Diclac id 150 mg - toimeainet modifitseeritult vabastav tablett (150mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AB05
Toimeaine: diklofenak
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Diclac ID 75 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Diclac ID 150 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Diklofenaknaatrium

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Diclac ID ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Diclac ID võtmist
 3. Kuidas Diclac ID’d võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Diclac ID’d säilitada

 1. Pakendi siu ja muu teave
 2. Mis ravim on Diclac ID ja milleks seda kasutatakse

Diclac ID sisaldab toimeainena diklofenakki, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) rühma.

Diclac ID leevendab põletiku sümptomeid, nagu turse ja valu ning langetab palavikku, takistades põletiku, valu ja palaviku eest vastutavate molekulide (prostaglandiinide) tootmist. Ta ei toimi põletiku või palaviku põhjustele.

Diclac ID on näidustatud valu ja reumaatiliste haiguste korral:

reumaatiline liigesevalu (artriit);

seljavalu, õlavalu, küünarnuki valu (nn “tennise küünarnukk”) ja teised reumaatilised haigused;

venitused, nikastused jt traumad;

operatsiooni- ja vigastustejärgne valu ja turse;

valulikud põletikulised günekoloogilised seisundid, sealhulgas valulik menstruatsioon.

Kui teil tekib küsimusi Diclac ID toime kohta või miks see ravim teile välja kirjutati, siis pöörduge oma arsti poole.

Mida on vaja teada enne Diclac ID võtmist

Ärge võtke Diclac ID’d

 • kui te olete diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon pärast põletiku või valuvastaste ravimite (näiteks atsetüülsalitsüülhape, diklofenak või ibuprofeen) võtmist. Sümptomid võivad olla astma, äge nohu, nahalööve, näo, huulte, keele, kurgu ja/või jäsemete turse (angioödeemi tunnused). Pöörduge oma arsti poole, kui te arvate, et te olete allergiline Diclac ID suhtes;
 • kui teil on või on kunagi olnud seedetrakti haavand, seedetrakti verejooks või perforatsioon (mulgustumine), mille sümptomid on veri väljaheites või teie väljaheide on musta värvi;
 • kui teil on raske neeru või maksapuudulikkus;
 • kui teil on raske südamepuudulikkus;
 • kui teil on väljendunud südamehaigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus, nt kui teil on olnud südamelihaseinfarkt, insult, miniinsult (transitoorne isheemiline atakk, TIA) või südame või

aju veresoonte sulgus või operatsioon selle eemaldamiseks või šundilõikus sulguse kõrvaldamiseks;

 • kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus);
 • kui olete rase, plaanite rasedust või kui te toidate last rinnaga.

Kui teil on mõni eelpool loetletud seisunditest, rääkige sellest oma arstile ja ärge võtke Diclac ID’d.

Diclac ID 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid on vastunäidustatud alla 18-aastastel noorukitel ja lastel.

Diclac ID 75 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid on vastunäidustatud alla 15-aastastel noorukitel ja lastel.

Teavitage kindlasti oma arsti enne Diclac ID võtmist:

 • kui te suitsetate;
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet);
 • kui teil on valu rinnus (stenokardia), verehüübimishäired, kõrge vererõhk, tõusnud kolesterooli või triglütseriidide tase.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • kui teil on väljendunud südame või veresoonte haigus (nimetatakse ka kardiovaskulaarne haigus, kaasa arvatud mitteravitud kõrge vererõhk, südame paispuudulikkus, väljendunud südame isheemiatõbi või perifeersete arterite haigus), siis ravi Diclac IDʼga ei ole üldiselt soovitatav;
 • kui teil on väljendunud südamehaigus (vt ülal) või märkimisväärsed riskifaktorid nagu näiteks kõrge vererõhk, ebanormaalselt kõrge rasvasisaldus (kolesterool, triglütseriidid) teie veres, diabeet või kui te suitsetate ja teie arst otsustab teile Diclac ID määrata, siis ei tohi te annust tõsta üle 100 mg ööpäevas, kui te saate ravi üle 4 nädala;
 • oluline on võtta madalaim Diclac ID annus, mis teie valu ja/või turset leevendab ning teha seda võimalikult lühikest aega, et hoida kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete tekkeriski võimalikult madalal;
 • kui te võtate Diclac ID samaaegselt teisi mittesteroidsed põletikuvastaseid ravimeid, sealhulgas atsetüülsalitsüülhapet, glükokortikosteroide, „verevedeldajaid“ või selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRId) (vt lõik „Võtmine koos teiste ravimitega“);
 • kui teil on astma või heinapalavik (teatud aastaajal esinev allergiline nohu);
 • kui teil on esinenud mao või soolehaigus nagu peptiline haavand, veritsus või must väljaheide või kõrvetised pärast mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite võtmist;
 • kui teil on jämesoole (haavandiline koliit) või peensoole põletik (Crohn’i tõbi);
 • kui teil on maksa või neeruhaigus;
 • kui teil on vedelikupuudus (näiteks halb enesetunne, kõhulahtisus, enne või pärast suurt operatsiooni);
 • kui teil on jalgade tursed;
 • kui teil on veritsushäired või teised verehaigused, sh harvaesinev maksa porfüüria.

