Duplecor - õhukese polümeerikattega tablett (10mg +5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C10BX03
Toimeaine: atorvastatiin +amlodipiin
Tootja: Gedeon Richter Plc.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Duplecor, 10 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Duplecor, 10 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Duplecor, 20 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Duplecor, 20 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatiin, amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Duplecor ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Duplecor´i võtmist
 3. Kuidas Duplecor´i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Duplecor´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Duplecor ja milleks seda kasutatakse

Duplecor on kombineeritud ravim, mis sisaldab kahte toimeainet, atorvastatiini ja amlodipiini.

Atorvastatiin kuulub statiinide gruppi, mis on lipiide (rasvu) reguleerivad ravimid.

Amlodipiin kuulub kaltsiumikanalite blokaatorite rühma, mis toimivad veresooni lõõgastades.

Duplecor on näidustatud hüpertensiooni (kroonilise stabiilse südame isheemiatõvega või ilma ja/või Printzmetal´i stenokardiaga) raviks täiskasvanud patsientidele, keda on eelnevalt ravitud amlodipiini ja atorvastatiini samade annustega ja kellel kaasub lisaks üks järgnevatest:

 • kõrgenenud kolesteroolitase (nimetatakse primaarseks hüperkolesteroleemiaks) või samaaegselt kõrgenenud kolesterooli ja triglütseriidide tase (nimetatakse kombineeritud või segatüüpi hüperlipideemiaks);
 • pärilikult kõrge kolesteroolitase (nimetatakse homosügootseks perekondlikuks hüperkolesteroleemiaks);
 • kardiovaskulaarsete sündmuste ennetamise vajadus täiendava ravina teiste riskitegurite korrigeerimiseks täiskasvanud patsientidel, kellel on hinnanguliselt suur risk esimese kardiovaskulaarse sündmuse tekkeks.

Duplecor ei ole mõeldud ravi alustamiseks. Kui te hakkate Duplecor´i võtma, peate lõpetama selle koostisosade (amlodipiini või atorvastatiini sisaldavad ravimid) võtmise.

Ravi ajal peate jätkama standardset vere kolesteroolisisaldust vähendavat dieeti.

Kui teie arst arvab, et mõlemad toimeained eraldi on teile sobilikud või kui te olete neid toimeaineid sisaldavaid ravimeid juba varem kasutanud, võib ta teile Duplecor´i määrata.

Mida on vaja teada enne Duplecor´i võtmist

Ärge võtke Duplecor´i:

 • kui olete amlodipiini või atorvastatiini suhtes allergiline või kui olete „kaltsiumikanali blokaatoriteks“ nimetatavate ainete rühma või atorvastatiinilaadsete ravimite (mida kasutatakse vere lipiidide sisalduse vähendamiseks) või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on tõsiselt madal vererõhk (hüpotensioon);
 • kui teil on südame aordiklapi kitsenemine (aordi stenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, mille puhul teie süda ei ole võimeline tagama piisavat verevarustust teie kehas);
 • kui teil esineb pärast müokardiinfarkti südamepuudulikkus;
 • kui teil on või on kunagi olnud mõni maksa mõjutav haigus;
 • kui teil on esinenud maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides seletamatuid normist kõrvalekaldumisi;
 • kui te olete viljastumisvõimelises eas naine, aga ei kasuta usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid;
 • kui te olete rase või püüate rasestuda;
 • kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Duplecor´i võtmist pidage nõu oma arstiga või apteekriga:

 • kui teil on südamepuudulikkus;
 • kui teil oli hiljuti südameinfarkt;
 • kui teil esineb tõsine vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis);
 • kui teil on olnud eelnevalt insult ajusisese verejooksuga või kui teil on varasematest insultidest jäänud ajju väikesed vedelikukogumikud;
 • kui teil on probleeme neerudega;
 • kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism);
 • kui teil on esinenud korduvaid või seletamatuid lihasvalusid või kui teil või teie perekonnas on esinenud lihashaigusi;
 • kui teil on eelnevalt esinenud probleeme lihastega ravi ajal teiste vere lipiididesisaldust vähendavate ravimitega (näiteks teiste statiinide või fibraatidega);
 • kui te tarvitate regulaarselt suures koguses alkoholi;
 • kui teil on esinenud mõni maksahaigus;
 • kui te olete üle 70aastane;
 • kui te võtate või olete viimase 7 päeva jooksul võtnud suukaudselt või saanud süstina ravimit, mida nimetatakse fusidiinhappeks (bakteriaalse infektsiooni ravim). Fusidiinhappe ja Duplecor´i kombinatsioon võib põhjustada tõsiseid lihasprobleeme (rabdomüolüüs).

