Dolpac 10 - tablett (50mg +200,28mg +49,94mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP52AA87
Toimeaine: prasikvanteel +oksanteel +püranteel
Tootja: Vetoquinol S.A.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Dolpac 25, tabletid suurtele (10 – 75 kg) koertele

Dolpac 10, tabletid keskmistele (3 – 30 kg) koertele

Dolpac 2, tabletid väikestele (1 – 6 kg) koertele

Oksanteel, püranteel, prasikvanteel

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

F-70200 Lure

Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Dolpac 25, tabletid suurtele (10 – 75 kg) koertele

Dolpac 10, tabletid keskmistele (3 – 30 kg) koertele

Dolpac 2, tabletid väikestele (1 – 6 kg) koertele

Oksanteel, püranteel, prasikvanteel

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Dolpac 25, tabletid suurtele (10 – 75 kg) koertele 1 tablett sisaldab:

Toimeained:

Oksanteel 500,70 mg (mis vastab 1397,5 mg oksanteelembonaadile) Püranteel 124,85 mg (mis vastab 360 mg püranteelembonaadile) Prasikvanteel 125,00 mg

Kahvatukollane kuni kollane, piklik, poolitusjoonega tablett.

Tableti saab jagada võrdseteks osadeks.

Dolpac 10, tabletid keskmistele (3 – 30 kg) koertele 1 tablett sisaldab:

Toimeained:

Oksanteel 200,28 mg (mis vastab 559 mg oksanteelembonaadile) Püranteel 49,94 mg (mis vastab 144 mg püranteelembonaadile) Prasikvanteel 50,00 mg

Kahvatukollane kuni kollane, piklik, poolitusjoonega tablett.

Tableti saab jagada võrdseteks osadeks.

Dolpac 2, tabletid väikestele (1 – 6 kg) koertele 1 tablett sisaldab:

Toimeained:

Oksanteel 40,06 mg (mis vastab 111,8 mg oksanteelembonaadile)

Püranteel 9,99 mg (mis vastab 28,8 mg püranteelembonaadile)

Prasikvanteel 10,00 mg

Kahvatukollane kuni kollane, piklik, poolitusjoonega tablett.

Tableti saab jagada võrdseteks osadeks.

NÄIDUSTUS(ED)

Koerte ravi segainvasiooni korral järgmiste täiskasvanud nematoodide (ümarusside) ja tsestoodide (paelusside) liikidega:

Ümarussid: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis.

Paelussid: Dipylidium caninum, Taenia spp, Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosus.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada samaaegselt levamisooli, piperasiini ega koliinesteraasi inhibiitoritega.

KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel võib pärast ravi esineda oksendamist ja kõhulahtisust.

Kuigi preparaadiga läbiviidud katsetes isutust ei täheldatud, on isutuse, kui prasikvanteeli sisaldavate ravimite tavalise kõrvalnähu teke võimalik.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Soovituslik annus on 20 mg oksanteeli/5 mg püranteeli/5 mg prasikvanteeli kg kehamassi kohta, mis vastab: Dolpac 25 1 tabletile 25 kg kehamassi kohta ühekordse annusena, suukaudselt.

Dolpac 10 1 tabletile 10 kg kehamassi kohta ühekordse annusena, suukaudselt. Dolpac 2 1 tabletile 2 kg kehamassi kohta ühekordse annusena, suukaudselt.

Manustage vajalik arv tablette, vastavalt kehamassile, suukaudselt, ühekordse annusena. Soovitatavalt võiks koerad enne ravi saamist olla söömata.

Dolpac 25, tabletid suurtele (10 – 75 kg) koertele

 

Koera kehamass

Tablettide arv

 

 

 

 

10,1...12,5 kg

½

 

 

 

 

12,6...25 kg

 

 

 

 

25,1...50 kg

 

 

 

 

50,1...75 kg

 

 

 

Dolpac 10, tabletid keskmistele (3 – 30 kg) koertele

 

Koera kehamass

Tablettide arv

 

 

 

 

3,1…5 kg

½

 

 

 

 

5,1...10 kg

 

 

 

 

10,1...20 kg

 

 

 

 

20,1...30 kg

 

 

 

Dolpac 2, tabletid väikestele (1 – 3 kg) koertele

 

 

Koera kehamass

Tablettide arv

 

 

 

 

1 kg

½

 

 

 

 

1,1...2 kg

 

 

 

 

2,1...4 kg

 

 

 

 

4,1...6 kg

 

 

 

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Tableti saab jagada võrdseteks osadeks.

Kennelis või koos peetavaid koeri tuleb ravida samaaegselt.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamise eritingimused puuduvad.

Kasutamata jäänud poolikud tabletid hävitada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Parasiitide resistentsus ükskõik millise klassi anthelmintikumide suhtes võib tekkida selle klassi anthelmintikumi sagedase, korduva kasutamise järel.

Kirbud on ühe tavalisema paelussi Dipylidium caninum vaheperemehed. Nakkuse korral tuleb reinvasiooni vältimiseks samaaegselt raviga teostada vaheperemeeste (kirbud ja täid) vastast tõrjet.

Erihoiatused iga loomaliigi kohta: Ümaruss- ja :kidauss-infektsioon

Mõnel loomal ei piisa ravist Ancylostoma caninum`i ja Toxocara canis`e täielikuks hävitamiseks, selle tulemuseks on jätkuv oht eritada mune ümbritsevasse keskkonda. Soovitatav on ravijärgne roojaproovide uurimine ning tulemuste põhjal vajadusel ravi nematoodidesse toimiva preparaadiga. Ravim ei sobi alla 2-kuustele või alla 1 kg kehamassiga kutsikatele.

Nõrgestatud organismiga või rohke parasitaarse invasiooniga loomadel kasutada ravimit ainult vastavalt vastutava loomaarsti poolt tehtavale kasu-riski suhte hinnangule.

Mitte kasutada loomadel, kes on teadaolevalt ülitundlikud ravimi ükskõik millise koostisosa suhtes.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Selle ravimi mõned koostisosad võivad tekitada allergilisi reaktsioone või nahaärritust. Hoiduda kontaktist nahaga.

Inimesed, kes on ravimi koostisosade suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Pärast preparaadi kasutamist pesta käed.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte.

Tiinus ja laktatsioon:

Ravimi kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole soovitatav. Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal kasutamiseks ei ole tõestatud.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2014

LISAINFO

Pakend:

Dolpac 25, tabletid suurtele (10 – 75 kg) koertele. Pakendis 3, 18; 30; 60 tabletti. Dolpac 10, tabletid keskmistele (3 – 30 kg) koertele. Pakendis 3, 6, 18; 30; 60 tabletti. Dolpac 2, tabletid väikestele (1 – 3 kg) koertele. Pakendis 10, 60; 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5 Saue 76505 Eesti

Tel: 800 9000