Pix-fagi bioveta - nahasprei, lahus (200mg 1g)

ATC Kood: QD51AA83
Toimeaine: pöögitõrv
Tootja: Bioveta a.s.

Artikli sisukord

PIX-FAGI Bioveta
nahasprei, lahus (200mg 1g)


PAKENDI INFOLEHT

Pix-Fagi Bioveta, 200 mg/g, nahasprei, lahus

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Bioveta, a.s.

Komenského 212

Ivanovice na Hané

Tšehhi Vabariik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Pix-Fagi Bioveta, 200 mg/g, nahasprei, lahus

Pöögi tõrv (Fagi pix)

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

1g nahasprei, lahus sisaldab: Pöögi tõrva (Fagi pix) 200 mg.

Abiained: etüülatsetaat, denatureeritud etanool.

Pruun kergelt opalestsentne kuni hägune vedelik.

NÄIDUSTUSED

Toetav preparaat kabja-, sõra- ja lindudel varbahaiguste puhul.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada kassidele.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Mitte manustada välistele suguorganitele.

Mitte kasutada ägeda märja ekseemi korral. Mitte kasutada fototoksiliste dermatooside korral. Mitte kasutada tõsiste naha infektsioonide korral. Mitte kasutada Lupus erythematosus’e korral.

KÕRVALTOIMED

Tõrv ja tõrva õlid võivad põhjustada nahaärritust, seetõttu ei tohi manustada preparaati põletikulisele või vigastatud nahale.

Ülitundlikkus ja erüteem kasutuspiirkonnas, fototoksilisus, karvanääpsupõletik (follikuliit) ning neerukahjustuse oht, kui preparaati manustatakse suurele nahapinnale.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Sõralised, kabjalised ja linnud.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Pihustada preparaati kahjustunud alale 15...20 cm kauguselt, jälgides, et ravim ei valguks allapoole kahjustunud ala piiri. Jalgade ja/või sõrgade ravil on soovitatav kanda preparaati kahjustunud alale 2...3 kihti, (enne uue kihi manustamist veenduda, et eelmine kiht on täielikult kuivanud).

Preparaadi kasutamisel naha valgustundlikkus suureneb kuna tõrv sisaldab fototoksilist ainet. Seetõttu on soovitav töödeldud naha piirkonda päikesekiirguse eest kaitsta.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

V.t punkt 8.

KEELUAEG

Ravimit ei ole lubatud kasutada produktiivloomadel.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult. Preparaat on tuleohtlik!

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast “Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Tõrv on nefrotoksiline.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Mitte manustada kassidele.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Preparaat on kergesti süttiv ja ülimalt tuleohtlik.

Tiinus ja laktatsioon:

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Ei ole teada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Kasutamisel vastavalt näidustusele ja annustamisele üleannustamise oht puudub.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2014

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Bioveta, a. s. Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané Tšehhi Vabariik

tel. 420 517 318 500 faks 420 517 318 653 e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

VÄLISPAKENDIL KOOS PAKENDI INFOLEHEGA

Pudel: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3000 ml

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Pix-Fagi Bioveta, 200 mg/g nahasprei, lahus

Pöögi tõrv

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1g lahust sisaldab 200 mg pöögi tõrva (Fagi pix).

Abiained: etüülatsetaat, denatureeritud etanool.

Pruun kergelt opalestsentne kuni hägune vedelik.

NÄIDUSTUSED

Toetav preparaat kabja-, sõra- ja lindudel varbahaiguste puhul.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada kassidele.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Mitte manustada välistele suguorganitele.

Mitte kasutada ägeda märja ekseemi korral. Mitte kasutada fototoksiliste dermatooside korral. Mitte kasutada tõsiste naha infektsioonide korral. Mitte kasutada Lupus erythematosus’e korral.

KÕRVALTOIMED

Tõrv ja tõrva õlid võivad põhjustada nahaärritust, seetõttu ei tohi manustada preparaati põletikulisele või vigastatud nahale.

Ülitundlikkus ja erüteem kasutuspiirkonnas, fototoksilisus, karvanääpsupõletik (follikuliit) ning neerukahjustuse oht, kui preparaati manustatakse suurele nahapinnale.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Sõralised, kabjalised ja linnud.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Pihustada preparaati kahjustunud alale 15...20 cm kauguselt, jälgides, et ravim ei valguks allapoole kahjustunud ala piiri. Jalgade ja/või sõrgade ravil on soovitatav kanda preparaati kahjustunud alale 2...3 kihti, (enne uue kihi manustamist veenduda, et eelmine kiht on täielikult kuivanud).

Preparaadi kasutamisel naha valgustundlikkus suureneb kuna tõrv sisaldab fototoksilist ainet. Seetõttu on soovitav töödeldud naha piirkonda päikesekiirguse eest kaitsta.

KEELUAEG

Ravimit ei ole lubatud kasutada produktiivloomadel.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Tõrv on nefrotoksiline.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Mitte manustada kassidele.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Preparaat on kergesti süttiv ja ülimalt tuleohtlik.

Tiinus ja laktatsioon:

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Kasutamisel vastavalt näidustusele ja annustamisele üleannustamise oht puudub.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Preparaat on tuleohtlik!

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast “Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.

