Targinact - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (20mg +10mg)

ATC Kood: N02AA55
Toimeaine: oksükodoon +naloksoon
Tootja: MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.

Artikli sisukord

TARGINACT
toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (20mg +10mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Targinact, 5 mg/2,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 10 mg/5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 20 mg/10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 40 mg/20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Oksükodoonvesinikkloriid, naloksoonvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Targinact ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Targinact’i võtmist
 3. Kuidas Targinact’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Targinact’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Targinact ja milleks seda kasutatakse

Targinact on toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, mis tähendab, et selle toimeained vabanevad pikema aja jooksul. Toime kestab 12 tundi.

Need tabletid on ette nähtud ainult täiskasvanutele.

Valuvaigistav toime

Targinact on teile määratud tugeva valu raviks, mis allub ainult opioidvaluvaigistitele. Naloksoonvesinikkloriid on ravimisse lisatud selleks, et vähendada kõhukinnisuse teket.

Kuidas need tabletid toimivad valuvaigistina

Need tabletid sisaldavad kahte toimeainet: oksükodoonvesinikkloriidi ja naloksoonvesinikkloriidi. Oksükodoonvesinikkloriid on opioidide rühma kuuluv tugev analgeetikum (valuvaigisti), mis vastutab Targinact’i valuvaigistava toime eest. Targinact’i teine toimeaine, naloksoonvesinikkloriid on kõhukinnisuse tekke takistamiseks. Opioidvaluvaigistitega ravimisel on tüüpiliseks kõrvaltoimeks soolefunktsiooni häire (nt kõhukinnisus).

Rahutute jalgade sündroom

Targinact on teile arsti poolt määratud raske või väga raske rahutute jalgade sündroomi raviks teise rea ravimina - see tähendab, et seda ravimit kasutatakse inimestel, kellel ravi dopamiini sisaldavate ravimitega ei andnud tulemusi. Rahutute jalgade sündroom tähendab, et inimesel on jäsemetes ebamugavustunne, mis avaldub niipea kui ta istub või pikali heidab. Ebamugavustunde vähendamiseks tekib vastupandamatu vajadus liigutada jalgu, mõnikord käsi või teisi kehaosi, mis leevendab sümptomeid. See haigus muudab rahulikult istumise ja lamamise väga keeruliseks. Kõhukinnisusega võitlemiseks on ravimi koostisse lisatud naloksoonvesinikkloriid.

Kuidas need tabletid toimivad rahutute jalgade sündroomi korral

Need tabletid aitavad leevendada ebamugavustunnet ja seeläbi vähendab vajadust jäsemeid liigutada.

Targinact sisaldab ka teist toimeainet - naloksoonvesinikkloriidi - mis vähendab kõhukinnisust. Soolte funktsionaalsed häired (nagu kõhukinnisus) on opioidravi tüüpiline kõrvaltoime.

Mida on vaja teada enne Targinact’i võtmist

Ärge võtke Targinact’i:

 • kui olete oksükodoonvesinikkloriidi, naloksoonvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui te ei suuda hingamise abil varustada oma verd piisavalt hapnikuga ja vabaneda organismis toodetud süsihappegaasist (hingamise pärssimine),
 • kui teil on raske kopsuhaigus, millega kaasneb hingamisteede kitsenemine (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK),
 • kui teil on seisund, mida tuntakse cor pulmonale nime all. Selle seisundi korral laieneb südame parem pool, sest kopsusisestes veresoontes on rõhk suurenenud (nt KOK tulemusel vt eespool),
 • kui teil on raske bronhiaalastma,
 • kui teil on paralüütiline iileus (soolesulguse vorm), mille põhjuseks ei ole opioidide kasutamine,
 • kui teil on mõõdukas kuni raske maksafunktsiooni kahjustus.

Lisaks rahutute jalgade sündroomi korral:

 • kui te olete varem opioide kuritarvitanud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Targinact’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te olete eakas või nõrgestatud patsient,
 • kui teil on paralüütiline iileus (soolesulguse vorm), mille põhjuseks on opioidide kasutamine,
 • kui teil on neerukahjustus,
 • kui teil on kerge maksakahjustus,
 • kui teil on raske kopsukahjustus (st vähenenud hingamismaht),
 • kui teil on haigus, mille korral teil esineb öösiti sagedasi hingamispause, mille tõttu te olete päeval väga unine (uneapnoe),
 • kui teil on müksödeem (kilpnäärme häire, millega kaasneb naha kuivus, külmus ja turse, mis esineb näol ja jäsemetel),
 • kui teie kilpnääre ei tooda piisavalt hormoone (kilpnäärme alatalitlus ehk hüpotüreoidism),
 • kui teie neerupealised ei tooda piisavalt hormoone (neerupealiste puudulikkus ehk Addisoni tõbi),
 • kui teil on vaimuhaigus, millega kaasneb (osaline) reaalsustunde kadu (psühhoos), kui see on põhjustatud alkoholist või teistest mõnuainetest (narkootikumidest tingitud psühhoos),
 • kui teil on probleeme sapikividega,
 • kui teie eesnääre on ebanormaalselt suurenenud (eesnäärme hüpertroofia),
 • kui teil on alkoholism või delirium tremens,
 • kui teil on kõhunäärme põletik (pankreatiit),
 • kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon),
 • kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon),
 • kui teil juba on mõni südameveresoonkonna haigus,
 • kui teil on peavigastus (koljusisese rõhu suurenemise riski tõttu),
 • kui teil on epilepsia või kui teil on kalduvus krampide tekkeks,
 • kui te võtate ka MAO inhibiitoreid (kasutatakse Parkinsoni tõve või depressiooni raviks), nt ravimid, mis sisaldavad tranüültsüpromiini, fenelsiini, isokarboksasiidi, moklobemiidi ja linesoliidi,
 • kui teil esineb unisust või ootamatu uinumise episoode.

Rääkige oma arstile, kui midage eelnevast on teie puhul kehtinud kunagi minevikus. Rääkige oma arstile ka sellest, kui teil tekib mõni ülalnimetatud häiretest nende tablettide võtmise ajal. Opioidi

üleannustamise kõige tõsisem tagajärg on hingamise pärssimine (aeglane ja pealiskaudne hingamine). See võib põhjustada ka hapniku taseme langemist, mille tagajärjel te võite minestada, jne.

Te peate neelama toimeainet prolongeeritult vabastava tableti alla tervena, et te ei kahjustaks oksükodoonvesinikkloriidi aeglast vabanemist toimeainet prolongeeritult vabastavast tabletist. Ärge murdke, närige ega purustage tablette. Kui te neelate tablette pärast poolitamist, närimist või purustamist, võib see viia oksükodoonvesinikkloriidi imendumiseni potentsiaalselt surmavas annuses (vt lõik 3 „Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud“).

Kui teil tekib ravi algul tugev kõhulahtisus, võib see olla tingitud naloksooni toimest. See võib olla märgiks, et soolestiku funktsioon normaliseerub. Selline kõhulahtisus võib kesta esimese

3…5 ravipäeva jooksul. Palun pöörduge oma arsti poole, kui kõhulahtisus kestab kauem kui 3…5 päeva või annab teile põhjust muretsemiseks.

Kui te olete kasutanud mingit muud opioidi, võivad teil Targinact-ravile üleminekul algul esineda ärajätusümptomid, nt rahutus, higistamishood ja lihasvalu. Kui teil tekivad sellised sümptomid, võite te vajada erilist jälgimist oma arsti juures.

Pikaajalisel kasutamisel võib teil nende tablettide suhtes kujuneda tolerantsus. See tähendab, et te vajate soovitud toime saavutamiseks suuremaid annuseid. Samuti võib pikaajaline kasutamine viia füüsilise sõltuvuse tekkeni. Kui ravi lõpetatakse liiga järsku, võivad tekkida ärajätusümptomid (rahutus, higistamishood, lihasvalu). Kui te ei vaja enam ravi, peate vähendama ööpäevast annust järk-järgult ja vastavalt oma arsti nõuannetele.

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriidil on samasugune kuritarvitamise profiil kui teistel tugevatel opioididel (tugevatel valuvaigistitel). Võimalik on psühholoogilise sõltuvuse teke. Patsiendid, kes praegu või varem on kuritarvitanud alkoholi, mõnuaineid või ravimeid, peavad vältima oksükodoonvesinikkloriidi sisaldavate ravimite kasutamist.

Teatage oma arstile, kui teil on vähktõbi koos kõhukelme metastaasidega või seedetrakti ja väikevaagna piirkonna vähktõve korral algav soolte obstruktsioon (soolte ummistumine). Kui teile on tarvis teha operatsioon, rääkige palun oma arstile, et te võtate Targinact’i.

Sarnaselt teistele opioididele võib oksükodoon mõjutada organismis hormoonide tavapärast tootmist (nt kortisool või suguhormoonid), eriti kui te olete võtnud suuri annuseid pikema aja jooksul. Kui teil tekivad sümptomid, mis jäävad püsima, nagu iiveldus või oksendamine, söögiisu kaotus, väsimus, nõrkus, pearinglus, menstruaaltsükli muutused, impotentsus, viljatus või vähenenud suguiha, pidage nõu oma arstiga, sest ta võib soovida kontrollida teie hormoonide tasemeid.

Te võite oma väljaheites märgata toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide jääke. Ärge laske ennast sellest häirida, sest toimeained (oksükodoonvesinikkloriid ja naloksoonvesinikkloriid) on juba vabanenud maos ja sooltes ning imendunud teie organismi.

Targinact’i vale kasutamine

Need tabletid ei sobi ärajätusümptomite raviks.

Targinact’i ei tohi kunagi kuritarvitada, eriti juhul kui teil on ravimsõltuvus. Kui teil on sõltuvus sellistest ainetest nagu heroiin, morfiin või metadoon, tekivad teil nende tablettide kuritarvitamisel tõenäoliselt rasked ärajätusümptomid, sest need sisaldavad toimeainet naloksooni. Olemasolevad ärajätusümptomid võivad halveneda.

Ärge kuritarvitage kunagi neid tablette niimoodi, et lahustate need ja süstite (nt veresoonde). Need sisaldavad aineid, eriti talki, mis võib põhjustada lokaalset kudede hävimist (nekroosi) ja muutusi kopsukoes (kopsugranuloom). Selline kuritarvitamine võib teile tuua ka teisi tõsiseid tagajärgi ning isegi lõppeda surmaga.

Targinact’i kasutamisel võib dopingukontrolli analüüsi vastus olla positiivne.

Targinact’i kasutamine dopinguainena võib ohustada tervist.

Muud ravimid ja Targinact

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Opioidide (sh oksükodoonvesinikkloriidi) samaaegne kasutamine rahustitega (nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid) suurendab riski uimasuse, hingamisraskuse (respiratoorne depressioon) ja kooma tekkeks ning võib olla eluohtlik. Seetõttu on samaaegset kasutamist lubatud kaaluda üksnes juhul, kui teisi ravivõimalusi ei saa kasutada.

