võib põhjustada võõrutuskrampe, millel võivad teile ja teie lapsele olla tõsised tagajärjed.

Imetamine

Gabapentin Accord’i toimeaine gabapentiin eritub rinnapiima. Kuna toime imikule ei ole teada, ei soovitata Gabapentin Accord’i kasutamise ajal last rinnaga toita.

Viljakus

Loomkatsetes ei ole täheldatud toimet viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Gabapentin Accord võib tekitada pearinglust, unisust ja väsimust. Te ei tohi juhtida autot, töötada keerukate masinatega ega osaleda teistes potentsiaalselt ohtlikes tegevustes, kui te ei tea, kas see ravim mõjutab teie võimet neid tegevusi teostada.

Kuidas Gabapentin Accord´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst määrab teile sobiva annuse.

Soovitatav annus epilepsia korral

Täiskasvanud ja noorukid

Võtke selline arv kapsleid, nagu teile on määratud. Teie arst suurendab teie annust tavaliselt järkjärgult. Algannus on tavaliselt vahemikus 300...900 mg ööpäevas. Arsti juhendamisel võib annust järk-järgult suurendada kuni maksimaalse annuseni 3600 mg ööpäevas ja teie arst annab teile juhise võtta seda 3 eraldi annusena, s.t üks hommikul, teine pärastlõunal ja kolmas õhtul.

Lapsed vanuses 6 aastat ja vanemad

Teie lapsele antava annuse määrab arst, see arvutatakse teie lapse kehamassi põhjal. Ravi alustatakse väikese algannusega, mida suurendatakse järk-järgult ligikaudu 3 päeva jooksul. Tavaline annus epilepsia kontrolli all hoidmiseks on 25...35 mg/kg ööpäevas. Tavaliselt manustatakse see 3 eraldi annusena, võttes kapsleid iga päev, tavaliselt üks hommikul, üks pärastlõunal ja üks õhtul.

Gabapentin Accord’i ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel.

Soovitatav annus perifeerse neuropaatilise valu korral

Täiskasvanud

Võtke teie arsti poolt määratud arv kapsleid. Teie arst suurendab teie annust tavaliselt järk-järgult. Algannus on üldiselt vahemikus 300...900 mg ööpäevas. Seejärel võib annust järk-järgult suurendada kuni maksimaalse annuseni 3600 mg ööpäevas ja teie arst annab teile juhise võtta seda 3 eraldi annusena, s.t üks hommikul, teine pärastlõunal ja kolmas õhtul.

Kui teil on neerufunktsiooni häired või kui te saate hemodialüüsi

Kui teil on neerufunktsiooni häired või kui te saate dialüüsravi, siis võib teie arst määrata teile teistsuguse manustamise sageduse ja/või annuse.

Kui te olete eakas patsient (üle 65-aastane), peaksite Gabapentin Accord’i võtma tavalistes annustes, juhul kui teil ei ole probleeme neerudega. Kui teil on probleeme neerudega, võib teie arst teile määrata erineva annustamisrežiimi ja/või annuse.

Kui teil on tunne, et Gabapentin Accord’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu nii kiiresti kui võimalik oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis

Gabapentin Accord’i võetakse suukaudselt. Neelake alati kapslid alla tervena koos piisava koguse veega. Jätkake Gabapentin Accord’i võtmist, kuni arst annab teile juhise lõpetada.

Kui te võtate Gabapentin Accord’i rohkem kui ette nähtud

Soovituslike annuste ületamine võib suurendada kõrvaltoimete tekkesagedust, sealhulgas teadvuse kadu, pearinglust, kahelinägemist, kõne segasust, unisust ja kõhulahtisust. Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda kui te olete rohkem võtnud Gabapentin Accord’i kapsleid kui teie arst on teile määranud. Võtke kaasa kõik võtmata kapslid, koos karbi ja pakendiga, nii et haiglas saaks ruttu kindlaks teha, missugust ravimit olete võtnud.

Kui te unustate Gabapentin Accord’i võtta

Kui unustate annuse võtta, võtke see niipea kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg võtta järgmine annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Gabapentin Accord’i võtmise

Ärge lõpetage Gabapentin Accord’i võtmist, kui arst ei ole käskinud seda teha. Ravi lõpetamine peab toimuma järk-järgult minimaalselt 1 nädala jooksul. Kui te lõpetate Gabapentin Accord’i võtmise järsku või enne, kui arst seda teha käsib, suureneb krambihoogude tekkerisk.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui pärast ravimi võtmist tekib mõni järgmistest sümptomitest, sest need võivad viidata tõsisele haigusseisundile:

rasked nahareaktsioonid, mis nõuavad kohest ravi, huulte ja näopiirkonna turse, nahalööve ja nahapunetus ja/või juuste väljalangemine (need võivad olla tõsise allergilise reaktsiooni sümptomid);

püsiv kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, sest need võivad olla ägeda pankreatiidi (kõhunäärmepõletik) sümptomid;

hingamisprobleemid, mis raskel juhul võivad normaalse hingamise säilitamiseks vajada erakorralist abi või intensiivravi;

Gabapentin Accord võib põhjustada tõsist või eluohtlikku allergilist reaktsiooni, mis võib kahjustada teie nahka või teisi kehaosasid, nagu maks või vererakud. Seda tüüpi reaktsiooni tekkimisel võib teil esineda nahalöövet, aga ei pruugi. Antud reaktsiooni

korral võite te vajada haiglaravi või peate lõpetama Gabapentin Accord’i võtmise. Kui teil esineb ükskõik milline alljärgnevatest sümptomitest, võtke kohe ühendust oma arstiga:

nahalööve;

nõgeslööve;

palavik;

püsiv lümfisõlmede suurenemine;

huulte ja keele turse;

naha või silmavalgete kollasus;

ebatavalised verevalumid või verejooksud;

äärmine jõuetus või väsimus;

teadmata põhjusega lihasvalu;

korduvad infektsioonid.

Need sümptomid võivad olla tõsise reaktsiooni esmased nähud. Arst peab teid läbi vaatama ja otsustama, kas te võite Gabapentin Accord’i võtmist jätkata.

• Kui te saate dialüüsravi, rääkige oma arstile kui teil tekib lihasvalu ja/või –nõrkus.

Teised kõrvaltoimed, mis võivad tekkida:

Väga sage (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

viirusnakkus;

unisus, pearinglus, koordinatsiooni puudumine;

väsimus, palavik.

