Coveram - tablett (5mg +10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09BB04
Toimeaine: perindopriil +amlodipiin
Tootja: Les Laboratories Servier

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Coveram, 5 mg/5 mg tabletid

Coveram, 10 mg/5 mg tabletid

Coveram, 5 mg/10 mg tabletid

Coveram, 10 mg/10 mg tabletid

Perindopriilarginiin/amlodipiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Coveram ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Coveram’i võtmist
 3. Kuidas Coveram’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Coveram’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Coveram ja milleks seda kasutatakse

Coveram kirjutatakse välja kõrge vererõhu (hüpertensiooni) ja/või stabiilse südame isheemiatõve (seisund, kus südame verevarustus on vähenenud või blokeeritud) raviks.

Patsiendid, kes võtavad perindopriili ja amlodipiini eraldi tablettidena, võivad selle asemel võtta ühe tableti Coveram’i, mis sisaldab mõlemat toimeainet.

Coveram on kahe toimeaine, perindopriili ja amlodipiini, kombinatsioon.

Perindopriil on AKE inhibiitor (angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitor). Amlodipiin on kaltsiumi antagonist (dihüdropüridiinide gruppi kuuluv ravim). Koos toimides need laiendavad ja lõõgastavad teie veresooni, et veri neist kergemini läbi saaks voolata ning seetõttu on ka verevool südames parem.

Mida on vaja teada enne Coveram’i võtmist

Ärge võtke Coveram’i:

 • kui olete perindopriili või mõne muu AKE inhibiitori, amlodipiini või mõne muu kaltsiumi antagonisti või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida Coveram´i kasutamist raseduse algstaadiumis vt raseduse lõik),
 • kui teil on esinenud eelneval AKE inhibiitori kasutamisel selliseid sümptomeid, nagu hingeldus, näo või keeleturse, tugev sügelus või raske nahalööve või teil või teie perekonnaliikmel on esinenud need sümptomid mõnes muus olukorras (seisund, mida nimetatakse angioödeem),
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni,
 • kui teil on südame aordiklapi kitsenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, kus süda ei ole võimeline keha varustama piisava koguse verehulgaga),
 • kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon),
 • kui te põete müokardiinfarkti järgset südamepuudulikkust,
 • kui te saate dialüüsi või teostatakse teile teist tüüpi vere filtreerimise protseduuri. Sõltuvalt kasutatavast masinast, ei pruugi Coveram teile sobida,
 • kui teil on neeruprobleemid, mistõttu verevool neerudes on vähenenud (neeruarteri stenoos),
 • kui te saate sakubitriili/valsartaani, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks (vt lõigud „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“ ja „Muud ravimid ja Coveram“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Coveram’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui teil esineb mõni järgnevatest seisunditest:

 • hüpertroofiline kardiomüopaatia (südamelihasehaigus) või neeruarteri stenoos (neerusid verega varustava arteri kitsenemine),
 • südamepuudulikkus,
 • märkimisväärne vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis),
 • muud südameprobleemid,
 • maksaprobleemid,
 • neeruprobleemid või kui te saate dialüüsravi,
 • kui teie veres on suurenenud hormooni tase, mida nimetatakse aldosterooniks (primaarne aldosteronism),
 • vaskulaarne kollageenhaigus (sidekoe haigus), nagu süsteemne erütematoosne luupus või sklerodermia,
 • diabeet,
 • kui te olete soolavabal dieedil või kui te kasutate soolaasendajat, mis sisaldab kaaliumi (hästi tasakaalustatud vere kaaliumitase on olulise tähtsusega),
 • kui te olete eakas, kuid teie annus vajab suurendamist,
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • angiotensiin II retseptori antagonist (AIIRA) (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Coveram´i“,

 • kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest, võib suureneda risk angioödeemi tekkeks:
 • ratsekadotriil (kasutatakse kõhulahtisuse raviks),
 • siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja teised ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite ravimirühma (kasutatakse siirdatud organite äratõukereaktsiooni vältimiseks),
 • sakubitriil (saadaval fikseeritud kombinatsioonis valsartaaniga), kasutatakse pikaajaliselt südamepuudulikkuse raviks.
 • kui te olete mustanahaline, võib teil esineda suurem risk angioödeemi tekkeks ning see ravim võib olla vererõhu langetamisel vähem efektiivne võrreldes mitte mustanahaliste patsientidega.

