Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Kenalog 40 - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Kenalog 40, 40 mg/ ml süstesuspensioon
Triamtsinoloonatsetoniid


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Kenalog 40 ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Kenalog 40 kasutamist
3.
Kuidas Kenalog 40 kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Kuidas Kenalog 40 säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON KENALOG 40 JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mis ravim on Kenalog 40

Kenalog 40 on pika toimega süsteemseks ja paikseks kasutamiseks mõeldud triamtsinoloonatsetoniidi
vesisuspensioon. Triamtsinoloon on sünteetiline kortikosteroid, millel on põletikuvastane, immuunsust
pärssiv, sügelemisvastane ning allergiavastane toime. See ravim ei põhjusta vererõhu tõusu. Ta pärsib
ajuripatsi (hüpofüüsi) talitlust pisut vähem kui teiste kortikosteroidide samaväärsed annused.

Milleks Kenalog 40 kasutatakse

Intramuskulaarne: põletikuvastast ja immuunsupresseerivat ravi vajavate haiguste (reumaatilised jt
autoimmuunsete protsessidega seotud haigused, nefrootiline sündroom, äge leukeemia, allergilised
reaktsioonid sh astma) sümptomaatiline ravi.
Intra- ja periartikulaarne: reumatoidartriit, osteoartroos, pehmete kudede põletikulised haigused (bursiit,
sünoviit, periartriit, epikondüliit jt).
Intralesionaalne: armkude, lamelihhen, psoriaatilised naastud. Rõngasgranuloom. Krooniline lihtlihhen
(neurodermatiit). Diskoidne erütematoosne luupus. Necrobiosis lipoidica diabeedi korral.
Areaatalopeetsia., lokaliseerunud hüpertroofilised, infiltreerunud, põletikulised kahjustused.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE KENALOG 40 KASUTAMIST

Teavitage oma arsti kõigist kroonilistest haigustest ja ainevahetushäiretest, mis teil esinevad ning ka
sellest, kui teil esineb ülitundlikkust või te kasutate teisi ravimeid.


Ärge kasutage Kenalog 40
- kui te olete allergiline (ülitundlik) triamtsinolooni või Kenalog 40 mõne koostisosa suhtes.
- parenteraalselt ja suukaudselt manustatavad kortikosteroidid on vastunäidustatud süsteemsete
seeninfektsioonide korral. Kortikosteroidide lihasesisene manustamine on vastunäidustatud
idiopaatilise trombotsütopeenilise purpuri (teadmata põhjustest tingitud vereliistakute vähesus) korral.
- kui teil on varem esinenud kortikosteroididest põhjustatud proksimaalne müopaatia (teatud
lihashaigus).
- kui teile manustatakse kortikosteroide, ei tohi teil läbi viia vaktsineerimisi, sh tuulerõugete vastu.

Seda ravimit ei tohi lihasesisese süstena manustada alla 6-aastastele lastele.

Paikne kortikosteroidide manustamine on vastunäidustatud:

- impetigo (mädane nahapõletik), tinea corporis"e (nahaseenhaigus) ja herpes simplex"iga (lihtherpesega)
seotud lesioonide (kahjustuste) korral (sel juhul on paiksed kortikosteroidid ebaefektiivsed),
- vastsündinutel,
- hariliku akne (acne vulgaris) korral,
- roosvistriku korral,
- varikoosse haavandi korral.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Kenalog 40

Enne ravi algust Kenalog 40 süstesuspensiooniga rääkige oma arstile:
- kui teil tuberkuloos või positiivne tuberkuliiniproov,
- kui teil on kokkupuude viirushaiguseid (nt tuulerõugeid v leetreid) põdevate isikutega,
- kui teil esineb silma Herpes simplex infektsioon,
- kui te olete emotsionaalselt ebastabiilne, kui teil on kalduvus psühhoosidele või teil on varem
esinenud paranoiat või depressiooni. Selle ravimi manustamine võib suurendada suitsiidiriski.
- kui teil esineb peptilist haavandit või teisi seedetrakti haigusi,
- kui
teil
on
neerupuudulikkus,
- kui teil on kõrge vererõhk,
- kui teil on osteoporoos ehk luude hõrenemine (eriti eakatel patsientidel),
- kui teil on mõni lihashaigus (myasthenia gravis),
- kui te kasutate mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid,
- kui te ei ole varem tuulerõugeid põdenud,
- kui teie lapsele manustatakse Kenalog 40 pikaajaliselt,
- kui teil esineb maksatsirroos,
- kui teil esineb hüpotüreoidism (kilpnäärme vaegtalitlus),
- kui teile manustatakse Kenalog 40 põletikulisse või ebastabiilsesse liigesesse,
- kui teil tekib neerupealiste koore puudulikkus.

