Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Inovelon

ATC Kood: N03AF03
Toimeaine: rufinamide
Tootja: Eisai Ltd.

Artikli sisukord

 

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 

A. PAKENDI MÄRGISTUS 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Inovelon 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rufinamiid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 100 mg rufinamiidi

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateavet vt infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10

10 õhukese polümeerikattega tabletti

30

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG 

Kõlblik kuni (KK/AAAA)

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eisai Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/378/001-005

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Inovelon 100 mg tabletid 

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Inovelon 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rufinamiid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Eisai Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU