Mitomycin medac - intravesikaallahuse pulber ja lahusti (40mg)

ATC Kood: L01DC03
Toimeaine: mitomütsiin
Tootja: medac GmbH

Artikli sisukord

MITOMYCIN MEDAC
intravesikaallahuse pulber ja lahusti (40mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Mitomycin medac, 40 mg intravesikaallahuse pulber ja lahusti

Mitomütsiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on Mitomycin medac ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne Mitomycin medac’i kasutamist
  3. Kuidas Mitomycin medac’i kasutada
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas Mitomycin medac’i säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on Mitomycin medac ja milleks seda kasutatakse

Mitomütsiin on vähiravim, s.t ravim, mis ennetab või tunduvalt aeglustab aktiivsete rakkude jagunemist, mõjutades mitmel viisil selle metabolismi. Tsütostaatikumide terapeutiline kasutamine vähiravis põhineb asjaolul, et vähirakud erinevad normaalsetest keharakkudest muu hulgas selle poolest, et nende kontrollimatu kasvu tõttu suureneb rakkude jagunemiskiirus.

Näidustused

Manustamine kusepõide (intravesikaalne manustamine) pindmise kusepõievähi kordumise ennetamiseks pärast koe eemaldamist kusiti kaudu (transuretraalne resektsioon).

Mida on vaja teada enne Mitomycin medac’i kasutamist

Mitomütsiini võib manustada ainult rangelt näidustatud juhtudel ja ainult seda tüüpi ravis kogenud arst.

Ärge kasutage Mitomycin medac’i:

kui olete mitomütsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

imetamise ajal: ravi ajal mitomütsiiniga ei tohi imetada last;

kui teil on põieseina perforatsioon;

kui teil on kusepõiepõletik (tsüstiit).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Mitomycin medac’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik Mitomycin medac’i kasutamisel:

kui teie üldine tervislik seisund on halb;

kui teil on halvenenud kopsu-, neeru- või maksafunktsioon;

kui saate kiiritusravi;

kui saate ravi teiste tsütostaatikumidega (rakkude kasvu/jagunemist pärssivad ained);

kui teile on öeldud, et teil on luuüdi depressioon (teie luuüdi ei ole võimeline tootma teile vajalikke vererakke), võib see süveneda (eriti eakatel ja pikaajalise mitomütsiinravi korral); infektsioon võib luuüdi depressiooni tõttu süveneda ja tekitada surmaga lõppeva seisundi;

kui olete rasestumisvõimelises eas, sest mitomütsiin võib mõjutada teie võimet edaspidi lapsi saada.

Mitomütsiin on aine, mis võib põhjustada geneetilises materjalis olulisi pärilikke muutusi ning inimestel ka vähki põhjustada.

Vältida kokkupuudet naha ja limaskestadega.

Lapsed ja noorukid

Mitomütsiini kasutamine lastel ja noorukitel ei ole soovitatav.

Muud ravimid ja Mitomycin medac

Intravesikaalselt manustataval mitomütsiinil ei ole teadaolevaid koostoimeid teiste ravimitega.

Võimalik koostoime süsteemse ravi korral

Kui samaaegselt kasutatakse muid raviviise (eelkõige muid vähiravimeid, kiiritust), millel on samuti kahjulik toime luuüdile, võib mitomütsiini kahjulik toime luuüdile tugevneda.

Kombineeritud ravi tungaltera alkaloidide või bleomütsiiniga (tsütostaatikumide rühma kuuluvad ravimid) võib tugevdada kahjulikku toimet kopsudele.

Patsientidel, kellele manustati mitomütsiini samaaegselt 5-fluorouratsiili või tamoksifeeniga, suurenes teatava neeruhaiguse vormi (hemolüütilis-ureemiline sündroom) tekkimise risk.

Loomkatsetes on mitomütsiini toime kadunud selle manustamisel koos -vitamiiniga.B

Ravi ajal mitomütsiiniga ei tohi teid elusvaktsiinidega vaktsineerida, sest see võib suurendada elusvaktsiiniga nakatumise ohtu.

Mitomütsiin võib tugevdada Adriamycini (doksorubitsiin, tsütostaatikumide rühma kuuluv ravim) kahjulikku toimet südamele.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Mitomütsiin võib põhjustada pärilikke geneetilisi kahjustusi ja kahjustada loote arengut.