Sage (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):

kopsupõletik, hingamisteede põletikud, kuseteede põletik, kõrvapõletik või teised põletikud;

vere valgeliblede väike arv;

anoreksia, söögiisu suurenemine;

viha teiste suhtes, segasus, meeleolu muutused, depressioon, ärevus, närvilisus, mõtlemisraskused;

krambid, tõmblevad liigutused, rääkimisraskused, mälukaotus, värinad, unehäired, peavalu, nahatundlikkus, tundlikkuse vähenemine (tuimus), koordinatsioonihäired, ebatavalised silmaliigutused, reflekside elavnemine, nõrgenemine või kadumine;

nägemise hägustumine, kahelinägemine;

peapööritus;

kõrge vererõhk, nahapunetus või veresoonte laienemine;

hingamisraskused, bronhiit, kurgu valulikkus, köha, ninakuivus;

oksendamine, iiveldus, hammaste probleemid, põletikulised igemed, kõhulahtisus, kõhuvalu, seedehäired, kõhukinnisus, suu- või kurgukuivus, kõhupuhitus;

näoturse, sinised laigud, lööve, sügelus, akne;

liigesvalu, lihasvalu, seljavalu, tõmblused;

erektsioonihäired (impotentsus);

jalgade ja käte tursed, kõndimisraskused, nõrkus, valu, halb enesetunne, gripilaadsed sümptomid;

vere valgeliblede arvu vähenemine, kehakaalu suurenemine;

ootamatud vigastused, luumurrud, marrastused.

Lisaks teatati lastel läbi viidud kliinilistes uuringutes sageli esinenud agressiivsest käitumisest ja tõmblevatest liigutustest.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

agitatsioon (krooniline rahutus ja tahtmatud ning sihitud liigutused);

allergilised reaktsioonid, nagu lööve;

vähenenud liikuvus;

pulsisageduse tõus;

turse, mis võib haarata nägu, keha ja jäsemeid;

muutused vereanalüüsides, mis võivad viidata maksakahjustusele;

vaimsed häired;

kukkumine;

vere glükoosisisalduse tõus (kõige sagedamini esineb diabeediga patsientidel).

Harv (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

teadvusekadu;

vere glükoosisisalduse langus (kõige sagedamini esineb diabeediga patsientidel);

hingamisraskused, pindmine hingamine (respiratoorne depressioon).

Gabapentin Accord’i turuletulekujärgselt on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

vereliistakute (vere hüübimisega seotud rakud) arvu vähenemine;

hallutsinatsioonid;

ebaloomulike liigutuste, nagu väänlemine, tõmblevad liigutused ja jäikus, teke;

helin kõrvus;

rühm kõrvaltoimeid, mis võivad sisaldada turses lümfisõlmi (väikesed üksikud kühmud naha all), palavikku, löövet ja maksapõletikku;

naha ja silmade kollaseks muutumine (kollatõbi), maksapõletik;

äge neerupuudulikkus, kusepidamatus;

rinnanäärmekoe mahu suurenemine, rindade suurenemine;

kõrvaltoimed gabapentiini võtmise järsu katkestamise tõttu (ärevus, unehäired, iiveldus, valu, higistamine), valu rinnus;

lihaskiudude purunemine (rabdomüolüüs);

muutused veretestide tulemustes (vere kreatiinfosfokinaasi tõus);

seksuaalfunktsiooni häired, sealhulgas võimetus saada orgasmi, hilinenud seemnepurse;

madal naatriumisisaldus veres;

anafülaksia (raske ja potentsiaalselt eluohtlik allergiline reaktsioon, mille sümptomite hulka kuuluvad hingamisraskus, huulte, kõri ja keele turse ning hüpotoonia, mis vajab erakorralist ravi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Gabapentin Accord´i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril, pudelil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Blistrid: Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. HDPE pudel: Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Hoida pudel tihedalt suletuna.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Gabapentin Accord sisaldab

Toimeaine on gabapentiin. Iga kõva želatiinkapsel sisaldab 100 mg, 300 mg või 400 mg gabapentiini.

Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: maisitärklis, kopovidoon (E1201), poloksameer 407 ja magneesiumstearaat (E470b). Kapsli kest: želatiin ja naatriumlaurüülsulfaat.

Kapslid sisaldavad värvaineid titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172) (400 mg kõvakapslid) ja kollane raudoksiid (E172) (300 mg ja 400 mg kõvakapslid). Trükivärv kapslite kestal sisaldab: šellak (E904), propüleenglükool (E1520), kontsentreeritud ammoniaagilahus ja indigokarmiini alumiiniumlakk (E132).

Kuidas Gabapentin Accord välja näeb ja pakendi sisu

Gabapentin Accord 100 mg kõvakapslid on läbipaistmatu valge/läbipaistmatu valge värvusega, suurusega "3", ligikaudu 15,40 kuni 16,20 mm pikkusega kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud sinise tindiga "G 100" ja mis sisaldavad valget kuni kahvatuvalget pulbrit.

Gabapentin Accord 300 mg kõvakapslid on läbipaistmatu kollase/läbipaistmatu kollase värvusega, suurusega "1", ligikaudu 18,90 kuni 19,70 mm pikkusega kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud sinise tindiga "G 300" ja mis sisaldavad valget kuni kahvatuvalget pulbrit.

Gabapentin Accord 400 mg kõvakapslid on läbipaistmatu oranži/läbipaistmatu oranži värvusega, suurusega "0", ligikaudu 21,00 kuni 21,80 mm pikkusega kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud sinise tindiga "G 400" ja mis sisaldavad valget kuni kahvatuvalget pulbrit.

Kapslid on pakendatud PVC/PVdC-alumiiniumblistrisse, alumiinium-alumiiniumblistrisse või HDPE pudelisse.

Pakendi suurused:

PVC/PVdC-alumiiniumblister ja :alumiinium-alumiiniumblister 20, 30, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500 ja 1000 kapslit.

HDPE pudel: 100 ja 500 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF Ühendkuningriik

Tootjad

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF Ühendkuningriik

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona

Hispaania

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Gabapentin Accord 100 mg kõvakapslid

Gabapentin Accord 300 mg kõvakapslid

Gabapentin Accord 400 mg kõvakapslid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kõvakapsel sisaldab 100 mg gabapentiini. Üks kõvakapsel sisaldab 300 mg gabapentiini. Üks kõvakapsel sisaldab 400 mg gabapentiini. INN. Gabapentinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Kõvakapsel.

Gabapentin Accord 100 mg kõvakapslid on läbipaistmatu valge/läbipaistmatu valge värvusega, suurusega "3", ligikaudu 15,40 kuni 16,20 mm pikkusega kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud sinise tindiga "G 100" ja mis sisaldavad valget kuni kahvatuvalget pulbrit.