Angioödeem

AKE inhibiitoritega, sh Coveram’iga ravi saanud patsientidel on teatatud angioödeemist (raske allergiline reaktsioon, millega kaasneb näo, huulte, keele või kõriturse koos neelamis- või hingamisraskustega). See võib ilmneda mis tahes ajal ravi jooksul. Kui teil tekivad sellised sümptomid, peate te lõpetama Coveram’i võtmise ja võtma otsekohe ühendust arstiga. Vt ka lõik 4.

Te peate informeerima oma arsti kui te arvate end olevat rase (või planeerite rasedust). Coveram’i ei ole soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3 kuud, kuna see võib selles staadiumis kasutamisel põhjustada tõsist kahju teie lapsele (vt raseduse lõik).

Kui te võtatate Coveram’i, siis informeerige samuti oma arsti või meditsiinipersonali, kui teil:

 • seisab ees kirurgiline operatsioon ja/või anesteesia,
 • on hiljuti esinenud kõhulahtisus või oksendamine,
 • seisab ees LDL aferees (kolesterooli eemaldamine verest aparaadi abil),
 • seisab ees desensibiliseeriv ravi, vähendamaks allergiat mesilase või herilase mürgile.

Lapsed ja noorukid

Coveram’i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Coveram

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ravimid, mida koos Coveram’i võtmisega tuleb vältida:

 • liitium (kasutatakse depressiooni või mania raviks),
 • estramustiin (kasutatakse vähi raviks),
 • kaaliumi säästvad ravimid (triamtereen, amiloriid), kaaliumit sisaldavad toidulisandid või kaaliumit sisaldavad soolaasendajad, teised ravimid, mis võivad tõsta kaaliumisisaldust veres (nt hepariin ja kotrimoksasool, mida teatakse ka kui trimetoprim/sulfametoksasool),
 • kaaliumi säästvad ravimid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks: eplerenoon ja spironolaktoon annusevahemikus 12,5 kuni 50 mg ööpäevas.

Ravi Coveram’iga võivad mõjutada teised ravimid. Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid. Kindlasti öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, kuna see võib nõuda erijälgimist:

 • teised kõrgvererõhutõve ravimid, sealhulgas angiotensiin II retseptori antagonist (AIIRA), aliskireen (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Coveram´i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”) või diureetikumid (ravimid, mis suurendavad neerude poolt toodetava uriini hulka),
 • ravimid, mida tavaliselt kasutatakse kõhulahtisuse raviks (ratsekadotriil) või siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja teised ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite ravimirühma). Vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“,
 • sakubitriil/valsartaan (kasutatakse pikaajaliseks südamepuudulikkuse raviks). Vt lõigud „Ärge võtke Coveram’i ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“,
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt ibuprofeen) valu leevendamiseks või aspiriin suurtes annustes,
 • suhkurtõve ravimid (nt insuliin),
 • vaimsete häirete, nagu depressioon, ärevus, skisofreenia, raviks kasutatavad ravimid (nt tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid, imipramiinisarnased antidepressandid, neuroleptikumid),
 • immunosupressandid (ravimid, mida kasutatakse organismi kaitsemehhanismi langetamiseks), mida kasutatakse autoimmuunhäirete raviks või siirdamisjärgselt äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks (nt tsüklosporiin, takroliimus),
 • trimetoprim ja Cotrimoksasool (infektsioonide raviks),
 • allopurinool (podagra raviks),
 • prokaiinamiid (ebaregulaarse südamerütmi raviks),
 • vasodilataatorid, sealhulgas nitraadid (veresooni laiendavad ravimid),
 • efedriin, noradrenaliin või adrenaliin (madala vererõhu, šoki või astma raviks kasutatavad ravimid),
 • baklofeen või dandroleen (infusioonina) mõlemaid kasutatakse lihasejäikuse raviks, mis võib ilmneda nt sclerosis multiplexi korral; dandroleeni kasutatakse ka anesteesia käigus tekkida võiva maliigse hüpertermia raviks (sümptomiteks väga kõrge palavik ja lihasjäikus),
 • mõned antibiootikumid, nagu rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (bakteriaalsed infektsioonid),
 • simvastatiin (kolesterooli langetav ravim),
 • antiepileptilised ravimid, nagu karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin, fosfenütoiin, primidoon,
 • itrakonasool, ketokonasool (seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid),
 • suurenenud eesnäärme raviks kasutatavad alfablokaatorid, nagu prasosiin, alfusosiin, doksasosiin, tamsulosiin, terasosiin,
 • amifostiin (kasutatakse teistest ravimitest või vähi raviks kasutatavast kiiritusravist tekkivate kõrvaltoimete raviks),
 • kortikosteroidid (kasutatakse erinevate seisundite, sealhulgas raskekujulise astma ja reumatoidartriidi raviks),
 • kullasoolad, eriti intravenoosselt manustatavad (kasutatakse reumatoidartriidi raviks),
 • ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (nn proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIV raviks).

