Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lodotra - modif tabl 2mg n30; n100; n500

ATC Kood: H02AB07
Toimeaine: Prednisone
Tootja: MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.

Artikli sisukord

LODOTRA
modif tabl 2mg N30; N100; N500


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Lodotra, 1 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Lodotra, 2 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Lodotra, 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Prednisoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lodotra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lodotra võtmist

3.Kuidas Lodotra‘t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Lodotra‘t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Lodotra ja milleks seda kasutatakse

Lodotra on toimeainet prednisooni, mis on kortikosteroid, pikendatult vabastav tablett. Kortikosteroididel on põletikuvastane toime. Põletikuvastased ravimid leevendavad haigetes liigestes valu, vähendavad turset, jäikust, punetust ja kuumatunnet.

Lodotra’t kasutatakse:

-täiskasvanutel mõõduka kuni raske ägeda reumatoidartriidi raviks, eriti hommikuse liigesjäikuse korral.

Lodotra tabletid on toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid. See tähendab, et nad on toodetud selliselt, et nad vabastavad prednisooni ligikaudu 4 tundi pärast nende sisse võtmist. See võimaldab teil võtta Lodotra’t alati enne magama minekut ja ärgata hommikul parema enesetundega selliste sümptomite osas nagu liigesjäikus.

2 Mida on vaja teada enne Lodotra võtmist

Ärge võtke Lodotra’t:

-kui olete prednisooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lodotra võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Te peate oma arstile rääkima, kui teil on (praegu) või on olnud (kunagi varem) järgmisi seisundeid või saanud järgmisi ravikuure:

-liiga kõrge veresuhkru (glükoosi) sisaldus (diabeet e suhkurtõbi). Teie arst võib suurendada teie diabeediravimite annust ja teid ravi ajal hoolikalt jälgida

-luude hõrenemine (osteoporoos)

-luude pehmenemine (osteomalaatsia)

-mao või soolte haavandid

-raske haavandiline koliit (käärsoole põletik) koos käärsoole mulgustumise (auk sooles) kõrge tekkeriskiga

-soolte põletik (divertikuliit)

-vahetult pärast operatsiooni, kus ühendati kaks sooleotsa (entero-anastomoos)

-B-hepatiit (viiruse poolt tekitatud maksahaigus)

-tuberkuloos (TBC). Bakteriaalne infektsioon, mis tavaliselt kahjustab kopse

-lümfisõlmede turse ja põletik BCG vaktsineerimise järgselt (tuberkuloosivastane vaktsineerimine)

-lastehalvatus (infektsioonhaigus, mis on põhjustatud närvisüsteemi kahjustava viiruse poolt)

-ligikaudu 8 nädalat enne ja 2 nädalat pärast vaktsineerimist (kui kasutatakse elusvaktsiine)

-ägedad viirusinfektsioonid (nt tuulerõuged, huulte või silmaherpes, leetrid või vöötohatis)

-äge bakteriaalne infektsioon (nt äge kurgumandlite põletik) või krooniline bakteriaalne infektsioon (nt tuberkuloos)

-äge seeninfektsioon (nt soor)

-parasiitide põhjustatud infektsioon (nt ümarussid). Patsientidel, kellel on teadaolev või kahtlustatav niituss-infestatsioon (Strongyloides), võib Lodotra põhjustada massiivset Strongyloides infektsiooni koos larvide laialdase levikuga

-kõrge vererõhk. Te peate vererõhku sagedamini kontrollima

-silmahaigused (glaukoom). Te peate hoolikalt oma seisundit kontrollima

-silma sarvkesta kahjustus või haavand (silma läbipaistev külg, mis katab vikerkesta ja pupilli)

-südameprobleemid. Võib olla vajalik teie seisundit hoolikamalt jälgida

-hiljutine südameinfarkt

-neeruhaigus

-vaimuhaigused

-unehäired, mis tekivad ravi ajal ega taandu. Sellisel juhul on soovitatav üle minna tavalise, kiire toimealgusega tablettidele.

Prednisooni soovitud sisaldust veres ei saavutata, kui te võtate Lodotra’t tühja kõhuga. Seetõttu tuleb ravimi toime tagamiseks Lodotra’t alati võtta koos õhtusöögiga või kohe pärast seda. Lisaks võib 6…7% juhtudest ilmneda madal plasmakontsentratsioon, isegi kui Lodotra’t võetakse soovitatud annuses. Selle võimalusega peab arvestama, kui Lodotra ei ole piisavalt efektiivne. Sellistel juhtudel tuleb kaaluda üleminekut tavaliste, kiire toimealgusega tablettidele.

Lodotra’t ei tohi määrata ägeda seisundi korral toimeaine kiire vabanemisega tablettide asemel tema farmakoloogiliste omaduste tõttu.

Kui mõni ülatoodud ravi või seisund käib teie kohta, võib mõni teist tüüpi ravim olla teile sobivam. Vt ka “Muu teave, mida te peate Lodotra kohta teadma”.

ARST ANNAB TEILE NÕU, MIDA TEHA.

Muu teave, mida te peate Lodotra kohta teadma

Lodotra võib mõjutada teie immuunsüsteemi. See mõjutab organismi võimet haigustega võidelda. Kui teie immuunsüsteem on kahjustatud:

-vaktsineerimine inaktiveeritud vaktsiiniga (nt gripi või koolera vaktsiinid) ei pruugi toimida nii efektiivselt nagu vaja, kui võtate või alustate Lodotra võtmist.

-teatud viirushaigused (tuulerõuged ja leetrid) võivad olla raskema kuluga. Teie risk on eriti suur, kui te ei ole nende haiguste vastu vaktsineeritud.

-teil on suurem risk teiste tõsiste infektsioonide tekkeks.

Ravi Lodotra’ga muudab teid infektsioonidele vastuvõtlikumaks ja need tekivad teil suurema tõenäosusega. Kui teil on infektsioon tekkinud, on seda Lodotra ravi foonil raskem diagnoosida.

Te võite vajada Lodotra väiksemaid annuseid, kui teil on:

-hüpotüreoidism (kilpnäärme alatalitlus)

-maksatsirroos (alkoholismist ja maksapõletikust põhjustatud maksahaigus).

Te võite vajada Lodotra suuremaid annuseid, kui teil on stress-situatsioon, nt :

-kirurgiline protseduur

-infektsioon.

Kui te võtate Lodotra’t mitu kuud või kauem, kontrollib arst teid regulaarselt, sealhulgas:

-kontrollib silmi

-teeb vereanalüüsid

-kontrollib vererõhku.