Kui arst on teile siiski määranud Targinact’i koos rahustiga, siis ta peab piirama samaaegse ravi annuseid ja kestust.

Palun rääkige oma arstile kõigist rahustitest, mida te võtate, ning järgige hoolikalt arstilt saadud annustamissoovitusi. Võib olla abiks, kui informeerite sõpru või sugulasi, et nad oleksid teadlikud eespool loetletud nähtudest ja sümptomitest. Selliste sümptomite tekkimisel võtke ühendust oma arstiga. Sellised rahustid või sarnased ravimid on näiteks:

 • teised tugevad valuvaigistid (opioidid);
 • uneravimid ja trankvillisaatorid (rahustid, sh bensodiasepiinid, uinutid, anksiolüütikumid);
 • depressioonivastased ravimid;
 • ravimid, mida kasutatakse allergiate, merehaiguse või iivelduse raviks (antihistamiinikumid või antiemeetikumid);
 • psühhiaatrilisi või vaimse seisundi häireid korrigeerivad ravimid (antipsühhootikumid, sh fenotiasiinid ja neuroleptikumid).

Kui te võtate neid tablette samal ajal teiste ravimitega, võib nende tablettide või teiste ravimite toime muutuda, nagu allpool kirjeldatud. Rääkige oma arstile, kui te võtate:

 • ravimeid, mis vähendavad vere hüübimisvõimet (kumariini derivaadid), hüübimisaeg võib kiireneda või aeglustuda;
 • makroliidantibiootikume (nagu klaritromütsiin, erütromütsiin või telitromütsiin);
 • asooltüüpi seenevastaseid ravimeid (nagu ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool või posakonasool);
 • spetsiifilist tüüpi ravimeid, mida nimetatakse proteaasi inhibiitoriteks (kasutatakse HIV ravis; näiteks ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir või sakvinaviir);
 • tsimetidiini (maohaavandite, seedehäirete või kõrvetiste raviks);
 • rifampitsiini (kasutatakse tuberkuloosi ravis);
 • karbamasepiini (kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ravis ning teatud tüüpi valu korral);
 • fenütoiini (kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ravis);
 • taimset ravimit, mida nimetatakse naistepuna ürdiks (Hypericum perforatum);
 • kinidiini (ebaregulaarse südamerütmi vastane ravim).

Targinact’i ja paratsetamooli, atsetüülsalitsüülhappe või naltreksooni vahel ei ole oodata mingeid koostoimeid.

Targinact koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kui te joote Targinact’i võtmise ajal alkoholi, võite te tunda ennast rohkem unisemalt või suureneb tõsiste kõrvaltoimete (nagu pindmine hingamine koos hingamisseisaku ja teadvusekaoga) tekkerisk. Soovitatav on Targinact’i võtmise ajal alkoholi mitte juua.

Nende tablettide võtmise ajal peaksite vältima greipfruudi mahla joomist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Raseduse ajal tuleb nende tablettide kasutamist vältida nii palju kui võimalik. Kui raseduse ajal kasutada oksükodoonvesinikkloriidi pikema aja jooksul, võib see viia ärajätusümptomite tekkeni vastsündinutel. Kui oksükodoonvesinikkloriidi manustati sünnituse ajal, võib vastsündinul tekkida hingamise depressioon (aeglane ja pinnapealne hingamine).

Imetamine

Ravi ajal nende tablettidega tuleb rinnaga toitmine katkestada. Oksükodoonvesinikkloriid imendub rinnapiima. Ei ole teada, kas naloksoonvesinikkloriid samuti imendub rinnapiima. Seetõttu ei saa välistada ohtu rinnaga toidetavale lapsele, eriti pärast seda kui manustatud on Targinact’i mitmeid annuseid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Targinact võib mõjutada teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Eriti tõenäoline on see ravi alustamisel Targinact’iga, pärast annuse suurendamist või pärast ületulekut teiselt ravimilt. Kõrvaltoimed siiski kaovad pärast seda, kui te olete saavutanud stabiilse Targinact’i annuse.

Targinact’i on seostatud unisuse ja ootamatu uinumise episoodidega. Kui teil esineb selliseid kõrvaltoimeid, siis te ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega. Kui see kehtib teie kohta, siis rääkige sellest oma arstile.

Küsige oma arstilt, kas te võite juhtida autot või käsitseda masinaid.

Targinact sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne nende tablettide võtmist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Targinact’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Targinact on toimeainet prolongeeritult vabastav tablett. See tähendab, et toimeaine vabaneb tabletist pikema aja jooksul. Ravimi toime püsib 12 tundi.

Te peate neelama toimeainet prolongeeritult vabastava tableti alla tervena, et te ei kahjustaks oksükodoonvesinikkloriidi aeglast vabanemist toimeainet prolongeeritult vabastavast tabletist. Ärge murdke, närige ega purustage tablette. Kui te neelate tablette pärast murdmist, närimist või purustamist, võib see viia oksükodoonvesinikkloriidi imendumiseni potentsiaalselt surmavas annuses (vt lõik 3 „Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud“).

Kui teie arst ei ole määranud teisiti, on tavaline annus:

Valuravi

Täiskasvanud

Tavaline algannus on 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi / 5 mg naloksoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastava tabletina iga 12 tunni järel.

Teie arst otsustab, mitu tabletti te peate iga päev võtma ja kuidas ööpäevane koguannus hommikuseks ja õhtuseks annuseks jagada. Vajadusel otsustab teie arst ka ravi jooksul annust kohandada. Teie annust kohandatakse vastavalt teie valu tasemele ja individuaalsele tundlikkusele. Teile peab manustama väikseima annuse, mis on vajalik valu leevendamiseks. Kui te olete juba saanud ravi opioididega, võib ravi Targinact’iga alustada suuremate annustega.

Maksimaalne ööpäevane annus on 160 mg oksükodoonvesinikkloriidi ja 80 mg naloksoonvesinikkloriidi. Kui te vajate suuremat annust, võib arst teile anda lisaks oksükodoonvesinikkloriidi ilma naloksoonvesinikkloriidita. Siiski ei tohi oksükodoonvesinikkloriidi maksimaalne ööpäevane annus ületada 400 mg. Kui lisaks manustatakse oksükodoonvesinikkloriidi ilma täiendava naloksoonvesinikkloriidita, võib see vähendada naloksoonvesinikkloriidi soodsat toimet soolestiku tegevusele.

Kui te olete nendelt tablettidelt üle läinud teisele opioidvaluvaigistile, halveneb arvatavasti teie soolestiku funktsioon.

Kui te tunnete kahe Targinact’i annuse vahel valu, võite te vajada kiiretoimelist valuvaigistit. Targinact ei sobi selleks. Sel juhul rääkige palun oma arstiga.

Kui teil on tunne, et nende tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rahutute jalgade sündroomi ravi

Täiskasvanud

Tavaline algannus on 5 mg oksükodoonvesinikkloriidi / 2,5 mg naloksoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidena iga 12 tunni järel.

Teie arst otsustab, mitu Targinact’i tabletti te peate iga päev võtma ja kuidas ööpäevane koguannus hommikuseks ja õhtuseks annuseks jagada. Vajadusel otsustab ta ka ravi jooksul annust kohandada. Teie annust kohandatakse vastavalt teie individuaalsele tundlikkusele. Teile peab manustama väikseima annuse, mis on vajalik rahutute jalgade sündroomi leevendamiseks.

Kui teil on tunne, et Targinact’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Maksimaalne ööpäevane annus on 60 mg oksükodoonvesinikkloriidi ja 30 mg naloksoonvesinikkloriidi.

Valuravi ja rahutute jalgade sündroomi ravi

Eakad patsiendid

Normaalse neeru- ja/või maksafunktsiooniga eakatel patsientidel ei ole annust üldiselt vaja kohandada.

Maksa- või neerukahjustus

Kui teil on neerufunktsiooni kahjustus või kerge maksafunktsiooni kahjustus, kirjutab teie raviarst teile need tabletid välja erilise ettevaatusega. Kui teil on mõõdukas kuni raske maksafunktsiooni kahjustus, ei tohi te neid tablette kasutada (vt ka lõik 2 „Ärge võtke Targinact’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid

Targinact’i ei ole veel uuritud lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Selle ohutus ja efektiivsus ei ole lastel ja noorukitel tõestatud. Sel põhjusel ei ole Targinact’i lastel ja alla 18-aastastel noorukitel soovitatav kasutada.

Manustamisviis

Suukaudne.

Neelake need tabletid alla tervelt (ilma närimata), koos piisava koguse vedelikuga (½ klaasi vett). Te võite toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võtta koos toiduga või ilma. Võtke neid tablette iga 12 tunni järel, vastavalt fikseeritud ajakavale (nt kell 8 hommikul ja kell 8 õhtul). Ärge murdke, närige ega purustage toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kasutamise kestus

Üldjuhul ei pea te neid tablette võtma kauem, kui püsib vajadus. Kui te saate pikaajalist ravi nende tablettidega, peab arst regulaarselt kontrollima, kas te vajate veel neid tablette.

Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud

Te peate otsekohe teavitama oma arsti, kui te olete võtnud neid tablette rohkem kui teile määratud.

Üleannustamise tagajärjeks võivad olla:

 • kitsenenud pupillid;
 • aeglane ja pinnapealne hingamine (hingamisdepressioon);
 • uimasus kuni teadvuse kaotuseni;
 • madal lihastoonus (hüpotoonia);
 • vähenenud pulsisagedus ja
 • vererõhu langus.

Rasketel juhtudel võivad esineda teadvuskaotus (kooma), vedeliku kogunemine kopsudesse ja vereringe kollaps, mis võivad mõnel juhul lõppeda surmaga.

Te peate vältima olukordi, kus on vajalik suurem valvsus, nagu autojuhtimine.

Kui te unustate Targinact’i võtta

või kui te võtsite teile välja kirjutatust väiksema annuse, ei tunne te võib-olla mingit toimet.

Kui te unustasite annuse võtmata, järgige palun alltoodud juhiseid:

 • Kui teie järgmise tavalise annuseni on jäänud 8 tundi või rohkem: võtke unustatud annus otsekohe sisse ja jätkake oma tavalise annustamisskeemiga.
 • Kui teie järgmise tavalise annuseni on jäänud vähem kui 8 tundi: võtke unustatud annus sisse. Seejärel oodake veel 8 tundi, enne kui võtate järgmise annuse. Püüdke jõuda tagasi oma esialgse annustamise ajakava juurde (nt kell 8 hommikul ja kell 8 õhtul). Ärge võtke rohkem kui üks annus mistahes 8tunnise perioodi jooksul.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Targinact’i võtmise

Ärge lõpetage ravi ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata.

