Sudafed - õhukese polümeerikattega tablett (60mg)

ATC Kood: R01BA02
Toimeaine: pseudoefedriin
Tootja: McNeil Products Limited

Artikli sisukord

SUDAFED
õhukese polümeerikattega tablett (60mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

SUDAFED, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Pseudoefedriinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Sudafed ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Sudafed´i kasutamist
 3. Kuidas Sudafed´i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Sudafed´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Sudafed ja milleks seda kasutatakse

Sudafed tablette kasutatakse täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks.

Ravimis sisalduv pseudoefedriin vähendab ülemiste hingamisteede limaskestade turset.

Mida on vaja teada enne Sudafed´i kasutamist

Ärge kasutage Sudafed tablette:

 • kui olete pseudoefedriini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul kasutanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all,
 • patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni,
 • alla 12aastastel lastel.

Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Sudafed tablettide kasutamist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil esineb kardiovaskulaarseid haigusi (eriti südame koronaarhaigus ja kõrge vererõhk),
 • kui teil esineb kilpnäärme haigus, diabeet, vähenenud neerutalitus või eesnäärme suurenemisest tingitud urineerimishäired.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini või tekivad uued haigussümptomid, peate lõpetama ravimi kasutamise ja võtma ühendust arstiga.

Ettevaatlik tuleb olla Sudafed tablettide manustamisel kõrge vererõhu, veresooni ummistavate haiguste, kõrgenenud silmasisese rõhu ja eesnäärme healoomulise suurenemise korral.

Lõpetage Sudafed´i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge arsti vastuvõtule, kui teil tekib palavikuline kogu keha haarav naha laikpunetus (erüteem) koos mädavillidega (pustulid). Vt lõik 4.

Lõpetage koheselt Sudafed’i kasutamine ning pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest

 • hallutsinatsioonid
 • rahutus
 • unehäired

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Sudafed tablette ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui arst nii soovitab.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pole teada, kas Sudafed tabletid avaldavad toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

Muud ravimid ja Sudafed

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Sudafed tablettide samaaegne kasutamine koos MAO inhibiitoritega (teatud depressioonivastased ravimid), furasolidooni (antibakteriaalne ravim), tritsükliliste antidepressantide, amfetamiinilaadsete psühhostimulaatorite ja paikselt veresooni ahendavate ravimitega võib tõsta vererõhku.

Sudafed tabletid võivad vähendada teatud vererõhuravimite toimet (nt. beeta-adrenoblokaatorid, metüüldopa jt).

Kooskasutamine moklobemiidiga (antidepressant) võib suurendada ohtu vererõhu kõrgenemiseks tasemeni, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik.

Samaaegne manustamine koos oksütotsiiniga (sünnitusjärgselt kasutatav ravim) võib tõsta vererõhku. Samaaegne manustamine koos südameglükosiididega võib suurendada rütmihäirete riski.

Tungaltera alkaloidide (migreeni profülaktikas ja ravis kasutatavad ravimid) samaaegne kasutamine võib põhjustada tungalteramürgistuse.

Sudafed õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 112 mg laktoos monohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Sudafed’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1 tablett iga 4 kuni 6 tunni järel. Maksimaalne ööpäevane annus on 4 tabletti. Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid.

Tablett ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu alla 12-aastastele lastele. 6...12-aastastel lastel tuleb kasutada sobivamat ravimvormi – Sudafed siirupit.

Ravim manustada soovitatavalt pärast sööki. Kui te unustate annuse võtmata, manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga kahte annust.

Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga!

Kui te kasutate Sudafed tablette rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad tekkida iiveldus, oksendamine, kesknärvisüsteemi erutus, unetus, värisemine, pupillide laienemine, ängistus, rahutus, hallutsinatsioonid, krambid, südamepekslemine, kiire südamelöögisagedus, vererõhu tõus ja reflektoorne südameaeglus. Lisaks võivad esineda rütmihäired, vererõhu kõrgenemine tasemeni, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik, ajuverejooks, südamelihase infarkt, psühhoos, rabdomüolüüs ehk lihaste lagunemine, madal kaaliumisisaldus veres ja soole infarkt. Lastel on üleannustamisel teatatud uimasusest.

