Saizen 8 mgml - süstelahus (8mg 1ml)

ATC Kood: H01AC01
Toimeaine: somatropiin
Tootja: Merck Serono S.p.A.

Artikli sisukord

SAIZEN 8 MGML
süstelahus (8mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Saizen 8 mg/ml, süstelahus

Somatropiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Saizen ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Saizen’i kasutamist
 3. Kuidas Saizen’it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Saizen’it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Saizen ja milleks seda kasutatakse

Saizen on kasvuhormoon. Saizen’i peamiseks toimeks on suurendada kasvu lastel ja noorukitel ning ravida kasvuhormooni puudulikkusega täiskasvanuid.

Saizen’is sisalduv kasvuhormoon (somatropiin) on peaaegu identne inimese organismis leiduva loomuliku kasvuhormooniga, kuid ta on toodetud kehaväliselt protsessi abil, mida kutsutakse “rekombinantseks DNA tehnoloogiaks” (geneetiline muundamine).

Saizen’it kasutatakse:

Lastel ja noorukitel:

 • lühikese kasvuga laste raviks, kellel on kasvupeetus, kuna nende keha ei tooda üldse kasvuhormooni või toodab kasvuhormooni ebapiisavalt;
 • sugunäärmete arenguhäiretega (nn Turneri sündroomiga) seotud kasvupeetusega tütarlaste raviks, kui diagnoos on kinnitatud kromosoomiuuringul;
 • kroonilisest neerupuudulikkusest (seisund, mille korral neerud on kahjustatud) tingitud kasvupeetuse raviks puberteedieelses eas lastel;
 • kasvuhäire raviks lühikestena sündinud lastel, kes ei ole neljandaks või hilisemaks eluaastaks saavutanud normaalset pikkust.

Täiskasvanutel:

 • kasvuhormooni väljendunud puudulikkuse raviks. See ravi on näidustatud täiskasvanutel kasvuhormooni tõsise puudulikkuse korral, mis on testiga meditsiiniliselt diagnoositud.

Arst või apteeker selgitavad teile lähemalt, miks teile või teie lapsele seda ravimit on määratud.

Mida on vaja teada enne Saizen’i kasutamist Ärge kasutage Saizen’it:

 • kui teie (või teie laps) olete somatropiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik).
 • kui teile on öeldud, et teie lapse luude kasv on peatunud ning ta on seega saavutanud oma lõpliku pikkuse.
 • kui teil on aktiivne kasvaja (vähk). Kasvajad peavad olema inaktiivsed ja te peate olema lõpetanud kasvajavastase ravi enne, kui alustate ravi Saizen’iga.
 • kui teil (või teie lapsel) on suhkurtõbi ja sellega seotud silmahaigus (proliferatiivne või preproliferatiivne diabeetiline retinopaatia).
 • kui teil või teie lapsel on äge kriitiline haigus, komplikatsioonid avatud südamelõikuse, kõhuõõnelõikuse, hulgitraumade, ägeda hingamispuudulikkuse või sarnaste seisundite järgselt.

Ravi Saizen’iga tuleb katkestada kroonilise neeruhaigusega lastel neerusiirdamise ajaks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Saizen’i kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Saizen-ravi tuleb läbi viia kasvuhormooni puudulikkuse diagnoosimise ja ravi alal kogenenud arsti regulaarsel juhendamisel.

Peaaegu kohe pärast Saizen’i manustamist võib teil (või teie lapsel) esineda madalast veresuhkru väärtusest tingitud nõrkust või pearinglust. Need nähud mööduvad kiiresti. Seejärel, 2...4 tundi pärast ravimi manustamist, võib teie (või teie lapse) veresuhkur tõusta üle normiväärtuse. Kuna kasvuhormooni kasutamine võib häirida teie (või teie lapse) organismi suhkruainevahetust, jälgib arst ravi käigus regulaarselt teie (või teie lapse) veresuhkru väärtusi. Somatropiin võib põhjustada teie (või teie lapse) veresuhkrutaseme tõusu.

Kui te põete (või teie laps põeb) suhkurtõbe või kui kellelgi teie perekonnaliikmetest esineb suhkurtõbe, jälgib arst teie (või teie lapse) veresuhkru taset Saizen-ravi ajal hoolikalt ning muudab vajadusel suhkurtõve ravi.

Olge teadlik, et te võite vajada regulaarset silmade kontrolli.

Saizen võib mõjutada teie kilpnäärme tööd. Teie arst võib kontrollida teie kilpnäärme hormoonide taset veres ja välja kirjutada ühe teise hormoonravimi, kui teil (või teie lapsel) kujuneb ravi käigus kilpnäärme hormoonide puudulikkus.

Kui te kasutate (või teie laps kasutab) kortikosteroide, konsulteerige regulaarselt oma arstiga, kuna teie kortikosteroidi või Saizen’i annus võib vajada kohandamist.

Saizen võib täiskasvanud patsientidel põhjustada vedelikupeetust. See võib avalduda turse ja liiges- või lihasvaluna. Kui te märkate neid sümptomeid, rääkige oma arstile, kes võib otsustada kohandada teie Saizen’i annust.

Kui teil on lapsepõlves olnud kasvaja ning teid raviti Saizen’iga, on teil suurem risk uue kasvaja tekkeks. Kui te ise (või teie laps) olete põdenud mõnda haigust, mis mõjutas aju (näiteks ajukasvaja), kontrollib arst teie (või teie lapse) seisundit regulaarselt, et välistada selle haiguse taasteket.

Harvadel juhtudel võib Saizen põhjustada kõhunäärme põletikku, mis põhjustab tugevat kõhu- ja seljavalu. Palun arvestage sellega, eriti kui teie lapsel on kõhuvalu, ning võtke ühendust oma arstiga.

Igal lapsel võib kiire kasvamise perioodil süveneda lülisamba kõverdumine külgsuunas (skolioos). Ravi ajal Saizen’iga kontrollib arst teid (või teie last) skolioosi nähtude suhtes.

Mõnedel patsientidel võib Saizen-ravi ajal tekkida ajuturse. Kui teie (või teie laps) kaebate raskete või korduvate peavalude, nägemisprobleemide, iivelduse ja/või oksendamise üle, võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Sellisel juhul võib osutuda vajalikuks katkestada ravi kasvuhormooniga, kuigi hiljem võib ravi jätkata. Kui ravi taasalustamisel taastuvad ka ajuturse sümptomid, tuleb ravi Saizen’iga katkestada.

Kui pikema aja jooksul süstida ravimit ühte ja samasse kohta, võib see põhjustada kahjustusi süstimispiirkonnas. Seetõttu tuleb süstekohta pidevalt muuta. Teie arst või apteeker seletavad teile, milliseid kehapiirkondi süstimiseks kasutada (vt lõik 3 „Kuidas Saizen’it kasutada“).

Mõnedel kasvuhormooni puudulikkusega lastel on esinenud leukeemiat (valgevereliblede arvu suurenemine). Seda on esinenud sõltumatult sellest, kas nad on saanud kasvuhormoonravi või mitte. Siiski puuduvad tõendid, et leukeemia tekkeoht on kasvuhormooni saavatel lastel, kellel puuduvad soodustavad tegurid, suurenenud. Põhjuslikku seost kasvuhormoonravi ja leukeemia kujunemise vahel ei ole leitud.

