Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Advagraf

ATC Kood: L04AD02
Toimeaine: tacrolimus
Tootja: Astellas Pharma Europe B.V.

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 0,5 mg takroliimust (monohüdraadina).

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja sojaletsitiini jälgi. Lisainformatsioon vt pakendi infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

30×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

50×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Üks kord päevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ärge neelake alla kuivatusainet.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõik kapslid tuleb ära kasutada 1 aasta jooksul pärast alumiiniumpakendi avamist ja enne

kõlblikkusaja lõppu.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalmahutis, niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Astellas Pharma Europe B.V.

Elisabethhof 19

2353 EW Leiderdorp

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/387/001 30 kapslit

EU/1/07/387/002 50 kapslit

EU/1/07/387/009 100 kapslit

EU/1/07/387/014 30×1 kapslit

EU/1/07/387/015 50×1 kapslit

EU/1/07/387/016 100×1 kapslit

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Advagraf 0,5 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Astellas Pharma Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Partii

5. MUU

Üks kord päevas.