Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cisplatin mylan - inf lahuse konts 1mg / 1ml 50ml n1; 100ml n1

ATC Kood: L01XA01
Toimeaine: Cisplatin
Tootja: Mylan S.A.S

Artikli sisukord

CISPLATIN MYLAN
inf lahuse konts 1mg / 1ml 50ml N1; 100ml N1


CISPLATIN MYLAN_26877_PIL_268771x1

PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

Cisplatin Mylan, 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Tsisplatiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Cisplatin Mylan ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Cisplatin Mylan’i kasutamist

3.Kuidas Cisplatin Mylan’it kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Cisplatin Mylan'it säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

Cisplatin Mylan’i infusioonilahuse kontsentraati manustab teile tervishoiutöötaja, kes oskab vastata ka teie küsimustele, mis võivad tekkida selle infolehe lugemisel.

1.MIS RAVIM ON CISPLATIN MYLAN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Tsisplatiin kuulub ravimite rühma nimega tsütostaatikumid, mida kasutatakse vähi ravis. Tsisplatiini saab kasutada üksinda, kuid väga sageli kasutatakse tsisplatiini koos teiste tsütostaatikumidega.

Milleks seda kasutatakse?

Tsisplatiin suudab hävitada teie organismis rakke, mis võivad põhjustada teatud vähitüüpe (munandite kasvaja, munasarjade kasvaja, kusepõie kasvaja, pea ja kaela epiteelkasvaja, kopsuvähk ja kombinatsioonis koos kiiritusraviga ka emakakaelavähi korral).

Lisainfot saate oma arstilt.

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE CISPLATIN MYLAN’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Cisplatin Mylan'it:

kui olete tsisplatiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te olete allergiline (ülitundlik) mõne ravimi suhtes, mis sisaldab plaatina ühendeid;

kui teil on neeruhaigusi (neerufunktsiooni kahjustus);

kui teie kehas on vedeliku vaegus (dehüdratatsioon);

kui teie luuüdi funktsioon on tõsiselt pärsitud, selle sümptomid võivad olla äärmuslik väsimus, kerge verevalumite või veritsuste teke, infektsioonide esinemine;

kui teil on kuulmiskahjustus;

kui teil on tsisplatiinist põhjustatud närvikahjustus;

kui toidate last rinnaga;

samal ajal vaktsineerimisega kollapalaviku vastu või fenütoiiniga (vt lõik allpool „Kasutamine koos teiste ravimitega”).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teie arst viib läbi teste, et määrata teie vere kaltsiumi-, naatriumi-, kaaliumi- ja magneesiumisisaldust, samuti selleks, et kontrollida teie verepilti ja teie maksa- ning neerufunktsiooni ja neuroloogilist funktsiooni.

Tsisplatiini tohib manustada ainult kemoteraapia manustamises kogenud spetsialiseerunud arsti range järelevalve all.

Teie kuulmist kontrollitakse enne iga Cisplatin Mylan'i ravikuuri.

Kui te kannatate närvisüsteemi häire all, mis ei ole Cisplatin Mylan'i poolt põhjustatud.

Kui teil on infektsioon. Pidage palun nõu oma arstiga.

Kui te plaanite saada lapsi (vt lõik „Rasedus, imetamine ja lapse eostamine”).

Tsisplatiini mahavalgumise korral tuleb saastunud nahka otsekohe pesta vee ja seebiga. Kui tsisplatiini on süstitud väljapoole veresoont, tuleb manustamine viivitamatult lõpetada. Tsisplatiini infiltratsioon nahas võib põhjustada koekahjustusi (tselluliit, fibroos ja nekroos).

Pidage palun nõu oma arstiga, isegi kui mõni toodud väidetest kehtis teie kohta minevikus.

Muud ravimid ja Mylan

Pidage meeles, et järgmised väited võivad kehtida ka ravimite kohta, mida kasutati mõnda aega tagasi või mida kasutatakse lähitulevikus.

Teatage oma arstile või apteekrile kui võtate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Samaaegne selliste ravimite kasutamine, mis pärsivad luuüdi funktsiooni või kiirituse kasutamine võib tugevdada tsisplatiini kõrvaltoimeid luuüdile.

Tsisplatiini toksilisus võib suureneda, kui seda manustatakse samaaegselt teiste tsütostaatikumidega (vähi ravimid), nagu bleomütsiin ja metotreksaat.

Ained, mida kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks (hüpertensioonivastased ravimid, mis sisaldavad furosemiidi, hüdralasiini, diasoksiidi ja propranolooli) võivad suurendada Cisplatin Mylan'i toksilist toimet neerudele.

Tsisplatiini toksilisus võib raskelt mõjutada neerusid, kui seda manustatakse samaaegselt ainetega, mis võivad põhjustada kõrvaltoimeid neerudele, nagu teatud infektsioonide ennetamiseks/raviks kasutatavad ained (antibiootikumid: tsefalosporiinid, aminoglükosiidid ja/või amfoteritsiin B) ja kontrastained.

Tsisplatiini toksilisus võib mõjutada kuulmisvõimet, kui seda manustatakse samaaegselt ainetega, mis võivad põhjustada kõrvaltoimeid kuulmisvõimele, nagu aminoglükosiidid.

Kui te kasutate tsisplatiinravi ajal aineid podagra raviks, siis võib olla vajalik kohandada nende ainete annust (nt allopurinool, kolhitsiin, probenetsiid ja/või sulfiinpürasoon).

Teie organismi poolt eritatava uriini kogust suurendavate ravimite (lingudiureetikumide) manustamine kombinatsioonis tsisplatiiniga (tsisplatiini annus enam kui 60 mg/m²; uriini eritumine alla 1000 ml 24 tunni jooksul) võib viia toksiliste toimeteni neerudele ja kuulmisele.

Esimesed kuulmiskahjustuse nähud (pearinglus ja/või helin kõrvus) võivad jääda varju, kui tsisplatiinravi ajal manustatakse teile lisaks ülitundlikkuse vastaseid aineid (antihistamiinikumid, nagu buklisiin, tsüklisiin, loksapiin, meklosiin, fenotiasiinid, tioksanteenid ja/või trimetobensamiidid).

Tsisplatiin manustatuna kombinatsioonis ifosfamiidiga võib põhjustada kuulmiskahjustust.

Tsisplatiini ravi toimeid saab vähendada samaaegse püridoksiini ja heksametüülmelamiini manustamise kaudu.

Tsisplatiin manustatuna kombinatsioonis bleomütsiini ja vinblastiiniga võib põhjustada kahvatust või sõrmede ja/või varvaste sinakaks värvumist (Raynaud'i fenomen).

Tsisplatiini manustamine enne ravi paklitakseeliga või kombinatsioonis dotsetakseeliga võib põhjustada rasket närvikahjustust.

Tsisplatiini kasutamine kombinatsioonis bleomütsiini ja etoposiidiga võib vähendada vere liitiumisisaldust. Seetõttu tuleb regulaarselt kontrollida liitiumisisaldust.

Tsisplatiin vähendab fenütoiini toimeid epilepsiaravile.

Penitsillamiin võib vähendada Cisplatin Mylan'i efektiivsust.

Tsisplatiin võib omada negatiivset mõju vere hüübimist ennetavate ainete suhtes (antikoagulandid). Seetõttu tuleb kombineeritud kasutamise ajal vere hüübivust kontrollida palju sagedamini.

Tsisplatiini ja tsüklosporiini kasutamine võib põhjustada immuunsüsteemi pärssimist koos valgete vereliblede (lümfotsüütide) tekkeriski suurenemisega.