Hormonaalsete või neeruprobleemidega lastel esineb tavalisest sagedamini probleeme puusaliigestega. Kui teie lapsel on krooniline neerupuudulikkus (seisund, mis võib kujuneda neerukahjustuse korral), tuleb teda luuhaiguste esinemise suhtes regulaarselt jälgida. See, kas kasvuhormoonravi mõjutab hormonaalsete või neeruprobleemidega lastel luuhaiguste esinemist, ei ole teada. Enne ravi alustamist teeb arst röntgenülesvõtted puusaliigestest. Kui teie laps hakkab Saizen-ravi ajal lonkama või tal tekib valu puusa- või põlveliigese piirkonnas, teatage sellest kindlasti arstile.

Kroonilise neerupuudulikkusega lastel tuleb neerusiirdamise ajaks Saizen-ravi katkestada.

Saizen ei ole näidustatud geneetiliselt kinnitatud Prader-Willi sündroomist põhjustatud kasvupeetusega laste pikaajaliseks raviks, v.a kui neil on ka kasvuhormooni puuduse diagnoos. On teatatud uneapnoe ja äkksurma juhtudest pärast kasvuhormoonravi alustamist Prader-Willi sündroomiga lastel, kellel esines üks või rohkem järgnevatest riskiteguritest: raske rasvumus, ülemiste hingamisteede obstruktsioon või uneapnoe anamneesis või kindlaks tegemata hingamisteede infektsioon.

Kasvuhormooni ei tohi reeglina kasutada tõsiste kaasuvate haigustega inimestel.

Kui teil puudub ravivastus Saizen’i ravile, võivad teil olla tekkinud antikehad kasvuhormoonile. Teie arst teeb selle kindlakstegemiseks vajalikud analüüsid.

Kui te olete üle 60 aasta vana või te kasutate Saizen’it pikaajaliselt, vaatab teie arst teid tihedamini läbi. Kuna Saizen’i vanemaealistele manustamise ja pikaajalise kasutamise kohta on kogemusi vähe, tuleb mõlemal juhul olla ravimisel ettevaatlik.

Muud ravimid ja Saizen

Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie (või teie laps) kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui teie (või teie laps) kasutate (kasutab) kortikosteroide, on tähtis rääkida sellest arstile või apteekrile. Need ravimid võivad Saizen’iga koosmanustamisel üksteise toimet mõjutada. Seetõttu võib arst vajadusel korrigeerida nende ravimite või Saizen’i annust. Kortikosteroide kasutatakse tavaliselt mitmesuguste raskete haiguste, sh astma, allergiliste haiguste, neeru äratõukereaktsiooni ning reumatoidartriidi raviks.

Kui te saate hormoonasendusravi suukaudsete östrogeenidega, võib see vähendada Saizen’i toimet kasvule. Seetõttu võib arstil olla vaja teie Saizen’i annust kohandada.

Kui teid ravitakse suguhormoonidega, ravimitega epilepsia kontrolli all hoidmiseks (krambivastased ravimid) või tsüklosporiiniga (ravim, mis nõrgendab immuunsüsteemi pärast elundisiirdamist), peate te sellest oma arstile rääkima, sest võib olla vajalik kohandada nende ravimite annust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kasvuhormooni kasutamise ohutuse kohta raseduse ja rinnaga toitmise ajal on praeguseks ajaks inimuuringute andmeid ebapiisavalt. Ravi Saizen’ga tuleb rasestumise korral lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Saizen’i toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Somatropiini sisaldavad ravimid ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Saizen sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Saizen’it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Teie arst määrab Saizen’i annuse ja manustamissageduse vastavalt teie (või teie lapse) kehakaalule või kehapindalale.

Saizen’it on soovitatav manustada enne magamaminekut.

Lapsed ja noorukid:

 1. ,7...1,0 mg 1 m2 kehapindala kohta ööpäevas või 0,025...0,035 mg 1 kg kehakaalu kohta ööpäevas subkutaanselt (manustatuna naha alla).
 1. ,4 mg 1 m2 kehapindala kohta ööpäevas või 0,045...0,050 mg 1 kg kehakaalu kohta ööpäevas subkutaanselt (manustatuna naha alla).
 • Endogeense kasvuhormooni puudulikust sekretsioonist tingitud kasvupeetus:
 • Sugunäärmete arenguhäirest (Turneri sündroomist) tingitud kasvupeetus tütarlastel:

Kui teie tütart ravitakse Turneri sündroomi tõttu lisaks ka mitte-androgeensete anaboolsete steroididega, võib kasvu soodustav toime olla tugevam. Kui teile jääb nende ravimite osas midagi selgusetuks, küsige täiendavat informatsiooni oma arstilt või apteekrilt.

 1. ,4 mg 1 m2 kehapindala kohta ööpäevas (ligikaudu 0,045...0,050 mg 1 kg kehakaalu kohta ööpäevas) subkutaanselt (manustatuna naha alla).
 1. mg/m2 kehapindala kohta, mis vastab ligikaudu 0,035 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas subkutaanselt (manustatuna naha alla).
 • Kroonilisest neerupuudulikkusest (teatud seisund, kui neerud on kahjustunud) tingitud kasvupeetus puberteedieelses eas lastel:
 • Kasvuhäire lühikestena sündinud lastel:

Täiskasvanud:

 • Kasvuhormooni puudulikkus täiskasvanutel:

Alguses on soovitatav manustada ravimit väikeses annuses, 0,15...0,3 mg ööpäevas, nahaaluste süstetena. Arst kohandab annuseid järk-järgult. Kasvuhormooni lõplik soovitatav annus on vaid harvadel juhtudel suurem kui 1,0 mg ööpäevas. Üldreeglina tuleks ravimit manustada vähimas toimivas annuses. Eakatel või ülekaalulistel patsientidel võib olla vajalik väiksem annus.

Manustamisviis ja -tee

Teie arst määrab Saizen’i annuse ja manustamissageduse ning see sõltub teie (või teie lapse) kehapindalast või kehakaalust. Saizen’it tuleb reeglina manustada iga päev nahaaluse süstena.

Oluline informatsioon

Saizen’i manustamise kohta lugege palun alljärgnevad juhised hoolikalt läbi.

Kui pikema aja jooksul süstida ravimit ühte ja samasse kohta, võib see põhjustada kahjustusi. Tähtis on süstekohta pidevalt muuta. Teie arst või apteeker seletavad teile, milliseid kehapiirkondi süstimiseks kasutada. Ärge kasutage piirkondi, kus tunnete tükke, tihedaid sõlmi, pinget või valu.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te leiate endal selliseid piirkondi. Süstekoha nahka peske enne süstimist seebi ja veega.

Saizen’i lahust sisaldav kolbampull on valmis kasutamiseks teie cool.click nõelavaba automaatsüstla, easypod automaatsüstla või aluetta pensüstlite abil.

Igal Saizen’i kolbampullil on värvikood ning seda tohib kasutada üksnes vastava värvikoodiga aluetta pensüstliga, et manustada õige annus. Kolbampulli, mis sisaldab 12 mg somatropiini (punane), tuleb kasutada koos aluetta pensüstliga „12“ (punane). Kolbampulli, mis sisaldab 20 mg somatropiini (kollane), tuleb kasutada koos aluetta pensüstliga „20“ (kollane).

