Gemcitabine kabi 38 mgml - infusioonilahuse kontsentraat (38mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01BC05
Toimeaine: gemtsitabiin
Tootja: Fresenius Kabi Oncology Plc.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

Gemtsitabiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Gemcitabine Kabi 38 mg/ml ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Gemcitabine Kabi 38 mg/ml kasutamist
 3. Kuidas Gemcitabine Kabi 38 mg/ml kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Gemcitabine Kabi 38 mg/ml säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Gemcitabine Kabi 38 mg/ml ja milleks seda kasutatakse

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tsütotoksilisteks ravimiteks. Need ravimid hävitavad jagunevaid rakke, sh vähirakke.

Seda ravimit võib manustada üksinda või koos teiste vähivastaste ravimitega, sõltuvalt vähi liigist.

Seda ravimit kasutatakse järgmiste vähiliikide raviks:

Mida on vaja teada enne Gemcitabine Kabi 38 mg/ml kasutamist

 • mitteväikerakkkopsuvähk (NSCLC, nonsmall cell lung cancer), üksinda või kombinatsioonis tsisplatiiniga;
 • kõhunäärmevähk;
 • rinnanäärmevähk, kombinatsioonis paklitakseeliga;
 • munasarjavähk, kombinatsioonis karboplatiiniga;
 • kusepõievähk, kombinatsioonis tsisplatiiniga.

Ärge kasutage Gemcitabine Kabi 38 mg/ml:

 • kui olete gemtsitabiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

Enne esimest infusiooni võetakse teilt vereproov, et kontrollida, kas teie neeru- ja maksafunktsioon on piisav teile selle ravimi manustamiseks. Enne iga infusiooni võetakse teilt vereproov, et hinnata, kas teil on piisavalt vererakke, et teile võiks gemtsitabiini manustada. Teie arst võib muuta annust või ravi edasi lükata, sõltuvalt teie üldisest seisundist või kui teie vererakkude arv on liiga väike. Neeru- ja maksafunktsiooni hindamiseks võetakse teilt perioodiliselt vereproove.

Enne gemtsitabiini kasutamist rääkige palun oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Kui teil on või on kunagi olnud maksahaigus, südamehaigus, veresoonte haigus või probleemid neerudega, siis rääkige sellest oma arstile või haigla apteekrile, sest on võimalik, et te olete liiga nõrk gemtsitabiini manustamiseks.

Kui te olete hiljuti saanud või on plaanis teha kiiritusravi, siis rääkige sellest palun oma arstile, sest gemtsitabiini kasutamisel võib tekkida kiire või hilist tüüpi reaktsioon kiiritusravile.

Kui teid on hiljuti vaktsineeritud, siis rääkige sellest palun oma arstile, sest gemtsitabiin võib mõjuda halvasti.

Kui teil tekivad selle ravimi kasutamise ajal sümptomid nagu peavalu koos segasusega, krambid (tõmblused) või nägemishäired, teatage sellest otsekohe oma arstile. Tegemist võib olla üliharva esineva närvisüsteemi kõrvaltoimega, mida nimetatakse pöörduvaks posterioorse entsefalopaatia sündroomiks.

Kui teil tekivad hingamisraskused või te tunnete end väga nõrgana ja olete väga kahvatu, siis rääkige sellest palun oma arstile, sest see võib viidata neerupuudulikkusele või kopsuprobleemidele.

Kui teil tekivad kogu keha tursed, hingeldus või teie kehakaal suureneb, siis rääkige sellest palun oma arstile, sest see võib tähendada, et vedelik lekib väikestest veresoontest kudedevahelisse ruumi.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel, sest ravimi ohutuse ja efektiivsuse kohta ei ole piisavalt andmeid.

Muud ravimid ja Gemcitabine Kabi 38 mg/ml

Teatage oma arstile või haigla apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid või vaktsiine.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Kui te olete rase või planeerite rasestuda, rääkige sellest oma arstile. Raseduse ajal ei tohi gemtsitabiini kasutada. Teie arst selgitab teile võimalikke riske, mis kaasnevad gemtsitabiini kasutamisega raseduse ajal.

