Diclofenac-ratiopharm 50mg - gastroresistentne tablett (50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AB05
Toimeaine: diklofenak
Tootja: ratiopharm GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Diclofenac-ratiopharm 50 mg, gastroresistentsed tabletid

Diklofenaknaatrium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Diclofenac-ratiopharm 50 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Diclofenac-ratiopharm 50 mg kasutamist
 3. Kuidas Diclofenac-ratiopharm 50 mg kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Diclofenac-ratiopharm 50 mg säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Diclofenac-ratiopharm 50 mg ja milleks seda kasutatakse

Diclofenac-ratiopharm 50 mg on valuvaigistav ja põletikuvastane ravim (mittesteroidne antiflogistikum/analgeetikum).

Näidustused: valu, reumaatilised haigused.

Mida on vaja teada enne Diclofenac-ratiopharm 50 mg kasutamist

Ärge kasutage Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablette

 • kui olete diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on välja selgitamata vereloome või hüübimissüsteemi häired;
 • kui teil on varem MSPVAte (mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite) kasutamisel ilmnenud seedetrakti verejooks või perforatsioon (mulgustumine);
 • kui teil esineb äge või korduv seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu);
 • kui teil esinevad peaajusisesed verejooksud (tserebrovaskulaarsed verejooksud) või muud aktiivsed verejooksud;
 • raseduse viimasel kolmandikul;
 • kui teil on raske südamepuudulikkus;
 • kui teil on raske maksa või neeruhaigus;
 • kui teil on väljendunud südamehaigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus, nt kui teil on olnud südamelihaseinfarkt, insult, miniinsult (transitoorne isheemiline atakk, TIA) või südame või aju veresoonte sulgus või operatsioon selle raviks või šundilõikus sulguse kõrvaldamiseks;
 • kui teil on või on olnud vereringehäireid (perifeersete arterite haigus);
 • kui teil on pärast atsetüülsalitsüülhappe või teiste prostaglandiini süntetaasi pärssivate ravimite manustamist esinenud astmahood, nõgeslööve või äge vesine nohu (riniit);
 • kui on tegemist alla 15aastaste laste ja noorukitega.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diclofenac-ratiopharm 50 mg

 • kui teil on teatud kaasasündinud vereloomehäired (indutseeritud porfüüriad);
 • kui teil on maosooletrakti vaevused, maosooletrakti haavandite kahtlus või varasemast teadaolevad põletikulised soolehaigused (haavandiline koliit või Crohni tõbi);
 • kui teil on kõrgenenud vererõhk ja südamepuudulikkus;
 • kui teil esineb neerukahjustus;
 • kui teil on maksafunktsiooni häire;
 • vahetult pärast suuremaid kirurgilisi operatsioone;
 • kui teil esinevad teatud autoimmuunhaigused (süsteemne erütematoosne luupus, sidekoehaiguste segavorm);
 • raseduse esimesel ja teisel kolmandikul (vt lõik Rasedus ja Imetamine);
 • rinnaga toitmise ajal.

Ravimid nagu Diclofenac-ratiopharm 50 mg võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestust.

Teavitage kindlasti oma arsti enne Diclofenac-ratiopharm 50 mg võtmist:

 • kui te suitsetate;
 • kui teil on suhkrutõbi (diabeet);
 • kui teil on valu rinnus (stenokardia), verehüübimishäired, kõrge vererõhk, tõusnud kolesterooli või triglütseriidide tase veres.

Lapsed

Diclofenac-ratiopharm 50 mg tabletid ei ole näidustatud alla 15-aastastele lastele ja noortele, kuna toimeaine sisaldus on liiga suur.

Eakad

Eakate patsientide puhul on vajalik eriti hoolikas arstlik järelvalve.

Heinapalaviku, nina limaskesta tursete (ninapolüüpide) või krooniliste hingamisteid ahendavate (obstruktiivsete) haiguste (näiteks astma) või krooniliste hingamisteede põletike all kannatavad ning teistele mittesteroidsetele valu- ja reumavastastele ravimitele ülitundlikud patsiendid tohivad Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablette kasutada vaid teatud ettevaatusabinõude tarvitusele võtmisel ja otsese arstliku kontrolli all.