Niikaua, kuni põletikuline protsess püsib, ei tohi te liigeseid, kuhu ravimit süstiti, liigselt koormata.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Kindlasti informeerige oma arsti, kui te kasutate järgmisi ravimeid:
- verehüüvete tekkimist vältivad ravimid (antikoagulandid),
- palavikku ja valu leevendavad ravimid (sealhulgas atsetüülsalitsüülhape),
- suhkurtõve
ravimid,
- uriinieritust suurendavad ravimid (kaaliumi mittesäästvad diureetikumid),
- südamepuudulikkuse ravimid (sõrmkübara glükosiidid),
- astmavastased
ravimid
(teofülliin),
- sümpatomimeetilised (sümpaatilist närvisüsteemi mõjutavad) ravimid,
- langetõve ja krampide vastased ravimid (karbamasepiin, fenütoiin),
- neuromuskulaarset (närvi-lihase) ülekannet blokeerivad ravimid.


Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Kortikosteroidide kasutamise ohutust ei ole kindlaks tehtud. Neid tohib raseduse ajal kasutada ainult
eriolukordades, kui võimalik ravist saadav kasu emale kaalub üles potentsiaalsed ohud lootele.
Raviperioodiks tuleb ka lapse rinnaga toitmine katkestada. Neid vastsündinuid, kelle emadele manustati
raseduse ajal kortikosteroide, tuleb hoolikalt jälgida võimaliku neerupealiste koore puudulikkuse suhtes.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei mõjuta Kenalog 40 teie psühhofüüsilisi võimeid sellisel määral, et takistada autojuhtimist
või masinate käsitsemist.

Oluline teave mõningate Kenalog 40 süstesuspensiooni koostisainete suhtes

Imikutele ja alla 3-aastastele lastele on bensüülalkohol vastunäidustatud, kuna see võib neil tekitada
toksilisi ja allergilisi reaktsioone.


3.
KUIDAS KENALOG 40 KASUTADA

Kasutage Kenalog 40 süstesuspensiooni alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arstiga.

Kenalog 40 süstesuspensiooni ei tohi manustada veenisiseselt!

Annustamine on individuaalne, sõltudes patsiendi seisundist ning haiguse raskusest.
Lihasesisene manustamine: Kenalog 40 võib intramuskulaarselt manustada annustes 40...80 mg.
Täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel on tavaliselt algannuseks 60 mg. Vajadusel võib ühekorraga
manustada kuni 120 mg suuruse annuse.
Paikne manustamine: liigesesiseselt võib süstida 10...40 mg. Kui ravimit süstitakse mitmetesse
liigestesse, ei tohi koguannus ületada 80 mg. Liigesesiseste süstete korduva kasutamise puhul võib
tekkida raske liigeskahjustus ning luunekroos.
Haiguskolletesse manustamisel on annuseks 5...10 mg, mis on ühtlaselt jagatud haigusest haaratud alaga
vastavuses olevateks annusteks. Üldiselt tuleb suurematesse haiguskolletesse ravimit manustada
mitmeteks erinevatesse kohtadesse süstitavateks annusteks jagatult. Tavaliselt piisab 2...3 süstest iga
2...3 nädala järel. Haiguskolletesse manustamine on sobilik suurte kollete, nt psoriaasi ja areaatse
alopeetsia (juuksekadu) korral.

Kui teil on tunne, et Kenalog 40 süstesuspensiooni toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma
arstiga.

Kui teile manustatakse Kenalog 40 süstesuspensiooni rohkem kui ette nähtud

Liiga suured annused võivad (peamiselt küll ainult pärast mitu nädalat väldanud manustamist) põhjustada
Cushingi sündroomi, neerupealiste koore funktsiooni pärssumist, lihasnõrkust, luumassi vähenemist
(osteoporoosi) ning peptilisi ja kaksteistsõrmikuhaavandeid. Ravi on sümptomaatiline.