Gabapentin Accord 300 mg kõvakapslid on läbipaistmatu kollase/läbipaistmatu kollase värvusega, suurusega "1", ligikaudu 18,90 kuni 19,70 mm pikkusega kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud sinise tindiga "G 300" ja mis sisaldavad valget kuni kahvatuvalget pulbrit.

Gabapentin Accord 400 mg kõvakapslid on läbipaistmatu oranži/läbipaistmatu oranži värvusega, suurusega "0", ligikaudu 21,00 kuni 21,80 mm pikkusega kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud sinise tindiga "G 400" ja mis sisaldavad valget kuni kahvatuvalget pulbrit.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Epilepsia

Partsiaalsete krambihoogude (sekundaarse generaliseerumisega või ilma) täiendav ravi täiskasvanutel ja 6-aastastel ning vanematel lastel (vt lõik 5.1).

Partsiaalsete krambihoogude (sekundaarse generaliseerumisega või ilma) monoteraapia täiskasvanutel ja 12-aastastel ning vanematel noorukitel.

Perifeerne neuropaatiline valu

Perifeerse neuropaatilise valu ravi täiskasvanutel, nt valulik diabeetiline neuropaatia ja postherpeetiline neuralgia.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kõikide näidustuste puhul on ravi alustamiseks toodud tabelis 1 skeem annuse kohandamiseks, mida on soovitatav kasutada täiskasvanutel ja 12-aastastel ja vanematel noorukitel. Annustamisjuhised alla 12-aastastele lastele on toodud selles lõigus hiljem, eraldi alapealkirja all.

Tabel 1

ANNUSTAMISSKEEM – ANNUSE KOHANDAMINE RAVI ALUSTAMISEL

1. päev

2. päev

3. päev

300 mg üks kord

300 mg kaks korda

300 mg kolm korda ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

 

Gabapentiinravi lõpetamine

Vastavalt kehtivale kliinilisele praktikale soovitatakse gabapentiinravi lõpetamisel seda teha järkjärgult, minimaalselt ühe nädala jooksul, näidustusest sõltumata.

Epilepsia

Epilepsia nõuab tavaliselt pikaajalist ravi. Annuse määrab raviarst sõltuvalt patsiendi individuaalsest taluvusest ja ravimi toimest.

Täiskasvanud ja noorukid

Kliinilistes uuringutes oli efektiivne annus vahemikus 900...3600 mg ööpäevas. Ravi võib alustada annuse kohandamisega vastavalt tabelile 1 või manustades esimesel päeval 300 mg kolm korda ööpäevas. Seejärel võib annust sõltuvalt konkreetse patsiendi ravivastusest ja taluvusest suurendada 300 mg kaupa ööpäevas iga 2...3 päeva tagant kuni maksimaalse annuseni 3600 mg ööpäevas. Mõnedel patsientidel võib vaja olla gabapentiini annuse aeglasem kohandamine. Minimaalne aeg jõudmiseks annuseni 1800 mg ööpäevas on üks nädal, annuseni 2400 mg ööpäevas 2 nädalat ja annuseni 3600 mg ööpäevas 3 nädalat. Pikaajalistes avatud kliinilistes uuringutes olid annused kuni 4800 mg ööpäevas hästi talutavad. Kogu ööpäevane annus tuleb jagada kolmeks üksikannuseks ja et vältida võõrutuskrampide teket ei tohi maksimaalne aeg kahe annuse manustamise vahel ületada 12 tundi.

6-aastased ja vanemad lapsed

Algannus peab olema vahemikus 10...15 mg/kg ööpäevas ja efektiivne annus saavutatakse annuse kohandamisega ligikaudu 3 päeva jooksul. Gabapentiini efektiivne annus 6-aastastel ja vanematel lastel on 25...35 mg/kg ööpäevas. Pikaajalises kliinilises uuringus olid annused kuni 50 mg/kg ööpäevas hästi talutavad. Kogu ööpäevane annus tuleb jagada kolmeks üksikannuseks ja maksimaalne aeg annuste manustamise vahel ei tohi ületada 12 tundi.

Gabapentiinravi optimeerimiseks ei ole vaja jälgida gabapentiini plasmakontsentratsiooni. Lisaks võib gabapentiini kasutada koos teiste epilepsiavastaste ravimitega, ilma et see mõjutaks gabapentiini plasmakontsentratsiooni või teiste epilepsiavastaste ravimite plasmakontsentratsiooni.

Perifeerne neuropaatiline valu

Täiskasvanud

Ravi võib alustada annuse kohandamisega vastavalt tabelile 1. Alternatiivselt on algannus 900 mg ööpäevas, mis manustatakse kolme võrdseks jagatud annusena. Seejärel võib annust sõltuvalt patsiendi individuaalsest vastusest ja taluvusest suurendada 300 mg kaupa ööpäevas iga 2...3 päeva tagant kuni maksimaalse annuseni 3600 mg ööpäevas. Mõnedel patsientidel võib vaja olla gabapentiini annuse aeglasem kohandamine. Minimaalne aeg jõudmiseks annuseni 1800 mg ööpäevas on üks nädal, annuseni 2400 mg ööpäevas 2 nädalat ja annuseni 3600 mg ööpäevas 3 nädalat.

Perifeerse neuropaatilise valu ravis, näiteks valuliku diabeetilise neuropaatia ja postherpeetilise neuralgia ravis ei ole kliinilistes uuringutes efektiivsust ja ohutust uuritud üle 5-kuulise ravi korral. Kui patsiendil on perifeerset neuropaatilist valu vaja ravida kauem kui 5 kuud, peab raviarst hindama patsiendi kliinilist seisundit ja kindlaks tegema täiendava ravi vajaduse.

Manustamisjuhised kõikide näidustuste puhul

Nõrga tervisega patsientidel (nt väike kehakaal, pärast elundi siirdamist jne) tuleb annust kohandada aeglasemalt, kasutades kas väiksema tugevusega annuseid või pikemaid vaheaegu annuse suurendamiste vahel.

Eakad (üle 65-aastased)

Eakatel patsientidel võib annust kohandada vanusest tingitud neerufunktsiooni alanemise tõttu (vt tabel 2). Unisus, perifeerne turse ja asteenia võivad sagedamini esineda eakatel patsientidel.

Neerukahjustus

Annust soovitatakse kohandada neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel vastavalt tabelile 2 ja/või hemodialüüsi saavatel patsientidel. Gabapentiin 100 mg kapsleid saab kasutada järgmiste annustamissoovitustega neerupuudulikkusega patsientidel.