Te ei tohi ravi ajal mitomütsiiniga rasestuda. Rasestumise korral tuleb teid geneetiliselt nõustada. Mitomütsiini ei tohi kasutada raseduse ajal. Raseduse ajal otsustab arst, kas teie raviks mitomütsiiniga on eluliselt tähtis näidustus, ning annab teile nõu raviga seotud kahjulike toimete osas sündimata lapsele.

Imetamine

Mitomütsiin eritub rinnapiima. Ravi ajaks mitomütsiiniga tuleb imetamine katkestada.

Fertiilsus / rasestumisvastased vahendid meestel ja naistel

Suguküps patsient peab kasutama keemiaravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi rasestumisvastaseid vahendeid või suguelust hoiduma.

Mitomütsiin võib põhjustada pärilikke geneetilisi kahjustusi. Kui olete mitomütsiiniga ravitav mees, on teil soovitatav mitte eostada last ravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi ning küsida enne ravi alustamist nõu sperma säilitamise osas, sest mitomütsiinravi võib põhjustada pöördumatut viljatust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim võib põhjustada iiveldust ja oksendamist ka selle kasutamisel juhiste kohaselt ning seetõttu pikendada reageerimisaega sel määral, et mõjutab sõiduki juhtimise või masinate käsitsemise võimet. See kehtib eriti koos alkoholi tarvitamisega.

Kuidas Mitomycin medac’i kasutada

Mitomütsiini võib manustada ainult seda liiki ravis kogenud tervishoiutöötaja.

Mitomütsiin on pärast lahustamist ette nähtud kasutamiseks kusepõide viimise teel (intravesikaalne instillatsioon).

Teie arst määrab teie jaoks õige annuse.

Kui te kasutate Mitomycin medac’i rohkem kui ette nähtud

Kui teile on manustatud ekslikult suurem annus, võivad teil tekkida järgmised sümptomid: palavik, iiveldus, oksendamine ja verehäired. Sümptomite tekkimisel võib arst alustada teil toetavat ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed pärast installatsiooni kusepõide

Sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

põiepõletik (tsüstiit), millega võib kaasneda vere sisaldumine põies/uriinis

valulik urineerimine (düsuuria)

sage öine urineerimine (noktuuria)

liiga sage urineerimine (pollakisuuria)

veri uriinis (hematuuria)

põieseina paikne ärritus

paikne nahalööve (paikne eksanteem)

allergiline nahalööve

kokkupuutest mitomütsiiniga põhjustatud nahalööve (kontaktdermatiit)

peopesade ja jalataldade tuimus, turse ja valulik punetus (palmaar-plantaarne erüteem)

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st):

lööve kogu kehal (generaliseerunud eksanteem)

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st):

põiepõletik põiekoe kahjustusega (nekrotiseeriv tsüstiit)

allergiline (eosinofiilne) põiepõletik (tsüstiit)

kuseteede kitsenemine (stenoosid)

põiemahu vähenemine

kaltsiumi ladestumine põieseinale (põieseina kaltsifikatsioon)

põieseina koe osaline sidekoestumine (põieseina fibroos)

vere valgeliblede vähenemine (leukopeenia), mis suurendab infektsioonide riski

trombotsüütide arvu vähenemine (trombopeenia), mis põhjustab verevalumeid ja veritsemist

süsteemsed allergilised reaktsioonid

kopsuhäire, mis avaldub õhupuuduse, kuiva köha ja sissehingamisel hingamisräginatena (interstitsiaalne kopsuhaigus)

maksaensüümide taseme tõus (transaminaaside taseme tõus)

juuste väljalangemine (alopeetsia)

iiveldus ja oksendamine

kõhulahtisus

neeruhaigus (neerude funktsioonihäire), mille korral teil eritub vähe uriini või ei eritu üldse

palavik

Võimalikud kõrvaltoimed pärast veeni manustamist

Võib tekkida raske allergiline reaktsioon (sümptomite hulka võivad kuuluda nõrkus, nahalööve või nõgestõbi, sügelus, huulte, näo ja hingamisteede turse koos hingamisraskusega, teadvusekaotus) (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st).

Võib tekkida raske kopsuhaigus, mis väljendub hingelduse, kuiva köha ja räginatena sissehingamisel (interstitsiaalne pneumoonia), samuti raske neerutalitluse häire, mille korral eritub vähe uriini või ei eritu seda üldse jne.

