Topiramate elvim - õhukese polümeerikattega tablett (25mg)

ATC Kood: N03AX11
Toimeaine: topiramaat
Tootja: SIA ELVIM

Artikli sisukord

TOPIRAMATE ELVIM
õhukese polümeerikattega tablett (25mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Topiramate ELVIM, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Topiramate ELVIM, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Topiramate ELVIM, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Topiramaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt. lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Topiramate ELVIM ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Topiramate ELVIM'i võtmist
 3. Kuidas Topiramate ELVIM’it võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Topiramate ELVIM’it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Topiramate ELVIM ja milleks seda kasutatakse

Topiramate ELVIM kuulub epilepsiavastasteks ravimiteks nimetatavate ravimite rühma. Seda kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Topiramate ELVIM’i võtmist

 • krampide ravimiseks üksikravimina täiskasvanutel ja üle 6aastastel lastel;
 • krampide ravimiseks koos teiste ravimitega täiskasvanutel ja üle 2aastastel lastel;
 • migreenitüüpi peavalude ennetamiseks täiskasvanutel.

Ärge võtke Topiramate ELVIM’it:

 • kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • migreeni ennetamiseks, kui te olete rase või kui olete rasestumisvõimeline naine, välja arvatud juhul kui te kasutate efektiivset rasestumisvastast vahendit (vt lisateavet lõigust “Rasedus ja imetamine”). Te peate arutama oma arstiga, milline on parim rasestumisvastane vahend kasutamiseks Topiramate ELVIM’i võtmise ajal.

Kui te ei ole kindel, kas ülaltoodu kehtib teie kohta, rääkige enne Topiramate ELVIM’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Topiramate ELVIM’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil on neeruprobleemid, eelkõige neerukivid või kui te saate neerudialüüsravi;
 • kui teil on esinenud vere või kehavedelikega seotud häireid (metaboolne atsidoos). Bikarbonaatide sisalduse määramine veres on soovitatav, kui esinevad järgmised nähud: sügav hingamine, häälekas ja sage hingamine (Kussmauli hingamine), hingeldus, isutus, iiveldus, oksendamine, äärmuslik väsimus, südamepekslemine või südame rütmihäired;
 • kui teil on maksaprobleemid;
 • kui teil on silmaprobleemid, eelkõige glaukoom;
 • kui teil on kasvuprobleem;
 • kui te olete kõrge rasvasisaldusega dieedil (ketogeenne dieet);
 • kui te võtate Topiramate ELVIM’it epilepsia raviks ja te olete rase või rasestumisvõimeline naine (lisainfot vt lõigust „Rasedus ja imetamine“).

Kui te pole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige enne Topiramate ELVIM kasutamist oma arsti või apteekriga.

On oluline, et te ei lõpetaks ravimi võtmist ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata.

Samuti peaksite oma arstiga rääkima enne, kui hakkate võtma mingit muud topiramaati sisaldavat ravimit, mida teile Topiramate ELVIM’i asendusravimina pakutakse.

Kui kasutate ravimit Topiramate ELVIM, võib teie kehakaal langeda, mistõttu peaksite seda ravimit kasutades laskma regulaarselt oma kehakaalu kontrollida. Kui teie kehakaalu langus osutub liiga suureks või kui seda ravimit kasutava lapse kehakaal ei suurene piisavalt, peaksite oma arstiga nõu pidama.

Väikesel arvul inimestel, keda on ravitud epilepsiavastaste ravimitega, nagu Topiramate ELVIM, on esinenud enesevigastamise- või enesetapumõtteid. Kui teil tekivad sellised mõtted ükskõik mis ajal, võtke koheselt ühendust oma arstiga.

Topiramate ELVIM võib harvadel juhtudel põhjustada lämmastiku kõrget taset veres (nähtav vereanalüüsides), mis võib viia ajufunktsiooni muutusteni, eeskätt juhul, kui võtate ka teist ravimit, mida nimetatakse valproehappeks või naatriumvalproaadiks. See võib olla raske seisund, seepärast teatage otsekohe oma arstile, kui teil tekivad järgmised sümptomid (vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“):

 • raskused mõtlemisega, informatsiooni meeldejätmisega või probleemide lahendamisega,
 • vähem tähelepanelik või teadlik olemine,
 • väga unine tunne koos vähese energiaga.

Topiramate ELVIM’i suuremate annuste kasutamisel võib risk nende sümptomite tekkeks olla suurem. Topiramate ELVIM’i kasutamisel võite te vähem higistada. Vähenenud higistamine ja hüpertermia (kehatemperatuuri tõus) võivad esineda eelkõige noortel lastel ümbritseva keskkonna kõrge temperatuuri korral.

Topiramate ELVIM’it võtvatel täiskasvanutel võivad ilmneda kognitiivse funktsiooni häired ning annus võib vajada vähendamist või ravi lõpetamist. Samasuguste nähtude ilmnemine lastel vajab veel uurimist.

Muud ravimid ja Topiramate ELVIM

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Topiramate ELVIM ja teatud teised ravimid võivad üksteist mõjutada.

Mõnikord peab kohandama mõne teise ravimi või Topiramate ELVIM’i annust.

Eriti oluline on oma arstile või apteekrile rääkida, kui te võtate:

 • teisi ravimeid, mis häirivad või vähendavad teie mõtlemis ja keskendumisvõimet või lihaskoordinatsiooni (nt kesknärvisüsteemi pärssivad ravimid, nagu lihasrelaksandid ja rahustid);
 • rasestumisvastaseid tablette. Topiramate ELVIM võib vähendada rasestumisvastaste tablettide efektiivsust. Te peate arutama oma arstiga, milline on parim rasestumisvastane vahend kasutamiseks Topiramate ELVIM’i võtmise ajal.

Kui te võtate samaaegselt rasestumisvastaseid tablette ja ravimit Topiramate ELVIM ning teie menstruatsiooni vereerituses on muutusi, rääkige sellest oma arstile.

Tehke nimekiri kõikidest ravimitest, mida te võtate. Enne, kui hakkate uut ravimit võtma, näidake seda nimekirja oma arstile või apteekrile.

Teised ravimid, mille kasutamist peate oma arsti või apteekriga arutama, on teised antiepileptikumid,

risperidoon, liitium, hüdroklorotiasiid, metformiin, pioglitasoon, gliburiid, amitriptüliin, propranolool, diltiaseem, venlafaksiin, flunarisiin, naistepuna ürt (Hypericum perforatum; see on ravimtaime preparaat, mida kasutatakse depressiooni raviks).

Kui te pole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige oma arsti või apteekriga enne Topiramate ELVIM’i kasutamist.

Topiramate ELVIM koos toidu, joogi ja alkoholiga

Topiramate ELVIM’it võite võtta koos toiduga või ilma. Kui te võtate ravimit Topiramate ELVIM, siis neerukivide vältimiseks jooge päeva jooksul rohkesti vedelikku. Topiramate ELVIM’i võtmise perioodil peaksite hoiduma alkoholi tarvitamisest.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Migreeni ennetamine

Topiramate ELVIM võib kahjustada sündimata last. Te ei tohi kasutada Topiramate ELVIM’it, kui olete rase. Te ei tohi kasutada Topiramate ELVIM’it migreeni ennetamiseks, kui te olete rasestumisvõimeline naine, välja arvatud juhul kui te kasutate efektiivset rasestumisvastast meetodit. Arutage oma arstiga, milline on parim rasestumisvastane meetod ja kas Topiramate ELVIM sobib teile. Enne ravi alustamist Topiramate ELVIM’iga tuleb teha rasedustest.

Epilepsia ravi

Kui olete rasestumisvõimeline naine, siis peate rääkima oma arstiga teistest ravivõimalustest Topiramate ELVIM’i asemel. Kui raviks on valitud Topiramate ELVIM, siis peate kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit. Arutage oma arstiga, milline on parim rasestumisvastane vahend kasutamiseks Topiramate ELVIM’i võtmise ajal. Enne ravi alustamist Topiramate ELVIM’iga tuleb teha rasedustest.

Rääkige oma arstile, kui te soovite rasestuda.

Nagu ka teiste epilepsiavastaste ravimite puhul, on oht, et Topiramate ELVIM’i kasutamine raseduse ajal võib sündimata last kahjustada. Veenduge, et te olete täpselt aru saanud ohtudest ja kasuteguritest, mis kaasnevad epilepsia ravimisel Topiramate ELVIM’iga raseduse ajal.

 • Kui te võtate Topiramate ELVIM’it raseduse ajal, siis on teie lapsel suurem risk sünnidefektide, eeskätt huulelõhe (kokku kasvamata ülahuul) ja suulaelõhe (kokku kasvamata suulagi) tekkeks. Vastsündinud poistel võib esineda ka peenise väärareng (hüpospaadia). Need defektid võivad kujuneda välja raseduse alguses, kui te ei pruugi veel teada, et olete rase.
 • Kui te võtate Topiramate ELVIM’it raseduse ajal, siis võib teie laps sündides olla oodatust väiksem. Rääkige oma arstiga, kui teil on küsimusi selle rasedusriski kohta.
 • Võimalik, et teie haiguse raviks saab kasutada teisi ravimeid, mille puhul risk sünnidefektide tekkeks on väiksem.
 • Rääkige kohe oma arstile, kui te rasestute Topiramate ELVIM’i võtmise ajal. Te peate koos arstiga otsustama, kas jätkata Topiramate ELVIM’i võtmist raseduse ajal.

Imetamine

Topiramate ELVIM’i toimeaine (topiramaat) eritub rinnapiima. Ravi saanud emade rinnaga toidetud lastel on esinenud selliseid kõrvaltoimeid nagu kõhulahtisus, unisuse tunne, ärrituvus ja ebapiisav kaaluiive. Seetõttu arutab arst teiega, kas te peate loobuma lapse rinnaga toitmisest või peate loobuma ravist Topiramate ELVIM’iga. Teie arst võtab arvesse ravimi tähtsust emale ja riske lapsele.

Emad, kes toidavad Topiramate ELVIM’i kasutamise ajal last rinnaga, peavad arstile kohe teatama, kui lapsel tekivad mingid ebatavalised nähud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Topiramate ELVIM’i ravi ajal võib tekkida pearinglus, väsimus ja nägemishäired. Ärge juhtige autot ega

kasutage mingeid tööriistu või masinaid ilma oma arstiga eelnevalt arutamata.

Topiramate ELVIM (25 mg ja 50 mg) sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Topiramate ELVIM (ainult 100 mg) sisaldab aso-värvainet päikeseloojangukollane FCF (E110), see võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Topiramate ELVIM’it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Teie arst alustab ravi tavaliselt Topiramate ELVIM’i väikese annusega ja suurendab seda sujuvalt, kuni leiab teile kõige sobivama annuse.
 • Topiramate ELVIM’i tablette peab alla neelama tervelt. Vältige tablettide närimist, sest nad jätavad suhu mõru maitse.
 • Ravimit Topiramate ELVIM võib võtta enne sööki, selle ajal või pärast seda. Jooge Topiramate ELVIM’i kasutamisel päeva jooksul rohkesti vedelikku, et vältida neerukivide tekkimist.

Kui te võtate Topiramate ELVIM’it rohkem kui ette nähtud

 • Võtke koheselt ühendust arstiga. Võtke ravimikarp endaga kaasa.
 • Te võite ennast tunda unisena, väsinuna, teie tähelepanuvõime võib väheneda; teil võivad tekkida koordinatsioonihäired, kõneraskused või kontsentreerumisraskused; topeltnägemine või hägune nägemine; pearinglus madala vererõhu tõttu; masendustunne või erutus; kõhuvalu või krambihood (tõmblused).

Üleannustamine võib tekkida, kui te võtate teisi ravimeid koos ravimiga Topiramate ELVIM.