Tabel 2

GABAPENTIINI ANNUSTAMINE TÄISKASVANUTELE

SÕLTUVALT NENDE NEERUFUNKTSIOONIST

Kreatiniini kliirens (ml/min)

Kogu ööpäevane annusA (mg ööpäevas)

≥ 80

900…3600

50…79

600…1800

30…49

300…900

15…29

150B…600

< 15C

150B…300

A Ööpäevane annus tuleb manustada kolme annusena. Neerukahjustusega patsientidel on annust vähendatud (kreatiniini kliirens < 79 ml/min).

B Manustada üle päeva 300 mg.

C Patsientidel kreatiniini kliirensiga < 15 ml/min tuleb ööpäevast annust vähendada vastavalt kreatiniini kliirensile (nt patsientidele kreatiniini kliirensiga 7,5 ml/min tuleb anda pool sellest ööpäevasest annusest, mis antakse patsientidele kreatiniini kliirensiga 15 ml/min).

Kasutamine hemodialüüsi saavatel patsientidel

Hemodialüüsi saavatel anuuriaga patsientidel, kes ei ole kunagi varem saanud gabapentiini, on soovitatav gabapentiini küllastusannus 300...400 mg, seejärel soovitatakse manustada pärast igat hemodialüüsi neljandat tundi 200...300 mg gabapentiini. Dialüüsivabadel päevadel ei tohi gabapentiini manustada.

Hemodialüüsi saavatel neerukahjustusega patsientidel peab gabapentiini säilitusannus põhinema tabelis 2 toodud annustamissoovitustel. Lisaks säilitusannusele soovitatakse pärast igat hemodialüüsi neljandat tundi manustada täiendav annus 200...300 mg.

Manustamisviis

Suukaudseks manustamiseks.

Gabapentiini võib võtta koos toiduga või ilma ja see tuleb alla neelata tervelt koos piisava koguse vedelikuga (nt klaasitäie veega).

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Suitsiidimõtted ja suitsidaalne käitumine

Suitsiidimõtteid ja suitsiidaalset käitumist on esinenud erinevatel näidustustel antiepileptikume saavatel patsientidel. Randomiseeritud platseebokontrolliga uuringute meta-analüüs näitas, et antiepileptikume kasutavate patsientide hulgas on suitsiidimõtete tekkimise ja suitsidaalse käitumise risk suurenenud. Suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise tekkemehhanism gabapentiini saavatel patsientidel ei ole teada, kuid olemasolevate andmete põhjal ei saa seda riski ka välistada.

Seega tuleb patsiente suitsiidimõtete tekkimise ja suitsidaalse käitumise osas jälgima ja vajadusel rakendama vastavat ravi. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada, et suitsiidimõtete või suitsidaalse käitumise tekke korral peavad nad pöörduma arsti poole.

Anafülaksia

Gabapentiin võib põhjustada anafülaksiat. On teatatud hingamisraskusest, huulte, kõri ja keele tursest ning hüpotooniast, mis vajab erakorralist ravi. Patsientidele tuleb anda juhised katkestada gabapentiini võtmine ja otsida kohe arstiabi, kui neil tekivad anafülaksia tunnused või sümptomid (vt lõik 4.8).

Äge pankreatiit

Kui patsiendil tekib gabapentiinravi ajal äge pankreatiit, tuleb kaaluda gabapentiini manustamise katkestamist (vt lõik 4.8).

Krambihood

Kuigi ei ole teada, et gabapentiinravi lõpetamisel tekiksid krambihood, võib krambivastaste ravimite manustamise järsk lõpetamine tekitada epilepsiahaigetel epileptilise seisundi (vt lõik 4.2).

Nagu teistegi epilepsiavastaste ravimite puhul, võib mõnedel patsientidel gabapentiini kasutamisel suureneda krambihoogude sagedus või tekkida uut tüüpi krambihood.

Nagu teistegi epilepsiavastaste ravimite puhul, ei ole andnud püüded lõpetada samaaegne teiste epilepsiavastaste ravimite kasutamine patsientidel, kellel on halb ravivastus rohkem kui ühe epilepsiavastase ravimi suhtes, et üle minna gabapentiini monoteraapiale, eriti edukaid tulemusi.

Gabapentiin ei ole tõhus primaarsete generaliseerunud krambihoogude ravis, nagu absentsid, ja võib mõnedel patsientidel seda tüüpi hooge isegi süvendada. Seetõttu tuleb absentse sisaldavate erinevat tüüpi krambihoogudega patsientidel gabapentiini kasutada ettevaatusega.

Gabapentiinravi ajal on tekkinud pearinglust ja unisust, mis võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumiste) esinemissagedust. Turuletulekujärgselt on kirjeldatud ka teadvusekao, segasuse ja vaimsete häirete esinemist. Seetõttu tuleb patsientidele soovitada olla ettevaatlik, kuni nad harjuvad ravimi võimalike toimetega.

Kasutamine koos opioididega

Patsiente, kes peavad kasutama ravimit koos opioididega, tuleb hoolikalt jälgida kesknärvisüsteemi (KNS) depressiooni nähtude suhtes nagu unisus, sedatsioon ning hingamise pärssimine. Patsientidel, kes kasutavad koos gabapentiini ja morfiini, võib esineda gabapentiini kontsentratsiooni tõus veres. Gabapentiini või opioidi annust tuleb vastavalt vähendada (vt lõik 4.5).

Respiratoorne depressioon

Gabapentiini on seostatud raske respiratoorse depressiooniga. Selle raske kõrvaltoime tekkerisk võib olla suurem patsientidel, kellel on hingamishäired, hingamiselundite või neuroloogiline haigus, neerukahjustus või kes kasutavad samaaegselt kesknärvisüsteemi depressante ja eakatel patsientidel. Nendel patsientidel võib olla vajalik annust kohandada.

Eakad (üle 65-aastased)

Süstemaatilisi uuringuid gabapentiiniga 65-aastastel ja vanematel patsientidel ei ole läbi viidud. Ühes topeltpimedas uuringus neuropaatilise valuga patsientidel esines 65-aastastel ja vanematel patsientidel unisust, perifeerset turset ja asteeniat veidi suuremal määral kui noorematel patsientidel. Peale nende leidude ei ole kliinilised uuringud selle rühma patsientidel näidanud noorematest patsientidest erinevat kõrvaltoimete profiili.