  1. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

12. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Käsimüügiravim.

MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané Tšehhi Vabariik

MÜÜGILOA NUMBER

Müügiloa nr: 1159

TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

LISAINFO

Pakendi suurus:

160 g, 400 g, 800 g, 2400 g

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

PAKENDI MÄRGISTUSE JA INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV:

September 2014.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Pix-Fagi Bioveta, 200 mg/g, nahasprei, lahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:

1 g nahasprei, lahus sisaldab: Pöögi tõrva (Fagi pix) 200 mg.

Abiaine(d):

Etüülatsetaat, denatureeritud etanool.

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Nahasprei, lahus.

Pruun kergelt opalestsentne kuni hägune vedelik.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Sõralised, kabjalised ja linnud.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Toetav preparaat kabja-, sõra- ja lindudel varbahaiguste puhul.

.Vastunäidustused

Mitte manustada kassidele.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Mitte manustada välistele suguorganitele.

Mitte kasutada ägeda märja ekseemi korral. Mitte kasutada fototoksiliste dermatooside korral. Mitte kasutada tõsiste naha infektsioonide korral. Mitte kasutada Lupus erythematosus’e korral.

.Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Tõrv on nefrotoksiline.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ei rakendata.

Preparaat on kergesti süttiv ja ülimalt tuleohtlik.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Tõrv ja tõrva õlid võivad põhjustada nahaärritust, seetõttu ei tohi manustada preparaati põletikulisele või vigastatud nahale.

Ülitundlikkus ja erüteem kasutuspiirkonnas, fototoksilisus, follikuliit ning neerukahjustuse oht, kui preparaati manustatakse suurele nahapinnale.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Pihustada preparaati kahjustunud alale 15...20 cm kauguselt, jälgides, et ravim ei valguks allapoole kahjustunud ala piiri. Jalgade ja/või sõrgade ravil on soovitav kanda preparaati kahjustunud alale 2...3 kihti, (enne uue kihi manustamist veenduda, et eelmine kiht on täielikult kuivanud).

Preparaadi kasutamisel naha valgustundlikkus suureneb kuna tõrv sisaldab fototoksilist ainet.Seetõttu on. soovitav töödeldud nahapiirkonda päikesekiirguse eest kaitsta.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Kasutamisel vastavalt näidustusele ja annustamisele üleannustamise oht puudub.

. Keeluaeg (-ajad)

Ravimit ei ole lubatud kasutada produktiivloomadel.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: kapjade ja sõrgade raviks kasutatavad ained.

ATCvet kood: QD51AA83.

.Farmakodünaamilised omadused

Toimemehhanism

Pöögitõrv sisaldab alkohole, rasvhappeid, rasvhappe estreid, ketoone, guajakoole, kresoote, kresoole, tahkeid parafiine, resiini, fenoole, dimetüülpürogallooli, ksülenooli, alifaatseid ja aromaatseid süsivesikuid. Tõrv soodustab epidermiserakkude proliferatsiooni, toimib vasokonstriktoorselt ja sügelemisvastaselt, on mõningase antiseptilise toimega. Koos päikesekiirgusega annab preparaat märgatava fototoksilise efekti.

Süsteemne imendumine on vähene, kui preparaati manustatakse ettenähtud kogustes otse sõra ja/või kabja keratiinile. Ka ettenähtud annuses nahale manustamisel on imendumine nahka ja sügavamale kudedesse vähene (preparaati manustada väikesele piirkonnale; ravikuuri pikkus ei tohi ületada 3 nädalat; manustamise järgselt tuleb ravimiga kaetud piirkond kinni katta ning kaitsta otsese päikesekiirguse eest). Kui preparaati kasutatakse pikka aega, manustatakse suurele nahapinnale või kahjustatud nahale, võivad ilmneda naha atroofia, fototoksilisus ja nefrotoksilisus. Benspüreeni ja aromaatsete süsivesikute imendumist käsitletakse riskifaktorina. Nende imendumine suurendab perifeersete veresoonte laienemist (eriti vannitamisel). Imendunud ainete biotransformatsioon toimub

osaliselt nahas ja maksa parenhüümis. Nii metaboliseerunud kui muutumata aineosakesed väljutatakse organismist peamiselt uriiniga.

.Farmakokineetilised andmed

Pöögitõrva farmakokineetilised parameetrid keratiinis ja nahas ei ole lõplikult teada.

Epidermise rakkude proliferatsiooni suurenemine võib põhjustada epidermise kihi paksuse muutusi.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Etüülatsetaat

Denatureeritud etanool

.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C originaalpakendis.

Hoida kaitstult valguse eest.

Preparaat on tuleohtlik!

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

50 ml ja 100 ml klaaspudelid pihustiga (vastavalt 40 g ja 80 g preparaati).

130 ml, 250 ml ja 500 ml plastikpudelid pihustiga (vastavalt 80 g, 160 g ja 400 g preparaati). 1000 ml plastpudel (täitmiseks) sisaldab 800 g preparaati.

3000 ml plastkanister (täitmiseks) sisaldab 2400 g preparaati. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.>

MÜÜGILOA HOIDJA

Bioveta, a. s. Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané Tšehhi Vabariik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 05.12.2003

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

September 2014

TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: Käsimüügiravim.