Pidage nõu enne Duplecor´i võtmist oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on raske hingamispuudulikkus.

Kui mõni nendest väidetest kehtib teie kohta, peab teie arst enne Duplecor-ravi alustamist ja võimalik, et ka ravi ajal tegema vereanalüüsi, et ennustada teie lihastega seotud kõrvaltoimete tekkeriski. Teatud ravimite samaaegne võtmine suurendab teadaolevalt lihastega seotud kõrvaltoimete (nt rabdomüolüüsi) tekkeriski (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Duplecor“).

Teavitage oma arsti või apteekrit ka siis, kui teil on püsiv lihasnõrkus. Selle diagnoosimiseks ja raviks võivad vajalikud olla täiendavad uuringud ja ravimid.

Kui teil on suhkurtõbi või suhkurtõve tekkimise oht, jälgib teie arst teid selle ravimi kasutamise ajal tähelepanelikult. Kui teil on kõrge suhkrute ja rasvade sisaldus veres, olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk, on teil suur tõenäosus suhkurtõve tekkimiseks.

Lapsed ja noorukid

Duplecor´i ei soovitata lastel ja noorukitel kasutada ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

Muud ravimid ja Duplecor

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad muuta Duplecor´i toimet või siis võib Duplecor muuta nende toimet. Selline koostoime tüüp võib vähendada ühe või mõlema ravimi efektiivsust. Teise võimalusena võib see suurendada kõrvaltoimete, sealhulgas olulist lihaste kahjustumise sündroomi, rabdomüolüüsi (kirjeldatud lõigus 4), tekkeriski või raskusastet.

 • Teatud antibiootikumid või seenevastased ravimid, nt erütromütsiin, klaritromütsiin, telitromütsiin, ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, flukonasool, posakonasool, rifampitsiin.
 • Teised vere lipiididesisaldust reguleerivad ravimid, nt gemfibrosiil, teised fibraadid, kolestipool, simvastatiin.
 • Mõned kaltsiumikanali blokaatorid, mida kasutatakse stenokardia või kõrge vererõhu raviks, nt diltiaseem; südamerütmi reguleerivad ravimid, nt digoksiin, verapamiil, amiodaroon.
 • Immuunsüsteemi mõjutavad ravimid, nt tsüklosporiin.
 • HIV ravis kasutatavad ravimid, nt ritonaviir, lopinaviir, atasanaviir, indinaviir, darunaviir, nelfinaviir, tipranaviiri/ritonaviiri kombinatsioon jt.
 • Mõned Chepatiidi raviks kasutatavad ravimid, nt telapreviir.
 • Teised ravimid, millel võib teadaolevalt olla koostoimeid Duplecor´iga, on esetimiib (langetab kolesterooli), varfariin (vähendab vere hüübivust), suukaudsed rasestumisvastased preparaadid, stiripentool (krambivastane ravim epilepsia raviks), tsimetidiin (kasutatakse kõrvetiste ja peptiliste haavandite korral), fenasoon (valuvaigisti), kolhitsiin (kasutatakse podagra raviks), antatsiidid (alumiiniumi või magneesiumi sisaldavad seedehäirete ravimid) ja botsepreviir (kasutatakse maksahaiguste nagu Chepatiit raviks).
 • Dantroleen (infusioonravi tõsiste kehatemperatuuri häirete korral).
 • Takroliimus, siroliimus, temsiroliimus ja everoliimus (ravimid, mida kasutatakse teie keha immuunsüsteemi toimimise mõjutamiseks).
 • Ilma retseptita ostetud ravimid: naistepuna (Hypericum perforatum).
 • Kui te peate bakteriaalse infektsiooni raviks võtma suukaudselt fusidiinhapet, peate te ajutiselt katkestama selle ravimi võtmise. Teie arst ütleb teile, millal on ohutu alustada ravi Duplecor´iga uuesti. Duplecor´i võtmine koos fusidiinhappega võib harvadel juhtudel põhjustada lihasnõrkust, hellust või valu (rabdomüolüüs). Vt rohkem teavet rabdomüolüüsi kohta lõigust 4.

