Doxy-200 ws - suukaudse lahuse pulber (173,3mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01AA02
Toimeaine: doksütsükliin
Tootja: Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Doxy-200 WS, 200 mg/g suukaudse lahuse pulber vasikatele, sigadele ja broileritele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald

Harjumaa 74013

Eesti

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Interchemie werken “De Adelaar” BV Metaalweg 8

5804 CG Venray Holland

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Doxy-200 WS, 200 mg/g suukaudse lahuse pulber vasikatele, sigadele ja broileritele.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 g suukaudse lahuse pulbrit sisaldab:

Toimeaine(d):

doksütsükliinhüklaati 200 mg, mis vastab 173,3 mg doksütsükliinile.

Abiaine: laktoosmonohüdraat

NÄIDUSTUS(ED)

Doksütsükliini suhtes tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide, eriti respiratoorsete infektsioonide ravi vasikatel, sigadel ja broileritel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada teadaoleva ülitundlikkuse korral tetratsükliinide suhtes.

Mitte manustada neeru- või maksatalitlushäiretega loomadele.

KÕRVALTOIMED

Ülitundlikkusreaktsioonid.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis (vasikas), siga (nuumikud), kana (broilerid).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA – MEETOD

Manustada suukaudselt koos joogivee või piimaasendajaga.

Soovitatavaks anuseks on 10 mg doksütsükliinhüklaati kg kehamassi kohta põrsastel ja vasikatel ning 15 mg kg kehamassi kohta broileritel.

Vasikad: 1000 g Doxy-200 WS 400 vasika kohta, eluskaaluga 50 kg, piimaasendajas 3...5 päeva jooksul.

Sead (nuumikud): 1000 g Doxy-200 WS 2000 liitri joogivee kohta 3...5 päeva jooksul. Broilerid: 1000 g Doxy-200 WS 2000–4000 liitri joogivee kohta 3...5 päeva jooksul.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.

Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks tuleb doksütsükliini kontsentratsiooni vastavalt kohandada.

Vähenenud joogivee tarbimisega loomi tuleb ravida parenteraalselt.

Joogiveesüsteem (tank, torud, nippeljooturid jms) tuleb ravi lõpetamisel hoolikalt puhastada.

KEELUAJAD

Lihale ja söödavatele kudedele: vasikas ja siga: 13 päeva broilerid: 7 päeva.

Mitte kasutada munevatel kanadel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis.

Hoida pakend tihedalt suletuna, et kaitsta seda niiskuse eest.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks. Kõlblikkusaeg pärast joogivees lahustamist: 24 tundi.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Pikaajaline tetratsükliinide manustamine võib põhjustada ravimile mittetundlike mikroorganismide superinfektsiooni.

Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.

Doksütsükliini ei tohi kasutada subterapeutilistes annustes.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Inimesed, kes

on doksütsükliini suhtes ülitundlikud, peaksid manustama preparaati ettevaatlikult.

Manustamisel vältida otsest kontakti nahaga. Kasutada preparaati käsitsedes kindaid. Pärast ravimi manustamist pesta käed.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Preparaat on ette nähtud kasutamiseks noorloomadel. Tiinuse ja imetamise ajal mitte kasutada.

Mitte kasutada kanadel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Doksütsükliini ei tohi kasutada koos penitsilliinidega, sest valdavalt bakteriostaatiline doksütsükliin võib vähendada penitsilliinide bakteritsiidset toimet, eriti kui on vaja

saavutada kiiret bakteritsiidset toimet. Doksütsükliini ei tohi manustada üheaegselt teiste potentsiaalselt hepatotoksiliste ravimitega.

Nende hulka kuuluvad erütromütsiinestolaat, sulfoonamiidid, fenotiasiini derivaadid ning fenüülbutasoon.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üleannustamisohtu ei ole, kui ravimit manustada vastavalt soovitatud annustele ja järgida nimetatud eriettevaatusmeetmeid.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2016

LISAINFORMATSIOON

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald Harjumaa 74013 Eesti

tel.: +372 6 005 005