Te ei tohiks saada ühtegi vaktsineerimist elusviirusi sisaldavate vaktsiinidega kolme kuu jooksul pärast tsisplatiinravi lõppu.

Tsisplatiinravi ajal ei tohi te saada kollapalaviku vaktsiini (vt ka „Ärge võtke Cisplatin Mylan'it”).

Rasedus, imetamine ja lapse eostamine

Enne kui te alustate ravimi kasutamist või kui teile manustatakse Cisplatin Mylan'it pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tsisplatiini ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui see on teie arst poolt teile selgelt näidustatud.

Te peate Cisplatin Mylan'it ravi ajal ja vähemalt 6 kuu jooksul pärast ravi kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Te ei tohi last rinnaga toita, kui saate Cisplatin Mylan’iga ravi.

Meessoost patsientidel, keda ravitakse Cisplatin Mylan'iga, ei ole soovitav eostada last ravi ajal ja kuni 6 kuu jooksul pärast ravi. Lisaks on meestel soovitav konsulteerida enne ravi algust sperma külmutamise osas.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tsisplatiin võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu unisus ja/või oksendamine. Kui teil tekib kumbki neist seisunditest, siis ei tohi te juhtida autot ega töötada selliste masinatega, mis nõuavad kogu teie tähelepanu.

Oluline teave mõningate Cisplatin Mylan’i koostisainete suhtes

Cisplatin Mylan’i 1 ml sisaldab 9 mg naatriumi. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate ptsientide puhul.

3.KUIDAS CISPLATIN MYLAN’IT KASUTADA

Annustamine ja manustamisviis

Cisplatin Mylan'it tohib manustada ainult vähiravi spetsialist. Kontsentraat on lahjendatud naatriumkloriidilahusega, mis sisaldab glükoosi.

Cisplatin Mylan'it manustatakse ainult süstena veeni (intravenoosne infusioon).

Cisplatin Mylan ei tohi puutuda kokku ühegi alumiiniumi sisaldava materjaliga.

Cisplatin Mylan'i soovitatav annus sõltub teie heaolust, oodatud ravitoimetest ja sellest, kas tsisplatiini manustatakse üksi (monoteraapiana) või kombinatsioonis teiste ainetega (kombineeritud kemoteraapia).

Cisplatin Mylan (monoteraapia):

Soovitatavad on järgmised annused:

-Üksikannus 50 kuni 120 mg/m² kehapinna kohta, iga 3 kuni 4 nädala järel.

-15 kuni 20 mg/m² ööpäevas 5 päeva jooksul, iga 3 kuni 4 nädala järel.

Cisplatin Mylan kombinatsioonis teiste kemoterapeutikumidega (kombineeritud kemoteraapia):

- 20 mg/m² või rohkem, üks kord iga 3 kuni 4 nädala järel.

Emakakaelavähi ravis kasutatakse tsisplatiini koos kiiritusraviga.

Tavaline annus on 40 mg/m2 nädalas 6 nädala jooksul.

Selleks et vältida või vähendada neeruprobleeme, on teil soovitav juua rohkesti vett 24 tunni jooksul pärast Cisplatin Mylan'i ravi.

Kui te arvate, et teile on Cisplatin Mylan'it manustatud rohkem kui ette nähtud

Teie arst tagab selle, et teile manustatakse teie seisundi jaoks õige annus. Üleannustamise korral võite kogeda suurenenud kõrvaltoimeid. Teie arst võib rakendada nende kõrvaltoimete puhul sümptomaatilist ravi. Kui te arvate, et teile on manustatud liiga palju Cisplatin Mylan'it võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui te kogete mõnda kõrvaltoimetest, tuleb sellest teavitada arsti enne järgmist ravikuuri.

Kui te kogete mõnda järgnevast, rääkige sellest viivitamatult oma arstile:

püsiv või raskekujuline kõhulahtisus või oksendamine;

stomatiit/mukosiit (valusad huuled või haavandid suus);

näo, huulte, suu või kurgu turse;

seletamatud hingamisteede sümptomid, nagu kuiv köha, hingamisraskused või räginad;

neelamisraskused;

tuimus või surin sõrmedes või varvastes;

äärmuslik väsimus;

ebatavaline verevalumite teke või veritsemine;

infektsiooni nähud, nagu kurguvalu ja kõrge kehatemperatuur;

ebamugavustunne süstekohas või selle läheduses infusiooni ajal.

Kõrvaltoimed võivad esineda

väga sageli tekib rohkem kui 1 kasutajat 10-st; sageli tekib 1 kuni 10 kasutajat 100-st; aeg-ajalt tekib 1 kuni 10 kasutajat 1 000-st; harva tekib 1 kuni 10 kasutajat 10 000-st;

väga harva tekib vähem kui 1 kasutajat 10 000-st; teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Esineda võivad järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sage

Vere ja lümfisüsteem: vere valgeliblede arvu langus, mis teeb infektsioonide tekke palju tõenäolisemaks (leukopeenia), vereliistakute arvu langus, mis suurendab verevalumite ja veritsuste tekke riski (trombotsütopeenia), samuti vere punaliblede arvu langus, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või hingeldust (aneemia).

Neerud ja kuseteed: neerude funktsioonihäire, nagu võimetus uriini eritada (anuuria) ja veremürgistus uriiniga (ureemia).

Sage

Infektsioonid: veremürgistus (sepsis).

Närvisüsteem: närvisüsteemi kahjustus (neurotoksilisus).

Süda: südame rütmihäire, sh aeglustunud südame löögisagedus (bradükardia), kiirenenud südame löögisagedus (tahhükardia).

Veresooned: veenipõletik (flebiit).

Hingamisteede häired: hingamisraskused (düspnoe), kopsupõletik (pneumoonia) ja hingamispuudulikkus.

Nahk: naha punetus ja põletik (erüteem, nahahaavand) süstekoha piirkonnas, paistetus (ödeem), valu süstekoha piirkonnas.

Aeg-ajalt

Immuunsüsteem: raskekujuline ülitundlikkus (anafülaktilised reaktsioonid). Kuulmine: kuulmise kadumine (ototoksilisus).

Reproduktiivne süsteem ja rinnanäärmed: mittefunktsioneeriv spermatogenees ja ovulatsioon ning valulik rinnanäärmete kasv meestel (günekomastia).

Harv

Üldised: suurendab leukeemiariski (äge leukeemia). Immuunsüsteem: immuunsüsteemi pärssimine (immunosupressioon). Toitumine ja ainevahetus: kolesteroolitaseme tõus veres.

Närvisüsteem: närvide perifeerne neuropaatia (bilateraalne sensoorne neuropaatia), mida iseloomustab põhjuseta kõdi-, sügeluse või surina tunne ja millele on mõnikord iseloomulik maitse- või puutetundlikkuse või nägemise kadu, samuti ajufunktsiooni häire (segasus, segane kõne, mõnikord pimedus, mälukaotus ja halvatus); järsud tulistavad valuaistingud kaelast läbi selja jalgadeni ette kummardades, seljahaigus, krambid, aju teatud tüüpi funktsioonide kadumine, sh aju funktsiooni häire, millele on iseloomulikud spasmid ja vähenenud teadvuse tase (entsefalopaatia), samuti karotiidarteri sulgus.

Silmad: silmanärvi põletik koos valu ja vähenenud närvifunktsiooniga (optiline neuriit), silma liigutamise funktsiooni häire.