Lapsed

Pikaajalise (rohkem kui 36 nädalat) gabapentiinravi toimet õppimisele, intellektile ja laste ning noorukite arengule ei ole piisavalt uuritud. Seetõttu tuleb kaaluda pikaajalisest ravist saadava kasu ja sellise raviga seotud võimaliku riski suhet.

Kuritarvitamine ja sõltuvus

Turuletulekujärgses andmebaasis on teateid kuritarvitamise ja sõltuvuse juhtudest. Hinnata hoolikalt patsientide ravimite kuritarvitamise anamneesi ja jälgida neid gabapentiini kuritarvitamise võimalike tunnuste suhtes, nt ravimi sõltuvuskäitumine, annuse suurendamine, tolerantsuse tekkimine.

Ravimlööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)

Epilepsiavastaseid ravimeid, sealhulgas gabapentiini, kasutavatel patsientidel on täheldatud raskeid eluohtlikke süsteemseid ülitundlikkusreaktsioone, nagu ravimlööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS) (vt lõik 4.8).

On oluline märkida, et ülitundlikkuse varased sümptomid, nagu palavik või lümfadenopaatia, võivad esineda juba enne nahalööbe ilmnemist. Nimetatud nähtude või sümptomite esinemisel tuleb patsienti kohe uurida. Kui muud põhjust nende nähtude või sümptomite esinemiseks ei ole võimalik kindlaks teha, tuleb ravi gabapentiiniga katkestada.

Laboratoorsed uuringud

Valepositiivseid tulemusi võib saada uriini üldvalgu poolkvantitatiivsel määramisel ribatestiga. Seetõttu soovitatakse selliseid positiivseid ribatesti tulemusi kontrollida erinevate analüütiliste meetoditega (nagu biureeditest, turbidimeetria või värvusreaktsioonid) või kasutada neid juba kohe alternatiivsete meetoditena.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Gabapentiini ja opioidi samaaegsest kasutamisest tingitud hingamise pärssimist ja/või sedatsiooni on kirjeldatud nii spontaanselt teatatud kui ka kirjanduses avaldatud juhtumites. Mõningates teadetes märgiti seda kui eriti probleemset asjaolu gabapentiini ja opioidide kombinatsioonides, eriti eakatel patsientidel.

Uuringus tervetel vabatahtlikel (N=12), milles 2 tundi enne gabapentiini 600 mg kapsli manustamist anti patsientidele 60 mg kontrollitud vabanemisega morfiini kõvakapsel, suurenes gabapentiini keskmine AUC 44% võrra võrreldes gabapentiini manustamisega ilma morfiinita. Seetõttu tuleb patsiente, kes vajavad samaaegset ravi opioididega, hoolikalt jälgida KNS-i depressiooni sümptomite suhtes, nagu unisus, sedatsioon ning hingamise pärssimine, ja gabapentiini või opioidi annust vastavalt vähendada.

Gabapentiinil ei ole leitud koostoimeid fenobarbitaali, fenütoiini, valproehappe või karbamasepiiniga.

Gabapentiini tasakaaluseisundi farmakokineetika on tervetel isikutel ja neid epilepsiavastaseid ravimeid saavatel epilepsiahaigetel ühesugune.

Gabapentiini manustamine koos noretindrooni ja/või etinüülöstradiooli sisaldavate suukaudsete rasestumisvastaste vahenditega ei mõjuta kummagi ravimi tasakaaluseisundi farmakokineetikat.

Gabapentiini manustamine koos alumiiniumi ja magneesiumi sisaldavate antatsiididega vähendab gabapentiini biosaadavust kuni 24%. Gabapentiini on soovitav võtta vähemalt 2 tundi pärast antatsiidide manustamist.

Gabapentiini eritumine neerude kaudu ei muutu probenetsiidiga koosmanustamisel.

Gabapentiini neerude kaudu eritumise kerget vähenemist tsimetidiiniga koosmanustamisel ei peeta kliiniliselt oluliseks.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Epilepsia ja epilepsiavastaste ravimite kasutamisega seotud üldine risk

Kui emasid ravitakse epilepsiavastaste ravimitega suureneb väärarengute risk järglastel 2...3 faktori võrra. Kõige sagedamini on teatatud huulelõhest, kardiovaskulaarsüsteemi väärarengust ja neuraaltoru defektist. Ravimisel mitme epilepsiavastase ravimiga võib kaasneda suurem kaasasündinud väärarengute risk kui monoteraapia puhul, seetõttu on tähtis, et kui vähegi võimalik, kasutataks monoteraapiat. Naised, kes võivad rasestuda või fertiilses eas naised tuleb suunata eriarsti juurde ja epilepsiavastase ravi vajadus tuleb ümber hinnata, kui naisel on plaanis rasestuda. Epilepsiavastast ravi ei tohi järsku lõpetada, sest see võib põhjustada võõrutuskrampide teket, millel võivad olla tõsised tagajärjed nii emale kui ka lapsele. Epilepsiahaigete emade lastel on harva täheldatud arengupeetust. Ei ole võimalik vahet teha, kas arengupeetust on põhjustanud geneetilised, sotsiaalsed tegurid, ema epilepsia või epilepsiavastased ravimid.

Gabapentiiniga seotud risk

Gabapentiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.

Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Gabapentiini ei tohi kasutada raseduse ajal kui just ravist saadav võimalik kasu emale ei kaalu üles võimalikke riske lootele.

Ei saa kindlalt väita epilepsia enda ja samaaegselt manustatud epilepsiavastaste ravimite tõttu, et gabapentiin on seotud kaasasündinud väärarengute suurenenud riskiga kui seda kasutada raseduse ajal.

Imetamine

Gabapentiin eritub inimese rinnapiima. Et ravimi toime rinnalapsele ei ole teada, tuleb gabapentiini rinnaga toitvatele naistele manustada ettevaatusega. Gabapentiini tuleb kasutada rinnaga toitvatel naistel ainult siis, kui ravist saadav kasu on suurem kui risk.

Fertiilsus

Loomkatsetes toime fertiilsusele puudus (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Gabapentiin mõjutab kergelt või mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Gabapentiin toimib kesknärvisüsteemi ja võib põhjustada uimasust, pearinglust või teisi sarnaseid sümptomeid. Isegi kui need on vaid kerged kuni mõõdukad, võivad need kõrvaltoimed kujutada potentsiaalset ohtu autojuhtimisele või masinate käsitsemise võimele. See kehtib eriti ravi alustamisel ja annuse suurendamisel.