Nimetatud patsientide puhul esineb Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablettide manustamisel kõrgenenud risk ülitundlikkusreaktsioonide (allergiliste reaktsioonide) tekkeks, mis võivad väljenduda astmahoogudena (nn analgeetikumide talumatus/analgeetikumide astma), naha- ja limaskestade tursena (Quincke ödeem) või nõgeslööbena (urtikaaria).

Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka patsientidele, kellel esineb allergilisi reaktsioone seoses teiste ainetega/ravimitega. Neil juhtudel kaasneb Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablettide kasutamisega kõrgenenud risk ülitundlikkusreaktsioonide tekkeks.

Diclofenac-ratiopharm 50 mg kasutamise ajal peab vältima teiste MSPVA-te kasutamist.

Südame ja veresoonkonna riskid

Ravimid nagu Diclofenac-ratiopharm 50 mg võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne diklofenaki võtmist arutama seda oma raviarsti või apteekriga.

Seedetrakti riskid

Võimalik on surmaga lõppeda võiva seedetrakti verejooksu, haavandumise või perforatsiooni (mulgustumise) teke. Kõrgeim risk nende kõrvaltoimete tekkeks on patsientidel, kellel on varem neid seisundeid esinenud ning eakatel. Nendel patsientidel peab ravi alustama võimalusel väikseima annusega.

Kui diklofenaki ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, katkestage otsekohe ravi ja võtke ühendust oma arstiga. Teavitage arsti alati mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist, eriti kui see ilmneb ravi alguses.

MSPVA-id peavad ettevaatusega ja arsti järelevalve all kasutama eelnevalt seedetrakti haigusi (haavandiline koliit e jämesoolepõletik, Crohni tõbi) põdenud patsiendid.

Ettevaatus on vajalik, kui te kasutate samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu riski suurendavaid ravimeid nagu suukaudsed kortikosteroidid, vere hüübimist vähendavad ravimid (antikoagulandid, nt varfariin), selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (teatud antidepressandid) või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid nagu atsetüülsalitsüülhape.

Kui kasutate samaaegselt verehüübivust pidurdavaid või veresuhkru taset alandavaid ravimeid, tuleks ettevaatuse mõttes kontrollida hüübivusnäitajaid ja veresuhkru väärtusi.

Diklofenak võib pöörduvalt pidurdada trombotsüütide agregatsiooni. Seetõttu tuleks hüübivushäiretega patsiente hoolikalt jälgida.

Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablettide ja liitiumipreparaatide (teatud psühhiaatrilised ravimid) või teatud vettväljutavate ravimite (kaaliumisäästvad diureetikumid) samaaegsel manustamisel on vajalik vereseerumi kaaliumi- ja liitiumikontsentratsioonide kontroll (vt lõik “Muud ravimid ja Diclofenac- ratiopharm 50 mg”).

Nahareaktsioonid

MSPVA-te kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused, millest mõned võivad lõppeda surmaga (sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevens-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs). Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on ravi alguses (eriti ravi esimesel kuul). Katkestage Diclofenac-ratiopharm 50 mg manustamine otsekohe ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Diklofenaki pikemaajalisel manustamisel on vajalik maksa- ja neerufunktsiooni näitajate ning verepildi kontroll (vt lõik ”Kõrvaltoimed”).

Enne kirurgilist protseduuri tuleks oma arsti või hambaarsti teavitada Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablettide manustamisest.

Valuvaigistite pikemaajalise ning juhiseid mittejärgiva kasutamise korral võivad tekkida peavalud, mida ei tohi ravida annuste edasise suurendamisega.

Üldiselt võib valuvaigistite harjumuslik kasutamine, eriti erinevate valuvaigistite koosmanustamisel, põhjustada neerude pidevat kahjustumist ja sellest tingituna ägedat neerupuudulikkust (analgeetikum- nefropaatia).

