Dalnessa - tablett (2,85mg +2,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09BB04
Toimeaine: perindopriil +amlodipiin
Tootja: Krka d.d. Novo Mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Dalnessa, 2,85 mg/2,5 mg tabletid

Dalnessa, 5,7 mg/5 mg tabletid

Perindopriiltertbutüülamiin/amlodipiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Dalnessa ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Dalnessa võtmist
 3. Kuidas Dalnessa’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Dalnessa’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Dalnessa ja milleks seda kasutatakse

Dalnessa on kahe toimeaine perindopriili ja amlodipiini kombinatsioon. Mõlemad toimeained aitavad langetada teie kõrget vererõhku.

Perindopriil on AKE (angiotensiini konverteeriva ensüümi) inhibiitor. Amlodipiin on kaltsiumi antagonist (dihüdropüridiinide rühma kuuluv ravim). Koos toimides need laiendavad ja lõõgastavad teie veresooni, et veri neist kergemini läbi saaks voolata ning see aitab südames stabiilsemat verevoolu saavutada.

Dalnessa't kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensiooni) raviks täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Dalnessa võtmist

Ärge võtke Dalnessa’t:

 • kui olete perindopriiltertbutüülamiini või amlodipiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on tõsised neeruprobleemid;
 • kui teil on esinenud AKE inhibiitori varasemal kasutamisel selliseid sümptomeid nagu vilistav hingamine, näo või keeleturse, tugev sügelus või raske nahalööve või teil või teie perekonnaliikmel on esinenud need sümptomid mõnes muus olukorras (näiteks seisund, mida nimetatakse angioödeemiks);
 • kui teil on südame aordiklapi kitsenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, kus süda ei ole võimeline keha varustama piisava koguse verehulgaga);
 • kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon);
 • kui te põete müokardiinfarkti järgset südamepuudulikkust;
 • kui te olete rase rohkem kui kolm kuud. (Samuti on parem vältida Dalnessa kasutamist raseduse varases staadiumis vt raseduse lõik);
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;
 • kui te saate dialüüsi või teostatakse teile mingit muud tüüpi vere filtreerimise protseduuri. Sõltuvalt kasutatavast masinast, ei pruugi Dalnessa teile sobida;
 • kui teil on neeruprobleemid, mistõttu verevool neerudes on vähenenud (neeruarteri stenoos).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Dalnessa võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • kui teil on hüpertroofiline kardiomüopaatia (südamelihasehaigus);
 • kui teil on südamepuudulikkus;
 • kui teil on märkimisväärne vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis);
 • kui teil on muud südameprobleemid;
 • kui teil on maksaprobleemid;
 • kui teil on neeruprobleemid (sh neerusiirdamine);
 • kui teie veres on suurenenud hormooni tase, mida nimetatakse aldosterooniks (primaarne aldosteronism);
 • kui teil on vaskulaarne kollageenhaigus (sidekoehaigus), nt süsteemne erütematoosne luupus või sklerodermia;
 • kui teil on suhkurtõbi;
 • kui te olete piiratud soolasisaldusega dieedil või kui te kasutate soolaasendajat, mis sisaldab kaaliumi (hästi tasakaalustatud vere kaaliumitase on suure tähtsusega);
 • kui te olete eakas ja teie annus vajab suurendamist;
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • angiotensiin II retseptori antagonist lühend AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid;
 • aliskireen;

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerufunktsiooni, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Dalnessa’t”

 • kui te olete mustanahaline, kuna teil võib esineda suurem risk angioödeemi tekkeks, samuti võib selle ravimi vererõhku langetav toime olla vähem efektiivne võrreldes mittemustanahaliste patsientidega;
 • kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest, suureneb angioödeemi tekkerisk:
 • siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja muud ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite klassi (kasutatakse siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vältimiseks).

Angioödeem

Patsientidel, keda on ravitud AKE-inhibiitoritega, sealhulgas perindopriiliga, on teatatud angioödeemi tekkest (raske allergiline reaktsioon, mille käigus tekib näo, huulte, keele või kõri turse koos neelamisvõi hingamisraskustega). See võib ilmneda mistahes ajal ravi jooksul. Kui teil tekivad sellised sümptomid, peate te lõpetama Dalnessa võtmise ja pöörduma otsekohe arsti poole. Vt lõik 4.

Te peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase (või planeerite rasedust). Dalnessa’t ei soovitata kasutada raseduse varases etapis ja seda ei tohi kasutada kui te olete rase rohkem kui kolm kuud, sest selles staadiumis kasutamine võib teie last tõsiselt kahjustada (vt raseduse lõik).