Kõrvaltoimed

Epilepsia (lisaravi ja monoteraapia) ja neuropaatilise valu korral läbi viidud kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimed on toodud allpool olevas tabelis klassi ja sageduse alusel: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga

harv (< 1/10 000). Kui kõrvaltoime esines kliinilistes uuringutes erinevate sagedustega, käsitleti seda suurima teadaoleva sagedusega.

Muud reaktsioonid, millest teatati turuletulekujärgselt, sagedus Teadmata, on kirjas alltoodud nimekirjas kursiivis: (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi

 

 

klass

 

Kõrvaltoime

Infektsioonid ja infestatsioonid

Väga sage

 

viirusnakkus

Sage

 

kopsupõletik, hingamisteede nakkus, kuseteede nakkus, nakkus,

 

keskkõrvapõletik

 

 

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage

 

leukopeenia

Teadmata

 

trombotsütopeenia

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

 

allergilised reaktsioonid (nt urtikaaria)

 

 

Ülitundlikkussündroom (süsteemne reaktsioon koos erinevate

Teadmata

 

esinemisvormidena, mis võivad hõlmata palavikku, löövet, hepatiiti,

 

lümfadenopaatiat, eosinofiiliat ning mõnikord ka teisi nähte ja süptomeid),

 

 

 

 

anafülaksia (vt lõik 4.4).

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage

 

anoreksia, söögiisu suurenemine

Aeg-ajalt

 

hüperglükeemia (kõige sagedamini esineb diabeediga patsientidel)

Rare

 

hüpoglükeemia (kõige sagedamini esineb diabeediga patsientidel)

Teadmata

 

hüponatreemia

Psühhiaatrilised häired

Sage

 

vaenulikkus, segasusseisund ja emotsionaalne labiilsus, depressioon, ärevus,

 

närvilisus, mõtlemishäired

 

 

Aeg-ajalt

 

agitatsioon

Teadmata

 

hallutsinatsioonid

Närvisüsteemi häired

Väga sage

 

unisus, pearinglus, ataksia

 

 

krambid, hüperkineesia, düsartria, amneesia, treemor, unetus, peavalu,

Sage

 

tundlikkusehäired nagu paresteesia, hüpesteesia, koordinatsioonihäired,

 

 

nüstagm, reflekside elavnemine/nõrgenemine või kadumine

Aeg-ajalt

 

hüpokineesia, vaimsed häired

Rare

 

teadvusekadu

Teadmata

 

teised liikumishäired (nt koreoatetoos, düskineesia, düstoonia)

Silma kahjustused

 

Sage

 

nägemishäired nagu amblüoopia, diploopia

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage

 

peapööritus

Teadmata

 

tinnitus

Südame häired

 

Aeg-ajalt

 

palpitatsioonid

Vaskulaarsed häired

Sage

 

hüpertensioon, vasodilatatsioon

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage

 

düspnoe, bronhiit, farüngiit, köha, nohu

Harv

 

Respiratoorne depressioon

Seedetrakti häired

 

Sage

 

oksendamine, iiveldus, hammaste probleemid, gingiviit, kõhulahtisus, kõhuvalu,

Organsüsteemi

 

klass

Kõrvaltoime

 

düspepsia, kõhukinnisus, suu- või kurgukuivus, kõhupuhitus

Teadmata

pankreatiit

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata

hepatiit, ikterus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage

näoturse, purpur, mida kõige sagedamini täheldatakse füüsilisest traumast

tulenevate siniste laikudena, lööve, kihelus, akne

 

Teadmata

Stevensi-Johnsoni sündroom, angioödeem, multiformne erüteem, alopeetsia,

ravimlööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (vt lõik 4.4)

 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage

artralgia, müalgia, seljavalu, tõmblused

Teadmata

rabdomüolüüs, müokloonus

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata

äge neerupuudulikkus, kusepidamatus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Sage

impotentsus

Teadmata

rindade hüpertroofia, günekomastia, seksuaalne düsfunktsioon (kaasa arvatud

muutused libiidos, ejakulatsioonihäired ja anorgasmia)

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage

väsimus, palavik

Sage

perifeerne turse, ebanormaalne kõnnak, asteenia, valu, halb enesetunne,

gripisündroom

 

Aeg-ajalt

üldine turse

 

ärajätureaktsioonid (enamasti ärevus, unetus, iiveldus, valud, higistamine), valu

Teadmata

rinnus. On teatatud äkilistest surmajuhtumitest, kuid nende põhjuslikku seost

 

gabapentiinraviga ei ole kindlaks tehtud

Uuringud

 

Sage

vere valgeliblede arvu vähenemine, kehakaalu suurenemine

Aeg-ajalt

kõrgenenud maksafunktsiooni näitajad SGOT (ASAT), SGPT (ALAT) ja

bilirubiin

 

Teadmata

vere kreatiinfosfokinaasi tõus

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

Sage

juhuslik vigastus, luumurd, marrastus

Aeg-ajalt

kukkumine

Gabapentiinravi ajal on teatatud ägeda pankreatiidi juhtudest. Seos gabapentiiniga ei ole selge (vt lõik 4.4).

Lõppstaadiumis neerupuudulikkuse tõttu hemodialüüsi saavatel patsientidel on teatatud müopaatiast koos kreatiinkinaasi tõusnud tasemetega.

Hingamisteede nakkuste, keskkõrvapõletiku, krampide ja bronhiidi esinemist täheldati ainult lastel läbi viidud kliinilistes uuringutes. Lisaks teatati lastel läbi viidud kliinilistes uuringutes sageli esinenud agressiivsest käitumisest ja hüperkineesiatest.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Gabapentiini üleannustamisel kuni 49 g ei ole täheldatud ägedat, eluohtlikku toksilisust.

Üleannustamise sümptomiteks on pearinglus, diploopia, düsartria, unisus, teadvusekadu, letargia ja kerge kõhulahtisus. Need sümptomid möödusid kõikidel patsientidel täielikult toetavate meetmete kasutamisel. Gabapentiini imendumise vähenemine annuse suurenedes võib piirata ravimi imendumist üleannustamise ajal ja vähendab seega üleannustamisest põhjustatud toksilisust.

Liigsed annused gabapentiini, eriti kombineerituna teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ravimitega, võivad põhjustada koomat.

Gabapentiini saab organismist eemaldada hemodialüüsi abil, kuid tavaliselt ei ole see siiski vajalik. Raske neerukahjustusega patsientidel on hemodialüüs näidustatud.