Kui märkate mingeid ülalmainitud reaktsioone, teavitage sellest kohe oma arsti, sest ravi mitomütsiiniga tuleb peatada.

Väga sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

vererakkude pärsitud tootmine luuüdis (luuüdi supressioon)

vere valgeliblede vähenemine (leukopeenia), mis suurendab infektsioonide riski

trombotsüütide arvu vähenemine (trombopeenia), mis põhjustab verevalumeid ja veritsemist

iiveldus ja oksendamine.

Sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

kopsuhäire, mis avaldub õhupuuduse, kuiva köha ja sissehingamisel hingamisraginana (interstitsiaalne kopsupõletik)

hingamisraskus (düspnoe), köha, õhupuudus

nahalööve (eksanteem)

allergiline nahalööve

kokkupuutest mitomütsiiniga põhjustatud nahalööve (kontaktdermatiit)

peopesade ja jalataldade tuimus, turse ja valulik punetus (palmaar-plantaarne erüteem)

neeruhäired (neerude funktsioonihäire, nefrotoksilisus, glomerulopaatia, kreatiniinisisalduse suurenemine veres), mille korral teil eritub vähe uriini või ei eritu üldse.

Infektsiooni korral või mitomütsiini lekke korral ümbritsevasse koesse (ekstravasatsioon):

sidekoe põletik (tselluliit)

koe kärbumine (koenekroos).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

limaskestapõletik (mukosiit)

suu limaskesta põletik (stomatiit)

kõhulahtisus

juuste väljalangemine (alopeetsia)

palavik

isutus (anoreksia).

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st):

eluohtlik infektsioon

veremürgistus (sepsis)

vere punaliblede arvu vähenemine nende rakkude ebanormaalse lagunemise tõttu (hemolüütiline aneemia)

südamepuudulikkus pärast varasemat ravi vähiravimitega (antratsükliin)

vererõhu tõus kopsudes, mis põhjustab näiteks õhupuudust, pearinglust ja minestamist (pulmonaalne hüpertensioon)

kopsuveenide ummistust põhjustav haigus (pulmonaalne venooklusiivne haigus)

maksahaigus (maksa funktsioonihäire)

maksaensüümide (transaminaaside) aktiivsuse tõus

naha ja silmavalgete kollasus (kollatõbi)

maksaveenide ummistust põhjustav haigus (venooklusiivne maksahaigus)

lööve kogu kehal (generaliseerunud eksanteem)

neerupuudulikkuse erivorm (hemolüütilis-ureemiline sündroom), mille iseloomulikud nähud on hemolüütiline aneemia, äge neerupuudulikkus ja trombotsüütide vähesus

hemolüütilise aneemia vorm, mida põhjustavad väikeste veresoontega seotud faktorid (mikroangiopaatiline hemolüütiline aneemia)

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st):

raske allergiline reaktsioon (sümptomiteks võivad olla nõrkustunne, nahalööve või nõgestõbi, sügelus, huulte, näo ja hingamisteede turse hingamisraskusega ja teadvuse kaotusega)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Mitomycin medac’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb ravim kohe ära kasutada.

Hoida valmistatud lahust valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Mitomycin medac sisaldab

Toimeaine on mitomütsiin.

1 viaal intravesikaallahuse pulbriga sisaldab 40 mg mitomütsiini. Pärast lahustamist 40 ml lahustiga sisaldab 1 ml intravesikaallahust 1 mg mitomütsiini.

• Teised koostisosad on: Intravesikaallahuse pulber: Uurea.

Intravesikaallahuse lahusti: naatriumkloriid ja süstevesi.

Kuidas Mitomycin medac välja näeb ja pakendi sisu

Mitomycin medac on hall kuni hallikassinine pulber.

Lahusti on selge ja värvitu lahus.

Mitomycin medac intravesikaallahuse pulbrit ja lahust (instillatsioonikomplekt) turustatakse pakenditena, mis sisaldavad 1, 4 või 5 läbipaistvast klaasist viaali (50 ml) kaetud kummist punnkorgi

ja alumiiniumsulguriga. Instillatsioonikomplektid intravesikaalseks instillatsiooniks sisaldavad ka 1, 4 või 5 polüvinüülkloriidist kotti mahuga 40 ml, milles on 0,9% naatriumkloriidi lahus ja kateetreid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Belgia, Eesti, Holland, Island, Iirimaa, Leedu, Läti, Norra, Poola, Rootsi, Slovakkia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari: Mitomycin medac

Saksamaa: mito-extra

Itaalia, Portugal: Mitomicina medac

Rumeenia: Mitomicină medac

Sloveenia: Mitomicin medac

Ühendkuningriik: Mitomycin medac

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Annustamine

Mitomütsiiniga on mitu intravesikaalset raviskeemi, mis erinevad kasutatava mitomütsiini annuse, instillatsiooni sageduse ja ravi kestuse poolest.