Ravimit tuleb hoida laste eest kättesaamatus kohas. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke arsti juurde kaasa ravim või selle pakend, et arst teaks, millist ravimit olete kasutanud.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Turuletulekujärgsed andmed kõrvaltoimete kohta

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb rohkem kui 1 inimesel 10st):

Närvisüsteemi häired: peavalu

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Südame häired: rütmihäired, südamepekslemine, kiire südamelöögisagedus Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: pingeseisund Immuunsüsteemi häired: ülitundlikkus

Uuringud: vererõhu tõus

Närvisüsteemi häired: hüperaktiivsus, unisus

Psühhiaatrilised häired: ärevus, põhjendamatu heaolutunne, hallutsinatsioonid, visuaalsed hallutsinatsioonid

Neerude ja kuseteede häired: valulikkus urineerimisel, kusepeetus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: punetav ketendav nahalööve nahaaluste sõlmekeste ja villidega, nahaturse, sügelus, lööve.

Esimesel kahel ravipäeval Sudafed´iga võib tekkida ootamatu palavik, nahapunetus või rohkesti väikseid mädaville (võivad olla ägeda generaliseerunud eksanteemse pustuloosi sümptomid). Vaata lõik 2.

Kui teil tekivad need sümptomid, lõpetage Sudafed´i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge arsti vastuvõtule.

Seedetrakti häired: oksendamine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Sudafed´i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Sudafed tablette tuleb säilitada toatemperatuuril kuni 25 °C, originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sudafed sisaldab

 • Toimeaine on pseudoefedriinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 60 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi.
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat

Tableti kate: hüpromelloos, punane raudoksiid (E172). talk, makrogool 400

Kuidas Sudafed välja näeb ja pakendi sisu

Sudafed tablett on punakaspruun, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on graveeritud “SUDAFED”.

Pakend: karbis on 12 tabletti.

Müügiloa hoidja:

McNeil Products Limited.

c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG, Ühendkuningriik

Tootja:

Janssen-Cilag

Domaine de Maigremont 27100 Val de Reuil Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Tel: +372 617 7410

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

SUDAFED, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid

SUDAFED, 6 mg/ml siirup

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 60 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi. 5 ml siirupit sisaldab 30 mg (6 mg/ml) pseudoefedriinvesinikkloriidi.

INN. Pseudoephedrine

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 112 mg laktoos monohüdraati.

Siirup sisaldab sahharoosi (3,5 g/5 ml kohta), metüülparahüdroksübensoaati (E218) ja värvainet Ponceau 4R (E124).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett. Siirup.

Tableti värvus ja välimus

Punakaspruun, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on graveeritud “SUDAFED”.

Siirupi värvus ja välimus

Punane, läbipaistev, vaarikalõhna- ja –maitseline siirup.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Tabletid

Nohu korral nina limaskesta turse vähendamine alates 12 aasta vanusest.

Siirup

Nohu korral nina limaskesta turse vähendamine alates 6 aasta vanusest.

Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: maksimaalne ööpäevane annus on 240 mg pseudoefedriini jaotatuna kuni 60 mg üksikannusteks manustatuna iga 4 kuni 6 tunni järel.

6...12-aastased lapsed: maksimaalne ööpäevane annus on 120 mg pseudoefedriini jaotatuna kuni 30 mg üksikannusteks manustatuna iga 4 kuni 6 tunni järel.

Tablett ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu alla 12-aastastele lastele.

SUDAFED siirupit ei või ilma arsti vastava soovituseta 6...12-aastastel lastel kasutada üle 5 päeva. Kui lapse tervis ravi ajal halveneb, tuleb viivitamatult arsti poole pöörduda.

Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanute annuseid (vt 5.2).

Maksakahjustus

Kogemused ravimiga näitavad, et maksakahjustusega patsientidel võib kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid. Ettevaatus on vajalik ravimi manustamisel raske maksapuudulikkuse korral.

