Dolocodon 40 mg - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (40mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02AA05
Toimeaine: oksükodoon
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Dolocodon 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Dolocodon 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Dolocodon 40 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Oksükodoonvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Dolocodon ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Dolocodon’i võtmist
 3. Kuidas Dolocodon’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Dolocodon’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Dolocodon ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimetus on Dolocodon 10 mg, 20 mg või 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid (edaspidi nimetatud kui Dolocodon). Dolocodon sisaldab toimeainet nimega oksükodoonvesinikkloriid. See kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse opioidanalgeetikumideks (valuvaigisti).

Seda kasutatakse tugeva valu leevendamiseks, mida ei suudeta nõrgemate valuvaigistite kasutamisega leevendada.

Mida on vaja teada enne Dolocodon’i võtmist

Ärge võtke Dolocodon’i:

 • kui olete oksükodoonvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

Allergilise reaktsiooni sümptomid on nahalööve ja hingamisraskused, samuti võib esineda jalgade, käte, näo, kõri või keele turset.

 • kui teil on probleeme hingamisega, nt krooniline obstruktiivne hingamisteede haigus, raske bronhiaalastma või raske kopsuhaigus või seisund, kui te hingate aeglasemalt või nõrgemini kui tavaliselt (respiratoorne depressioon).
 • kui teil on seisund, mille puhul teie soolestik ei toimi normaalselt (paralüütiline iileus) või kus magu tühjeneb aeglasemalt kui peaks (mao tühjenemise aeglustumine) või kui teil on esinenud

pikemat aega kõhukinnisust.

kui teil on tugev kõhuvalu (nn „äge kõht“), millega võib kaasneda oksendamine, pearinglus või palavik.

 • kui teil on pikaajalisest kopsuhaigusest põhjustatud südameprobleem (cor pulmonale).
 • kui te olete rase, arvate end olevat rase või planeerite rasestuda.
 • kui te imetate või planeerite hakata imetama.
 • kui te võtate depressiooniravimeid, mida nimetatakse MAO (monoaminooksüdaas) inhibiitoriteks

või olete neid võtnud viimase 2 nädala jooksul.

Ärge võtke Dolocodon’i, kui mõni ülalmainitust kehtib teie puhul. Kui te pole kindel, rääkige enne Dolocodon’i võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Dolocodon’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on kilpnäärme alafunktsioon (hüpotüroidism), kuna sel juhul võite te vajada ravimi väiksemat annust.
 • kui teil on tugev peavalu või iiveldus, kuna see võib viidata asjaolule, et teie koljusisene rõhk on kõrgem kui peaks.
 • kui teil on probleeme maksa, neerude või kopsudega.
 • kui teil on probleeeme neerupealise näärmetega (Addisoni tõbi).
 • kui teil on eesnäärmeprobleemid (eesnäärme suurenemine).
 • kui teil on probleeme vaimse tervisega, mis on tekkinud mingite kemikaalidega mürgistusest, sh alkoholi ja ravimimürgistused.
 • kui teil on või on kunagi olnud alkoholi või ravimisõltuvus.
 • kui teil on kunagi pärast alkoholi või ravimite kasutamise lõpetamist esinenud ärajätunähte, nagu ärevus, ängistus, värinad või higstamine.
 • kui teil on kõhunäärmepõletik (pankreatiit) või probleeme sapipõiega.
 • kui teil esineb krampe või krambihoogusid (epilepsia).
 • kui teil on madal vererõhk.
 • kui teil on neerukivid (neerukoolikud).
 • kui teil on peavigastus, mis põhjustab tugevat peavalu või iiveldust, kuna Dolocodon tabletid võivad neid kahjustusi ägestada või maskeerida vigastuse ulatust.

Operatsioonid

Öelge oma arstile, et te võtate neid tablette:

 • kui teile planeeritakse teha tuimestust;
 • kui teil on kavas minna operatsioonile (s.h hambaraviprotseduurid).

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, rääkige enne selle ravimi võtmist oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Dolocodon

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See on sellepärast, et Dolocodon võib mõjutada seda, kuidas teised ravimid toimivad. Samuti võivad mõningad teised ravimid mõjutada Dolocodon’i toimimist.