Kui te ei vaja enam edasist ravi, peate te ööpäevast annust järk-järgult vähendama pärast seda, kui olete sellest oma arstiga rääkinud. Sel teel väldite ärajätusümptomite teket, nt rahutust, higistamishooge ja lihasvalusid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tähtsad kõrvaltoimed või nähud, mille suhtes valvel olla, ning mida teha, kui need tekivad:

Kui teil tekib mõni järgmistest olulistes kõrvaltoimetest, pidage otsekohe nõu lähima kättesaadava arstiga.

Opioidi üleannustamisel on peamiseks ohuks aeglane ja pinnapealne hingamine (hingamise depressioon). See tekib enamasti eakatel ja nõrgestatud patsientidel. Tundlikel patsientidel võivad opioidid põhjustada ka tugevat vererõhu langust.

Valuravi patsientidel on esinenud järgmised kõrvaltoimed

 

 

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 

- kõhuvalu

- iiveldus

- ebatavaline nõrkustunne

- kõhukinnisus

- meteorism (kõhugaasid)

- väsimus või kurnatus

- kõhulahtisus

- vähenenud söögiisu või söögiisu

- nahasügelus

- suukuivus

kaotus

- nahareaktsioonid/lööve

- seedehäire

- pearinglus- või pöörlemistunne

- higistamine

- oksendamine

- peavalu

- peapööritus

 

- kuumahood

- unehäired

 

 

- uimasus

 

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

- kõhupuhitus

- südamepekslemine

- vesine nohu

- ebanormaalsed mõtted

- sapikoolikud

- köha

- ärevus

- valu rinnus

- ülitundlikkus/allergilised

- segasus

- üldine halb enesetunne

reaktsioonid

- depressioon

- valu

- kehakaalu vähenemine

- närvilisus

- käte, pahkluude, labajalgade turse

- õnnetusjuhtumitest tingitud

- pigistustunne rinnus,

- kontsentreerumisraskused

vigastused

eriti kui teil juba on

- kõnehäired

- suurenenud urineerimisvajadus

südame isheemiatõbi

- värisemine

- lihaskrambid

- vererõhu langus

- hingamisraskus

- lihastõmblused

- ärajätunähud nagu

- rahutus

- lihasvalu

erutusseisund

- külmavärinad

- nägemise halvenemine

- minestus

- maksaensüümide aktiivsuse tõus

- epileptilised krambid (eriti

- energiapuudus

- vererõhu tõus

epilepsiaga või krampide

- janu

- suguiha vähenemine

eelsoodumusega isikutel)

- maitsetundlikkuse muutus

 

 

 

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 

- pulsisageduse tõus

- hammaste muutused

- kehakaalu suurenemine

- ravimisõltuvus

 

- haigutamine

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- eufooriline tuju

- hallutsinatsioonid

- torkimistunne nahal (surin)

- tugev uimasus

- pindmine hingamine

- röhitsused

- erektsioonihäired

- urineerimisraskused

 

- hirmuunenäod

- agressiivsus

 

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriid, kui seda ei ole kombineeritud naloksoonvesinikkloriidiga, omab teadaolevalt järgmisi erinevaid kõrvaltoimeid:

Oksükodoon võib põhjustada hingamisprobleeme (respiratoorne depressioon), vähendada silma pupilli suurust, põhjustada bronhilihaste ja silelihaste kramplikke kokkutõmbeid ja pärssida köharefleksi.

 

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 

- meeleolu muutused ja

- vähenenud aktiivsus

- raskused urineerimisel

isiksuse muutused (nt

- suurenenud aktiivsus

- luksumine

depressioon, ülim

 

 

õnnetunne)

 

 

 

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 

- vähenenud

- vähenenud valu- või puutetundlikkus

- valusad igemed

kontsentreerumisvõime

- koordinatsioonihäire

- tajuhäired (nt

- migreen

- häälemuutused (düsfoonia)

hallutsinatsioonid,

- suurenenud lihaspinge

- vedeliku peetus

derealisatsioon)

- tahtmatud

- kuulmishäired

- naha õhetus

lihaskokkutõmbed

- haavandid suus

- veetustumine

- seisund, mille korral

- neelamisraskused

- ülierutatus

sooled ei tööta enam

 

- suguhormoonide taseme

nagu peab (soolesulgus)

 

langus, mis võib mõjutada

- naha kuivus

 

sperma teket meestel ja

- ravimitaluvus

 

menstruaaltsüklit naistel

 

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 

- sügelev lööve (urtikaaria)

- suurenenud söögiisu

- igemete veritsemine

- infektsioonid, näiteks

- must (tõrva värvi) väljaheide

 

külmamuhk või herpes

 

 

(mis võib põhjustada

 

 

villide teket suu ümbruses

 

 

või suguelundite

 

 

piirkonnas)

 

 

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- ägedad generaliseerunud

- menstruatsiooni puudumine

- sapivoolu häired

allergilised reaktsioonid

- ärajätusümptomid vastsündinul

- hammaste lagunemine

(anafülaktilised

 

 

reaktsioonid)

 

 

- valutundlikkuse

 

 

suurenemine

 

 

Rahutute jalgade sündroomi ravi saanud patsientidel on esinenud järgmised kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda 1 või rohkemal inimesel 10-st)

- peavalu

- kõhukinnisus

- higistamine

- uimasus

- iiveldus

- väsimus või kurnatus

 

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 

- vähenenud söögiisu kuni

- surin labakätes või -jalgades

- oksendamine

söögiisu kadumiseni

- nägemislangus

- maksaensüümide aktiivsuse

- unehäired

- peapööritus

tõus (alaniinaminotransferaasi

- depressioon

- kuumahood

ja gammaglutamüültrans-

- pearinglus- või

- vererõhu järsk langus

feraasi aktiivsuse tõus)

pöörlemistunne

- vererõhu tõus

- nahasügelus

- keskendumisraskused

- kõhuvalu

- nahareaktsioonid / lööve

- värisemine

- suukuivus

- valu rinnus

 

 

- külmavärinad

 

 

- valu

 

 

- janu

 

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

- vähenenud suguiha

- erektsioonihäired

- labakäte, labajalgade või

- ootamatu uinumise

- ärajätusümptomid, näiteks agiteeritus

pahkluude turse

episoodid

(ärevus)

- õnnetusvigastused

- maitsetundlikkuse

 

 

muutused

 

 

- hingamisraskused

 

 

- kõhugaasid

 

 

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- ülitundlikkus /

- sügav uimasus

- seedehäire

allergilised reaktsioonid

- kõnehäired

- röhitsemine

- mõtlemishäired

- minestamine

- hambakahjustused

- ärevus

- valu rinnus, eriti kui teil on südame

- sapikoolik

- segasus

isheemiatõbi

- lihaskrambid

- närvilisus

- südamepekslemine

- lihastõmblused

- rahutus

- pulsisageduse suurenemine

- lihasvalu

- eufooriline meeleolu

- pindmine hingamine

- urineerimisraskused

- hallutsinatsioonid

- köha

- suurenenud urineerimistung

- hirmuunenäod

- vesine nohu

- üldine halb enesetunne

- epileptilised krambid

- pindmine hingamine

- kehakaalu langus

(eriti epilepsiaga või

- haigutamine

- kehakaalu tõus

krampide

- kõhupuhitus

- ebatavaline nõrkustunne

eelsoodumusega isikutel)

- kõhulahtisus

- energiapuudus

- ravimisõltuvus

- agressiivsus

 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Targinact’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Targinact, 5 mg/2,5 mg:

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ainult pudelid:

Pärast avamist kasutada 6 kuu jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Targinact sisaldab

- Toimeained on: oksükodoonvesinikkloriid ja naloksoonvesinikkloriid Targinact, 5 mg/2,5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 4,5 mg oksükodoonile, ning 2,5 mg naloksoonvesinikkloriidi 2,73 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 2,25 mg naloksoonile.

Targinact, 10 mg/5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 9 mg oksükodoonile, ning 5 mg naloksoonvesinikkloriidi 5,45 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 4,5 mg naloksoonile.

Targinact, 20 mg/10 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 18 mg oksükodoonile, ning 10 mg naloksoonvesinikkloriidi 10,9 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 9 mg naloksoonile.

Targinact, 40 mg/20 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 40 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 36 mg oksükodoonile, ning 20 mg naloksoonvesinikkloriidi 21,8 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 18 mg naloksoonile.

- Teised koostisosad on: Targinact, 5 mg/2,5 mg

Tableti sisu:

Etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat, hüdroksüpropüültselluloos.

Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, briljantsinine FCF (E133).

Targinact, 10 mg/5 mg

Tableti sisu:

Povidoon K30, etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk.

Targinact, 20 mg/10 mg

Tableti sisu:

Povidoon K30, etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, punane raudoksiid (E172).

Targinact, 40 mg/20 mg

Tableti sisu:

Povidoon K30, etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Targinact välja näeb ja pakendi sisu

Targinact, 5 mg/2,5 mg

Sinised piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 9,5 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „5”.

Targinact, 10 mg/5 mg

Valged piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 9,5 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „10”.Targin 5 mg/2,5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> RetardtablettenTarginact 5 mg/2,5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg>Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Таблетка с удължено освобождаванеTarginact 5 mg/ 2.5mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> tablete s produljenim oslobadanjemTarginact 5/2.5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> ∆ισκίο παρατεταµένης αποδέσµενσηςTargin 5/2.5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> Tableta s prodlouženým uvolňovánímTargin 5/2,5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> Retardtabletten Targin

Targinact, 20 mg/10 mg

Roosad piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 9,5 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „20”.

Targinact, 40 mg/20 mg

Kollased piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 14 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „40”.

Need tabletid on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 ja 100 tabletti või lapsekindla korgiga pudelites, mis sisaldavad 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ja tüübid ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Mundipharma Ges.m.b.H Apollogasse 16 – 18 1070 Wien

Austria

Tootjad

Mundipharma GmbH

Mundipharma Str. 2

65549 Limburg (Lahn)

Saksamaa

BARD Pharmaceuticals Ltd.

191 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB40GW

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Belgia

Bulgaaria

Horvaatia

Küpros

Tšehhi Vabariik

Saksamaa

Taani

Eesti

Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg>

 

Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Hispaania

Targin 5/2.5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> Comprimido de liberación

 

prolongada

Soome

Targiniq

Prantsusmaa

Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Comprimé

 

à liberation prolongée

Iirimaa

Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> prolonged-

 

release tablets

Island

Targin

Itaalia

Targin

Läti

Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Ilgstošās

 

darbības tablete

Luksemburg

Targinact-5/2,5 <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40/20>

Holland

Targinact 5 mg/ 2,5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/ 20 mg>, tabletten

 

met verlengde afgifte

Norra

Targiniq

Poola

Targin

Portugal

Targin

Slovakkia

Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Tableta s

 

pred´lženým uvoľňovaním

Sloveenia

Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Tableta s

 

podaljšanim sproščanjem

Rootsi

Targiniq

Ühendkuningriik

Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> prolonged-

 

release tablets

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Targinact, 5 mg/2,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 10 mg/5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 20 mg/10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 40 mg/20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Targinact, 5 mg/2,5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 4,5 mg oksükodoonile ning 2,5 mg naloksoonvesinikkloriidi 2,73 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 2,25 mg naloksoonile.