Neerukahjustus

Ettevaatus on vajalik Sudafed õhukese polümeerikattega tablettide või siirupi manustamisel mõõduka kuni raske neerupuudulikkuse korral, eriti kui kaasneb südameveresoonkonna haigus (vt lõik 5.2).

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Pseudoefedriin on vastunäidustatud patsientidele, kes kasutavad või on eelneva 2 nädala jooksul kasutanud monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoreid (sh antibakteriaalset preparaati furasolidooni). Nende ravimite kooskasutamine võib põhjustada vererõhu tõusu või hüpertensiivse kriisi teket (vt lõik 4.5).

Tablett ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu alla 12-aastastele lastele. Pseudoefedriini ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimit tuleb kasutada arstliku järelevalve all patsientidel, kellel esineb kardiovaskulaarseid haigusi, eriti südame koronaarhaiguse ja hüpertensiooni puhul.

Kilpnäärme haiguse, diabeedi või vähenenud neerutalitusega patsiendid (vt lõik 5.2) ning prostata suurenemisest tingitud urineerimishäiretega patsiendid võivad pseudoefedriini võtta vaid arsti soovitusel.

Sümptomite püsimisel või halvenemisel või uute sümptomite tekkimisel peavad patsiendid ravimi kasutamise lõpetama ning konsulteerima arstiga.

Kuigi pseudoefedriin ei avalda praktiliselt mingit pressoorset toimet normaalse vererõhuga patsientidele, tuleb SUDAFED’i kasutades olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel esineb kerge või mõõdukas hüpertensioon (vt lõik 4.5).

Nagu teiste sümpatomimeetiliste ainete puhul, tuleb SUDAFED’i manustamisel olla ettevaatlik oklusiivsete vaskulaarhaiguste, kõrgenenud silmasisese rõhu ja prostata hüperplaasia korral (vt 5.2). Patsiente tuleb informeerida, et kui tekib ükskõik milline järgmistest sümptomitest, tuleb SUDAFED’i kasutamine koheselt lõpetada:

 • hallutsinatsioonid
 • rahutus
 • unehäired.

SUDAFED siirup sisaldab E124 Ponceau 4R punast, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone. SUDAFED siirup sisaldab sahharoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev fruktoositalumatus, glükoosi- galaktoosi malabsorbtsioon või sahharaas-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit võtta.

SUDAFED õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust, Lappi laktaasipuudulikkust või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni, ei tohiks seda ravimit võtta.

Rasked nahareaktsioonid

Pseudoefedriini sisaldavate ravimite kasutamisel võivad tekkida rasked nahareaktsioonid, nt äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos. See äge pustulaarne lööve võib tekkida esimese kahe ravipäeva jooksul koos palavikuga ja arvukate väikeste, enamasti mittefollikulaarsete pustulitega, mis tekivad laiaulatuslikul ödematoossel erüteemil ning paiknevad peamiselt nahavoltides, kehatüvel ja ülajäsemetel. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida. Kui täheldatakse vastavaid nähte ja sümptomeid, nt

püreksiat, erüteemi või arvukalt väikseid pustuleid, tuleb Sudafed`i manustamine lõpetada ja rakendada vajadusel asjakohaseid meetmeid.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAO inhibiitorid)

Pseudoefedriin avaldab veresooni ahendavat toimet, stimuleerides adrenergilisi retseptoreid ja tõrjudes noradrenaliini välja neuronites asuvatest depoodest. Kuna MAO inhibiitorid takistavad sümpatomimeetiliste amiinide metabolismi ja suurendavad noradrenaliini vabanemist adrenergilises närvikoes, võivad MAO inhibiitorid potentseerida pseudoefedriini pressoorset toimet. Meditsiinikirjanduses on andmeid akuutse hüpertensiivse kriisi tekkest MAO inhibiitorite ja sümpatomimeetiliste amiinide kooskasutamisel.