Süda: südamepärgarteritõbi.

Veresooned: kõrgenenud vererõhk (hüpertensioon). Seedetrakt: suu limaskestade põletik (stomatiit).

Väga harv

Toitumine ja ainevahetus: rauasisalduse suurenemine veres.

Närvisüsteem: haigushood (krambid).

Süda: südamepuudulikkus.

Teadmata

Infektsioonid: Infektsioonid.

Hormoonid: amülaasi (ensüüm) sisalduse suurenemine veres.

Toitumine ja ainevahetus: elektrolüütide (magneesium, kaltsium, naatrium, fosfaadid, kaalium) sisaldus langus veres koos lihaskrampide ja/või muutustega elektrokardiogrammis (EKG), dehüdratsioon, tahtmatu lihasekontraktsioon (tetaania).

Närvisüsteem: insult (tserebrovaskulaarne haigusjuht).

Silmad: nägemise kadu (pimedus), raskused värvide eristamisel, hägune nägemine, turse (papillödeem).

Kuulmis- ja tasakaalufunktsioon: kurtus, tinnitus (helin kõrvus).

Süda: südame häired.

Veresooned: verevoolu funktsiooni häire, nt ajus, kuid samuti sõrmedes ja varvastes (Raynaud'i sündroom).

Hingamisteede häired: kopsuemboolia.

Seedetrakt: söögiisu langus (anoreksia), iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, luksumine. Nahk: juuste väljalangemine (alopeetsia), lööve.

Üldised sümptomid: palavik, nõrkus (asteenia), halb enesetunne.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. KUIDAS CISPLATIN MYLAN’IT SÄILITADA

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil ja väliskarbil pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Kui lahus on hägunee või selles on märgata mittelahustuvat sadet, tuleks pudel hävitada.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pärast lahjendamist:

Ravimi keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud 14 päeva temperatuuril 15...25°C, valguse eest kaitstult.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks kasutada ära viivitamatult. Kui seda ei kasutata koheselt, on kasutaja kohustuseks jälgida enne kasutamist lahuse säilitamisaegu ja -tingimusi, milleks on maksimaalselt 24 tundi temperatuuril 2 °C kuni 8 °C, välja arvatud juhul, kui lahustamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Mida Cisplatin Mylan sisaldab

Toimeaine on tsisplatiin.

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 1 mg tsisplatiini.

Üks viaal 50 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 50 mg tsisplatiini. Üks viaal 100 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 100 mg tsisplatiini.

Teised koostisosad on naatriumkloriid, vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks), naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) ja süstevesi.

Kuidas Cisplatin Mylan välja näeb ja pakendi sisu

Cisplatin Mylan on klaasist süsteviaalis olev selge, värvitu kuni kahvatukollane infusioonilahuse kontsentraat, milles ei ole nähtavaid osakesi.

Pakendis 1 viaal 50 ml kontsentraadiga, viaal sisaldab 50 mg tsisplatiini.

Pakendis 1 viaal 100 ml kontsentraadiga, viaal sisaldab 100 mg tsisplatiini.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Prantsusmaa

Tootjad

Agila Specialties Polska Sp. z o.o. 10, Daniszewska Str

03-230 Warsaw Poola

MYLAN S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Prantsumaa

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2015.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ravimi ettevalmistamine ja käsitsemine

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Vaadake tsütotoksiliste ainete juhiseid.

Sarnaselt kõigile antineoplastilistele ravimitele, on tsisplatiini käitlemisel vajalik ettevaatus. Lahjendamine peab toimuma aseptilistes tingimustes, tõmbekapis,s selleks väljaõppinud personali poolt ning kanda tuleb kaitseriietust ja -kindaid. Kui tõmbekappi pole, tuleb kaitsevarustusele lisada mask ja kaitseprillid.

Rakendada tuleb ettevaatusabinõusid, vältimaks kokkupuudet naha ja limaskestadega. Kui kokkupuude nahaga siiski toimub, tuleb nahka pesta viivitamatult seebi ja veega. Nahaga kokkupuutumisel on täheldatud surinat, põletust ja punetust. Limaskestadega kokkupuute korral tuleb limaskesti loputada rohke veega. Pärast sissehingamist on teatatud hingeldusest, valust rinnus, kurguärritusest ja iiveldusest.

Maha sattumise korral peavad kasutajad kandma kindaid ja koguma maha sattunud materjali kokku svammiga, mida hoitakse tööpiirkonnas selleks otstarbeks. Loputage piirkonda kaks korda veega. Pange kogu lahus ja svammid kilekotti ja tihendage see.

Rasedad naised peavad vältima kontakti tsütostaatiliste ravimitega.

Organismist pärinevaid jäätmeid ja okset tuleb hävitada ettevaatlikult.

Kui lahus on hägune või selles on märgata mittelahustuvat sadet, tuleks pudel hävitada.

Kahjustunud pudelit tuleb hoida ja käsitseda samade ettevaatusabinõudega nagu saastunud jäätmeid. Saastunud jäätmeid tuleb säilitada vastavates erimärgistatud jäätmekonteinerites. Vaadake lõik „Hävitamine”.

Intravenoosse manustamise ettevalmistamine

Võtke vajaminev lahuse kogus pudelist ja lahjendage see vähemalt 1 liitriga järgmistest lahustest:

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus;

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahuse/50 mg/ml (5%) glükoosilahuse segu (1:1) (tulemuseks lõplikud kontsentratsioonid: 4,5 mg/ml (0,45%) naatriumkloriidi, 25 mg/ml (2,5%) glükoosi);

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus ja 18,75 mg/ml (1,87%) mannitoolilahus, süsteks;

4,5 mg/ml (0,45%) naatriumkloriidilahus, 25 ml/ml (2,5%) glükosilahus ja 18,75 mg/ml (1,87%) mannitoolilahus, süsteks.

Enne kasutamist vaadelge alati süstelahust. Manustada tohib ainult selget osakestevaba lahust.

ÄRGE laske puutuda kokku süstevahenditega, mis sisaldavad alumiiniumi. ÄRGE manustage lahjendamata kujul.

Lahjendamata lahuste keemilise ja füüsikalise stabiilsuse kohta vaadake lõigust „Säilitamise eritingimused

– lahjendamata lahus”.

Hävitamine

Kõik ettevalmistamisel ning manustamisel kasutatud materjalid või materjalid, mis puutusid mis tahes viisil tsisplatiiniga kokku, tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksilisi aineid puudutavatele seadustele. Ravimpreparaadi jäägid ja kõik materjalid, mida kasutati lahjendamiseks ja manustamiseks, tuleb hävitada vastavalt haigla standardprotseduuridele, mis kehtivad tsütotoksiliste ainete puhul, ja vastavalt kohalikele ohtlike jäätmete kõrvaldamisega seotud määrustele.

Sobimatus

Vältige kokkupuudet alumiiniumiga. Tsisplatiin reageerib metallilise alumiiniumiga ning tekib must plaatina sade. Kõigi alumiiniumi sisaldavate intravenoossete süsteemide, nõelte, kateetrite ja süstalde

kasutamist tuleb vältida. Tsisplatiin laguneb lahustes, mille keskkonnas on väike kloriidide sisaldus; kloriidide sisaldus peab vastama vähemalt 0,45% naatriumkloriidi lahusele.