Kui ei ole teisiti ette nähtud, on mitomütsiini annus 40 mg mitomütsiini, mis instilleeritakse põide üks kord nädalas. Võib kasutada ka raviskeeme, mille korral tehakse instillatsioone iga 2 nädala järel, üks kord kuus või iga 3 kuu järel.

Optimaalse raviskeemi, manustamissageduse ja ravi kestuse peab määrama eriarst konkreetse patsiendi põhjal.

Uriini pH-tase peab olema kõrgem kui 6.

Intravesikaallahuse manustamiskõlblikuks muutmine kasutamiseks

Lahustada Mitomycin medac’i ühe viaali sisu (vastab 40 mg mitomütsiinile) 40 ml steriilses 0,9% naatriumkloriidi lahuses. Viaali sisu peab lahustuma 2 minuti jooksul, moodustades sinakaslilla läbipaistva lahuse.

Kasutada võib ainult selgeid lahuseid.

Viaalide sisu on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks / nõela ühekordseks sisestamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb ravim kohe ära kasutada.

Mitomycin medac’i ei tohi segada kasutamiseks teiste süstelahustega. Teised süste- või infusioonilahuseid tuleb manustada eraldi.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Juhised intravesikaallahuse lahusti kasutamiseks (instillatsioonikomplekt)

Joonised 1–7:

Rebida kaitsekate lahti, kuid mitte täielikult eemaldada. See kaitseb instillatsioonisüsteemi saastumise eest kuni viimase hetkeni.

Eemaldada viaali ja instillatsioonisüsteemi korgid. Jäätmete kott panna käepäraselt.

Hoides viaali vertikaalselt, vajutada see kindlalt instillatsioonisüsteemi adapterile ja keerata üks või kaks korda.

Hoides toru (mitte viaali) kindlalt vertikaalasendis, murda ülemine klapp, painutades seda edasi-tagasi.

Vedelik tuleb pumbata viaali, kuid viaali ei tohi täielikult täita.

Pöörata kogu süsteem ümber. Hoida viaal üleval ja pumbata õhku sisse. Tõmmata lahustunud mitomütsiin instillatsioonisüsteemi. Viaali mitte eemaldada.

Hoida instillatsioonisüsteemi vertikaalselt. Nüüd eemaldada kaitsekate täielikult. Ühendada kateeter süsteemiga. Nüüd tuleb murda toruosa tihendusmehhanism, seda edasi-tagasi painutades, ja

instilleerida lahus. Pärast instilleerimist tuleb kateeter vabastada, õhku läbi pigistades. Hoida lahustikott kokku pigistatuna ja viia koos kateetriga jäätmete kotti.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Mitomycin medac, 40 mg intravesikaallahuse pulber ja lahusti

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks Mitomycin medac’i viaal sisaldab 40 mg mitomütsiini. INN. Mitomycinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Intravesikaallahuse pulber ja lahusti

Pulber: hall kuni hallikassinine pulber või kook.

Lahusti: selge ja värvitu lahus

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Mitomütsiin on näidustatud intravesikaalsel manustamisel pindmise kusepõievähi retsidiivi ennetamiseks täiskasvanutel pärast transuretraalset resektsiooni.

Annustamine ja manustamisviis

Mitomycin medac’i peab manustama selles ravis kogenud arst ainult rangelt selle näidustuse korral.

Mitomycin medac on ette nähtud intravesikaalseks kasutamiseks pärast manustamiskõlblikuks muutmist.

Annustamine

Mitomütsiiniga on mitu intravesikaalset raviskeemi, mis erinevad kasutatava mitomütsiini annuse, instillatsiooni sageduse ja ravi kestuse poolest.

Kui ei ole teisiti ette nähtud, on mitomütsiini annus 40 mg mitomütsiini, mis instilleeritakse põide üks kord nädalas. Võib kasutada ka raviskeeme, mille korral tehakse instillatsioone iga 2 nädala järel, üks kord kuus või iga 3 kuu järel.