Ärge võtke Dolocodon’i ja öelge oma arstile, kui te võtate:

 • depressiooniravimeid, mida nimetatakse MAO (monoaminooksüdaas) inhibiitoriteks või olete neid võtnud viimase 2 nädala jooksul.

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:

 • ravimeid, mis aitavad teil magada (unerohud, rahustid) või vähendavad ärritust (trankvilisaatorid);
 • kui teile on hiljuti manustatud lihaslõõgastit või anesteetikumi (et teid operatsiooni ajaks uinutada);
 • ravimid, mida kasutatakse raskete vaimsete häirete korral (sh skisofreenia, mania või depressioon) ja mida nimetatakse psühhoosivastasteks või antidepressantideks;
 • allergiaravimeid (antihistamiinikumid);
 • iivelduse või oksendamise vastaseid ravimeid (antiemeetikumid);
 • teisi opioidseid valuvaigisteid. Nende ravimite manustamine koos Dolocodon’iga võib teil suurema tõenäosusega põhjustada kõrvaltoimeid, nagu tõsised hingamishäired;
 • Parkinson’i tõve ravimid. Nende ravimite manustamine koos Dolocodon’iga võib teil suurema tõenäosusega põhjustada kõrvaltoimeid, nagu suukuivus, kõhukinnisus või urineerimishäired;
 • tsimetidiini, mida kasutatakse maoprobleemide korral. Selle ravimi võtmine koos Dolocodon’iga võib põhjustada Dolocodon’i toime vähenemist;
 • verd vedeldavaid ravimeid, nt varfariini;
 • antibiootikume (nt klaritromütsiin, erütromütsiin või telitromütsiin);
 • seennakkuste ravimeid (nt ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool ja posakonasool);
 • ravimeid, mida teatakse kui “proteaasi inhibiitorid”, mida kasutatakse HIV raviks (nt botsepreviir, ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir või sakvinaviir);
 • rifampitsiini (tuberkuloosi raviks);
 • kinidiini (kasutatakse kiire südamerütmi raviks);
 • karbamasepiini (kasutatakse krampide või tõmbluste raviks ja teatud tüüpi valude raviks);
 • fenütoiini (kasutatakse krampide või tõmbluste raviks);
 • taimset ravimit naistepuna.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, rääkige enne Dolocodon’i võtmist oma arsti või apteekriga.

Dolocodon koos toidu, joogi ja alkoholiga

Dolocodon’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Alkoholi kasutamine Dolocodon ravi ajal võib muuta teid unisemaks või suurendada tõsiste kõrvaltoimete esinemise riski, nt pinnapealne hingamine koos ohuga hingamise seiskumiseks ja teadvuse kadu. Ravi ajal Dolocodon’iga ei tohi alkoholi tarbida.

Ravi ajal Dolocodon’iga ärge jooge greibimahla. Greibimahl võib suurendada oksükodooni sisaldust teie veres ja suurendada kõrvaltoimete tekkimise tõenäosust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

 • Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase, arvate end olevat rase või plaanite rasestuda. Seda seetõttu, et Dolocodon’i regulaarne võtmine raseduse ajal võib lapsel peale sündimist põhjustada mõningaid ärajätunähte (vt lõik 3 „Kui te lõpetate Dolocodon’i võtmise“). Samuti võib Dolocodon’i võtmine sünnituse ajal põhjustada lapsel sündimisejärgselt hingamisprobleeme.
 • Ärge võtke seda ravimit, kui te imetate või planeerite hakata imetama, sest Dolocodon võib erituda inimese rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arutage oma arstiga enne Dolocodon’i võtmist selle üle, kas te tohite juhtida autot ja käsitseda tööriistu ja masinaid või mitte. Teil võib Dolocodon’i võtmise ajal esineda tähelepanu langust ja palju aeglasemat reaktsioonivõimet kui tavaliselt. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid või tööriistu.

Dopinguproov

See ravim võib anda positiivse tulemuse nt sportlastele tehtavas dopinguproovis.

