Effitix - täpilahus (240mg +26,8mg 0.44ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AC86
Toimeaine: permetriin +fiproniil
Tootja: Virbac

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Effitix, 26,8 mg/240 mg täpilahus väga väikestele koertele

Effitix, 67 mg/600 mg täpilahus väikestele koertele

Effitix, 134 mg/1200 mg täpilahus keskmistele koertele

Effitix, 268 mg/2400 mg täpilahus suurtele koertele

Effitix, 402 mg/3600 mg täpilahus, väga suurtele koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Virbac

1ère avenue – 2065m – L.I.D. 06516 Carros

Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Effitix, 26,8 mg/240 mg täpilahus väga väikestele koertele

Effitix, 67 mg/600 mg täpilahus väikestele koertele

Effitix, 134 mg/1200 mg täpilahus keskmistele koertele

Effitix, 268 mg/2400 mg täpilahus suurtele koertele

Effitix, 402 mg/3600 mg täpilahus väga suurtele koertele

Fiproniil, permetriin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks pipett sisaldab:

 

Fiproniil

Permetriin

Butüülhüdroksü-

Butüülhüdroksütolueen

Abiained*

 

 

 

anisool (E320)

(E321)

 

Effitix väga

26,84 mg

239,8 mg

0,088 mg

0,044 mg

QSP 0,44 ml

väikestele

 

 

 

 

 

koertele

 

 

 

 

 

Effitix

67,1 mg

599,5 mg

0,22 mg

0,11 mg

QSP 1,1 ml

väikestele

 

 

 

 

 

koertele

 

 

 

 

 

Effitix

134,2 mg

1 199,0 mg

0,44 mg

0,22 mg

QSP 2,2 ml

keskmistele

 

 

 

 

 

koertele

 

 

 

 

 

Effitix suurtele

268,4 mg

2 398,0 mg

0,88 mg

0,44 mg

QSP 4,4 ml

koertele

 

 

 

 

 

Effitix väga

402,6 mg

3 597,0 mg

1,32 mg

0,66 mg

QSP 6,6 ml

suurtele

 

 

 

 

 

koertele

 

 

 

 

 

* Abiained: bensüülalkohol, dietüleenglükoolmonoetüüleeter Selge kollane lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Koertel kirbu- ja/või puuginakkuse vastu, kui on vajalik samaaegne peletav (toitumisvastane) toime moskiitode ja/või pistesääskede vastu.

Kirbud:

Kirbunakkuse (Ctenocephalides felis) ravi ja ennetamine. Koera peal olevad kirbud surevad ravijärgselt 24 tunni jooksul. Ühekordne ravi tagab püsiva toime täiskasvanud kirpude uute nakkuste vastu neljaks nädalaks. Ravimit võib kasutada loomaarsti diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD -

Flea Allergy Dermatitis) ravistrateegia osana.

Puugid:

Puuginakkuse (Ixodes ricinus) ravi.

Ühekordne ravi tagab püsiva akaritsiidse toime puuginakkuse (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus ja Rhipicephalus sanguineus) vastu neljaks nädalaks. Kui ravimi manustamise ajal on loomal mõne liigi puugid (Dermacentor reticulatus ja Rhipicephalus sanguineus), ei pruugi kõik puugid 48 tunni jooksul surra.

Moskiitod ja pistesääsed:

Ühekordne ravi tagab peletava (toitumisvastase) toime moskiitode (Phlebotomus perniciosus) ja pistesääskede (Culex pipiens, Aedes aegypti) vastu neljaks nädalaks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

Mitte kasutada küülikutel ja kassidel, sest võivad esineda kõrvaltoimed ja isegi surmajuhtumid (vt ka lõik Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel).

Mitte kasutada haigetel (nt süsteemsed haigused, palavik jne) või haigusest paranevatel loomadel.

KÕRVALTOIMED

Pärast kasutamist on mõnel koeral teatatud mööduvatest nahareaktsioonidest manustamiskohas (sügelus, punetus) ja üldisest sügelusest. Harva on täheldatud hüperaktiivsust või oksendamist.

Lakkumise korral võib täheldada mööduvat süljeeritumise suurenemist.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Täppmanustamine. Annustamine

Soovitatav minimaalne annus on 6,7 mg fiproniili kg kehamassi kohta ja 60 mg permetriini kg kehamassi kohta.

Koera kehamass

Fiproniil (mg)

Permetriin (mg)

1,5–4 kg

26,8

4–10 kg

10–20 kg

20–40 kg

40–60 kg

Koertel kehamassiga > 60 kg tuleb kasutada sobivat pipettide kombinatsiooni.