Pange puhtale pinnale valmis kõik, mida vajate süstelahuse valmistamiseks ning peske oma käed vee ja seebiga puhtaks.

Lahus peab olema selge kuni kergelt opalestseeruv ilma osakesteta ja ilma nähtavate riknemise märkideta. Kui lahus sisaldab osakesi, ei tohi seda süstida.

Kuidas teostada Saizen’i igapäevast manustamist iseendale

Juhiseid selle kohta, kuidas paigutada kolbampulli cool.click nõelavabasse automaatsüstlasse, easypod automaatsüstlasse või aluetta pensüstlitesse ning kuidas valmis Saizen’i lahust süstida, lugege palun iga süstlaga kaasas olevast kasutusjuhendist. Easypod on mõeldud peamiselt kasutamiseks lastel (alates 7. eluaastast) ja täiskasvanutel. Lapsed peaksid neid seadmeid kasutama täiskasvanute järelevalve all.

Ravi kestus

Ravi tuleb lõpetada siis, kui laps on saavutanud piisava täiskasvanuea pikkuse või kui tema luud ei saa enam pikemaks kasvada (tema arsti hinnangul). Kroonilise neerupuudulikkusega lastel tuleb neerusiirdamise ajaks Saizen-ravi katkestada.

Täiskasvanutel on kasvuhormooni puudulikkus eluaegne seisund ja teie arst peab seda vastavalt ravima.

Kui te kasutate Saizen’it rohkem kui ette nähtud

Kui te süstite Saizen’it liiga palju, tuleb rääkida sellest oma arstile. Selle korvamiseks võib arst manustatavaid annuseid muuta. Liiga suure annuse manustamine võib põhjustada muutusi veresuhkru väärtustes, mis tähendab, et teil (või teie lapsel) võib esineda nõrkust või pearinglust. Kui see juhtub, võtke nii kiiresti kui võimalik ühendust arstiga.

Kui te unustate Saizen’it kasutada

Kui annus jääb vahele, rääkige sellest oma arstile, kuna võib olla vajalik annuse muutmine selle korvamiseks.

Kui te lõpetate Saizen’i kasutamise

Ärge lõpetage Saizen’i manustamist ilma arstiga rääkimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esinevad tugevad ja korduvad peavalud, mis on seotud iivelduse, oksendamise või nägemishäiretega, rääkige sellest otsekohe oma arstile. Need sümptomid on nn healoomulise intrakraniaalse hüpertensiooni kõrvaltoimed ning need esinevad aeg-ajalt.

Kõrvaltoimed võivad esineda teatud esinemissagedusega, mis on defineeritud järgmiselt:

 • väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st
 • sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10st
 • aegajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100st
 • harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000st
 • väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st
 • teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Sageli esinevad kõrvaltoimed:

 • Reaktsioonid süstekohal, näiteks punetus, sügelus, turse, lööve, nõgeslööve, valu, põletik, veritsus, ebanormaalne vere kogunemine veresoonest väljapoole (hematoom). Kui see muutub eriti häirivaks, tuleb teil rääkida sellest oma arstiga.
 • Nahaaluse rasvkoe paikne kadumine, mida saab vältida, kui te muudate süstekohta.
 • Karpaalkanali sündroom täiskasvanutel, mida iseloomustab püsiv torkiv põletav tunne, valu ja/või tuimus sõrmedes, eeskätt pöidlas, nimetissõrmes ning mõnikord ka keskmises sõrmes ja sõrmusesõrmes.
 • Vedelikupeetus: perifeene ödeem (turse), lihasvalu, tuimus ja kipitus, liigesvalu ja liigeshäired täiskasvanutel. Need kõrvaltoimed tekivad tavaliselt ravi varajases faasis, on kestuselt lühiajalised ja sõltuvad annusest.
 • Peavalu (isoleeritud).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

 • Healoomuline intrakraniaalse rõhu tõus (koljusisene rõhu tõus peaaju ümbruses, millele on iseloomulikud peavalu, iiveldus, oksendamine, topeltnägemine ja teised nägemisega seotud sümptomid).
 • Karpaalkanali sündroom lastel, mida iseloomustab püsiv torkiv põletav tunne, valu ja/või tuimus sõrmedes, eeskätt pöidlas, nimetissõrmes ning mõnikord ka keskmises sõrmes ja sõrmusesõrmes.
 • Vedelikupeetus: perifeene ödeem (turse), lihasvalu, tuimus ja kipitus, liigesvalu ja liigeshäired lastel. Need kõrvaltoimed tekivad tavaliselt ravi varajases faasis, on kestuselt lühiajalised ja sõltuvad annusest.
 • Rindade suurenemine (võib puudutada üht või mõlemat poolt).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed:

 • Reieluupea epifüüsi nihestus (puusa probleem, mis algab, kui kasvav reieluu ots nihkub puusaliigese pesast) ja reieluupea avaskulaarne nekroos. Kui teie laps hakkab lonkama või tal tekib valu puusa või põlveliigese piirkonnas, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.
 • Ravi kasvuhormooniga võib vähendada kilpnäärmehormooni taset. Seda kontrollib teie arst ja vajadusel määrab sobiva ravi.

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed:

Teil (või teie lapsel) võivad Saizen-ravi tõttu tekkida allergilised reaktsioonid.

Teil (või teie lapsel) võib esineda insuliinitaseme tõus (hüperinsulinism), sest ravi ajal kasvuhormooniga ei reageeri lihased, rasvkude ja maksarakud insuliinile õigesti (insuliinresistentsus). See seisund võib põhjustada veresuhkru taseme tõusu (hüperglükeemia).

Harvadel juhtudel on kasvuhormooniga ravitud patsientidel teatatud kõhunäärme põletikust.

Väikesel arvul kasvuhormooni puudusega patsientidel on teatatud leukeemiast, mõned neist patsientidest on saanud somatropiinravi. Siiski puuduvad tõendid, et leukeemia esinemissagedus oleks suurenenud kasvuhormooni saavatel isikutel, kellel puuduvad soodustavad tegurid.

Väga harva võivad patsiendi organismis tekkida somatropiinivastased antikehad (valgud, mis aitavad kaitsta teie keha). Nendega ei seondu tavaliselt ühtegi kõrvaltoimet ning tavaliselt ei sega need kasvu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Saizen’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Saizen’it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kolbampullil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kasutamata Saizen’i kolbampulli hoida külmkapis (2°C…8°C). Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.

Pärast esimest süstimist kasutada ära 28 päeva jooksul.

Pärast esimest süstimist tuleb Saizen’i kolbampulli, easypod automaatsüstalt, mis sisaldab Saizen’i kolbampulli või aluetta pensüstlit, mis sisaldab Saizen’i kolbampulli, hoida külmkapis (2°C…8°C) maksimaalselt 28 päeva, millest kuni 7 päeva võib olla väljaspool külmkappi temperatuuril kuni 25°C. Kui seda on hoitud väljaspool külmkappi kuni 7 päeva, tuleb Saizen’i kolbampull asetada tagasi külmkappi ja kasutada ära 28 päeva jooksul pärast esimest süstimist.

