Detaven - õhukese polümeerikattega tablett (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C05CA03
Toimeaine: diosmiin
Tootja: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Detaven, 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Diosmiin (Diosminum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Detaven ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Detaveni võtmist
 3. Kuidas Detaveni võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Detaveni säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Detaven ja milleks seda kasutatakse

Ravim Detaven sisaldab mikroniseeritud diosmiini. Detaven suurendab veenide toonust ja kaitseb veresooni.

Detaven on näidustatud:

 • kroonilise venoosse puudulikkusega seotud jalasümptomite (raskustunne, valu, öised lihaskrambid) raviks täiskasvanutele.
 • hemorroididega seotud vaevuste ägenemise sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutele.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Detaveni võtmist Ärge võtke Detaveni

 • kui olete diosmiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Detaveni kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Hemorroidide sümptomite süvenemisel tuleb meeles pidada, et Detaven on mõeldud ainult lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks.

Kui sümptomid ei möödu, tuleb teha proktoloogiline läbivaatus ja arst määrab sobiva ravi.

Kui võtate hemorroidide sümptomite süvenemise tõttu sümptomaatiliseks raviks seda ravimit, ei välista see rektaalselt manustatava ravimi samaaegset kasutamist.

Alajäsemete venoosse vereringe häirete korral võib Detaveni raviefekti suurendada sobiv eluviis:

 • päikesekiirguse vältimine;
 • pikaajalise püstiseismise vältimine;
 • sobiva kehakaalu hoidmine;
 • spetsiaalsete sukkade kandmine.

Muud ravimid ja Detaven

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Diosmiin võib suurendada metronidasooli (bakterite ja algloomade vastane aine) ja diklofenaki (valuvaigistav ja põletikuvastane aine) kontsentratsiooni veres ja aeglustada nende eritumist. Diosmiin võib pärssida trombotsüütide agregatsiooni (pärsib vere hüübimist). See võib suurendada kõrvaltoimete riski patsientidel, kes võtavad ravimeid verehüüvete vältimiseks (antikoagulandid).

Detaven koos toidu ja joogiga

Detaveni tuleb võtta koos toiduga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Enne Detaveni võtmist raseduse ajal või kui patsient rasestub ravimi võtmise ajal, pidage nõu oma arstiga.

Imetamine

Ei ole teada, kas diosmiin eritub rinnapiima. Detaveni kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Detaven ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Detaven sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

Õhuke polümeerikate sisaldab asovärvainet päikeseloojangukollane (E110). See võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Detaveni võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Krooniline venoosne vereringe puudulikkus

Soovitatav annus on kaks tabletti ööpäevas koos toiduga, üks tablett hommikul ja üks tablett õhtul.

Hemorroididega seotud sümptomite ägenemine

Soovitatav annus esimesel neljal päeval on 6 tabletti ööpäevas, seejärel kolmel järgmisel päeval 4 tabletti ööpäevas.

Ärge ületage soovitatavat annust.

Kui te võtate Detaveni rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise juhtudest ei ole teatatud. Üleannustamise korral võtke palun ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Detaveni võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Detaveni võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool loetletud kõrvaltoimetest tuleb teavitada oma arsti:

Harva esinevad (esineb vähem kui 1- kasutajal 1 000-st) kõrvaltoimed: kõhulahtisus, seedehäired, iiveldus, oksendamine, pearinglus, peavalu, üldine halb enesetunne, lööve, sügelus, nõgestõbi. Teadmata sagedusega (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal) kõrvaltoimed: unetus (unehäired).

Mao ja soolestikuga seotud kergete kõrvaltoimete ning neurovegetatiivsete häirete (nt suurenenud ärevus, kiirenenud südametöö, tugevam higistamine, kartlikkus) korral ei ole selle ravimi võtmise lõpetamine vajalik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Kõrvaltoimetest teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Detaveni säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Detaven sisaldab

 • Toimeaine on diosmiin. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg mikroniseeritud diosmiini.
 • Teised koostisosad on:

tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat;

õhuke polümeerikate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E 171), makrogool 3350, talk, kinoliinkollane lakk (E104), indigotiin lakk (E132), päikeseloojangukollane lakk (E110), must raudoksiid (E172).

Kuidas Detaven välja näeb ja pakendi sisu

Detaven on õhukese polümeerikattega tablettidena.

Õhukese polümeerikattega tablett on roheline, kaksikkumer, piklik.

Pakendi suurused:

30, 60 õhukese polümeerikattega tabletti.

Õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud PVC/alumiiniumfooliumist blistritesse ja pappkarpi.

Müügiloa hoidja

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Tšehhi Vabariik

Tootja

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel. 682 7400

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2018.