Duosol ilma kaaliumita - hemofiltratsioonilahus (4,21g +1,98g +0,91g +9,9g +0/6,18g +0 +0 +0 +3,59g 1000ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: B05ZB81
Toimeaine: naatriumkloriid +kaltsiumkloriiddihüdraat +magneesiumkloriid +glükoos +naatriumvesinikkarbonaat
Tootja: B. Braun Avitum AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Duosol ilma kaaliumita, hemofiltratsioonilahus

Enne kui teile seda ravimit manustatakse, lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Duosol ilma kaaliumita ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne, kui teile Duosol ilma kaaliumita manustatakse
 3. Kuidas Duosol ilma kaaliumita kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Duosol ilma kaaliumita säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Duosol ilma kaaliumita ja milleks seda kasutatakse

Duosol ilma kaaliumita on hemofiltratsioonilahus. See on näidustatud ägeda neerupuudulikkusega patsientidel, kellel neerud ei ole enam võimelised verest eraldama jääkaineid. Pidev hemofiltratsioon on protseduur, mida kasutatakse organismist jääkainete eraldamiseks, mida muidu eritatakse neerude kaudu uriini. Lahus korrigeerib vedelike tasakaalu ja kindlustab soolade (elektrolüüdid) asenduse ravi järgselt.

Mida on vaja teada enne, kui teile Duosol ilma kaaliumita manustatakse

Duosol ilma kaaliumita ei tohi manustada:

 • kui teil on ebatavaliselt madal vere kaaliumisisaldus (hüpokaleemia);
 • kui teie vere happesisaldus on ebatavaliselt madal (metaboolne alkaloos).

Hemofiltratsiooni protseduuri ei tohi läbi viia alljärgnevatel juhtudel:

 • kui teil on neerupuudulikkus koos väga kõrge metaboolse aktiivsusega (hüperkataboolne seisund), millisel juhul ei ole jääkainete kuhjumist võimalik korrigeerida hemofiltratsiooni abil;
 • kui teil on vere juurdevool veenikanüüli sisestuse kaudu ebapiisav;
 • kui teil on suurenenud verejooksu oht, kuna te saate vere hüübimist pärssivaid ravimeid (süsteemne antikoagulatsioon).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne, kui teile Duosol ilma kaaliumita manustatakse, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne hemofiltratsiooni ja selle ajal jälgitakse teie vererõhku, vedeliku-, soolade (elektrolüüdid) ja happe- aluse tasakaalu ning neerufunktsiooni. Veresuhkru ja fosfaadi tasemeid kontrollitakse regulaarselt.

Kaaliumi kontsentratsiooni veres jälgitakse regulaarselt enne hemofiltratsiooni ja selle ajal.

Muud ravimid ja Duosol ilma kaaliumita

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teiste ravimite tase teie veres võib hemofiltratsiooni käigus väheneda ja teie arst arvestab sellega.

Koostoimeid teiste ravimitega saab vältida hemofiltratsiooniks mõeldud lahuse korrektse annustamise ja patsiendi hoolika jälgimise teel.

Arvestada tuleb alljärgnevate koostoimetega:

 • Intensiivraviosakonnas manustatud infusioonid võivad muuta teie vere koostist ja vedelikuseisu.
 • Mõnede südame nõrkuse raviks kasutatavate ravimite (ravimid, mis sisaldavad digitaalist) toksiline toime ei pruugi avalduda, kui teie vere kaaliumi või magneesiumisisaldus on liiga kõrge või kaltsiumisisaldus liiga madal. Juhul kui need tasemed hemofiltratsiooni käigus tasakaalustuvad, võib see kaasa tuua toksilisi toimeid, mis võivad põhjustada näiteks südame rütmihäireid. Kui teie vere kaaliumisisaldus on madal või kaltsiumisisaldus kõrge, võib digitaalise toksiline toime avalduda madalamate annuste juures kui tavaliselt raviks kasutatavad.
 • Dvitamiin ja kaltsiumi sisaldavad ravimid võivad suurendada vere ebatavaliselt kõrge kaltsiumisisalduse (hüperkaltseemia) ohtu.
 • Naatriumvesinikkarbonaadi täiendav manustamine võib suurendada vere ebatavaliselt madala happesisalduse (metaboolne alkaloos) ohtu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne, kui teile seda ravimit manustatakse, nõu oma arsti või apteekriga.