Ravi Lodotra’ga võib negatiivselt mõjutada kaltsiumi ainevahetust teie luudes. Seetõttu peate oma arstiga välja selgitama teie osteoporoosi tekkeriski (luukoe kadu ja luumurrud), eriti kui teil on pereliikmeid, kellel on varem esinenud luumurde, kui te ei tegele regulaarselt võimlemisega, te olete naine, kellel on menopaus või olete juba menopausi läbinud või olete eakas inimene.

Kui lõpetatakse Lodotra-ravi, esineb risk:

-reumatoidartriidi sümptomite taastekkeks

-neerupealiste puudulikkuse tekkeks. See on situatsioon, kus teie neerupealised ei tooda piisavalt kortisooli (hormooni). Seda esineb eriti stress-situatsioonides, nt:

-infektsioonide ajal

-pärast õnnetusjuhtumeid

-kui te olete suurema füüsilise pinge all.

-kortisooni ärajätu sündroom (raske haigus, mille põhjuseks on see, et teie organism ei tooda enam kortisooli).

ARST ANNAB TEILE NÕU, MIDA TEHA.

Muud ravimid ja Lodotra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Järgmiste ravimite toime võib tugevneda, kui te võtate sama ajal Lodotra’t:

-südamehaiguste ravimid, nt südameglükosiidid (nt digoksiin)

-lahtistid või soolade väljaviimist soodustavad ravimid, nt mõned diureetikumid (“veetabletid”)

-tsüklosporiin, ravim, mida kasutatakse pärast organi siirdamise operatsiooni või üksikjuhtudel raskekujulise reumatoidartriidi korral

-lihaslõõgastid, nt suksametoonium, mida kasutatakse haiglas

-tsüklofosfamiid, kasutatakse erinevate vähiliikide raviks.

Järgmiste ravimite toime võib nõrgeneda, kui te võtate sama ajal Lodotra’t:

-somatropiin, kasvuhormoon

-prasikvanteel, parasiitinfektsioonide ravim

-suhkurtõve ravimid, nt insuliin, metformiin, glibenklamiid.

Järgmised ravimid võivad vähendada Lodotra toimet teie reumatoidartriidi sümptomitele:

-epilepsia ravimid, nt barbituraadid, fenütoiin ja primidoon

-rifampitsiin, infektsiooniravim

-bupropioon, depressiooniravim

-alumiiniumi- ja magneesiumi sisaldavad antatsiidid.

Järgmised ravimid võivad suurendada Lodotra toimet teie reumatoidartriidi sümptomitele:

-östrogeene sisaldavad ravimid, nt suukaudsed kontratseptiivid, hormoonasendusravi (HAR)

-lagrits (kasutatakse rögalahtistajana köharavimites ning sisaldub ka kommides).

Teiste ravimite toimed:

-mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), nt atsetüülsalitsüülhape, diklofenak ja ibuprofeen suurendavad seedetrakti verejooksu riski

-varfariin võib sõltuvalt patsiendist vähendada või suurendada verd vedeldavat toimet

-kõrge vererõhu või südamepuudulikkuse ravi AKE inhibiitoritega (nt kaptopriil või enalapriil) võib suurendada riski, et vererakkude arv muutub

-antikolinergilised ained (nt atropiin), võib suureneda risk silmasisese rõhu tõusuks (glaukoom)

-malaaria profülaktikaks ja raviks kasutatavad ravimid (nt klorokviin, hüdroksüklorokviin, meflokviin) võivad suurendada lihasnõrkuse teket, sh südamelihase nõrkust

-amfoteritsiin B, seentevastane ravim, võib suurendada hüpokaleemia riski

-mõju mõningatele laborianalüüsidele, näiteks:

-naha allergiatestid

-kilpnäärme poolt toodetavate hormoonide taseme määramiseks teostatavad vereanalüüsid.

ARST ANNAB TEILE NÕU, MIDA TEHA.

Lodotra koos toidu, joogi ja alkoholiga

Võtke Lodotra’t õhtuti, tavaliselt kella 10 paiku. Parim on, kui te võtate oma tabletid koos õhtusöögiga või kohe pärast seda. Neelake tablett tervelt alla, koos piisava koguse vedelikuga, nt klaasitäie veega.

ÄRGE purustage, poolitage ega närige tablette.

Kui söögikorrast on möödas juba 2…3 tundi, sööge Lodotra võtmiseks midagi kerget või võtke mõned suupisted.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt Lodotra ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kuid, kui teil esineb ravi ajal silmavalu või ähmast nägemist, hoiduge palun nendest tegevustest.

Lodotra sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab suhkrut, mida nimetatakse laktoosiks. Kui teile on öeldud, et tei talu teatud suhkruid, pidage enne Lodotra võtmist arstiga nõu.

3.Kuidas Lodotra’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teile arsti poolt määratud Lodotra annus sõltub teie haiguse raskusest. See ei ole tavaliselt suurem kui 10mg prednisooni ööpäevas.

Teie ravimi algannust võib vastavalt arsti juhistele järk-järgult vähendada kuni väikseima säilitusannuseni sõltuvalt:

-teie reumatoidartriidi sümptomitest

-teie reageerimisest Lodotra’le.

LODOTRA_29521_PIL_295215x1

Kui vajalikke annuseid selle ravimiga manustada ei saa, on selleks saadaval ka teised tugevused.

Kui te lähete ravilt standardsete kortikosteroid tablettidega, mida võetakse hommikuti, üle Lodotrale, mida võetakse õhtuti, peab ravimi toimeaine (prednisooni) annus jääma samaks.

Manustamisviis

-Kuidas avada ja sulgeda Lodotra pudelit, mis on spetsiaalselt disainitud reumatoidartriidiga patsientidele: vt „Ravimipurgi avamise ja sulgemise juhised”

-Võtke nii palju tablette, kui arst on teile määranud.

-Ärge purustage tablette, sest tabletikate on Lodotra õigeks toimimiseks väga oluline.

-Neelake tablett tervelt alla: Ärge purustage, poolitage ega närige tablette.

-Võtke Lodotra’t õhtuti (tavaliselt kella 10 paiku) koos klaasitäie veega.

-Te peate võtma Lodotra’t alati koos õhtusöögiga või pärast seda. Kui söömisest on möödas rohkem kui 2...3 tundi, sööge tableti võtmiseks kerge eine või võtke mõned suupisted.

-Võtke tabletid alati pärast õhtusööki või kerget einet.

Lodotra toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette võetakse tavaliselt mitmeid kuid või isegi veel kauem. Teie arst räägib teiega sellest, kui kaua te neid tablette võtma peaksite.

Ravimipurgi avamise ja sulgemise juhised:

Palun järgige allpool kirjeldatud juhiseid:

Avamiseks

Asetage pliiats või midagi sarnast korgi väljaulatuvate „nupukeste“ vahele ja pöörake nooltega näidatud suunas (vastupäeva).