Antioksüdandid (nt naatriummetabisulfit), bikarbonaadid (naatriumbikarbonaat), sulfaadid, fluorouratsiil ja paklitakseel võivad põhjustada tsisplatiini inaktiveerumist infusioonisüsteemides.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud ülalpool lõigus „Intravenoosse manustamise ettevalmistamine”.

Säilitamise eritingimused Müügipakendis olev ravimpreparaat:

1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat.

Lahjendatama lahus: Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult. Kui lahus ei ole selge või on moodustunud lahustumata sade, ei tohi lahust kasutada.

Lahjendatud lahus:

Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Pärast lahjendamist ülalpool toodud infusioonivedelikega:

Ravimi keemiline ja füüsikalinet stabiilsus on tõestatud 14 päeva temperatuuril 15...25°C, valguse eest kaitstult.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks kasutada alati ära viivitamatult.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cisplatin Mylan, 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 1 mg tsisplatiini.

Üks viaal 50 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 50 mg tsisplatiini. Üks viaal 100 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 100 mg tsisplatiini. INN. Cisplatinum

Teadaolevat toimet omav(a abiaine:

Iga ml lahust sisaldab 9 mg (< 1 mmol) naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Selge, värvitu kuni kahvatukollane lahus, milles ei ole nähtavaid osakesi.

pH on vahemikus 3,5 kuni 6,5.

Osmolaarsus on vahemikus 262 kuni 363 mOsmol/l.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Kaugelearenenud või metastaseerunud

-munandivähk;

-munasarjavähk;

-kusepõiekartsinoom;

-pea ja kaela lamerakk-kartsinoom;

-mitteväikerakk-kopsukartsinoom;

-väikerakk-kopsukartsinoom.

Emakakaela kartsinoomi ravi kombinatsioonis radioteraapiaga.

Tsisplatiini võib kasutada monoteraapiana ja kombineeritud ravis.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Cisplatin Mylan'i 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat tuleb enne manustamist lahjendada. Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

Lahjendatud lahust tohib manustada ainult veeniinfusiooni teel (vt allpool). Manustamisel tuleb vältida kõiki alumiiniumi sisaldavaid vahendeid (nt infusioonisüsteemid, nõelad, kateetrid, süstlad), mis võiksid kokku puutuda tsisplatiiniga (vt lõik 6.2).

Täiskasvanud ja lapsed:

Tsisplatiini annus sõltub esmasest haigusest, oodatavast reaktsioonist ja sellest, kas tsisplatiini kasutatakse monoteraapiana või kombineeritud kemoteraapia komponendina. Annustamisjuhised kehtivad nii täiskasvanutele kui lastele.

Monoteraapia korral on soovitatavad järgmised kaks annustamisrežiimi:

üksikannus 50 kuni 120 mg/m² kehapinna kohta, iga 3 kuni 4 nädala järel;

15 kuni 20 mg/m²/päevas viis päeva iga 3 kuni 4 nädala järel.

Kui tsisplatiini kasutatakse kombineeritud kemoteraapias, tuleb tsisplatiini annust vähendada. Tavaliseks annuseks on 20 mg/m² või rohkem üks kord iga 3 kuni 4 nädala järel.

Emakakaelavähi korral kasutatakse tsisplatiini koos kiiritusraviga. Tüüpiliseks annuseks on 40 mg/m2 iga nädal 6-nädalase perioodi jooksul.

Enne järgmise ravitsükli alustamist tuleb arvestada hoiatuste ja ettevaatusabinõudega (vt lõik 4.4).

Neerufunktsiooni häirega ja luuüdi supressiooniga patsientidel tuleb annust sobivalt vähendada.

Tsisplatiini infusioonilahus, mis on valmistatud vastavalt juhistele (vt lõik 6.6) tuleb manustada intravenoosse infusioonina 6 kuni 8 tunni jooksul.

2 kuni 12 tundi enne tsisplatiini manustamist ja vähemalt 6 tundi pärast seda tuleb tagada adekvaatne hüdreerimine Hüdreerimine on vajalik piisava diureesi tagamiseks tsisplatiinravi ajal ja pärast seda. Seda saab teostada, manustades intravenoosse infusioonina ühte järgmistest lahustest:

0,9% naatriumkloriidi lahus ;

0,9% naatriumkloriidi lahuse ja 5% glükoosi lahuse segu (1:1). Hüdreerimine enne tsisplatiinravi:

Intravenoosne infusioon 100 kuni 200 ml/tunnis 6 kuni 12 tunni jooksul kogumahuga vähemalt 1 liiter.

Hüdreerimine pärast tsisplatiini manustamise lõppu:

Intravenoosne infusioon täiendava 2 liitriga infusioonikiirusega 100 kuni 200 ml tunnis 6 kuni 12 tunni jooksul.

Kui pärast hüdreerimist on uriinieritus väiksem kui 100 kuni 200 ml/tunnis, võib olla vajalik diureesi forsseerida. Forsseeritud diureesi võib teostada, manustades intravenoosselt 37,5 g mannitooli 10% lahusena (375 ml 10% mannitoolilahust) või, normaalse neerufunktsiooni korral, manustades diureetikumi. Mannitooli või diureetikumi manustamine on vajalik ka juhul, kui manustatud tsisplatiini annus on suurem kui 60 mg/m2 kehapinna kohta.

Adekvaatse uriinierituse tagamiseks peab patsient jooma suurtes kogustes vedelikku veel vähemalt 24 tunni jooksul pärast tsisplatiini infusiooni.

Intravenoosse lahuse ettevalmistamine

Hoiatus

Sarnaselt teiste potentsiaalselt toksiliste preparaatidega on ka tsisplatiini lahuse käsitsemisel tarvis järgida ettevaatusabinõusid. Juhuslikul kokkupuutel preparaadiga võivad tekkida nahakahjustused. Soovitatav on kanda kindaid. Kui tsisplatiini lahus satub nahale või limaskestadele, peske nahka või limaskesta rohke vee ja seebiga.

Soovitatav on järgida tsütostaatiliste ainete käitlemise ja hävitamisega seotud protseduure.

Enne lahuse manustamist patsiendile tuleb veenduda, et lahus oleks selge ja ei sisaldaks osakesi.

4.3Vastunäidustused

Tsisplatiin on vastunäidustatud patsientidele:

kes on ülitundlikud tsisplatiini või teiste plaatinat sisaldavate ühendite või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes;

kellel on neerufunktsiooni häire (kreatiniini kliirens < 60 ml/min) - tsisplatiin on nefrotoksiline;

kes on dehüdreeritud seisundis (neerufunktsiooni tõsise kahjustuse vältimiseks on vajalik eel- ja järelhüdreerimine);

kellel on müelosupressioon;

kellel on kuulmiskahjustus – tsisplatiin on neurotoksiline (iseäranis ototoksiline);

kellel on tsisplatiinist tingitud neuropaatia;

kes imetavad (vt lõik 4.6);

kombinatsioonis elusvaktsiinidega, sh kollapalaviku vaktsiiniga (vt lõik 4.5);

kombinatsioonis fenütoiiniga profülaktikaks kasutamisel (vt lõik 4.5).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tsisplatiin reageerib metallilise alumiiniumiga ning tekib must plaatina sade. Kõigi alumiiniumi sisaldavate intravenoossete süsteemide, nõelte, kateetrite ja süstalde kasutamist tuleb vältida.

Tsisplatiini tuleb manustada kemoterapeutikumide kasutamiskogemusega arsti järelevalve all.

Ravi ja selle komplikatsioonide asjakohane käsitlus ja jälgimine on võimalikud ainult siis, kui adekvaatsed diagnostikavõimalused ja täpsed ravitingimused on kättesaadavad.