Käesoleval hetkel puuduvad andmed hemofiltratsioonilahuste kasutamise kohta raseduse ajal. Siiski, kuna kõik hemofiltratsioonilahuse koostisained on füsioloogilised ained, mille eesmärk on asendada samasid hemofiltratsiooni käigus eemaldatud aineid, ei ole raseduse ja imetamise ajal ohtusid lapsele oodata, samuti ei ole oodata toimeid viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Seda ravimit manustatakse üldjuhul liikumatutele patsientidele haiglas/dialüüsikeskuses. Seega on autojuhtimine ja masinatega töötamine välistatud.

Kuidas Duosol ilma kaaliumita kasutada

Teile manustatakse seda ravimit ainult arsti juhtimisel, kellel on kogemusi hemofiltratsiooniga.

Teie arst määrab teie kliinilise seisundi, kehakaalu ja ainevahetuse seisundi põhjal teile sobiva annuse. Kui ei ole teisiti määratud, on filtratsiooni kiirus 20...25 ml/kehakaalu kg kohta tunnis soovitatav igas vanuses patsientidele nende ainete eemaldamiseks, mis tavaliselt erituvad uriini kaudu.

Hemofiltratsiooniks mõeldud valmislahus manustatakse teile hemofiltratsiooniaparaadi infusioonipumba toru kaudu (nn kehaväline vereringe).

Ägeda neerupuudulikkuse ravi kestuse aeg on piiratud ja see lõpetatakse, kui neerufunktsioon täielikult taastub.

Kui teile manustatakse Duosol ilma kaaliumita rohkem kui soovitatav

Eluohtlikest olukordadest pärast selle ravimi ettenähtud annuses manustamist ei ole teatatud. Manustamise võib vajadusel koheselt lõpetada.

Tasakaalustamata manustamise tagajärjel võib organism sisaldada liiga palju või liiga vähe vedelikku (hüperhüdratatsioon või dehüdratatsioon). Sellisest olukorrast võivad anda märku vererõhu või pulsi muutused.

Vesinikkarbonaadi üleannustamist võib ette tulla siis, kui manustatakse liiga suur kogus hemofiltratsioonilahust. Selle tagajärjel võib tekkida ebatavaliselt madal happesisaldus veres (metaboolne alkaloos), kaltsiumi lahustumise pärssumine veres (ioniseeritud kaltsiumi vähenemine) või lihaskrambid (teetanus).

Üleannustamine võib põhjustada südame puudulikkust ja/või kopsuturset ning tekitada soolade (elektrolüüdid) ja happe-alustasakaalu häireid.

Teie arst valib asjakohase ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Käesoleval hetkel ei ole selle ravimiga seotud kõrvaltoimetest teatatud, siiski võib esineda alljärgnevaid kõrvaltoimeid. Nende kõrvaltoimete esinemissagedus ei ole teada (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

organism sisaldab liiga palju või liiga vähe vett (hüper- või dehüdratatsioon), kõrvalekalded organismi soolade (elektrolüüdid) tasemes, madal fosfaatide tase veres (hüpofosfateemia), suur vere suhkrusisaldus (hüperglükeemia), ebatavaliselt madal vere happesisaldus (metaboolne alkaloos), kõrge või madal vererõhk (hüpertensioon või hüpotensioon), iiveldus, oksendamine ja lihaskrambid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Duosol ilma kaaliumita säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Teile ei tohi seda ravimit manustada pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kotil ja karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitamine

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.

Hemofiltratsiooniks mõeldud valmislahuse säilitamine

Valmis segatud preparaat tuleb koheselt ära kasutada. Segatud toote füüsikaline ja keemiline stabiilsus säilib temperatuuril 25 °C 24 tundi.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Duosol ilma kaaliumita sisaldabNa+Ca2+Mg2+Cl- HCO-Veevaba glükoosTeoreetiline osmolaarsus [mOsm/l] pH

 

Elektrolüüdilahus

Vesinikkarbonaadi

Toimeainete sisaldus

väikeses kambris

lahus suures kambris

 

 

 

 

 

 

555 ml

 

1000 ml

4445 ml

 

1000 ml

 

 

 

 

sisaldab

 

kohta

sisaldab

 

kohta

Naatriumkloriid

2,34 g

 

4,21 g

27,47 g

 

6,18 g

Kaltsiumkloriiddihüdraat

1,10 g

 

1,98 g

 

Magneesiumkloriidheksahüdraat

0,51 g

 

0,91 g

 

Glükoosmonohüdraat

5,49 g

 

9,90 g

 

veevaba glükoosi ekvivalent

5,0 g

 

