Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cometriq

ATC Kood: L01XE
Toimeaine: cabozantinib
Tootja: TMC Pharma Services Ltd

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT33

A. PAKENDI MÄRGISTUS34

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKEND, annus 60 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

COMETRIQ 20 mg kõvakapslid

Kabosantiniib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab kabosantiniib-(S)-maleaati, mis vastab 20 mg kabosantiniibile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapslid

20 mg

60 mg annus

Pakend annustamiseks 60 mg päevas

21 x 20 mg kapslid (7-päevane varu annustamiseks 60 mg päevas)

Üks 60 mg päevane annus koosneb kolmest hallist 20 mg kapslist.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Pakendi infoleht on pakendis.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutusjuhend

Võtke iga päev kõik ühes reas olevad kapslid ja ilma söögita (patsiendid peavad olema söömata vähemalt 2 tundi enne kuni 1 tund pärast kapslite võtmist). Märkige üles esimese annuse kuupäev.

1. Vajutage nupp sisse35

2. Eemaldage paberist tagumine osa

3. Vajutage kapsel läbi fooliumi

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

TMC Pharma Services Ltd.

Lodge Farm Barn

Elvetham Park Estate

Fleet Road

Hartley Wintney

Hampshire

RG27 8AS

Ühendkuningriik

Tel: +44 1252 842255

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/890/001

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND36

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

COMETRIQ 20 mg

Annus 60 mg päevas