Manustamisviis

Eemaldage pipett blistrist. Hoidke pipetti püstises asendis. Koputage pipeti kitsale osale, et kogu sisu oleks pipeti põhiosas. Murdke piki murdejoont ära täpiravimi pipeti ots.

Tõmmake looma karvad laiali, kuni nahk ilmub nähtavale. Asetage pipeti ots vastu nahka. Seejärel pigistage õrnalt mitu korda, et tühjendada pipeti sisu kehamassist sõltuvalt kahte kuni nelja erinevasse punkti piki looma selga õlgadest kuni sabajuureni.

Alla 20 kg kaaluvatele koertele tuleb ravimit manustada kahte punkti ja üle 20 kg kaaluvatele koertele 2–4 punkti.

Tilkumise peatamise süsteem.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Raviskeem

Ravimi kasutamine peab põhinema kinnitatud nakkusel või nakkuse riskil kirpude ja/või puukidega, kui on vajalik ka tõrjuv (toitumisvastane) toime moskiitode ja/või pistesääskede vastu.

Sõltuvalt ektoparasiitide hulgast võib vastutav veterinaararst soovitada ravi kordamist. Intervall kahe ravikuuri vahel peab olema vähemalt 4 nädalat (vt ka lõik Üleannustamine).

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Veterinaarravim on efektiivne ka pärast kokkupuudet päikesevalgusega või kui loom saab vihma käes märjaks.

Vältida ravitud koerte sagedast ujumist või šampooniga pesemist, sest see võib vähendada ravimi toimet.

Kirpudega koeral võib esineda allergiline reaktsioon kirbu süljele, mida nimetatakse kirpudest tingitud allergiliseks dermatiidiks (FAD). Kui teie koera nahk on põletikuline, sügeleb ning koer närib ja kratsib ülemäära, on rahutu ning tunneb end ebamugavalt, peate pöörduma veterinaararsti poole, et kindlaks teha, kas teie koeral on FAD.

Et vähendada uutest kirpudest põhjustatud taasnakatumist, soovitatakse ravida kõiki majapidamises olevaid koeri. Samuti tuleb sobiva ravimiga ravida teisi samas majapidamises elavaid loomi. Lemmiklooma kirpe leidub sageli looma korvis, magamisasemetel ja tavalistel puhkamiskohtadel nagu vaibad ja pehme mööbel, mida tuleks massilise nakkuse korral ja tõrjemeetmetega alustamisel töödelda sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.

Üksikud puugid võivad siiski loomale kinnituda või esineda võib üksikute moskiitode või pistesääskede hammustusi. Seetõttu ei saa ebasoodsates tingimustes välistada nakkushaiguste levitamist nende parasiitide poolt.

Uuringud on näidanud neljanädalast toitumisvastast toimet moskiitode ja pistesääskede vastu. Seetõttu on soovitatav lühiajaliste (alla 4 nädala) reiside puhul endeemilistesse piirkondadesse kasutada ravimit just enne oodatavat kokkupuudet. Pikemaajalise kokkupuute korral (nt endeemilistes piirkondades elavad loomad või reisimine kauem kui 4 nädalat) peab raviskeem põhinema kohalikul epidemioloogilisel teabel.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Enne ravi alustamist tuleb täpselt kindlaks määrata looma kehamass..

Ravimi ohutus ei ole kindlaks tehtud alla 12-nädalastel koertel või alla 1,5 kg kaaluvatel koertel.

Tuleb olla ettevaatlik, et vältida pipeti sisu sattumist ravitavate koerte silma või suhu. Eriti tuleb vältida ravimi sattumist ravitud looma või temaga lähikontaktis olevate loomade suhu manustamiskoha lakkumise tõttu.

See ravim on kassidele eriti mürgine ja võib olla neile surmav. Juhusliku nahale sattumise korral peske kassi šampooni või seebiga ja pöörduge kohe veterinaararsti poole. Kasside juhusliku kokkupuute vältimiseks ravimiga hoidke ravitud koerad pärast ravimi manustamist kassidest eemal, kuni manustamiskoht on kuiv. Oluline on tagada, et kassid ei lakuks manustamiskohta selle ravimiga ravitud koeral. Seda tüüpi kokkupuute korral pöörduge kohe veterinaararsti poole.

Mitte kasutada küülikutel ja kassidel.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ravim võib põhjustada neurotoksilisust. Ravim võib allaneelamisel olla kahjulik. Vältida allaneelamist, sealhulgas käega suhu viimist. Ravimi juhuslikul allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

See ravim võib põhjustada silmade ja limaskestade ärritust. Seetõttu vältida ravimi sattumist suhu või silma, sealhulgas käega suhu ja silma viimist. Ravimi juhuslikul silma sattumisel loputage silmi kohe ja põhjalikult veega. Silmaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Vältida nahale sattumist. Kui ravim satub nahale, pesta piirkonda kohe seebi ja veega. Pärast kasutamist pesta põhjalikult käed.