Enne iga tsisplatiini manustamist, selle ajal ja pärast seda tuleb kontrollida järgmiste organite funktsiooni:

neerufunktsiooni;

maksafunktsiooni;

vereloome funktsiooni (puna- ja valgevereliblede ning vereliistakute arv);

seerumi elektrolüütide sisaldust (kaltsium, naatrium, kaalium, magneesium). Neid uuringuid tuleb kogu tsisplatiinravi jooksul korrata iga nädal.

Tsisplatiini korduv manustamine tuleb edasi lükata seni, kuni on saavutatud järgmiste parameetrite normaalsed väärtused:

seerumi kreatiniinisisaldus ≤ 130 mikromooli/l, vastavalt 1,5 mg/dl

uureasisaldus < 25 mg/dl

valgevereliblede arv > 4000/mikroliitris, vastavalt > 4,0 x 10/l

vereliistakute arv > 100 000/mikroliitris, vastavalt > 100 x 10/l

audiogramm: tulemused jäävad normi piiresse.

Nefrotoksilisus

Tsisplatiin põhjustab raskekujulist kumulatiivset nefrotoksilisust. Hüdratsioon forsseeritud diureesiga või hüdratsioon ja sobivate diureetikumide kasutamine enne ja pärast tsisplatiini manustamist vähendab nefrotoksilisuse riski. Tsisplatiini nefrotoksilisust võib vähendada uriinieritus 100 ml tunnis või rohkem. Seda on võimalik saavutada hüdreerides patsienti eelnevalt 2 liitri sobiva intravenoosse lahusega ja samasuguse tsisplatiini manustamise järgse hüdreerimisega (soovitatav 2500 ml/m/24 tundi). Kui piisava uriinierituse saavutamiseks ei ole rohke hüdreerimine piisav, võib manustada osmootset diureetikumi (nt mannitool). Hüperurikeemia ja hüperalbumineemia võivad soodustada tsisplatiini poolt põhjustatud nefrotoksilisust.

Neurotoksilisus

Teatatud on tõsistest neuropaatiatest.

Need neuropaatiad võivad olla pöördumatud ja avalduda paresteesiana, arefleksiana ja propriotseptsiooni vähenemisena ja vibratsioonitundena. Samuti on teatatud motoorse funktsiooni halvenemisest. Tuleb teostada regulaarseid neuroloogilisi uuringuid.

Erilist ettevaatust tuleb rakendada patsientide puhul, kellel on tsisplatiiniga mitteseotud perifeerne neuropaatia.

Ototoksilisus

Ototoksilisust on täheldatud kuni 31% patsientidest, keda ravititsisplatiini 50 mg/m

üksikannusega ja see väljendus tinnituse ja/või kuulmiskaona kõrge sageduse korral (4000 kuni 8000 Hz). Aegajal võib kõne kuulmisvõime väheneda. Ototoksiline efekt võib avalduda tugevamalt tsisplatiini saavatel lastel. Kuulmis kadu võib olla ühe- või kahepoolne ja kaldub olema sagedasem ja tõsisem korduvate annuste korral; siiski on harva teatatud kurtusest, mis on tekkinud pärast tsisplatiini algannuse manustamist. Ototoksilisust võib suurendada eelnev samaaegne kraniaalpiirkonna kiiritus ja see võib olla seotud tsisplatiini maksimaalse plasmakontsentratsiooniga. Ei ole teada, kas tsisplatiinist tingitud ototoksilisus on pöörduv. Enne ravi alustamist ja enne igat järgnevat tsisplatiini annustamist tuleb teostada põhjalik audiomeetriline uuring. Samuti on teatatud vestibulaarsest toksilisusest. (Vt lõik 4.8.)

Enne tsisplatiini ravi alustamist ja alati enne järgmist ravitsüklit tuleb teha audiogramm (vt lõik 4.8).

Allergilised reaktsioonid

Sarnaselt teiste plaatinapõhiste preparaatidega võivad ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaktoidsed reaktsioonid) avalduda enamikul juhtudel perfusiooni ajal ja vajalik võib olla lõpetada perfusioon ja alustada sobivat sümptomaatilist ravi (antihistamiinikumid, adrenaliin ja/või glükokortikoidid). Kõikide plaatinaühendite puhul on teatatud ristreaktsioonidest, mis on mõnikord lõppenud surmaga (vt lõik 4.8 ja 4.3).

Maksafunktsioon ja hematoloogilised parameetrid

Hematoloogilisi parameetreid ja maksafunktsiooni tuleb jälgida regulaarselt.

Kartsinogeenne potentsiaal

Inimestel on harvadel juhtudel tsisplatiini kasutamisega tekkinud äge leukeemia, mis seotus üldjuhul teiste leukemogeensete ainetega.

Tsisplatiin on bakteriaalne mutageen ja põhjustab loomsete rakkude kultuurides kromosoomide hälbeid. Kartsinogeensus on võimalik, kuid seda ei ole täheldatud. Tsisplatiin on hiirtel teratogeenne ja embrüotoksiline.

Süstekoha reaktsioonid

Tsisplatiini manustamise ajal võivad esineda süstekoha reaktsioonid. Ekstravasatsiooni võimalikkuse tõttu on soovitatav jälgida hoolikalt infusioonikohta võimaliku infiltratsiooni suhtes ravimi manustamise ajal. Hetkel puudub ekstravasatsiooni reaktsioonide spetsiifiline ravi.

Ägeda bakteriaalse või viiruslike infektsioonidega patsientide puhul on nõutav eriline ettevaatus.

Ekstravasatsiooni korral:

lõpetada viivitamatult tsisplatiini infusioon;

nõela mitte liigutada, aspireerida koest ekstravasaalne vedelik ja loputada 0,9% naatriumkloriidi lahusega (kui kasutati soovitatud annusest suurema tsisplatiini kontsentratsiooniga lahust, vt lõik 6.6).

HOIATUS

Sellel tsütostaatilisel ainel on märkimisväärselt suurem toksilisus kui on tavaliselt antineoplastilistel kemoterapeutikumidel.

Tsisplatiini toksilisus võib tugevneda, kui samaaegselt kasutatakse ravimeid, mis on mainitud organite või organsüsteemide suhtes toksilised.

Iiveldus ja oksendamine võivad olla intensiivsed ja vajada adekvaatset antiemeetilist ravi.

Pärast tsisplatiini manustamist tekivad sageli iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus (vt lõik 4.8). Need sümptomid kaovad enamikel patsientidest 24 tunni pärast. Vähem tõsine iiveldus ja isutus võivad jätkuda kuni seitsme päeva jooksul pärast ravi.

Profülaktiline antiemeetikumide manustamine võib iiveldust ja oksendamist efektiivselt leevendada või vältida.

Oksendamisest ja kõhulahtisusest tingitud vedeliku kadu tuleb kompenseerida.

Vajalik on põhjalik järelevalve ototoksilisuse, müelosupressiooni ja anafülaktiliste reaktsioonide suhtes (vt lõik 4.8).

Tsisplatiin on osutunud mutageenseks. Sellel võib lisaks olla viljakusevastane toime. Teistel antineoplastilistel ainetel on tõestatud kartsinogeenne toime ja selle võimalusega tuleb arvestada ka tsisplatiini pikaajalisel kasutamisel.

Meessoost ja naissoost patsiendid peaksid kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid tsisplatiinravi ajal ja 6 kuud pärast seda (vt lõik 4.6).