Kui te võtate Dalnessa’t, siis teavitage oma arsti või meditsiinipersonali, kui teil:

 • seisab ees suurem kirurgiline operatsioon ja/või üldanesteesia;
 • on hiljuti esinenud kõhulahtisus või oksendamine;
 • seisab ees desensibiliseeriv ravi vähendamaks allergiat mesilase või herilase mürgi suhtes.

Lapsed ja noorukid

Dalnessa’t ei tohi anda lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja Dalnessa

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Dalnessa võtmise ajal tuleb vältida järgmisi ravimeid:

 • liitium (kasutatakse depressiooni või mania raviks);
 • estramustiin (kasutatakse vähi raviks);
 • ravimid, mida kõige sagedamini kasutatakse siirdatud organite äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja muud ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite klassi). Vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“;
 • kaaliumi säästvad diureetikumid (nt triamtereen, amiloriid), kaaliumit sisaldavad toidulisandid või kaaliumit sisaldavad soolaasendajad;
 • aliskireen (kasutatakse kõrge vererõhu raviks), (vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Dalnessa’t“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
 • angiotensiin IIretseptori blokaatorid (AIIRA) (kasutatakse kõrge vererõhu raviks) (nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan);
 • dantroleen (infusioonina) (kasutatakse lihasejäikuse sclerosis multiplex’i korral või anesteesia käigus tekkida võiva maliigse hüpertermia raviks, mille sümptomiteks on väga kõrge palavik ja

lihasjäikus)

Ravi Dalnessa’ga võivad mõjutada teised ravimid. Öelge kindlasti oma arstile, kui te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, kuna see võib vajada erilist jälgimist:

 • teised kõrgvererõhutõve ravimid, sealhulgas diureetikumid (ravimid, mis suurendavad neerude poolt toodetava uriini hulka);
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt ibuprofeen) valu leevendamiseks või atsetüülsalitsüülhape (aspiriin) suurtes annustes;
 • suhkurtõvevastased ravimid (nt insuliin, gliptiin);
 • vaimsete häirete, nagu depressioon, ärevus, skisofreenia jne raviks kasutatavad ravimid (nt tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid, imipramiinisarnased antidepressandid, neuroleptikumid);
 • immunosupressandid (ravimid, mida kasutatakse organismi kaitsemehhanismi langetamiseks), mida kasutatakse autoimmuunhäirete raviks või siirdamisjärgse äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks (nt tsüklosporiin, takroliimus);
 • alloprinool (podagra raviks);
 • prokaiinamiid (ebaregulaarse südamerütmi raviks);
 • vasodilataatorid, sealhulgas nitraadid (veresooni laiendavad ravimid);
 • efedriin, noradrenaliin või adrenaliin (madala vererõhu, šoki või astma raviks kasutatavad ravimid);
 • baklofeen, mida kasutatakse lihasejäikuse raviks, mis võib ilmneda nt sclerosis multiplex’i korral;
 • mõned antibiootikumid, nagu rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (bakteriaalsete infektsioonide raviks);
 • antiepileptilised ravimid, nagu karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin, fosfenütoiin, primidoon;
 • itrakonasool, ketokonasool (seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid);
 • suurenenud eesnäärme raviks kasutatavad alfablokaatorid, nagu prasosiin, alfusosiin, doksasosiin, tamsulosiin, terasosiin;
 • amifostiin (kasutatakse teistest ravimitest või vähi raviks kasutatavast kiiritusravist tekkivate kõrvaltoimete raviks);
 • kortikosteroidid (kasutatakse erinevate seisundite, sealhulgas raske astma ja reumatoidartriidi raviks);
 • kullasoolad, eriti intravenoosselt manustatavad (kasutatakse reumatoidartriidi sümptomite raviks);
 • ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (nn proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIVraviks);
 • kaaliumisäästvad diureetikumid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks: eplerenoon ja spironolaktoon annustes 12,5 mg kuni 50 mg päevas;
 • trimetoprim ja Cotrimoxazole (infektsioonide raviks);
 • estramustiin (kasutatakse vähi raviks);
 • hypericum perforatum (naistepunaürt, taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni raviks);
 • simvastatiin (kolesterooli langetav ravim).

Dalnessa koos toidu ja joogiga

Vt lõik 3.

Inimesed, kes kasutavad Dalnessa't, ei tohi samaaegselt tarvitada greipfruudi mahla ja greipfruuti.