Veterinaarravimi käsitsemise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Inimesed, kes on fiproniili, permetriini või ravimi mis tahes koostisosa suhtes ülitundlikud (allergilised), peaksid vältima kokkupuudet veterinaarravimiga, mis väga harvadel juhtudel võib mõnel inimesel põhjustada hingamisteede ärritust ja nahareaktsioone.

Ravitud loomi ei tohi puudutada ega nendega mängida manustamiskoha kuivamiseni ja umbes 12 tunni jooksul pärast ravi. Seetõttu soovitatakse loomi ravida varasel õhtupoolikul või hilisel pärastlõunal, et vähendada kokkupuutumist ravitud loomaga. Ravipäeval ei tohi ravitud loomadel lubada magada koos omanikuga, eriti koos lastega.

Säilitada pipette originaalpakendis. Hävitage kasutatud pipetid kohe sobival viisil, et vältida laste juurdepääsu kasutatud pipettidele.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Muud ettevaatusabinõud

Fiproniil ja permetriin võivad olla ohtlikud veeorganismidele. Koertel ei tohi lubada veekogudes ujuda 2 päeva pärast manustamist.

Ravim võib rikkuda värvitud, lakitud või muid majapidamispindu või mööblit. Laske manustamiskohal enne kokkupuutumist selliste materjalidega kuivada.

Tiinus ja laktatsioon

Laboratoorsed uuringud fiproniili ja permetriiniga ei ole näidanud kahjulikku toimet embrüole ega lootele. Tiinete ja lakteerivate koertega ei ole uuringuid selle ravimiga läbi viidud. Kasutada tiinuse ja laktatsiooni perioodil ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ohutust on näidatud kuni viiekordse maksimaalse soovitatava annuse manustamisel tervetele 12 nädala vanustele kutsikatele, keda raviti 3 korda 3-nädalase intervalliga.

Kõrvaltoimete (vt lõik Kõrvaltoimed) esinemise risk võib üleannustamisel siiski suureneda, mistõttu tuleb loomi alati ravida õige suurusega pipetiga vastavalt kehamassile.

Sobimatus

Ei ole teada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Veterinaarravim või tühi konteiner ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2015

LISAINFO

Fiproniil on insektitsiid ja akaritsiid, mis kuulub fenüülpürasoolide rühma. Fiproniil ja selle metaboliit fiproniilsulfoon toimivad ligandsõltuvatesse klooriioonide kanalitesse, eriti nendesse, mis sõltuvad neurotransmitter gamma-aminovõihappest (GABA), samuti ka desensitiseerivatesse (D) ja mittedesensitiseerivatesse (N) glutamaatsõltuvatesse (Glu, unikaalsed selgrootute ligandsõltuvad klooriioonide kanalid) kanalitesse, blokeerides sellega klooriioonide liikumise läbi rakumembraanide. Selle tulemuseks on kesknärvisüsteemi kontrollimatu aktiivsus ja putukate või lestaliste surm.

Permetriin kuulub I tüüpi püretroidsete akaritsiidide ja insektitsiidide klassi ning toimib ka tõrjevahendina. Püretroidid mõjutavad pingest sõltuvaid naatriumikanaleid selgroogsetel ja selgrootutel. Püretroidid on niinimetatud avatud kanalite blokaatorid, mis mõjutavad naatriumikanaleid, aeglustades nii aktiveerimis- kui ka inaktiveerimisomadusi, viies sellega ülierutatavuse ja parasiidi surmani.

Ravim tekitab kohese ja püsiva insektitsiidse toime kirpude (Ctenocephalides felis) vastu, kohese akaritsiidse toime Ixodes ricinus’e puukide vastu, püsiva akaritsiidse toime puukide (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus ja Ixodes ricinus) ning tõrjuva (toitumisvastase) toime moskiitode (Phlebotomus perniciosus) ja pistesääskede (Culex pipiens, Aedes aegypti) vastu.

Eksperimentaalselt näidati, et kui koertele manustati ravimit vähemalt 2 päeva enne kokkupuudet puukidega, vähendas ravim Babesia canis canis’e edasikandumise riski nakatunud Dermacentor reticulatus’e puukidelt kuni 28 päeva jooksul pärast manustamist, vähendades sellega ravitud koertel babesioosi riski.

Karbis on 1, 4, 24 või 60 pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.