Muud ravimid ja Diclofenac-ratiopharm 50 mg

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eeskätt võib diklofenaki kasutamine mõjutada järgmiste ravimite toimeid:

 • liitium, digoksiin, metotreksaat, tsüklosporiin;
 • fenütoiin (krambivastane ravim);
 • trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRId teatud depressiooniravimid): suureneb risk seedetrakti verejooksu tekkeks;
 • suhkurtõve raviks kasutatavad ravimid, v.a insuliin;
 • uriinihulka suurendavad ravimid (diureetikumid);
 • verehüüvete teket takistavad ravimid e antikoagulandid, näiteks varfariin: MSPVAd võivad tugevdada nende toimet;
 • teised MSPVAd, näiteks atsetüülsalitsüülhape (aspiriin) või ibuprofeen;
 • mõned infektsioonide raviks kasutatavad preparaadid (kinolooni tüüpi antibakteriaalsed preparaadid);
 • kortikosteroidid: suureneb risk seedetrakti verejooksu või haavandi tekkeks;
 • kõrge vererõhu ravimid.

Diclofenac-ratiopharm 50 mg koos toidu ja joogiga

Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablettide manustamise ajal tuleks võimaluse korral vältida alkoholi tarvitamist.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui te rasestute Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablettide pikemaajalise kasutamise ajal, tuleb sellest teavitada arsti.

Raseduse esimeses ja teises kolmandikus tohib Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablette kasutada vaid eelnevalt arstiga konsulteerides.

Raseduse viimases kolmandikus ei tohi Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablette kasutada, kuna on tõusnud risk sünniaegsete komplikatsioonide tekkeks nii ema kui ka lapse puhul.

Toimeaine diklofenak ja selle ainevahetusproduktid imenduvad vähesel määral rinnapiima. Kuna siiamaani ei ole kirjeldatud kahjustavat toimet imikule, ei pea ravimi lühiajalisel kasutamisel rinnaga toitmist katkestama. Kui ravimit tarvitatakse pikemat aega või suuremates annustes, tuleks kaaluda rinnaga toitmise katkestamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim võib põhjustada uimasust. Ravikuuri ajal hoiduda autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest.

Kuna Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablettide kasutamisega võivad kaasneda kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed nagu väsimus ja peapööritus, võib üksikjuhtudel olla häiritud auto juhtimise ja masinate käsitsemise võime. Ootamatute ja äkki tekkinud situatsioonide puhul võivad reaktsiooni kiirus ja eesmärgipärasus olla ebaadekvaatsed. Nendel juhtudel ärge juhtige ise autot või mõnda muud sõidukit! Ärge käsitsege tööriistu või masinaid! Ärge töötage kindla toeta!

Kõik eelpool kirjeldatu kehtib eriti alkoholi samaaegsel tarvitamisel.

Kuidas Diclofenac-ratiopharm 50 mg kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuni arst ei ole Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablette teisiti määranud, kehtivad järgmised juhised. Palun pidage kinni kasutamisjuhendist, vastasel juhul ei pruugi Diclofenac-ratiopharm 50 mg tabletid õigesti mõjuda.

Diklofenaki annused määratakse vastavalt haiguse raskusastmele.

Täiskasvanute ja üle 15-aastaste noorte soovitatavad diklofenaknaatriumi päevased annused on vahemikus 50...150 mg jagatuna 1...3-ks üksikannuseks.

Tavaline Diclofenac-ratiopharm 50 mg annus on:

Vanus

Üksikannus

Ööpäevane annus

Tablettide arv

Tablettide arv

 

Täiskasvanud ja noored alates

1...3

15 eluaastast

(vastab 50 mg

(vastab 50...150 mg

 

diklofenaknaatriumile)

diklofenaknaatriumile)

Diclofenac-ratiopharm 50 mg tabletid neelatakse alla tervelt piisava hulga vedelikuga (näiteks üks klaasitäis vett), ravimit ei tohi manustada tühja kõhuga. Kui teil on tundlik magu, soovitatakse Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablette manustada toidukordade ajal. Tabletid ei ole poolitatavad.

Manustage Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablette vastavalt arsti ettekirjutustele või ravimi infolehte järgides. Kui teile tundub ravimi valuvaigistav toime olevat ebapiisav, siis ärge suurendage ise ravimi annust, vaid pöörduge oma arsti poole.

Kui te kasutate Diclofenac-ratiopharm 50 mg rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise nähtudena võivad tekkida kesknärvisüsteemi häired nagu peavalud, peapööritus, uimasus ja teadvuse kadu. Lastel võib esineda ka müokloonilisi krampe. Lisaks võivad tekkida kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, mao-sooletrakti verejooksud ja maksa- ning neerufunktsiooni häired. Spetsiifiline vastumürk (antidoot) puudub.