Seda seetõttu, et greipfruudi mahl ja greipfruut võivad põhjustada toimeaine amlodipiini taseme suurenemist veres, mis võib põhjustada ettenägematult Dalnessa vererõhku langetava toime tugevnemist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase (või planeerite rasedust). Teie arst soovitab teil tavaliselt enne rasestumist või niipea kui te rasedusest teada saate, Dalnessa võtmise lõpetada ja Dalnessa asemel mõnda teist ravimit kasutada. Dalnessa’t ei soovitata kasutada raseduse varases etapis ja see on vastunäidustatud, kui te olete rase rohkem kui kolm kuud, sest selle kasutamine pärast kolmandat raseduskuud võib teie last tõsiselt kahjustada.

Imetamine

Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnaga või plaanite seda teha. Dalnessa’t ei soovitata kasutada emadel, kes toidavad last rinnaga. Kui te soovite last imetada, võib teie arst teile soovitada teise ravimi, eelkõige juhul, kui tegemist on vastsündinud või enneaegse imikuga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Dalnessa võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui tabletid tekitavad teil halba enesetunnet, pearinglust, nõrkust või väsimust või põhjustavad peavalu, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid ning võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Dalnessa sisaldab naatriumi

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tabletis, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Dalnessa’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on Dalnessa 2,85 mg/2,5 mg tablett üks kord ööpäevas.

Kui teil on mõõduka raskusega neeruprobleemid, võib teie arst teil soovitada ravi alguses võtta Dalnessa 2,85 mg/2,5 mg tabletti ülepäeviti.

Sõltuvalt teie ravivastusest, võib teie arst otsustada pärast 1-kuulist ravi annust suurendada annuseni üks Dalnessa 5,7 mg/5 mg tablett üks kord ööpäevas.

Üks Dalnessa 5,7 mg/5 mg tablett üks kord ööpäevas on maksimaalne soovitatav annus kõrge vererõhu raviks.

Võtke tablett eelistatult iga päev samal ajal, hommikul enne sööki.

Ärge ületage soovituslikku annust.

Kui te võtate Dalnessa’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju tablette, võtke otsekohe ühendust oma arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Üleannustamise korral tekib kõige suurema tõenäosusega vererõhu langus, mistõttu võite tunda pearinglust või minestada. Kui see tekib, tuleb haige asetada tõstetud jalgadega lamavasse asendisse.

Kui te unustate Dalnessa’t võtta

Võtke seda ravimit iga päev, sest regulaarne ravi on tõhusam. Kui te siiski unustate Dalnessa’t võtta, võtke järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Dalnessa võtmise

Kuna ravi Dalnessa’ga on tavaliselt eluaegne, siis pidage kindlasti nõu oma arstiga, enne kui katkestate ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui täheldate endal ükskõik millist järgnevatest kõrvaltoimetest, mis võivad olla tõsised, katkestage ravimi võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga:

 • äkiline vilistav hingamine, valu rinnus, hingeldamine või hingamisraskused (bronhospasm) (Aegajalt – võib mõjutada kuni 1 inimest 100st),
 • silmalaugude, näo või huulteturse (Aegajalt – võib mõjutada kuni 1 inimest 100st),
 • keele või kõriturse, mis võib põhjustada hingamisraskusi (angioödeem) (Aegajalt – võib mõjutada kuni 1 inimest 100st),
 • rasked nahareaktsioonid sealhulgas intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle kogu keha, raske sügelus (multiformne erüteem) (Väga harv võib mõjutada kuni 1 inimest 10000 st), villid, nahaketendus ja –turse (eksfoliatiivne dermatiit) (Väga harv võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st), limaskestade põletik (StevensiJohnsoni sündroom) (Väga harv võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st) või teised allergilised reaktsioonid (Aegajalt võib mõjutada kuni 1 inimest 100st),
 • tugev pearinglus või minestus madala vererõhu tõttu (Sage võib mõjutada kuni 1 inimest 10 st),
 • käte ja jalgade nõrkus, kõnehäired, mis võivad olla võimalikud insuldi sümptomid (Väga harv võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st),
 • südameinfarkt, valu rinnus (rinnaangiin) (Väga harv võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st), ebaharilikult kiired või ebatavalised südamelöögid (Sage võib mõjutada kuni 1 inimest 10st),
 • kõhunäärmepõletik, mis võib võib põhjustada tõsist kõhu ja seljavalu, millega kaasneb halb enesetunne (Väga harv võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st),
 • naha või silmade kollasus (ikterus), mis võiv olla hepatiidi sümptomid (Väga harv võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st).