Kui te unustate Topiramate ELVIM’it võtta

 • Kui te olete unustanud oma ravimiannuse võtta, võtke see kohe, kui see teile meenub. Kui aga on juba peaaegu järgmise annuse võtmise aeg, jätke ununenud annus vahele ja jätkake ravimi võtmist tavapärasel viisil. Kui teil jääb vahele kaks või rohkem annust, võtke ühendust oma arstiga.
 • Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Topiramate ELVIM’i võtmise

Ärge lõpetage ravimi võtmist ilma arsti instruktsioonita. Teie sümptomid võivad tagasi tulla. Kui teie arst otsustab selle ravi lõpetada, võidakse teie annust vähendada järk-järgult mitme päeva jooksul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige oma arstile või pöörduge otsekohe haiglasse abi saamiseks, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

 • Depressioon (uus või süvenemine)

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • Krambid (tõmblused)
 • Ärevus, ärrituvus, meeleolu muutused, segasus, düsorienteeritus
 • Kontsentreerumishäired, mõtlemise aeglustumine; mälukaotus, mäluhäired (uus häire, järsk muutus või süvenemine)
 • Neerukivid, sage või valulik urineerimine

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • Vere happesuse suurenemine (võib põhjustada hingamishäireid, sh õhupuudus, söögiisu kaotust, iiveldust, oksendamist, tugevat väsimust ja kiiret või ebaregulaarset südame löögisagedust)
 • Vähenenud või puuduv higistamine (eeskätt väikestel lastel väliskeskkonna kõrgete temperatuuride korral)
 • Tõsise enesevigastuse tekitamise soov, tõsise enesevigastuse tekitamise katse
 • Nägemisvälja osaline kaotus

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • Glaukoom – silma vedelikuvahetuse takistus, mis põhjustab silma siserõhu suurenemist, valu või nägemishäireid
 • Raskused mõtlemisega, informatsiooni meeldejätmisega või probleemide lahendamisega, vähem tähelepanelik või teadlik olek, väga unine tunne koos vähese energiaga – need sümptomid võivad olla vere kõrge lämmastikutaseme (hüperammoneemia) nähud, mis võivad viia muutusteni ajufunktsioonis (hüperammoneemiline entsefalopaatia).

Järgnevalt on loetletud teised kõrvaltoimed. Palun rääkige oma arstile või apteekrile, kui need muutuvad tõsiseks:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

 • Ninakinnisus, nohu või kurguvalu
 • Surin, valu ja/või tuimus erinevates kehaosades
 • Unisus, väsimus
 • Pearinglus
 • Iiveldus, kõhulahtisus
 • Kehakaalu langus

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • Aneemia (vererakkude hulga vähenemine)
 • Allergiline reaktsioon (nt nahalööve, punetus, sügelus, näo turse, nõgestõbi)
 • Söögiisu kaotus, söögiisu vähenemine
 • Agressiivsus, agiteeritus, viha, ebatavaline käitumine
 • Uinumis või unehäired
 • Kõneraskused või kõnehäire, ebaselge kõne
 • Kohmakus või koordinatsioonihäired, tasakaaluhäired kõndimisel
 • Vähenenud võime teostada rutiinseid tegevusi
 • Maitsetundlikkuse vähenemine, kadu või puudumine
 • Tahtmatud värinad või rappumised; kiired, tahtele allumatud silmaliigutused
 • Nägemishäired, nt topeltnägemine, hägune nägemine, nägemisteravuse langus, fokuseerimisraskused
 • Pöörlemistunne (vertiigo), helin kõrvus, kõrvavalu
 • Õhupuudus
 • Köha
 • Ninaverejooks
 • Palavik, halb enesetunne, nõrkus
 • Oksendamine, kõhukinnisus, kõhuvalu või ebamugavustunne kõhus, seedehäire, mao või soolestiku infektsioon
 • Suukuivus
 • Juuste väljalangemine
 • Sügelus
 • Liigesevalu või liigeste turse, lihasspasmid või tõmblused, lihasvalu või nõrkus, valu rinnus
 • Kehakaalu suurenemine.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • Vereliistakute (vere hüübimisel osalevad vererakud) hulga vähenemine, valgete vereliblede hulga vähenemine (need kaitsevad organismi nakkuste eest), kaaliumi taseme langus veres
 • Maksaensüümide aktiivsuse tõus, eosinofiilide (teatud tüüpi valged verelibled) hulga suurenemine veres
 • Suurenenud lümfisõlmed kaelal, kaenla all või kubemes
 • Suurenenud söögiisu
 • Kõrgendatud meeleolu, ebanormaalselt ülev meeleolu
 • Mitte olemas olevate asjade kuulmine, nägemine või tunnetamine, raske vaimne häire (psühhoos)
 • Emotsioonide näiv ja/või tegelik puudumine, ebatavaline kahtlustamine, paanikahoog
 • Lugemisraskused, kõnehäire, raskused käsitsi kirjutamisel
 • Rahutus, hüperaktiivsus
 • Mõtlemise aeglustumine, vähenenud tähelepanelikkus või teadvustase
 • Piiratud või aeglased kehaliigutused, tahtmatud ebatavalised või korduvad lihasliigutused
 • Minestamine, teadvuskadu
 • Puutetundlikkuse kõrvalekalded; puutetundlikkuse kahjustus
 • Lõhnatundlikkuse kahjustus, häired või puudumine
 • Ebatavalised tunnetuskogemused, mis võivad eelneda migreenile või teatud tüüpi krampidele
 • Silmade kuivus, silmade valgustundlikkus, silmalau tõmblemine, vesised silmad
 • Kuulmisteravuse langus või kuulmiskadu, ühe kõrva kurtus
 • Aeglane või ebaregulaarne südame löögisagedus, südamepekslemine
 • Madal vererõhk, vererõhu langus püsti tõusmisel (sellest tulenevalt võivad mõned Topiramate ELVIM’it kasutavad inimesed järsul istuma või püsti tõusmisel tunda pearinglust, minestustunnet või kollabeeruda)
 • Nahaõhetus, kuumatunne
 • Pankreatiit (kõhunäärme põletik)
 • Liigsed kõhugaasid, kõrvetised, täistunne kõhus või kõhupuhitus
 • Igemete veritsemine, suurenenud süljeeritus, süljevool, halb hingeõhk
 • Liigne vedelikutarbimine, janu
 • Naha värvuse muutused
 • Lihasjäikus, valu küljes
 • Vere esinemine uriinis, kusepidamatus (tahtele allumatu), tugev urineerimistung, valu küljes või neerus
 • Erektsiooni saavutamise või säilitamise häired, seksuaalfunktsiooni häired
 • Gripilaadsed sümptomid
 • Külmad sõrmed ja varbad
 • Joobnud tunne
 • Õppimisvõimetus.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • Ühe silma pimedus, ajutine pimedus, kanapimedus
 • Laisk silm
 • Tursed silmas ja silma ümbruses
 • Sõrmede ja varvaste tuimus, surin ja värvuse muutus (valgeks, siniseks ja siis punaseks) kokkupuutel külmaga
 • Maksapõletik, maksapuudulikkus
 • StevensiJohnsoni sündroom, potentsiaalselt eluohtlik seisund, mille korral võivad tekkida haavandid erinevatel limaskestadel (nt suus, ninas ja silmades), nahalööve ja villide teke
 • Ebanormaalne kehalõhn (nahal)
 • Ebamugavustunne kätes või jalgades
 • Neerufunktsiooni häire.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Makulopaatia on maakula (väike silma võrkkesta punkt, kus nägemine on kõige teravam) häire. Te

peate helistama oma arstile, kui te märkate muutust nägemises või nägemise halvenemist.

 • Toksiline epidermise nekrolüüs, eluohtlik seisund, mis on sarnane StevensiJohnsoni sündroomiga, kuid sellest raskem; iseloomulik on laialdane villide teke ja naha pealmiste kihtide irdumine (vt harva esinevad kõrvaltoimed)

Lapsed

Lastel on kõrvaltoimed üldjuhul sarnased täiskasvanutel täheldatutega, kuid järgmised kõrvaltoimed võivad lastel esineda sagedamini kui täiskasvanutel:

 • Keskendumisraskused
 • Vere happesuse tõus
 • Tõsised enesekahjustuse mõtted
 • Väsimus
 • Vähenenud või suurenenud söögiisu
 • Agressiivsus, ebatavaline käitumine
 • Uinumisraskused, katkendlik uni
 • Ebakindlus kõndimisel
 • Halb enesetunne
 • Kaaliumi taseme langus veres
 • Emotsioonide mitteavaldumine ja/või nende mittetundmine
 • Vesised silmad
 • Aeglane või ebaregulaarne südame löögisagedus

Muud kõrvaltoimed, mis võivad lastel esineda:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • Pöörlemistunne (vertiigo)
 • Oksendamine
 • Palavik

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • Eosinofiilide (teatud tüüpi valged verelibled) hulga suurenemine veres
 • Hüperaktiivsus
 • Soojatunne
 • Õppimisvõimetus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Topiramate ELVIM’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

HDPE purk: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Blister:

Topiramate ELVIM 25 mg ja 50 mg tablettidega: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Topiramate ELVIM 100 mg tablettidega: Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, blistril ja purgil pärast “Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Topiramate ELVIM sisaldab

 • Toimeaine on topiramaat:

25 mg tabletid:

üks tablett sisaldab 25 mg topiramaati.

50 mg tabletid:

üks tablett sisaldab 50 mg topiramaati.

100 mg tabletid:

üks tablett sisaldab 100 mg topiramaati.

 • Teised abiained on laktoosmonohüdraat (ainult 25 mg ja 50 mg tablettides) ja värvainetena titaandioksiid (E 171), kinoliinkollane (E104) (ainult 50 mg tablettides),

päikeseloojangukollane FCF (E110) (ainult 100 mg tablettides) ja talk (ainult 50 mg ja 100 mg tablettides).

Tabletid sisaldavad samuti järgmisi abiaineid: mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat (Atüüp), preželatiniseeritud tärklis, karnaubavaha, magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool 4000 (ainult 25 mg ja 50 mg tablettides), krospovidoon, povidoon, mannitool ja propüleenglükool (ainult 50 mg ja 100 mg tablettides).

Kuidas Topiramate ELVIM välja näeb ja pakendi sisu

25 mg tabletid: valged, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid.

50 mg tabletid: kollased, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid.

100 mg tabletid: oranžid, piklikud, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid.

Pakendi suurused:

28 või 60 tabletti PVC/PE/PVDC/Al blistris.

60 tabletti HDPE purgis, mis sisaldab ränidioksiid geeliga kuivatusaine kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

SIA ELVIM

Kurzemes pr.3G

Riga, LV-1067

Läti

Tootja:

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

15351 Pallini, Attiki

Kreeka

Pharmathen International S.A.

Sapes Industrial Park

Block 5

69300 Rodopi

Kreeka

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Taani

Topiramat Pharmathen

Kreeka

Toramat 25mg, 50 mg, 100 mg & 200 mg

Küpros

Toramat

Eesti

Topiramate Portfarma

Ungari

Etopro 25 mg, 50 mg, 100 mg & 200 mg filmtabletta

Leedu

Topiramate Portfarma 25 mg, 50 mg & 100 mg plėvele dengtos tabletės

Läti

Topiramate Portfarma 25 mg, 50 mg & 100 mg apvalkotās tabletes

Poola

Etopro

Slovakkia

Erravia 25 mg, 50 mg, 100 mg & 200 mg Filmom obalené tablet

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Topiramate ELVIM, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Topiramate ELVIM, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Topiramate ELVIM, 100 mg õhukese polümeerikattega tableted

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg, 50 mg või 100 mg topiramaati. INN. Topiramatum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

25 mg õhukese polümeerikattega tablett: üks tablett sisaldab 0,4 mg laktoosi (laktoosmonohüdraadina).

50 mg õhukese polümeerikattega tablett: üks tablett sisaldab 0,4 mg laktoosi (laktoosmonohüdraadina).

100 mg õhukese polümeerikattega tablett: üks tablett sisaldab 0,05 mg päikeseloojangukollast FCF (E110).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Topiramate ELVIM 25 mg on valge, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett. Topiramate ELVIM 50 mg on kollane, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett. Topiramate ELVIM 100 mg on oranž, piklik, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Monoteraapiana täiskasvanutel, noorukitel ja üle 6-aastastel lastel, kellel on partsiaalsed krambihood sekundaarselt generaliseerunud krambihoogudega või ilma ning primaarselt generaliseerunud toonilis- kloonilised krambihood.