Sulgemiseks

Asetage pliiats või midagi sarnast korgi väljaulatuvate „nupukeste“ vahele ja pöörake nooltega näidatud suunas (päripäeva).

Kui te võtate Lodotra’t-i rohkem kui ette nähtud

Ägedatest mürgistusjuhtudest Lodotra’ga teateid ei ole. Üleannustamise korral kogete te tõenäoliselt sagedamini kõrvaltoimeid, sh:

-hormonaalse tasakaalu häired

-ainevahetuse häired

-elektrolüütide (soolade) tasakaalu häired, mille tagajärjel suureneb risk südame rütmihäirete tekkeks.

VÕTKE OMA ARSTIGA ÜHENDUST, KUI TE OLETE MÕNE KÕRVALTOIME PÄRAST MURES VÕI KÕRVALTOIMEID ESINEB ROHKEM

Kui te unustate Lodotra’t võtta

TE PEATE ARSTIGA ÜHENDUST VÕTMA, KUIDAS EDASI TOIMIDA

Kui te lõpetate Lodotra’t võtmise

Ärge lõpetage Lodotra toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide võtmist järsku. Kui te lõpetate Lodotra võtmise, võivad teie reumatoidartriidi sümpomid uuesti tekkida.

Oluline on lõpetada ravi Lodotra annust aeglaselt vähendades. Teie arst õpetab, kuidas seda järk-järgult vähendada.

Lodotra’t ei tohi asendada prednisooni toimeainet kiiresti vabastavate tablettidega ilma arstiga eelnevalt rääkimata.

KUI TEIL ON LISAKÜSIMUSI SELLE RAVIMI KASUTAMISE KOHTA, PIDAGE NÕU OMA ARSTI VÕI APTEEKRIGA.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Allpool loetletud kõrvaltoimete esinemissagedus ja tõsidus sõltuvad annusest ja ravi kestvusest.

Lodotra sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

Hormoontasakaalu häired, mis põhjustavad Cushingi sündroomi teket (tüüpilised sümptomid: ümmargune nägu, mida nimetatakse ka “kuunäoks”, ülakeha kaalutõus ja lööve näol), aga ka glükokortikoidide tootmise vähenemine organismis.

Suhkrute, rasvade ja soolade tasakaalu häired organismis, mille tagajärjel tekib:

-söögiisu suurenemine ja kehakaalu tõus

-suhkurtõbi

-kõrge kolesterooli tase

-südame rütmihäired (kaaliumi suurenenud eritumise tõttu)

-vee kogunemine (tursed, naatriumi vähenenud eritumise tõttu).

Vähenenud võime võidelda infektsioonidega. Infektsioonide kulg võib olla raskem või võivad sümptomid olla maskeeritud. Vastuvõtlikkus infektsioonidele on suurenenud ja infektsioonid on raskemad. Silmaläätsede tuhmumine (kae) ja silmasisese rõhu tõus (glaukoom) ilma või koos kaasuva silmavaluga. Venitusarmid, verevalumid või punased täpid nahal või suus, naha kärbumine. Vererakkude arvu suurenemine või vähenemine. Lihaskärbus ja –nõrkus, luukoe kadu, millega kaasub suurenenud risk luumurdude tekkeks (osteoporoos). Peavalu. Unehäired.

Lodotra aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

-kõrge vererõhk

-veresoonte seinte paksenemine või põletik ja verehüüvete teke

-maohaavandid ja soolte verejooks

-suurem karvakasv, täpid ja teised nahadefektid ning nahahaavade pikaajaline paranemine, akne.

Lodotra harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

-allergilised reaktsioonid, sh naha villid

-kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat kõhuvalu

-suguhormoonide eritumise häired, mis võib põhjustada menstruatsioonide ärajäämist naistel või impotentsust meestel

-kilpnäärme funktsiooni häired

-depressioon (kurbuse tunne), ärrituvus, õnnetunne, millel ei ole reaalsusega midagi ühist, suurenenud impulsiivsus, reaalsuse taju puudumine (psühhoosid)

-suurenenud rõhk peas, mis tekitab peavalu, oksendamist ja kaheli nägemist

-epileptiliste krambihoogude teke või ägenemine

-olemasoleva silmahaavandi või põletiku ägenemine

-luukoe kadu (osteonekroos).

Lodotra kõrvaltoimed, mille esinemissagedus on teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-rasva pöörduv kogunemine seljale, südame või rindkere piirkonda (lipomatoos)

-kiirenenud südame löögisagedus

-happe-aluse tasakaalu häired veres, mis on tekkinud kaaliumi vähesuse tõttu (hüpokaleemiline alkaloos)

-võrkkesta alused vedelikulekked, mille tõttu tekib moonutatud nägemine (tsentraalne seroosne korioretinopaatia)

-iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine

-liigne karvakasv naistel (hirsutism)

-käsivarre- ja säärelihaste kõhetumine, kõõluserebend, lülisamba ja pikkade luude murrud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Lodotra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast purgi esmast avamist võib tablette purgis säilitada kuni 14 nädalat. Pärast selle aja möödumist visake järelejäänud tabletid ära.

Hoida temperatuuril kuni 25° C

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lodotra sisaldab

-Toimeaine on prednisoon.

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 1 mg prednisooni. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 2 mg prednisooni. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg prednisooni.

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu:

Tableti korpus:

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Kroskarmelloosnaatrium

Kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat

Laktoosmonohüdraat

Glütserooldibehenaat

Magneesiumstearaat

Magneesiumstearaat

Povidoon K 29/32

Povidoon K 29/32

Punane raudoksiid E 172.

Kollane raudoksiid E 172.

Kuidas Lodotra välja näeb ja pakendi sisu

Lodotra 1 mg on kahvatut kollakasvalget värvi, silindrikujulised, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid, sissepressitud märgistusega “NP1” ühel küljel.

Lodotra 2 mg on kollakasvalget värvi, silindrikujulised, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid, sissepressitud märgistusega “NP2” ühel küljel.

Lodotra 5 mg on helekollased, silindrikujulised, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid, sissepressitud märgistusega “NP5” ühel küljel.