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest Dalnessa kasutamisel. Kui mõni nendest põhjustab teile probleeme, võtke ühendust oma arstiga.

 1. -Aeg-ajalt: (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st): kõrge kaaliumi tase veres (hüperkaleemia), mis võib põhjustada südame rütmihäireid ja vere suhkrusisalduse suurenemist (hüperglükeemia), väsimust.
 • Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10st): pearinglus, köha, turse (vedelikupeetus).

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud seoses perindopriili ja amlodipiini manustamisega, mitte Dalnessa kasutamisega või need on esinenud suurema sagedusega kui Dalnessa kasutamisel. Need kõrvaltoimed võivad esineda Dalnessa kasutamise korral. Kui need tekitavad teile probleeme, võtke ühendust oma arstiga:

-Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st): turse (vedelikupeetus).

 • Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10st):

peavalu, unisus (eriti ravi alguses), maitsetundlikkuse häired, tuimus või surisemisetunne jäsemeis, peapööritus, nägemishäired (sh topeltnägemine), tinnitus (kumin kõrvus), palpitatsioonid (tuntavad kiired südamelöögid), nahaõhetus, õhupuudus (düspnoe), kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, düspepsia või seedehäired, muutused roojamissageduses, kõhukinnisus,

kõhulahtisus, sügelus, nahalööbed, nahapunetus, pruritus, pahkluude paistetus, lihaskrambid, väsimus, nõrkus.

 • Aegajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100st):

teatud valgete vererakkude arvu suurenemine (eosinofiilia), madal naatriumitase veres (hüponatreemia), madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), meeleolu muutused, ärevus, unetus, depressioon, unehäired, minestamine, valuaistingu kadumine, värinad, vaskuliit (veresoonte põletik), riniit (kinnine või vesine nina), suukuivus, suurenenud higistamine, juuste väljalangemine, punased laigud nahal, nahavärvuse muutused, villide kogumite moodustumine nahale, valgustundlikkus, seljavalu, lihas- või liigesvalu, urineerimishäired, suurenenud urineerimisvajadus öösel, suurenenud urineerimissagedus, neeruprobleemid, impotentsus, ebamugavustunne rinnus või rindade suurenemine meestel, valu rinnus, halb enesetunne, valu, kehakaalu tõus või langus, uurea taseme suurenemine veres, kreatiniini taseme suurenemine veres, minestamine.

 • Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000st):

segasus, kõrge bilirubiini tase seerumis, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

 1. -Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st): muutused verenäitajates nagu madal punaste ja valgete vererakkude tase, madal hemoglobiinitase, trombotsüütide arvu langus, suurenenud lihaspinge, närvide häired, mis võivad põhjustada nõrkust, tuimust või surinat, eosinofiilne kopsupõletik (harvaesinev kopsupõletiku tüüp), igemete turse, täistunne kõhus (gastriit), naha kollasus (ikterus), äge neerupuudulikkus.
 • Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

värisemine, jäik kehahoiak, maskitaoline nägu, aeglased liigutused ja jalgade lohistamine, ebastabiilne kõnnak, uriini kontsentreerumine (tume värvus), iiveldus või oksendamine, lihaskrambid, segasusseisund ja tõmblused, mis võivad tuleneda ADH (antidiureetilise hormooni) liignõristusest. Kui teil on sellised sümptomid, võtke ühendust oma arstiga nii pea kui võimalik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Dalnessa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil (karbil ja blistril) pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dalnessa sisaldab

 • Toimeained on perindopriiltertbutüülamiin ja amlodipiinbesilaat. Dalnessa 2,85 mg/2,5 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 2,85 mg perindopriiltertbutüülamiini (vastab 2,38 mg perindopriilile) ja 2,5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

Dalnessa 5,7 mg/5 mg tabletid

Üks tablett sisaldab 5,7 mg perindopriiltertbutüülamiini (vastab 4,76 mg perindopriilile) ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

 • Teised koostisosad on naatriumvesinikkarbonaat, mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat. Vt lõik 2 „Dalnessa sisaldab naatriumi“.

Kuidas Dalnessa välja näeb ja pakendi sisu

Dalnessa 2,85 mg/2,5 mg tabletid on valged kuni peaaegu valged, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega tabletid. Läbimõõt: 5,5 mm.

Dalnessa 5,7 mg/5 mg tabletid on valged kuni peaaegu valged, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon. Läbimõõt: 7 mm. Poolitusjoon ei ole ette nähtud tableti poolitamiseks.

Tabletid on saadaval karpides, milles on:

- 10, 30, 60, 90 ja 100 tabletti blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671858

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.