Adjuvantravi 2-aastastel ja vanematel lastel, noorukitel ja täiskasvanutel partsiaalsete krambihoogude (sekundaarse generaliseerumisega või ilma) või primaarselt generaliseerunud toonilis-klooniliste krambihoogude korral ja Lennoxi-Gastaut’ sündroomiga seotud krampide ravi.

Migreeni profülaktikaks täiskasvanutel pärast võimalike alternatiivsete ravimeetmete hoolikat hindamist. Topiramaat ei ole mõeldud selle akuutseks raviks.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Hoogude optimaalse kontrolli saavutamiseks nii täiskasvanutel kui lastel on soovitatav ravi alustada väikese annusega, millele järgneb annuse tiitrimine kuni efektiivse annuseni. Annus ja tiitrimiskiirus peavad lähtuma kliinilisest ravivastusest.

Topiramate ELVIM-ravi optimeerimiseks pole vajalik kontrollida topiramaadi plasmakontsentratsiooni. Harvadel juhtudel, kui topiramaati manustatakse patsientidele, kes saavad ravi fenütoiiniga, võib olla vajalik annuse kohandamine optimaalse kliinilise ravivastuse saavutamiseks. Fenütoiini ja karbamasepiini lisamine Topiramate ELVIM’i adjuvantravile või sellest eemaldamine võib vajada Topiramate ELVIM’i annuse kohandamist.

Patsientidel, kelle anamneesis esineb krampe või epilepsiat või ka nendel, kellel neid ei esine, tuleb epilepsiavastaste ravimite, sh topiramaadi annust vähendada järk-järgult, et minimeerida krampide tekkeohtu või krampide esinemissageduse suurenemist. Kliinilistes uuringutes vähendati epilepsiaga täiskasvanutel ööpäevaseid annuseid nädalaste intervallidega 50 kuni 100 mg ning 25 kuni 50 mg kaupa täiskasvanutel, kes said topiramaati migreeni profülaktikaks annustes kuni 100 mg ööpäevas. Lastel läbi viidud kliinilistes uuringutes vähendati topiramaadi annust järk-järgult 2 kuni 8-nädalase perioodi jooksul.

Epilepsia monoteraapia

Üldine

Kui samaaegselt kasutatavate epilepsiavastaste ravimite manustamine lõpetatakse, et minna üle topiramaadi monoteraapiale, tuleb arvestada selle mõjuga krampide kontrollile. Kui samaaegselt kasutatava epilepsiavastase ravimi manustamise äkiline lõpetamine ei ole tingitud ohutuse kaalutlustest, soovitatakse ravim ära jätta järk-järgult, vähendades samaaegselt kasutatava epilepsiavastase ravimi annust ligikaudu 1/3 võrra iga 2 nädala järel.

Kui katkestatakse ravi ensüüme indutseerivate ravimitega, suureneb topiramaadi sisaldus plasmas. Sõltuvalt ravivastusest võib olla vajalik topiramaadi annuse vähendamine.

Täiskasvanud

Annus ja tiitrimiskiirus peavad lähtuma kliinilisest ravivastusest. Tiitrimist alustatakse annusega 25 mg õhtuti esimese nädala jooksul. Seejärel suurendatakse annust sammuga 25 või 50 mg ööpäevas, manustatuna kaheks annuseks jagatult, 1- või 2-nädalaste intervallidega. Kui patsient ei talu sellist tiitrimisrežiimi, võib kasutada väiksemaid annuse suurendamise samme või pikemaid annuse suurendamise vahelisi intervalle.

Topiramaadi monoteraapia soovitatav esialgne eesmärkannus täiskasvanutel on 100 kuni 200 mg ööpäevas, manustatuna kaheks annuseks jagatult. Maksimaalne soovitatav annus on 500 mg ööpäevas, manustatuna kaheks annuseks jagatult. Teatud patsiendid, kellel on raskesti kontrollitav epilepsia, on talunud topiramaadi monoteraapiat annustes 1000 mg ööpäevas. Need annustamissoovitused kehtivad kõigile täiskasvanutele, sh eakatele patsientidele, kaasuva neeruhaiguse puudumisel.

Lapsed (üle 6-aasta vanused lapsed)

Annus ja tiitrimiskiirus peavad lähtuma kliinilisest ravivastusest. Üle 6-aastaste laste ravi peaks algama annusega 0,5 kuni 1 mg/kg õhtuti esimese nädala jooksul. Seejärel suurendatakse annust sammuga 0,5 kuni 1 mg/kg/ööpäevas, manustatuna kaheks annuseks jagatult, 1- või 2-nädalaste intervallidega. Kui laps ei talu sellist tiitrimisrežiimi, võib kasutada väiksemaid annuse suurendamise samme või pikemaid annuse suurendamise vahelisi intervalle.

Topiramaadi monoteraapia soovitatav esialgne eesmärkannus üle 6-aastastel lastel on 100 mg ööpäevas (see on ligikaudu 2,0 mg/kg/ööpäevas 6 kuni 16-aastastel lastel) olenevalt kliinilisest ravivastusest.

Epilepsia adjuvantravi (partsiaalsed krambid koos sekundaarse generaliseerumisega või ilma, primaarsed generaliseerunud toonilis-kloonilised krambid või Lennoxi-Gastaut’ sündroomiga seotud krambid)

Täiskasvanud

Ravi alustatakse annusega 25 kuni 50 mg õhtuti 1 nädala jooksul. On teatatud madalama algannuse kasutamisest, kuid seda pole uuritud süstemaatiliselt. Seejärel suurendatakse annust sammuga 25 kuni 50 mg ööpäevas, manustatuna kaheks annuseks jagatult, 1- või 2-nädalase intervalliga. Mõnel patsiendil saavutatakse toime ravimi manustamisega üks kord ööpäevas.

Kliinilise uuringu adjuvantravis oli madalaim toimiv annus 200 mg. Tavaline annus on 200 kuni 400 mg ööpäevas, manustatuna kaheks annuseks jagatult.

Need annustamissoovitused kehtivad kõigile täiskasvanutele, sh eakatele patsientidele, kaasuva neeruhaiguse puudumisel (vt lõik 4.4).

Lapsed (2-aastased ja vanemad lapsed)

Topiramaadi soovitatav ööpäevane annus adjuvantravina on ligikaudu 5 kuni 9 mg/kg/ööpäevas, mis manustatakse jagatuna kaheks annuseks. Tiitrimist alustatakse annusega 25 mg (või vähem, nt 1 kuni 3 mg/kg/ööpäevas) õhtuti esimese nädala jooksul. Seejärel suurendatakse annust optimaalse kliinilise ravivastuse saavutamiseks 1- või 2-nädalaste intervallide järel sammuga 1 kuni 3 mg/kg/ööpäevas (manustatakse kaheks annuseks jagatuna).

Uuritud on annuseid kuni 30 mg/kg/ööpäevas ja need olid üldiselt hästi talutavad.

Migreen

Täiskasvanud

Topiramaadi soovitatav ööpäevane annus migreeni profülaktikaks on 100 mg ööpäevas, manustatuna kaheks annuseks jagatult. Tiitrimist alustatakse annusega 25 mg õhtuti 1 nädala jooksul. Seejärel suurendatakse annust sammuga 25 mg ööpäevas 1-nädalase intervalliga. Kui patsient ei talu seda tiitrimisrežiimi, võib kasutada pikemaid annuse suurendamise vahelisi intervalle.

Mõned patsiendid võivad saada abi koguannusest 50 mg ööpäevas. Patsiendid on saanud annuseid kuni 200 mg ööpäevas. Selline annus võib mõnele patsiendile kasulik olla, siiski on soovitav rakendada ettevaatust kõrvaltoimete esinemissageduse tõusu tõttu.

Lapsed

Väheste ohutus- ja efektiivsusandmete tõttu ei soovitata topiramaati lastele migreeni raviks või profülaktikaks.

Üldised topiramaadi annustamissoovitused patsientide eripopulatsioonidele

Neerukahjustus

Neerufunktsiooni kahjustusega (CLCR ≤ 70 ml/min) patsientidele tuleb topiramaati manustada ettevaatusega, sest topiramaadi plasma- ja neerukliirens on vähenenud. Kõigi annuste puhul võib teadaoleva neerukahjustusega patsientidel plasma tasakaalukontsentratsiooni saavutamiseks kuluda rohkem aega. Soovitatav on tavalist alg- ja säilitusannust poole võrra vähendada (vt lõik 5.2).

Kuna topiramaat eemaldatakse organismist hemodialüüsiga, tuleb lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientidele hemodialüüsi päevadel manustada topiramaadi lisaannus, mis on ligikaudu pool ööpäevasest annusest. Lisaannus tuleb manustada jagatud annustena hemodialüüsi protseduuri alguses ja lõpus. Lisaannuse suurus võib olla erinev kasutatavate dialüüsiseadmete omadustest lähtuvalt (vt lõik 5.2).

Maksakahjustus

Topiramaati tuleb mõõduka kuni raske maksakahjustusega patsientidele manustada ettevaatlikult, kuna topiramaadi kliirens on langenud.

Eakad patsiendid

Eakad patsiendid, kelle neerufunktsioon on korras, ei vaja annuste kohandamist.

Manustamisviis

Topiramate ELVIM on saadaval õhukese polümeerikattega tablettidena. Õhukese polümeerikattega tablette ei soovitata katki teha.

Topiramate ELVIM’i võib võtta toidukordadest sõltumatult.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Migreeni profülaktika raseduse ajal ja fertiilses eas naistel, kui ei kasutata väga efektiivset rasestumisvastast meetodit.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Olukordades, kus topiramaatravi on vaja kiiresti katkestada, on soovitav patsiendi asjakohane jälgimine (vt lõik 4.2).

Nagu teiste epilepsiavastaste ravimitega, võivad mõned patsiendid topiramaadi kasutamisel täheldada krampide esinemissageduse tõusu või uut tüüpi krampide teket. See ilming võib olla üleannustamise, samaaegselt kasutatavate epilepsiavastaste ravimite plasmakontsentratsiooni languse, haiguse progresseerumise või paradoksaalse toime tagajärg.

Topiramaadi kasutamisel on väga tähtis piisav hüdratatsioon, kuna see aitab vältida neerukivide tekkimise riski (vt allpool). Lisaks võib see vähendada palavusega seotud kõrvaltoimete ohtu füüsilise tegevuse ajal ja soojas keskkonnas viibides (vt lõik 4.8).

Oligohüdroos

Topiramaadi kasutamisega seoses on teatatud oligohüdroosist (vähenenud higistamine). Vähenenud higistamine ja hüpertermia (kehatemperatuuri tõus) võivad esineda eeskätt väikestel lastel, kes on kõrge temperatuuriga keskkonnas.

Meeleoluhäired/ depressioon

Topiramaadiga ravitud patsientidel on täheldatud depressiooni ja meeleoluhäirete esinemissageduse tõusu.

Suitsiid/suitsiidimõtted

Suitsiidimõtetest ja suitsidaalsest käitumisest on teatatud antiepileptiliste ravimitega ravitud patsientidel mitmete näidustuste korral. Antiepileptiliste ravimite randomiseeritud platseebokontrollitud uuringute meta-analüüs on näidanud veidi suurenenud suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise riski. Selle riski mehhanism pole teada ja olemasolevad andmed ei välista suurenenud riski topiramaadi puhul.

Topeltpimedates kliinilistes uuringutes esines enesetapuga seotud nähte (suicide related events - SREs) (enesetapumõtted, enesetapukatsed ja enesetapp) 0,5% topiramaadiga ravitud patsientidest (46-l ravimit saanud patsiendil 8652-st), mis on ligikaudu 3 korda rohkem kui patsientidel, kes said platseebot (0,2%; 8-l platseebot saanud patsiendil 4045-st).

Seetõttu tuleb patsiente jälgida suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise suhtes ning kaaluda sobiva ravi rakendamist. Patsiente (ja patsientide hooldajaid) tuleb nõustada otsima meditsiinilist abi, kui peaksid tekkima suitsiidimõtete või suitsidaalse käitumise nähud.