Oluline teave mõningate Cisplatin Mylan’i koostisainete suhtes

Cisplatin Mylan’i 1 ml sisaldab 9 mg naatriumi. Sellega tuleb arvestada madala naatriumisisaldusega dieedi korral.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Nefrotoksilised ravimid:

Samaaegne manustamine koos nefrotoksiliste (nt tsefalosporiinid, aminoglükosiidid või amfoteritsiin B või kontrastained) või ototoksiliste (nt aminoglükosiidid) ravimitega potentseerib tsisplatiini toksilist toimet neerudele. Tsisplatiinravi ajal ja pärast seda on peamiselt renaalselt erituvate ainete, nt tsütostaatikumide bleomütsiini ja metotreksaadi puhul soovitav rakendada ettevaatust, sest nende eliminatsioon neerude kaudu võib väheneda.

Ifosfamiidi renaalne toksilisus võib suureneda, kui seda kasutada koos tsisplatiiniga või patsientidel, kellele on eelnevalt tsisplatiini manustatud.

Mõnedel juhtudel täheldati vere liitiumitaseme vähenemist pärast tsisplatiini kombineeritud ravi koos bleomütsiini ja etoposiidiga. Seetõttu on soovitatav liitiumitaset jälgida.

Tsisplatiinist tingitud nefrotoksilisus võib intensiivistuda samaaegsel kasutamisel koos antihüpertensiivsete ravimitega, mis sisaldavad furosemiidi, hüdralasiini, diasoksiidi ja propranolooli.

Kuna tsisplatiin põhjustab kusihappe sisalduse suurenemist seerumis, võib kasutamisel koos tsisplatiiniga osutuda vajalikuks kohandada allopurinooli, kolhitsiini, probenetsiidi või sulfiinpürasooni annust.

Võimaliku neerutuubulite kahjustuse ja ototoksilisuse tõttu ei tohi diureesi forsseerimiseks lingudiureetikume kasutada, välja arvatud patsientidel, kellel 24 tunni uriinieritus on vähem kui 1000 ml, kes saavad tsisplatiini annuseid, mis ületavad 60 mg/m.

Ifosfamiidi samaaegne kasutamine põhjustab suurenenud valgu eritumist.

Ototoksilised ravimid:

Ototoksiliste ravimpreparaatide (nt aminoglükosiidid, lingudiureetikumid) samaaegne manustamine suurendab tsisplatiini toksilist potentsiaali kuulmisfunktsioonile. Kuseteede ja ototoksilisuse võimaliku kahjustuse tõttu ei tohi diureesi forsseerimiseks kasutada lingudiureetikume, välja arvatud patsientidel, kelle uriinieritus on vähem kui 1000 ml 24 tunni kohtaööpäevas ja kes saavad tsisplatiini annuseid, mis ületavad 60 mg/m.

Ifosfamiid võib tugevdada tsisplatiini poolt põhjustatud kuulmiskaotust.

Nõrgestatud elusvaktsiinid:

Kollapalaviku vaktsiini kasutamine on rangelt vastunäidustatud fataalse süsteemse vaktsiinihaiguse

tekke riski tõttu (vt lõik 4.3). Generaliseerunud haiguse riski tõttu on soovitatav võimaluse korral kasutada inaktiiveeritud vaktsiini.

Elus viirusvaktsiine ei ole soovitatav manustada kuni kolm kuud pärast tsisplatiini ravikuuri lõpetamist.

Suukaudsed antikoagulandid:

Samaaegse suukaudsete antikoagulantide manustamise korral on soovitatav kontrollida regulaarselt INR-väärtust.

Antihistamiinikumid, fenotiasiinid ja teised:

Samaaegne antihistamiinikumide, buklisiini, tsüklisiini, loksapiini, meklosiini, fenotiasiinide, tioksanteenide või trimetobensamiidide kasutamine võib varjata ototoksilisuse sümptomeid (nt pearinglus ja tinnitus).

Krambivastased ravimid:

Krambivastaste ravimite kontsentratsioonid seerumis võivad tsisplatiini ravi ajal jääda subterapeutilisele tasemele.

Samaaegsel fenütoiini manustamisel võib tsisplatiin vähendada fenütoiini imendumist, mis võib põhjustada kontrolli halvenemist epilepsia üle. Tsisplatiini ravi ajal on uue krambivastase ravi alustamine fenütoiiniga rangelt vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Püroksidiini ja altretamiini kombinatsioon:

Randomiseeritud uuringus kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidel mõjutas ravivastuseni kulunud aega ebasoodsalt samaaegse püridoksiini ja altretamiini (heksametüülmelamiin) kombinatsiooni ja tsisplatiini manustamine.

Paklitakseel:

On leitud tõendeid, et tsisplatiinravi enne paklitakseeli infusiooni võib vähendada paklitakseeli kliirensit 70...75% võrra ja seetõttu võib suurendada neurotoksilisust (70% või enamatel patsientidel).

Muud:

Tsisplatiini müelosupressiivne toime tugevneb müelosupressiivsete ravimite samaaegsel manustamisel või koos kiiritusraviga.

Tsisplatiin, manustatuna kombinatsioonis bleomütsiini ja vinblastiiniga, võib põhjustada Raynaud'i fenomeni.

Uuringus metastaatiliste või kaugelearenenud kasvajatega vähipatsientidel põhjustas dotsetakseel kombinatsioonis tsisplatiiniga rohkem raskeid neurotoksilisi toimeid (annusest sõltuvad ja sensoorsed) kui kumbki ravim manustatuna üksikravimina sarnastes annustes.

Kelaate moodustavad ained, nagu penitsillamiin, võivad vähendada tsisplatiini efektiivsust.

Samaaegsel tsisplatiini ja tsüklosporiini kasutamisel tuleb arvestada liigse immunosupressiooniga, millega kaasneb lümfoproliferatsiooni risk.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestuda võivad naised / rasestumisvastased vahendid meestel ja naistel

Fertiilses eas naised ja meespatsiendid peavad ravi ajal ja kuni 6 kuu jooksul pärast selle lõppu kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus

Tsisplatiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Siiski, põhinedes farmakoloogilistele omadustele, põhjustab tsisplatiin eeldatavasti tõsiseid sünnidefekte. Loomkatsed on näidanud

kahjulikku toimet reproduktiivsusele ja transplatsentaarset kartsinogeensust (vt lõik 5.3). Tsisplatiini ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud range vajaduse korral.

Imetamine

Tsisplatiin eritub rinnapiima. Tsisplatiinravi ajal on imetamine vastunäidustatud.

Fertiilsus

Kui patsiendid soovivad pärast tsisplatiinravi saada lapsi, on soovitatav geneetiline konsultatsioon. Tsisplatiin võib põhjustada ajutist või püsivat viljatust. Kaaluda tuleks sperma krüosäilitamist (vt ka lõik 4.4).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski võib kõrvaltoimete (nt nefrotoksilisus) profiil põhjustada kerget või mõõdukat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Patsiendid, kellel esinevad sellised toimed (nt unisus või oksendamine) peavad vältima autojuhtimist ja masinate käsitsemist.

4.8Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed sõltuvad kasutatud annusest ja võivad olla kumulatiivsed.

Tsisplatiini kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed (>10%) olid hematoloogilised (leukopeenia, trombotsütopeenia ja aneemia), seedetrakti häired (isutus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus), kõrva kahjustused (kuulmiskahjustus), neerude häired (neerupuudulikkus, nefrotoksilisus, hüperurikeemia) ja palavik.

