Aspirin cardio - gastroresistentne tablett (100mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: B01AC06
Toimeaine: atsetüülsalitsüülhape
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Aspirin Cardio 100 mg gastroresistentsed tabletid

Atsetüülsalitsüülhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Aspirin Cardio ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Aspirin Cardio võtmist
 3. Kuidas Aspirin Cardio tablette võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Aspirin Cardio tablette säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Aspirin Cardio ja milleks seda kasutatakse

Aspirin Cardio tablettides sisalduv atsetüülsalitsüülhape takistab trombotsüütide (vereliistakud) kokkukleepumist, vähendades seeläbi trombi (verehüüve) tekkeriski. Sellest tulenevalt kasutatakse Aspirin Cardio tablette järgmistel juhtudel.

Koronaartromboosi (pärgarteri umbumus) profülaktika:

 • müokardiinfarkti kahtluse korral ja müokardiinfarkti järgselt;
 • stenokardia (valud rindkeres) korral;
 • pärast südame pärgarterite revaskularisatsiooni protseduuri (veresoonte ja seejärel vereringe taastamine);
 • esmase müokardiinfarkti riski vähendamiseks kardiovaskulaarsete (südameveresoonkonna)

riskitegurite kaasnemisel.

Ajuarterite tromboosi (trombi teke) profülaktika:

Mida on vaja teada enne Aspirin Cardio võtmist

 • mööduva ajuisheemia (aju väheveresus) järgselt;
 • isheemilise (paiksest väheveresusest tingitud) ajuinsuldi järgselt.

Ärge võtke Aspirin Cardio tablette:

 • kui te olete atsetüülsalitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on varem esinenud valu, palaviku või põletikuvastaste ravimite (salitsülaadid või teised mittesteroidsed põletikuvastased ained) poolt esilekutsutud astmat või teisi allergilisi reaktsioone;
 • kui teil on äge seedetrakti (mao või kaksteistsõrmiksoole) haavand;
 • kui teil on eelsoodumus veritsuste või verejooksude tekkeks (hemorraagiline diatees);
 • kui teil on raske neeru või maksapuudulikkus;
 • kui teil on raske südamepuudulikkus;
 • kui teile on määratud raviks 15 mg või rohkem metotreksaati (kasvajavastane ja teatud reumaatiliste haiguste korral kasutatav ravim) nädalas (vt lõik „Muud ravimid ja Aspirin Cardio“);
 • kui teil on raseduse viimane kolmandik (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aspirin Cardio võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil esineb ülitundlikkust valuvaigistavate, põletikuvastaste või antireumaatliste ravimite või teiste allergeenide suhtes;
 • kui teil on varem esinenud seedetrakti (mao või kaksteistsõrmiksoole) haavandit, kaasa arvatud kroonilist või korduvat haavandtõbe;
 • kui teil on varem esinenud seedetrakti (mao või soolestiku) verejooksu;
 • kui te võtate vere hüübimisvastaseid ravimeid (vt lõik „Muud ravimid ja Aspirin Cardio“);
 • kui teie neerufunktsioon on kahjustunud või teil on südameveresoonkonna tsirkulatsioonihäired (nt renovaskulaarne haigus, kongestiivne südamepuudulikkus, hüpovoleemia, ulatuslik operatsioon, sepsis või ulatuslikud verejooksud), kuna atsetüülsalitsüülhape võib suurendada veelgi neerukahjustuse ja ägeda neerupuudulikkuse tekkeriski;
 • kui teil on raske glükoos6fosfaatdehüdrogenaasi (ensüüm) puudulikkus. Atsetüülsalitsüülhape võib sellisel juhul kutsuda esile hemolüüsi (vere punaliblede lagunemine) või hemolüütilist aneemiat. Hemolüüsi tekkeriski suurendavad faktorid on nt kõrge atsetüülsalitsüülhappe annus, palavik või ägedad infektsioonid;
 • kui teil on maksafunktsiooni kahjustus;
 • kui te võtate mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (kasutatakse valu, palaviku või põletiku korral), näiteks ibuprofeen või naprokseen (vt lõik „Muud ravimid ja Aspirin Cardio“);
 • kui teil on bronhiaalastma, heinapalavik, ninalimaskesta turse (ninapolüübid), kroonilised hingamisteede haigused või teil esineb allergiaid teiste ainete suhtes.

Kui teile plaanitakse operatsiooni (sh ka väiksemad protseduurid, nt hamba väljatõmbamine) öelge oma arstile või hambaarstile, et kasutate Aspirin Cardio tablette, kuna sellisel juhul suureneb verejooksuoht.