Pakendi suurus:

purgis 30 või 100 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

Haigla pakend:

purgis 30, 100 või 500 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Mundipharma Gesellschaft m.b.H

Apollogasse 16-18, 1070 Wien

Austria

Tel: +43 523 25 05 41

Tootja:

HORIZON Pharma GmbH,

Joseph-Meyer-Str. 13-15, 68167 Mannheim

Saksamaa

või

Aenova France

ZI des Chesnes Ouest 55 rue du Montmurier

38070 Saint Quentin Fallavier Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ KBM Pharma

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Belgia

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletten met gereguleerde afgifte/comprimé à libération

 

modifiée/Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Bulgaaria

Лодотра 1 mg/2 mg/5 mg таблетки с изменено освобождаване

Küpros

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Tšehhi Vabariik

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tablety s řízeným uvolňováním

Taani

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletter med modificeret udløsning

Eesti

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Soome

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg säädellysti vapauttava tabletti

Prantsusmaa

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimé à libération modifiée

Saksamaa

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Kreeka

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Ungari

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg módosított hatóanyagleadású tabletta

Island

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg töflur með breyttan losunarhraða

Itaalia

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg compresse a rilascio modificato

Iirimaa

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modified-release tablets

Läti

Lodotra 1 mg/ 2 mg / 5 mg ilgstošās darbības tabletes

Leedu

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Luksemburg

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletten met gereguleerde afgifte/comprimé à libération

 

modifiée/Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Malta

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modified-release tablets

Holland

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Norra

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletter med modifisert frisetting

Poola

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Portugal

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimidos de libertação modificada

Rumeenia

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimate cu eliberare modificată

Rootsi

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletter med modifierad frisättning

Slovakkia

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Sloveenia

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tablete s prirejenim sproðèanjem

Hispaania

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimidos de liberación modificada

Ühendkuningriik

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modified-released tablets

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lodotra, 1 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Lodotra, 2 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Lodotra, 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Lodotra 1 mg:

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 1 mg prednisooni. Lodotra 2 mg:

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 2 mg prednisooni. Lodotra 5 mg:

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg prednisooni.

INN. Prednisonum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoos.

Lodotra 1 mg:

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 42,8 mg laktoosi. Lodotra 2 mg:

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 41,8 mg laktoosi. Lodotra 5 mg:

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 38,8 mg laktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.

Lodotra 1 mg:

Kahvatu kollakasvalget värvi silindrikujuline toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, pikkusega 5 mm ja diameetriga 9 mm, sissepressitud märgistus “NP1” ühel küljel.

Lodotra 2 mg:

Kollakasvalget värvi silindrikujuline toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, pikkusega 5 mm ja diameetriga 9 mm, sissepressitud märgistus “NP2” ühel küljel.

Lodotra 5 mg:

Helekollane silindrikujuline toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, pikkusega 5 mm ja diameetriga 9 mm, sissepressitud märgistus “NP5” ühel küljel.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Täiskasvanutel mõõduka kuni raske ägeda reumatoidartriidi raviks, eriti kaasuva hommikuse liigesjäikuse korral.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Sobiv annus sõltub seisundi raskusest ja patsiendi individuaalasest ravivastusest. Tavaliselt soovitatakse ravi alustada 10 mg prednisooniga. Teatud juhtudel on vajalik kasutada suuremat algannust (nt 15 või 30 mg prednisooni). Sõltuvalt kliinilistest sümptomitest ja patsiendi ravivastusest võib annust järk-järgult vähendada väiksema säilitusannuseni.

Kui raviskeem viiakse üle tavarežiimilt (glükokortikoid manustatakse hommikuti) Lodotra’le, mida manustatakse õhtuti (kella 10 paiku õhtul), tuleb säilitada sama annus (prednisooni ekviavalent mg- des). Pärast üleviimist võib annust korrigeerida vastavalt kliinilisele seisundile.

Kui vajalikke annuseid selle ravimiga manustada ei saa, on selleks saadaval ka teised tugevused. Reumatoidartriidi pikaajaliseks raviks tuleb prednisooni kuni 10 milligrammiseid individuaalseid päevaannuseid korrigeerida lähtvalt haiguse kulust.

Sõltuvalt ravi tulemustest võib annust iga 2...4 nädala järel 1 mg kaupa vähendada, kuni sobiva säilitusannuse saavutamiseni.

Lodotra ravi katkestamiseks tuleb annust iga 2...4 nädala järel 1 mg kaupa vähendada, jälgides vajadusel pituitaar-adrenaaltelje parameetreid.

Lapsed

Taluvus- ja efektiivsusandmete puudulikkuse tõttu ei ole kasutamine lastel ja noorukitel sooovitatav.

Manustamisviis

Lodotra’t tuleb võtta enne magama minemist (kella 10 ajal õhtul), koos õhtusöögiga või pärast seda ja neelata tablett tervelt koos piisava koguse vedelikuga. Kui õhtusöögist on möödas rohkem kui 2...3 tundi, on soovitatav Lodotra võtmiseks süüa kerge eine või võtta mõned suupisted (nt üks singi- või juustuvõileib). Lodotra’t ei tohi võtta tühja kõhuga. See vähendab tema biosaadavust.

Lodotra vabastab toimeainet pika ajal vältel, ligikaudu 4...6 tunni jooksul pärast sisse võtmist, toimeaine vabanemine ja farmakoloogiline toime algavad öö jooksul.

Lodotra toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid koosnevad prednisooni-sisaldvast sisust ja inertsest kattest. Predisooni pikajaline vabanemine sõltub katte intaktsusest. Seetõttu ei tohi toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette purustada, poolitada ega närida.

Hüpotüreoidismi või maksatsirroosiga patsientidel võivad osutuda piisavaks väiksemad annused või olla vajalik annuse vähendamine.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Järgmiste seisundite korral tohib prednisoonil põhinevaid ravimeid manustada ainult siis, kui selleks on absoluutne vajadus ning sellega peab kaasnema sobiv infektsioonivastane ravi:

-ägedad viirusinfektsioonid (herpes zoster, herpes simplex, tuulerõuged, herpeetiline keratiit),

-kroonilise HBsAg-positiivse hepatiidi ägenemine,

-ligikaudu 8 nädalat enne ja 2 nädalat pärast elusvaktsiinidega immuniseerimist,

-süsteemsed mükoosid ja parasitoosid (nt ümarussid),

-poliomüeliit,

-BCG kaitsepookimise järgne lümfadeniit,

-äge ja krooniline bakteriaalne infektsioon,

-anamneesis tuberkuloos (hoiatus: reaktiveerumine!) Glükokortikoidide immunosupressiivse toime tõttu võib infektsioon tekkida või ägeneda. Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida, nt tuleb teha tuberkuliini test. Eririskiga patsiendid peavad saama tuberkulostaatilist ravi.

Lisaks tohib järgmiste seisundite korral prednisoonil põhinevaid ravimeid manustada ainult siis, kui selleks on absoluutne vajadus ning sellega peab vajadusel kaasnema sobiv ravi:

-seedetrakti haavandid,

-tõsine osteoporoos ja osteomalaatsia

-raskelt kontrollitav hüpertensioon,

-raske suhkurdiabeet,

-psühhiaatrilised häired (ka siis, kui need on patsiendi anamneesis),

-suletud- ja avatudnurga glaukoom,

-sarvkesta haavandid ja sarvkesta traumad.