SUDAFED’i samaaegne kasutamine koos tritsükliliste antidepressantide, sümpatomimeetiliste ainete (dekongestandid, söögiisu pärssijad ja amfetamiinilaadsed psühhostimulaatorid) või MAO inhibiitoritega (sh furasolidoon) võib põhjustada vererõhu tõusu (vt lõik 4.3).

SUDAFED võib blokeerida antihüpertensiivsete ravimite (sh adrenoblokaatorid ja beetablokaatorid) hüpotensiivse toime.

Kooskasutamine moklobemiidiga võib suurendada hüpertensiivse kriisi ohtu.

Samaaegne manustamine koos oksütotsiiniga võib tõsta vererõhku.

Samaaegne manustamine koos südameglükosiididega võib suurendada rütmihäirete riski.

Tungaltera alkaloidide samaaegne kasutamine võib põhjustada tungalteramürgistuse.

Antikolinergilised ained: pseudoefedriin võib suurendada antikolinergiliste ravimite (nt tritsükliliste aintidepressantide) toimet.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Piisavad ja kontrollitud uuringud rasedatel naistel puuduvad.

Pseudoefedriin eritub ja kontsentreerub rinnapiimas. 60 mg pseudoefedriini üksikannusest võib 24 tunni jooksul erituda rinnapiima kuni 0,7%. Pseudoefedriini kontsentratsioonid rinnapiimas on 2 kuni 3 korda kõrgemad kui plasmas. See ravimi piima/plasma kontsentratsioon viitab vähesele seonduvusele valkudega, kuigi andmeid valkudega seonduvuse kohta inimesel ei ole saadaval. Andmed uuringust imetavatel emadel, kes võtsid 60 mg pseudoefedriini iga 6 tunni järel näitavad, et 2,2 kuni 6,7% maksimaalsest ööpäevasest annusest (240 mg) võib jõuda imetava ema kaudu imikuni.

Ravimit ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui loodetav kasu emale ületab võimalikud ohud arenevale lootele või rinnaga toidetavale imikule.

Toime reaktsioonikiirusele

Pole teada, kas pseudoefedriin avaldab toimet reaktsioonikiirusele.

Kõrvaltoimed

Andmed kliinilistest uuringutest

Pseudoefedriini ohutusandmed pärinevad 6 randomiseeritud, platseebo-kontrollitud üksikannusega kliinilisest uuringust ja 6 randomiseeritud, platseebo-kontrollitud mitme annusega kliinilisest

uuringust, kus raviti allergilisest riniidist või viirushaigustest tingitud ninakinnisust või ennetati ninaga seotud viirushaiguste sümptomeid.

Tabelis 1 on toodud kõrvaltoimed, mis esinesid sagedamini kui üks kord ja mille esinemissagedus oli suurem platseebost 1%-l või enamal patsientidest.

Tabel 1: Kõrvaltoimed 1% pseudoefedriiniga ravitud patsientidel 12 randomiseeritud platseebo- kontrollitud kliinilistes uuringutes

Organsüsteemi klass

Pseudoefedriini

Pseudoefedriini 60-

Platseebo (N=709)

 

60 mg üksikannus

120 mg mitu annust

% (sagedus)

 

(N=229)

(N=496)

 

 

% (sagedus)

% (sagedus)

 

Seedetrakti häired

 

 

 

Suukuivus

-

3,6 (sage)

1,0 (sage)

Iiveldus

4,4 (sage)

0,2

1,3 (sage)

Närvisüsteemi häired

 

 

 

Pearinglus

5,2 (sage)

0,4

2,0 (sage)

Psühhiaatrilised

 

 

 

häired

 

 

 

Unetus

2,2 (sage)

4,6 (sage)

0,3

Närvilisus

2,6 (sage)

1,8 (sage)

0,7

Turuletulekujärgsed andmed

Pseudoefedriini kõrvaltoimete sagedus turuletulekujärgselt on esitatud tabelis 2 järgnevalt:

Väga sage

(≥1/10)

Sage

(≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt

(≥1/1000 kuni <1/100)

Harv

(≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv

(<1/10 000)

