Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Erivedge

ATC Kood: L01XX43
Toimeaine: vismodegib
Tootja: Roche Registration Ltd

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erivedge 150 mg kõvakapslid

vismodegiib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 150 mg vismodegiibi

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi

Lisateave vt pakendi infoleht

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Kapslit ei tohi purustada, avada ega närida

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Raskete väärarengute risk

Mitte kasutada raseduse või imetamise ajal

Järgida tuleb Erivedge raseduse vältimise programmi

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: 24

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata kapslid tuleb ravi lõppedes tagastada

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/848/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

erivedge

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erivedge 150 mg kõvakapslid

vismodegiib

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 150 mg vismodegiibi

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi

Lisateave vt pakendi infoleht

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Kapslit ei tohi purustada, avada ega närida

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Raskete väärarengute risk

Mitte kasutada raseduse või imetamise ajal

Järgida tuleb Erivedge raseduse vältimise programmi

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: 26

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata kapslid tuleb ravi lõppedes tagastada

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/848/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)