Kui teil jääb Kenalog 40 süstimine vahele

Süstimise sageduse üle otsustab arst. Kui te ei ole mingil põhjusel ettenähtud süstet saanud, teatage sellest
niipea kui võimalik oma arstile.

Kui te lõpetate ravimi Kenalog 40 kasutamise

Ravi lõpetamine omal käel võib osutuda ohtlikuks. Kui te lõpetate ravi liiga vara, võib haigus süveneda.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Kenalog 40 põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimed tekivad peamiselt Kenalog 40 süstesuspensiooni suurte annuste pikaajalisel manustamisel
ning on sarnased teiste kortikosteroidide kõrvaltoimetele. Tekkida võivad järgmised häired:
- naha kahjustused: naha õhenemine ja elastsuse vähenemine, venitusarmid (striiad) nahal, akne, naha
täppverevalumid (petehhiad) või suured nahaalused veritsused, teleangiektaasiad (väikeste veresoonte
laienemine), muutused naha pigmentatsioonis ning haavade paranemise aeglustumine;
- luude ja lihaste kahjustused: lihasnõrkus ja lihasmassi vähenemine, luumassi vähenemine
(osteoporoos) ning murrud selgroo või puusapiirkonnas;
- silmade häired: glaukoom (silma rohekae) ja katarakt (silma hall kae);
- seedetrakti häired: vaevused maos, peptilised haavandid, pankreatiit (kõhunäärmepõletik), iiveldus ja
söögiisu langus;
- endokriinsed häired: neerupealiste koore funktsiooni pärssumine, Cushingi sündroom (kuunäo teke ja
rasvkihi koondumine turjale), suhkurtõbi, kaalu tõus, suguhormoonide sekretsioonihäired ­
ebaregulaarne menstruatsioontsükkel, impotentsus, liigne karvakasv;
- immuunsüsteemi häired: immuunvastuse nõrgenemine, suurenenud oht infektsioonide tekkeks,
kortikosteroidid võivad maskeerida infektsiooni sümptomeid; suurenenud on oht verehüüvetest
tingitud veresoonte umbumise tekkeks;
- neuroloogilised häired: pearinglus, peavalu, isiksushäired ning depressioon;
- kõrge
vererõhk.
Ülitundlikkusreaktsioone esineb harva.
Kortikosteroidid pärsivad laste ja noorukite kasvu.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


5.
KUIDAS KENALOG 40 SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!
Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Kenalog 40 pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Kenalog 40 sisaldab
-
Toimeaine on triamtsinoloonatsetoniid. 1 ml süstesuspensiooni (1 ampull) sisaldab 40 mg
triamtsinoloonatsetoniidi.
-
Abiained on naatriumkarboksümetüültselluloos, naatriumkloriid, bensüülalkohol, polüsorbaat 80 ja
süstevesi.

Kuidas Kenalog 40 välja näeb ja pakendi sisu
Kenalog 40 on valge suspensioon.
Karbis on 5 ampulli, millest igaüks sisaldab 1 ml süstesuspensiooni.

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, Sloveenia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

K-Büroo Marketing OÜ
Kalevi 112/2 50104 Tartu
Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati kooskõlastatud: märts 2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Sobimatus

Triamtsinoloonheksatsetoniidi ja triamtsinoloondiatsetaati EI TOHI segada säilitusaineid (nt parabeene
või fenoole) sisaldavate lahuste või lokaalanesteetikumidega.

Sobivus

Intralesionaalseks süstimiseks võib kortikosteroide lahustada steriilses süstevees või 0,9%
naatriumkloriidi süstelahuses. Kasutamata jäänud lahustatud süstesuspensioon tuleb seitsme päeva pärast
ära visata.
Vahetult enne intralesionaalset manustamist võib kortikosteroide segada lokaalanesteetikumidega.
Segu tuleb sellisel juhul otsekohe ära kasutada ning kasutamata jäänud osa ära visata. Sobivateks
anesteetikumideks on 1% või 2% lidokaiinvesinikkloriidi või 1% prokaiinvesinikkloriidi lahus.