Coveram koos toidu ja joogiga

Coveram’i tuleks manustada enne sööki.

Inimesed, kes kasutavad Coveram’i, ei tohi samaaegselt tarvitada greipfruudi mahla ja greipfruuti. Seda seetõttu, et greipfruudi mahl ja greipfruut võivad põhjustada toimeaine amlodipiini taseme suurenemist veres, mis võib põhjustada ettenägematult Coveram’i vererõhku langetava toime tugevnemist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate end olevat rase (või planeerite rasedust). Teie arst soovitab teil tõenäoliselt lõpetada Coveram’i kasutamine juba enne rasestumist või kohe peale rasedaks jäämist ning soovitab teil selle asemel tarvitada mõnda muud ravimit. Coveram’i ei ole soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3 kuud, kuna see võib kasutamisel pärast raseduse kolmandat kuud põhjustada tõsist kahju teie lapsele.

Imetamine

Amlodipiin eritub väheses koguses rinnapiima. Informeerige oma arsti, kui te toidate või planeerite alustada lapse rinnaga toitmist. Coveram’i ei ole soovitatav kasutada imetavatel emadel. Juhul, kui te soovite oma last rinnaga toita, siis soovitab arst teile mõnda muud ravimit, eriti kui soovite imetada vastsündinut või enneaegset imikut.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Coveram võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui tabletid tekitavad teil halba enesetunnet, pearinglust, nõrkust või väsimust või põhjustavad peavalu, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid ning võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Coveram sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Coveram’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake tablett alla klaasitäie veega, eelistatult iga päev samal ajal, hommikul enne sööki. Arst määrab teile sobiliku annuse, milleks on tavaliselt 1 tablett ööpäevas.

Coveram’i määratakse tavaliselt patsiendile, kes juba tarvitab perindopriili ja amlodipiini eraldi tablettidena.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Kasutamine lastel ja noorukitel ei ole soovitatav.

Kui te võtate Coveram’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem tablette kui vaja, võtke koheselt ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga või oma arstiga. Üleannustamise korral tekib kõige suurema tõenäosusega vererõhu langus, mistõttu võite tunda pearinglust või minestada. Kui see tekib, tuleb haige asetada tõstetud jalgadega lamavasse asendisse.