Kasutades easypod automaatsüstalt või aluetta pensüstlit, hoitakse kolbampulli seadmes. Cool.click nõelavaba automaatsüstalt tuleb hoida väljaspool külmkappi alati Saizen’i kolbampullist eraldi. Kasutatud kolbampulli tuleb hoida valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Saizen sisaldab

 • Toimeaine on somatropiin (rekombinantne inimese kasvuhormoon).
 • Abiained on sahharoos, poloksameer 188, fenool, sidrunhape (pH kohandamiseks), naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks), süstevesi.

Kuidas Saizen välja näeb ja pakendi sisu

Saizen 8 mg/ml on selge kuni kergelt veiklev süstelahus eeltäidetud I tüüpi klaasist kolbampullis kummist kolvi korgiga ning alumiiniumist ja kummist lainelise kattega.

Pakendis on 1 või 5 kolbampulli, mis sisaldavad 1,5 ml lahust (12 mg somatropiini) või 2,5 ml lahust (20 mg somatropiini).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Merck Serono S.p.A.

Via Casilina 125

I-00176 Roma

Itaalia

Tootja

Merck Serono S.p.A.

Via delle Magnolie 15

I-70026 Modugno

Itaalia

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Saizen 8 mg/ml, süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kolbampull sisaldab 1,5 ml lahust (12 mg somatropiini*) või 2,5 ml lahust (20 mg somatropiini*). * rekombinantne inimese kasvuhormoon, mis on toodetud rekombinantse DNA tehnoloogia abil imetajate rakkudes.

INN. Somatropinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge kuni kergelt opalestseeruv lahus pH väärtusega 5,6…6,6 ja osmolaalsusega 250…450 mOsm/kg.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Lapsed ja noorukid

 • Laste kasvupeetus, mis on tingitud endogeense kasvuhormooni puudulikust sekretsioonist või sekretsiooni täielikust puudumisest.
 • Kromosoomiuuringul kinnitatud sugunäärmete arenguhäiretega (Turneri sündroom) seotud kasvupeetus tütarlastel.
 • Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud kasvupeetus prepuberteediealistel lastel.
 • Kasvuhäire (tegeliku pikkuse standardhälbeskoor SDS < 2,5 ja vanemate järgi kohandatud pikkuse standardhälbeskoor SDS < 1) üsasisese kasvupeetusega (SGA) sündinud lastel, kelle sünnikaal ja/või pikkus on alla –2 standardhälbe (SD) ning kes ei ole neljandaks või hilisemaks eluaastaks järele kasvanud (kasvukiirus (HV) SDS < 0 viimase aasta jooksul).

Täiskasvanud

 • Kasvuhormooni väljendunud puudulikkuse asendusravi täiskasvanutel, mis on diagnoositud ühekordse kasvuhormooni puudulikkuse dünaamilise testiga. Lisaks peavad patsiendid vastama alljärgnevatele kriteeriumidele:
 • haiguse algus lapseeas:

patsientidel, kellel kasvuhormooni puudulikkus on diagnoositud lapseeas, tuleb enne somatropiiniga asendusravi alustamist kasvuhormooni puudulikkuse olemasolu üle kontrollida.

 • haiguse algus täiskasvanueas:

nendel patsientidel peab kasvuhormooni puudulikkuse teke olema seotud hüpotaalamuse või hüpofüüsi haigusega; enne asendusravi alustamist kasvuhormooniga peab neil olema diagnoositud ka vähemalt veel ühe hormooni puudulikkus (v.a prolaktiin) ning alustatud selle adekvaatse asendusraviga.

Annustamine ja manustamisviis

Saizen 8 mg/ml on mõeldud mitmeannuselise kuuri läbiviimiseks konkreetsel patsiendil.

Annustamine

Saizen 8 mg/ml on soovitatav manustada enne magamaminekut vastavalt alljärgnevale skeemile:

Lapsed ja noorukid:

Saizen’i annustamine peab olema individuaalne, sõltudes konkreetse patsiendi kehapindalast või kehakaalust.

 1. ,7...1,0 mg 1 m2 kehapindala kohta ööpäevas või 0,025...0,035 mg 1 kg kehakaalu kohta ööpäevas, manustatuna naha alla.
 1. ,4 mg 1 m2 kehapindala kohta ööpäevas või 0,045...0,050 mg 1 kg kehakaalu kohta ööpäevas, manustatuna naha alla.
 • Endogeense kasvuhormooni puudulikust sekretsioonist tingitud kasvupeetus:
 • Gonaadide düsgeneesist (Turneri sündroom) tingitud kasvupeetus tütarlastel:

Turneri sündroomiga patsientidel on kasvuhormooni toimet võimalik suurendada mitteandrogeensete anaboolsete steroidide samaaegse manustamisega.

 1. ,4 mg 1 m2 kehapindala kohta ööpäevas, mis vastab ligikaudu 0,045...0,050 mg 1 kg kehakaalu kohta ööpäevas, manustatuna naha alla.
 • Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud kasvupeetus prepuberteetilistel lastel:
 • Kasvuhäire üsasisese kasvupeetusega (SGA, small for gestational age) sündinud lühikestel lastel:

Soovitatav ööpäevane annus on 0,035 mg/kg kehakaalu kohta (või 1 mg/m/ööpäevas), manustatuna naha alla.

Ravi tuleb lõpetada siis, kui patsient on saavutanud piisava täiskasvanuea pikkuse või kui epifüüsid on sulgunud.

Kasvuhäire korral SGA-ga sündinud lühikestel lastel soovitatakse ravi tavaliselt kuni lõpliku kehapikkuse saavutamiseni. Ravi tuleb lõpetada pärast esimest raviaastat, kui kehapikkuse suurenemise kiiruse SDS on alla +1. Ravi tuleb lõpetada, kui lõplik kehapikkus on saavutatud (kasvamise kiirus <2 cm/aastas) ja kui on vaja selle kohta kinnitust, luuline vanus on >14 aastat (tütarlastel) või >16 aastat (poistel), vastavalt epifüsiaalsete kasvuplaatide sulgumisele.

Täiskasvanud:

Kasvuhormooni puudus täiskasvanutel

Somatropiinravi alguses on soovitatav manustada ravimit väikeses annuses, 0,15...0,3 mg, mis manustatakse igapäevaste nahaaluste süstetena. Annuseid kohandatakse järk-järgult, kontrollides samal ajal insuliini-sarnase kasvufaktor 1 (IGF-1) taset. Lõplik soovitatav kasvuhormooni annus on vaid harvadel juhtudel suurem kui 1,0 mg ööpäevas. Üldreeglina tuleks ravimit manustada vähimas toimivas annuses.

Naised võivad vajada suuremaid annuseid kui mehed; meestel suureneb IGF-1 sensitiivsus aja jooksul. See tähendab, et esineb risk naiste alaravimiseks, eriti suukaudse östrogeenravi puhul, ning meeste üleravimiseks.

Eakatel või ülekaalulistel patsientidel võib olla vajalik ravimi kasutamine väiksemas annuses.