Tõsistest toksilistest toimetest neerudele, luuüdile ja kõrvadele on teatatud kuni ühel kolmandikul patsientidest, kellele manustati tsisplatiini ühekordses annuses; toimed on üldiselt annusest sõltuvad ja kumulatiivsed. Ototoksilisus võib olla raskem lastel.

Sagedused on määratletud vastavalt järgnevale kokkuleppele:

Väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni ≤1/1000); väga harv (≤1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgselt teatatud ravimi kõrvaltoimete tabel (MedDRA terminid).

Organsüsteemi klass

Sagedus

MedDRA terminid

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage

Sepsis

 

Teadmata

InfektsioonA

Hea-, pahaloomulised ja

Harv

Äge leukeemia

täpsustamata kasvajad

 

 

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage

Luuüdi puudulikkus, trombotsütopeenia,

 

 

leukopeenia, aneemia

 

Väga harv

Trombootiline mikroangiopaatia

 

 

kombinatsioonis hemolüütilis-ureemilise

 

 

sündroomiga

 

Teadmata

Coombsi positiivne hemolüütiline aneemia

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

AnafülaktoidneB reaktsioon

 

Harv

Immunosupressioon

Endokriinsüsteemi häired

Teadmata

Amülaasisisalduse suurenemine veres,

 

 

ebapiisav antidiureetilise hormooni

 

 

sekretsioon

Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga sage

Hüponatreemia

 

Aeg-ajalt

Hüpomagneseemia

 

Harv

Hüperkolesteroleemia

 

Väga harv

Rauasisalduse suurenemine veres

 

 

Dehüdratatsioon, hüpokaleemia,

 

Teadmata

hüpofosfateemia, hüperurikeemia,

 

 

hüpokaltseemia, tetaania

Närvisüsteemi häired

Sage

Neurotoksilisus

 

Harv

Krambid, perifeerne neuropaatia,

 

 

leukoentsefalopaatia, pöörduv posterioorne

 

 

leukoentsefalopaatia sündroom

 

Väga harv

Epilepsiahood

 

Teadmata

Tserebrovaskulaarne haigusjuht,

 

 

hemorraagiline insult, isheemiline insult,

 

 

ageusia, tserebraalarteriit, Lhermitte’i

 

 

sümptom, müelopaatia, autonoomne

 

 

neuropaatia

Silma kahjustused

Harv

Optiline retrobulbaarneuriit, silma

 

 

liigutamise kahjustus

 

Teadmata

Hägune nägemine, omandatud

 

 

värvipimedus, kortikaalne pimedus,

 

 

optiline neuriit, papillödeem, võrkkesta

 

 

pigmentatsioon

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt

Ototoksilisus

 

Teadmata

Tinnitus, kurtus

Südame häired

Sage

Arütmia, bradükardia, tahhükardia

 

Harv

Müokardiinfarkt, raskekujuline

 

 

südamepärgarteritõbi

 

Väga harv

Südameseiskus

 

Teadmata

Südame häire

Vaskulaarsed häired

Sage

Flebiit

 

Harv

Hüpertensioon

 

Teadmata

Trombootiline mikroangiopaatia

 

 

(hemolüütilis-ureemiline sündroom),

 

 

Raynaud'i fenomen

Respiratoorsed, rindkere ja

Sage

Düspnoe, kopsupõletik,

mediastiinumi häired

 

hingamispuudulikkus

 

Teadmata

Kopsuemboolia

Seedetrakti häired

Harv

Stomatiit

 

Teadmata

Oksendamine, iiveldus, anoreksia,

 

 

luksumine, kõhulahtisus

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata

Maksaensüümide aktiivsuse tõus,

 

 

bilirubiinisisalduse suurenemine veres

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Erüteem, nahahaavandid, lokaalne turse ja

kahjustused

 

valu

 

Teadmata

Lööve, alopeetsia

Lihas-skeleti, sidekoe ja luu

Teadmata

Lihasspasmid

kahjustused

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Väga sage

Äge neerupuudulikkus, neerupuudulikkusC,

 

 

neerutuubulite häired

Reproduktiivse süsteemi ja

Aeg-ajalt

Spermatogeneesi ja ovulatsiooni

rinnanäärme

 

kõrvalekalded, günekomastia

häired

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

Teadmata

Püreksia (väga sage), asteenia, halb

manustamiskoha reaktsioonid

 

enesetunne, süstekoha ekstravasatsioonD

 

 

 

Uuringud

Harv

Albumiini taseme langus veres

 

 

 

a:Infektsioossed komplikatsioonid on põhjustanud mõnede patsientide surma.

b:Anafülaktoidsete reaktsioonide sümptomid, nagu näoturse (PT-face oedema), vilisev hingamine, bronhospasm, tahhükardia ja hüpotensioon, on toodud kõrvaltoimete esinemissageduse tabelis anafülaktoidsete reaktsioonide all.

c:BUNi (vere uurea lämmastik) ja kreatiniini, seerumi kusihappe suurenemine ja/või kreatiniini kliirensi vähenemine on kokku võetud neerupuudulikkuse all.

d:Lokaalne pehmete kudede toksilisus, sh kudede tselluliit, fibroos ja nekroos (sage), valu (sage), turse (sage) ja erüteem (sage) on ekstravasatsiooni tulemused.

4.9Üleannustamine

Tsisplatiini äge üleannustamine võib põhjustada neerupuudulikkust, maksapuudulikkust, kurtust, okulaarset toksilisust (sh võrkkesta irdumine), märkimisväärset müelosupressiooni, ravimatut iiveldust ja oksendamist ja/või neuriiti. Üleannustamine võib olla fataalne.

Tsisplatiini üleannustamise juhtumi puhuks ei ole tõestatud toimega antidooti. Isegi kui hemodialüüsiga alustatakse 4 tundi pärast üleannustamist, on selle efekt tsisplatiini elimineerimisele organismist vähene, sest tsisplatiin seondub tugevalt ja kiiresti valkudega.

Üleannustamise nähtude ja sümptomite ravi seisneb toetavate meetmete rakendamises.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised kasvajavastased ained, plaatinaühendid,

ATC-kood: L01XA01

Tsisplatiin on anorgaaniline ühend, mis sisaldab raskemetalli [cis-diamiindikloroplaatina(II)]. See inhibeerib DNA sünteesi, tekitades DNA-siseseid ja -vahelisi sidemeid. Vähemal määral inhibeeritakse valgu ja RNA sünteesi.

Kuigi kõige olulisem toimemehhanism näib olevat DNA sünteesi inhibeerimine, võivad tsisplatiini antineoplastilises aktiivsuses mängida rolli ka teised mehhanismid, sh tuumori immunogeensuse suurendamine. Tsisplatiini onkolüütilised omadused on võrreldavad alküleerivate ainetega. Tsisplatiinil on ka immunosupressiivsed, kiirituse suhtes tundlikkust suurendavad ja antibakteriaalsed omadused. Tsisplatiin toimib rakupooldumise tsüklisse mittespetsiifiliselt. Tsisplatiini tsütotoksiline toime on seotud kõigi DNA aluspaaridega seondumisega, seondudes eelistatult guaniini ja adenosiini N-7-asenditega.

5.2Farmakokineetilised omadused

Pärast intravenoosset manustamist jaotub tsisplatiin kiirelt kõigis kudedes; tsisplatiin läbib halvasti kesknärvisüsteemi. Suurimad kontsentratsioonid saavutatakse maksas, neerudes, kusepõies, lihaskoes, nahas, testistes, eesnäärmes, pankreases ja põrnas.