Optimaalse raviskeemi, manustamissageduse ja ravi kestuse peab määrama eriarst konkreetse patsiendi põhjal.

Uriini pH-tase peab olema kõrgem kui 6.

Erirühmad

Ulatuslikku varasemat tsütostaatilist ravi saanud patsientidel või müelosupressiooni korral või eakatel patsientidel tuleb annust vähendada.

Kliinilistest uuringutest ei ole saadud piisavalt andmeid mitomütsiini kasutamise kohta patsientidel vanuses ≥ 65 aastat.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei tohi ravimit kasutada (vt lõik 4.3).

Maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole ravimit soovitatav kasutada efektiivsuse ja ohutuse andmete puudumise tõttu selle patsiendirühma kohta.

Lapsed

Mitomütsiini ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud.

Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Mitomycin medac on ette nähtud intravesikaalseks instillatsiooniks pärast lahustamist.

Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise ja lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Imetamine

Põieseina perforatsioon Tsüstiit

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitomütsiini toksilise toime tõttu luuüdile tuleb olla eriti ettevaatlik müelotoksilise ravi teiste vormide (eelkõige teised tsütostaatikumid, kiiritus) manustamisel, et vähendada lisanduva müelosupressiooni riski.

Pikaajaline ravi võib põhjustada kumulatiivset toksilisust luuüdile. Luuüdi supressioon võib avalduda alles hiljem, väljendudes kõige tugevamini 4...6 nädala pärast, akumuleerudes pikaajalise kasutamise käigus ja vajades seetõttu sageli annuse individuaalset kohandamist.

Eakatel patsientidel on sageli vähenenud füsioloogiline funktsioon, luuüdi depressioon, mis võib olla pikaajaline, seetõttu tuleb olla mitomütsiini manustamisel sellele rühmale eriti ettevaatlik ja jälgida hoolikalt patsiendi seisundit.

Mitomütsiin on inimesele mutageenne ja potentsiaalselt kantserogeenne aine. Tuleb vältida selle kokkupuudet naha ja limaskestadega.

Kopsusümptomite tekkimisel, mis ei ole põhjendatavad olemasoleva haigusega, tuleb ravi kohe lõpetada. Toksilisust kopsudele saab hästi ravida steroididega.

Hemolüüsi sümptomite või neerufunktsiooni häirete (nefrotoksilisus) nähtude korral tuleb ravi kohe lõpetada. Hemolüütilis-ureemilise sündroomi (HUS: pöördumatu neerupuudulikkus, mikroangiopaatiline hemolüütiline aneemia [MAHA sündroom] ja trombotsütopeenia) tekkimine lõpeb sageli surmaga.

Mikroangiopaatilist hemolüütilist aneemiat on täheldatud annuste > 30 mg mitomütsiini keha pindala 1 m² kohta kasutamisel. Soovitatav on jälgida hoolikalt neerufunktsiooni.

Uute uurimistulemuste kohaselt võib osutuda vajalikuks teha prooviravi immuunkomplekside eemaldamiseks, millel näib olevat tähtis roll sümptomite tekkimises stafülokoki A-valgu kaudu.

Samaaegselt teiste kasvajavastaste ainetega ravitud patsientidel on esinenud ägedat leukeemiat (mõnel juhul pärast preleukeemilist faasi) ja müelodüsplastilist sündroomi.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Võimalik koostoime süsteemse ravi korral

Võimalikud on müelotoksilised koostoimed teiste luuüdile toksiliste ravivormidega (eriti teised tsütotoksilised ravimid, kiiritus).

Kombineeritud ravi tungaltera alkaloididega või bleomütsiiniga võib kopsudele avalduvat toksilisust tugevdada.

Patsientidel, kellele manustati mitomütsiini samaaegselt 5-fluorouratsiili või tamoksifeeniga, suurenes hemolüütilis-ureemilise sündroomi tekkimise risk.

Loomkatsetes põhjustas püridoksiinvesinikkloriid -vitamiin)(B mitomütsiini toime kadumist.

Samaaegselt mitomütsiinraviga ei tohi teha elusvaktsiinide süste, sest see võib suurendada elusvaktsiiniga nakatumise ohtu.