Targinact, 10 mg/5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 9 mg oksükodoonile ning 5 mg naloksoonvesinikkloriidi 5,45 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 4,5 mg naloksoonile.

Targinact, 20 mg/10 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 18 mg oksükodoonile ning 10 mg naloksoonvesinikkloriidi 10,9 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 9 mg naloksoonile.

Targinact, 40 mg/20 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 40 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 36 mg oksükodoonile ning 20 mg naloksoonvesinikkloriidi 21,8 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 18 mg naloksoonile.

INN. Oxycodonum, naloxonum.

Teadaolevat toimet omav abiaine: Targinact, 5 mg/2,5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 68,2 mg veevaba laktoosi.

Targinact, 10 mg/5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 61,0 mg veevaba laktoosi.

Targinact, 20 mg/10 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 51,8 mg veevaba laktoosi.

Targinact, 40 mg/20 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 103,6 mg veevaba laktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Targinact, 5 mg/2,5 mg

Sinised piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 9,5 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „5”.

Targinact, 10 mg/5 mg

Valged piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 9,5 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „10”.

Targinact, 20 mg/10 mg

Roosad piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 9,5 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „20”.

Targinact, 40 mg/20 mg

Kollased piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 14 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „40”.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Ainult opioidanalgeetikumidele alluv tugev valu täiskasvanutel.

Raske või väga raske idiopaatilise rahutute jalgade sündroomiga patsientide sümptomaatiliseks raviks teise rea preparaadina pärast dopaminergilise ravi ebaõnnestumist.

Naloksoon on kombinatsioonile lisatud opioidravist põhjustatud kõhukinnisuse tekke takistamiseks, blokeerides sooltes oksükodooni lokaalse toime opioidiretseptoritele.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Analgeesia

Targinact’i analgeetiline efektiivsus on võrdne oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastava tableti ravimvormidega.

Annust tuleb kohandada vastavalt valu intensiivsusele ja patsiendi individuaalsele tundlikkusele. Kui ei ole määratud teisiti, on nende tablettide annustamine järgmine:

Täiskasvanud

Opioidravi varem mitte saanud patsientidel on tavaline algannus 10 mg/5 mg oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi 12-tunniste intervallidega.

Et hõlbustada annuse tiitrimist opioidravi alustamisel ja individuaalse annuse kohandamisel, on saadaval nõrgema tugevusega ravimvormid.

Patsientidel, kes juba saavad ravi opioididega, võib ravi alustada suuremate annustega, sõltuvalt nende varasemast kogemusest opioididega.

Nende tablettide maksimaalne ööpäevane annus on 160 mg oksükodoonvesinikkloriidi ja 80 mg naloksoonvesinikkloriidi. Maksimaalne ööpäevane annus on mõeldud eelkõige patsientidele, kes on olnud eelnevalt säilitusravil fikseeritud ööpäevase annusega ning kellel on tekkinud vajadus annuse tõstmiseks. Kui kaalutakse annuse tõstmist, tuleb erilist tähelepanu pöörata neerufunktsiooni kahjustusega ning kerge maksakahjustusega patsientidele. Patsientide puhul, kes vajavad suuremaid annuseid, tuleb kaaluda oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide täiendavat manustamist samade ajavahemike järel, võttes arvesse oksükodoonvesinikkloriidi

toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide maksimaalset ööpäevast annust 400 mg. Oksükodoonvesinikkloriidi lisaannuse korral võib kahjustuda naloksoonvesinikkloriidi kasulik toime soolefunktsioonile.

Pärast ravi täielikku lõpetamist nende tablettidega koos sellele järgneva üleviimisega teisele opioidile on oodata soolefunktsiooni halvenemist.

Mõned patsiendid, kes võtavad neid toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette regulaarselt vastavalt raviskeemile, vajavad läbilöögivalude kontrollimiseks toimeainet kiiresti vabastavaid valuvaigisteid. Targinact on toimeainet prolongeeritult vabastav ravimvorm ja ei sobi seetõttu läbilöögivalude raviks. Läbilöögivalu raviks kasutatav nn hädaabiravimi üksikannus peab olema ligikaudu üks kuuendik vastavast oksükodoonvesinikkloriidi ööpäevasest annusest. Kui hädaabiravimit on vaja kasutada rohkem kui kaks korda ööpäevas, siis on see näidustus annuse suuremaks kohandamisele. Selline kohandamine tuleb läbi viia järk-järgult, suurendades iga 1…2 päeva järel oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi annust 5 mg/2,5 mg kaks korda ööpäevas, või vajadusel 2,5 mg/1,25 mg või 10 mg/5 mg kaupa, kuni on saavutatud stabiilne annus. Eesmärgiks on jõuda iga patsiendi puhul individuaalse annuseni, mida manustatakse kaks korda ööpäevas ja mis võimaldab säilitada adekvaatse analgeesia ning kuni valuravi vajadus püsib, kasutada nii vähe hädaabiravimit kui võimalik. 2,5 mg/1,25 mg tablettide kasutamisel tuleb arvestada veidi kõrgenenud (annuskorrigeeritud) maksimaalsete plasmakontsentratsioonidega.

Targinact’i võetakse kindlaksmääratud annuses kaks korda ööpäevas vastavalt fikseeritud ajakavale. Ehkki enamusele patsientidest sobib sümmeetriline manustamine (sama annus hommikuti ja õhtuti) kindla ajakava alusel (iga 12 tunni järel), võib mõnedel patsientidel sõltuvalt nende valu iseloomust olla kasu asümmeetrilisest annustamisest, mis kohandatakse vastavalt nende valumustrile. Üldiselt tuleb valida väikseim valuvaigistava toimega annus.

Mitte-pahaloomulisest kasvajast tingitud valu ravis on oksükodoonvesinikkloriidi /naloksoonvesinikkloriidi piisav annus tavaliselt kuni 40 mg/20 mg ööpäevas, kuid võib olla vajalik kasutada ka suuremaid annuseid.

Annuste jaoks, mida ei saa/ei ole praktiline manustada ühe tugevusega, on see ravim saadaval teiste tugevustega.

Rahutute jalgade sündroom

Targinact on näidustatud patsientidele, kellel on rahutute jalgade sündroom esinenud vähemalt 6 kuu jooksul. Rahutute jalgade sündroomi sümptomid peavad olema igapäevased ning esinema päevasel ajal (≥ 4 päeval nädalas). Targinact’i tohib kasutada alles pärast eelneva dopaminergilise ravi ebaõnnestumist. Dopaminergilise ravi ebaõnnestumiseks loetakse ebapiisav esialgne kliiniline ravivastus, aja jooksul ebapiisavaks muutunud ravivastus, sümptomite progresseerumine või vastuvõetamatult talumatud sümptomid vaatamata küllaldastele annustele. Varasem ravi vähemalt ühe dopaminergilise ravimiga peab üldjuhul olema kestnud 4 nädalat. Lühem periood tuleb kõne alla juhul, kui dopaminergilise ravi foonil esinevad talumatud sümptomid.

Annustamine tuleb kohandada iga patsiendi individuaalse tundlikkuse järgi.

Rahutute jalgade sündroomiga patsientide ravi Targinact’iga peab toimuma rahutute jalgade sündroomi ravile spetsialiseerunud arsti järelevalve all.

Kui arst ei ole määranud teisiti, manustatakse Targinact’i järgmiselt:

Täiskasvanud

Tavaline algannus on 5 mg/2,5 mg oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi 12-tunniste intervallide järel.

Kui patsient vajab suuremaid annuseid, on soovitatav annuse tiitrimine sagedusega üks kord nädalas. Määrava tähtsusega uuringus oli oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi keskmine ööpäevane annus 20 mg/10 mg. Mõni patsient võib vajada suuremat ööpäevast annust - maksimaalselt kuni 60 mg/30 mg oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi.

Targinact’i võetakse fikseeritud annustes kaks kord ööpäevas vastavalt fikseeritud ajagraafikule. Kuigi enamikule patsientidest sobib ravimi sümmeetriline manustamine (sama annus hommikuti ja õhtuti) fikseeritud ajagraafiku alusel (iga 12 tunni järel), on võimalik, et sõltuvalt konkreetsetest tingimustest sobib mõnele patsiendile paremini ravimi asümmeetriline manustamine, mis on individuaalselt sellele patsiendile kohandatud. Reeglina tuleb kasutada väikseimat toimivat annust.

Annuste jaoks, mida ei saa/ei ole praktiline manustada käesoleva ravimvormi tugevusega, on saadaval selle ravimi teised tugevused.

Analgeesia / rahutute jalgade sündroom

Eakad patsiendid

Nagu noorematel täiskasvanutel, tuleb annust kohandada vastavalt valu intensiivsusele ja iga üksiku patsiendi tundlikkusele.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Ühes kliinilises uuringus on tõestatud, et maksakahjustusega patsientidel suurenes nii oksükodooni kui naloksooni kontsentratsioon plasmas. Võrreldes oksükodooniga oli mõju naloksooni kontsentratsioonile tugevam (vt lõik 5.2). Maksakahjustusega patsientidel tekkiva naloksooni suhteliselt kõrge taseme kliiniline tähendus on siiani teadmata. Nende tablettide manustamisel kerge maksakahjustusega patsientidele tuleb rakendada ettevaatust (vt lõik 4.4). Mõõduka ja raske maksakahjustusega patsientidele on Targinact vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid

Ühes kliinilises uuringus on tõestatud, et neerukahjustusega patsientidel suurenes nii oksükodooni kui naloksooni kontsentratsioon plasmas (vt lõik 5.2). Võrreldes oksükodooniga oli mõju naloksooni kontsentratsioonile tugevam. Neerukahjustusega patsientidel tekkiva naloksooni suhteliselt kõrge taseme kliiniline tähendus on siiani teadmata. Nende tablettide manustamisel neerukahjustusega patsientidele tuleb rakendada ettevaatust (vt lõik 4.4).

Lapsed

Targinact’i ohutus ja efektiivsus alla 18 aasta vanustel lastel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Suukaudne.

Neid toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võetakse kindlaksmääratud annuses kaks korda ööpäevas vastavalt fikseeritud ajakavale.

Toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võetakse koos toiduga või ilma, piisava koguse vedelikuga. Need tabletid tuleb alla neelata tervelt, neid ei tohi murda, närida ega purustada (vt lõik 4.4).