Kui te vigastate ennast, võib verejooksu peatumiseks kuluda tavalisest rohkem aega. See on seotud Aspirin Cardio vere hüübimist takistava toimega. Selline toime on väga väikeste lõikehaavade või vigastuste (nt habemeajamisel) korral üldjuhul väheoluline, kuid ebatavaliste või pikaleveninud veritsuse korral pidage nõu oma arstiga.

Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib soodustada eelsoodumusega patsientidel podagrahoogude (kusihappe ainevahetushäirest tingitud haigus) tekkimist.

Lapsed ja noorukid

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav anda ilma arstiga konsulteerimata lastele ja alla 16-aastastele noorukitele palavikuga või ilma palavikuta kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye sündroom (eluohtlik seisund, mida iseloomustab entsefalopaatia (kesknärvisüsteemi kahjustus), maksafunktsiooni häired; esmanähuna kauakestev oksendamine). Reye sündroom on väga harva esinev, kuid võimalik, et eluohtlik seisund, mis nõuab viivitamatut meditsiinilist sekkumist.

Muud ravimid ja Aspirin Cardio

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Aspirin Cardio tablettidega kooskasutamine (eriti suuremate annuste puhul) võib mõjutada järgmiste ravimite kõrvaltoimeid.

Nende ravimite toime suurenemine võib suurendada kõrvaltoimete tekkeriski:

 • metotreksaat (kasvajavastane ja teatud reumaatiliste haiguste ravim) – suureneb metotreksaadi toksilisus maksale;
 • mittesteroidsed põletikuvastased ained (kasutatakse valu, palaviku või põletiku korral) ja teised reumavastased ravimid – suureneb risk seedetraktihaavandi ja verejooksu tekkeks;
 • antikoagulandid (vere hüübimist pärssivad ravimid), trombolüütikumid (trombe lahustavad ravimid) või teised vereliistakute (vere hüübimises osalevad vererakud) funktsiooni mõjutavad ravimid – suureneb verejooksu tekkerisk. Nende ravimite kasutamisel pöörake tähelepanu sisemise ja välimise verejooksu sümptomitele (nt verevalumid);
 • selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (antidepressandid) – suureneb risk seedetrakti verejooksu tekkeks;
 • digoksiin (südamepuudulikkuse ravim) – suureneb digoksiini sisaldus vereplasmas;
 • suhkurtõve ravimid (nt insuliin ja sulfonüüluurea preparaadid) – väheneb vere glükoosisisaldus;
 • süsteemsed glükokortikosteroidid (suukaudne või süstitav kortisoon/kortikosteroidid/steroidid) v.a Addisoni tõve korral asendusravina kasutatav hüdrokortisoon – glükokortikosteroidravi lõpetamisel tekib atsetüülsalitsüülhappe üleannustamise oht;
 • valproehape (epilepsiavastane ravim) – suureneb valproehappe toksilisus;
 • alkohol – suureneb seedetrakti verejooksu oht ja pikeneb veritsusaeg.

Nende ravimite toime võib nõrgeneda:

 • mõned mittesteroidsed põletikuvastased ained (nt ibuprofeen ja naprokseen) – väheneb Aspirin Cardio verehüübimise ja trombivastane ja seega ka südameinfarkti ja insuldivastane toime;
 • diureetikumid (kuseeritust suurendavad ravimid) – neerudes väheneb glomerulaarfiltratsioon;
 • süsteemsed glükokortikosteroidid (suukaudne või süstitav kortisoon/kortikosteroidid/steroidid) v.a Addisoni tõve korral asendusravina kasutatav hüdrokortisoon – vere atsetüülsalitsüülhappe sisalduse langus;
 • angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (vererõhku alandavad ravimid) – väheneb glomerulaarfiltratsioon ja väheneb vererõhku langetav toime;
 • urikosuurilised preparaadid (kusihappe eritumist soodustavad podagra ravimid, nt bensbromaroon ja probenetsiid) – väheneb kusihappe eritumine, mille tulemusel võib tekkida podagrahoog.

Ärge võtke Asirin Cardio tablette koos ülalpool loetletud ravimitega, v.a juhul, kui teie arst on seda teile soovitanud.

Aspirin Cardio koos alkoholiga

Aspirin Cardio tablette ei tohi võtta koos alkoholiga.

Rasedus ja imetamine

Kui te rasestute Aspirin Cardio kasutamise ajal, öelge seda viivitamatult oma arstile. Raseduse esimesel ja teisel kolmandikul võib Aspirin Cardio tablette kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Aspirin Cardio tablette kasutada.