Neeru- või maksakahjusega patsiendid:

Antud hetkel teadaolevad andmed on esitatud lõigus 5.2, aga soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Manustamisviis

Saizen süstelahuse manustamiseks järgida pakendi infolehel toodud juhiseid ja kasutusjuhendit, mis on kaasas valitud süstlaga: cool.click nõelavaba automaatsüstlaga, easypod automaatsüstlaga või aluetta pensüstlitega.

Easypod on mõeldud peamiselt kasutamiseks lastel (alates 7. eluaastast) ja täiskasvanutel. Lapsed peaksid neid seadmeid kasutama ainult täiskasvanute järelevalve all.

Käsitlemisjuhised vt lõik 6.6.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Somatropiini ei tohi kasutada kasvu soodustamiseks lastel, kellel on epifüüsid juba sulgunud.

Somatropiini ei tohi kasutada, kui leidub mistahes tõendeid kasvajaaktiivsuse kohta. Intrakraniaalsed kasvajad peavad olema inaktiivsed ja kasvajavastane ravi peab enne kasvuhormoonravi alustamist olema lõpetatud. Kui leidub tõendeid kasvaja kasvu kohta, tuleb ravi katkestada.

Somatropiini ei tohi kasutada proliferatiivse ega preproliferatiivse diabeetilise retinopaatia korral.

Ägeda kriitilise haigusega patsiente, kellel on komplikatsioonid avatud südamelõikuse, kõhuõõnelõikuse, hulgitraumade, ägeda hingamispuudulikkuse või sarnaste seisundite järgselt, ei tohi somatropiiniga ravida.

Kroonilise neeruhaigusega lastel tuleb neerutransplantatsiooni ajaks somatropiinravi katkestada.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravi tuleb läbi viia kasvuhormooni puuduse diagnoosimise ja ravi alal kogenenud arsti regulaarsel juhendamisel.

Maksimaalset soovitatavat ööpäevast annust ei tohi ületada (vt lõik 4.2).

Kasvaja

Remissioonis intra- või ekstrakraniaalse kasvajaga patsiente, keda ravitakse kasvuhormooniga, tuleb hoolikalt ja regulaarselt läbi vaadata.

Intrakraniaalse kasvaja tagajärjel sekundaarselt kujunenud kasvuhormooni puudulikkusega patsiente tuleb sageli uurida haigusprotsessi progresseerumise või taastumise suhtes.

Lapseeas vähist paranenud patsientidel, keda on pärast esimest neoplasmat ravitud somatropiiniga, on teatatud teise neoplasma tekkeriski suurenemisest. Intrakraniaalsed kasvajad, täpsemalt meningioomid, olid kõige sagedasemad teised neoplasmad patsientidel, kelle esimest neoplasmat raviti peapiirkonna kiiritamise teel.

Prader-Willi sündroom

Somatropiin ei ole näidustatud geneetilise taustaga Prader-Willi sündroomist põhjustatud kasvupeetusega laste pikaajaliseks raviks, v.a kui neil on ka kasvuhormooni puuduse diagnoos. On teatatud uneapnoe ja äkksurma juhtudest pärast kasvuhormooniga ravi algust Prader-Willi sündroomiga lastel, kellel esines üks või rohkem järgnevatest riskiteguritest: raske rasvumus, ülemiste hingamisteede obstruktsioon või uneapnoe anamneesis või kindlaks tegemata hingamisteede infektsioon.

Leukeemia

Väikesel arvul kasvuhormooni puudusega patsientidel on teatatud leukeemiast, mõned neist patsientidest on saanud somatropiinravi. Siiski puuduvad tõendid, et leukeemia esinemissagedus oleks suurenenud kasvuhormooni saavatel isikutel, kellel puuduvad soodustavad tegurid.

Insuliinitundlikkus

Kuna somatropiin võib vähendada insuliinitundlikkust, tuleb patsiente uurida glükoosi talumatuse suhtes. Suhkurtõvega patsientidel võib pärast somatropiinravi alustamist olla vajalik insuliini annuse kohandamine. Suhkurtõvega või glükoosi talumatusega patsiente tuleb somatropiinravi kestel hoolikalt jälgida.

Retinopaatia

Stabiilse kaasuva retinopaatia korral ei ole somatropiiniga asendusravi katkestamine vajalik.

Kilpnäärme funktsioon

Kasvuhormoon suurendab T4 kilpnäärmevälist konversiooni T3-ks ja võib seega ilmsiks tuua algava hüpotüreoidismi. Seetõttu tuleb kilpnäärme funktsiooni jälgida kõikidel patsientidel. Hüpopituitarismiga patsientidel tuleb somatropiiniga ravimisel hoolikalt jälgida standardset asendusravi.

Healoomuline intrakraniaalne hüpertensioon

Raskete või retsidiveeruvate peavalude, nägemishäirete, iivelduse ja/või oksendamise esinemisel soovitatakse papilliturse kahtluse välistamiseks fundoskoopiat. Juhul, kui papilliturse kahtlus leiab kinnitust, tuleb kaaluda healoomulise intrakraniaalse hüpertensiooni (või ajusisese pseudotuumori) diagnoosi ning vajadusel katkestada Saizen’i manustamine. Käesoleval ajal ei ole piisavalt tõendusmaterjali, millest võiks juhinduda kliinilise otsuse langetamisel lahenenud intrakraniaalse hüpertensiooniga patsientidel. Kui ravi kasvuhormooniga alustatakse uuesti, tuleb patsienti intrakraniaalse hüpertensiooni sümptomite suhtes hoolikalt jälgida.

Pankreatiit

Kuigi seda esineb harva, tuleb somatropiiniga ravitavatel patsientidel arvestada pankreatiidi tekkevõimalusega, eriti lastel, kellel tekib kõhuvalu.

Skolioos

Teadaolevalt esineb mõnedes somatropiiniga ravitud patsiendirühmades, näiteks Turneri sündroomi korral, skolioosi palju sagedamini. Lisaks sellele võib kiire pikkuskasvu lisandumine põhjustada skolioosi süvenemist igal lapsel. Skolioosi esinemissageduse või raskusastme suurenemist somatropiini kasutamisel ei ole täheldatud. Ravi ajal tuleb patsienti jälgida skolioosi nähtude suhtes.

Antikehad

Kõik somatropiini sisaldavad ravimid võivad väikesel protsendil patsientidest tekitada somatropiinivastaseid antikehi. Nende antikehade seondumisvõime on madal ja ei oma toimet kasvamise kiirusele. Patsiente, kellel puudub ravivastus, tuleb uurida somatropiinivastaste antikehade suhtes.

Reieluupea epifüüsi nihestus

Reieluupea epifüüsi nihestust seostatakse sageli endokriinsüsteemi häiretega, sealhulgas kasvuhormooni puudulikkusega ja hüpotüreoidismiga ning kasvuspurtidega. Lastel, keda ravitakse kasvuhormooniga, võib reieluupea epifüüsi nihestus esineda kas tänu olemasolevatele endokriinsüsteemi häiretele või ravist põhjustatud tõusnud kasvukiirusele. Kasvuspurdid võivad tõsta liigestega seotud probleemide riski; prepuberteetilise kasvuspurdi korral on erilise pinge all puusaliiges. Nii arstid kui lapsevanemad peavad Saizen-ravi ajal olema valvel lonkamise tekke või puusa- või põlvevalude ilmnemise suhtes.