Kasutamise kestus

Neid tablette ei tohi manustada kauem kui see on absoluutselt vajalik. Kui haiguse iseloomu ja raskuse tõttu on vajalik pikaajaline ravi, peab patsienti hoolikalt ja regulaarselt jälgima, et kindlaks teha, kas ja mil määral on vajalik edasine ravi.

Analgeesia

Kui patsient ei vaja enam opioidravi, võib olla soovitatav annuse järk-järguline vähendamine (vt lõik 4.4).

Rahutute jalgade sündroom

Targinact-ravi ajal tuleb patsiendi seisundit kliiniliselt hinnata vähemalt kord iga kolme kuu järel. Ravi tohib jätkata üksnes juhul kui Targinact’i peetakse efektiivseks ja ravist saadav kasu kaalub konkreetse patsiendi puhul üles nii kõrvaltoimed kui ka potentsiaalsed kahjustused. Pärast 1-aastast ravi tuleb enne, kui otsustatakse jätkata rahutute jalgade sündroomi ravi, kaaluda Targinact-ravi katkestamist annuse järk-järgulise vähendamise teel ligikaudu ühe nädala jooksul, et hinnata, kas näidustus ravi jätkamiseks Targinact’iga on alles.

Kui patsient ei vaja enam ravi opioididega, on soovitatav ravi lõpetada annuse järk-järgult vähendamise teel ligikaudu ühe nädala jooksul, mis vähendab riski ärajätureaktsiooni tekkeks (vt lõik 4.4).

Vastunäidustused

 • Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;
 • raske respiratoorne depressioon koos hüpoksia ja/või hüperkapniaga;
 • raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus;
 • cor pulmonale;
 • raske bronhiaalastma;
 • paralüütiline iileus, mille põhjuseks ei ole opioidravi;
 • mõõdukas kuni raske maksakahjustus.

Lisaks rahutute jalgade sündroomi korral:

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • anamneesis opioidide kuritarvitamine.

Peamine opioidide liigse kasutamisega kaasnev risk on respiratoorne depressioon.

Tuleb rakendada ettevaatust, kui neid tablette manustatakse eakatele või nõrgestatud patsientidele; opioididest tingitud paralüütilise iileusega patsientidele; raske kopsufunktsiooni kahjustuse, uneapnoe, müksödeemi, hüpotüreoidismi, Addisoni tõve (neerupealiste puudulikkus), toksilise psühhoosi, sapikivide, eesnäärme hüpertroofia, alkoholismi, delirium tremens’i, pankreatiidi, hüpotensiooni, hüpertensiooni, olemasolevate kardiovaskulaarsete haiguste, peavigastuse (intrakraniaalse rõhu tõusu riski tõttu), epileptilise häire või krambisoodumusega patsientidele.

Ettevaatus on soovitav patsientidel, kes võtavad MAO inhibiitoreid või KNS depressante.

Sedatiivsete ravimite, nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid, samaaegsel kasutamisel esinev risk:

Opioidide (sh oksükodoonvesinikkloriid) samaaegne kasutamine sedatiivsete ravimitega (nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid) võib põhjustada sedatsiooni, respiratoorset supressiooni, koomat ja surma. Mainitud riskide tõttu tuleb ravimi samaaegsel määramisel koos nende sedatiivsete ravimitega piirduda patsientidega, kellel teisi ravivõimalusi ei saa kasutada. Kui otsustatakse määrata Targinact samaaegselt sedatiivsete ravimitega, tuleb kasutada väikseimat toimivat annust ja ravi kestus peab olema nii lühike kui võimalik.

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida respiratoorse depressiooni ja sedatsiooni nähtude ja sümptomite suhtes. Sellega seoses on tungivalt soovitatav informeerida patsiente ja nende hooldajaid, et nad oleksid nendest sümptomitest teadlikud (vt lõik 4.5).

Nende tablettide kasutamisel on soovitav ettevaatus, kui rahutute jalgade sündroomiga patsiendil on ka uneapnoe sündroom, sest sellistel patsientidel on respiratoorse depressiooni risk võimendunud. Riski esinemise kohta puuduvad andmed, sest uneapnoega patsiendid välistati kliinilistest uuringutest.

Samuti tuleb rakendada ettevaatust, kui neid tablette manustatakse kerge maksa- või neerukahjustusega patsientidele. Patsientide hoolikas meditsiiniline jälgimine on eriti vajalik raske neerukahjustuse puhul.

Kõhulahtisust võib pidada naloksooni võimalikuks kõrvaltoimeks.

Patsientidel, kes on saanud pikaajalist opioidravi, võib üleviimine Targinact’ile esialgu põhjustada ärajätusümptomeid. Sellised patsiendid võivad vajada erilist tähelepanu.

Targinact ei sobi ärajätusümptomite raviks.

Pikaajalisel manustamisel võib patsiendil areneda ravimi suhtes tolerantsus ning soovitud toime säilitamiseks võib ta vajada suuremaid annuseid. Nende tablettide pikaajaline manustamine võib viia füüsilise sõltuvuseni. Ravi järsul katkestamisel võivad esineda ärajätusümptomid. Kui ravi ei ole enam vajalik, on soovitav vähendada ööpäevast annust järk-järgult, et vältida ärajätusündroomi teket (vt lõik 4.2).

Puudub kliiniline kogemus Targinact’i kasutamisega rahutute jalgade sündroomi pikaajaliseks raviks kestusega üle 1 aasta (vt lõik 4.2).

On olemas võimalus, et opioidanalgeetikumide, sh Targinact’i suhtes võib areneda psühholoogiline sõltuvus. Neid tablette tuleb kasutada eriti ettevaatlikult nendel patsientidel, kellel on anamneesis alkoholism või ravimite kuritarvitamine. Ainult oksükodoonil on samasugune kuritarvitamise profiil kui teistel tugevatel agonistopioididel.

Et mitte kahjustada tablettide omadust toimeainet prolongeeritult vabastada, tuleb tabletid alla neelata tervelt, neid ei tohi murda, närida ega purustada. Kui toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette sissevõtmiseks murda, närida või purustada, viib see toimeainete kiirema vabanemiseni ning oksükodoon võib imenduda surmavas annuses (vt lõik 4.9).

Patsiendid, kellel on esinenud unisust ja/või ootamatu uinumise episood, peavad hoiduma autojuhtimisest või masinatega töötamisest. Lisaks sellele tuleks kaaluda ka annuse vähendamist või ravi lõpetamist. Võimalike aditiivsete toimete tõttu on soovitav ettevaatus, kui patsient kasutab koos Targinact’iga ka teisi sedatiivse toimega ravimeid (vt lõigud 4.5 ja 4.7).

Alkoholi ja Targinact’i samaaegne kasutamine võib suurendada Targinact’i kõrvaltoimeid; samaaegset kasutamist tuleb vältida.

Targinact’i ohutuse ja efektiivsuse kohta lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole uuringuid läbi viidud. Seetõttu ei ole seda soovitatav kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Puudub kliiniline kogemus peritoneaalse kartsinomatoosiga patsientidel või suboklusiivse sündroomiga seedetrakti ja vaagnapiirkonna kaugelearenenud staadiumis vähiga patsientidel. Seetõttu ei ole neid tablette selles populatsioonis soovitatav kasutada.

Neid tablette ei ole soovitatav kasutada enne operatsiooni ja esimese 12…24 operatsioonijärgse tunni jooksul. Postoperatiivselt nende tablettidega ravi alustamise täpne ajastus põhineb iga üksiku patsiendi riski-kasu suhte hoolikal hindamisel sõltuvalt operatsiooni liigist ja ulatusest, valitud anesteesiaprotseduurist, teistest kaasnevatest ravimitest ja patsiendi individuaalsest seisundist.

Igasugune nende tablettide kuritarvitamine ravimisõltlaste poolt on rangelt keelatud.

Kui opioidagonisti (nt heroiini, morfiini või metadooni) sõltlane on ravimit kuritarvitanud parenteraalse, intranasaalse või suukaudse manustamise teel, on nende tablettide puhul naloksooni opioidretseptoritele antagonistliku toime tõttu oodata olulisi ärajätusümptomeid või juba olemasolevate ärajätusümptomite tugevnemist (vt lõik 4.9).

Nende tablettide struktuur on kahest polümeerist koosnev maatriks ja see on ette nähtud ainult suukaudseks kasutamiseks. Kui kuritarvitamine toimub parenteraalse süstimise teel, on oodata toimeainet prolongeeritult vabastava tableti koostisainete (eriti talgi) poolt põhjustatud lokaalset kudede nekroosi ja kopsugranuloome või teisi tõsiseid, potentsiaalselt surmaga lõppevaid kõrvaltoimeid.

Toimeainet prolongeeritult vabastava tableti tühjenenud maatriks võib olla leitav väljaheites.

Opioidid (nagu oksükodoon) võivad mõjutada hüpotaalamus-hüpofüüs-neerupealise või -sugunäärmete telge. Täheldatud muutuste hulka kuuluvad prolaktiini sisalduse suurenemine seerumis ja kortisooli ning testosterooni taseme langus plasmas. Võimalik on kliiniliste sümptomite avaldumine nende hormonaalsete muutuste tagajärjel.

Targinact’i kasutamisel võib dopingukontrolli analüüsi vastus olla positiivne. Targinact’i kasutamine dopinguainena võib ohustada tervist.

See ravimpreparaat sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, täieliku laktaasipuudulikkusega või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Opioidide samaaegne kasutamine sedatiivsete ravimitega (nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid) suurendab sedatsiooni, respiratoorse supressiooni, kooma ja surma riski KNS pidurdavate toimete liitumise tõttu (vt lõik 4.4). Samaaegsel kasutamisel tuleb piirata annust ja manustamise kestust (vt lõik 4.4).

KNS pidurdavate ravimite hulka kuuluvad, kuid mitte ainult: teised opioidid, anksiolüütikumid, uinutid ja rahustid (sh bensodiasepiinid), antidepressandid, antipsühhootikumid, antihistamiinikumid ja antiemeetikumid.

Alkohol võib tugevdada Targinact’i farmakodünaamilisi toimeid; samaaegset kasutamist tuleb vältida.

Isikutel, kellele on samaaegselt manustatud oksükodooni ja kumariin-antikoagulante, on täheldatud kliiniliselt olulisi INR (International Normalized Ratio e rahvusvaheline standardsuhe) mõlemasuunalisi muutusi.

Oksükodoon metaboliseerub peamiselt läbi CYP3A4 raja ning osaliselt läbi CYP2D6 raja (vt lõik 5.2). Nende metaboolsete radade aktiivsust võivad inhibeerida või indutseerida erinevad kaasuvalt manustatud ravimid või toidu komponendid. Võib olla vajalik Targinact’i annust vastavalt muuta.