Ravimi regulaarsel või suurte annuste (üle 150 mg ööpäevas) kasutamisel tuleb rinnaga toitmine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Aspirin Cardio tabletid ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Kuidas Aspirin Cardio tablette võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus arteriaalse tromboosi profülaktikaks või patsientidel, kellele on tehtud südame pärgarterite revaskularisatsioon on 1…3 tabletti ööpäevas.

Ägeda südamelihaseinfarkti korral võetakse algannus 100…300 mg (1…3 tabletti) kohe, kui on kahtlus südamelihaseinfarktile. Säilitusannus on 100…300 mg (1…3 tabletti) ööpäevas 30 päeva jooksul pärast infarkti. Pärast 30 päeva möödumist otsustab teie arst, kas peate ravi südamelihaseinfarkti kordumise vältimiseks jätkama.

Esmase müokardiinfarkti riski vähendamiseks inimestel, kellel esinevad kardiovaskulaarsed riskitegurid võetakse 100 mg (1 tablett) ööpäevas või 300 mg (3 tabletti) ülepäeviti.

Aspirin Cardio tablet/tabletid tuleb neelata alla tervelt, soovitatavalt 30 minutit enne sööki, koos klaasitäie veega. Kui Aspirin Cardio tablette kasutatakse ägeda südamelihaseinfarkti korral, tuleb algannusena manustatav tablett/tabletid ravimi kiiremaks imendumiseks närida või purustada.

Lapsed

Ohutus- ja efektiivsusalased andmed kuni 18-aastaste laste kohta puuduvad, mistõttu ei soovitata Aspirin Cardio’t alla 18-aastastel lastel kasutada. Vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Ravi kestus

Ravi Aspirin Cardio tablettidega on pikaajaline, arst määrab teie ravi pikkuse.

Kui teil on tunne, et Aspirin Cardio toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Aspirin Cardio tablette rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võib (eriti lastel ja eakatel) tekkida peapööritus ning kohin/helin kõrvades. Üleannustamise kahtluse korral võtke viivitamatult ühendust arstiga. Sõltuvalt üleannustamise/mürgistuse raskusastmest otsustab arst milliseid meetmeid kasutusele võtta.

Kui te unustate Aspirin Cardio tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravimi kasutamist nagu on kirjeldatud selles infolehes, või nagu arst on teile määranud.

Kui te lõpetate Aspirin Cardio kasutamise

Ärge katkestage ravi ilma oma arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Esineda võib seedetrakti ärritusnähte, näiteks seedehäired, kõhuvalu, harva seedetrakti põletik ja -haavand, mis võib väga harva põhjustada seedetrakti haavandi verejooksu ja mulgustumist.

Suurenenud on verejooksuoht (kirurgiliste operatsioonide ajal või järgselt tekkiv verejooks, verevalumid, ninaverejooks, verejooks kuse- ja suguelunditest ning igemete veritsus). Harva ja väga harva on esinenud tõsiseid seedetrakti- ja ajuverejookse, mis võivad üksikjuhtudel olla ka eluohtlikud.

Verejooksust tingitult võib esineda ägedat ja kroonilist aneemiat/rauavaegusaneemiat (kehvveresus), mille sümptomiteks on jõuetus ja kahvatus.

Tõsise glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega patsientidel on teatatud hemolüüsi (vere punaliblede lagunemine) ja hemolüütilise aneemia tekkest.

Teatatud on neerukahjustuse ja ägeda neerupuudulikkuse tekkest.

Ilmneda võivad ülitundlikkusreaktsioonid (astma, lööve, nõgestõbi, turse, sügelus, nohu, ninakinnisus, südame löögisageduse või rütmi muutused, õhupuudus või hingamisraskused, väga harva anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, mille sümptomiteks on higistamine, iiveldus, naha või limaskestade sinakaspunane värvus, tugev vererõhu langus, teadvushäired, isegi kooma jne).

Väga harva on täheldatud maksafunktsiooni häireid.

On täheldatud ka peapööritust ja kohinat kõrvades, mis võivad olla üleannustamise sümptomid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Aspirin Cardio tablette säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aspirin Cardio sisaldab

 • Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. Üks tablett sisaldab 100 mg atsetüülsalitsüülhapet.
 • Abiained on pulbristatud tselluloos, maisitärklis, metakrüülhappeetüülakrülaadi kopolümeer, talk ja trietüültsitraat.

Kuidas Aspirin Cardio välja näeb ja pakendi sisu

Valged, ümmargused, 7 mm diameetriga tabletid.

Tabletid on värvitust läbipaistvast polüpropüleenkilest ja alumiiniumlehest blisterpakendis. Pakendis on 28 või 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja

Bayer Bitterfeld GmbH

Ortsteil Greppin

Salegaster Chaussee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Bayer OÜ

Lõõtsa 2 11415 Tallinn Tel: 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2017.