Mitomütsiin võib tugevdada doksorubitsiini kardiotoksilisust.

.Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Mitomütsiini kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Mitomütsiinil on mutageenne, teratogeenne ja kantserogeenne toime ning seetõttu võib kahjustada loote arengut.

Naised ei tohi ravi ajal mitomütsiiniga rasestuda. Ravi ajal rasestumise korral tuleb patsienti geneetiliselt nõustada.

Imetamine

Mitomütsiin eeldatavalt eritub rinnapiima. Ravimi tõestatud mutageense, teratogeense ja kantserogeense toime tõttu tuleb imetamine ravi ajaks mitomütsiiniga katkestada (vt lõik 4.3).

Fertiilsus

Suguküpsed patsiendid peavad kasutama keemiaravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi rasestumisvastaseid vahendeid või suguelust hoiduma.

Mitomütsiin on genotoksiline. Seetõttu on mitomütsiiniga ravitavatel meestel soovitatav ravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi mitte eostada last ning enne ravi algust küsida nõu sperma säilitamise kohta, sest ravi mitomütsiiniga võib põhjustada pöördumatut viljatust.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravim võib põhjustada iiveldust ja oksendamist ka selle kasutamisel juhiste kohaselt ning seetõttu pikendada reageerimisaega sel määral, et mõjutab sõiduki juhtimise või masinate kasutamise võimet. Seoses alkoholi tarbimisega on see veelgi olulisem.

Kõrvaltoimed

Allpool on loetletud esinenud kõrvaltoimed organsüsteemi klasside ja esinemissageduse järgi. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt:

väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Intravesikaalse ravi võimalikud kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed võivad tekkida kas intravesikaalse instillatsioonilahuse tõttu või pärast sügavat resektsiooni.

Intravesikaalselt manustatava mitomütsiini kõige sagedamad kõrvaltoimed on allergilised nahareaktsioonid paikse eksanteemi kujul (nt kontaktdermatiit, samuti palmaarse ja plantaarse erüteemina) ja tsüstiit.

Naha ja nahaaluskoe

Sage

kahjustused

allergiline nahalööve, kontaktdermatiit, palmaar-plantaarne

 

erüteem, sügelus

 

Harv

 

generaliseerunud eksanteem

Neerude ja kuseteede häired

Sage

 

tsüstiit (võib olla hemorraagiline), düsuuria, noktuuria,

 

pollakisuuria, hematuuria, paikne põieseina ärritus

 

Väga harv või teadmata

 

nekrotiseeriv tsüstiit, allergiline (eosinofiilne) tsüstiit,

 

eferentsete kuseteede stenoos, põiemahu vähenemine, põieseina

 

kaltsifikatsioon, põieseina fibroos, põie perforatsioon

Tsüstiidi tekkimisel tuleb alustada sümptomaatilist ravi paiksete põletiku- ja valuvastaste ravimitega. Enamikul juhtudel võib mitomütsiinravi vajaduse korral vähendatud annuses jätkata. Üksikjuhtudel on esinenud allergilist (eosinofiilset) tsüstiiti, mille tõttu tuli ravi lõpetada.

Pärast intravesikaalset manustamist jõuab mitomütsiin süsteemsesse vereringesse vaid väikestes kogustes. Väga harvadel juhtudel on siiski tekkinud järgmisi süsteemseid kõrvaltoimeid:

Pärast intravesikaalset manustamist väga harva esinenud võimalikud süsteemsed kõrvaltoimed

Vere ja lümfisüsteemi häired

Leukotsütopeenia, trombotsütopeenia

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Interstitsiaalne kopsuhaigus

 

 

Seedetrakti häired

Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus

 

 

Maksa ja sapiteede häired

Transaminaaside aktiivsuse tõus

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Alopeetsia

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Neerude funktsioonihäire

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Palavik

 

 

Süsteemse ravi võimalikud kõrvaltoimed

Süsteemselt manustatava mitomütsiini kõige sagedamad kõrvaltoimed on seedetrakti sümptomid nagu iiveldus ja oksendamine ja luuüdi supressioon koos leukopeeniaga ja valdavalt dominantne trombotsütopeenia. See luuüdi supressioon tekib kuni 65%-l patsientidest.

Kuni 10%-l patsientidest tuleb eeldada tõsise elunditoksilisuse tekkimist interstitsiaalse kopsupõletiku või nefrotoksilisusena.

