Imovax d.t. adult - süstesuspensioon (20rü +2rü 0.5ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J07AM51
Toimeaine: teetanuse toksoid +difteeria toksoid
Tootja: Sanofi Pasteur

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Imovax d.T. Adult, 2 RÜ+20 RÜ/0,5 ml süstesuspensioon

Adsorbeeritud difteeria ja teetanuse vaktsiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Imovax d.T. Adult ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Imovax d.T. Adult’i kasutamist
 3. Kuidas Imovax d.T. Adult’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Imovax d.T. Adult’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Imovax d.T. Adult ja milleks seda kasutatakse

Imovax d.T. Adult on vaktsiin. Vaktsiine kasutatakse kaitseks nakkushaiguste eest.

Imovax d.T. Adult’i on näidustatud difteeria ja teetanuse vastaseks vaktsineerimiseks alates 7-aastastel lastel ja täiskasvanutel.

Pärast Imovax d.T. Adult’i süstimist hakkab organism ise tootma kaitset (antikehasid) bakterite vastu, mis põhjustavad neid haigusi.

Imovax d.T. Adult’i manustamisel tuleb lähtuda kohalikest kehtivatest immuniseerimisjuhistest.

Mida on vaja teada enne Imovax d.T. Adult’i kasutamist

Ärge kasutage Imovax d.T. Adult’i:

 • kui olete selle ravimi toimeainete või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on ülitundlikkus või neuroloogiline probleem, mis tekkis pärast eelmist vaktsineerimist;
 • palaviku, ägeda haiguse või kroonilise haiguse ägenemise korral, sellisel juhul tuleb vaktsieerimine edasi lükata.

Kahtluse korral pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Imovax d.T. Adult’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

 • Kui teil on nõrk immuunsüsteem kortikosteroidide või tsütotoksiliste ravimite, kiiritusravi või muude ravimite manustamise tõttu.
 • Kui te olete allergiline või kui teil tekkis ebanormaalne reaktsioon vaktsiini varasemal manustamisel.
 • Kui te olete saanud difteeria või teetanuse vaktsiini viimase viie aasta jooksul.
 • Kui teil esines GuillainBarre sündroom (ebanormaalne tundlikkus, paralüüs) või brahhiaalne neuriit (paralüüs, käsivarde ja õlga kiirgav valu) peale esmast teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini saamist (teetanuse vastane vaktsiin), tuleb teie arsti poolt hinnata edasise teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini saamise otsust.

Muud ravimid ja Imovax d.T. Adult

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui avastate, et olete rase, rääkige sellest oma arstile. Arst otsustab, kas teile tohib vaktsiini manustada.

Rinnaga toitmine ei ole vastunäidustus vaktsineerimisele Imovax d.T. Adult’iga.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud.

Kuidas Imovax d.T. Adult’i kasutada

Annustamine

Tavaliseks korduvvaktsineerimiseks manustatakse üks 0,5 ml annus soovitatavalt iga 10 aasta järel. Esmane vaktsineerimine koosneb 3 järjestikusest 0,5 ml annusest kuuajaliste vaheaegadega.

Kokkupuutejärgse teetanuse profülaktika soovitused tabelina:

 

 

PATSIENT EI OLE

PATSIENT ON TÄIELIKULT IMMUNISEERITUD

 

 

IMMUNISEERITUD VÕI

 

Haava tüüp

Aeg viimasest kordusannusest

 

ON OSALISELT

 

 

 

 

 

 

IMMUNISEERITUD

 

 

 

 

5 kuni 10 aastat

>10 aastat

 

 

 

 

Väike – puhas

Alusta või täienda

Vaktsiini manustamine

Teetanuse toksoid:

 

 

vaktsineerimist:

ei ole vajalik

1 annus 0,5 ml

 

 

teetanuse toksoid,

 

 

 

 

1 annus 0,5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

Suur – puhas või

Ühte käsivarde:

 

Ühte käsivarde:

 

infitseerumine

Inimese teetanuse

 

Inimese teetanuse

 

teetanuse

immunoglobuliin, 250 RÜ*

 

immunoglobuliin,

 

tekitajaga

 

 

250 RÜ*

 

 

Teise käsivarde:

 

Teise käsivarde:

 

 

teetanuse toksoid**:

Teetanuse toksoid:

teetanuse toksoid:

 

 

1 annus 0,5 ml

1 annus 0,5 ml

1 annus 0,5 ml*

 