Kui te unustate Coveram’i võtta

Oluline on võtta ravimit iga päev, kuna regulaarne manustamine on efektiivsem. Juhul kui siiski unustate Coveram’i võtta, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Coveram’i võtmise

Kuna ravi Coveram’iga on tavaliselt eluaegne, siis pidage kindlasti nõu oma arstiga, enne kui katkestate ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui täheldate endal ükskõik millist järgnevatest kõrvaltoimetest, katkestage ravimi võtmine ja võtke otsekohe ühendust oma arstiga:

 1. Teatatud on järgmistest sageli esinevatest kõrvaltoimetest. Kui mõni nendest põhjustab teile probleeme või kestab kauem kui üks nädal, võtke ühendust oma arstiga.
 • äkiline vilistav hingamine, valu rinnus, hingeldamine või hingamisraskused,
 • silmalaugude, näo või huulte turse,
 • keele ja kõriturse, mis võib põhjustada hingamisraskusi,
 • rasked nahareaktsioonid sealhulgas intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle kogu keha, raske sügelus, villid, nahaketendus ja turse, limaskestade põletik (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või teised allergilised reaktsioonid,
 • tugev pearinglus või minestus,
 • südameinfarkt, ebaharilikult kiired või ebatavalised südamelöögid või valu rinnus,
 • kõhunäärmepõletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne.
 • Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda rohkem kui 1 inimesel 10st): turse (vedelikupeetus).
 • Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10st): peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses), peapööritus, tuimus või surisemise tunne jäsemetes, nägemishäired (sealhulgas topeltnägemine), tinnitus (kumin kõrvus), palpitatsioonid (südamelöökide tundmine), nahaõhetus, vererõhu langusest tingitud pearinglus, köha, hingeldus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, maitsetundlikkuse häired, düspepsia või seedehäired, sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, allergilised reaktsioonid (nagu nahalööve, sügelus), lihaskrambid, väsimus, nõrkus, pahkluude paistetus (perifeerne turse).

Järgnevalt on loetletud muud teavitatud kõrvaltoimed. Kui mõni neist muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

 • Aegajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100st): meeleolu muutused, ärevus, depression, unetus, unehäired, värinad, minestamine, valuaistingu kadumine, südamerütmi häired, riniit (kinnine või vesine nina), juuste väljalangemine, punased laigud nahal, nahavärvuse muutused, seljavalu, artralgia (liigesevalu), müalgia (lihasvalu), valu rinnus, urineerimishäired, suurenenud urineerimisvajadus öösel, suurenenud urineerimissagedus, valu, haigusetunne, bronhospasm (pigustustunne rinnus, vilinad hingamisel või hingeldus), suukuivus, angioödeem (sümptomid nagu hingeldamine, näo või keeleturse), villiliste kogumite moodustumine nahale, neeruprobleemid, impotentsus, suurenenud higistamine, eosinofiilide liig veres (teatud tüüpi valged vererakud), meestel ebamugavustunne rinnus või rindade suurenemine, kehakaalu tõus või langus, tahhükardia, vaskuliit (veresoonte põletik), valgustundlikkusreaktsioon (naha tundlikkuse suurenemine päikese suhtes), palavik, kukkumine, muutused vereanalüüsides: kõrge kaaliumisisaldus veres, mis on ravi lõpetamisel pöörduv, madal naatriumisisaldus, hüpoglükeemia

(väga madal veresuhkru tase) diabeetikutel, kusihappe sisalduse suurenemine veres, kreatiniini sisalduse suurenemine.

 • Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 1000st): segasus, psoriaasi ägenemine, muutused vereanalüüsides: maksaensüümide aktiivsuse tõus, bilirubiinitaseme tõus.
 • Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10000st): südameveresoonkonna häired (stenokardia, müokardiinfarkt ja insult), eosinofiilne kopsupõletik (harvaesinev kopsupõletik), silmalaugude, näo või huulte turse, keele ja kõriturse, mis võib põhjustada hingamisraskusi, rasked nahareaktsioonid sealhulgas intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle kogu keha, raske sügelus, villid, nahaketendus ja turse, limaskestade põletik (StevensiJohnsoni sündroom), multiformne erüteem (nahalööve, mis sageli algab punaste sügelevate laikude ilmumisega näole, kätele või jalgadele), valgustundlikkus, muutused verenäitajates nagu madal valgete ja punaste vererakkude arv, madal hemoglobiinitase, madal trombotsüütide arv, verepildi muutus, kõhunäärmepõletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne, äge neerupuudulikkus, maksafunktsiooni häired, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (kollatõbi), maksaensüümide taseme suurenemine, mis võib mõjutada mõningate meditsiiniliste testide tulemusi, kõhu tursumine (gastriit), närvide häired, mis võivad põhjustada nõrkust, surinat või tuimust, suurenenud lihaspinge, igemete turse, kõrge veresuhkur (hüperglükeemia).
 • Sagedus teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): värisemine, jäik kehahoiak, maskilaadne nägu, aeglased liigutused ja lohisev, tasakaalutu kõnnak.