Duplecor võib teie vererõhku veelgi langetada, kui te juba võtate muid ravimeid kõrge vererõhu raviks.

Duplecor koos toidu, joogi ja alkoholiga

Juhiseid kuidas Duplecor´i võtta, vt lõik 3. Pidage meeles järgmist:

Greipfruudimahl

Duplecor´i võtvad inimesed ei tohi greipfruudimahla ja greipfruuti tarbida. Seda seepärast, et greipfruut ja greipfruudi mahl võivad viia toimeaine amlodipiini tasemete suurenemiseni veres, mis võib põhjustada Duplecor´i vererõhku alandava toime ootamatut tugevnemist.

Alkohol

Selle ravimi võtmise ajal vältige liiga suurtes kogustes alkoholi tarvitamist. Täpset teavet vt lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Duplecor´i, kui te olete rase või kui te püüate rasestuda.

Ärge võtke Duplecor´i, kui te olete viljastumisvõimeline, välja arvatud juhul, kui te kasutate usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Ärge võtke Duplecor´i, kui te toidate last rinnaga.

Duplecor´i ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud. Teadaolevalt eritub amlodipiin väikestes kogustes rinnapiima. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tavaliselt ei mõjuta see ravim autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Siiski, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui need tabletid tekitavad teil iiveldust, uimasust, väsimust, peavalu, ähmast nägemist või mõjutavad teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet mis tahes muul viisil.

Kuidas Duplecor´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne ravi alustamist määrab teie arst teile madala kolesteroolisisaldusega dieedi, mida te peate järgima ka ravi ajal Duplecor´iga.

Täiskasvanud

Duplecor´i annus võib olla arsti otsuse põhjal üks Duplecor 10 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tablett või üks Duplecor 10 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tablett või üks Duplecor 20 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tablett või üks Duplecor 20 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tablett päevas.

Maksimaalne ööpäevane annus: üks Duplecor 20 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tablett.

Neelake tablett tervelt alla koos joogiveega. Te võite tableti võtta ükskõik millal ööpäeva jooksul koos toiduga või ilma. Püüdke võtta tablett iga päev samal ajal.

Järgige arsti antud toitumissoovitusi, eriti väikse rasvasisaldusega dieedi osas; tehke regulaarselt trenni ja ärge suitsetage.

Ravi kestuse Duplecor´iga määrab teie arst.

Kui teil on tunne, et Duplecor´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Eakad

Eakatel patsientidel ei ole vaja annust muuta.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel ei soovitata Duplecor´i kasutada.

Neerukahjustus

Annuse muutmine ei ole nendel patsientidel vajalik.

Maksakahjustus

Nendel patsientidel tuleb Duplecor´i kasutada ettevaatlikult ja regulaarsed kontrollid peaksid sisaldama ka sagedast maksafunktsiooni jälgimist.

Kui te võtate Duplecor´i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju tablette, võib teie vererõhk langeda, isegi liiga ohtlikule tasemele. Te võite tunda uimasust, pearinglust, minestustunnet või nõrkust. Kui vererõhu langus on väga suur, võib tekkida šokk. Teie nahk võib muutuda jahedaks ja kleepuvaks ning te võite kaotada teadvuse. Kui te olete võtnud ettenähtust rohkem Duplecor´i, pöörduge nõuande saamiseks oma arsti poole või lähimasse haiglasse. Võtke kaasa kõik allesjäänud tabletid, blister ja karp, et haiglas saaks ruttu kindlaks teha, missugust ravimit te olete võtnud.

