Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

IntronA

ATC Kood: L03AB05
Toimeaine: interferon alfa-2b
Tootja: Merck Sharp & Dohme Limited

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

IntronA 3 miljonit RÜ/0,5 ml süste- või infusioonilahus

alfa-2b-interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 3 miljonit RÜ alfa-2b-interferooni 0,5 ml lahuses.

3. ABIAINED

Abiained: veevaba dinaatriumfosfaat, naatriumdivesinikfosfaat monohüdraat, dinaatriumedetaat,

naatriumkloriid, m-kresool, polüsorbaat 80 ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

3 miljonit RÜ/0,5 ml süste- või infusioonilahus

1 üheannuseline viaal

1 üheannuseline viaal, 1 süstal, 1 süstenõel ja 1 puhastustampoon

6 üheannuselist viaali, 6 süstalt, 6 süstenõela ja 6 puhastustampooni

12 üheannuselist viaali, 12 süstalt, 12 süstenõela ja 12 puhastustampooni

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanne või intravenoosne.

Enne intravenoosset kasutamist lahjendada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte hoida sügavkülmas.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Pärast annuse manustamist järele jäänud lahus tuleb hävitada.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

SP Europe, rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/99/127/011 1 üheannuseline viaal

EU/1/99/127/012 1 üheannuseline viaal, 1 süstal, 1 süstenõel ja 1 puhastustampoon

EU/1/99/127/013 6 üheannuselist viaali

EU/1/99/127/014 12 üheannuselist viaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

IntronA 3 miljonit RÜ lahus