Dasergin - õhukese polümeerikattega tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R06AX27
Toimeaine: desloratadiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Dasergin, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Desloratadiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgutanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne ennast paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Dasergin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Dasergin’i võtmist
 3. Kuidas Dasergin’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Dasergin’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Dasergin ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Dasergin

Dasergin sisaldab desloratadiini, mis on antihistamiin.

Kuidas Dasergin toimib

Dasergin on allergiavastane ravim, mis ei tee teid uniseks. Ravim aitab allergilist reaktsiooni ja haigustunnuseid kontrolli all hoida.

Millal tuleb Dasergin’i kasutada

Dasergin leevendab allergilise riniidi haigustunnuseid (allergiast põhjustatud ninakäikude põletik, nt heinanohu või allergia kodutolmulestale) täiskasvanutel ja 12-aastastel ning vanematel noorukitel. Haigustunnuste hulka kuuluvad aevastamine, vesine nohu või nina sügelemine, suulae sügelemine ning sügelevad, punetavad või vesised silmad.

Dasergin’i kasutatakse ka urtikaaria ehk nõgestõve (allergiast põhjustatud naha haigusseisund) sümptomite leevendamiseks. Need sümptomid hõlmavad sügelust ja kublalist löövet.

Sümptomite leevendus kestab kogu päeva võimaldades teile normaalse igapäevase tegevuse ja rahuliku une.

Te peate rääkima arstiga, kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini pärast 3 päeva möödumist.

Mida on vaja teada enne Dasergin’i võtmist

Ärge võtke Dasergin’i:

 • kui olete desloratadiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või loratadiini suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Dasergin’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teie neerufunktsioon on nõrgenenud;
 • kui teil või teie pereliikmetel on esinenud krambihoogusid.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit alla 12-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Dasergin

Dasergin’i võimalike koostoimete kohta teiste ravimitega andmed puuduvad.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Dasergin koos toidu, joogi ja alkoholiga

Dasergin’i võib võtta toidukordadest sõltumatult.

Olge ettevaatlik Dasergin’i võtmisel, kui tarbite alkoholi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, ei ole Dasergin’i võtmine soovitatav.

Viljakus

Nii meeste kui ka naiste viljakuse kohta andmed puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi kasutamine soovitatud annuses eeldatavasti ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kuigi enamikul inimestel ei teki uimasust, on soovitatav hoiduda vaimset erksust nõudvatest tegevustest, nagu nt autojuhtimine või masinate käsitsemine, seni kuni on selgunud ravimpreparaadi mõju teile.

Dasergin sisaldab laktoosi ja naatriumi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tabletis, see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Dasergin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ning 12-aastased ja vanemad noorukid

Soovitatav annus on üks tablett üks kord ööpäevas koos veega ning koos toiduga või ilma.

See ravim on suukaudseks kasutamiseks.

Neelake tablett tervena alla.

Ravi kestuse selgitamiseks teeb teie arst esmalt kindlaks, mis tüüpi allergiline riniit teil esineb, ning seejärel määrab, kui kaua te peate Dasergin’i võtma.

Kui teil esinev allergiline riniit on vahelduva iseloomuga (sümptomid ilmnevad vähem kui 4 päeval nädalas või vähem kui 4 nädalat), määrab arst teile raviskeemi hinnates teil esineva haiguse varasemat kulgu.

Kui teil esinev allergiline riniit on püsiv (sümptomid ilmnevad enam kui 4 päeval nädalas või rohkem kui 4 nädalat), võib teie arst soovitada teile pikemaajalist ravi.

Urtikaaria ravi kestus võib olla sõltuvalt patsiendist erinev, mistõttu peate järgima oma arstilt saadud vastavaid juhiseid.

Kui teie enesetunne ei parane pärast 3 päeva möödumist või kui te tunnete end halvemini, peate rääkima oma arstiga. Ärge võtke Dasergin’i kauem kui 10 päeva kui teie arst ei ütle teisiti.

Kui te võtate Dasergin’i rohkem kui ette nähtud

Võtke Dasergin’i nii nagu on kirjeldatud antud infolehes. Juhusliku üleannustamise korral tõenäoliselt tõsiseid kõrvaltoimeid ei teki. Kui te siiski olete võtnud Dasergin’i rohkem kui ette nähtud, pidage kohe nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Dasergin’i võtta

Kui te unustasite oma annuse õigel ajal võtmata, siis tehke seda nii ruttu kui võimalik ja jätkake seejärel tavapärase annustamisega. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Desloratadiini turuletulekujärgselt on väga harva tõsistest teatatud allergilistest reaktsioonidest (hingamisraskus, vilisev hingamine, sügelus, nõgeslööve ja turse). Kui märkate mõnda neist tõsistest kõrvaltoimetest, siis lõpetage ravimi võtmine ja otsige viivitamatult arstiabi.

Täiskasvanutel esines kliinilistes uuringutes kõrvaltoimeid samas sageduses toimeta tabletti võtnutega. Väsimust, suukuivust ja peavalu esines siiski toimeta tabletist sagedamini. Noorukitel oli peavalu kõige sagedamini esinenud kõrvaltoime.

Desloratadiiniga läbi viidud kliinilistes uuringutes teatati järgmistest kõrvaltoimetest:

Sage (võib mõjutada kuni ühte inimest 10-st):

 • väsimus,
 • suukuivus,
 • peavalu.

Täiskasvanud

Desloratadiini turuletulekujärgselt teatati järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga harv (võib mõjutada kuni ühte inimest 10 000-st):

 • rasked allergilised reaktsioonid,
 • lööve,
 • südame pekslemine või südame rütmihäired,
 • kiire südame löögisagedus,
 • kõhuvalu,
 • iiveldustunne,
 • oksendamine,
 • seedehäired,
 • kõhulahtisus,
 • pearinglus,
 • uimasus,
 • unetus,
 • lihasvalu,
 • hallutsinatsioonid,
 • krambid,
 • rahutus koos liigutuste suurenemisega,
 • maksapõletik,
 • kõrvalekalded maksafunktsiooni analüüside tulemustes.

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • ebatavaline nõrkus,
 • naha ja/või silmavalgete kollaseks muutumine,
 • naha suurenenud tundlikkus päikese, sealhulgas väikese intensiivsusega päikese ja UV (ultraviolett), näiteks solaariumi kiirguse suhtes,
 • muutused südamerütmis,
 • ebanormaalne käitumine,
 • agressiivsus,
 • suurenenud söögiisu,
 • kehakaalu tõus.

Lapsed

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • aeglane südamerütm,
 • muutus südamerütmis,
 • ebanormaalne käitumine,
 • agressiivsus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti aevõi apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Dasergin’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil (karbil ja blistril) pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dasergin sisaldab

 • Toimeaine on desloratadiin. Üks tablett sisaldab 5 mg desloratadiini.
 • Teised koostisosad on: mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks), naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), maisitärklis, laktoosmonohüdraat ja talk tableti sisus ning hüpromelloos, makrogool 400, laktoosmonohüdraat, titaandioksiid (E171) ja indigokarmiin (E132) tableti kattes. Vt lõik 2 „Dasergin sisaldab laktoosi ja naatriumi“.

Kuidas Dasergin välja näeb ja pakendi sisu

Helesinine, ümmargune, kaldservadega, õhukese polümeerikattega tablett (läbimõõt: 6,5 mm, paksus: 2,3…3,5 mm).

Dasergin on saadaval 10 õhukese polümeerikattega tabletiga blistris ja karbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. +372 6671 658

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.