CYP3A4 inhibiitorid, nagu makroliidantibiootikumid (nt klaritromütsiin, erütromütsiin, telitromütsiin), asool-tüüpi seenevastased ravimid (nt ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool, posakonasool), proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir, sakvinaviir), tsimetidiin ja greipfruudi mahl võivad põhjustada oksükodooni kliirensi vähenemise, mis võib viia oksükodooni plasmakontsentratsiooni suurenemiseni. Võib olla vajalik nende tablettide annuse vähendamine ning järgnev annuse korduvtiitrimine.

CYP3A4 indutseerijad, nagu rifampitsiin, karbamasepiin, fenütoiin ja naistepuna võivad indutseerida oksükodooni metabolismi ning põhjustada plasmakliirensi tõusu, mille tulemuseks on oksükodooni plasmakontsentratsiooni vähenemine. Tuleb olla ettevaatlik ning sümptomite üle piisava kontrolli saavutamiseks võib olla vajalik annuse edasine tiitrimine.

Teoreetiliselt võivad CYP2D6 aktiivsust inhibeerivad ravimid, nagu paroksetiin, fluoksetiin ja kinidiin põhjustada oksükodooni kliirensi vähenemise, mis võib viia oksükodooni

plasmakontsentratsiooni tõusuni. Kaasuv CYP2D6 inhibiitorite manustamine ei mõjutanud oluliselt oksükodooni eritumist ning samuti puudus mõju oksükodooni farmakodünaamilisele toimele.

In vitro metabolismi uuringutest nähtub, et oksükodooni ja naloksooni vahel ei ole oodata kliiniliselt olulisi koostoimeid. Tõenäosus kliiniliselt oluliste koostoimete tekkeks on minimaalne, kui oksükodooni/naloksooni kombinatsiooni kasutatakse koos paratsetamooli, atsetüülsalitsüülhappe või naltreksooniga terapeutilistes kontsentratsioonides.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad andmed Targinact’i kasutamise kohta rasedatel naistel või sünnituse ajal. Piiratud andmed oksükodooni kasutamisest inimraseduse jooksul ei tõenda kaasasündinud väärarengute riski suurenemist. Naloksooni puhul on olemasolevad kliinilised andmed kasutamisest raseduse ajal ebapiisavad. Siiski on naloksooni süsteemne ekspositsioon naistel pärast nende tablettide kasutamist suhteliselt vähene (vt lõik 5.2). Nii oksükodoon kui naloksoon läbivad platsentat. Oksükodooni ja naloksooni kombinatsiooniga ei ole loomkatseid läbi viidud (vt lõik 5.3). Oksükodooni või naloksooni manustamisel ainsa ravimina ei ilmnenud loomkatsetes mingeid teratogeenseid ega embrüotoksilisi toimeid.

Oksükodooni pikaajaline manustamine raseduse ajal võib viia ärajätusümptomite tekkeni vastsündinul. Manustades oksükodooni sünnituse jooksul, võib see vastsündinul esile kutsuda hingamisdepressiooni.

Neid tablette tohib raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui saadav kasu kaalub üles võimaliku riski sündimata lapsele või vastsündinule.

Imetamine

Oksükodoon eritub rinnapiima. Kontsentratsioonide suhteks piimas ja plasmas on mõõdetud 3,4:1 ja seetõttu on mõeldav, et oksükodoon omab toimet rinnapiima saavale imikule. Ei ole teada, kas ka naloksoon eritub rinnapiima. Siiski on pärast nende tablettide võtmist naloksooni süsteemne tase väga madal (vt lõik 5.2).

Riski rinnaga toidetavale lapsele ei saa välistada eeskätt juhul, kui imetav ema on võtnud mitmeid nende tablettide annuseid.

Ravi ajaks Targinact’iga tuleb rinnaga toitmine katkestada.

Fertiilsus

Puuduvad andmed mõju kohta fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Targinact mõjutab mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. See on eriti tõenäoline ravi alustamisel, pärast annuse suurendamist või ravimi roteerimist ja juhul, kui neid tablette kombineeritakse teiste KNS pärssivate ainetega. Stabiilsel individuaalsel annusel patsientidele ei ole piirangud hädavajalikud. Seetõttu peavad patsiendid küsima oma arstilt, kas nad tohivad juhtida autot või käsitseda masinaid.

Patsiente, kes saavad ravi Targinact’iga ning kellel esineb unisust ja/või ootamatu uinumise episoode, tuleb teavitada, et nad peavad hoiduma autojuhtimisest või erksust nõudvatest tegevustest, mille puhul tähelepanu hajumine võib neile endile või teistele inimestele kaasa tuua tõsiste vigastuste või surma

riski (näiteks masinatega töötamine), kuni sellised korduvad episoodid ja unisus on möödunud (vt ka lõigud 4.4 ja 4.5).

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete hindamisel on aluseks järgmised esinemissagedused: väga sage (1/10);

sage (1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (1/1000 kuni < 1/100); harv (1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (<1/10 000);

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kõrvaltoimed valuravis

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt: ülitundlikkus

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage:

vähenenud söögiisu kuni söögiisu kadumiseni

Psühhiaatrilised häired

Sage:

unetus

Aeg-ajalt:

mõtlemishäired, ärevus, segasusseisund, depressioon, libiido langus, närvilisus,

 

rahutus

Harv.

ravimisõltuvus

Teadmata:

eufooriline meeleolu, hallutsinatsioonid, hirmuunenäod, agressiivsus

Närvisüsteemi häired

Sage:

pearinglus, peavalu, unisus

Aeg-ajalt:

krambid (eriti epilepsiaga või krampide eelsoodumusega isikutel), tähelepanuhäire,

 

düsgeusia, kõnehäire, minestus, treemor, letargia

Teadmata:

paresteesia, sedatsioon

Silma kahjustused

 

Aeg-ajalt:

nägemishäired

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage:

vertiigo

Südame häired

 

Aeg-ajalt:

stenokardia (eriti patsientidel, kellel on anamneesis pärgarterihaigus),

 

südamepekslemine

Harv:

tahhükardia

Vaskulaarsed häired

Sage:

kuumahood

Aeg-ajalt:

vererõhu langus, vererõhu tõus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt:

düspnoe, rinorröa, köha

Harv:

haigutamine

Teadmata:

respiratoorne depressioon

Seedetrakti häired

 

Sage:

kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhulahtisus, suukuivus, düspepsia, oksendamine,

 

iiveldus, meteorism

Aeg-ajalt:

kõhupuhitus

Harv:

hammaste kahjustused

Teadmata:

röhitsused

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt:

maksaensüümide aktiivsuse tõus, sapikoolik

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage:

kihelus, nahareaktsioonid, liighigistamine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Aeg-ajalt:

lihaskrambid, lihastõmblused, lihasvalu

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt: urineerimistung

Teadmata: kusepeetus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata: erektsioonihäired

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage:

asteenia, väsimus

Aeg-ajalt:

valu rinnus, külmavärinad, ravimi ärajätusündroom, halb enesetunne, valu,

 

perifeersed tursed, janu

Uuringud

 

Aeg-ajalt:

kehakaalu vähenemine

Harv:

kehakaalu suurenemine

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

Aeg-ajalt: õnnetusvigastused

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriidi puhul esineb lisaks järgmisi kõrvaltoimeid:

Oksükodoonvesinikkloriid võib oma farmakoloogiliste omaduste tõttu põhjustada hingamisdepressiooni, mioosi, bronhospasme ja silelihaste spasme, lisaks pärssida köharefleksi.

Infektsioonid ja infestatsioonid

Harv:

Herpes simplex

Immuunsüsteemi häired

Teadmata:

anafülaktilised vastusreaktsioonid

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt:

dehüdratsioon

Harv:

suurenenud söögiisu

Psühhiaatrilised häired

Sage:

meeleolu ja isiksuse muutused, vähenenud aktiivsus, psühhomotoorne

 

hüperaktiivsus

Aeg-ajalt:

agiteeritus, tajuhäired (nt derealisatsioon)

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt:

kontsentreerumisvõime kahjustus, migreen, hüpertoonia, tahtmatud

 

lihaskokkutõmbed, hüpoesteesia, koordinatsioonihäired

Teadmata:

hüperalgeesia

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: kuulmiskahjustus

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: vasodilatatsioon

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt: düsfoonia

Seedetrakti häired

 

Sage:

luksumine

Aeg-ajalt:

düsfaagia, iileus, haavandid suus, stomatiit

Harv:

meleena, igemete veritsemine

Teadmata:

hambakaaries

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata:

kolestaas

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt:

naha kuivus

Harv:

urtikaaria

Neerude ja kuseteede häired

Sage:

düsuuria

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Aeg-ajalt: hüpogonadism

Teadmata: amenorröa

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt:

tursed, ravimitolerantsus

Teadmata:

ravimi ärajätu sündroom vastsündinul

Kõrvaltoimed rahutute jalgade sündroomi ravis

Allpool on loetletud kõrvaltoimed, mida täheldati Targinact’i 12-nädalases randomiseeritud platseebokontrolliga kliinilises uuringus, milles võrreldi 150 Targinact’iga ravitud patsienti ja 154 platseebot kasutanud patsiendi andmeid. Oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi ööpäevased annused olid vahemikus 10 mg/5 mg kuni 80 mg/40 mg. Sellised nende tablettidega seotud kõrvaltoimed, mis esinesid valuravi korral ning mida rahutute jalgade sündroomi uuringurühmas ei täheldatud, on lisatud kui teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed.

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: ülitundlikkus

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage:

vähenenud söögiisu kuni söögiisu kadumiseni

Psühhiaatrilised häired

Sage:

unetus, depressioon

Aeg-ajalt:

libiido langus, uneatakid

Teadmata:

mõtlemishäired, ärevus, segasusseisund, närvilisus, rahutus, eufooriline meeleolu,

 

hallutsinatsioonid, hirmuunenäod, ravimisõltuvus, agressiivsus

Närvisüsteemi häired

Väga sage:

peavalu, unisus

Sage:

pearinglus, tähelepanuhäired, treemor, paresteesia

Aeg-ajalt:

düsgeusia

Teadmata:

krambid (eriti epilepsiaga või krampide eelsoodumusega isikutel), sedatsioon,

 

kõnehäire, minestus, letargia

Silma kahjustused

 

Sage:

nägemislangus

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage:

vertiigo

Südame häired

 

Teadmata:

stenokardia (eriti patsientidel, kellel on anamneesis pärgarterihaigus),

 

südamepekslemine, tahhükardia

Vaskulaarsed häired

Sage:

kuumahood, vererõhu langus, vererõhu tõus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt:

düspnoe

Teadmata:

köha, rinorröa, respiratoorne depressioon, haigutamine

Seedetrakti häired

 

Väga sage:

kõhukinnisus, iiveldus

Sage:

kõhuvalu, suukuivus, oksendamine

Aeg-ajalt:

meteorism

Teadmata:

kõhupuhitus, kõhulahtisus, düspepsia, röhitsemine, hammaste kahjustused

Maksa ja sapiteede häired

Sage:maksaensüümide aktiivsuse tõus (alaniinaminotransferaasi ja gammaglutamüültransferaasi aktiivsuse tõus)

Teadmata: sapikoolik

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage:

hüperhidroos

Sage:

kihelus, nahareaktsioonid

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Teadmata:

lihaskrambid, lihastõmblused, lihasvalu

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata:

urineerimistung, kusepeetus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Aeg-ajalt:

erektsioonihäired

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage:

väsimus

Sage:

valu rinnus, külmavärinad, janu, valu

Aeg-ajalt:

ravimi ärajätusündroom, perifeersed tursed

Teadmata:

halb enesetunne, asteenia

Uuringud

 

Teadmata:

kehakaalu vähenemine, kehakaalu suurenemine

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

Aeg-ajalt: õnnetusvigastused

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Intoksikatsiooni sümptomid

Olenevalt patsiendi anamneesist võib üleannustamine Targinact’iga avalduda sümptomitega, mis on vallandatud kas oksükodooni poolt (opioidretseptori agonist) või naloksooni poolt (opioidretseptori antagonist).