Kontsentreeritud uriin (tumedat värvi), iiveldus või oksendamine, lihaskrambid, segasus ja krambihood, mis võivad olla põhjustatud ebaadekvaatsest ADH (antidiureetilise hormooni) sekretsioonist. Kui teil on need sümptomid, võtke ühendust oma arstiga nii kiiresti kui võimalik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Coveram’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult. Hoida originaalpakendis. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Coveram sisaldab

 • Toimeained on perindopriilarginiin ja amlodipiin.

Coveram, 5 mg/5 mg: üks tablett sisaldab 5 mg perindopriilarginiini ja 5 mg amlodipiini. Coveram, 10 mg/5 mg: üks tablett sisaldab10 mg perindopriilarginiini ja 5 mg amlodipiini. Coveram, 5 mg/10 mg : üks tablett sisaldab 5 mg perindopriilarginiini ja 10 mg amlodipiini. Coveram, 10 mg/10 mg : üks tablett sisaldab 10 mg perindopriilarginiini ja 10 mg amlodipiini.

- Abiained on laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat (E470B), mikrokristalliline tselluloos (E460), ränidioksiid, kolloidne hüdrofoobne (E551).

Kuidas Coveram välja näeb ja pakendi sisu

Coveram, 5 mg/5 mg tabletid on valged, pikliku kujuga, pikkusega 8,5 mm ja laiusega 4,5 mm, mille ühele poolele on pressitud 5/5 ja teisele poolele .

Coveram, 10 mg/5 mg tabletid on valged, kolmnurkse kujuga mõõtudega 9,5 mm x 8,8 mm x 8,8 mm, mille ühele poolele on pressitud 10/5 ja teisele poolele .

Coveram, 5 mg/10 mg tabletid on valged, ruudukujulised, pikkusega 8 mm ja laiusega 8 mm, mille ühele poolele on pressitud 5/10 ja teisele poolele .

Coveram, 10 mg/10 mg tabletid on valged, ümara kujuga, diameetriga 8,5 mm, mille ühele poolele on pressitud 10/10 ja teisele poolele .

Tabletid on saadaval karpides 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120 või 500 tableti kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Les Laboratoires Servier 50 rue Carnot

92284 Suresnes cedex Prantsusmaa

Tootjad

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran

45520 Gidy

Prantsusmaa

ja

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow

Iirimaa

ja

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

Ul. Annopol 6B

03-236 Warsaw

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Servier Laboratories OÜ

Rotermanni 8, 10111 Tallinn

Tel: +372 664 5040

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Liidu liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Belgia

COVERAM

Bulgaaria

PRESTARIUM-CO

Küpros

COVERAM

Tšehhi Vabariik

PRESTANCE

Taani

COVERSICAL

Eesti

COVERAM

Soome

COVERAM

Prantsusmaa

COVERAM

Kreeka

COVERAM

Island

COVERSICAL

Iirimaa

ACERYCAL

Itaalia

COVERLAM

Läti

PRESTERAM

Leedu

PRESTERAM

Luksemburg

COVERAM

Malta

COVERAM

Holland

COVERAM arg

Poola

Co-Prestarium

Portugal

COVERAM

Rumeenia

PRESTANCE

Slovakkia

PRESTANCE

Sloveenia

PRESTANCE

Ühendkuningriik

ACERYCAL

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.