Dermovate ointment - salv (500mcg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D07AD01
Toimeaine: klobetasool
Tootja: Glaxo Group Ltd.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Dermovate cream, 0,05 %kreem

Dermovate, 0,05% nahalahus

Dermovate ointment, 0,05% salv

Klobetasoolpropionaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Dermovate ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Dermovate kasutamist
 3. Kuidas Dermovate´t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Dermovate´t säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Dermovate ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Dermovate.

Dermovate sisaldab klobetasoolpropionaati, mis kuulub ravimite rühma, mida kutsutakse steroidideks. Steroidid aitavad vähendada nahapunetust, -paistetust ja -ärritust.

Üle üheaastastel lastel kasutatakse Dermovate´t dermatiitide korral, mis ei ole reageerinud nõrgatoimelisi steroide sisaldavatele kreemidele või salvidele.

NÄIDUSTUSED

Allergilise dermatiidi, ekseemi või psoriaasi (v.a. laialdane naastuline psoriaas) sümptomaatiline ravi.

Mida on vaja teada enne Dermovate kasutamist

Ärge kasutage Dermovate´t

Kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

Järgmiste seisundite raviks, sest ravim võib neid seisundeid halvendada:

nahainfektsioon (väljaarvatud juhul, kui infektsiooni ravitakse samaaegselt põletikuvastase ainega) akne

rosacea (näonaha haigusseisund, mille puhul nina, põsed, lõug, otsmik või terve nägu on ebatavaliselt punane kas nähtavate veresoontega või ilma, kaetud mühkudega (paapulitega) või mädaste mühkudega (pustulitega) suuümbruse lööve

sügelev nahk ilma põletikunähtudeta

päraku ümbruses või suguorganitel (peenis või tupp) alla 1-aastastel lastel.

Ärge kasutage Dermovate nahalahust: kui teil esineb põletikke peanahal.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Dermovate kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kreem, salv

Kasutage Dermovate’t nii kaua kui arst seda soovitab. Kui teie haigusseisund ei parane 2...4 nädalaga, rääkige arstiga.

Dermovate silmalaugudele manustamisel peab olema ettevaatlik, sest ravim ei tohi silma sattuda. Dermovate kasutamisel näonahal peab olema ettevaatlik, sest pikaajaline kasutamine võib põhjustada naha õhenemist.

Jalahaavandi ümbruse ekseemi ravimisel võib paikne kortikosteroid suurendada allergilise reaktsiooni või infektsiooni riski haavandi ümbruses.

Õhukindlat sidet võib kasutada ainult arsti loal. Kui te kasutate Dermovate’t õhukindla sideme all (sealhulgas lastel mähkmete all), tuleb infektsiooni vältimiseks enne uue sideme/mähkme kasutamist nahka puhastada.

Nahalahus peanahale kasutamiseks

Kui arst ei ole teisiti määranud, siis ei tohi ravitavat peanahka kinni siduda ega muul viisil katta või kinni mähkida, sest toimeainel on nii lihtsam nahka läbida ja suurendada infektsiooniriski.

Kasutage Dermovate´t ainult nii kaua, kui arst on teile soovitanud. Kui teie haigus ei parane 2...4-nädalase ravi järel, siis rääkige sellest oma arstiga.

Kui vaatamata ravile tekib infektsioon, lõpetage Dermovate kasutamine ning pöörduge arsti poole, kes määrab teile vajaliku mikroobide vastase ravi.

Pidage nõu oma arstiga kui te märkate ravimpreparaadi kasutamise ajal ähmast nägemist või muid nägemishäireid, mis võivad olla põhjustatud silmahaigustest nagu glaukoom (silmasisese rõhu tõus) või katarakt (hallkae e silma läätse hägustumine).

Muud ravimid ja Dermovate

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada Dermovate toimet või muuta tõenäolisemaks kõrvaltoimete tekke selliste ravimite näidete hulka kuuluvad: Ritonaviir ja itrakonasool.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Ärge kasutage Dermovate´t enne arstiga nõu pidamata.

Kui toidate last rinnaga, peate enne Dermovate kasutamist arstiga nõu pidama.

Kui te kasutate Dermovate kreemi või salvi imetamise ajal, ärge kandke Dermovate kreemi või salvi rindade piirkonda, et vältida ravimi juhuslikku sattumist lapse suhu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Andmed puuduvad.

Kuidas Dermovate´t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju kasutada

Dermovate’t kasutatakse üks või kaks korda ööpäevas. Kui haigusseisund paraneb, võib manustamiskordi vähendada või määrab arst teile nõrgema toimega glükokortikosteroidi.

Kuidas kasutada

Kreem, salv:

Määrige õrnalt väike kogus ravimit kogu haigestunud nahapiirkonnale.

Pärast ravimi kasutamist peske käed (väljaarvatud juhul, kui ravida on vaja käte nahka).

Enne pehmendavate nahahooldusvahendite pealemäärimist tuleb Dermovate imendumiseks jätta pärast iga manustamist piisav aeg.

Dermovate’t ei tohi igapäevaselt kasutada kauem kui 4 nädalat korraga.

Kui teie ekseem ägeneb sageli, võib arst soovitada teil pärast haiguse kontrolli alla saamist kasutada ravimit harvem, et vältida ekseemi ägenemist.

Näiteks võib arst soovitada vahelduvat ravi (kord päevas, kaks korda nädalas) eelnevalt kahjustatud nahapiirkodadel või seal, kus võib tekkida ägenemine.