Informeerige oma arsti enne Diclac ID võtmist, kui teil on mõni nimetatud haigustest.

Kui teil tekivad Diclac ID kasutamise ajal südame- või veresoonte probleemide nähud, nagu valu rindkeres, õhupuudus, nõrkus või kõnehäired, teavitage viivitamatult sellest oma arsti.

Ravimid nagu Diclac ID võivad (eriti suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel) olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge

kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne diklofenaki võtmist arutama seda oma raviarsti või apteekriga.

Võimalik on surmaga lõppeda võiva seedetrakti verejooksu, haavandumise või mulgustumise teke. Kõrgeim risk nende kõrvaltoimete tekkeks on patsientidel, kellel on varem neid seisundeid esinenud, ning eakatel. Nendel patsientidel peab ravi alustama võimalusel väikseima annusega.

Kui diklofenakravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, katkestage otsekohe ravi ja võtke ühendust oma arstiga. Teavitage arsti alati mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist, eriti kui see ilmneb ravi alguses.

MSPVA-sid peavad ettevaatusega ja arsti järelevalve all kasutama eelnevalt seedetrakti haigusi (haavandiline koliit e jämesoolepõletik, Crohni tõbi) põdenud patsiendid.

Diclac ID võib varjata põletiku sümptomeid (näiteks peavalu, kõrge palavik), mistõttu on põletikku raskem diagnoosida ja ravida. Kui te tunnete ennast halvasti, siis öelge arstile, et kasutate Diclac ID’d.

Nagu teisedki mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, võib Diclac ID põhjustada raskeid allergilisi nahareaktsioone (näiteks nahalööve). Informeerige oma arsti otsekohe, kui teil esineb selline reaktsioon.

MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused, millest mõned võivad lõppeda surmaga (sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevens-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs). Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on ravi alguses (eriti ravi esimesel kuul). Katkestage Diclac ID manustamine otsekohe ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Muud ravimid ja Diclac ID

Eriti tähtis on oma arsti teavitada sellest, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • liitium, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRId) (depressiooniravimid);
 • digoksiin (südamehaiguste ravim);
 • diureetikumid (suurendavad uriini eritust);
 • AKE inhibiitorid ja beetaadrenoblokaatorid (kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse ravimid);
 • teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, näiteks atsetüülsalitsüülhape või ibuprofeen;
 • kortikosteroidid (põletikku leevendavad ravimid);
 • “verevedeldajad” (verehüübimist vähendavad ravimid);
 • ravimid, mida kasutatakse suhkurtõve ravis, välja arvatud insuliin;
 • metotreksaat (teatud vähiravim);
 • tsüklosporiin, takroliimus (ravim organi siirdamise läbiteinud patsientidele);
 • trimetoprim (ravim, mida kasutatakse kuseteede infektsioonide ennetamiseks ja raviks);
 • kinolooni rühma antibiootikumid (ravimid, mida kasutatakse infektsioonide raviks);
 • kolestipool, kolestüramiin (kolesterooli sisaldust langetavad ravimid);
 • vorikonasool (ravim, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks);
 • fenütoiin (krambihoogude ravim).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eakad

Diclac ID’d kasutavad eakad võivad olla ravimi toimete suhtes tundlikumad kui täiskasvanud. Järgige täpselt teile antud juhiseid ja kasutage kõige väiksem kogus tablette, mis aitab teil veel valu leevendada. Eakate patsientide puhul on väga oluline, et kõrvaltoimete tekkimisel teavitataks koheselt oma arsti.

Lapsed ja noorukid

Diclac ID 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid on vastunäidustatud alla 18-aastastel noorukitel ja lastel.

Diclac ID 75 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid on vastunäidustatud alla 15-aastastel noorukitel ja lastel.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kui te olete rase või toidate last rinnaga, võib Diclac ID’d esimesel kuuel raseduskuul võtta ainult arsti loal. Sarnaselt teistele mittesteroidsetele põletikuvastastele ravimitele, võib Diclac ID kahjustada sündimata last või põhjustada probleeme sünnitusel, seetõttu ei tohi Diclac ID’d kolmel viimasel raseduskuul kasutada.

Diclac ID võib takistada rasestumist. Diclac ID’d ei tohiks kasutada, kui te planeerite rasestumist või kui teil on probleeme rasestumisega.