Dolocodon sisaldab sahharoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Dolocodon’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Dolocodon’i annus sõltub teie vajadustest, haigusest, mida teil ravitakse ja sellest, kuidas te ravile reageerite. Annuse määrab teie arst. Tavalised annused on toodud allpool. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Dolocodon 10 mg, 20 mg ja 40 mg tablettidel on kummalgi küljel poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Ravimi võtmine

 • Neelake tabletid tervetena või poolitatuna alla koos veega.
 • Ärge purustage ega närige tablette, kuna see mõjutab viisi, kuidas organism ravimit omastab ja see võib põhjustada ravimi liiga suure koguse omastamise. (vt lõik „Kui te võtate Dolocodon’i rohkem kui ette nähtud“).
 • Püüdke võtta ravimit iga päev samal ajal, et see saaks teie igapäevarutiini osaks.
 • Jätke annuste võtmise vahele 12 tundi.

Kui palju ravimit võtta

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad noorukid

 • Teie arst ütleb teile, kui palju Dolocodon’i täpselt võtta tuleb. See sõltub teie meditsiinilisest seisundist, sellest, kas te olete varem opioidseid ravimeid kasutanud ja kuidas te ravile reageerite.
 • Tavaliselt on Dolocodon’i algannus 10 mg iga 12 tunni järel.
 • Vähist mittepõhjustatud valu raviks on ööpäevane koguannus 40 mg valu pärssimiseks tavaliselt piisav.
 • Patsiendid, kelle valu on vähist põhjustatud, vajavad harilikult ravimi ööpäevast koguannust 80...120 mg. Arst võib seda kogust mõnede patsientide puhul suurendada kuni 400 mg ööpäevas.

Maksa- või neeruprobleemidega patsiendid või väikese kehakaaluga patsiendid

 • Arst võib teie annust vähendada.

Lapsed (alla 12-aastased)

 • Dolocodon’i ei tohi alla 12aastastele lastele manustada.

Kui teil on tunne, et Dolocodon’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Dolocodon’i rohkem kui ette nähtud

Selle ravimi liigne võtmine võib olla ohtlik. Kui te olete võtnud liiga palju tablette või kui keegi teine neelab kogemata mõned tabletid, pöörduge koheselt oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini vastuvõttu. Sümptomid Dolocodon’i üleannustamisest on hingamisraskused, pupillide ahenemine, unisus, alanenud lihastoonus ja vererõhu langus. Raskematel juhtudel võib see viia südame löögisageduse aeglustumiseni, vedeliku kogunemisele kopsudesse, ja võib tekkida teadvusekaotus või isegi surm. Pidage meeles, et te võtaksite ravimi pakendi ja järelejäänud tabletid endaga kaasa, et arst teaks, mida te võtnud olete.

Kui te unustate Dolocodon’i võtta

Kui te unustate annuse õigel ajal võtmata, ei pruugi te oma valule piisavalt leevendust saada. Kui teile meenub see 4 tunni jooksul õigest võtmise ajast, võtke oma tablett kohe ära. Järgmine tablett võtke tavapärasel ajal. Kui te hilinete rohkem kui 4 tundi, helistage palun nõu saamiseks oma arstile või apteekrile. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Dolocodon’i võtmise

Ärge muutke annust või lõpetage ootamatult ravi, ilma sellest oma arstiga rääkimata. Seda seetõttu, et ravi järsk lõpetamine võib mõnedel inimestel põhjustada kõrvaltoimeid (ärajätunähte). Nendeks kõrvaltoimeteks võivad olla: ärevus, ängistus või närvilisus, väga kiire, korrapäratu või jõuline südamerütm (palpitatsioonid), värinad või higistamine.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Enamus inimesi kogeb nende tablettide võtmise ajal kõhukinnisust. Teie arst võib selle probleemi lahendamiseks määrata lahtisteid.

Tablettide võtmise ajal võib teil esineda iiveldust või oksendamist. Teie arst võib selle vastu määrata oksendamisvastaseid ravimeid.

Kui te hakkate oma tablette võtma või kui teie annust suurendatakse, võite te tunda, et te ei suuda enam keskenduda või et te olete unisem kui tavaliselt. See peaks mööduma mõne päevaga.