Nahalahus

Pärast pea pesemist tuleb pea enne vedeliku pealekandmist kuivatada.

Dermovate nahalahuse tuleohtlikkuse tõttu peate ravimi kasutamise ajal või vahetult pärast kasutamist vältima suitsetamist või lahtise leegi läheduses viibimist.

Keerake maha pudelikork ja pange otsik peanahal kohale, mis vajab ravimist. Vajutage pudelit õrnalt, et katta ravitav ala õhukese ja ühtlase vedelikukihiga. Võite vedeliku sisse hõõruda, kuid te ei pea seda tegema. Peanahk tundub jahedamana seni, kuni vedelik on kuivanud.

Kui te unustate Dermovate´t kasutada

Kui te unustasite Dermovate’t kasutada, siis manustage see niipea kui see teile meenub ja seejärel jätkake nagu ennegi.

Ärge kasutage kahekordset Dermovate kogust unustatud annuse tasategemiseks.

Kui te lõpetate Dermovate kasutamise

Ärge lõpetage Dermovate kasutamist ilma arstipoolse nõuandeta.

Kui te kasutate Dermovate’t regulaarselt, peate kindlasti enne ravi lõpetamist arstiga rääkima.

Kui te kasutate Dermovate´t rohkem kui ette nähtud

Kui te määrite nahale liiga suure koguse Dermovate’t või neelate kogemata Dermovate’t alla, võib see teha teid haigeks. Kui te neelasite alla suure koguse Dermovate’t, loputage suud ohtralt veega ja võtke nõu saamiseks arsti või apteekriga ühendust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed võivad kahjustada teie nahka ja ka organismi teisi kohti juhul, kui piisavalt suures koguses ravimit imendub läbi naha ja satub vereringesse.

Kui teie naha seisund halveneb või nahk läheb ravi ajal tursesse, võite te selle ravimi suhtes olla allergiline, teil võib olla tekkinud infektsioon või te vajate muud ravi.

- Lõpetage Dermovate kasutamine ja rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad esineda kuni 1 inimesel 10st

naha sügelus

paikne põletustunne või valu

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad esineda kuni 1 inimesel 10000st

Dermovate pikaajalisel või oklusioonsideme all kasutamisel võivad tekkida järgmised sümptomid:

kehakaalu suurenemine

kuunägu / näo ümmarguseks muutumine

rasvumine

naha õhenemine, mis võib põhjustada striiade teket

kortsude teke

naha kuivus

nahaaluste veresoonte nähtavaks muutumine

nahavärvuse muutumine

keha karvkatte suurenemine

juuste väljalangemine / juuste kasvu pidurdumine / kahjustunud juuksed

Teised väga harva esinevad nahareaktsioonid võivad olla:

allergilised reaktsioonid manustamiskohal

haigusseisundi süvenemine

ärritusnähud manustamiskohal

punetus

lööve või kublad

kui te põete psoriaasi, siis võivad teil tekkida nahaalused mädased punnid. Selline seisund võib väga harva tekkida ravi ajal või pärast ravi ning seda nimetatakse pustulaarseks psoriaasiks.

naha infektsioon

akne

Laste puhul tuleb arvestada, et võivad tekkida järgmised sümptomid

aeglasem kehakaalu tõus

aeglasem pikkuskasv.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides või siis, kui arst teid üle vaatab.

kortisooli (teatud hormooni) sisalduse langus veres

suhkrusisalduse tõus veres või uriinis

vererõhu tõus

silmaläätse tuhmumine (katarakt)

silmasisese rõhu tõus (glaukoom)

luude nõrgenemine mineraalide järk-järgulise vähenemise tõttu luudes (osteoporoos)

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

ähmane nägemine.

Kui teil tekivad kõrvaltoimed

• Öelge oma arstile, kui mõni eespool loetletud kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või häirivaks või te märkate kõrvaltoimet, mida siin ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Dermovate´t säilitada

Salv, kreem

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Dermovate kreemi ei tohi lahjendada.

Nahalahus

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida pakend tihedalt suletult, kui seda ei kasutata. Sisu on tuleohtlik. Hoida eemal lahtisest tulest, leegist või kuumusest. Ärge jätke Dermovate nahalahust otsese päkesevalguse kätte.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dermovate sisaldab:

 • Toimeaine on klobetasoolpropionaat. 1 g kreemi ja salvi sisaldavad 500 mikrogrammi (0,05%) klobetasoolpropionaati. 1 ml nahalahust sisaldab 500 mikrogrammi (0,05%) klobetasoolpropionaati.
 • Abiained on:

Kreem: glütserüülmonostearaat, tsetostearüülalkohol, klorokresool, naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, destilleeritud vesi, Arlacel 165, mesilasvaha asendaja 6621, propüleenglükool.

Salv: propüleenglükool, puhastatud vaseliin, sorbitaanseskvioleaat.

Nahalahus: karbomeer, isopropüülalkohol, naatriumhüdroksiid, destilleeritud vesi.

Kuidas Dermovate välja näeb ja pakendi sisu

Dermovate 0,05% salv ja kreem on saadaval 25 g tuubis.

Dermovate 0,05% nahalahus on saadaval 25 ml plastikpudelis.

Müügiloa hoidja

Glaxo Group Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW 8 9GS Ühendkuningriik

Dermovate 0,05% salvi ja kreemi tootja

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, Poznan 60322, Poola

Dermovate 0,05% nahalahuse tootja

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.

Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2017.