Erlotinib teva pharma - õhukese polümeerikattega tablett (100mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01XE03
Toimeaine: erlotiniib
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Erlotinib Teva Pharma, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid Erlotinib Teva Pharma, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid erlotiniib

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Erlotinib Teva Pharma ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Erlotinib Teva Pharma võtmist
 3. Kuidas Erlotinib Teva Pharma’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Erlotinib Teva Pharma’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Erlotinib Teva Pharma ja milleks seda kasutatakse

Erlotinib Teva Pharma sisaldab toimeainena erlotiniibi. Erlotinib Teva Pharma on ravim, mida kasutatakse vähi raviks, takistades epidermaalse kasvufaktori retseptoriks (EGFR) nimetatud valgu aktiivsust. See valk osaleb teadaolevalt vähirakkude kasvus ja levikus.

Erlotinib Teva Pharma on näidustatud täiskasvanutele. Seda ravimit võib teile määrata juhul, kui teil esineb kaugelearenenud staadiumis mitteväikerakk-kopsuvähk. Seda võib määrata esmase ravina või juhul, kui teie haigus püsib pärast esmast keemiaravi suurel määral muutumatuna, eeldusel et teie vähirakkudes on spetsiifilised EGFR-i mutatsioonid. Seda võib määrata ka juhul, kui eelnev keemiaravi ei ole aidanud haiguse arengut peatada.

Seda ravimit võib teile määrata ka koos teise ravimi gemtsitabiiniga, kui teil esineb metastaasidega (siiretega) pankrease- ehk kõhunäärmevähk.

Mida on vaja teada enne Erlotinib Teva Pharma võtmist

Ärge võtke Erlotinib Teva Pharma’t:

kui olete erlotiniibi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui te võtate teisi ravimeid, mis võivad suurendada või vähendada erlotiniibi sisaldust veres või mõjutada selle toimet (näiteks seenevastased ravimid, nagu ketokonasool, proteaasi inhibiitorid, erütromütsiin, klaritromütsiin, fenütoiin, karbamasepiin, barbituraadid, rifampitsiin, tsiprofloksatsiin, omeprasool, ranitidiin, naistepunaürt või proteasoomi inhibiitorid), pidage nõu oma arstiga. Mõnedel juhtudel võivad need ravimid vähendada Erlotinib Teva Pharma efektiivsust või suurendada kõrvaltoimete esinemissagedust ning arstil võib olla vaja teie ravi kohandada. Arst võib Erlotinib Teva Pharma-ravi ajal hoiduda teie ravimisest nimetatud ravimitega.

Kui te võtate antikoagulante ehk verevedeldajaid (ravimid, mis aitavad vältida tromboosi ehk verehüüvete teket, nt varfariin), võib Erlotinib Teva Pharma suurendada verejooksu soodumust. Pidage nõu oma arstiga, kes peab teile regulaarselt tegema teatud vereanalüüse.

Kui te võtate statiine (vere kolesteroolitaset langetavad ravimid), võib Erlotinib Teva Pharma toimel suureneda statiiniga seotud lihasprobleemide tekkeoht, mis harvadel juhtudel võib viia tõsise lihaskoe lagunemiseni (rabdomüolüüs), mille tagajärjel tekib neerukahjustus. Pidage nõu oma arstiga.

Kui te kasutate kontaktläätsi ja/või teil on varem esinenud silmadega seotud probleeme, nagu raskekujuline kuivsilmsus, silma eesmise pinna (sarvkesta) põletik või haavandid silma eesmisel pinnal, rääkige sellest oma arstile.

Vt ka allpool lõik „Muud ravimid ja Erlotinib Teva Pharma“

Te peate teavitama oma arsti:

kui teil tekib järsku hingamisraskus koos köha või palavikuga, sest arst võib pidada vajalikuks ravida teid teiste ravimitega ja katkestada Erlotinib Teva Pharma-ravi;

kui teil tekib kõhulahtisus, sest arst võib pidada vajalikuks määrata teile kõhulahtisuse vastase ravimi (näiteks loperamiid);

otsekohe, kui teil esineb raske või püsiv kõhulahtisus, iiveldus, isutus või oksendamine, sest arst võib pidada vajalikuks Erlotinib Teva Pharma-ravi katkestada ning te võite vajada haiglaravi;

kui teil tekib tugev kõhuvalu, raskekujulised nahavillid või naha irdumine. Arst peab võib-olla teie ravi katkestama või lõpetama;

kui teil tekib äge või süvenev silma punetus või silmavalu, pisaravoolu suurenemine, nägemise hägustumine ja/või valgustundlikkus, rääkige sellest otsekohe oma arstile või meditsiiniõele, sest te võite vajada kiiret ravi (vt allpool lõik „Võimalikud kõrvaltoimed“);

kui te võtate ka statiini ja teil tekib ebaselge põhjusega lihasvalu, -hellus, -nõrkus või -krambid. Arst peab võib-olla teie ravi katkestama või lõpetama.

Vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

Maksa- või neeruhaigus

Ei ole teada, kas Erlotinib Teva Pharma toime on erinev, kui teie maks või neerud ei tööta korralikult. Ravi selle ravimiga ei ole soovitatav, kui teil esineb raske maksa- või neeruhaigus.

Glükuronisatsiooni häire, nagu Gilberti sündroom

Arst peab teid ravima ettevaatusega, kui teil esineb glükuronisatsiooni häire, nagu Gilberti sündroom.

Suitsetamine

Kui te saate ravi Erlotinib Teva Pharma’ga, soovitatakse teil suitsetamisest loobuda, kuna suitsetamine võib vähendada ravimi sisaldust teie veres.

Lapsed ja noorukid

Erlotinib Teva Pharma kasutamist alla 18-aastastel patsientidel ei ole uuritud. Lastel ja noorukitel ei ole soovitatav seda ravimit kasutada.

Muud ravimid ja Erlotinib Teva Pharma

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Erlotinib Teva Pharma koos toidu ja joogiga

Ärge võtke Erlotinib Teva Pharma’t koos toiduga. Vt ka lõik 3 „Kuidas Erlotinib Teva Pharma’t võtta“.

Rasedus ja imetamine

Erlotinib Teva Pharma-ravi ajal peate hoiduma rasedusest. Kui olete viljakas eas, kasutage usaldusväärset rasestumisvastast meetodit nii ravi ajal kui ka vähemalt 2 nädala jooksul pärast viimase tableti võtmist.

Kui te peaksite rasestuma Erlotinib Teva Pharma-ravi ajal, teatage sellest otsekohe oma arstile, kes otsustab, kas ravi peaks jätkama.

Erlotinib Teva Pharma-ravi ajal ärge toitke last rinnaga.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Erlotinib Teva Pharma võimalikku mõju autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud, kuid on väga ebatõenäoline, et teie ravi võiks seda kuidagi mõjutada.

Ülitundlikkus

Erlotinib Teva Pharma sisaldab suhkrut, mida nimetatakse laktoosmonohüdraadiks.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne Erlotinib Teva Pharma võtmist konsulteerima arstiga.

Kuidas Erlotinib Teva Pharma’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tablett tuleb võtta vähemalt üks tund enne või kaks tundi pärast söömist.

Tavaline annus mitteväikerakk-kopsuvähi raviks on üks Erlotinib Teva Pharma 150 mg tablett iga päev.

Tavaline annus metastaasidega pankreasevähi raviks on üks Erlotinib Teva Pharma 100 mg tablett iga päev.

Erlotinib Teva Pharma’t kasutatakse kombinatsioonis gemtsitabiinraviga.

Arst võib teie annust muuta 50 mg kaupa. Erinevate raviskeemide jaoks on Erlotinib Teva Pharma saadaval tugevustena 100 mg ja 150 mg.

Kui te võtate Erlotinib Teva Pharma’t rohkem kui ette nähtud

Võtke otsekohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Teie kõrvaltoimed võivad tugevneda ja arst võib teie ravi katkestada.

Kui te unustate Erlotinib Teva Pharma’t võtta

Kui teil jääb võtmata üks Erlotinib Teva Pharma annus või rohkem annuseid, pöörduge oma arsti või apteekri poole niipea kui võimalik.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Erlotinib Teva Pharma kasutamise

Tähtis on võtta Erlotinib Teva Pharma’t iga päev senikaua, kui arst seda teile määrab.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni allpool loetletud kõrvaltoimetest, pöörduge niipea kui võimalik oma arsti poole. Mõnedel juhtudel võib arstil olla vaja teie Erlotinib Teva Pharma annust vähendada või ravi katkestada:

Kõhulahtisus ja oksendamine (väga sage: võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st). Püsiva ja raske kõhulahtisuse tagajärjel võib tekkida vere kaaliumisisalduse langus ja neerufunktsiooni häire, eriti kui te saate samaaegselt muud keemiaravi. Kui teil tekib raskem või püsivam kõhulahtisus, pöörduge otsekohe oma arsti poole, sest te võite vajada haiglaravi.