Oksükodooni üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad mioos, hingamisdepressioon, unisus, mis progresseerub stuuporiks, hüpotoonia, bradükardia, aga ka hüpotensioon. Raskematel juhtudel võivad esineda kooma, mittekardiogeenne kopsuturse ja vereringe kollaps, mis võivad viia surmani.

Ainult naloksooni üleannustamise sümptomid on ebatõenäolised.

Intoksikatsiooni ravi

Naloksooni üleannustamisest tingitud ärajätusümptomeid tuleb ravida sümptomaatiliselt hoolikat järelevalvet võimaldavas keskkonnas.

Oksükodooni üleannustamisele viitavaid kliinilisi sümptomeid võib ravida opioidi antagonistide manustamise teel (nt manustades intravenoosselt 0,4…2 mg naloksoonvesinikkloriidi). Manustamist tuleb korrata 2…3-minutiliste intervallide järel vastavalt kliinilisele vajadusele. Samuti on võimalik teostada infusioon 2 mg naloksoonvesinikkloriidiga 500 ml-s 0,9% naatriumkloriidi või 5% dekstroosi lahuses (naloksooni kontsentratsioon 0,004 mg/ml). Infusiooni kiirus peab vastama varem manustatud boolusannustele ja patsiendi ravivastusele.

Võib kaaluda maoloputust.

Vajadusel tuleb kasutada toetavaid meetmeid (kunstlik ventileerimine, hapnik, vasopressiivsed ained ja vedeliku infusioonid), et ravida üleannustamisega kaasnenud vereringešokki. Südameseiskuse või arütmia korral võib olla vajalik südamemassaaž või defibrillatsioon. Vajadusel alustada kunstlikku ventileerimist. Tuleb säilitada vedelike ja elektrolüütide metabolism.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Analgeetikumid; opioidid; looduslikud oopiumi alkaloidid ATC-kood: N02AA55

Toimemehhanism

Oksükodoon ja naloksoon on afiinsed ajus, seljaajus ja perifeersetes organites (sh sooltes) paiknevate kapa, müü ja delta opioidretseptorite suhtes. Oksükodoon toimib nendel retseptoritel opioidretseptori agonistina ja seondub KNS endogeensetele opioidretseptoritele. Naloksoon toimib aga vastupidi, antagonistina igat tüüpi opioidretseptoritele.

Farmakodünaamilised toimed

Väljendunud esmase maksapassaaži tõttu on naloksooni biosaadavus suukaudsel manustamisel < 3%, mistõttu kliiniliselt oluline süsteemne toime on ebatõenäoline. Naloksoon vähendab opioidravile tüüpilisi soolefunktsiooni häireid, mis on tingitud opioidretseptori poolt vahendatud oksükodooni toimega võistlevast naloksooni lokaalsest antagonismist sooles.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Opioidide mõju kohta endokriinsüsteemile vt lõik 4.4.

Prekliinilistes uuringutes on näidatud looduslike opioidide erinevaid toimeid immuunsüsteemi komponentidele. Nende leidude kliiniline tähendus on teadmata. Ei ole teada, kas oksükodoon, poolsünteetiline opioid, omab immuunsüsteemile samasugust toimet kui looduslikud opioidid.

Analgeesia

12-nädalane paralleelrühmadega topeltpime uuring hõlmas 322 opioididest tingitud kõhukinnisusega patsienti; oksükodoonvesinikkloriidi ja naloksoonvesinikkloriidiga ravitud patsientidel toimus ravi jooksul viimasel ravinädalal keskmiselt üks spontaanne (ilma kõhulahtistiteta) täielik soolte tühjenemine rohkem võrreldes patsientidega, kes jätkasid samasuguses annuses oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide manustamist (p <0,0001). Oksükodoon-naloksooni rühmas kasutati kõhulahtisteid esimese nelja nädala jooksul oluliselt vähem kui oksükodooni monoteraapia rühmas (vastavalt 31% versus 55%, p<0,0001). Samasugused tulemused saadi uuringus 265 mitte-vähi patsiendil, kus võrreldi okükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi ööpäevaseid annuseid 60 mg/30 mg kuni

80 mg/40 mg ja samas annusevahemikus oksükodoonvesinikkloriidi monoteraapiat saanud patsienti.

Rahutute jalgade sündroom

Ühes 12-nädalases topeltpimedas efektiivsuse uuringus randomiseeriti 150 raske või väga raske idiopaatilise rahutute jalgade sündroomiga (idiopathic restless legs syndrome, IRLS) patsienti saama ravi oksükodoonvesinikkloriidi/ naloksoonvesinikkloriidiga. Raske sündroomina defineeriti IRLS skoor vahemikus 21 kuni 30 punkti ning väga raskena skoor vahemikus 31 kuni 40 punkti. Võrreldes platseeborühmaga esines neil patsientidel IRLS skoori keskmiste väärtuste kliiniliselt asjakohane ja statistiliselt oluline paranemine kogu raviperioodi jooksul. 12. nädalal oli IRLS skoor platseeboga võrreldes vähenenud keskmiselt 5,9 punkti võrra (eeldusel, et väga konservatiivse lähenemisega uuringu katkestanud patsientidel oli ravimi toime sarnane platseeboga). Toime algus avaldus juba varakult, 1. ravinädalal. Sarnased tulemused saadi ka rahutute jalgade sündroomi sümptomite raskusastme vähenemisel (mõõdikuks oli rahutute jalgade sündroomi 6-palli hinnanguskaala RLS-6- Rating scale), elukvaliteedi paranemisel (mõõdikuks rahutute jalgade sündroomi elukvaliteedi küsitlus QoL-RLS questionnaire), unekvaliteedi paranemisel (mõõdikuks MOS uneskaala) ja IRLS skoori tõusuga patsientide osakaalus. Sümptomite progresseerumist ei esinenud uuringu jooksul ühelgi uuritaval.

Farmakokineetilised omadused

Oksükodoonvesinikkloriid

Imendumine

Oksükodoonil on suur absoluutne biosaadavus, mis ulatub pärast suukaudset manustamist 87%-ni.

Jaotumine

Pärast imendumist jaotub oksükodoon kogu kehas. Plasmavalkudega seondub ligikaudu 45%. Oksükodoon läbib platsenta ja võib leiduda rinnapiimas.

Biotransformatsioon

Oksükodoon metaboliseerub sooltes ja maksas noroksükodooniks ja oksümorfooniks ning mitmesugusteks glükuroniidkonjugaatideks. Tsütokroom P450 süsteemi kaudu moodustatakse

noroksükodoon, oksümorfoon ja noroksümorfoon. Kinidiin vähendab oksümorfooni tootmist inimesel, ilma et mõjutaks oluliselt oksükodooni farmakodünaamikat. Metaboliitide osa üldises farmakodünaamilises toimes on ebaoluline.

Eritumine

Oksükodoon ja selle metaboliidid erituvad nii uriini kui väljaheitega.

Naloksoonvesinikkloriid

Imendumine

Suukaudse manustamise järel on naloksoonil väga vähene süsteemne saadavus - <3%.

Jaotumine

Naloksoon läbib platsenta. Ei ole teada, kas naloksoon jõuab ka rinnapiima.

Biotransformatsioon ja eritumine

Pärast parenteraalset manustamist on plasma poolväärtusaeg ligikaudu üks tund. Toime kestus sõltub annusest ja manustamisviisist, intramuskulaarsel süstimisel saavutatakse kauem kestev toime kui intravenoossel manustamisel. Naloksoon metaboliseerub maksas ja eritub uriiniga. Põhilised metaboliidid on naloksoonglükuroniid, 6β-naloksool ja selle glükuroniid.

Oksükodoonvesinikkloriid/naloksoonvesinikkloriidi kombinatsioon (Targinact)

Farmakokineetilised/farmakodünaamilised toimed

Targinact’is sisalduva oksükodooni farmakokineetilised omadused on samaväärsed kui oksükodoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide manustamisel koos naloksoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega.

Targinact’i annuste kõik tugevused on omavahel asendatavad.

Pärast Targinact’i maksimaalse annuse suukaudset manustamist tervetele uuritavatele oli naloksooni kontsentratsioon plasmas nii väike, et selle farmakokineetiline analüüs ei ole teostatav. Farmakokineetilise analüüsi teostamiseks kasutatakse surrogaatmarkerina naloksoon-3-glükuroniidi, sest selle kontsentratsioon plasmas on mõõtmiseks piisav.

Üldiselt suurenesid oksükodooni biosaadavus ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas (CMAX) pärast rasvarikast hommikusööki keskmiselt vastavalt 16% ja 30% võrreldes tühja kõhuga manustamisega. Seda hinnati kliiniliselt ebaoluliseks, mistõttu Targinact’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võib võtta nii toiduga kui ilma (vt lõik 4.2).

In vitro ravimi metabolismi uuringutes on näidatud, et kliiniliselt oluliste koostoimete esinemine on Targinact’i puhul ebatõenäoline.

Eakad patsiendid

Oksükodoon

Oksükodooni AUCτ suurenes eakatel keskmiselt 118%-ni (90% usaldusintervall: 103, 135) võrreldes nooremate vabatahtlikega. Oksükodooni CMAX suurenes keskmiselt 114%-ni (90% usaldusintervall: 102, 127). Oksükodooni CMIN suurenes keskmiselt 128%-ni (90% usaldusintervall: 107, 152).

Naloksoon

Naloksooni AUCτ suurenes eakatel keskmiselt 182%-ni (90% usaldusintervall: 123, 270) võrreldes nooremate vabatahtlikega. Naloksooni CMAX suurenes keskmiselt 173%-ni (90% usaldusintervall: 107, 280). Naloksooni CMIN suurenes keskmiselt 317%-ni (90% usaldusintervall: 142, 708).