Nefrolitiaas

Mõnedel patsientidel, eriti neil, kellel on soodumus nefrolitiaasi tekkimiseks, võib esineda suurem neerukivide ja sellega seotud sümptomite, nagu neerukoolik, neeruvalu või valu küljes, tekkimise risk.

Nefrolitiaasi riskifaktorite hulka kuuluvad eelnev neerukivide teke, nefrolitiaasi perekondlik anamnees ja hüperkaltsiuuria. Ükski neist riskifaktoritest ei ennusta kindlalt neerukivide teket topiramaatravi ajal. Lisaks sellele võib esineda suurenenud risk patsientidel, kes võtavad teisi neerukivitõvega seotud ravimeid.

Vähenenud neerufunktsioon

Neerukahjustuse korral (CLCR ≤ 70 ml/min) tuleb topiramaati manustada ettevaatusega, sest topiramaadi renaalne ja plasmakliirens on vähenenud. Spetsiifilised annustamissoovitused vähenenud neerufunktsiooniga patsientidele vt lõik 4.2.

Vähenenud maksafunktsioon

Maksakahjustuse korral peab topiramaadi manustamisel olema ettevaatlik, kuna topiramaadi kliirens võib väheneda.

Äge müoopia ja sekundaarne suletudnurga glaukoom

Topiramaati saavatel patsientidel on täheldatud ägedat müoopiat koos sekundaarse suletudnurga glaukoomiga. Sümptomid on ägedalt tekkinud nägemise ähmastumine ja/või silmavalu.

Oftalmoloogiliste leidude hulka võivad kuuluda müoopia, silma eeskambri ahenemine, okulaarne hüpereemia (punetus) ja silmasisese rõhu tõus koos või ilma müdriaasita. Selle sündroomi korral võib esineda supratsiliaarne efusioon, mis põhjustab läätse ja iirise ettepoole nihkumist koos sekundaarse suletudnurga glaukoomiga. Sümptomid tekivad tüüpiliselt 1 kuu jooksul pärast topiramaatravi alustamist. Erinevalt primaarsest suletudnurga glaukoomist, mida alla 40- aastastel esineb harva, võib topiramaatraviga seotud sekundaarset suletudnurga glaukoomi esineda nii lastel kui täiskasvanutel. Ravi sisaldab topiramaadi manustamise katkestamist nii kiiresti kui kliiniliselt võimalik raviarsti otsusel ja vastavate meetmete rakendamist silma siserõhu alandamiseks. Need meetmed tavaliselt alandavad silma siserõhku.

Iga etioloogiaga kõrgenenud silmasisene rõhk, mis on ravimata, võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi, k.a püsiv nägemiskaotus.

Tuleb langetada otsus, kas patsiente, kelle anamneesis esineb probleeme silmadega, tohib topiramaadiga ravida.

Nägemisvälja häired

Patsientidel, kes saavad topiramaati, on teatatud nägemisvälja häiretest suurenenud silmasiserõhust sõltumatult. Kliinilistes uuringutes olid enamik neist juhtudest pärast topiramaadiravi lõpetamist pöörduvad. Kui mistahes hetkel topiramaadiravi ajal esineb nägemisvälja häireid, tuleb kaaluda ravimi kasutamise lõpetamist.

Metaboolne atsidoos

Hüperkloreemilist ilma anioonide vaheta metaboolset atsidoosi (st seerumi bikarbonaatide taseme langemine normist allapoole ilma respiratoorse alkaloosita) on seostatud topiramaatraviga. Selline seerumi bikarbonaatide taseme langus on põhjustatud topiramaadi inhibeerivast toimest neeru karboanhüdraasile. Üldiselt tekib bikarbonaatide taseme langus ravi alguses, kuigi seda võib esineda igal ajal ravi jooksul. Need alanemised on tavaliselt kerged kuni mõõdukad (keskmine langus

4 mmol/l annuse 100 mg ööpäevas juures täiskasvanutel ja ligikaudu 6 mg/kg/ööpäevas lastel). Harvadel juhtudel on väärtused langenud alla 10 mmol/l. Topiramaadi bikarbonaate alandavale toimele võivad kaasa aidata ka seisundid või ravimid, mis soodustavad atsidoosi teket (nagu neeruhaigus, rasked respiratoorsed häired, epileptiline staatus, kõhulahtisus, operatsioonid, ketogeenne dieet või teatud ravimid).

Krooniline metaboolne atsidoos suurendab neerukivide tekkeriski ja võib potentsiaalselt viia osteopeeniani.

Lastel võib krooniline metaboolne atsidoos vähendada kasvukiirust. Topiramaadi toimet luustikule ei ole lastel ega täiskasvanutel süstemaatiliselt uuritud.

Sõltuvalt kaasuvatest seisunditest soovitatakse topiramaatravi ajal haiget vastavalt jälgida (sh määrata seerumi bikarbonaatide sisaldust). Kui patsiendil ilmnevad nähud või sümptomid (nt Kussmaul’i sügav hingamine, düspnoe, isutus, iiveldus, oksendamine, tugev väsimus, tahhükardia või arütmia), mis viitavad metaboolsele atsidoosile, on soovitatav mõõta bikarbonaatide sisaldust seerumis. Kui ravi käigus tekib ja püsib metaboolne atsidoos, soovitatakse kaaluda topiramaadi annuse vähendamist või ravi lõpetamist (annust järk-järgult vähendades).

Topiramaati tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel esineb seisundeid või kes saavad ravi, mis võib osutuda metaboolse atsidoosi riskiteguriks.

Kognitiivse funktsiooni kahjustus

Epilepsia korral on kognitsiooni kahjustusel mitmeid põhjuseid, milleks võivad olla haiguse etioloogia, epilepsia iseenesest või epilepsiavastane ravi. Kirjanduse andmetel on topiramaatravi saavatel täiskasvanutel teatatud kognitiivse funktsiooni kahjustusest, mille tõttu tuli vähendada annust või lõpetada ravi. Uuringud, mis kajastavad kognitiivseid tulemusi topiramaatravi saavatel lastel, ei ole aga piisavad ning topiramaadi vastav mõju ei ole veel välja selgitatud.

Hüperammoneemia ja entsefalopaatia

Topiramaatravi ajal on teatatud hüperammoneemiast koos entsefalopaatiaga või ilma (vt lõik 4.8). Topiramaadi hüperammoneemia risk on ilmselt annusest sõltuv. Hüperammoneemiast on teatatud sagedamini topiramaadi kasutamisel samaaegselt koos valproehappega (vt lõik 4.5).

Patsientide puhul, kellel tekivad topiramaadi monoteraapiaga või täiendava raviga seotud seletamatu letargia või vaimse seisundi muutused, soovitatakse kaaluda hüperammoneemilise entsefalopaatia võimalust ja ammooniumi taseme määramist.

Toidulisandid

Mõnedel patsientidel võib esineda kehakaalu langust topiramaatravi ajal. Topiramaati saavaid patsiente soovitatakse jälgida kehakaalu languse suhtes. Kui patsiendi kehakaal väheneb topiramaati tarvitades, võib kaaluda toidulisandite kasutamist või toidu tarbimise suurendamist.

Rasestumisvõimelised naised

Topiramaat võib põhjustada lootekahjustusi ja loote kasvupeetust (üsasisene kasvupeetus ja madal sünnikaal), kui seda manustatakse raseduse ajal. Põhja-Ameerika epilepsiavastaste ravimite rasedusregistri andmetest topiramaadi monoteraapia kohta selgus, et suurte kaasasündinud väärarengute levimus (4,3%) oli ligikaudu 3 korda suurem võrreldes kontrollrühmaga, millesse kuulunud patsiendid ei võtnud epilepsiavastaseid ravimeid (1,4%). Lisaks näitavad teiste uuringute andmed, et võrreldes monoteraapiaga suureneb epilepsiavastaste ravimite kombineeritud ravi kasutamisel teratogeensete toimete risk.

Enne ravi alustamist topiramaadiga rasestumisvõimelistel naistel, tuleb teha rasedustest ja soovitada väga efektiivset rasestumisvastast meetodit (vt lõik 4.5). Patsienti tuleb täielikult teavitada riskidest, mis on seotud topiramaadi kasutamisega raseduse ajal (vt lõigud 4.3 ja 4.6).

Laktoositalumatus

Topiramate ELVIM 25 mg ja 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, täielik laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit kasutada.

Päikeseloojangukollane FCF (E110)

Topiramate ELVIM 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad värvainet päikeseloojangukollane FCF (E110), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Topiramaadi toime teistele antiepileptilistele ravimitele

Topiramaadi lisamine teistele antiepileptilistele ravimitele (fenütoiin, karbamasepiin, valproehape, fenobarbitaal, primidoon) ei oma toimet nende ravimite plasma tasakaalukontsentratsioonile, välja arvatud mõnedel patsientidel, kellel topiramaadi lisamine fenütoiinile võib suurendada fenütoiini plasmakontsentratsiooni. See toimub tõenäoliselt polümorfse spetsiifilise isoensüümi (CYP2C19) inhibeerimise tõttu. Seetõttu on soovitatav, et fenütoiini saavatel patsientidel, kellel on toksilisusega seotud kliinilised nähud või sümptomid, jälgitakse fenütoiini tasemeid.

Farmakokineetilise koostoime uuring epilepsiaga patsientidel näitas, et topiramaadi lisamine lamotrigiinile ei mõjutanud lamotrigiini plasma tasakaalukontsentratsiooni topiramaadi annuste puhul 100 kuni 400 mg ööpäevas. Lisaks ei muutunud topiramaadi plasma tasakaalukontsentratsioon lamotrigiinravi ajal või pärast selle lõpetamist (keskmine annus 327 mg ööpäevas).

Topiramaat inhibeerib CYP2C19 ensüümi ja võib häirida teiste selle ensüümi abil metaboliseeruvate ainete toimet (nt diasepaam, imipramiin, moklobemiid, proguaniil, omeprasool).

Teiste antiepileptiliste ravimite toime topiramaadile

Fenütoiin ja karbamasepiin vähendavad topiramaadi plasmakontsentratsiooni. Fenütoiini või karbamasepiini lisamine topiramaatravile või nende ärajätmine võib vajada topiramaadi annuse kohandamist. Seda tuleb teha tiitrides vastavalt ravivastusele. Valproehappe lisamine või ärajätmine ei too kaasa kliiniliselt olulisi topiramaadi plasmakontsentratsioonide muutusi ja seega ei ole topiramaadi annuse kohandamine vajalik. Nende koostoimete tulemused on kokku võetud alljärgnevas tabelis:

Samaaegselt manustatud

Antiepileptikumi

Topiramaadi

antiepileptikum

kontsentratsioon

kontsentratsioon

 

 

 

Fenütoiin

↔**

 

 

 

Karbamasepiin (CBZ)

 

 

 

Valproehape

 

 

 

Lamotrigiin

 

 

 

Fenobarbitaal

Ei ole uuritud

 

 

 

Primidoon

Ei ole uuritud

 

 

 

↔ = plasmakontsentratsioonis pole muutusi (≤ 15% muutus) ** = plasmakontsentratsiooni suurenemine üksikutel patsientidel ↓ = plasmakontsentratsiooni vähenemine

Koostoimed muude ravimitega

Digoksiin

Digoksiini plasma kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) vähenes ühekordse annusega uuringus 12% samaaegse topiramaadi manustamise tõttu. Selle leiu kliiniline tähendus ei ole selge. Kui digoksiinravi saavatel patsientidel lisatakse või jäetakse ära topiramaat, tuleb seerumi digoksiinitasemete rutiinsel jälgimisel olla väga tähelepanelik.

KNS depressandid

Kliinilistes uuringutes samaaegset topiramaadi ja alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi (KNS) depressantide manustamist ei ole uuritud. Topiramaati ei ole soovitav kasutada koos alkoholiga või teiste KNS depressantidega.

Liht-naistepuna (Hypericum perforatum)

Topiramaadi ja liht-naistepuna koosmanustamisel võib täheldada plasmakontsentratsioonide langusest tingitud toime vähenemise ohtu. Kliinilisi uuringuid selle võimaliku koostoime hindamiseks ei ole tehtud.