Selle ravimi võtmise ajal võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed:

Lõpetage Dolocodon’i võtmine ja pöörduge koheselt oma arsti poole või haiglasse:

 • kui teil tekib käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte või kõri turse, mis võib põhjustada neelamis või hingamisraskusi. Samuti võib teil tekkida sügelevate kupladega lööve või urtikaaria (nõgestõbi).

See võib tähendada, et teil on allergiline reaktsioon Dolocodon’ile.

 • Kui teie hingamine muutub väga aeglaseks ja nõrgaks. Teil võib samuti tekkida pearinglus või minestus. Need võivad olla väga tõsise häire, nimega hingamisdepressioon, sümptomid. See juhtub tõenäolisemalt siis, kui te olete eakas või teil on teisi suuremaid tervisehäireid.
 • Kui teil tekib täiskõhu tunne ja krambilaadsed valud kõhus, esineb oksendamist ja ka mõni järgmistest sümptomitest: seedehäired, kõrvetised, puhitus, kõhukinnisus, söögiisu vähenemine ja suukuivus. See võib olla põhjustatud soolesulgusest, mis vajab kohest arstiabi.

Öelge oma arstile niipea kui võimalik:

 • kui teil on krambihood. See juhtub tõenäolisemalt patsientidel, kellel on juba epilepsia või kalduvus krampidele.

Dolocodon’i-sõltuvus

Dolocodon’i tablettide võtmine regulaarselt pikema aja vältel võib muuta teid nendest sõltuvaks.

See tähendab, et te võite tunda, et te vajate Dolocodon’i sagedamini või suuremates annustes, et saada valule endisel tasemel leevendust. Kui te arvate, et see juhtub teiega, rääkige sellest niipea kui võimalik oma arstile. Ärge muutke võetava Dolocodon’i kogust või võtmise sagedust, ilma eelnevalt oma arstiga rääkimata.

Kui mõni järgmistest kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kestab kauem kui mõni päev, rääkige sellest oma arstile või apteekrile:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib ilmneda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • unisus või uimasus,
 • pearinglus,
 • peavalud,
 • kõhukinnisus, iiveldus, oksendamine,
 • nahasügelus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib ilmneda kuni 1 inimesel 10-st):

 • nahahäired, nagu lööve, harva suurenenud valgustundlikkus, kooruv nahalööve (eksfoliatiivne dermatiit),
 • söögiisu kadumine, seedetrakti häired, nagu kõhuvalu, kõhulahtisus, kõhupuhitus (düspepsia),
 • suurenenud urineerimistung,
 • nõrkustunne (asteenilised seisundid),
 • tõmblused (treemor),
 • erinevad psühholoogilised kõrvaltoimed, nagu tujumuutused (nt ängistus, depressioon), muutused aktiivsuses (enamasti liigne lõdvestumus, millega mõnikord kaasneb letargia (tardumus), mõnikord vaimustus, mis kasvab üle rahutuseks, närvilisus ja unehäired) ja sooritusvõime muutused (mõttetegevuse häired, segasusseisundid),
 • hingamisraskused (bronhospasm), hingeldus (düspnoe),
 • suukuivus,
 • higistamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib ilmneda kuni 1 inimesel 100-st):