Diclofenac-ratiopharm 50 mg tablettide üleannustamise kahtlusest teavitage oma arsti, kes vastavalt mürgistuse raskusastmele otsustab, milliseid abinõusid tarvitusele võtta.

Kui te unustate Diclofenac-ratiopharm 50 mg kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui te olete korra unustanud Diclofenac-ratiopharm 50 mg tabletti kasutada.

Kui te lõpetate Diclofenac-ratiopharm 50 mg kasutamise

Ravi kestuse üle otsustab arst.

Reumaatiliste haiguste korral võib osutuda vajalikuks diklofenaki manustamine pikema aja vältel.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on jaotatud järgmiste esinemissageduste järgi:

Väga sage (esineb rohkem kui ühel patsiendil 10-st)

Sage (esineb 1 kuni 10 patsiendil 100-st)

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 patsiendil 1000-st)

Harv (esineb 1 kuni 10 patsiendil 10 000-st)

Väga harv (esineb vähem kui 1 patsiendil 10 000-st)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Järgnevalt käsitletavad kõrvaltoimed on enamasti annusest sõltuvad ning avaldumine on individuaalne. Annusest ning kasutamise kestusest sõltub eeskätt seedetrakti verejooksude (haavandid, limaskesta häired, mao limaskesta põletik) tekkerisk. Seedetrakti kõrvaltoimeid esineb kõige sagedamini.

Mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandid (peptilised haavandid), mulgustumine või veritsus (mis võib olla eluohtlik) võivad tekkida eeskätt eakatel patsientidel (vt lõik 2. “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diclofenac-ratiopharm 50 mg”). Iiveldusest, oksendamisest, kõhulahtisusest, kõhupuhitusest, kõhukinnisusest, seedehäiretest, kõhuvalust, roojamise viibimisest, vere esinemisest okses, haavandilisest suu limaskestade põletikust, jämesoolepõletiku süvenemisest ja Crohni tõvest (vt lõik 2. “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Diclofenac-ratiopharm 50 mg ”) on teatatud pärast diklofenaki manustamist. Mao limaskesta põletikku esineb harvem.

Järgmised kõrvaltoimed võivad osutuda tõsisteks:

 • Rasked ülitundlikkusreaktsioonid, mis võivad ilmneda juba ravimi esimesel manustamisel. Nendeks sümptomiteks võivad olla näo, keele ja kõri turse koos hingamisteede kokkutõmbumisega, õhupuudus, tahhükardia, vererõhulangus, mõnikord koos eluohtliku šokiseisundiga.
 • Tõsised ülakõhuvalud, veri okses, veri väljaheites või väljaheite värvumine tumedaks.
 • Verehüübimise häired. Palavik, kurgukähedus, pindmised haavad suus, gripilaadsed kaebused, tugev kurnatus, ninaverejooksud ja naha veritsus võivad olla esmasteks sümptomiteks. Vältida tuleks iseravimist valuvaigistite või palavikualandajatega.
 • Aseptiline meningiit. Sümptomiteks võib olla tugev peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik, kaelajäikus või teadvuse ähmastumine.
 • Ilmneb või süveneb vähenenud urineerimine, vedeliku peetumine organismis ja üldine enesetunde halvenemine (neeruhaiguse sümptomid, mõnikord koos neerupuudulikkusega).
 • Nõgestõbi.
 • Infektsiooninähud (nt punetus, turse, ülekuumenemistunne, palavik, valu) esinevad esimest korda või süvenevad.
 • Kerged spasmid või valulikkus kõhus, mis algavad varsti pärast ravi alustamist Diclofenac ratiopharm 50 mg ja millele järgneb veritsus pärasoolest või verine kõhulahtisus tavaliselt 24 tunni jooksul pärast kõhuvalu.

Kui märkate mõnda ülalnimetatud kõrvaltoimetest, katkestage Diclofenac-ratiopharm 50 mg kasutamine ja võtke kohe ühendust arstiga.

Kõrvaltoimed organsüsteemide kaupa:

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv: muutused vereloomes, kehvveresus punaste vereliblede kiirenenud lagunemise tõttu.