Teadmata

(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Tabel 2: Pseudoefedriini turuletulekujärgselt teatatud kõrvaltoimed, mille sageduskategooriad pärinevad kliinilistest või epidemioloogilistest uuringutest

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoime

Sageduskategooria

 

Südame häired

 

Teadmata

Arütmia

Teadmata

Palpitatsioonid

Teadmata

Tahhükardia

Üldised häired ja manustamiskoha

 

reaktsioonid

 

Teadmata

Pingeseisund

Immuunsüsteemi häired

 

Teadmata

Ülitundlikkus

Uuringud

 

Teadmata

Vererõhu tõus

Närvisüsteemi häired

 

Väga sage

Peavalu

Teadmata

Psühhomotoorne hüperaktiivsus

Teadmata

Unisus

Psühhiaatrilised häired

 

Teadmata

Ängistus

Teadmata

Eufooria

Teadmata

Hallutsinatsioonid

Teadmata

Visuaalsed hallutsinatsioonid

Neerude ja kuseteede häired

 

Teadmata

Düsuuria

Teadmata

Kusepeetus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Teadmata

Rasked naharektsioonid, k.a äge generaliseerunud

Teadmata

eksanteemne pustuloos

Teadmata

Angioödeem

Teadmata

Sügelus

 

Lööve

Seedetrakti häired

 

Teadmata

Oksendamine

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamisel võivad tekkida iiveldus, oksendamine, sümpatomimeetilised sümptomid sh kesknärvisüsteemi stimulatsioon, insomnia, treemor, müdriaas, ängistus, rahutus, hallutsinatsioonid, krambid, südamepekslemine, tahhükardia, hüpertensioon ja reflektoorne bradükardia. Lisaks võivad esineda rütmihäired, hüpertensiivne kriis, ajuverejooks, müokardi infarkt, psühhoos, rabdomüolüüs, hüpokaleemia ja isheemiline soole infarkt. Lastel on üleannustamisel teatatud uimasusest.

Ravi on sümptomaatiline: hingamise toetamine, krambivastane ravi, vajadusel teha maoloputus ja põie kateteriseerimine. Pseudoefedriini eritumist on võimalik kiirendada happelise diureesiga, kuigi selle protseduuri potentsiaalne terapeutiline kasu on vaieldav. Ka dialüüsi tähtsus üleannustamise korral ei ole teada, kuigi 4 tundi kestev hemodialüüs eemaldas organismist 20% pseudoefedriinist pärast 60 mg pseudoefedriini ja 8 mg akrivastiini sisaldava kombineeritud preparaadi manustamist.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Süsteemse toimega nasaalsed antikongestandid;

ATC-kood. R01BA02

Pseudoefedriin on sümpatomimeetiline ravim, millel on nõrk otsene agonistlik toime α- ja β- adrenergilistele retseptoritele. Selle põhiline toimemehhanism avaldub kaudses toimes adrenergilistele retseptoritele, mille puhul pseudoefedriin tõrjub välja norepinefriini presünaptilistes neuronites asuvatest depoodest. Välja tõrjutud norepinefriin vabaneb sünapsidesse, kus aktiveerib postsünaptilised α-adrenergilised retseptorid. -adrenergilisteα retseptorite stimulatsioon nina limaskesta veresoontes (postkapillaarsetes veenulites) põhjustab vasokonstriktsiooni, mille tulemusel väheneb liikuv verehulk ja nina limaskesta turse (väheneb ninakinnisus). Ahenenud veresoonte tõttu pääseb vähem vedelikku nina, kõri ja siinuste limaskesta, mille tulemusena väheneb nii põletik nina membraanides kui ka lima produktsioon. Seega vähendab pseudoefedriin peamiselt ninakäikudes paiknevate veresoonte ahenemise tõttu ninakinnisust.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Suu kaudu manustamisel imendub pseudoefedriin seedetraktist kiiresti. Pseudoefedriini suukaudne biosaadavus on kõrge, üle 96% manustatud annusest. Pseudoefedriini manustamisel pärast rasvast toitu on imendumine aeglustunud, tulemuseks on ligikaudu tunnine viivitus maksimumkontsentratsiooni saavutamisel.