Soole perforatsiooni ohu tõttu tohib prednisooni järgmistel juhtudel manustada ainult siis, kui selleks on absoluutne vajadus ja seda koos adekvaatse jälgimisega:

-raske haavandiline koliit koos ähvardava perforatsiooniga,

-divertikuliit

-entero-anastomoosid (vahetult pärast operatsiooni).

Lodotra manustamise järgselt ei saavutata prednisooni vajalikku kontsentratsiooni, kui seda võtta tühja kõhuga. Seetõttu tuleb piisava efektiivsuse tagamiseks Lodotra’t alati võtta koos õhtusöögiga või pärast sööki. Ravimi võtmisel vastavalt soovitustele võivad siiski tekkida madalad plasmakontsentratsioonid - kõigis farmakokineetika uuringutes esinesid madalad plasmakontsentratsioonid 6…7% Lodotra annustest ja ühes farmakokineetika uuringus 11% annustest. Kui Lodotra ei ole piisavalt efektiive, peab selle võimalusega arvestama. Sellistel juhtudel tuleb kaaluda patsiendi üleviimist tavapärastele, toimeainet kiiresti vabastavatele tablettidele.

Lodotra’t ei tohi asendada prednisooni toimeainet kiiresti vabastavate tablettidega sama raviskeemiga, sest Lodotra on toimeainet pikaajaliselt vabastav tablett.

Asendamise, pikaaegse ravi lõpetamise või katkestamise korral tuleb arvestada järgmiste riskidega: reumatoidartriidi ägeda faasi taastumine, äge neerupuudulikkus (eriti stress-situatsioonis, nt infektsiooni foonil, pärast õnnetusi, suurenenud füüsilise koormuse tingimustes), kortisooni ärajätusündroom.

Lodotra’t ei tohi määrata ägeda seisundi korral toimeaine kiire vabanemisega tablettide asemel tema farmakoloogiliste omaduste tõttu.

Lodotra kasutamisel tuleb arvestada võimaliku insuliini või suukaudsete antidiabeetiliste ravimite suurenenud vajadusega. Suhkurtõvega patsiente tuleb seetõttu ravida hoolika järelvalve all.

Ravi ajal Lodotra’ga on hüpertensiivsetel patsientidel, kelle vererõhk ei allu hästi ravile, vajalik regulaarselt vereõhku kontrollida.

Raske südamepuudulikkusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida, sest nende seisund võib halveneda.

Kortikosteroidide, sh prednisooni määramisel patsientidele, kellel hiljuti oli müokardiinfarkt, on vajalik ettevaatus, sest neil on oht südamelihase ruptuuri tekkeks.

Kortikosteroidide, sh prednisooni määramisel neerupuudulikkusega patsientidele on vajalik ettevaatus.

Lodotra manustamisel on unehäiretest teatatud sagedamini kui toimeainet kiiresti vabastavate tablettide kasutamisel, mida võetakse hommikuti. Kui tekib unetus, mis ei kao, on soovitatav ravi üle viia toimeainet kiiresti vabastavatele tablettidele.

Lodotra-ravi võib maskeerida ka olemasoleva või areneva infektsiooni nähte ja sümptomaatikat, mis võib muuta diagnoosimise raskeks.

Isegi väikestes annustes Lodotra kasutamine võib pikaajalise ravi korral suurendada infektsioonide tekkeriski. Neid võimalikke infektsioone võivad tekitada mikroorganismid, mis tavatingimustes harva infektsioone põhjustavad (nn oportunistlikud infektsioonid).

Teatud viirushaigused (tuulerõuged, leetrid) võivad glükokortikoidravi saavatel patsientidel kulgeda raskemalt. Eriti kõrge riskiga on eelnevalt tuulerõugeid või leetreid mittepõdenud immunosupressiivsed isikud. Kui sellistel isikutel tekib Lodotra-ravi ajal kokkupuude tuulerõugeid või leetreid põdevate inimestega, tuleb vajadusel rakendada preventiivset ravi.

Teadaoleva või kahtlustatava Strongyloides (niituss) infestatsiooniga patsientidel võib glükokortikoidide kasutamine viia Strongyloides hüperinfektsiooni ja dissemineerumiseni koos larvide laialdase levikuga.

Vaktsineerimine inaktiveeritud vaktsiinidega on üldiselt võimalik. Kuid peab arvestama, et immuunvastus ja sellele järgnev vaktsinatsiooni edukus võib suurte glükokortikoidannuste kasutamisel olla häiritud.

Pikaajalise Lodotra-ravi korral on vajalik käia regulaarselt arsti juures kontrollis (sh silmaarsti kontroll 3-kuuliste intervallidega); kui kasutatakse suhteliselt suuri annuseid, tuleb tagada täiendav kaaliumilisandite manustamine ja piirata naatriumi tarbimist ning tuleb jälgida kaaliumi sisaldust vereseerumis.

Kui ravi ajal Lodotra’ga tekib mingil põhjusel tugev füüsiline stress (õnnetused, operatsioonid jt), on soovitatav annust ajutiselt suurendada.

Sõltuvalt ravi kestvusest ja kasutatud annusest tuleb eeldada negatiivset toimet kaltsiumi ainevahetusele. Seetõttu on soovitatav rakendada osteoporoosi profülaktikat ja eriti oluline on see muude riskifaktorite olemasolul (sh perekondlik eelsoodumus, kõrgem vanus, postmenopausi iga, mittepiisav valkude ja kaltsiumi tarbimine, liigne suitsetamine, alkoholi liigtarbimine, aga ka vähene füüsiline aktiivsus). Profülaktika seisneb piisavas kaltsiumi ja D-vitamiini preparaatide kasutamises, aga ka füüsilises aktiivsuses. Olemasoleva osteoporoosi korral tuleb kaaluda täiendavat ravi.

Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kellel on kaasasündinud galaktoosi talumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire, ei tohi seda ravimit kasutada.

Kui prednisooni kasutati suurtes annustes pika aja jooksul (30 mg ööpäevas minimaalselt 4 nädalat), täheldati pöörduvaid häireid spermatogeneesis, mis püsisid veel mitu kuud pärast ravi lõpetamist.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Südameglükosiidid: Kaaliumivaegus võib tugevdada glükosiidide toimet.

Salureetikumid/lahtistid: Suurenenud kaaliumi eritumine.

Antidiabeetilised ained: vere glükoosisisaldust langetav toime võib väheneda.

Kumariini derivaadid: Kumariinide antikoaguleeriv toime võib nii suureneda kui väheneda.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained/antireumaatilised ained, salitsülaadid ja indometatsiin: Suurenenud risk seedetrakti verejooksu tekkeks.

Mitte-depolariseerivad lihasrelaksandid: Lihasrelaksatsioon võib pikeneda.

Atropiin ja teised antikolinergilised ained: Kasutamine koos Lodotra’ga võib täiendavalt tõsta silma siserõhku.