Naloksoon -3-glükuroniid

Naloksoon -3-glükuroniidi AUCτ suurenes eakatel keskmiselt 128%-ni (90% usaldusintervall: 113, 147) võrreldes nooremate vabatahtlikega. Naloksoon -3-glükuroniidi CMAX suurenes keskmiselt 127%-ni (90% usaldusintervall: 112, 144). Naloksoon -3-glükuroniidi CMIN suurenes keskmiselt 125%-ni (90% usaldusintervall: 105, 148).

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Oksükodoon

Kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel suurenes oksükodooni AUCINF tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 143%-ni (90% usaldusintervall: 111, 184), 319%-ni (90% usaldusintervall: 248, 411) ja 310%-ni (90% usaldusintervall: 241, 398). Oksükodooni CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 120%-ni (90% usaldusintervall: 99, 144), 201%-ni (90% usaldusintervall: 166, 242) ja 191%-ni (90% usaldusintervall: 158, 231). Oksükodooni t1/2Z suurenes kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 108%-ni (90% usaldusintervall: 70, 146), 176%-ni (90% usaldusintervall: 138, 215) ja 183%-ni (90% usaldusintervall: 145, 221).

Naloksoon

Kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel suurenes naloksooni AUCτ tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 411%-ni (90% usaldusintervall: 152, 1112), 11518%-ni (90% usaldusintervall: 4259, 31149) ja 10666%-ni (90% usaldusintervall: 3944, 28847). Naloksooni CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 193%-ni (90% usaldusintervall: 115, 324), 5292%-ni (90% C.I: 3148, 8896) ja 5252%-ni (90% usaldusintervall: 3124, 8830). Naloksooni t1/2Z ja vastavat AUCINF ei arvutatud, sest olemasolevate andmete hulk oli ebapiisav. Naloksooni biosaadavuse võrdlus põhines seetõttu AUCT väärtustel.

Naloksoon-3-glükuroniid

Kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel suurenes naloksoon-3-glükuroniidi AUCINF tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 157%-ni (90% usaldusintervall: 89, 279), 128%-ni (90% usaldusintervall: 72, 227) ja 125%-ni (90% usaldusintervall: 71, 222). Naloksoon-3- glükuroniidi CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 141%-ni (90% usaldusintervall: 100, 197), 118%-ni (90% usaldusintervall: 84, 166) ja vähenes 98%-ni (90% usaldusintervall: 70, 137). Naloksoon-3- glükuroniidi t1/2Z suurenes kerge, mõõduka ja raske maksakahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 117%-ni (90% usaldusintervall: 72, 161), vähenes 77%-ni (90% usaldusintervall: 32, 121) ja vähenes 94%-ni (90% usaldusintervall: 49, 139).

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid

Oksükodoon

Kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel suurenes oksükodooni AUCINF tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 153%-ni (90% usaldusintervall: 130, 182), 166%-ni (90% usaldusintervall: 140, 196) ja 224%-ni (90% usaldusintervall: 190, 266). Oksükodooni CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 110%-ni (90% usaldusintervall: 94, 129), 135%-ni (90% usaldusintervall: 115, 159) ja 167%-ni (90% usaldusintervall: 142, 196). Oksükodooni t1/2Z suurenes kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 149%-ni, 123%-ni ja 142%-ni.

Naloksoon

Kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel suurenes naloksooni AUCT tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 2850%-ni (90% usaldusintervall: 369, 22042), 3910%-ni (90% usaldusintervall: 506, 30243) ja 7612%-ni (90% usaldusintervall: 984, 58871). Naloksooni CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel tervete

vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 1076%-ni (90% C.l.: 154, 7502), 858%-ni (90% usaldusintervall: 123, 5981) ja 1675%-ni (90% usaldusintervall: 240, 11676). Naloksooni t1/2Z ja vastavat AUCINF ei arvutatud, sest olemasolevate andmete hulk oli ebapiisav. Naloksooni biosaadavuse võrdlus põhines seetõttu AUCT väärtustel. Väärtuste suhet võis mõjutada asjaolu, et tervetel uuritavatel ei olnud võimalik välja selgitada naloksooni täielikku plasmaprofiili.

Naloksoon-3-glükuroniid

Naloksoon-3-glükuroniidi AUCINF suurenes kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 220%-ni (90% usaldusintervall: 148, 327), 370%-ni (90% usaldusintervall: 249, 550) ja 525%-ni (90% usaldusintervall: 354, 781). Naloksoon-3- glükuroniidi CMAX suurenes kerge, mõõduka ja raske neerukahjustusega uuritavatel tervete vabatahtlikega võrreldes keskmiselt vastavalt 148%-ni (90% usaldusintervall: 110, 197), 202%-ni (90% usaldusintervall: 151, 271) ja 239%-ni (90% usaldusintervall: 179, 320). Neerukahjustusega uuritavatel ei esinenud naloksoon-3-glükuroniidi t1/2Z puhul keskmiselt olulist muutust tervete uuritavatega võrreldes.

Kuritarvitamine

Et ära hoida toimeainet prolongeeritult vabastava omaduse kahjustamist, et tohi Targinact tablette murda, purustada ega närida; see võib viia toimeainete kiire vabanemiseni. Lisaks sellele on naloksoonil intranasaalse manustamise korral aeglasem eliminatsioonikiirus. Mõlemad omadused tähendavad seda, et Targinact’i kuritarvitamisel ei saada soovitud toimet. Oksükodoon-sõltuvatel rottidel tekkisid ärajätusümtomid pärast oksükodoonvesinikkloriidi/naloksoonvesinikkloriidi intravenoosset manustamist suhtega 2:1.

Prekliinilised ohutusandmed

Oksükodooni ja naloksooni kombinatsiooni reproduktiivse toksilisuse uuringute kohta puuduvad andmed. Üksikkomponentide uuringutes on näidatud, et oksükodoonil annuses kuni 8 mg/kg kehakaalu kohta puudus toime isaste ja emaste rottide viljakusele ja varajasele embrüonaalsele arengule ja see ei põhjustanud mingeid väärarenguid rottidel annuses kuni 8 mg/kg kehakaalu kohta ja küülikutel annuses kuni 125 mg/kg kehakaalu kohta. Kuid küülikutel täheldati annusest sõltuvat arenguliste variatsioonide suurenemist, kui statistiliseks hindamiseks kasutati üksiklooteid (27 presakraalse lüli, lisaroiete paaride esinemissageduse suurenemine). Nende näitajate statistilisel hindamisel pesakondade alusel oli suurenenud ainult 27 presakraalse lüli esinemissagedus, sedagi ainult 125 mg/kg rühmas, annuse tasemel, mis andis tiinetel loomadel tugeva farmakotoksilise toime. Rottide pre- ja postnataalse arengu uuringus olid 6 mg/kg ööpäevas saanud rottide F1 kehakaalud väiksemad võrreldes kontrollgrupi kehakaaludega, kus kasutati annuseid, mis vähendasid emaslooma kehakaalu ja tema poolt söödava toidu hulka (NOAEL 2 mg/kg kehakaalu kohta). Puudus toime füüsilistele, reflektoorstele ja sensoorsetele arengunäitajatele, nagu ka käitumisele ja reproduktiivtervise näitajatele. Naloksooni standardsed oraalsed reproduktiivtoksilisuse uuringud on näidanud, et naloksooni suurtel suukaudsetel annustel ei olnud teratogeenset ja/ega embrüo/fetotoksilist toimet ning see ei mõjutanud perinataalset/postnataalset arengut. Väga suurte annuste (800 mg/kg ööpäevas) puhul põhjustas naloksoon järglaste surma vahetul poegimisjärgsel perioodil, kusjuures annused põhjustasid emastel rottidel olulist toksilisust (nt kehakaalu langust, krampe). Ellujäänud järglastel ei täheldatud siiski toimet arengule ega käitumisele.

Oksükodoon/naloksooni kombinatsiooni või ainult oksükodooniga ei ole pikaajalisi kantserogeensuse uuringuid läbi viidud. Naloksooniga on teostatud 24-kuuline suukaudse kantserogeensuse uuring rottidel naloksooni annustega kuni 100 mg/kg ööpäevas. Tulemused näitavad, et naloksoon ei ole neil tingimustel kantserogeenne.

Ainult oksükodoon ja ainult naloksoon on in vitro uuringutes näidanud klastogeenset potentsiaali. Samas ei ole in vivo tingimustes samasugust toimet täheldatud isegi toksilises annuses. Tulemused näitavad, et inimesel võib Targinact’i puhul mutageensuse riski adekvaatse kindlusega välistada, kui seda kasutatakse ravikontsentratsioonides.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Targinact, 5 mg/2,5 mg:

Tableti sisu:

Etüültselluloos

Stearüülalkohol

Laktoosmonohüdraat

Talk

Magneesiumstearaat

Hüdroksüülpropüültselluloos

Tableti kate:

Polüvinüülalkohol, osaliselt hüdrolüüsitud Titaandioksiid (E171)

Makrogool 3350 Talk

Briljantsinine FCF alumiiniumlakk (E133)

Targinact, 10 mg/5 mg

Tableti sisu:

Etüültselluloos

Stearüülalkohol

Laktoosmonohüdraat

Talk

Magneesiumstearaat

Povidoon K30

Tableti kate:

Polüvinüülalkohol, osaliselt hüdrolüüsitud Titaandioksiid (E171)

Makrogool 3350 Talk

Targinact, 20 mg/10 mg:

Tableti sisu:

Etüültselluloos

Stearüülalkohol

Laktoosmonohüdraat

Talk

Magneesiumstearaat

Povidoon K30

Tableti kate:

Polüvinüülalkohol, osaliselt hüdrolüüsitud Titaandioksiid (E171)

Makrogool 3350 Talk

Punane raudoksiid (E172)

Targinact, 40 mg/20 mg:

Tableti sisu:

Etüültselluloos

Stearüülalkohol

Laktoosmonohüdraat

Talk

Magneesiumstearaat

Povidoon K30

Tableti kate:

Polüvinüülalkohol, osaliselt hüdrolüüsitud

Titaandioksiid (E171)

Makrogool 3350

Talk

Kollane raudoksiid (E172)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

Blistrid: 3 aastat.

Pudelid: 2 aastat. Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 6 kuud.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Targinact, 5 mg/2,5 mg:

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Lapsekindlad PVC/alumiiniumfoolium blistrid:

Pakendi suurused: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 või 100 tabletti

Haiglapakend: 100 (10 x 10) tabletti

Lapsekindla PP korgiga HDPE pudelid:

Pakendi suurus: 100 tabletti

Kõik pakendi suurused ja tüübid ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Mundipharma Ges.m.b.H

Apollogasse 16 – 18

1070 Wien

Austria

MÜÜGILOA NUMBRID

5 mg/2,5 mg: 716310

10 mg/5 mg: 716210

20 mg/10 mg: 716110

40 mg/20 mg: 716010

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 23.11.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2018