Pärast 30 mg tableti ühekordset suukaudset manustamist saavutatakse keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon (104±19 ng/ml) 1,46±0,55 tunni jooksul. Pärast 60 mg tableti ühekordset suukaudset manustamist saavutatakse keskmised maksimaalsed plasmakontsentratsioonid (180±30 ja 232±30 ng/ml) vastavalt 1,94±0,86 ja 1,96±0,62 tunni jooksul. 60 mg ühekordse annuse puhul siirupina saabub keskmine maksimaalne kontsentratsioon (179±24 ng/ml) 1,53±0,91 tunni jooksul. Pärast 60 mg pseudoefedriini korduvat manustamist siirupina iga 6 tunni järel on keskmised maksimaalsed tasakaalukontsentratsioonid 403±21 ja 515±98 ng/ml pärast viimaseid annuseid 12 tunni jooksul.

Jaotumine

Pseudoefedriini jaotusruumala on 2,3 kuni 3,3 l/kg. 60 mg pseudoefedriini üksikannusest võib 24 tunni jooksul erituda rinnapiima kuni 0,7%. Pseudoefedriini kontsentratsioonid rinnapiimas on 2 kuni 3 korda kõrgemad kui plasmas. See ravimi piima/plasma kontsentratsioon viitab vähesele seonduvusele valkudega, kuigi andmeid valkudega seonduvuse kohta inimesel ei ole saadaval. Andmed uuringust imetavatel emadel, kes võtsid 60 mg pseudoefedriini iga 6 tunni järel näitavad, et 2,2 kuni 6,7% maksimaalsest ööpäevasest annusest (240 mg) võib jõuda imetava ema kaudu imikuni.

Biotransformatsioon

Täiskasvanutel metaboliseerub pseudoefedriin maksas vaid vähesel määral. Ligikaudu 1% kuni 6,2% annusest N-demetüleeritakse norpseudoefedriiniks, mis eritub uriiniga.

Eritumine

Pseudoefedriin eritub peamiselt muutumatul kujul neerude kaudu. Enamik suukaudsest annusest (43% kuni 96%) eritub muutumatul kujul uriiniga 24 tunni jooksul. Täiskasvanutel on eliminatsiooni poolväärtusaeg (t1/2) 5,5 kuni 7,0 tundi nii toimeainet kiiresti vabastavate- kui ka toimeainet aeglustatult vabastavate pseudoefedriini ravimvormide puhul. Pseudoefedriini kliirens on ligikaudu 7,3 kuni 7,6 ml/min/kg.

Uriini pH mõjutab pseudoefedriini eliminatsiooni t1/2 ja ja kliirensit laialdase reabsorptsiooni tõttu neerutuubulites aluselise pH korral; renaalne reabsorptsioon on ebaoluline happelise pH puhul. Uuringus, milles osalejad said naatriumbikarbonaati uriini aluselisemaks muutmiseks ja ammooniumkloriidi uriini happelisemaks muutmiseks, pikenes pseudoefedriini t1/2 uriini aluseline pH 8,0 puhul 9,2 kuni 16,0 tunnini ja vähenes uriini happelise pH 5,0 puhul 3,0 kuni 6,4 tunnini. Uuringus, kus jälgiti kuid ei kohandatud uriini pH’d, oli pseudoefedriini t1/2 alates 1,9 tunnist (uriini pH 5,66) kuni 21 tunnini (uriini pH 7,80).

Erirühmad

Lapsed

6- kuni 12-aastastel lastel, kes saavad ühekordse annusena 30 või 60 mg pseudoefedriini siirupit, saavutatakse keskmised maksimaalsed plasmakontsentratsioonid vastavalt 244±21 ja 492±72 ng/ml. Maksimaalsete kontsentratsioonide ajad pärast manustamist on 30 ja 60 mg annuste puhul vastavalt 2,1±0,3 tundi ja 2,4±0,2 tundi. Korduvate pseudoefedriini annuste [1,125 mg/kg iga 6 tunni järel (ligikaudu 33 mg/annuses)] puhul on keskmine maksimaalne tasakaalukontsentratsioon 295±60 ng/ml 1,39±0,38 tunni jooksul 4- kuni 11-aastastel lastel.