Prasikvanteel: Glükokortikoidid võivad vähendada prasikvanteeli sisaldust veres.

Klorokviin, hüdroksüklorokviin, meflokviin: Suurenenud risk müopaatiate, kardiomüopaatia tekkeks.

Somatropiin: Somatotropiini toime võib väheneda.

Östrogeenid (nt suukaudsed kontratseptiivid): Glükokortikoidide toime võib tugevneda.

Lagrits: Glükokortikoidide metabolismi võimalik inhibeerumine.

Rifampitsiin, fenütoiin, barbituraadid, bupropioon ja primidoon: Glükokortikoidide toime väheneb.

Tsüklosporiin: Tsüklosporiini konsentratsioon suureneb. Suurem risk krambihoogude tekkeks.

Amfoteritsiin B: Võib suureneda hüpokaleemia tekkerisk.

Tsüklofosfamiid: Tsüklofosfamiidi toime võib suureneda.

AKE-inhibiitorid: Suurenenud risk vere vormelementide arvu muutuseks.

Alumiiniumi ja magneesiumi sisaldavad antatsiidid: glükokortikoidide imendumise vähenemine. Kuigi Lodotra on toimeainet pikaajaliselt vabastava mehhanismiga, siis tõenäoliselt prednisooni ja alumiiniumi/magneesiumi sisaldavate antatsiidide vahel koostoimeid ei teki.

Mõju diagnostilistele meetoditele: Nahareaktsioonide teke allergia testimisel võib olla pärsitud. Protireliini manustamise järgselt võib TSH tõus väheneda.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Raseduse ajal tohib Lodotra’t kasutada ainult siis, kui ravist saadav kasu kaalub üles potentsiaalsed riskid. Tuleb kasutada Lodotra väikseimat, haiguse kontrolli all hoidmiseks vajaminevat annust.

Loomkatetes on näidatud, et glükokortikoidide manustamine raseduse ajal farmakoloogilistes annustes võib suurendada loote emakasisese kasvupeetuse riski, täiskasvanul kardiovaskulaarset ja/või metaboolset haigust ja võib omada toimet glükokortikoidretseptorite tihedusele ning mediaatorite tagasihaardele või neurokäitumuslikule arengule.

Prednisoon on loommudelites põhjustanud suulaelõhe teket (vt lõik 5.3). Käimas on arutelu inimese lootel suulaelõhe tekkeriski võimalikust suurenemisest glükokortikoidide manustamise tõttu raseduse esimesel trimestril.

Kui gkükokortikoide manustatakse raseduse lõpu poole, on risk loote neerupealiste koore atroofia tekkeks, mistõttu võib tekkida vajadus teha vastsündinule asendusravi, kus annuseid tuleb vähendada väga aeglaselt.

Imetamine

Glükokortikoidid erituvad rinnapiima väikestes kogustes (kuni 0,23 % üksikannusest). Ööpäevaste annuste korral kuni 10 mg, jääb rinnapiimaga saadav kogus allapoole määratavat piiri. Senini pole imikut kahjustavast toimest teatatud. Sellegipoolest tohib glükokortikoide määrata vaid juhul, kui kasulik toime emale ületab riskid imikule.

Kuna piima/plasma kontsentratsioonide suhe suureneb kui annus on üle 10 mg ööpäevas (nt prednisooni annuse 80 mg ööpäevas korral on rinnapiimas leitav kogus 25% seerumikontsentratsioonist), on sellistel juhtudel soovitatav rinnaga toitmine katkestada.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud.

4.8Kõrvaltoimed

Allpool toodud kõrvaltoimete esinemissagedus ja raskusaste sõltuvad annusest ja ravi kestvusest. Lodotra soovitatud annuste vahemikus (madala-annuseline kortikoidravi ööpäevaste annustega vahemikus 1...10 mg) esinevad loetletud kõrvaltoimed väiksema sageduse ja kergema raskusastmega võrreldes annustega üle 10 mg.

Sõltuvalt annusest ja ravi kestvusest võivad esineda järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete järgi).

Vere ja lümfisüsteemi häired:

Sage: mõõdukas leukotsütoos, lümfopeenia, eosinopeenia, polütsüteemia

Südame häired:

Teadmata: tahhükardia

Immuunsüsteemi häired:

Sage: vähenenud immuunvastupanu, infektsioonide maskeerimine, latentsete infektsioonide ägenemine

Harv: allergilised reaktsioonid

Infektsioonid ja infestatsioonid:

Sage: suureneb vastuvõtlikkus infektsioonidele ja infektsioonid on raskemad

Endokriinsüsteemi häired:

Sage: neerupealiste pärssumine ja Cushingi sündroomi teke (tüüpilised sümptomid: kuunägu, ülakeha rasvkogumid ja pletoora)

Harv: suguhormoonide sekretsiooni häired (amenorröa, impotentsus), kilpnäärmefunktsiooni häired

Ainevahetus ja toitumishäired:

Sage: naatriumi retentsioon koos tursetega, kaaliumi suurenenud eritumine (hoiatus: arütmiate teke), söögiisu suurenemine ja kehakaalu tõus, glükoositaluvuse langus, diabeet, hüperkolesteroleemia ja hüpertriglütserideemia

Teadmata: pöörduv epiduraalne, epikardi või mediastiinumi lipomatoos, hüpokaleemiline alkaloos

Psühhiaatrilised häired:

Sage: unetus

Harv: depressioon, ärrituvus, eufooria, suurenenud impulsiivsus, psühhoosid

Närvisüsteemi häired: Sage: peavalu

Harv: aju pseudotuumor, latentse epilepsia avaldumine ja manifesteerunud epilepsia korral suurenenud eelsoodumus krambihoogude tekkeks

Silma kahjustused:

Sage: kae, eriti koos tagumise subkapsulaarse läbipaistmatusega, glaukoom

Harv: sarvkesta haavandiga seotud sümptomite ägenemine, silma viiruslike, seen- ja bakteriaalsete infektsioonide soodustamine

Teadmata: tsentraalne seroosne korioretinopaatia

Vaskulaarsed häired:

Aeg-ajalt: hüpertensioon, suurenenud risk arterioskleroosi ja tromboosi tekkeks, vaskuliit (ka ärajätusündroomina pärast pikaajalist ravi)

Seedetrakti häired:

Aeg-ajalt (ei ole kaasuvalt MSPVA-sid): seedetrakti haavandid, seedetrakti verejooksud Harv: pankreatiit

Teadmata: iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine

Naha ja nahaluskoe kahjustused:

Sage: punajutid, atroofia, telangiektaasia, kapillaaride suurenenud haprus, petehhiad, ekhümoos Aeg-ajalt: hüpertrihhoos, steroidakne, haavade pikaldane paranemine, roosvistriku-sarnane (perioraalne) dermatiit, naha pigmentatsiooni muutused

Harv: ülitundlikkusreaktsioonid, nt ravim-eksanteem Teadmata: hirsutism

Lihas-, skeleti ja sidekoe kahjustused:

Sage: lihasatroofia ja -nõrkus, osteoporoos (annusega seotud, võib tekkida isegi lühiajalisel kasutamisel)

Harv: aseptiline osteonekroos (õlavarreluu ja reieluukael)

Teadmata: steroidmüopaatia, kõõluserebend, lülisamba ja pikkade luude murrud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Lodotra ägedast intoksikatsioonist teateid ei ole. Üleanustamise korral võib eeldada kõrvaltoimete rohkenemist, eriti endokriinsüsteemi, ainevahetuse ja elektrolüütidedega seotud toimeid (vt lõik 4.8).