Imetamine

Kui te toidate last rinnaga, rääkige sellest oma arstile.

Gemtsitabiin-ravi ajaks peate rinnaga toitmise lõpetama.

Viljakus

Meestel on soovitatav gemtsitabiin-ravi ajal ja 6 kuud pärast seda vältida lapse eostamist. Kui te soovite saada last ravi ajal või 6 kuu jooksul pärast seda, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Te võite enne ravi alustamist konsulteerida sperma külmutamise osas.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml võib muuta teid uniseks, eriti kui te olete tarbinud alkoholi. Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kuni veendute, et gemtsitabiin-ravi ei ole muutnud teid uniseks.

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml sisaldab naatriumi

See ravimpreparaat sisaldab 3,16 mg/ml kuni 3,74 mg/ml (0,14 mmol/ml kuni 0,16 mmol/ml) naatriumi. Sellega peavad arvestama kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevad patsiendid.

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada sarnaseid toimeid nagu alkohol.

Kuidas Gemcitabine Kabi 38 mg/ml kasutada

Gemtsitabiini tavaline annus on 1000...1250 mg kehapinna iga ruutmeetri kohta. Kehapinna suuruse arvutamiseks mõõdetakse teie pikkus ja kaal. Teie arst kasutab kehapindala teile õige annuse

määramiseks. Sõltuvalt teie üldseisundist ja vererakkude arvust võib seda annust kohandada või ravi edasi lükata.

Gemtsitabiini infusioonide manustamise sagedus oleneb teil ravitavast vähitüübist.

Haigla apteeker või arst lahjendab gemtsitabiini kontsentraadi, enne kui seda teile manustatakse.

Te saate seda ravimit üksnes pärast lahjendamist infusioonina veeni. Infusioon kestab ligikaudu 30 minutit.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui te märkate midagi järgnevast:

 • Igemete, nina või suu veritsus või ükskõik milline veritsemine, mis ei seisku; punakas või roosakas uriin; ootamatud verevalumid (kuna teil võib olla normaalsest vähem vereliistakuid, mis on väga sage).
 • Väsimus, minestustunne, kergesti tekkiv hingeldus või kahvatus (kuna teil võib olla normaalsest madalam hemoglobiini tase, mis on väga sage).
 • Kerge kuni keskmise raskusega nahalööve (väga sage) / sügelus (sage) või palavik (väga sage); (allergilised reaktsioonid).
 • Palavik 38°C või kõrgem, higistamine või muud infektsiooni tunnused (sest teie veres võib olla normaalsest vähem valgeid vereliblesid, koos palavikuga nimetatakse seda febriilseks neutropeeniaks) (sage).
 • Valu, punetus, turse või villid suus (stomatiit) (sage).
 • Ebaregulaarne südame löögisagedus (arütmia) (aegajalt).
 • Äärmine väsimus ja nõrkus, purpur või väikesed nahasisesed veritsused (verevalumid), äge neerupuudulikkus (uriini eritub vähe / või ei eritu üldse) ja infektsiooni nähud (hemolüütilis ureemiline sündroom). See võib lõppeda surmaga (aegajalt).
 • Hingamisraskus (kerge, kiiresti mööduv hingamisraskus kohe pärast gemtsitabiini infusiooni on väga sage, siiski võivad aegajalt või harva tekkida tõsisemad kopsuprobleemid).
 • Tugev valu rinnus (müokardiinfarkt) (harv).
 • Tugevad ülitundlikkus / allergilised reaktsioonid, mille korral esineb tugev nahalööve, sh punetusega nahasügelus, labakäte, labajalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kurgu paistetus (mis võib põhjustada hingamis või neelamisraskust), vilisev hingamine, kiirenenud südametöö ja teil võib tekkida minestustunne (anafülaktiline reaktsioon) (väga harv).
 • Tursed kogu kehal, hingeldus või kehakaalu suurenemine, mille põhjuseks on vedeliku lekkimine väikestest veresoontest kudedevahelisse ruumi (kapillaaride läbilaskvuse sündroom) (väga harv).
 • Peavalu koos nägemishäiretega, segasus, krambid või tõmblused (pöörduv posterioorse entsefalopaatia sündroom) (väga harv).
 • Tugev nahalööve koos sügelusega, naha villistumine või irdumine (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs) (väga harv).