Mitomütsiin on potentsiaalselt hepatotoksiline.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage

 

luuüdi supressioon, leukopeenia,

 

trombotsütopeenia

 

Harv

 

eluohtlik infektsioon, sepsis, hemolüütiline

 

aneemia

Immuunsüsteemi häired

Väga harv

 

raske allergiline reaktsioon

Südame häired

Harv

 

südamepuudulikkus pärast varasemat ravi

 

antratsükliinidega

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage

 

interstitsiaalne kopsupõletik, düspnoe, köha,

 

õhupuudus

 

Harv

 

pulmonaalne hüpertensioon, pulmonaalne

 

venooklusiivne haigus

Seedetrakti häired

Väga sage

 

iiveldus, oksendamine

 

Aeg-ajalt

 

mukosiit, stomatiit, kõhulahtisus, anoreksia

Maksa ja sapiteede häired

Harv

 

maksa funktsioonihäire, transaminaaside

 

taseme tõus, kollatõbi, venooklusiivne

 

maksahaigus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage

 

eksanteem, allergiline nahalööve,

 

kontaktdermatiit, palmaar-plantaarne

 

erüteem

 

Aeg-ajalt

 

alopeetsia

 

Harv

 

generaliseerunud eksanteem

Neerude ja kuseteede häired

Sage

 

neerude funktsioonihäire, seerumi

 

kreatiniinitaseme tõus, glomerulopaatia,

 

nefrotoksilisus

 

Harv

 

hemolüütilis-ureemiline sündroom (HUS)

 

(sageli surmaga lõppev), mikroangiopaatiline

 

hemolüütiline aneemia (MAHA sündroom)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage

 

pärast ekstravasatsiooni: tselluliit,

 

koenekroos

 

Aeg-ajalt

 

palavik

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise korral tuleb eeldada raske müelotoksilisuse või isegi müeloftiisi tekkimist, mille täielik kliiniline toime ilmneb alles ligikaudu 2 nädala pärast.

Leukotsüütide arvu langus madalaimale tasemele võib toimuda 4 nädala jooksul. Üleannustamise kahtluse korral tuleb patsienti seetõttu hoolikalt ka hematoloogiliselt pikaajaliselt jälgida.

Mitomütsiini intravesikaalsel manustamisel ei ole seni üleannustamise juhtumeid esinenud. Kuna efektiivne antidoot puudub, tuleb olla igal manustamisel ülimalt ettevaatlik.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kasvajavastased ained, tsütotoksilised antibiootikumid ja sarnased ained, teised tsütotoksilised antibiootikumid, ATC-kood: L01DC03.

Antibiootikum mitomütsiin on alküülivate ainete rühma kuuluv tsütostaatiline ravim.

Mitomütsiin on kasvajavastase toimega antibiootikum, mis on isoleeritud bakteriliigist Streptomyces caespitosus. See sisaldub inaktiivsel kujul. Aktiveerumine trifunktsionaalseks alküülivaks aineks toimub kiiresti, kas füsioloogilise pH korral NADPH sisaldumisel seerumis või intratsellulaarselt praktiliselt kõikides keharakkudes, välja arvatud ajus, sest mitomütsiin ei läbi hematoentsefaalset barjääri. Kolm alküülivat radikaali pärinevad kõik kinoonist, asiridiinist ja uretaanrühmast. Toimemehhanism põhineb valdavalt DNA (vähemal määral RNA) alküülimisel koos vastava DNA sünteesi inhibeerimisega. DNA kahjustuse aste on korrelatsioonis kliinilise toimega ning on resistentsetes rakkudes väiksem kui tundlikes rakkudes. Nagu teistegi alküülivate ainete puhul, kahjustatakse paljunevaid rakke rohkem kui rakutsükli puhkefaasis (G0) olevaid rakke. Peale selle vabanevad vabad peroksiidradikaalid, eriti suuremate annuste kasutamisel, mille tulemuseks on DNA katkestused. Peroksiidradikaalide vabanemine on seotud kõrvaltoimete elundispetsiifilise mustriga.

