Dexafort - süstesuspensioon (3mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QH02AB02
Toimeaine: deksametasoon
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Dexafort, 3 mg/ml süstesuspensioon veistele, hobustele, koertele ja kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Vet Pharma Friesoythe GmbH Sedelsberger Strasse 2

26169 Friesoythe Saksamaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Dexafort, 3 mg/ml süstesuspensioon veistele, hobustele, koertele ja kassidele Deksametasoon

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1ml süstesuspensiooni sisaldab:

Toimeained:

2,67 mg deksametasoonfenüülpropionaati (vastab 2,0 mg deksametasoonile)

1,32 mg deksametasoonnaatriumfosfaati (vastab 1,0 mg deksametasoonile)

Abiained:

10,4 mg bensüülalkoholi (E1519)

Valge kuni tuhmvalge suspensioon.

NÄIDUSTUS(ED)

Põletikuliste ja allergiliste seisundite ravi hobustel, veistel, koertel ja kassidel. Ketoosi ravi veistel.

Poegimise esilekutsumine veistel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada Diabetes mellitus´e, osteoporoosi, hüperadrenokortitsismi, neeruhaiguste ja südamepuudulikkuse esinemisel.

Mitte kasutada nakkushaiguste puhul.

Mitte kasutada loomadel, kellel esinevad gastrointestinaalsed või sarvkesta haavandid või demodikoos.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te), või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Väga harvadel juhtudel võib esineda ülitundlikkusreaktsioone.

Kortikosteroididel, nt deksametoonil, esineb palju kõrvaltoimeid. Nad võivad põhjustada rasva, süsivesikute, valgu ja mineraalide ainevahetuse muutustega seotud Cushing’i haiguse sümptomeid, nt keharasvade ümberjaotumine, lihasnõrkus ja –kõhetumine ning osteoporoos.

Võivad tekkida polüuuria, polüdipsia ja polüfaagia.

Ravi ajal võivad terapeutilised annused pärssida protsesse ahelas hüpotaalamus–hüpofüüs– neerupealised.

Kortikosteroidide kasutamine lakteerivatel lehmadel võib vähendada ajutiselt piimatoodangut. Viirushaiguste korral võivad kordikosteroidid halvendada või kiirendada haiguse kulgu.

Kui poegimise esilekutsumiseks kasutatakse kortikosteroide, võivad loomadel olla nõrgad, elujõuetud järglased ja esineda sagedamini päramiste peetust.

Kortikosteroidid võivad põhjustada immuunsupressiooni ning aeglustada haavade paranemist

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis, hobune, koer, kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Loksutada enne kasutamist.

Hobune, veis:

0,06 mg kg kehamassi kohta, mis vastab 0,02 ml süstesuspensioonile kg kehamassi kohta intramuskulaarselt.

Koer, kass:

0,15 mg kg kehamassi kohta, mis vastab 0,05 ml süstesuspensioonile kg kehamassi kohta intramuskulaarselt või subkutaanselt.

Manustamist võib korrata 7 päeva möödudes.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vaata lõik 8.

10. KEELUAEG

 

Veis:

 

lihale ja söödavatele kudedele:

53 päeva

piimale:

6 päeva.

Hobune:

 

lihale ja söödavatele kudedele:

47 päeva.

Mitte kasutada märadel, kelle piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida püstises asendis.

Pärast pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusega, mis on märgitud sildil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab sellekuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Hobuste laminiidi raviks tuleb preparaati kasutada ettevaatusega, sest ravi võib halvendada seisundit. Kui poegimise esilekutsumiseks kasutatakse kortikosteroide, võivad loomadel olla nõrgad, elujõuetud järglased ja esineda sagedamini päramiste peetust.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida juhuslikku enesele süstimist. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Vältida kontakti naha ja silmadega. Juhuslikul nahale või silma sattumisel, pesta piirkonda puhta veega.

Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus

Kortikosteroidide manustamise järgselt laborloomadele tiinuse varajases järgus täheldati loote väärarendeid. Kortikosteroidide kasutamine tiinuse ajal ei ole soovitatav, v.a sünnituse esilekutsumiseks veistel. Manustamine tiinuse hilises järgus võib põhjustada enneaegset sünnitust või aborti.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kuna kortikosteroidid võivad vähendada immuunvastust vaktsineerimisele, ei tohi Dexafort’i kasutada kombineeritult vaktsiinidega.

Deksametasooni manustamine võib põhjustada hüpokaleemiat ja suurendada seega südameglükosiidide toksiliste toimete riski. Hüpokaleemia oht võib olla suurem, kui deksametasooni manustatakse koos kaaliumit väljaviivate diureetikumidega.

Samaaegne kasutamine antikoliinesteraasidega võib põhjustada lihasnõrkust Myasthenia gravis`ega patsientidel.

Glükokortikoidid antagoniseerivad insuliini toimet.

Samaaegne kasutamine fenobarbitaaliga, fenütoiiniga ja rifampitsiiniga võib vähendada deksametasooni toimet.

Üleannustamine

Suured annused kortikosteroide võivad põhjustada hobustel unisust ja letargiat.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

November 2017

LISAINFO

Pakend: Viaal sisaldab 50 ml süstesuspensiooni.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.