Suukaudsed rasestumisvastased preparaadid

Farmakokineetilise koostoime uuringus tervetel vabatahtlikel ei mõjutanud topiramaadi monoteraapia annuses 50 kuni 200 mg ööpäevas suukaudse kontratseptiivi (1 mg noretindrooni (NET) ja 35 mikrogrammi etünüülöstradiooli (EE) kombinatsioon) AUC-d. Teises uuringus, kus topiramaadi 200 mg, 400 mg ja 800 mg ööpäevaseid annuseid kasutati epilepsiaga patsientidel adjuvantravina kombinatsioonis valproehappega, täheldati statistiliselt olulist etünüülöstradiooli taseme vähenemist (vastavalt 18%, 21% ja 30%). Mõlemas uuringus ei mõjutanud topiramaat (annustes 50...200 mg ööpäevas tervetel vabatahtlikel ja 200…800 mg ööpäevas epilepsiahaigetel) oluliselt NET taset. Kuigi täheldati topiramaadi annusest sõltuvat toimet EE taseme langusele annuste 200...800 mg ööpäevas korral (epilepsiahaigetel), puudus topiramaadil märkimisväärne annusest sõltuv toime EE tasemele annuste 50...200 mg ööpäevas korral (tervetel vabatahtlikel). Täheldatud muutuste kliiniline tähtsus ei ole teada. Samaaegselt suukaudseid kontratseptiive ja topiramaati võtvatel patsientidel tuleb arvestada rasestumisvastase toime vähenemise ja vaheveritsuste sagenemise võimalusega. Östrogeene sisaldavaid kontratseptiive võtvaid patsiente tuleb paluda, et nad teataksid igast muutusest oma menstruaaltsüklis. Rasestumisvastane efektiivsus võib olla langenud isegi ilma veritsuse esinemiseta menstruatsioonide vahel.

Liitium

Tervetel vabatahtlikel vähenes liitiumi manustamisel koos topiramaadiga (200 mg ööpäevas) liitiumi süsteemne ekspositsioon (AUC vähenemine 18%). Bipolaarse häirega patsientidel ei ilmnenud ravi ajal topiramaadiga annuses 200 mg ööpäevas mõju liitiumi farmakokineetikale, kuid suurendades topiramaadi annust kuni 600 milligrammini ööpäevas suurenes liitiumi süsteemne ekspositsioon (AUC suurenemine 26%). Liitiumi sisaldust plasmas tuleb topiramaadiga koosmanustamisel jälgida.

Risperidoon

Farmakokineetilise koostoime uuringud ühekordsete annuste manustamisega tervetele vabatahtlikele ja korduvate annuste manustamisega bipolaarse häirega patsientidele andsid sarnased tulemused. Risperidooni koosmanustamisel topiramaadiga suurenevates annustes 100, 250 ja 400 mg ööpäevas vähenes risperidooni (manustatud annusevahemikus 1 kuni 6 mg ööpäevas) süsteemne ekspositsioon (tasakaalukontsentratsiooni AUC vähenes vastavalt 16% ja 33% manustamisel koos topiramaadiga annuses 250 mg ööpäevas ja 400 mg ööpäevas). Samas ei olnud ravimi kogu aktiivse osa AUC erinevused risperidooni monoteraapia ning risperidooni ja topiramaadi kombinatsioonravi võrdlusel statistiliselt olulised. Ei täheldatud olulisi muutusi kogu aktiivse fraktsiooni (risperidoon koos 9-hüdroksürisperidooniga) ega 9-hüdroksürisperidooni farmakokineetikas. Olulisi muutusi topiramaadi ega risperidooni kogu aktiivse fraktsiooni süsteemses ekspositsioonis ei esinenud. Kui topiramaat lisati olemasolevale risperidoonravile (1 kuni 6 mg ööpäevas), täheldati kõrvaltoimeid sagedamini kui enne topiramaadi (250 kuni 400 mg ööpäevas) lisamist (vastavalt 90% ja 54%). Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed topiramaadi lisamisel risperidoonravile olid: somnolentsus (27% ja 12%), paresteesia (22% ja 0%) ja iiveldus (vastavalt 18% ja 9%).

Hüdroklorotiasiid (HCTZ)

Tervetel vabatahtlikel läbi viidud ravimite koostoime uuringus hinnati HCTZ-i (25 mg ööpäevas) ja topiramaadi (96 mg 2 korda ööpäevas) tasakaalukontsentratsiooni farmakokineetikat eraldi ja koosmanustamisel. Selle uuringu tulemused näitavad, et topiramaadi Cmax suurenes 27 % ja AUC 29% võrra HCTZ lisamisel topiramaadile. Selle muutuse kliiniline tähtsus ei ole teada. HCTZ-i lisamine topiramaatravile võib vajada topiramaadi annuse kohandamist. Samaaegne topiramaadi manustamine ei mõjutanud oluliselt HCTZ-i tasakaalukontsentratsiooni farmakokineetikat. Kliinilis-laboratoorsed tulemused näitasid seerumi kaaliumitaseme langust pärast topiramaadi või HCTZ manustamist. See alanemine oli suurem kombineeritud HCTZ ja topiramaadi manustamisel.

Metformiin

 1. Tervetel vabatahtlikel läbi viidud ravimite koostoimete uuringus hinnati metformiini ja topiramaadi tasakaalukontsentratsiooni farmakokineetikat plasmas, kui metformiini manustati üksi või koos topiramaadiga. Selle uuringu tulemused näitasid, et koosmanustamisel topiramaadiga metformiini keskmine Cmax ja keskmine AUC0-12H suurenesid vastavalt 18% ja 25%, samas kui keskmine CL/F vähenes 20%. Topiramaat ei mõjutanud metformiini tmax.Topiramaadi toime kliiniline tähtsus metformiini farmakokineetikale ei ole selge. Topiramaadi suukaudne plasmakliirens tundub olevat vähenenud manustamisel koos metformiiniga. Kliirensi muutuse ulatus pole teada. Metformiini toime kliiniline tähtsus topiramaadi farmakokineetikale ei ole selge.

Kui metformiinravi saavatel patsientidel lisatakse või jäetakse ära topiramaat, tuleb nende diabeetilise seisundi adekvaatse kontrolli rutiinsel jälgimisel olla tähelepanelik.

Pioglitasoon

Tervetel vabatahtlikel läbi viidud ravimite koostoime uuringus hinnati topiramaadi ja pioglitasooni tasakaalukontsentratsiooni farmakokineetikat, manustamisel eraldi ja koos. Täheldati pioglitasooni AUCτ,ss 15%-list vähenemist ilma Cmax,ss muutuseta. See leid ei olnud statistiliselt oluline. Lisaks leiti aktiivse hüdroksümetaboliidi 13%-line Cmax,ss vähenemine ja 16%-line AUCτ,ss vähenemine ning aktiivse ketometaboliidi 60%-line Cmax,ss ja AUCτ,ss vähenemine. Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole teada. Kui topiramaat lisatakse pioglitasoonravile või pioglitasoon lisatakse topiramaatravile, tuleb nende patsientide diabeetilise seisundi adekvaatse kontrolli rutiinsel jälgimisel olla tähelepanelik.

Gliburiid

Farmakokineetilise koostoime uuring, mis viidi läbi II tüübi diabeediga patsientidel, hindas gliburiidi (5 mg ööpäevas) tasakaalukontsentratsiooni farmakokineetikat nii eraldi kui manustamisel koos topiramaadiga (150 mg ööpäevas). Topiramaadiga koosmanustamisel vähenes gliburiidi AUC24 25% võrra. Ka gliburiidi aktiivsete metaboliitide 4-trans-hüdroksü- gliburiidi (M1) ja 3-cis hüdroksügliburiidi (M2) süsteemne ekspositsioon vähenes vastavalt 13% ja 15% võrra. Topiramaadi tasakaalukontsentratsiooni farmakokineetika gliburiidiga samaaegsel manustamisel ei muutunud.

Topiramaadi lisamisel gliburiidravile või gliburiidi lisamisel topiramaatravile tuleb hoolikalt ja rutiinselt jälgida patsientide diabeediravi adekvaatsust.

Teised koostoimed

Nefrolitiaasi soodustavad ravimid

Topiramaadi kasutamine samaaegselt teiste neerukivitõbe soodustavate ravimitega võib

suurendada neerukivitõve riski. Topiramaatravi ajal tuleb selliste

ravimite kasutamist vältida,

kuna need võivad luua füsioloogilise keskkonna, mis soodustab

neerukivide teket.

Valproehape

Valproehappe ja topiramaadi koosmanustamist on seostatud hüperammoneemiaga koos entsefalopaatiaga või ilma patsientidel, kes kumbagi ravimit eraldi on hästi talunud. Enamikel juhtudel on koostoimest tulenevad nähud ja sümptomid taandunud ühe ravimi ärajätmisel (vt lõigud 4.4 ja 4.8). See kõrvaltoime ei tulene farmakokineetilisest koostoimest.

Seoses topiramaadi ja valproehappe (VPA) samaaegse kasutamisega nii hüperammoneemia esinemisel kui ka ilma selleta, on teatatud hüpotermiast, mida on defineeritud kehatemperatuuri ootamatu langusena alla 35°C. See kõrvaltoime võib esineda pärast topiramaatravi alustamist või topiramaadi ööpäevase annuse suurendamist topiramaati ja valproehapet koos kasutavatel patsientidel.

Täiendavad farmakokineetilised ravimite koostoimete uuringud

Topiramaadi ja teiste ravimite potentsiaalsete farmakokineetiliste koostoimete hindamiseks on läbi viidud kliinilised uuringud. Allpool on kokku võetud koostoimest põhjustatud Cmax või AUC muutused. Teine veerg (kaasuva ravimi kontsentratsioon) kirjeldab, mis toimub esimeses veerus toodud kaasuva ravimi kontsentratsiooniga topiramaadi lisamisel. Kolmas veerg (topiramaadi kontsentratsioon) kirjeldab, kuidas esimeses veerus toodud ravimi koosmanustamine mõjutab topiramaadi kontsentratsiooni.

Täiendavate kliiniliste farmakokineetiliste koostoimeuuringute tulemuste kokkuvõte

Kaasuv ravim

Kaasuva ravimi kontsentratsioona

Topiramaadi kontsentratsioona

Amitriptülliin

↔ nortriptülliini metaboliidi Cmax

Ei ole uuritud

 

ja AUC 20%-line suurenemine

 

Dihüdroergotamiin

(suukaudne ja subkutaanne)

 

 

Haloperidool

↔ redutseeritud metaboliidi

Ei ole uuritud

 

AUC 31%-line suurenemine

 

Propanolool

↔ 4-OH propranolooli (TPM 50 mg

9% ja 16 %-line Cmax

 

2 korda päevas) Cmax 17%-line

suurenemine, 9% ja 17%-line

 

suurenemine

AUC suurenemine (vastavalt 40 ja

 

 

80 mg propranolooli 2 korda

 

 

päevas)

 

 

 

Sumatriptaan (suukaudne ja

Ei ole uuritud

subkutaanne)

 

 

Pisotifeen

 

 

 

Diltiaseem

diltiaseemi AUC 25%-line langus

20%-line AUC suurenemine

 

ning DEA 18%-line langus ja

 

 

↔DEM-ile*

 

Venlafaksiin

 

 

 

Flunarisiin

16%-line AUC suurenemine

 

(TPM 50 mg 2 korda päevas) B

 

 

 

 

a % väärtused on keskmise Cmax või AUC muutused võrreldes monoteraapiaga ↔ = puudub toime lähteühendi Cmax ja AUC-le (muutus ≤ 15%)

*DEA = desatsetüüldiltiaseem, DEM = N-demetüüldiltiaseem

b Flunarisiini AUC suurenes 14% neil, kes tarvitasid ainult flunarisiini. Tõus võib olla seotud akumulatsiooniga stabiilse seisundi saavutamisel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Epilepsiaga ja epilepsiavastaste ravimitega seotud üldine risk

Fertiilses eas naisi tuleb spetsialisti poolt nõustada. Kui naine soovib rasestuda, tuleb epilepsiavastaste ravimite kasutamise vajalikkust uuesti hinnata. Epilepsiavastast ravi saavatel naistel tuleb vältida ravi järsku katkestamist, kuna see võib viia krampide taastumiseni, mis võib põhjustada tõsiseid tagajärgi naisele ja sündimata lapsele.