Silmaärritus sidekesta/sarvkestapõletiku (väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st) ja sarvkestapõletiku (sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10st) tõttu.

Kopsuhaiguse vorm, mida nimetatakse interstitsiaalseks kopsuhaiguseks (eurooplastel aeg-ajalt, jaapanlastel sage: võib esineda kuni 1 inimesel 100st Euroopas ja kuni 1 inimesel 10st Jaapanis). See haigus võib olla seotud ka teie haiguse loomuliku kuluga ning võib mõnel juhul lõppeda surmaga. Kui teil ilmnevad sellised sümptomid, nagu järsku tekkiv hingamisraskus koos köha või palavikuga, pöörduge otsekohe oma arsti poole, sest teil võib olla tekkinud nimetatud haigus. Arst võib otsustada, et lõpetab püsivalt teie ravi Erlotinib Teva Pharma’ga.

On täheldatud seedetrakti perforatsiooni ehk mulgustumist (aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100st). Teatage oma arstile, kui teil tekib tugev kõhuvalu. Samuti tuleb arstile rääkida, kui teil on kunagi olnud peptiline (mao või kaskteistsõrmiksoole) haavand või divertikuliit, sest need seisundid võivad seda riski suurendada.

Harvadel juhtudel on täheldatud maksapuudulikkust (harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000st). Kui teie vereanalüüsid näitavad tõsiseid maksafunktsiooni muutusi, võib arst teie ravi katkestada.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

Lööve, mis võib tekkida või süveneda päikese eest katmata nahapiirkondadel. Kui te viibite päikese käes, võib olla soovitatav kasutada kaitseriietust ja/või päikesekaitsevahendeid (nt mineraale sisaldavad preparaadid)

Infektsioon

Söögiisu kaotus, kehakaalu langus

Depressioon

Peavalu, nahatundlikkuse muutused või jäsemete tuimus

Hingamisraskus, köha

Iiveldus

Suuärritus

Kõhuvalu, seedehäire ja kõhupuhitus

Kõrvalekalded maksafunktsiooni analüüsides

Sügelus, naha kuivus ja juuste väljalangemine

Väsimus, palavik, külmavärinad

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

Ninaverejooks

Maoverejooks või verejooks soolestikust

Põletikulised reaktsioonid sõrmeküüne ümbruses

Karvanääpsupõletik

Akne

Nahalõhed

Neerufunktsiooni langus (kui ravimit kasutatakse kombinatsioonis keemiaraviga muudel näidustustel kui registreeritud näidustused)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

Ripsmete muutused

Mehetüüpi liigne karvakasv kehal ja näol

Kulmude muutused

Haprad ja lahtised küüned

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st):

Peopesade või jalataldade punetus või valu (palmaar-plantaarne erütrodüsesteesia sündroom)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st):

Silma sarvkesta perforatsioon (mulgustus) või haavandid

Raskekujulised nahavillid või naha irdumine (viitavad Stevensi-Johnsoni sündroomile)

Silma värvilise osa põletik

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Erlotinib Teva Pharma’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „EXP”/„Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Erlotinib Teva Pharma sisaldab

 • Toimeaine on erlotiniib. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg või 150 mg erlotiniibi (erlotiniibvesinikkloriidina), sõltuvalt tugevusest.
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, naatriumlaurüülsulfaat, naatriumtärklisglükolaat, laktoosmonohüdraat, hüdrogeenitud taimeõli, talk, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, titaandioksiid (E171) ja makrogool.

Kuidas Erlotinib Teva Pharma välja näeb ja pakendi sisu

Erlotinib Teva Pharma 100 mg on valged ümmargused kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „100E“. Tableti mõõdud on ligikaudu 10,1 x 4,1 mm.

Erlotinib Teva Pharma 150 mg on valged ümmargused kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „150E“. Tableti mõõdud on ligikaudu 11,1 x 5,4 mm.

Erlotinib Teva Pharma on saadaval blistrites (PVC/Aclar/PVC/alumiinium), mis sisaldavad

30 õhukese polümeerikattega tabletti või 30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti üksikannuselistes blistrites.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Teva Pharma B.V. Swensweg 5 Haarlem 2031GA

Holland

Tootjad:

TEVA Gyógyszergyár Zrt (Teva Pharmaceutical Works Private Ltd).

Pallagi út 13

Debrecen 4042

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park Eastbourne BN22 9AG Ühendkuningriik

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren

Baden-Wuerttemberg 89143

Saksamaa

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

Zagreb 10000

Horvaatia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn

Tel: +372 6610 801

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2017.