Pseudoefedriini jaotusruumala farmakokineetilistes uuringutes 4- kuni 12 aastastel lastel oli 2,4 kuni 3,3 l/kg ja see on sarnane täiskasvanutel saadud väärtustele.

Pseudoefedriin elimineerub lastel peamiselt muutumatul kujul uriiniga, enamus suukaudsest annusest (66%) eritub muutumatul kujul uriiniga 24 tunni jooksul. Pseudoefedriini eliminatsiooni t1/2 on lühem võrreldes täiskasvanutega ja sõltub uriini pHst. See on 3,1 tundi ja kliirens ulatub 9,2 kuni

10,3 ml/min/kg 6- kuni 12-aastastel lastel, kelle uriini pH on 6,5. 4- kuni 11-aastastel lastel, kelle uriini pH on 5,3, on eliminatsiooni t1/2 2,5±0,7 tundi ja kliirens 12,3±2,2 ml/min/kg.

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientide kohta ei ole pseudoefedriini farmakokineetilisi andmeid saadaval. Siiski võib neerufunktsiooni häire kliirensit vähendada, kuna pseudoefedriin eritub peamiselt muutumatul kujul uriiniga.

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientide kohta ei ole pseudoefedriini farmakokineetilisi andmeid saadaval.

Eakad

Spetsiifilised uuringud eakatel puuduvad.

Prekliinilised ohutuse andmed

 1. Akuutse toksilisuse uuringud pseudoefedriiniga andsid järgmised keskmise surmava annuse (LD) väärtused (mg/kg): hiir 726; rott 2206; küülik 1777; hagijas 105; segatõugu koer 30. Täindavad akuutse toksilisuse uuringud tiinetel vs mitte-tiinetel rottidel andsid LD50 tulemuseks vastavalt 925 ja 1164 mg/kg. 6-kuuline suukaudne (päevaratsioon) pseudoefedriini toksilisuse uuring rottidel teostati arvestuslike annustega 30, 101 või 499 mg/kg/päevas. Tase, mille juures kõrvaltoimeid ei täheldatud, oli 30 mg/kg/päevas.

6-kuuline suukaudne (kapsel) pseudoefedriini toksilisuse uuring koertel teostati annustega 10, 20 või 30 mg/kg/päevas. Kõikide annuste puhul täheldati suurenenud farmakoloogilis mõju (sümpatomimeetiline aktiivus). Tase, mille juures kõrvaltoimeid ei täheldatud, oli 20 mg/kg/päevas.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Õhukese polümeerikattega tabletid:

Tableti sisu: laktoos monohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos, punane raudoksiid (E172). talk, makrogool 400.

Siirup: sidrunhappe monohüdraat, sahharoos, glütserool, metüülparahüdroksübensoaat (E218), naatriumbensoaat, värvi- ja lõhnaained (Ponceau 4R (E124), vaarikaessents), destilleeritud vesi.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

Õhukese polümeerikattega tabletid: 2 aastat. Siirup: 3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Õhukese polümeerikattega tabletid:

Hoida temperatuuril kuni 25ºC, originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Siirup:

Hoida temperatuuril kuni 25ºC, originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

60 mg õhukese polümeerikattega tabletid, 12 tk karbis (PVC/PVDC alumiiniumfooliumist blisterpakendis).

Siirup (30 mg/5 ml), 100 ml keeratava metallkorgiga, merevaigukarva klaaspudelis koos plastikust mõõtelusikaga 5 ml.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG, Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBRID

Õhukese polümeerikattega tablett, 60 mg: 107095 Siirup, 6 mg/ml: 106995

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Õhukese polümeerikattega tablett

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 21.12.2000 Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.02.2011

Siirup

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 14.06.2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.02.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

September 2018