9,0 g

 

 

 

Naatriumvesinikkarbonaat

 

15,96 g

 

3,59 g

 

 

 

 

 

 

 

Elektrolüüdid

[mmol/

 

[mmol/l]

[mmol/

 

[mmol/l]

 

kambris]

 

 

kambris]

 

 

Na+

40,0

 

 

Ca2+

7,5

 

13,5

 

Mg2+

2,5

 

4,5

 

Cl-

75,0

 

 

HCO-

 

 

42,8

Teoreetiline osmolaarsus [mOsm/l]

 

 

Hemofiltratsiooniks mõeldud valmislahuse koostis pärast segamist:

1000 ml hemofiltratsiooni valmislahust sisaldab [mmol/l]:

5,6 (võrdne 1,0 g)

7,0...8,0

Teised koostisosad on:

Elektrolüüdilahus (väike kamber)

vesinikkloriidhape 25% (pH tasakaalustamiseks), süstevesi

Vesinikkarbonaadi lahus (suur kamber) süsinikdioksiid (pH tasakaalustamiseks), süstevesi

Kuidas Duosol ilma kaaliumita välja näeb ja pakendi sisu

Hemofiltratsioonilahus

Selge värvitu lahus, nähtavate osakesteta.

See ravim tarnitakse kahekambrilises kotis. Mõlema lahuse kokkusegamine pärast kahe kambri vahelise õmbluse avamist annab tulemuseks kasutamisvalmis hemofiltratsioonilahuse.

Karbis on 2 kotti, mõlemas 5000 ml (kahekambrilised kotid 4445 ml ja 555 ml).

Müügiloa hoidja ja tootja

B.Braun Avitum AG 34212 Melsungen Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: B.Braun Medical OÜDuosol bez kaliaDuosol ilma kaaliumita, hemofiltratsioonilahus Duosol sine Kalium hemofiltraationesteDuosol senza potassio soluzione per emofiltrazione Duosol bez kālija šķīdums hemofiltrācijaiDuosol K 0 hemofiltracijos tirpalasDuosol ohne Kalium Hämofiltrationslösung Duosol nie zawierający potasuDuosol brez kalija raztopina za hemofiltracijo Priosol sin Potasio solución para hemofiltración Duosol zonder Kalium, oplossing voor hemofiltratieDuosol without Potassium solution for haemofiltration

Kadaka tee 70B 12618 Tallinn Tel: 677 1200

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

Tšehhi Vabariik: Eesti:

Soome:

Itaalia:

Läti:

Leedu:

Saksamaa, Luksemburg: Poola:

Sloveenia:

Hispaania:

Holland:

Ühendkuningriik:

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Kasutusvalmis hemofiltratsioonilahuse valmistamise juhend

Lahusekotti ja lahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida. Hemofiltratsioonilahust tohib kasutada ainult juhul, kui lahusekott (ümbris ja kahekambriline kott), lahtirebitav õmblus ja ühendused on kahjustamata ja puutumatud ning lahus on selge, värvitu ning nähtavate osakesteta.

Eemaldage ümbris ainult vahetult enne kasutamist.

 1. Eemaldage ümbris.
 2. Voltige kott lahti ja asetage puhtale tasasele pinnale.
 3. Vajutage mõlema käega koti väiksemale kambrile, kuni lahtirebitav õmblus avaneb täielikult kogu pikkuses.
 4. Veenduge, et koti sisu on korralikult segatud, keerates seda 5 korda vasakule ja paremale.

Kasutusvalmis hemofiltratsioonilahuse manustamine

Hemofiltratsioonilahus tuleb soojendada ligikaudu kehatemperatuurini integreeritud või välise soojendi abil. Lahust ei tohi mingil juhul infundeerida enne, kui see on soojenenud toatemperatuurini.

Selle ravimpreparaadi manustamisel on harvadel juhtudel täheldatud kaltsiumkarbonaadi sadestumist torudesse, eriti pumba ja kuumutamisseadme läheduses. Seetõttu tuleb torudes olevat lahust hemofiltratsiooni ajal iga 30 minuti järel tähelepanelikult kontrollida veendumaks, et voolikusüsteemis olev lahus on selge ja sadestusteta. Sadestused võivad moodustuda ka mõne aja möödumisel ravi algusest. Sadestuste ilmnemisel tuleb torud viivitamatult välja vahetada ning patsienti hoolikalt monitoorida.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata lahus ja kõik kahjustatud lahusekotid tuleb ära visata.