Pärast intravenoosset manustamist on välja filtreeruva valkudega mitteseotud tsisplatiini eliminatsioon kahefaasiline, esmase ja lõpliku faasi poolväärtusaegadega vastavalt 10 kuni 20 minutit ja 32 kuni 53 minutit. Kogu plaatinakoguse eliminatsioon toimub kolmefaasiliselt poolväärtusaegadega vastavalt 14 minutit, 274 minutit ja 53 päeva.

Tsisplatiin seondub 90% ulatuses plasmavalkudega.

Eritumine toimub peamiselt uriiniga: 27...43% manustatud annusest on määratav uriinist esimese viie päeva jooksul pärast ravi. Plaatina eritub ka sapiga.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Krooniline toksilisus

Kroonilise toksilisuse mudelites ilmnesid neerukahjustus, luuüdi supressioon, seedetrakti häired ja ototoksilisus.

Mutageensus ja kartsinogeensus

Tsisplatiin osutus mitmetes in vitro ja in vivo testides mutageenseks (bakteriaalsed testsüsteemid, kromosomaalsed häired looma raku- ja koekultuuridel). Pikaajalistes uuringutes on näidatud, et tsisplatiin on kartsinogeenne hiirtel ja rottidel.

Reproduktsioonitoksilisus

Hiirtel on täheldatud gonadaalset supressiooni, mis põhjustab amenorröad ja azoospermiat, mis võib olla pöördumatu ja põhjustada viljatust. Emastel rottidel indutseeris tsisplatiin morfoloogilisi muutusi munasarjades, põhjustades osalist ja pöörduvat viljatust.

Katsed rottidel on näidanud, et kokkupuude raseduse ajal võib põhjustada kasvajaid täiskasvanud järglastel.

Tsisplatiin on embrüotoksiline hiirtel ja rottidel, arenguhäireid on täheldatud mõlemal liigil. Tsisplatiin eritub rinnapiima.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Süstevesi

Naatriumkloriid

Vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

6.2Sobimatus

Vältige kokkupuudet alumiiniumiga. Tsisplatiin reageerib metallilise alumiiniumiga ning tekib must plaatina sade. Kõigi alumiiniumi sisaldavate intravenoossete süsteemide, nõelte, kateetrite ja süstalde kasutamist tuleb vältida. Tsisplatiin laguneb lahustes, mille keskkonnas on väike kloriidide sisaldus; kloriidide sisaldus peab vastama vähemalt 0,45% naatriumkloriidi lahusele.

Antioksüdandid (nt naatriummetabisulfit), bikarbonaadid (naatriumbikarbonaat), sulfaadid, fluorouratsiil ja paklitakseel võivad põhjustada tsisplatiini inaktiveerumist infusioonisüsteemides.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

6.3Kõlblikkusaeg

Enne avamist: 2 aastat

Pärast lahjendamist lõigus 6.6 toodud infusioonivedelikega:

Ravimi keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud 14 päeva temperatuuril 15...25°C, valguse eest kaitstult.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks kasutada alati ära viivitamatult.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult. Kui lahus ei ole selge või on moodustunud lahustumata sade, ei tohi lahust kasutada.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

Lahjendatud lahus: Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Viaal sisaldab kas 50 ml või 100 ml infusioonilahuse kontsentraati.

50 ml kontsentraati sisaldav viaal on 100 ml vormitud merevaikkollane I tüübi viaal, millel on hall bromobutüülkummist kork ja valge eemaldatav alumiiniumtihend.

100 ml kontsentraati sisaldav viaal on 100 ml vormitud merevaikkollane I tüübi viaal, millel on hall bromobutüülkummist kork ja sinine eemaldatav alumiiniumtihend.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ravimi ettevalmistamine ja käsitsemine

Vaadake tsütotoksiliste ainete juhiseid.

Sarnaselt kõigile antineoplastilistele ravimitele, on tsisplatiini käitlemisel vajalik ettevaatus. Lahjendamine peab toimuma aseptilistes tingimustes, tõmbekapis, selleks väljaõppinud personali poolt ning kanda tuleb kaitseriietust ja -kindaid. Kui tõmbekappi pole, tuleb kaitsevarustusele lisada mask ja kaitseprillid. Rakendada tuleb ettevaatusabinõusid, vältimaks kokkupuudet naha ja limaskestadega. Kui kokkupuude nahaga siiski toimub, tuleb nahka pesta viivitamatult seebi ja veega. Nahaga kokkupuutumisel on täheldatud surinat, põletust ja punetust. Limaskestadega kokkupuute korral tuleb limaskesti loputada rohke veega. Pärast sissehingamist on teatatud hingeldusest, valust rinnus, kurguärritusest ja iiveldusest. Maha sattumise korral peavad kasutajad kandma kindaid ja koguma maha sattunud materjali kokku svammiga, mida hoitakse tööpiirkonnas selleks otstarbeks. Loputage piirkonda kaks korda veega. Pange kogu lahus ja svammid kilekotti ja tihendage see.

Rasedad naised peavad vältima kontakti tsütostaatiliste ravimitega.

Organismist pärinevaid jäätmeid ja okset tuleb hävitada ettevaatlikult.

Kui lahus on hägune või selles on märgata mittelahustuvat sadet, tuleks pudel hävitada. Kahjustunud pudelit tuleb hoida ja käsitseda samade ettevaatusabinõudega nagu saastunud jäätmeid. Saastunud jäätmeid tuleb säilitada vastavates erimärgistatud jäätmekonteinerites. Vaadake lõik „Hävitamine”.

Intravenoosse manustamise ettevalmistamine

Võtke vajaminev lahuse kogus pudelist ja lahjendage see vähemalt 1 liitriga järgmistest lahustest:

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus;

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahuse/50 mg/ml (5%) glükoosilahuse segu (1:1) (tulemuseks lõplikud kontsentratsioonid: 4,5 mg/ml (0,45%) naatriumkloriidi, 25 mg/ml (2,5%) glükoosi);

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus ja 18,75 mg/ml (1,87%) mannitoolilahus, süsteks;

4,5 mg/ml (0,45%) naatriumkloriidilahus, 25 ml/ml (2,5%) glükoosilahusja 18,75 mg/ml (1,87%) mannitoolilahus, süsteks.

Sobivust ülalolevate lahustega on näidatud kontsentratsiooniga 0,1 mg/ml.

Enne kasutamist vaadelge alati süstelahust. Manustada tohib ainult selget osakestevaba lahust.

ÄRGE laske puutuda kokku süstevahenditega, mis sisaldavad alumiiniumi. ÄRGE manustage lahjendamata kujul.

Lahjendamata lahuste keemilise ja füüsikalise stabiilsuse kohta vaadake lõigust 6.3.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata sisu tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksilisi aineid puudutavatele seadustele.

Hävitamine

Kõik ettevalmistamisel ning manustamisel kasutatud materjalid või materjalid, mis puutusid mis tahes viisil tsisplatiiniga kokku, tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksilisi aineid puudutavatele seadustele. Ravimpreparaadi jäägid ja kõik materjalid, mida kasutati lahjendamiseks ja manustamiseks, tuleb hävitada vastavalt haigla standardprotseduuridele, mis kehtivad tsütotoksiliste ainete puhul, ja vastavalt kohalikele ohtlike jäätmete kõrvaldamisega seotud määrustele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

04.05.2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2015