Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Crixivan - Crixivan toote info SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ATC Kood: J05AE02
Toimeaine: indinavir sulphate
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd

Artikli sisukord

 

 

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

CRIXIVAN 100 mg - pakendis 180 kapslit – pudeli silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CRIXIVAN 100 mg kõvakapslid

Indinaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kõvakapsel sisaldab indinaviirsulfaati koguses, mis vastab 100 mg indinaviirile.

3. ABIAINED

Veevaba laktoos. Lisainfot vt infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

180 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

Suukaudne.

Kõvakapslid tuleb tervelt alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kuivatusaine pakikest ei tohi pudelist välja võtta.

Kuivatusainet ei tohi alla neelata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD

NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/96/024/010

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)