Imazol - nahapasta (10mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D01AC01
Toimeaine: klotrimasool
Tootja: Laboratoires Bailleul S.A.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Imazol, 10 mg/g, nahapasta

Klotrimasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga (mähkmelööbe puhul 3 päeva möödumisel).

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Imazol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Imazol’i kasutamist
 3. Kuidas Imazol’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Imazol’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Imazol ja milleks seda kasutatakse

Imazol’i kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

klotrimasooli suhtes tundlike seente poolt põhjustatud naha seenhaigused (mükoosid), nt pärmseente poolt põhjustatud mähkmelööve.

Seeninfektsioonid tekivad siis, kui normaalselt nahal leiduvad seened hakkavad ülemäära paljunema. Nahk reageerib sellele kipituse, sügeluse, kestendamise ja valuliku põletikuga. Seenhaiguse diagnoosib ainult arst.

Mida on vaja teada enne Imazol’i kasutamist

Ärge kasutage Imazol’i:

 • kui olete klotrimasooli, tsetostearüülalkoholi, säilitusaine butüülhüdroksüanisooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetlud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Imazol’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete ülitundlik tsetostearüülalkoholi suhtes, on soovitatav, et te kasutate Imazol’i asemel mõnda teist ravimit, mis ei sisalda tsetostearüülalkoholi (vt „Imazol sisaldab tsetostearüülalkoholi ja butüülhüdroksüanisooli”).

Polüsorbaat 20 võib põhjustada nahakahjustusi, nagu näiteks haiguslikke nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit).

Lokaalse või üldise ülitundlikkusreaktsiooni või lokaalsete ärritusnähtude ilmnemisel tuleb ravi Imazol’iga katkestada.

Ravimit ei tohi määrida lahtistele haavadele ega limaskestadele.

Lapsed ja noorukid

Imazol on näidustatud kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja üle 1 kuu vanustel lastel.

Muud ravimid ja Imazol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Imazol vähendab teatud antibiootikumide (amfoteritsiin ja teised polüeenantibiootikumid, nt nüstatiin, natamütsiin) toimet.

Kosmeetikavahendid, mille kasutamist tuleks vältida

Enne deodorantide või kosmeetikavahendite kasutamist kahjustatud nahapiirkonnal pidage nõu oma arstiga, kuna need võivad vähendada Imazol’i toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse või imetamise ajal võib Imazol’i kasutada ainult vastavalt arsti ettekirjutusele. Imetavad emad ei tohi Imazol’i kasutada rindadel või nende ümbruses, et vältida lapse otsest kokkupuudet ravimiga.

Imazol sisaldab tsetostearüülalkoholi ja butüülhüdroksüanisooli

Tsetostearüülalkohol võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Butüülhüdroksüanisool võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

Kuidas Imazol’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teie arst ei ole teisiti määranud, tuleb seda ravimit kasutada alltoodud viisil:

 • Hõõruge õhuke kiht Imazol’i kahjustatud nahapiirkonnale üks või kaks korda päevas, hommikuti või hommikuti ja õhtuti.
 • Määrige pastat kergelt üle kahjustatud nahapiirkonna äärte. Tavaliselt piisab umbes 0,5 cm pastast peopesa suurusele nahapinnale.

Kasutamise kestus

Ravi edukuse huvides on oluline, et pastat kasutataks regulaarselt ja piisavalt pika aja jooksul.

Ravi ei tohi lõpetada põletiku- ja haigusnähtude taandumisel. Jätkake pasta kasutamist veel vähemalt 3 nädalat.

Mähkmelööve puhul peaks haigusnähud osaliselt taanduma 3 päevaga. Ravi peab kestma 7 päeva. Kui 3 päeva jooksul lööve süveneb või paranemise ilmingud puuduvad, tuleb pöörduda arsti poole.

Kui 7 päeva jooksul haigussümptomid süvenevad või puuduvad paranemise ilmingud, tuleb pöörduda arsti poole.

Kasutamine lastel ja eakatel patsientidel

Ravi ei ole vaja kohaldada, kuna ei ole teada, et Imazol’i kasutamine põhjustaks neil sagedamini või tõsisemaid kõrvaltoimeid.

Efektiivsuse ja ohutuse kohta alla 1 kuu vanustel lastel andmed puuduvad. Efektiivsuse ja ohutuse kohta üle 65 aastastel eakatel on andmeid piiratud hulgal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.Imazol PasteImazol, 10mg/g, nahapasta ImaMono 10 mg/g paszta

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võivad tekkida aeg-ajalt (võib mõjutada kuni ühte patsienti 100-st) esinevad kõrvaltoimed, nt punetus, põletus- või torkimistunne.

Kui te olete ülitundlik Imazol’i toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes, võivad tekkida allergilised reaktsioonid (vt lõik 2 „Imazol sisaldab tsetostearüülalkoholi ja butüülhüdroksüanisooli”).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Imazol’i säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubi otsas. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
 • See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 • Pärast tuubi esmakordset avamist võib ravimit kasutada 1 kuu jooksul.
 • Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Mida Imazol sisaldab

 • Toimeaine on: klotrimasool

1 g nahapastat sisaldab 10 mg klotrimasooli.

 • Teised koostisosad on: fenüületüülalkohol, butüülhüdroksüanisool (E320), titaandioksiid (E171), vedel parafiin, oktüüldodekanool, tsetostearüülalkohol, glütseroolmonostearaat 4055, polüsorbaat 20, naatriumedetaat, puhastatud vesi.

Kuidas Imazol välja näeb ja pakendi sisu

Imazol on valge läbipaistmatu, iseloomuliku lõhnaga pasta.

Imazol on saadaval tuubis, mis sisaldab 25 g või 30 g nahapastat.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Laboratoires Bailleul S.A. 10-12, Avenue Pasteur 2310 Luxembourg Luksemburg

Tootja

Laboratoires Galderma

Zone Industrielle - Montdésir

74540 Alby-sur-Chéran

Praantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Saksamaa:

Eesti:

Ungari:

Austria:

Imazol 10 mg/g Paste zur Anwendung auf der Haut

Poola:

Imazol

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2017.