Kui vähegi võimalik, tuleb eelistada monoteraapiat, sest võrreldes monoteraapiaga on ravi mitme epilepsiavastase ravimiga seotud suurema riskiga kaasasündinud väärarengute tekkeks, sõltuvalt kasutatavatest epilepsiavastastest ravimitest.

Topiramaadiga seotud risk

Topiramaat oli hiirtel, rottidel ja küülikutel teratogeenne (vt lõik 5.3). Rottidel läbib topiramaat platsentaarbarjääri.

Topiramaat läbib inimese platsentaarbarjääri ja nabaväädiveres on registreeritud samaväärsed kontsentratsioonid nagu ema veres.

Rasedusregistrite kliinilised andmed viitavad, et imikutel, kes olid eksponeeritud topiramaadi monoteraapiale:

on suurem risk kaasasündinud väärarengute (eeskätt huule-/suulaelõhe, hüpospaadia ja erinevate kehapiirkondade anomaaliad) tekkeks pärast ravimi kasutamist raseduse esimese trimestri jooksul.

Põhja-Ameerika epilepsiavastaste ravimite rasedusregistri andmetest topiramaadi monoteraapia kohta selgus, et suurte kaasasündinud väärarendite levimus (4,3%) oli ligikaudu 3 korda suurem võrreldes kontrollrühmaga, millesse kuulunud patsiendid ei võtnud epilepsiavastaseid ravimeid (1,4%). Lisaks näitavad teiste uuringute andmed, et võrreldes monoteraapiaga suureneb epilepsiavastaste ravimite kombineeritud ravi kasutamisel teratogeensete toimete risk. On teatatud, et see risk on annusest sõltuv; ravimi toimeid on täheldatud kõigi annuste puhul. Topiramaadiga ravitud naistel, kelle lapsel on kaasasündinud väärareng, on ilmselt suurenenud risk väärarengute tekkeks järgmiste raseduste ajal, kui nad kasutavad topiramaati.

esineb kontrollgrupiga võrreldes sagedamini madalat sünnikaalu (<2500 grammi).

esineb sagedamini üsasisest kasvupeetust (SGA, small for gestational age; defineeritud kui sünnikaal, mis pärast korrigeerimist gestatsioonivanusele ja stratifitseerimist soo järgi jääb allapoole 10. protsentiili). Uuringutulemuste põhjal ei saanud SGA kaugtagajärgi hinnata.

Epilepsia näidustus

Fertiilses eas naiste puhul on soovitatav kaaluda teisi ravivõimalusi. Kui fertiilses eas naistel kasutatakse topiramaati, on soovitatav kasutada väga efektiivseid rasestumisvastaseid meetodeid (vt lõik 4.5) ning naisi tuleb täielikult teavitada nii ravimata epilepsiaga seotud rasedusriskidest kui ka ravimpreparaadiga seotud võimalikest riskidest lootele.

Kui naine plaanib rasestuda, on soovitatav viljastumiseelne kohtumine arstiga ravi ümberhindamiseks ja teiste ravivõimaluste kaalumiseks. Kui ravimit manustati raseduse esimesel trimestril, on vajalik hoolikas prenataalne jälgimine.

Migreeni profülaktika näidustus

Topiramaat on vastunäidustatud raseduse korral ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta väga efektiivset rasetumisvastast meetodit (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Imetamine

Loomkatsetes on näidatud, et topiramaat eritub piima. Topiramaadi eritumist inimese rinnapiima ei ole kontrollitud uuringutes hinnatud. Piiratud tähelepanekud patsientidel viitavad topiramaadi ulatuslikule eritumisele rinnapiima. Ravi saanud emade rinnaga toidetud vastsündinutel/imikutel täheldatud kõrvaltoimeteks olid kõhulahtisus, uimasus, ärrituvus ja ebapiisav kaaluiive. Seetõttu

tuleb langetada otsus, kas lõpetada rinnaga toitmine või lõpetada/hoiduda topiramaatravist, võttes arvesse ravimi tähtsust emale (vt lõik 4.4).

Fertiilsus

Loomkatsed ei näidanud topiramaadi kahjulikku toimet fertiilsusele (vt lõik 5.3). Topiramaadi toimet inimese fertiilsusele ei ole tõestatud.

Toime reaktsioonikiirusele

Topiramate ELVIM on kerge kuni mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Topiramaat toimib kesknärvisüsteemi ja võib põhjustada unisust, pearinglust ja teisi sarnaseid sümptomeid. Samuti võib see põhjustada nägemishäireid ja/või hägust nägemist. Need

kõrvaltoimed

võivad olla ohtlikud autot juhtivatele või masinatega töötavatele patsientidele, eriti

seni, kuni pole

kindlaks tehtud konkreetse patsiendi kogemust selle ravimiga.

Kõrvaltoimed

Topiramaadi ohutust hinnati kliiniliste uuringute andmete põhjal 4 111 patsiendi (3182 said topiramaati ja 929 said platseebot) puhul, kes võtsid osa 20 topeltpimedast uuringust ja 2847 patsiendi puhul, kes võtsid osa 34 avatud uuringust, vastavalt manustati topiramaati adjuvantraviks primaarselt generaliseerunud toonilis-klooniliste krampide, partsiaalsete krampide,

Lennox-Gastaut’ sündroomi

korral esinevate krampide raviks, monoteraapiana esmakordselt või

hiljuti diagnoositud epilepsia

raviks või migreeni profülaktikaks. Enamus kõrvaltoimetest olid

kerged kuni mõõdukad. Kliinilistes uuringutes ning turuletulekujärgselt (näidatud märgiga “*”) täheldatud kõrvaltoimed on esinemissageduse alusel järjestatud tabelis 1.

Allpool toodud kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgmiselt: Väga sage ≥1/10

Sage

≥1/100 kuni <1/10

Aeg-ajalt

≥1/1000 kuni <1/100

Harv

≥1/10 000 kuni <1/1000

Teadmata

ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed (esinemissagedus oli võrreldes platseeboga >5% vähemalt ühel näidustusel topiramaadi topeltpimedates kontrollitud uuringutes): anoreksia, söögiisu langus, bradüfreenia, depressioon, väljendunud keeleline häire, insomnia, häiritud koordinatsioon, tähelepanuhäire, pearinglus, düsartria, düsgeusia, hüposteesia, letargia, mäluhäired, nüstagm, paresteesia, somnolentsus, treemor, diploopia, häiritud nägemine, diarröa, iiveldus, väsimus, ärrituvus ja kehakaalu langus.

Tabel 1: Topiramaadi kõrvaltoimed

Organsüsteemi

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

Nasofarüngiit*

 

 

 

 

infestatsioonid

 

 

 

 

 

Vere ja

 

Aneemia

Leukopeenia,

Neutropeenia*

 

lümfisüsteemi

 

 

trombotsütopeenia,

 

 

häired

 

 

lümfadenopaatia,

 

 

 

 

 

eosinofiilia

 

 

Immuunsüsteemi

 

Ülitundlikkus

 

 

Allergiline

häired

 

 

 

 

turse*

Ainevahetus- ja

 

Isutus, vähenenud

Metaboolne

Hüperkloreemiline

 

toitumishäired

 

söögiisu

atsidoos,

atsidoos,

 

 

 

 

hüpokaleemia,

hüperammoneemia*,

 

 

 

 

suurenenud söögiisu,hüperammoneemili-

 

 

 

 

polüdipsia

ne entsefalopaatia*

 

Psühhiaatrilised

Depressioon

Bradüfreenia,

Suitsiidimõtted,

Mania, paanikahäire,

 

häired

 

insomnia,

suitsiidikatse,

meeleheite tunne*,

 

 

 

ekspressiivne

hallutsinatsioonid,

hüpomania

 

 

 

kõnehäire, ärevus,

psühhootiline häire,

 

 

 

 

segasusseisund,

kuulmishallutsinat-

 

 

 

 

düsorienteeritus,

sioonid, nägemis-

 

 

 

 

agressiivsus,

hallutsinatsioonid,

 

 

 

 

meeleolumuutused,

apaatia, spontaanse

 

 

 

 

agiteeritus, meeleolu

kõne puudumine,

 

 

 

 

kõikumised,

unehäire,

 

 

 

 

masendustunne, viha,

afektilabiilsus,

 

 

 

 

ebatavaline käitumine

libiido vähenemine,

 

 

 

 

 

rahutus, nutmine,

 

 

 

 

 

düsfeemia,

 

 

 

 

 

eufooriline

 

 

 

 

 

meeleolu, paranoia,

 

 

 

 

 

perseveratsioon,

 

 

 

 

 

paanikahoog,

 

 

 

 

 

pisaravalmidus,

 

 

 

 

 

lugemishäire,

 

 

 

 

 

esialgne unetus,

 

 

 

 

 

lame afekt,

 

 

 

 

 

mõtlemishäired,

 

 

 

 

 

libiido kadumine,

 

 

 

 

 

tuimus, keskmine

 

 

 

 

 

unetus,

 

 

 

 

 

tähelepanematus ,

 

 

 

 

 

varahommikune

 

 

 

 

 

ärkamine,

 

 

 

 

 

paanikareaktsioon,

 

 

 

 

 

kõrgenenud

 

 

 

 

 

meeleolu

 

 

Närvisüsteemi

Paresteesia,

Tähelepanuhäire,

Teadvustaseme

Apraksia,

 

häired

somnolentsus,

mälukahjustus,

vähenemine, grand

ööpäevarütmi

 

 

pearinglus

amneesia, kognitiivne

mal krambid,

unehäired,

 

 

 

häire, vaimne

nägemisvälja defekt,

hüperesteesia,

 

 

 

kahjustus,

komplekssed

hüposmia, anosmia,

 

 

 

psühhomotoorsete

partsiaalsed

esialgne treemor,

 

 

 

oskuste kahjustus,

krambihood,

akineesia,

 

 

 

krambid,

kõnehäired,

stiimulitele

 

 

 

koordinatsioonihäired,

psühhomotoorne

mittereageerimine

 

 

 

treemor, letargia,

hüperaktiivsus,

 

 

 

 

hüpoesteesia,

minestamine,

 

 

 

 

nüstagm, düsgeusia,

tundlikkushäired,

 

 

 

 

tasakaaluhäired,

liigne süljeeritus,

 

 

 

 

düsartria,

hüpersomnia,

 

 

 

 

pingutustreemor,

afaasia, korduv

 

 

 

 

sedatsioon

kõne, hüpokineesia,

 

 

 

 

 

düskineesia,

 

 

 

 

 

posturaalne

 

 

 

 

 

pearinglus, une halb

 

 

 

 

 

kvaliteet,

 

 

 

 

 

põletustunne,

 

 

 

 

 

tundlikkuse kadu,

 

 

 

 

 

parosmia, väikeaju

 

 

 

 

 

sündroom,

 

 

 

 

 

düsesteesia,

 

 

 

 

 

hüpogeusia, stuupor,

 

 

 

 

 

kohmakus, aurad,

 

 

 

 

 

ageusia, düsgraafia,

 

 

 

 

 

düsfaasia, perifeerne

 

 

 

 

 

neuropaatia,

 

 

 

 

 

minestuseelne

 

 

 

 

 

seisund, düstoonia,

 

 

 

 

 

kiheluse tunne

 

 

Silma kahjustused

 

Hägune nägemine,

Nägemisteravuse

Ühepoolne pimedus,

Suletudnurga

 

 

kahelinägemine,

vähenemine,

mööduv pimedus,

glaukoom*,

 

 

nägemishäired

skotoom, müoopia*,

glaukoom,

makulo-

 

 

 

ebaharilik tunne

akommodatsiooni

paatia*, silma

 

 

 

silmas*,

häired,

liigutuste

 

 

 

kuivsilmsus,

nägemissügavuse

häired*,

 

 

 

fotofoobia,

tunnetuse muutus,

konjunktiivi

 

 

 

blefarospasm,

sätendav skotoom,

turse*

 

 

 

pisaraerituse

silmalaugude turse*,

 

 

 

 

suurenemine,

kanapimedus,

 

 

 

 

fotopsia, müdriaas,

amblüoopia

 

 

 

 

presbüoopia

 

 

Kõrva ja labürindi

 

Peapööritus, tinnitus,

Kurtus, ühepoolne

 

 

kahjustused

 

kõrvavalu

kurtus,

 

 

 

 

 

neurosensoorne

 

 

 

 

 

kurtus,

 

 

 

 

 

ebamugavustunne

 

 

 

 

 

kõrvas,

 

 

 

 

 

kuulmiskahjustus

 

 

Südame häired

 

 

Bradükardia,

 

 

 

 

 

siinusbradükardia,

 

 

 

 

 

palpitatsioonid

 

 

Vaskulaarsed

 

 

Hüpotensioon,

Raynaud fenomen

 

häired

 

 

ortostaatiline

 

 

 

 

 

hüpotensioon,

 

 

 

 

 

õhetus, kuumahood

 

 

Respiratoorsed,

 

Düspnoe,

Pingutusest tingitud

 

 

rindkere ja

 

ninaverejooks,

düspnoe,

 

 

mediastiinumi

 

ninakinnisus, nohu,

paranasaalsete

 

 

häired

 

köha*

siinuste

 

 

 

 

 

hüpersekretsioon,

 

 

 

 

 

düsfoonia

 

 

Seedetrakti häired

Iiveldus,

Oksendamine,

Pankreatiit,

 

 

 

kõhulahtisus

kõhukinnisus, valu

meteorism,

 

 

 

 

ülakõhus, düspepsia,

gastroösofageaalne

 

 

 

 

kõhuvalu, suukuivus,

reflukshaigus, valu

 

 

 

 

ebamugavustunne

alakõhus, suuõõne

 

 

 

 

maos, suuõõne

hüpoesteesia,

 

 

 

 

paresteesia, gastriit,

igemete veritsemine,

 

 

 

 

ebamugavustunne

kõhupuhitus,

 

 

 

 

kõhus

epigastraalne

 

 

 

 

 

ebamugavustunne,

 

 

 

 

 

hellus

 

 

 

 

 

kõhupiirkonnas,

 

 

 

 

 

liigne süljeeritus,

 

 

 

 

 

valu suuõõnes,

 

 

 

 

 

ebameeldiva

 

 

 

 

 

lõhnaga hingeõhk,

 

 

 

 

 

glossodüünia

 

 

Maksa ja sapiteede

 

 

 

Hepatiit,

 

häired

 

 

 

maksapuudulikkus

 

Naha ja

 

Alopeetsia, lööve,

Anhidroos,

Stevensi-Johnsoni

Toksiline

nahaaluskoe

 

kihelus

näopiirkonna

sündroom*,

epidermise

kahjustused

 

 

hüpoesteesia,

multiformne

nekrolüüs*

 

 

 

urtikaaria, erüteem,

erüteem*, ebaharilik

 

 

 

 

üldine kihelus,

naha lõhn,

 

 

 

 

makulaarne lööve,

periorbitaalne

 

 

 

 

naha värvuse

turse*, lokaalne

 

 

 

 

muutus, allergiline

urtikaaria

 

 

 

 

dermatiit, näo turse

 

 

Lihas-skeleti ja

 

Liigesvalu,

Liigeste tursed*,

Ebamugavustunne

 

sidekoe

 

lihasspasmid,

skeletilihaste

jäsemetes*

 

kahjustused

 

lihasvalu,

kangus, küljevalu,

 

 

 

 

lihastõmblused,

lihasväsimus

 

 

 

 

lihasnõrkus, rindkere

 

 

 

 

 

seina valu

 

 

 

Neerude ja

 

Nefrolitiaas,

Kusekivid,

Kusejuha kivid,

 

kuseteede häired

 

pollakisuuria,

kusepidamatus,

neerutuubulite

 

 

 

düsuuria

hematuuria,

atsidoos*

 

 

 

 

inkontinentsus, sage

 

 

 

 

 

urineerimistung,

 

 

 

 

 

neerukoolikud,

 

 

 

 

 

neeruvalu

 

 

Reproduktiivse

 

 

Erektsioonihäired,

 

 

süsteemi ja

 

 

seksuaalfunktsiooni

 

 

rinnanäärme häired

 

 

häired

 

 

Üldised häired ja

Väsimus

Püreksia, asteenia,

Hüpertermia, janu,

Näoturse, kaltsinoos

 

manustamiskoha

 

ärritatavus,

gripitaoline

 

 

reaktsioonid

 

kõnnakuhäired,

seisund*, uimasus,

 

 

 

 

ebaharilik enesetunne,

perifeerne

 

 

 

 

halb enesetunne

külmatunne,

 

 

 

 

 

joobumustunne,

 

 

 

 

 

närvilisustunne

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuringud

Kehakaalu

Kehakaalu

Kristallide

Bikarbonaatide

 

 

vähenemine

suurenemine*

esinemine uriinis,

sisalduse

 

 

 

 

häired tandemkõnni

vähenemine veres

 

 

 

 

testis, valgete

 

 

 

 

 

vererakkude arvu

 

 

 

 

 

vähenemine,

 

 

 

 

 

maksaensüümide

 

 

 

 

 

aktiivsuse tõus

 

 

Sotsiaalsed

 

 

Õpivõimetus

 

 

tingimused

 

 

 

 

 

* kõrvaltoimed, mida täheldati turuletulekujärgsetes spontaansetes raportites. Nende esinemissagedus arvutati välja kliinilistes uuringutes esinemise alusel või selle põhjal, kui juht ei esinenud kliinilistes uuringutes.

Kaasasündinud väärarengud ja loote kasvupeetus (vt lõik 4.4 ja lõik 4.6).

Lapsed

Järgmistest kõrvaltoimetest teatati topeltpimedates kontrolluuringutes lastel sagedamini (≥ 2 korda) kui täiskasvanutel:

Vähenenud söögiisu

Suurenenud söögiisu

Hüperkloreemiline atsidoos

Hüpokaleemia

Ebatavaline käitumine

Agressiivsus

Apaatia

Uinumisraskused

Suitsiidimõtted

Tähelepanuhäire

Letargia

Ööpäevarütmiga seotud unehäired

Halb une kvaliteet

Suurenenud pisaravool

Siinusbradükardia

Halb enesetunne

Kõnnakuhäired.

Järgmistest kõrvaltoimetest teatati topeltpimedates kontrolluuringutes lastel, kuid mitte täiskasvanutel:

Eosinofiilia

Psühhomotoorne hüperaktiivsus

Peapööritus

Oksendamine

Hüpertermia

Püreksia

Õppimisraskused.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Nähud ja sümptomid

On teatatud topiramaadi üleannustamisest. Nähtude ja sümptomite hulka kuuluvad krambid, unisus, kõnehäired, nägemise hägustumine, kahelinägemine, kontsentratsioonihäired, letargia, koordinatsioonihäired, stuupor, hüpotensioon, kõhuvalu, agiteeritus, pearinglus ja depressioon.

Enamikel juhtudel ei olnud kliinilised tagajärjed rasked, kuigi mitme ravimi, sealhulgas topiramaadi, samaaegsel üleannustamisel on teatatud surmajuhtudest.

Topiramaadi üleannustamise tagajärjel võib tekkida raske metaboolne atsidoos (vt lõik 4.4).

Ravi

Topiramaadi ägeda üleannustamise korral, kui see on toimunud hiljuti, tuleb koheselt teha maoloputus või indutseerida oksendamine. On näidatud, et aktiivsüsi seob in vitro topiramaati. Ravi peab olema adekvaatselt toetav ja patsient peab olema küllaldaselt hüdreeritud. On näidatud, et hemodialüüs on efektiivne vahend topiramaadi organismist eemaldamiseks.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised epilepsiavastased ained ATC-kood: N03AX11

Toimemehhanism

Topiramaat on klassifitseeritud kui sulfamaat-asendatud monosahhariid. Topiramaadi krambivastase ja migreeni ennetava toime täpne mehhanism ei ole teada. Neuronaalsete kultuuride elektrofüsioloogilistes ja biokeemilistes uuringutes on identifitseeritud kolm farmakoloogilist omadust, mis võivad olla olulised topiramaadi epilepsiavastases toimes.

Farmakodünaamilised toimed

Topiramaat vähendab ajast sõltuvalt neuronite püsiva depolarisatsiooni poolt esile kutsutud aktsioonipotentsiaalide genereerimise sagedust, mis viitab pingetundlike naatriumikanalite blokeerimisele. Lisaks võimendab topiramaat oluliselt gamma-aminovõihappe (GABA) aktiveerivat toimet GABAA retseptoritesse ja suurendab GABA võimet indutseerida kloriidioonide voolu neuronitesse, nii et saab järeldada, et topiramaat tugevdab selle neuromediaatori inhibeerivat toimet.

Bensodiasepiini antagonist flumaseniil ei blokeerinud topiramaadi toimet -retseptoritesse.AGABA Topiramaat ei suurendanud ioonkanalite avatuse kestust. See on topiramaadi ja GABAA retseptoreid moduleerivate barbituraatide erinevus.

Topiramaadi antiepileptilise profiili tõttu, mis on oluliselt erinev bensodiasepiinidest, suudab ta moduleerida bensodiasepiinidele mittetundlikku GABAA retseptori alatüüpi. Topiramaadil on antagonistlik toime glutamaadi retseptori kainaadi/AMPA (alfa-amino-3-hüdroksü-5- metüülisoksasool-4-propioonhape) alatüübile, kuid puudub toime N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) aktiivsusele NDMA retseptori alatüübil. Need topiramaadi toimed olid kontsentratsioonist sõltuvad vahemikus 1 mikromooli kuni 200 mikromooli, minimaalse aktiivsusega vahemikus 1 mikromooli kuni 10 mikromooli.

Lisaks inhibeerib topiramaat mõningaid karboanhüdraasi isoensüüme. See farmakoloogiline toime on palju nõrgem kui atsetasoolamiidil, mis on tuntud karboanhüdraasi inhibiitor ja seda ei peeta topiramaadi epilepsiavastase aktiivsuse oluliseks koostisosaks.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Loomkatsetes näitab topiramaat krambivastast toimet rottidel ja hiirtel maksimaalse elektrišoki krampide indutseerimise (maximal electroshock seizures - MES) testis ja on näriliste epilepsiamudelites efektiivne muuhulgas tooniliste krambihoogude ja absaansi-tüüpi

krambihoogude puhul spontaanse epilepsiaga rottidel ning mandelkeha ekstirpatsiooni või globaalse isheemia poolt indutseeritud tooniliste ja klooniliste krambihoogude puhul rottidel. Topiramaat on ainult nõrgalt efektiivne blokeerides GABAA antagonisti pentüleentetrasooli poolt indutseeritud kloonilisi krampe.

Samaaegset ravi topiramaadi ja karbamasepiini või fenobarbitaaliga saanud hiirtel läbi viidud uuringud näitasid sünergistlikku krambivastast toimet, samas kui kombinatsioon fenütoiiniga näitas aditiivset krambivastast toimet. Hästikontrollitud täiendavates uuringutes ei näidatud topiramaadi plasmakontsentratsiooni ja kliinilise tõhususe vahelist korrelatsiooni. Tolerantsuse teket inimestel pole näidatud.

Absaans-tüüpi krambid

4…11-aastastel lastel viidi läbi kaks väikest ühe haruga uuringut (CAPSS-326 ja TOPAMAT- ABS-001). Enne uuringute varajast lõpetamist ravitulemuse puudumise tõttu jõudis ühes uuringus osaleda 5 last ja teises 12 last. Uuringutes kasutatud annused olid järgmised: kuni ligikaudu 12 mg/kg uuringus TOPAMAT-ABS-001 ja maksimaalselt kuni annuseni alla 9 mg/kg ööpäevas või 400 mg ööpäevas uuringus CAPSS-326. Need uuringud ei anna piisavat alust teha mingeid järeldusi ravimi ohutuse või efektiivsuse kohta laste vanuserühmas.