Immuunsüsteemi häired

Harv: ülitundlikkusreaktsioonid nagu nahalööve ja naha sügelus.

Väga harv: tõsised ülitundlikkusreaktsioonid (näo ja/või suu limaskestade turse, kõriturse, astmahoog, südamekloppimine, šokk).

Psühhiaatrilised häired

Väga harv: segasusseisund, psüühilised häired, depressioon, unetus, ärrituvus, hirmuunenäod.

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu, pearinglus. Harv: uimasus.

Väga harv: nahatundlikkuse muutused, maitsetundlikkuse häired, mäluhäired, krambid, ärevus, värinad, ajukelmepõletik, insult.

Silma kahjustused

Väga harv: nägemishäired (ähmane nägemine või topeltnägemine).

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage: vertiigo.

Väga harv: kohin kõrvus ja ajutised kuulmishäired.

Südame häired

Väga harv: südamepekslemine, valu rinnus, südamepuudulikkus, südameatakk.

Vaskulaarsed häired

Väga harv: kõrge vererõhk, veresoonte põletik.

Seedetrakti häired

Sage: seedetrakti vaevused nagu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, seedehäired, kõhupuhitus, kõhukrambid, kõhuvalu, söögiisu vähenemine.

Harv: maolimaskesta põletik, seedetrakti verejooks, veri okses, verine kõhulahtisus, veri väljaheites, seedetrakti haavand (mõnel juhul verejooksu ja/või mulgustumisega).

Väga harv: suu limaskesta põletik, keelepõletik, söögitoru kahjustused, kõhukinnisus, samuti alakõhuvaevused nagu veritsusega jämesoolepõletik, Crohni tõve/haavandilise jämesoolepõletiku sümptomite halvenemine, kõhunäärmepõletik.

Teadmata: verevarustuse häirest põhjustatud soolepõletik.

Maksa ja sapiteede häired

Sage: maksaensüümide taseme tõus veres.

Harv: maksakahjustus, eriti pikaajalise ravi puhul (äge maksapõletik koos nahakollasusega või ilma, üksikjuhtudel väga raske kuluga, ka ilma varajaste tuntavate sümptomiteta).

Väga harv: maksakoe hävimine, maksapuudulikkus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: nahalööve. Harv: nõgestõbi.

Väga harv: nahalööbed koos punetuse ja villidega, ülitundlikkus valgusele, väikese-laigulised nahaveritsused, tõsiste nahareaktsioonide vormid koos punetuse ja villistumisega, juuste väljalangemine, sügelus.

Neerude ja kuseteede häired

Väga harv: neerukoe kahjustus, millega võib kaasneda äge neerufunktsiooni vähenemine, uriinis valgu esinemine ja/või uriinis vere esinemine; vedeliku peetumine organismis ja ebatavaline valgueritus uriinis.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Harv: astma, sealhulgas hingamisraskus.

Väga harv: kopsupõletik.

Üldised ja manustamiskoha reaktsioonid:

Harv: tursed

Tursest, kõrgest vererõhust ja südamepuudulikkusest on teatatud seoses MSPVA-raviga.

Ravimid nagu Diclofenac-ratiopharm 50 mg võivad olla seotud südameatakkide või insultide kergelt tõusnud riskiga.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Diclofenac-ratiopharm 50 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ravimi kõlblikkusaeg on trükitud ravimi välispakendile ja pressitud sisepakendile (blistrile). Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diclofenac-ratiopharm 50 mg sisaldab

 • Toimeaine on diklofenaknaatrium. Üks gastroresistentne (maohappekindel) tablett sisaldab 50 mg diklofenaknaatriumi.
 • Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, naatriumkarboksümetüültärklis, ränidioksiid, talk, naatriumstearüülfumaraat, hüpromelloos, polü(etüülakrülaatmetakrüülhape), trietüültsitraat, makrogool, värvained E 104, E 171, E172.

Kuidas Diclofenac-ratiopharm 50 mg välja näeb ja pakendi sisu

PVC-alumiinium blister, mis sisaldab 20 tabletti.

PVC-alumiinium blister, mis sisaldab 50 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Saksamaa

Tootja:

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Str. 3,

89143 Blaubeuren,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.