Farmakokineetilised omadused

Pärast 10 ... 20 mg/m² mitomütsiini intravenoosset manustamist on mõõdetud maksimaalseid tasemeid vereplasmas 0,4 ... 3,2 mikrogrammi/ml. Bioloogiline poolväärtusaeg on lühike, 40 kuni 50 minutit. Sisaldus seerumis väheneb bieksponentsiaalselt, esimese 45 minuti jooksul järsult ja seejärel aeglaselt. Pärast ligikaudu 3 tunni möödumist on sisaldused seerumis tavaliselt alla avastamispiiri. Biotransformatsioon ja eritumine toimuvad põhiliselt maksas. Seetõttu on mitomütsiini leitud sapipõies suurtes kontsentratsioonides. Eritumisel neerude kaudu on eliminatsioonis vaid vähene roll. Intravesikaalse ravi käigus imendub mitomütsiin ebaoluliste annustena. Süsteemset toimet ei saa aga täielikult välistada.

Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes on mitomütsiinil toksiline toime kõikidele vohavatele kudedele, eelkõige luuüdi ja seedetrakti limaskesta rakkudele, ning see pärsib spermatogeneesi.

Mitomütsiinil on mutageensed, kantserogeensed ja teratogeensed omadused, mida saab tõestada sobivate katsemudelitega.

Veenist väljapoole süstimisel või ekstravasatsiooni tekkimisel ümbritsevatesse kudedesse põhjustab mitomütsiin rasket nekroosi.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Intravesikaallahuse pulber: uurea

Intravesikaallahuse lahusti: naatriumkloriid ja süstevesi.

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kõlblikkusaeg

Mitomycin medac’i viaalid 40 mg mitomütsiini ja instillatsioonikomplektiga

1 aasta

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb ravim kohe ära kasutada.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Mitomycin medac sisaldub läbipaistvates (I tüüpi) klaasist viaalides, millel on fluoropolümeerkattega bromobutüülkummist punnkork ja äratõmmatav alumiiniumsulgur.

Pakendis on 1 viaal (50 ml), 1 polüvinüülkloriidist kott 40 ml, milles on 0,9% naatriumkloriidi lahus, kateetrid

Pakendis on 4 viaali (50 ml), 4 polüvinüülkloriidist kotti 40 ml, milles on 0,9% naatriumkloriidi lahus, kateetrid

Pakendis on 5 viaali (50 ml), 5 polüvinüülkloriidist kotti 40 ml, milles on 0,9% naatriumkloriidi lahus, kateetrid

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Lahustada Mitomycin medac’i ühe viaali sisu (vastab 40 mg mitomütsiinile) 40 ml steriilses 0,9% naatriumkloriidi lahuses. Viaali sisu peab lahustuma 2 minuti jooksul, moodustades sinakaslilla läbipaistva lahuse.

Kasutada võib ainult selgeid lahuseid.

Viaalide sisu on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks / nõela ühekordseks sisestamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

Manustamiskõlblikuks muudetud lahust hoida valguse eest kaitstult.

Mitomycin medac’i ei tohi segada kasutamiseks teiste süstelahustega. Teised süste- või infusioonilahuseid tuleb manustada eraldi.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Juhised intravesikaallahuse lahusti kasutamiseks (instillatsioonikomplekt)

Joonised 1–7.

Rebida kaitsekate lahti, kuid mitte täielikult eemaldada. See kaitseb instillatsioonisüsteemi saastumise eest kuni viimase hetkeni.

Eemaldada viaali ja instillatsioonisüsteemi korgid. Jäätmete kott panna käepäraselt.

Hoides viaali vertikaalselt, vajutada see kindlalt instillatsioonisüsteemi adapterile ja keerata üks või kaks korda.

Hoides voolikut (mitte viaali) kindlalt vertikaalasendis, murda ülemine klapp, painutades seda edasi- tagasi.

Vedelik tuleb pumbata viaali, kuid viaali ei tohi täielikult täita.

Pöörata kogu süsteem ümber. Hoida viaal üleval ja pumbata õhku sisse. Tõmmata lahustunud mitomütsiin instillatsioonisüsteemi. Viaali mitte eemaldada.

Hoida instillatsioonisüsteem vertikaalselt. Nüüd eemaldada kaitsekate täielikult. Ühendada kateeter süsteemiga. Nüüd tuleb murda toruosa tihendusmehhanism, seda edasi-tagasi painutades, ja instilleerida lahus. Pärast instilleerimist tuleb kateeter vabastada, õhku läbi pigistades. Hoida lahustikott kokku pigistatuna ja viia koos kateetriga jäätmete kotti.

MÜÜGILOA HOIDJA

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 12.01.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2016