Kroonilise neerupuudulikkuse foonil kujunenud kasvupeetus

Kroonilise neerupuudulikkuse foonil kujunenud kasvupeetusega patsiente tuleb renaalse osteodüstroofia progresseerumise suhtes regulaarselt jälgida. Kaugelearenenud renaalse osteodüstroofiaga lastel võib esineda reieluupea epifüüsi nihestust või reieluupea avaskulaarset nekroosi. Ei ole teada, kas kasvuhormooni kasutamisel on mingisugust toimet nimetatud nähtudele. Enne ravi alustamist tuleb teha röntgenülesvõtted puusaliigestest.

Kroonilise neerupuudulikkusega lastel ei alustata ravi enne, kui neerufunktsioon on halvenenud tavalise tasemega võrreldes <50%. Enne kui alustatakse ravi, tuleb lapse kasvu vähemalt ühe aasta jooksul jälgida. Tuleb rakendada neerupuudulikkuse konservatiivset ravi (sh atsidoosi ja hüperparatüreoidismi ravi ning toitumusliku seisundi korrigeerimine ühe aasta jooksul enne ravi alustamist) ning seda ravi tuleb jätkata ka somatropiini manustamise ajal. Neerutransplantatsiooni ajaks tuleb ravi katkestada.

Üsasisese kasvupeetusega sündinud lapsed

Lühikestel üsasisese kasvupeetusega sündinud (small for gestational age, SGA) lastel tuleb enne ravi alustamist välistada ravist või muudel põhjustel tekkinud kasvuhäire.

SGA-ga patsientidel on soovitatav enne ravi alustamist ja seejärel kord aastas mõõta tühja kõhu insuliini ja vere glükoosisisaldust. Patsientidel, kellel on suurenenud risk suhkurtõve tekkeks (nt perekonnas on esinenud diabeet, rasvumine, suurenenud kehakaaluindeks, raske insuliiniresistentsus, acanthosis nigricans), tuleb teha suukaudne glükoosi tolerantsustest. Kui tekib ilmne diabeet, ei tohi kasvuhormooni manustada.

SGA-ga patsientidel on soovitatav mõõta IGF-I taset enne ravi alustamist ning seejärel kaks korda aastas. Kui korduvatel mõõtmistel on IGF-I tase suurem kui +2SD, võrreldes vanuse ja puberteedistaatuse referentsväärtustega, tuleb kaaluda annuse korrigeerimist, arvestades IGF-I ja IGFBP-3 suhet.

Ravi alustamise kogemus SGA lastel, kes on jõudnud puberteedieelsesse vanusesse, on vähene. Seepärast ei ole soovitav alustada ravi puberteedieelses eas. Vähene on ka Silver-Russelli sündroomiga SGA-ga patsientide ravikogemus.

SGA-ga sündinud lühikeste laste ravimisel somatropiiniga võib osa saavutatud pikkusest kaduda, kui ravi lõpetatakse enne lõpliku pikkuse saavutamist.

Vedeliku retentsioon

Vedeliku retentsioon on täiskasvanute kasvuhormooniga asendusravi korral oodatav kõrvaltoime.

Püsivate tursete või raskete paresteesiate tekkimisel tuleb annust vähendada, et vältida karpaalkanali sündroomi kujunemise võimalust.

Äge raske haigus

Kõigil patsientidel, kellel tekib ravi ajal mistahes äge raske haigus, peab hindama somatropiiniga ravi jätkamisega seotud kasu ja riskide vahekorda.

Koostoime glükokortikoididega

Kasvuhormooniga asendusravi alustamisel võib mõnedel patsientidel avalduda sekundaarne neerupealiste puudulikkus, kuna ravi vähendab 11β-hüdroksüsteroiddehüdrogenaasi tüüp 1 (11β- HSD1) (ensüüm, mis konverteerib inaktiivse kortisooni kortisooliks) aktiivsust. Vajalik võib olla asendusravi glükokortikoidiga. Somatropiinravi alustamine patsientidel, kes saavad asendusravi glükokortikoididega, võib viia kortisooli puuduse ilminguteni. Vajalik võib olla kohandada glükokortikoidi annust (vt lõik 4.5).

Kasutamine koos suukaudse östrogeenraviga

Kui somatropiini kasutav naine alustab suukaudset östrogeenravi, võib olla vajalik suurendada somatropiini annust, et IGF-1 tase seerumis püsiks vanusele vastavas normivahemikus. Vastupidisel juhul, kui somatropiini kasutav naine lõpetab suukaudse östrogeenravi, võib olla vajalik vähendada somatropiini annust, et ära hoida kasvuhormooni liia ja/või kõrvaltoimete tekkimist (vt lõik 4.5).

Üldine

Lipoatroofia tekke vältimiseks tuleb süstekohta pidevalt muuta.

Täiskasvanutel on kasvuhormooni puudus eluaegne seisund ning seetõttu peab ka ravi olema vastav, kuid praeguseks ajaks on üle 60-aastaste patsientide ravi ja pikaajalise ravi kohta vähe kogemusi.

Abiained

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne ravi glükokortikoididega vähendab somatropiini sisaldavate ravimite kasvu soodustavat toimet. Adrenokortikotroopse hormooni (AKTH) puudulikkusega patsientidel tuleb glükokortikoidasendusravi annust hoolikalt kohandada, et vältida inhibeerivat toimet kasvuhormoonile.

Kasvuhormoon pidurdab kortisooni konversiooni kortisooliks ja võib seega ilmsiks tuua eelnevalt tuvastamata tsentraalse hüpoadrenalismi või muuta glükokortikoidide väikesed asendusraviannused ebaefektiivseks (vt lõik 4.4).

Suukaudsel östrogeenasendusravil olevad naised võivad ravieesmärgi saavutamiseks vajada kasvuhormooni suuremat annust (vt lõik 4.4).

Kasvuhormooni puudusega täiskasvanutel läbiviidud koostoimeuuringu andmed näitavad, et somatropiini manustamine võib suurendada tsütokroom P450 isoensüümide poolt metaboliseeritavate ühendite kliirensit. Tsütokroom P450 3A4 poolt metaboliseeritavate ühendite (nt suguhormoonid, kortikosteroidid, krambivastased ained ja tsüklosporiin) kliirens võib eriti suureneda, mille tulemuseks on nende ühendite madalamad plasmatasemed. Selle kliinilist tähtsust ei teata.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad kliinilised andmed eksponeeritud raseduste kohta. Loomadel somatropiini sisaldavate preparaatidega läbi viidud reproduktiivsuse uuringud ei tõestanud embrüol või lootel tekkivate kõrvaltoimete riski suurenemist (vt lõik 5.3). Siiski ei ole soovitatav kasutada somatropiini sisaldavaid preparaate raseduse ajal ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Rinnaga toitvatel naistel ei ole somatropiiniga kliinilisi uuringuid läbi viidud. Ei ole teada, kas somatropiin eritub inimese rinnapiima. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, kui somatropiini manustatakse rinnaga toitvatele naistele.

Fertiilsus

Mittekliinilised toksilisuse uuringud näitasid, et rekombinantne inimese kasvuhormoon ei põhjustanud kõrvaltoimeid isas- ega emaslooma fertiilsusele (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Somatropiini sisaldavad ravimid ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kuni 10% patsientidest võib esineda punetust ja sügelemist süstekohal.