Kui te unustate Duplecor´i võtta

Kui te unustate annuse võtta, võtke järgmine ettenähtud annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Duplecor´i võtmise

Ärge lõpetage ravimi võtmist, kui arst ei ole käskinud teil seda teha.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te kogete ükskõik millist järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage tablettide tarvitamine ja rääkige sellest viivitamatult oma arstile või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • südamearütmiad, ebanormaalne südamerütm.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • Tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo, keele ja kõriturset, mis võib põhjustada tõsist hingamisraskust.
 • Raskekujulised nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus kogu kehal, tugev sügelus, villide teke, naha ketendus ja turse, limaskestapõletik (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või muud allergilised reaktsioonid.
 • Lihasnõrkus, tundlikkus või valu, eriti kui need esinevad koos halva enesetunde või palavikuga, võivad olla põhjustatud ebanormaalsest lihaste lagunemisest. Ebanormaalne lihaste lagunemine ei pruugi lõppeda ka pärast atorvastatiini manustamist ning see võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemideni.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):

 • Südameinfarkt.
 • Kui teil esineb probleeme ootamatu või ebatavalise veritsuse või verevalumitega, võib see viidata maksahäirele. Te peate oma arstiga ühendust võtma nii kiiresti kui võimalik.

Teised võimalikud kõrvaltoimed Duplecor´iga:

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st):

 • turse (ödeem).

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • unisus, peavalu, pearinglus (eriti ravi alguses), väsimus, nõrkusetunne;
 • nägemishäired (sealhulgas topeltnägemine);
 • põletik ninakäikudes, kurguvalu, ninaverejooks;
 • nahaõhetus;
 • südamepekslemine (oma südamelöökide tundmine);
 • hingeldus;
 • kõhuvalu, HALB ENESETUNNE (iiveldus), kõhukinnisus, kõhugaasid, seedehäired, kõhulahtisus;
 • lihasvalu, lihaskrambid, turse/paistetus pahkluude piirkonnas, liigese ja seljavalu, valu jäsemetes;
 • allergilised reaktsioonid;
 • veresuhkru taseme tõus (kui teil on suhkrutõbi, jätkake oma veresuhkru taseme hoolikat jälgimist);
 • vere kreatiinkinaasi taseme tõus;
 • vereanalüüside tulemused, mis näitavad teie maksatalitluse võimalikku häirumist.
 • ninalimaskesta põletik (riniit/aevastamine, nohu);
 • köha;
 • anoreksia (söögiisu kadumine), kehakaalu tõus, kehakaalu langus, veresuhkru taseme langus (kui teil on suhkurtõbi, jätkake oma veresuhkru taseme hoolikat jälgimist);
 • meeleolu muutus, rahutus, depressioon, värisemine;
 • sõrmede ja varvaste tuimus või surisemine, valu või puutetundlikkuse vähenemine, maitsetundlikkuse muutus, mälukaotus;
 • nägemise hägustumine;
 • helin kõrvus ja/või peas;
 • valu rinnus;
 • südamearütmiad, ebanormaalne südamerütm;
 • minestus, madal vererõhk (hüpotensioon);
 • suukuivus, oksendamine, röhitsemine, üla ja alakõhuvalu, pankreatiit (kõhunäärmepõletik, mis põhjustab kõhuvalu);
 • hepatiit (maksapõletik);
 • juuste väljalangemine, punased laigud nahal, naha värvuse muutus, lööve, nahalööve ja sügelus, nõgestõbi, eksanteem, suurenenud higistamine;
 • kaelavalu, lihasväsimus;
 • urineerimishäired, suurenenud öine urineerimisvajadus, sagenenud urineerimine;
 • võimetus saavutada erektsiooni (impotentsus), günekomastia (ebamugavus rinnanäärmetes või nende suurenemine meestel);
 • kõrgenenud kehatemperatuur, halb enesetunne, paistetus, eriti pahkluudes (turse);
 • õudusunenäod, unetus;
 • uriinianalüüsid, mis on positiivsed valgete vereliblede suhtes.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • vereliistakute arvu vähenemine, mille tulemuseks võib olla ootamatu verejooks või verevalumi teke;
 • kolestaas (naha ja silmavalgete kollaseks muutumine);
 • segasus;
 • perifeerne neuropaatia (närvide häire, mis võib põhjustada nõrkust, surisemist või tuimust);
 • kõõluse vigastus;
 • angioödeem.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):