Gabapentiini suukaudset letaalset annust ei olnud võimalik hiirtel ja rottidel kindlaks teha isegi nii suurte annustega kui 8000 mg/kg. Ägeda toksilisuse nähtudeks loomadel on ataksia, raskendatud hingamine, ptoos, hüpoaktiivsus või erutuvus.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised epilepsiavastased ained, ATC-kood: N03AX12

Toimemehhanism

Mitme epilepsia loomkatse alusel on teada, et gabapentiin siseneb otse ajusse ning väldib krampide teket. Gabapentiinil puudub afiinsus nii GABAA kui ka GABAB retseptorite suhtes ning see ei muuda ka GABA metabolismi. See ei seondu teiste neurotransmitterite retseptoritega ajus ning ei mõjuta ka naatriumikanaleid. Gabapentiinil on kõrge afiinsus voltaaž-sõltuvates kaltsiumikanalites α2δ (alfa-2- delta) alaühiku suhtes ning arvatakse, et seondumine α2δ alaühikuga on gabapentiini krambivastase toime põhjuseks loomadel. Ulatuslik skriining ei ole tuvastanud ühtki teist ravimi märklauda kui α2δ.

Tõendid mitmetest prekliinilistest mudelitest viitavad, et gabapentiini farmakoloogiline aktiivsus tuleneb seondumisest α2δ-ga, vähendades erutuse neurotransmitterite vabanemist KNS-s. Taoline aktiivsus võib olla gabapentiini krambivastase toime põhjuseks. Ei ole teada kas gabapentiini krambivastane toime inimestel põhineb samadel mehhanismidel.

Gabapentiini toime ilmneb ka mitmetes prekliinilistes valu loomkatsetes. Gabapentiini spetsiifiline seondumine α2δ alaühikuga tekitab erinevaid toimeid, mille tõttu ilmneb loomadel ravimi analgeetiline toime. Gabapentiini analgeetiline toime võib ilmneda nii seljaaju tasandil kui ka kõrgemates ajuosades vastasmõju tõttu alanevate valu juhteteedega. Nende prekliiniliste teadmiste vastavus ravimi kliinilisele toimele inimesel on teadmata.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kliiniline uuring partsiaalsete krambihoogude täiendava ravi kohta 3...12-aastastel lastel näitas gabapentiinigrupis võrreldes platseeboga arvulist, kuid mitte statistiliselt olulist erinevust 50% ravile reageerijate määras. Ravile reageerijate määra täiendav post hoc analüüs vanuse järgi ei näidanud vanuse statistiliselt olulist mõju ei pideva ega ka dihhotoomse tunnusena (3...5- ja 6...12-aastaste vanusegrupis).

Kokkuvõte selle uuringu andmete täiendavast post hoc analüüsist on toodud allpool tabelis.

Ravile reageerimine (≥50% paranemine) ja vanus MITT* populatsioonis

Vanusekategooria

Platseebo

Gabapentiin

p-väärtus

< 6-aastased

4/21 (19,0%)

4/17 (23,5%)

0,7362

6...12-aastased

17/99 (17,2%)

20/96 (20,8%)

0,5144

*Modifitseeritud ravikavatsusega-populatsioon defineeriti kui kõik patsiendid, kes randomiseeriti saama uuringuravimit ja kellel olid hindamist võimaldavad hoogude päevikud 28 päeva kohta nii algses kui ka topeltpimedas faasis.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Suukaudsel manustamisel saabub gabapentiini maksimaalne plasmakontsentratsioon 2...3 tunni jooksul. Gabapentiini biosaadavus (imendunud osa manustatud annusest) annuse suurenedes väheneb. Absoluutne biosaadavus 300 mg kapsli manustamisel on ligikaudu 60%. Toit, sealhulgas suure rasvasisaldusega toit, ei oma kliiniliselt olulist toimet gabapentiini farmakokineetikale.

Gabapentiini farmakokineetikat ei mõjuta korduv manustamine. Kuigi gabapentiini plasmakontsentratsioonid olid kliinilistes uuringutes üldiselt vahemikus 2...20 mikrogrammi/ml, ei võimalda need kontsentratsioonid ennustada ohutust ja efektiivsust. Farmakokineetilised parameetrid on toodud tabelis 3.

Tabel 3. Kokkuvõte gabapentiini keskmistest (% CV) stabiilse taseme farmakokineetilistest parameetritest pärast manustamist iga kaheksa tunni järel

Farmakokineetiline

300 mg

 

400 mg

 

800 mg

 

parameeter

(N = 7)

 

(N = 14)

 

(N=14)

 

 

Keskmine

%CV

Keskmine

%CV

Keskmine

%CV

CMAX (µg/ml)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

tMAX (h)

2,7

(18)

2,1

(54)

1,6

(76)

T1/2 (h)

5,2

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

AUC (0-8)µg•hr/ml)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

Ae% (%)

NA

NA

47,2

(25)

34,4

(37)

CMAX = maksimaalne stabiilse taseme plasmakontsentratsioon

tMAX = aeg -iMAXC saavutamiseni

T1/2 = eliminatsiooni poolväärtusaeg

 1. AUC(0-8) = stabiilse taseme pindala plasmakontsentratsiooni-aja kõvera all ajahetkest 0 kuni 8 tundi pärast annustamist

Ae% = annuse protsent, mis eritub muutumatult uriini ajahetkest 0 kuni 8 tundi pärast annustamist NA = ei ole teada

Jaotumine

Gabapentiin ei seondu plasmavalkudega ja tema jaotusruumala on 57,7 liitrit. Epilepsiahaigetel on gabapentiini kontsentratsioon tserebrospinaalvedelikus ligikaudu 20% vastavast tasakaaluseisundi plasmakontsentratsioonist. Gabapentiini leidub rinnaga toitvate naiste rinnapiimas.

Biotransformatsioon

Gabapentiin inimorganismis ei metaboliseeru. Gabapentiin ei põhjusta ravimite metabolismi eest vastutavate maksaensüümide (maksa segafunktsionaalsed oksüdaasid) induktsiooni.

Eritumine

Gabapentiin elimineeritakse muutumatult ainult neerude kaudu. Gabapentiini eliminatsiooni poolväärtusaeg ei sõltu annusest ja on keskmiselt 5...7 tundi.

Eakatel patsientidel ja kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel on gabapentiini plasmakliirens vähenenud. Gabapentiini eliminatsioonikonstant, plasmakliirens ja renaalne kliirens vähenevad proportsionaalselt kreatiniini kliirensiga.

Gabapentiini saab hemodialüüsi abil plasmast eemaldada. Kahjustatud neerufunktsiooniga ja hemodialüüsi saavatel patsientidel on soovitav annust korrigeerida (vt lõik 4.2).

