Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Bridion

ATC Kood: V03AB35
Toimeaine: sugammadex
Tootja: Merck Sharp & Dohme Limited

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND, 10 x 5 ml viaalid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bridion 100 mg/ml süstelahus

sugammadeks

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 mg sugammadeksi (naatriumisoolana).

5 ml = 500 mg

3. ABIAINED

Teised koostisained: vesinikkloriidhape 3,7% ja/või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), süstevesi.

Lisainformatsiooni saamiseks vaata infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 viaali

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

i.v.

Intravenoosne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kasutamata lahus tuleb hävitada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte hoida sügavkülmas. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast esmakordset avamist ja lahjendamist hoida temperatuuril 2...8°C ja kasutada 24 tunni jooksul.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/466/002

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT, 10 x 5 ml viaalid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Bridion 100 mg/ml süstelahus

sugammadeks

i.v.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6. MUU