Muud kõrvaltoimed Gemcitabine Kabi 38 mg/ml kasutamisel:

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st)

 • Vere valgeliblede vähesus
 • Hingamisraskused
 • Oksendamine
 • Iiveldus
 • Juuste väljalangemine
 • Maksaprobleemid: avastatakse hälvetena vereanalüüsis
 • Veri uriinis
 • Kõrvalekalded uriiniproovis: valk uriinis
 • Gripilaadsed sümptomid, sh palavik
 • Pahkluude, sõrmede, labajalgade, näo turse (ödeem)

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st)

 • Halb söögiisu (isutus)
 • Peavalu
 • Unetus
 • Unisus
 • Köha
 • Vesine nina
 • Kõhukinnisus
 • Kõhulahtisus
 • Sügelus
 • Higistamine
 • Lihasvalu
 • Seljavalu
 • Palavik
 • Nõrkus
 • Külmavärinad

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st)

 • Kopsualveoolide armistumine (interstitsiaalne pneumoniit)
 • Vilisev hingamine (hingamisteede spasm)
 • Kopsude armistumine (kõrvalekalded rindkere röntgenülesvõttel)
 • Südamepuudulikkus
 • Neerupuudulikkus
 • Tõsine maksakahjustus, sh maksapuudulikkus
 • Insult

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

 • Madal vererõhk
 • Naha ketendus, haavandite või villide teke
 • Naha irdumine ja raskekujuline villide teke
 • Süstekoha reaktsioonid
 • Raske kopsupõletik, mis põhjustab hingamispuudulikkust (täiskasvanute respiratoorse distressi sündroom)
 • Tugevale päikesepõletusele sarnanev nahalööve (kiiritusdermatiit), mis võib ilmuda nahapiirkonnale, mis on eelnevalt kokku puutunud kiiritusraviga
 • Vedelik kopsudes
 • Kiiritusraviga seotud kopsualveoolide armistumine (toksiline kiirituskahjustus)
 • Sõrmede või varvaste gangreen
 • Veresoonte põletik (perifeerne vaskuliit)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st)

 • Suurenenud vereliistakute arv
 • Jämesoole sisekesta põletik, mille põhjuseks on vähenenud verevarustus (isheemiline koliit)
 • Vereanalüüsis on nähtav hemoglobiinitaseme langus (aneemia), valgete vereliblede ja vereliistakute vähesus.

Teil võib tekkida ükskõik milline neist sümptomitest ja/või seisunditest. Rääkige oma arstile niipea kui võimalik, kui teil tekib mõni neist kõrvaltoimetest.

Kui teil on mõne kõrvaltoime osas kahtlusi, pidage nõu oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Gemcitabine Kabi 38 mg/ml säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist (infusioonilahus):

Pärast lahjendamist 0,9 % naatriumkloriidi lahuses kontsentratsioonideni 0,1 mg/ml kuni 5 mg/ml on ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 7 päeva jooksul temperatuuril 2°C kuni 8°C või 25°C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

See ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kogu kasutamata ravim tuleb ära visata.

Kui lahuse värvus on muutunud või lahus sisaldab osakesi, tuleb ravim ära visata.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Gemcitabine Kabi 38 mg/ml sisaldab

 • Toimeaine on gemtsitabiin.

Üks ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab gemtsitabiinvesinikkloriidi koguses, mis vastab 38 mg gemtsitabiinile.