Gabapentiini farmakokineetikat lastel hinnati 50-l tervel isikul vanuses 1 kuu kuni 12 aastat. Gabapentiini plasmakontsentratsioon >5-aastastel lastel oli samasugune kui täiskasvanutel, arvestatuna mg/kg kohta.

Farmakokineetilises uuringus, millest võttis osa 24 tervet last vanuses 1 kuu kuni 48 kuud, täheldati üle 5-aastaste laste kohta olemasolevate andmetega võrreldes ligikaudu 30% madalamat ekspositsiooni (AUC), madalamat -iMAXC ja kõrgemat kliirensit kehakaalu kohta.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Gabapentiini biosaadavus (imendunud osa manustatud annusest) väheneb annuse suurenedes, mis viitab mittelineaarsele farmakokineetikale, mis hõlmab biosaadavuse parameetreid (F), nt Ae (%), Cl/F, VD/F. Eliminatsiooni farmakokineetikat (farmakokineetilised parameetrid, mis ei hõlma F-i nagu ClR ja t1/2) saab kõige paremini kirjeldada lineaarse farmakokineetikana. Gabapentiini tasakaalukontsentratsioon plasmas on etteennustatav ühekordse annuse manustamise andmete põhjal.

Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogeensus

Gabapentiini manustati toiduga hiirtele annuses 200 mg/kg, 600 mg/kg ja 2000 mg/kg päevas ning rottidele 250 mg/kg, 1000 mg/kg ja 2000 mg/kg päevas kahe aasta jooksul. Pankrease atsinaarrakk- kasvajate esinemissageduse statistiliselt olulist suurenemist leiti suurimate manustatud annuste puhul vaid isastel rottidel. Maksimaalne plasmakontsentratsioon rottidel annusega 2000 mg/kg päevas on 10 korda suurem kui plasmakontsentratsioon inimestel annusega 3600 mg/kg päevas. Isaste rottide pankrease atsinaarrakk-kasvajate pahaloomulisuse aste on madal, need ei mõjutanud elulemust, ei metastaseerunud ega tunginud ümbritsevasse koesse ning on samasugused kontrollgrupiga. Nendel isastel rottidel esinenud pankrese atsinaarrakk-kasvajate tähtsus kartsinogeensuse riskile inimestel on ebaselge.

Mutagenees

Gabapentiinil ei leitud genotoksilist toimet. Ta ei olnud mutageenne in vitro standardtestides, milles kasutati bakteri- või imetajarakke. Gabapentiin ei põhjusta kromosoomi struktuurseid aberratsioone imetajarakkudes in vitro või in vivo ning ei põhjusta mikrotuumade teket hamstrite luuüdis.

Toime fertiilsusele

 1. Rottidel ei täheldatud kõrvaltoimeid fertiilsusele või reproduktsioonile gabapentiini annustega kuni 2000 mg/kg (ligikaudu 5-kordne maksimaalne ööpäevane annus inimesel, arvestatuna mg/m2 kehapinna kohta).

Teratogeensus

 1. Gabapentiin ei suurendanud, võrreldes kontrollidega, väärarengute esinemissagedust hiirte, rottide ja küülikute järglastel annustes, mis olid vastavalt kuni 50, 30 ja 25 korda suuremad inimese ööpäevasest annusest 3600 mg (vastavalt 4, 5 või 8 korda suurem inimese ööpäevasest annusest, arvutatuna mg/m2 kohta).
 2. Gabapentiin aeglustas kolju, lülisamba, esijäsemete ja tagajäsemete luustumist närilistel, mis viitab loote kasvupeetusele. Need toimed esinesid siis, kui tiinetele hiirtele manustati organogeneesi ajal suu kaudu gabapentiini annustes 1000 mg/kg või 3000 mg/kg päevas, ja rottidele 2000 mg/kg enne paaritumist ja paaritumise ajal ning kogu tiinuse perioodil. Need annused on ligikaudu 1...5 korda suuremad inimesel kasutatavast annusest 3600 mg, arvestatuna mg/m2 kohta.
 3. Toimeid ei täheldatud tiinetel hiirtel, kellele manustati 500 mg/kg päevas (ligikaudu 1/2 inimese ööpäevasest annusest, arvestatuna mg/m2 kohta).

Rottidel, kellele fertiilsuse ja üldise reproduktsioonitoksilisuse uuringus manustati 2000 mg/kg päevas, teratogeensuse uuringus 1500 mg/kg päevas ja perinataalse ning postnataalse toksilisuse uuringus 500 mg/kg, 1000 mg/kg ja 2000 mg/kg päevas, täheldati hüdroureetri ja/või hüdronefroosi suurenenud esinemissagedust. Nende leidude olulisus ei ole teada, kuid neid on seostatud arengupeetusega. Need

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

 1. annused on ligikaudu 1...5 korda suuremad inimesel kasutatavast annusest 3600 mg, arvestatuna mg/m2 kohta.
 2. Teratogeensuse uuringus küülikutel täheldati implantatsioonijärgse loote surma esinemissageduse suurenemist, kui organogeneesi ajal manustati gabapentiini annustes 60 mg/kg, 300 mg/kg ning 1500 mg/kg päevas. Need annused on ligikaudu 1/4...8 korda suuremad inimesel kasutatavast ööpäevasest annusest 3600 mg, arvestatuna mg/m2 kohta.

Kapsli sisu: maisitärklis, kopovidoon (E1201), poloksameer 407,

magneesiumstearaat (E470b).

Kapsli kest: želatiin,

naatriumlaurüülsulfaat, titaandioksiid (E171),

punane raudoksiid (E172) (400 mg kõvakapslid)

kollane raudoksiid (E172) (300 mg ja 400 mg kõvakapslid).

Trükivärv kapslite kestal: šellak (E904), propüleenglükool (E1520),

kontsentreeritud ammoniaagilahus indigokarmiini alumiiniumlakk (E132).

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Blistrid: Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

HDPE pudel: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Hoida pudel tihedalt suletuna.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Kapslid on pakendatud PVC/PVdC-alumiiniumblistrisse, alumiinium-alumiiniumblistrisse või HDPE pudelisse.

Pakendi suurused:

PVC/PVdC-alumiiniumblister ja alumiinium-alumiiniumblister: 20, 30, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500 ja 1000 kapslit.

HDPE pudel: 100 ja 500 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Accord Healthcare Limited Sage house, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBRID

100 mg: 922016

300 mg: 922116

400 mg: 922216

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 08.11.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2018