 

 

 

 

 

Infitseerumine

Ühte käsivarde:

 

Ühte käsivarde:

 

teetanuse

Inimese teetanuse

 

Inimese teetanuse

 

tekitajaga

immunoglobuliin, 500 RÜ*

 

immunoglobuliin,

 

Hilinenud või

 

 

500 RÜ*

 

mittetäielik

Teise käsivarde:

 

Teise käsivarde:

 

eemaldamine

teetanuse toksoid**: 1 annus

Teetanuse toksoid:

teetanuse toksoid:

 

 

0,5 ml

1 annus 0,5 ml

1 annus 0,5 ml*

 

 

Ravi antibiootikumidega.

Ravi

Ravi antibiootikumidega.

 

 

 

antibiootikumidega.

 

 

 

 

 

 

* Kasutage erinevaid süstlaid, nõelu ja süstekohti.

 

 

** Teostage vaktsineerimine vastavalt kavale.

 

 

Manustamisviis

 

 

 

Vaktsiini manustab tervishoiutöötaja lihasesse või sügavale naha alla.

Juhul kui Imovax d.T. Adult’i annus on vahele jäänud

Kui mõni annus on jäänud vahele, otsustab teie arst, millal puuduv annus manustada.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Esinenud on järgmised kõrvaltoimed:

 • Lümfisõlmede turse.
 • Rasked allergilised reaktsioonid: nahalööve, näo turse, äkiline näo ja kaela turse (angioödeem, Quincke´i ödeem) või üldised reaktsioonid: äkiline ja tõsine halb enesetunne koos vererõhu languse, südame löögisageduse tõusuga, millega kaasnevad hingamishäired (anafülaktiline reaktsioon).
 • Allergilised reaktsioonid:
 • Nahalööve, sügelemine, mis võivad levida üle keha (üldine kihelus ja nõgestõbi).
 • Naha punetus (erüteem), turse (ödeem).
 • Peavalu või halb enesetunne.
 • Vererõhu alanemine (hüpotensioon).
 • Lihasvalu ja liigesvalu.
 • Paiksed reaktsioonid süstekohal: valu, punetus, induratsioon (süstekoha koe tihenemine) või turse võivad tekkida 48 tunni jooksul ning kesta 1...2 päeva. Võib esineda nahaalune sõlm ja väga harva aseptiline abstsess.
 • Mööduv palavik, halb enesetunne.

Võimalikud kõrvaltoimed (sh need, mida ei ole otseselt teatatud selle vaktsiiniga, vaid teiste vaktsiinidega, mis sisaldavad ühte või enamat selle vaktsiini antigeenset koostisosa:

Peale teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiini manustamist on teatatud Guillain- Barre sündroomist (ebanormaalne tundlikkus, paralüüs) ja brahhiaalsest neuriidist (paralüüs, käsivarde ja õlga kiirgav valu).

Multiannuseline viaal sisaldab säilitusainena tiomersaali, mistõttu võivad esineda allergilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Imovax d.T. Adult’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Viaal: Pärast esmast avamist kasutada koheselt. Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Mitte lasta külmuda.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Imovax d.T. Adult sisaldab

Toimeained on:

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

difteeria toksoidi ………………………………….………………....≥2 RÜ teetanuse toksoidi ………………………………….………………≥20 RÜ

Teised koostisosad on:

Süstel: alumiiniumhüdroksiid, puhverlahus*.

Multiannuseline viaal: alumiiniumhüdroksiid, tiomersaal, puhverlahus*.

*Puhvri koostis: naatriumkloriid, dinaatriumfosfaatdihüdraat, monokaaliumfosfaat ja süstevesi.

Kuidas Imovax d.T. Adult välja näeb ja pakendi sisu

Süstesuspensioon, süstel (0,5 ml) – karbis 1 tk.

Süstesuspensioon, multiannuseline viaal (5 ml viaalis) – karbis 1 või 10 tk.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Sanofi Pasteur

14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt 139 E/2 11317 Tallinn

Tel +372 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2017.

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel www.ravimiamet.ee.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Enne vaktsineerimist loksutada vaktsiini homogeense suspensiooni tekkimiseni. Lihasesse manustamisel on paiksete reaktsioonide tekkerisk väiksem.

Vaktsiini võib manustada ka sügavale naha alla, kuid ei tohi manustada intradermaalselt.