 • tajumuutused, nt tunne, et oled endast eraldunud (depersonaliseerumine), masendustunne või vastupidi ülim õnnetunne, olematute asjade kuulmine või nägemine (hallutsinatsioonid), maitsetundlikkuse muutused (düsgeuusia), lühiajaline teadvusetus (minestamine), nägemishäired, tavatult terav kuulmisaisting (hüperakuusia), ravimsõltuvus,
 • lihastoonuse kasv ja langus, tõmblused, puutetundlikkuse vähenemine (hüpesteesia), koordinatsioonihäired,
 • halb enesetunne, kiire pulss, veresoonte laienemine (vasodilatsioon),
 • sage köhimine, neelupõletik, vesine nina, häälemuutused,
 • suuhaavandid, igemepõletik, suuõõnepõletik (stomatiit), gaasid, soolesulgus (iileus), röhitsused,
 • organismi vedelikuvaegus (dehüdratsioon),
 • üksikjuhtudel ülev meeleolu koos rahutusega (agiteeritus),
 • eufooriline meeleolu, tõmblused, eriti epilepsiaga või krampidele eelsoodumusega patsientidel,
 • nõeltega torkimise tunne (paresteesia),
 • kõnehäired,
 • hingamisraskused, vilistav hingamine või hingeldus (respiratoorne depressioon),
 • külmavärinad,
 • janu,
 • neelamisraskused,
 • nahakuivus,
 • mälukaotus,
 • seksuaalsuse häired, vigastused õnnetuste tõttu, valud (nt valu rinnus),
 • liigne vedelik kudedes (tursed), vedeliku kogunemine jalgadesse või kätesse (perifeersed tursed),
 • migreen,
 • füüsiline sõltuvus koos ärajätunähtudega, ravimsõltuvus,
 • allergilised reaktsioonid, muutused pisaraerituses,
 • võimetus urineerida (kusepeetus),
 • ebaühtlane südamepekslemine (palpitatsioonid),
 • maksaensüümide aktiivsuse tõus,
 • pupillide ahenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib ilmneda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • lümfisõlmehaigus (lümfadenopaatia), lihasspasmid (tahtmatud lihaste kokkutõmbed),
 • igemeveritsus, söögiisu suurenemine, tõrvataoline väljaheide, plekid hammastel ja hammaste kahjustused,
 • herpes simplex (naha ja limaskesta häire),
 • vere esinemine uriinis (hematuuria), kehakaalu muutused (vähenemine või suurenemine), tselluliit,
 • nahareaktsioonid, nt lööve, üksikjuhtudel sügelus (nõgeslööve),
 • vererõhu langus (hüpotensioon),
 • vererõhu langus püsti tõusmisel, mis põhjustab pearinglust, peapööritust või minestamist (ortostaatiline hüpotensioon).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemaolevate andmete alusel):

 • sapi peetus maksas (kolestaas), sapikoolikud,
 • suurenenud valutundlikkus (hüperalgeesia),
 • menstruatsioonide puudumine (amenorröa),
 • agressiivsus,
 • tõsised ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid),
 • hambakaaries.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Dolocodon’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril/pudelil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Blistrid: Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

HDPE pudelid: Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

HDPE pudelid: ravim tuleb ära kasutada 4 nädala jooksul pärast esmast avamist, kui seda hoitakse tihedalt suletud originaalpakendis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dolocodon sisaldab

 • Toimeaine on oksükodoonvesinikkloriid. Üks:
 • 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 9 mg oksükodoonile.
 • 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 17,9 mg oksükodoonile.
 • 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 40 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 36 mg oksükodoonile.
 • Abiained on:

Pelletid: Suhkrusfäärid (sahharoos, maisitärklis), hüpromelloos, talk. Pelletite kate: etüültselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, propüleenglükool.

Lõppsegu: karmelloosnaatrium, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat [taimne], kolloidne veevaba ränidioksiid.

Tableti kate:

 • Dolocodon 10 mg: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, punane raudoksiid (E172), talk
 • Dolocodon 20 mg: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk
 • Dolocodon 40 mg: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, punane raudoksiid (E172), talk

Kuidas Dolocodon välja näeb ja pakendi sisu

 • Dolocodon 10 mg: roosad, piklikud, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid, poolitusjoonega mõlemal küljel.
 • Dolocodon 20 mg: valged kuni valkjad, piklikud, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid, poolitusjoonega mõlemal küljel.
 • Dolocodon 40 mg: roosad, piklikud, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid, poolitusjoonega mõlemal küljel.

Pakendi suurused:

10, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 112, 120 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

ZENTIVA k.s.,

U kabelovny 130, 102 37 Prague 10,

Tšehhi Vabariik

Tootja:

ZENTIVA k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Prague 10, Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt 139E/2 Tallinn 11317

Eesti

Tel. +372 627 34 88 Faks. +372 627 34 81

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Tšehhi Vabariik

Dolocodon 5 (10/20/40) mg

 

tablety s prodlouženým uvolňováním

Eesti

Dolocodon 5 (10/20/40) mg

 

toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2017.