Üks viaal sisaldab 200 mg gemtsitabiini (vesinikkloriidina) Üks viaal sisaldab 1000 mg gemtsitabiini (vesinikkloriidina) Üks viaal sisaldab 2000 mg gemtsitabiini (vesinikkloriidina).

 • Teised koostisosad on: propüleenglükool, makrogool 400, naatriumhüdroksiid (E524, pH kohandamiseks), kontsentreeritud vesinikkloriidhape (E507, pH kohandamiseks) ja süstevesi

Kuidas Gemcitabine Kabi 38 mg/ml välja näeb ja pakendi sisu

See ravimpreparaat on infusioonilahuse kontsentraat.

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat on selge, värvitu kuni kergelt õlekarva lahus, milles ei ole nähtavaid osakesi.

Igas pakendis on 1 viaal, mis sisaldab 5,26 ml, 26,3 ml või 52,6 ml lahust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU350NF Ühendkuningriik

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

 

(200 mg/5.26 ml)

 

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

 

(1000 mg/26.3 ml)

 

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

 

(2000 mg/52.6 ml)

Küpros

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς

 

έγχυση

Tšehhi Vabariik

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Saksamaa

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Taani

Gemkabi

Eesti

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml

Kreeka

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς

 

έγχυση

Hispaania

Gemcitabina FK 200 mg concentrado para solución para perfusión,

 

Gemcitabina FK 1000 mg concentrado para solución para perfusión, Gemcitabina

 

FK 2000 mg concentrado para solución para perfusión

Soome

Gemkabi

Prantsusmaa

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Ungari

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Iirimaa

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Island

Gemkabi

Itaalia

Gemcitabina Fresenius

Läti

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Leedu

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luksemburg

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Malta

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Holland

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Norra

Gemkabi

Poola

Gemcitabine Kabi

Portugal

Gemcitabina Kabi

Rumeenia

Gemcitabina Kabi 38 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Rootsi

Gemkabi

Sloveenia

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovaki Vabariik

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml, infúzny koncentrát

Ühendkuningriik

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele: Käsitlemine

Infusioonilahuse ettevalmistamisel ja hävitamisel tuleb järgida tsütostaatiliste ainete käsitlemise tavapäraseid ohutusmeetmeid. Rasedad ei tohi seda preparaati käsitleda. Infusioonilahust tuleb käsitleda tõmbekapis, töötaja peab kandma kaitseriietust ja kaitsekindaid. Tõmbekapi puudumisel tuleb varustust täiendada näomaski ja kaitseprillidega.

Preparaat võib silma sattudes põhjustada tõsist ärritust. Silmi tuleb otsekohe hoolikalt loputada rohke veega. Kui ärritus ei möödu, tuleb konsulteerida arstiga. Lahuse nahale sattumisel tuleb nahka hoolikalt veega loputada.

Lahjendamisjuhised

Ainus lubatud lahusti Gemcitabine Kabi 38 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi lahjendamiseks on naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahus (mis ei sisalda säilitusaineid).

Patsiendile individuaalselt vajalik Gemcitabine Kabi 38 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi koguannus tuleb enne kasutamist lahjendada vähemalt 500 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml süstelahuses kliiniliselt sobiva kontsentratsioonini.

 1. Soovitatud annuse (1000 mg/m2 kuni 1250 mg/m) ja kehapindala (1,0 m2 kuni 2,0 m) järgi on saadav kontsentratsioon vahemikus 2 mg/ml kuni 5 mg/ml.

Kõrvaltoimete ärahoidmiseks tuleb ravimi lahjendamisel rangelt kinni pidada järgmistest juhistest:

 1. Gemtsitabiini lahjendamisel intravenoosse infusioonina manustamiseks tuleb kasutada aseptilisi töövõtteid.
 2. Parenteraalselt kasutatavaid ravimeid tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida osakeste esinemise ja värvimuutuste osas. Kui lahuses leidub osakesi, ei tohi seda manustada.

Kõik kasutamata jäänud ravimpreparaadid või jäätmematerjalid tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.