Teadaolev antidoot prednisoonile puudub.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: glükokortikoidid, ATC-kood: H02AB07

Prednisoon on mitte-fluorineeritud glükokortikosteroid süsteemseks kasutamiseks. Prednisoonil on annusest sõltuv toime peaaegu kõigi kudede metabolismile. Füsioloogilistes tingimustes on need toimed eluliselt olulised säilitamaks organismi homöostaasi puhkeolekus ja stressisituatsioonis, samuti immuunsüsteemi aktiivsuse kontrollimisel.

Lodotra tavaannuste kasutamisel on prednisoonil kohene põletikuvastane (antieksudatiivne ja antiproliferatiivne) toime ja hilisem immunosupressiivne toime. Ta inhibeerib kemotaksist ja immuunrakkude aktiivsust, samuti põletiku- ja immuunreaktsioonide mediaatorite (nt lüsosomaalsete ensüümide, prostaglandiinide ja leukotrieenide) vabanemist ja toimet.

Pikaajaline ravi suurtes annustes põhjustab immuunsüsteemi ja neerupealiste koore vastuse vähenemist. Hüdrokortisooni mineralotroopne toime on määratav ka prednisoonil, mistõttu vajalikuks võib osutuda seerumi elektrolüütide taseme jälgimine.

Reumatoidartriidiga patsientidel saavutavad põletikueelsed tsütokiinid, nagu interleukiinid IL-1 ja IL- 6 ning tuumori nekroosi faktor alfa (TNFα), plasmas kõrgtaseme varahommikustel tundidel (nt IL- 67...8 vahel). Tsütokiini kontsentratsioonide vähenemist näidati peale Lodotra manustamist ja järgneva öise prednisooni vabanemise korral (imendumine algas kella 2...4 ajal öösel ja Cmax saavutati kell 4...6 hommikul).

Lodotra efektiivsust ja ohutust hinnati kahes randomiseeritud, topeltpimedas kontrollitud uuringus aktiivse reumatoidartriidiga patsientidel.

Esimeses uuringus (mitmekeskuseline, randomiseeritud, topeltpime, III faasi uuring kestusega 12 nädalat, kus osales kokku 288 patsienti, kes olid eelnevalt saanud ravi prednisooni või prednisolooniga) vähenes Lodotra’t samas annuses kasutama hakanud patsientide grupis hommikuse jäikuse kestvus keskmiselt 23%, samas võrdlusravimi grupis kestvuse muutust ei esinenud. Detailsed andmed on toodud järgmises tabelis.

Hommikuse jäikuse kestvuse suhtelised muutused pärast 12-nädalast ravi:

Suhteline muutus [%]

Lodotra

Prednisoon IR

(n = 125)

(n = 129)

 

 

 

 

Keskmine

–23

(SD)

(89)

(89)

Mediaan

–34

–13

(min, max)

(–100, 500)

(–100, 610)

 

 

 

Uuringule järgnenud avatud jätkufaasis (9 kuud ravi) oli hommikuse jäikuse kestvuse keskmine suhteline muutus võrreldes algtasemega ligikaudu -50%.

Hommikuse jäikuse kestvuse muutus pärast 12-kuulist ravi Lodotra’ga:

 

Lodotra

 

Hommikuse jäikuse kestvus [min]

 

 

 

Keskmine

 

N

 

(SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kuud

 

Uuringu algus

(97)

 

 

 

 

 

 

 

12 kuud

 

Märgistusfaasi lõpp

(92)

 

 

 

 

 

 

 

Samas uuringus oli Lodotra’ga ravitud patsientide grupis pärast 12 nädalat kestnud ravi põletikueelse tsütokiin IL-6 languse mediaan 29%, samas standardset prednisooni saanud võrdlusravimi grupis ei täheldatud mingit muutust. IL-6 tase jääb stabiilseks pärast 12 kuud kestnud ravi Lodotra’ga.

IL-6 taseme muutus pärast 12 kuud kestnud ravi:

IL-6

Lodotra

 

mediaan

 

 

[RÜ/L]

 

N

(min, max)

 

 

 

 

0 kuud

 

Uuringu algus

(200, 23000)

 

 

 

12 kuud

 

Märgistusfaasi lõpp

(200, 18300)

 

 

 

Lodotra efektiivsus lisaks haigust modifitseerivale ravile (HMR) leidis kinnitust teises randomiseeritud, platseebokontrolliga uuringus patsientidel, kes allusid ebapiisavalt ainult HMR- ravile. 12. nädalaks oli Lodotra patsientidel oluliselt kõrgem ACR20 ja ACR50 vastuse määr (vastavalt 46,8% ja 22,1%) võrreldes platseebot saanutega (vastavalt 29,4% ja 10,1%). 12. nädalaks

oli võrreldes platseebo rühmaga Lodotra rühmas suurem ka DAS 28 skoori keskmine muutus (-1.2 punkti Lodotra rühmas ja -0,7 puntki platseebogrupis) algtasemelt (5,2 Lodotra grupis ja 5,1 platseebogrupis).

Lisaks oli pärast 12 kuu pikkust ravi hommikuse jäikuse kestvus keskmiselt 86,0 minutit (muutus -66 minutit) Lodotra grupis ja 114,1 minutit (muutus 42,6 minutit) platseebogrupis. Lodotra’t võib ohutult kasutada koos teiste HMR’dega.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Lodotra on prednisooni sisaldav toimeainet modifitseeritult vabastav tablett. Prednisoon vabaneb vahemikus 4...6 tundi pärast Lodotra sissevõtmist. Seejärel imendub prednisoon kiiresti ja peaaegu täielikult.

Jaotumine

Seerumi kontsentratsiooni maksimum saabub ligikaudu 6...9 tundi pärast sisse võtmist.