Farmakokineetilised omadused

Õhukese polümeerikattega tabletid on bioekvivalentsed.

Topiramaadi farmakokineetilist profiili iseloomustab võrreldes teiste antiepileptiliste ravimitega pikk plasma poolväärtusaeg, lineaarne farmakokineetika, peamiselt renaalne kliirens, vähene seonduvus plasmavalkudega ja kliiniliselt oluliste aktiivsete metaboliitide puudumine.

Topiramaat ei ole tugev ravimeid metaboliseerivate ensüümide indutseerija, seda saab manustada sõltumatult söögiaegadest ja topiramaadi plasmakontsentratsiooni rutiinne jälgimine pole vajalik. Kliinilistes uuringutes pole täheldatud järjekindlat seost topiramaadi plasmakontsentratsiooni ja tõhususe või kõrvaltoimete esinemise vahel.

Imendumine

Topiramaat imendub kiiresti ja hästi. Pärast 100 mg topiramaadi suukaudset manustamist tervetele vabatahtlikele saabus keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax) 1,5 mikrogrammi/ml 2...3 tunni jooksul (Tmax).

Radioaktiivsuse mõõtmise alusel uriinis oli keskmine C topiramaadi 100 mg annuse imendumise ulatus vähemalt 81%. Toidul puudub kliiniliselt oluline mõju topiramaadi biosaadavusele.

Jaotumine

Ligikaudu 13...17% topiramaadist on seotud plasmavalkudega. On leitud, et topiramaat seondub väikeses ulatuses erütrotsüütide(ga)/(le), pärast seda, kui on saavutatud plasmakontsentratsioon 4 mikrogrammi/ml. Jaotusruumala muutub vastupidiselt annusele. Keskmine näiv jaotusruumala on mõõtmiste alusel 0,55...0,8 l/kg pärast üksikannuste 100 kuni 1200 mg manustamist. Sugu mõjutab jaotusruumala. Naiste väärtused on ligikaudu 50% meeste väärtustest. Selle põhjuseks on naistel esinev suurem keha rasvaprotsent, kuid sellel puudub kliiniline tähendus.

Biotransformatsioon

Tervetel vabatahtlikel ei metaboliseeru topiramaat ulatuslikult (~20%). See metaboliseeritakse kuni 50% ulatuses patsientidel, kes saavad kaasuvat antiepileptilist ravi teadaolevate ravimitega, mis indutseerivad metaboliseerivaid ensüüme. Inimestel on plasmast, uriinist ja roojast isoleeritud kuus metaboliiti, neid kirjeldatud ja identifitseeritud ning need tekivad hüdroksüülimise, hüdrolüüsi ja glükuronisatsiooni teel. Iga metaboliit esindab vähem kui 3% kogu radioaktiivsusest, mis eritub pärast C topiramaadi manustamist. Kahte metaboliiti, mis säilitasid suurema osa topiramaadi struktuurist, testiti ja leiti, et nende krambivastane toime on vähene või puudub.

Eritumine

Inimestel erituvad nii topiramaat (muutumatul kujul) kui tema metaboliidid põhiliselt neerude kaudu (vähemalt 81% annusest). Ligikaudu 66% manustatud C topiramaadist eritus muutumatul kujul uriiniga 4 päeva jooksul. Pärast 50 mg ja 100 mg topiramaadi manustamist kaks korda

ööpäevas oli ravimi keskmine renaalne kliirens vastavalt 18 ml/min ja 17 ml/min. On andmeid topiramaadi tubulaarse reabsorptsiooni kohta neerudes. Seda kinnitavad uuringud rottidel, kus topiramaadi koosmanustamisel probenetsiidiga täheldati olulist topiramaadi renaalse kliirensi kiirenemist.

Inimestel on plasmakliirens pärast ravimi suukaudset manustamist ligikaudu 20...30 ml/min.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Topiramaadi plasmakontsentratsioonide varieeruvus indiviiditi on väike ning seetõttu on tema farmakokineetika ette ennustatav. Topiramaadi farmakokineetika on lineaarne, kontsentratsioonikõvera alune pindala suurenes tervetel vabatahtlikel annusest sõltuvalt (ühekordse 100 kuni 400 mg suukaudse annuse juures), kusjuures plasma kliirens on konstantne. Normaalse neerufunktsiooni korral saavutatakse ravimi tasakaalukontsentratsioon plasmas 4...8 päeva jooksul. Tervetel isikutel oli pärast mitmekordset topiramaadi 100 mg suukaudsete annuste manustamist kaks korda ööpäevas keskmine Cmax 6,76 mikrogrammi/ml. Keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas pärast mitmekordset 50 mg ja 100 mg topiramaadi manustamist kaks korda ööpäevas oli ligikaudu 21 tundi.

Kasutamine koos teiste epilepsiavastaste ravimitega

Samaaegne mitmekordne topiramaadi (100 mg kuni 400 mg kaks korda ööpäevas) ja fenütoiini või karbamasepiini manustamine viis topiramaadi plasmakontsentratsiooni annusest sõltuva suurenemiseni.

Neerukahjustus

Topiramaadi plasma- ja renaalne kliirens aeglustub mõõduka ja raske neerufunktsiooni kahjustuse korral (CLCR ≤70 ml/min). Selle tulemusel võib neerukahjustusega patsientidel oodata topiramaadi kõrgemaid tasakaalukontsentratsioone kui normaalse neerufunktsiooniga patsientidel. Lisaks kulub neerukahjustusega patsientidel iga annuse puhul püsikontsentratsiooni saabumiseni kauem aega.

Mõõduka ja raske neerukahjustusega patsientidel on soovitatavad poole väiksemad alg- ja säilitusannused.

Topiramaat on plasmast efektiivselt hemodialüüsi teel eemaldatav. Pikemaajaline hemodialüüs võib vähendada topiramaadi sisaldust plasmas allapoole taset, mis on vajalik krambivastase toime säilimiseks. Topiramaadi kontsentratsiooni järsu vähenemise vältimiseks plasmas hemodialüüsi ajal võib olla vajalik täiendav topiramaadi annus. Konkreetse annuse kohandamisel tuleb arvestada 1) dialüüsi kestusega, 2) kasutatava dialüüsisüsteemi kliirensi kiirusega ja 3) topiramaadi efektiivse renaalse kliirensiga dialüüsi saaval patsiendil.

Maksakahjustus

Topiramaadi plasmakliirens vähenes mõõduka kuni raske maksakahjustuse korral keskmiselt 26%. Seetõttu tuleb maksakahjustusega patsientidele topiramaati manustada ettevaatusega.

Eakad

Eakatel patsientidel, kes neeruhaigusi ei põe, topiramaadi kliirens aeglustunud ei ole.

Lapsed (farmakokineetika kuni 12-aastastel lastel)

Sarnaselt täiskasvanutega on ka lastel topiramaadi farmakokineetika täiendava ravi puhul lineaarne, tasakaalukontsentratsioonid plasmas suurenevad proportsionaalselt manustatud annustega ning kliirens ei sõltu annusest. Lastel on topiramaadi kliirens aga kiirem ja ravimi poolväärtusaeg lühem kui täiskasvanutel. Seega võib topiramaadi plasmakontsentratsioon lastel samade mg/kg annuste korral olla madalam kui täiskasvanutel. Sarnaselt täiskasvanutega vähendavad maksaensüüme indutseerivad antiepileptilised ravimid topiramaadi tasakaalukontsentratsiooni plasmas.

Prekliinilised ohutusandmed

Hoolimata faktist, et toksilisus isas- ja emasloomadel esines juba annuste juures 8 mg/kg/ööpäevas, ei täheldatud toimeid fertiilsusele annuste puhul kuni 100 mg/kg/ööpäevas isastel ega emastel rottidel.

Prekliinilistes uuringutes on topiramaat olnud teratogeense toimega hiirtel, rottidel ja küülikutel.

Hiirtel täheldati loote kaalu ja skeleti luustumise vähenemist annuste juures 500 mg/kg/ööpäevas koos toksilisusega emale. Loote väärarengute üldarv oli hiirtel kõigis ravitud rühmades (20 mg, 100 mg ja 500 mg/kg/ööpäevas) suurenenud.

Annusest sõltuvat toksilisust emasloomale ja embrüo/fetaalset toksilisust (vähenenud loote kaal ja/või skeleti luustumishäired) täheldati rottidel annustega alla 20 mg/kg/ööpäevas ja

teratogeenseid toimeid

(jäsemete ja varvaste defektid) täheldati annustega 400 mg/kg/ööpäevas

ja suuremad. Küülikutel

esines toksilisus emasloomale annustega alla 10 mg/kg/ööpäevas,

embrüo/fetaalset toksilisust (suurenenud letaalsus) täheldati annustega alla 35 mg/kg/ööpäevas ja teratogeenseid toimeid (roiete ja lülisamba väärarengud) annustega 120 mg/kg/ööpäevas.

Teratogeensed toimed rottidel ja küülikutel olid sarnased karboanhüdraasi inhibiitoritega seotud toimetega, mida ei seostatud inimesel esinevate väärarengutega. Rotipoegadel, kelle emasid tiinuse ja imetamise ajal raviti topiramaadiga annuses 20 või 100 mg/kg/ööpäevas esinesid muutused kasvus, mis väljendusid väiksema kaaluna sündimisel ja imetamise jooksul. Rottidel läbib topiramaat platsentaarbarjääri.

Topiramaadi igapäevane suukaudne manustamine imiku-, lapse- ja noorukieale vastaval arenguperioodil annustes kuni 300 mg/kg ööpäevas põhjustas noortel rottidel toksilisust, mis sarnanes täiskasvanud rottidel täheldatuga (vähenenud toidutarbimine koos vähenenud kaaluiibega, tsentrolobulaarne hepatotsellulaarne hüpertroofia). Pikkade toruluude (tibia) kasvule või luu (femur) tihedusele, võõrutuseelsele ja reproduktiivsele arengule, neuroloogilisele arengule (sh mälu ja õpivõime hindamised), paaritumisele ja fertiilsusele või hüsterotoomia näitajatele asjakohast toimet ei avaldunud.

In vitro ja in vivo mutageensuse uuringutes ei näidanud topiramaat genotoksilisi toimeid.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Mikrokristalne tselluloos

Mannitool

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Preželatiniseeritud tärklis

Krospovidoon

Povidoon

Magneesiumstearaat

Karnaubavaha

Tableti kate, 25 mg õhukese polümeerikattega tablett:

Hüpromelloos

Laktoosmonohüdraat

Makrogool 4000

Titaandioksiid (E171)

Tableti kate, 50 mg õhukese polümeerikattega tablett:

Hüpromelloos

Laktoosmonohüdraat

Makrogool 4000

Talk

Propüleenglükool (E1520)

Titaandioksiid (E171)

Kinoliinkollane (E104)

Tableti kate, 100 mg õhukese polümeerikattega tablett:

Hüpromelloos

Talk

Propüleenglükool (E1520)

Titaandioksiid (E171)

Päikeseloojangukollane (E110)

6.2

Sobimatus

 

Ei kohaldata.

 

6.3

Kõlblikkusaeg

 

HDPE purk:

3 aastat

PVC/PE/PVDC/Al blister:

3 aastat

Säilitamise eritingimused

HDPE purk:

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

PVC/PE/PVDC/Al blister:

100 mg: Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

 

25 mg ja 50 mg: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

HDPE purk polüpropüleenist lapsekindla korgiga ja ränioksiid geeliga täidetud kuivatusaine kotikesega.

Üks pakend sisaldab 60 tabletti.

PVC/PE/PVDC/Al blister:

Üks pakend sisaldab 28 või 60 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

SIA ELVIM

Kurzemes pr.3G

Riga, LV-1067

Läti

MÜÜGILOA NUMBRID

Topiramate ELVIM, 25 mg tabletid: 701510

Topiramate ELVIM, 50 mg tabletid: 701310

Topiramate ELVIM, 100 mg tabletid: 701210

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.08.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.01.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2018