Vedeliku retentsioon on täiskasvanute kasvuhormooniga asendusravi korral oodatav kõrvaltoime. Tursed, liigeste turse, artralgiad, müalgiad ja paresteesiad võivad olla vedelikupeetuse kliinilisteks ilminguteks. Need sümptomid/nähud harilikult mööduvad ja on annusest sõltuvad.

Kasvuhormooni puudusega täiskasvanud patsientidel, kellel diagnoositi kasvuhormooni puudus lapseeas, täheldati kõrvaltoimete esinemist harvem kui nendel, kelle kasvuhormooni puudus ilmnes täiskasvanueas.

Väiksel protsendil patsientidest võivad moodustuda somatropiinivastased antikehad; nende antikehade seondumisvõime on olnud madal ja neid ei ole seostatud kasvu aeglustumisega, v.a geeni deletsioonidega patsientidel. Väga harvadel juhtudel, kui lühike kasv on seotud kasvuhormooni

geenikompleksi deletsiooniga, võib ravi kasvuhormooniga esile kutsuda kasvukiirust vähendavate antikehade tekke.

Väikesel arvul kasvuhormooni puudusega patsientidel on teatatud leukeemiast, mõned neist patsientidest on saanud somatropiinravi. Siiski puuduvad tõendid, et leukeemia esinemissagedus oleks suurenenud kasvuhormooni saavatel isikutel, kellel puuduvad soodustavad tegurid.

Siin ja edaspidi kasutatud esinemissageduste terminoloogia on määratletud järgnevalt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Väga harv

Esinemissagedus

klass

 

 

 

teadmata

Närvisüsteemi

Peavalu

Idiopaatiline

 

 

häired

(isoleeritud),

intrakraniaalne

 

 

 

karpaalkanali

hüpertensioon

 

 

 

sündroom

(healoomuline

 

 

 

(täiskasvanutel)

intrakraniaalne

 

 

 

 

hüpertensioon),

 

 

 

 

karpaalkanali

 

 

 

 

sündroom (lastel)

 

 

Lihas-skeleti ja

 

 

Reieluupea

 

sidekoe

 

 

epifüüsi nihestus

 

kahjustused

 

 

(Epiphysiolysis

 

 

 

 

capitis femoris)

 

 

 

 

või reieluupea

 

 

 

 

avaskulaarne

 

 

 

 

nekroos

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

Paiksed ja

häired

 

 

 

generaliseerunud

 

 

 

 

ülitundlikkus-

 

 

 

 

reaktsioonid

Endokriinsüsteemi

 

 

Hüpotüroidism

 

häired

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

Täiskasvanutel:

Lastel: Vedeliku

 

Insuliinresistentsus,

toitumishäired

Vedeliku

retentsioon:

 

mille tulemusena

 

retentsioon:

perifeersed tursed,

 

võib kujuneda

 

perifeersed

jäikus, artralgia,

 

hüperinsulinism ja

 

tursed, jäikus,

müalgia,

 

harvadel juhtudel

 

artralgia,

paresteesia

 

hüperglükeemia

 

müalgia,

 

 

 

 

paresteesia

 

 

 

Reproduktiivse

 

Günekomastia

 

 

süsteemi ja

 

 

 

 

rinnanäärme häired

 

 

 

 

Üldised häired ja

Süstekoha

 

 

 

manustamiskoha

reaktsioonid:

 

 

 

reaktsioonid

lokaalne

 

 

 

 

lipoatroofia,

 

 

 

 

mida saab

 

 

 

 

vältida erinevaid

 

 

 

 

süstekohti

 

 

 

 

kasutades

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

 

Pankreatiit

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Soovitatud annuste ületamine võib põhjustada kõrvaltoimeid. Üleannus võib põhjustada hüpoglükeemiat koos sellele järgneva hüperglükeemiaga. Somatropiini üleannus võib tõenäoliselt põhjustada vedeliku retentsiooni ilminguid.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Hüpofüüsi eessagara hormoonid ja nende analoogid, ATC-kood: H01AC01

Saizen sisaldab rekombinantset inimese kasvuhormooni, mis on toodetud imetajate geneetiliselt muundatud rakkudel.

See on 191 aminohappest koosnev peptiid, mis on aminohapete järjestuselt ja sisalduselt, peptiidikaardi, isolektrilise punkti, molekulmassi, isomeerse struktuuri ning bioloogilise toime osas identne inimese hüpofüüsis toodetava kasvuhormooniga.

Kasvuhormooni sünteesitakse näriliste transformeeritud rakuliinis, mida on modifitseeritud hüpofüüsi kasvuhormooni geeni lisamisega.

Saizen on anaboolne ja antikataboolne ravim, mis lisaks kasvule avaldatavale toimele mõjutab ka organismi koostist ja metabolismi. Ta toimib retseptoritele, mida esineb erinevatel rakutüüpidel, sealhulgas müotsüütidel, hepatotsüütidel, adipotsüütidel, lümfotsüütidel ja vereloomekoe rakkudel. Mõned (kuid mitte kõik) tema toimetest on vahendatud ühe teise klassi hormoonide, somatomediinide (IGF-1 ja IGF-2), poolt.

Sõltuvalt annusest kutsub Saizen esile IGF-1, IGFBP-3, esterdamata rasvhapete ja glütserooli kontsentratsiooni tõusu, vereseerumi uurea taseme languse ning lämmastiku, naatriumi ja kaaliumi renaalse eritumise vähenemise. Kasvuhormooni kõrgenenud seerumitaseme püsimise aeg võib määrata kujuneva toime tugevuse. Suurte annuste kasutamisel võib esineda toime suhteline küllastumine. See ei ole glükeemia ja C-peptiidi uriiniga eritumise põhjuseks, mis suurenevad märkimisväärselt suurte annuste korral (20 mg).

Randomiseeritud kliinilises uuringus, milles puberteedieelseid üsasisese kasvupeetusega lühikesi lapsi raviti 3 aastat annusega 0,067 mg/kg/päevas, suurenes keskmine kasv +1,8 pikkus-SDS võrra. Lastel, kelle ravi kestis vähem kui 3 aastat, kadus osa raviefektist, kuid siiski saavutasid need patsiendid olulise tõusu kasvus, mis ulatus +0,7 pikkus-SDS-ni lõplikus pikkuses (p<0,01 võrreldes ravi algusega). Patsientidel, keda raviti pärast vaatlusperioodi ka teist korda, saavutati kasvu suurenemine +1,3 pikkus-SDS-i (p=0,001 võrreldes ravi algusega) lõplikus pikkuses. (Keskmine ravi kogukestus selles rühmas oli 6,1 aastat). Selles rühmas oli pikkus-SDS-ide suurenemine (+1,3 ± 1,1) lõplikus pikkuses oluliselt (p<0,05) erinev pikkus-SDS-ide suurenemisest esimeses rühmas (+ 0,7 ± 0,8), kes said ravi keskmiselt ainult 3,0 aastat.