Biotransformatsioon

Enam kui 80% prednisoonist konventeeritakse esmase maksapassaaži käigus prednisolooniks. Prednisooni suhe prednisolooni on ligikaudu 1:6 kuni 1:10. Prednisoonil endal on vähene farmakoloogiline toime. Prednisoloon on aktiivne metaboliit. Ühendid seonduvad pöörduvalt plasmavalkudega koos kõrge afiinsusega transkortiinile (kortikosteroide siduv globuliin, CBG) ja madala afiinsusega plasmaalbumiinidele.

Väikeste annuste korral (kuni 5 mg) esineb vaba prednisolooni ligikaudu 6%. Selles vahemikus on metaboolne eliminatsioon annusega lineaarne. Annustes üle 10 mg on transkortiini sidumisvõime oluliselt ammendatud ning prednisolooni vaba fraktsiooni osa on suurem. See võib tekitada kiirema metaboolse eliminatsiooni.

Eritumine

Prednisoloon elimineerub peamiselt hepaatilise metabolismi teel, ligikaudu 70 % ulatuses glükuroniseerumise ja ligikaudu 30 % sulfateerumise teel. Toimub ka konversioon 11beeta,17beeta dihüdroksüandrosta-1,4-dieen-3-ooniks ja 1,4-pregnadieen-20-ooliks. Metaboliitidel puudub hormonaalne aktiivsus ja nad väljutatakse peamiselt neerude kaudu. Prednisooni ja prednisolooni ebaolulisi koguseid on leitud uriinist muutumatul kujul. Predni(so)looni plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 3 tundi. Tõsise maksafunktsioonihäirega patsientidel võib poolväärtusaeg olla pikenenud ning tuleb kaaluda annuse vähendamist. Predni(so)looni bioloogilise toime kestvus ületab ravimi seerumis püsimise kestvuse.

Biosaadavus

2003.a. läbi viidud biosaadavuse uuringus 27 terve vabatahtlikuga saadi prednisooni kiire toimega tablettidega võrreldes järgmised tulemused:

 

Lodotra 5 mg:

Lodotra 5 mg:

Referentsravim

Parameeter

2,5 tundi pärast

vahetult pärast

5 mg tühja

 

kerget einet

sööki

kõhuga

 

Maksimaalne plasmakontsentratsioon

20.2

21.8

20.7

(Cmax): ng/ml

(18.5;

21.9)

(20.0; 23.7)

(19.0;

22.5)

Aeg maksimaalse

6.0

6.5

2.0

plasmakontsentratsioonini

(4.5; 10.0)

(4.5; 9.0)

(1.0;

4.0)

(tmax): t

 

 

 

 

 

Ravimi vabanemise aja pikenemine (tlag): t

4.0

3.5

0.0

 

(3.5;

5.0)

(2.0; 5.5)

(0.0;

0.5)

Kontsentratsiooni-aja kõvera alune pindala

(AUC 0–∞): ng x t/ml

(101;

119)

(114; 133)

(101;

118)

LODOTRA_29521_SPC_2952110x1

Väärtused on vähimruutude geomeetrilises tähenduses ja vahemikus.

JOONIS: Prednisooni keskmised plasmatasemed pärast ühekordset 5 mg prednisooni manustamist Lodotra 5 m tabletina või toimeaine kiire vabanemisega tabletina. 5 mg toimeaine kiire vabanemisega tablett (A: tühja kõhuga, võetud kell 2 a.m.), Lodotra 5 mg (B: 2,5 tundi pärast kerget õhtusööki) ja Lodotra 5 mg (C: vahetult pärast korralikku õhtusööki).

Lodotra plasmakontsentratsioonide profiilid on väga sarnased toimeaine kiire vabanemisega tablettidega, olulise erinevusega, et Lodotra profiil on pikenenud 4...6 tunni võrra pärast ravimi sisse võtmist. Madalamaid plasmakontsentratsioone on täheldatud 6...7% annustamistest.

Tuginedes AUC ja Cmax väärtustele on annuse proportsionaalsust näidatud Lodotra 1 mg, 2 mg ja 5 mg puhul.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Subkrooniline/kroonilne toksilisus

Igapäevase intraperitoneaalse manustamise järgselt annuses 33 mg/kg kehamassi kohta 7...14 ööpäeva jooksul täheldati rottidel kergeid ja elektronmikroskoopilisi muutusi Langerhansi saare rakkudes. Küülikutel võib tekitada eksperimentaalse maksakahjustuse annuses 2...3 mg/kg kehamassi kohta ööpäevas 2...4 nädala jooksul. Histotoksilistest toimetest (müonekroos) teatati mitmenädalase manustamise järgselt merisigadele annuses 0,5...5 mg/kg kehamassi kohta ning koertele 4 mg/kg kehamassi kohta.

Mutageenne ja tumorigeenne potentsiaal

Loomkatsetes predisooniga täheldatud toksilisus oli seotud tugevnenud farmakoloogilise toimega. Tavapärastes genotoksilisuse testides ei ole prednisooni genotoksilist toimet täheldatud.

Reproduktsioonitoksilisus

Reproduktsiooni uuringutes loomadel on glükokortikoidid nagu prednisoon näidanud sünnidefekte tekitavat toimet (suulaelõhe, skeleti deformatsioonid). Parenteraalse manustamise korral on rottidel täheldatud kolju, lõualuu ja keele kergemaid arenguhäireid. Täheldatud on üsasisese kasvu peetust (vt ka lõik 4.6).

Samasuguseid toimeid peetakse patsientidel raviannuste kasutamisel ebatõenäolisteks.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Kroskarmelloosnaatrium

Laktoosmonohüdraat

Magneesiumstearaat

Povidoon K 29/32

Punane raudoksiid E 172

Tableti kate:

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Kaltsiumvesinikfosfaat dihüdraat

Glütserooldibehenaat

Magneesiumstearaat

Povidoon K 29/32

Kollane raudoksiid E 172

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 14 nädalat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Purk 30 või 100 toimeainet modifitseeritult vabastava tabletiga.

Valge purk on valmistatud kõrg-tihedusega polüetüleenist (HDPE). Keermega kork (sh niiskust imava aine kapsel) kolme kõrgema „nupukesega“ äärisel, mis hõlbustab avamist, om valmistatud HDPEst.

Purk 500 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletiga

Valge purk on valmistatud kõrg-tihedusega polüetüleenist (milles on väike kogus LDPEd). Keermega kork (ilma kolme kõrgema „nupukeseta“) on valmistatud polüpropüleenist.

Pakendi suurus:

Purgis 30 või 100 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

Haiglapakend:

Purgis 30, 100 või 500 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Mundipharma Gesellschaft m.b.H.

Apollogasse 16-18, 1070 Wien

Austria

Tel: +43 523 25 05 41

8.MÜÜGILOA NUMBRID

1 mg: 813813

2 mg: 813913

5 mg: 814013

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.04.2013

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014