 • vere valgeliblede arvu vähenemine veres;
 • lihaste jäikus või lihaspinge, häired, mille puhul esinevad rigiidsus ja/või liigutamishäired;
 • südameatakk, väikeste veresoonte põletikud;
 • suurenenud igemete kasv;
 • allergiline reaktsioon – sümptomiteks võivad olla vilistav hingamine ja valu või pinge rinnus, silmalaugude, näo, huulte, suu, keele või kõri turse, hingamisraskus, kollaps;
 • valgustundlikkus;
 • kuulmiskadu;
 • kõhupuhitus (maopõletik);
 • maksapuudulikkus.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • püsiv lihasnõrkus;
 • värisemine, jäik kehahoiak, maskilaadne nägu, aeglased liigutused ja jalgade lohistamine, ebakindel kõnnak.

Võimalikud kõrvaltoimed, millest on teatatud mõnede statiinide (sama tüüpi ravimid) kasutamisel:

 • seksuaalsed häired;
 • depressioon;
 • hingamisprobleemid, sealhulgas püsiv köha ja/või hingeldus või palavik;
 • suhkurtõbi. See on tõenäolisem, kui teil on kõrge suhkrute ja rasvade sisaldus veres, olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk. Teie arst jälgib teid selle ravimi võtmise ajal.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Duplecor´i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Duplecor sisaldab

 • Toimeained on atorvastatiin ja amlodipiin.

Duplecor 10 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 10 mg atorvastatiini (atorvastatiin-L-lüsiinina) ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

Duplecor 10 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 10 mg atorvastatiini (atorvastatiin-L-lüsiinina) ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

Duplecor 20 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 20 mg atorvastatiini (atorvastatiin-L-lüsiinina) ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

Duplecor 20 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 20 mg atorvastatiini (atorvastatiin-L-lüsiinina) ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: kaltsiumkarbonaat, mikrokristalliline tselluloos, eelželatineeritud maisitärklis, naatriumkroskarmelloos, kaltsiumoksiid, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), hüdroksüpropüültselluloos, polüsorbaat 80, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 4000, talk.

Kuidas Duplecor välja näeb ja pakendi sisu

Duplecor 10 mg/5 mg: valged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid diameetriga ligikaudu 9,0 mm. Ühel küljel on märgistus “CE3”, teine külg on märgistuseta.

Duplecor 10 mg/10 mg: valged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid diameetriga ligikaudu 9,0 mm. Ühel küljel on märgistus “CE5”, teine külg on märgistuseta.

Duplecor 20 mg/5 mg: valged, piklikud, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid diameetriga ligikaudu 15,5 x 8,0 mm. Ühel küljel on märgistus “CE4”, teine külg on märgistuseta.

Duplecor 20 mg/10 mg: valged, piklikud, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid diameetriga ligikaudu 15,5 x 8,0 mm. Ühel küljel on märgistus “CE6”, teine külg on märgistuseta.

30 ja 90 õhukese polümeerikattega tabletti on valges läbipaistmatus PA/Aluminium/PVC//Aluminium blistris ja karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungari

Tootja

Gedeon Richter România S.A.

Str. Cuza Vodă Nr. 99-105

540306 Târgu-Mureş

Rumeenia

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria: Amlator

Tšehhi Vabariik: Amlator

Eesti:Duplecor

Ungari: Amlator

Läti:Duplecor

Poola:Amlator

Rumeenia: Duplecor

Slovaki Vabariik: Amlator

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Richter Gedeon Eesti filiaal

Adamsoni 2

Tallinn 10137

Tel 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

Täpne teave selle ravimi kohta on Eesti Ravimiameti kodulehel.