Teine kliiniline uuring uuris 4 aasta jooksul 2 erinevat annustamisskeemi. Ühte rühma raviti annusega 0,067 mg/kg/päevas 2 aasta jooksul ja seejärel vaadeldi ilma ravita 2 aasta jooksul. Teine rühm sai ravi annustega 0,067 mg/kg/päevas 1. ja 3. aastal ja ei saanud ravi 2. ja 4. aastal. Mõlema ravi puhul saadi kumulatiivseks manustatud annuseks 0,033 mg/kg/päevas 4 aasta jooksul. Mõlemas rühmas saavutati võrreldav kasvu kiirenemine ja oluline suurenemine (vastavalt +1,55; p<0,0001 ja +1,43; p=0,0001) pikkus-SDS-des 4-aastase raviperioodi lõpuks. Pikaajalise ravi kohta ohutusandmed siiani puuduvad.

Farmakokineetilised omadused

Saizen’i farmakokineetika on vähemalt kuni annusteni 8 RÜ (2,67 mg) lineaarne. Suuremate annuste (60 RÜ/20 mg) korral võib farmakokineetika olla teataval määral mittelineaarne, kuid kliinilist tähtsust sellel ei ole.

Intravenoossel manustamisel tervetele vabatahtlikele oli ravimi jaotusruumala püsiseisundi tingimustes ligikaudu 7 l, totaalne metaboolne kliirens ligikaudu 15 l/h (renaalne kliirens ei olnud aga arvestamisväärne) ning ravimi eliminatsiooni poolväärtusaeg oli 20...35 minutit.

Saizen’i ühekordse annuse subkutaanse või intramuskulaarse manustamise korral oli näiv terminaalne poolväärtusaeg tunduvalt pikem – ligikaudu 2...4 tundi. See on arvatavasti tingitud limiteerivast imendumisprotsessist.

Absoluutne biosaadavus on mõlema manustamisviisi korral 70...90%.

Kasvuhormooni maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis kujuneb ligikaudu 4 tunni jooksul ning kasvuhormooni taseme algväärtused taastuvad 24 tunni jooksul. Seega ei toimu korduva manustamise korral kasvuhormooni kumulatsiooni organismis.

Saizen’i süstelahused (5,83 ja 8 mg/ml), manustatuna naha alla on näidanud bioekvivalentsust 8 mg külmkuivatatud ravimvormi suhtes.

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientidel teadaolevalt väheneb somatropiini kliirens, kuid selle leiu kliiniline tähtsus on teadmata.

Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud kasvupeetusega prepuberteediealiste laste puhul on soovitatav spetsiifiline annustamine (vt lõik 4.2).

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientidel teadaolevalt väheneb somatropiini kliirens. Siiski, kuna Saizen’it ei ole uuritud maksakahjustusega patsientidel, on selle leiu kliiniline tähtsus teadmata.

Prekliinilised ohutusandmed

Saizen’i süstelahuse paikne talutavus oli hea ning sobiv subkutaanseks manustamiseks, kui seda süstiti katseloomadele kontsentratsioonis 8 mg/ml ja mahus 1 ml/koht.

Farmakoloogilise ohutuse, ühekordse ja korduvtoksilisuse ning genotoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Formaalseid kartsinogeensuse uuringuid ei ole läbi viidud. See on õigustatud, arvestades ravimi toimeaine valgulist iseloomu ja genotoksilisuse uuringu negatiivset tulemust. Rekombinantse inimese kasvuhormooni potentsiaalseid toimeid olemasolevate kasvajate kasvule on hinnatud in vitro ja in vivo uuringutes, mis näitasid, et rekombinantne inimese kasvuhormoon eeldatavalt ei põhjusta ega stimuleeri patsientidel kasvajaid. Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes ei täheldatud kahjulikke toimeid lootele ega nõrgenenud viljakust; seda hoolimata sellest, et kasutati annuseid, mis põhjustasid farmakoloogilist toimet kasvule.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Sahharoos

Poloksameer 188

Fenool

Sidrunhape (pH kohandamiseks)

Naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks)

Süstevesi

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Kõlblikkusaeg

18 kuud.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline ja mikrobioloogiline stabiilsus on tõestatud kokku 28 päeva jooksul temperatuuril 2°C kuni 8°C, millest kuni 7 päeva võib olla temperatuuril kuni 25°C.

Sellest erinevate säilitamisaegade ning -tingimuste eest vastutab kasutaja.

Säilitamise eritingimused

Kasutamata Saizen’i kolbampulli hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast esimest süstet tuleb Saizen’i kolbampulli, easypod automaatsüstalt, mis sisaldab Saizen’i kolbampulli või aluetta pensüstlit, mis sisaldab Saizen’i kolbampulli, hoida külmkapis (2°C…8°C) maksimaalselt 28 päeva, millest kuni 7 päeva võib olla väljaspool külmkappi temperatuuril kuni 25°C (vt lõik 6.3). Kui seda on hoitud väljaspool külmkappi kuni 7 päeva, tuleb Saizen’i kolbampull asetada tagasi külmkappi ja kasutada ära 28 päeva jooksul pärast esimest süstet.

Kasutades easypod automaatsüstalt või aluetta pensüstlit, hoitakse kolbampulli seadmes. Cool.click nõelavaba automaatsüstalt tuleb hoida väljaspool külmkappi alati Saizen’i kolbampullist eraldi. Kasutatud kolbampulli tuleb hoida valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Mahuti on värvitust I tüüpi klaasist kolbampull, mille kork koosneb bromobutüülkummist kolvi korgist ja alumiiniumist lainelisest kattest, millel on bromobutüülkummist üksiktahveldis. Saizen 8 mg/ml süstelahus on saadaval järgmistes pakendites:

Pakend 1 kolbampulliga, mis sisaldab 1,5 ml lahust (12 mg somatropiini).

Pakend 5 kolbampulliga, iga kolbampull sisaldab 1,5 ml lahust (12 mg somatropiini). Pakend 1 kolbampulliga, mis sisaldab 2,5 ml lahust (20 mg somatropiini).

Pakend 5 kolbampulliga, iga kolbampull sisaldab 2,5 ml lahust (20 mg somatropiini).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kolbampull, mis sisaldab Saizen 8 mg/ml süstelahust, on mõeldud kasutamiseks ainult koos cool.click nõelavaba automaatsüstlaga, easypod automaatsüstlaga või aluetta pensüstlitega.

Aluetta pensüstlid ja Saizen’i kolbampullid on saadaval erinevates annustes. Igal aluetta pensüstlil on värvikood ning seda tohib kasutada üksnes vastava värvikoodiga Saizen’i kolbampulliga, et manustada õige annus. Aluetta pensüstlit „12“ (punane) tuleb kasutada koos kolbampulliga, mis sisaldab 12 mg somatropiini (punane). Aluetta pensüstlit „20“ (kollane) tuleb kasutada koos kolbampulliga, mis sisaldab 20 mg somatropiini (kollane).

Kolbampulli sisaldavate süstalde säilitamine vt lõik 6.4.

Süstelahus peab olema selge kuni kergelt opalestseeruv, selles ei tohi olla tahkeid osakesi ega nähtavaid riknemise märke. Kui lahus sisaldab osakesi, ei tohi seda süstida.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Merck Serono S.p.A.

Via Casilina 125

I-00176 Roma

Itaalia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.05.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.09.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2018