Diclac ID manustamine on rinnaga toitmise ajal vastunäidustatud, kuna ravim võib kahjustada imikut.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõnedel patsientidel võivad diklofenaki kasutamise ajal tekkida nägemishäired, pearinglus või uimasus. Kui te märkate sellist toimet, hoiduge autojuhtimisest ja masinate käsitsemisest ning teistest tegevustest, mis nõuavad suurt tähelepanu. Rääkige sellest esimesel võimalusel ka oma arstile.

Diclac ID sisaldab laktoosi.

Diclac ID 75 mg ja 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Diclac ID’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatud annust ei tohi ületada. Oluline on, et kasutaksite väikseimat toimivat annust, mis aitab valu vastu, ja kasutaksite Diclac ID toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette võimalikult lühikese aja jooksul.

Võtke Diclac ID toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette täpselt arsti ettekirjutuse kohaselt. Sõltuvalt teie ravivastusest võib arst suurendada või vähendada annust.

Annustamine täiskasvanutel ja üle 15-aastastel noorukitel:

Diclac ID 75 mg: manustada 1 tablett (vastavalt 75 mg diklofenaknaatriumi). Ööpäevas võib manustada kokku 2 tabletti (vastavalt 150 mg diklofenaknaatriumi).

Diclac ID 150 mg: manustada 1 tablett (vastavalt 150 mg diklofenaknaatriumi). Soovitatav annus vastab maksimaalsele ööpäevasele annusele ning seda ei tohi ületada.

Kui sümptomid on kõige tugevamad öösiti või hommikuti, on Diclac ID tablette soovitatav manustada õhtul.

Tablett tuleb neelata alla närimata, koos rohke vedelikuga ja mitte tühja kõhuga. Tundliku mao korral soovitatakse pikendatud toimeajaga tablette võtta söögi ajal. Tablette ei tohi poolitada ega närida.

Kui teil on tunne, et Diclac ID toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui kaua te peaksite Diclac ID’d võtma

Järgige täpselt arsti poolt antud juhiseid.

Kui te võtate Diclac ID’d rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga suure annuse Diclac toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette, pöörduge kohe arsti poole või kutsuge kiirabi. Te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Diclac ID’d võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke üks tablett kohe, kui see teile meenub. Kui järgmise annuseni on jäänud väga vähe aega, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned kõrvaltoimed võivad olla rasked.

Kui märkate allpool nimetatud kõrvaltoimeid, siis lõpetage Diclac ID kasutamine ja rääkige sellest kohe oma arstile:

 • kerged spasmid või valulikkus kõhus, mis algavad varsti pärast ravi alustamist Diclac ID’ga ja millele järgneb veritsus pärasoolest või verine kõhulahtisus tavaliselt 24 tunni jooksul pärast kõhuvalu algust (esinemissagedus teadmata, sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Need aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed võivad ilmneda 1 kuni 10 patsiendil 1000-st, eriti kui kasutada suurt annust (150 mg ööpäevas) pikema aja vältel

 • õhupuudus, hingamisraskus lamades, jalalabade või säärte turse (südamehäire sümptomid);
 • äkiline ja rõhuv valu rindkeres (müokardiinfarkti või südameataki sümptom).

Need harva või väga harva ilmnevad kõrvaltoimed võivad ilmneda vähem kui 1 kuni 10 patsiendil 10 000-st

 • iseeneslik veritsus või naha verevalumid (trombotsütopeenia sümptomid);
 • kõrge palavik, sagedased infektsioonid, püsiv kurguvalu (agranulotsütoosi sümptomid);
 • hingamis või neelamisraskus, nahalööve, sügelus, nõgestõbi, pearinglus (ülitundlikkuse, anafülaksia ja anafülaktiliste reaktsioonide sümptomid);
 • turse peamiselt näol ja kõris;
 • häirivad mõtted või tujud;
 • halvenenud mälu;
 • krambid;
 • ärevus;
 • kaela jäikus, palavik, iiveldus, oksendamine, peavalu (aseptilise meningiidi sümptom);
 • äkiline ja tugev peavalu, iiveldus, pearinglus, tuimus, võimetus rääkida või kõneraskused, jäsemete või näo nõrkus või halvatus (ajuverevarustuse häire või insuldi sümptomid);
 • kuulmishäired;
 • peavalu, pearinglus;
 • lööve, lillakaspunased laigud, palavik, sügelemine (vaskuliidi sümptomid);
 • äkiline hingamisraskus ja pigistustunne rindkeres koos hingelduse ja köhaga (astma sümptomid või kopsupõletiku sümptomid koos palavikuga);
 • vere oksendamine ja/või must või verine väljaheide (seedetrakti verejooksu sümptom);
 • verine kõhulahtisus;
 • must väljaheide;
 • kõhuvalu, iiveldus (seedetrakti haavandi sümptomid);
 • kõhulahtisus, kõhuvalu, palavik, iiveldus, oksendamine (koliidi sümptomid, sealhulgas hemorraagilise koliidi ja haavandilise koliidi ägenemise või Crohni tõve sümptomid);
 • tõsine ülakõhuvalu (pankreatiidi sümptom);
 • naha või silmavalgete kollasus (kollatõve sümptomid), iiveldus, isutus, tume uriin (maksapõletiku/ maksapuudulikkuse sümptomid);
 • gripilaadsed sümptomid, väsimus, lihasvalu, maksaensüümide tõus vereproovis (maksakahjustuse sümptomid, sealhulgas fulminantne hepatiit, maksanekroos, maksapuudulikkus);
 • villid;
 • villiline nahalööve, villid huultel, silmades ja suus, ketendav või kooruv nahapõletik (multiformse erüteemi sümptomid või koos palavikuga StevensiJohnsoni sündroomi või toksilise epidermaalse nekrolüüsi sümptomid);
 • nahalööve koos ketenduse või naha koorumisega (eksfoliatiivse dermatiidi sümptomid);
 • naha suurenenud tundlikkus päikesekiirguse suhtes (fotosensitiivsusreaktsiooni sümptom);
 • lillakad laigud nahal (purpuri sümptomid või HenochSchönleini purpuri sümptomid juhul kui need on põhjustatud allergiast);
 • tursed, nõrkustunne või ebaharilik urineerimine (ägeda neerupuudulikkuse sümptomid);
 • liigne valk uriinis;
 • turses nägu või kõht, kõrge vererõhk (nefrootilise sündroomi sümptomid);
 • suurenenud või vähenenud uriinieritus, uimasus, segasusseisund, iiveldus (tubulointerstitsiaalnefriidi sümptomid);
 • tõsiselt vähenenud uriinieritus;
 • üldine paistetus;

Informeerige otsekohe oma arsti kui täheldate endal ülalnimetatud kõrvaltoimeid.

Mõned sageli esinevad kõrvaltoimed:

Need kõrvaltoimed võivad ilmneda 1 kuni 10 patsiendil 100-st

Peavalu, pearinglus, peapööritus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõrvetised, kõhuvalu, kõhugaasid, söögiisu vähenemine, kõrvalekalded maksafunktsiooni testides (nt tõusnud transaminaaside tase), nahalööve.

Mõned aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

Need kõrvaltoimed võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 1000-st.

Südamekloppimine, valu rinnus.

Mõned harva esinevad kõrvaltoimed:

Need kõrvaltoimed võivad ilmneda 1 kuni 10 patsiendil 10 000-st.

Uimasus, maovalu, maksahäired, sügelev lööve.

Mõned väga harva esinevad kõrvaltoimed:

Need kõrvaltoimed võivad ilmneda vähem kui 1 inimesel 10 000-st.

Madal punaste vereliblede tase (aneemia), madal valgete vereliblede tase (leukopeenia), desorientatsioon, depressioon, unetus, hirmuunenäod, ärrituvus, jäsemete surisemine, värisemine, maitsetundlikkuse muutused, nägemishäired (nt hägune nägemine, kahelinägemine), vilin kõrvus, kõhukinnisus, suuhaavandid, paistes, punane ja valulik keel, söögitoru häired, ülakõhukramp, eriti pärast sööki, sügelev, punane ja põletav lööve, nahapunetus, juuste väljalangemine, sügelus, veri uriinis.

Mõned teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed;

Nende esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Allergilised reaktsioonid koos valuga rindkeres või kõhus (Kounise sündroom).

Informeerige oma arsti kui täheldate endal nimetatud kõrvaltoimeid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Diclac ID’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diclac ID sisaldab

 • Toimeaine on diklofenaknaatrium.

Diclac ID 75 mg: üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 12,5 mg kiiresti vabanevat diklofenaknaatriumi ja 62,5 mg aeglaselt vabanevat diklofenaknaatriumi. Diclac ID 150 mg: Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 25 mg kiiresti vabanevat diklofenaknaatriumi ja 125 mg aeglaselt vabanevat diklofenaknaatriumi.

 • Teised koostisosad on kaltsiumvesinikfosfaat, mikrokristalliline tselluloos, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, punane raudoksiid (E172).

Kuidas Diclac ID välja näeb ja pakendi sisu

Tablett on kahekihiline, ümmargune, lame, valge-roosa värvusega.

Originaalpakend sisaldab 10, 20 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootjad

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Saksamaa

Lek S.A.

Ul. Domaniewska 50C

02-672, Varssav

Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105

11312 Tallinn

Tel: +372 66 52 400

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.